Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Luns, 1 de xullo de 2013 Páx. 25748

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

ANUNCIO do 6 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda, polo que se acorda deixar aberta, por un prazo de tres meses, a poxa pública para a venda duns inmobles situados nos concellos da Estrada e de Vilagarcía de Arousa.

Mediante Orde da Consellería de Facenda do 6 de xuño de 2013 acordouse, de conformidade co artigo 72 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de patrimonio, deixar aberta por un prazo de tres meses a poxa pública para a venda dos seguintes inmobles:

1. Soar denominado Campo da Marea, labradío sequeiro, situado no termo municipal da Estrada, cunha superficie aproximada de 163 m2, que estrema: norte, en liña de dezaseis metros con corenta centímetros máis terreo do mesmo vendedor; sur, en liña de dezaseis metros vinte centímetros, rúa en proxecto de sete metros de longo; leste, en liña de dez metros, rúa en proxecto de sete metros de longo; oeste, tamén en liña de dez metros, rúa en proxecto de once metros de longo. Referencia catastral: 1263908NH4216S0001OE. Inscrito no Rexistro da Propiedade da Estrada como predio nº 30.675, tomo 608, libro 493 e folio 197.

Prezo límite: 8.805,26 euros.

2. Urbana: local na entreplanta do edificio sinalado co nº 28 da avenida Doutor Tourón, concello de Vilagarcía de Arousa, cunha superficie útil de 121,21 m2 que, segundo o rexistro da propiedade, estrema: dereita, Dalmira Penide Davila; esquerda, predio nº 16.301, descanso, caixa da escaleira e patio de luces; fronte, avenida Doutor Tourón e caixa da escaleira; e fondo, Irlanda Penide Dávila, descanso e caixa de escaleira. Referencia catastral: 9257810NH1195N0005BL. Inscrita no Rexistro da Propiedade de Vilagarcía de Arousa como predio nº 11.041, libro 298 e folio 105.

Prezo límite: 32.976,87 euros.

Durante o prazo de tres meses, contados a partir deste anuncio, calquera interesado poderá presentar unha proposta de compra por escrito sobre calquera dos bens inmobles relacionados anteriormente e polo prezo que o interesado determine, sempre e cando iguale ou supere o mínimo fixado. A proposta de compra deberá recoller o nome, DNI, domicilio e teléfono de contacto, e deberá ir acompañada do xustificante acreditativo do depósito na Tesouraría Xeral da Xunta de Galicia do 25 % do prezo ofrecido, e, no caso de estar interesados en varios inmobles, será preciso a presentación dun xustificante por cada un dos inmobles propostos para a compra.

Poderán presentar proposicións todas as persoas que teñan capacidade para contratar e, en particular, para celebrar o contrato de compravenda segundo as normas contidas no Código civil. Non poderán participar as persoas que solicitasen ou estean declaradas en concurso, fosen declaradas insolventes en calquera procedemento, estean suxeitas a intervención xudicial ou fosen inhabilitadas conforme a Lei 22/2003, do 9 de xullo, concursal, así como as que incorresen nos supostos previstos na normativa sobre incompatibilidades.

Se o ofertante é unha persoa xurídica, deberá achegar para acreditar a representación da persoa asinante a escritura notarial de constitución da sociedade e de poder específico ou xeral, este último inscrito debidamente no rexistro mercantil.

A documentación deberá presentarse en sobre pechado, no Rexistro Único da Xunta de Galicia (Edificio Administrativo San Caetano), con indicación no seu exterior, no anverso, «Venda inmobles na Estrada e Vilagarcía de Arousa, VND/2011/0025», dirixido á Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, Consellería de Facenda; Edificio Administrativo San Caetano, bloque 3, 15781 de Santiago de Compostela, e no reverso a identificación do ofertante.

Serán rexeitadas as propostas presentadas fóra de prazo, as que non alcancen o prezo mínimo fixado, as que non veñan acompañadas do xustificante da Caixa Xeral de Depósitos e aquelas con condicións ou que de forma clara non permitan determinar a oferta de compra.

Transcorrido o prazo, procederase a anunciar unha nova poxa pública e establecerase como tipo de licitación a mellor oferta presentada. Con anterioridade á poxa, procederase á devolución dos depósitos constituídos para garantir as ofertas de cantidades inferiores á que sirva de tipo para a nova poxa.

As condicións da adquisición que rexerán na cuarta poxa pública que teña lugar, de ser o caso, na cal poderá tomar parte calquera interesado aínda que non presentase ningunha solicitude dentro deste período de tres meses, serán as recollidas no prego de condicións correspondente ás poxas públicas anteriores, que estarán á disposición dos interesados na Subdirección Xeral do Patrimonio; rúa A Pastoriza, 8, 2º andar, Santiago de Compostela.

A proposición que sirva de tipo para a poxa producirá plenos efectos, aínda que o ofertante non compareza no acto da súa realización, polo que se o ben lle fose adxudicado perderá o depósito no caso de non efectuar o pagamento do prezo total dentro do prazo de quince (15) días a partir da notificación de adxudicación.

No caso de que durante este prazo de tres meses se presenten ofertas económicas de igual contía e non concorra ningún propoñente nin interesado ao acto de poxa pública, a adxudicación recaerá sobre o que primeiro presentase a súa oferta, para o cal se atenderá á data de entrada no rexistro sinalado na convocatoria.

Se durante este prazo de tres meses non se presenta ningunha proposta por escrito sobre algún dos inmobles, desistirase definitivamente deste procedemento de venda e continuará o inmoble no patrimonio autonómico, agás que se presenten ofertas de compra por importe igual ou superior ao prezo de licitación da terceira poxa pública.

Para máis información poderán dirixirse á Subdirección Xeral do Patrimonio. Teléfonos: 981 54 41 51 e 881 99 90 55.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2013

Mª del Socorro Martín Hierro
Secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda