Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Luns, 1 de xullo de 2013 Páx. 25812

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2013 pola que se anuncia procedemento aberto, mediante tramitación ordinaria, para a contratación do servizo de formación teatral e organización de mostras de teatro nos campus desta universidade (expediente 303/13).

1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Universidade de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica e Contratación

c) Obtención de documentación e información:

• Dependencia: Servizo de Xestión Económica e Contratación.

• Domicilio: Edificio de Xerencia-Servizos Centrais Campus das Lagoas-Marcosende.

• Localidade e código postal: Vigo 36310.

• Teléfono: 986 81 35 56.

• Telefax: 986 81 38 57.

• Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.tablon2.uvigo.é/index.asp?idm_abr=ga

• Data límite de obtención de documentación e información: ata a data de finalización do prazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: 303/13.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de formación teatral e organización de mostras de teatro nos campus da Universidade de Vigo.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: lote 1 (Campus de Vigo) e lote 2 (Campus de Ourense).

d) Lugar de execución/entrega:

• Domicilio: Campus de Vigo e Campus de Ourense.

• Localidade e código postal: Vigo 36310.

e) Prazo de execución: un ano prorrogable. A prórroga será de mutuo acordo. A duración sería dun ano desde o día seguinte ao do asinamento do contrato. O contrato pode ser obxecto de prórroga por un ano máis, polo que a duración máxima do contrato será de dous anos.

f) Admisión de prórroga: si.

g) CPV: 80.42.2.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os indicados no punto 16 da folla resumo de características do prego.

4. Valor estimado do contrato: lote 1 (28.140 €) e lote 2 (84.482,72 €).

5. Orzamento base de licitación: lote 1 (14.070 €, IVE: 2.450,70 €) e lote 2 (42.241,36 €, IVE: 7.603,68 €).

6. Garantías exixidas:

• Provisional: non se exixe.

• Definitiva: 5 % do importe de adxudicación excluído o IVE.

• Complementaria: un 5 % (que incrementará a definitiva cando o aspirante a adxudicatario estivese incurso inicialmente en presunción de oferta anormal ou desproporcionada).

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: as que se indican, respectivamente, nos puntos 11 e 12 da folla resumo do prego de cláusulas administrativas.

b) Outros requisitos específicos: os indicados no punto 13 da folla resumo de características do prego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o décimo quinto día natural seguinte ao da publicación desta resolución no DOG.

b) Modalidade de presentación: en papel, tres sobres: A, B e C.

c) Lugar de presentación:

• Dependencia: Rexistro Xeral da Universidade de Vigo.

• Domicilio: Edificio de Xerencia Servizos Centrais, planta baixa. Praza de Erasmo, s/n. Campus das Lagoas-Marcosende.

• Localidade e código postal: Vigo, 36310.

• Enderezo electrónico: xscont@uvigo.es

• Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Descrición: sesión pública para os sobres B e C na sala de xuntas de Xerencia da Universidade de Vigo.

b) Enderezo: Edificio de Xerencia e Servizos Centrais-2ª planta. Praza de Erasmo, s/n. Campus das Lagoas-Marcosende.

c) Localidade e código postal: Vigo 36310.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante da Universidade de Vigo.

10. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario; aproximadamente 1.350 €.

Vigo, 21 de xuño de 2013

P.D. (Resolución 30.4.2013; DOG do 3 de maio)
Manuel Fernández Jáuregui
Xerente da Universidade de Vigo