Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Mércores, 3 de xullo de 2013 Páx. 26312

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 20 de xuño de 2013 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, para estudantes universitarios que participan nesta acción no curso 2012/13.

Pola Orde do 15 de febreiro de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 26 de febreiro), convocáronse axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade Erasmus e Suíza, destinadas a estudantes das universidades do Sistema universitario de Galicia que participan no citado programa de mobilidade universitaria durante o curso 2012/13, e aprobáronse as súas bases.

De acordo co establecido no artigo 8 desta convocatoria, desde o día 9 ao 18 de maio de 2013 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación, e durante ese mesmo prazo os interesados puideron formular as reclamacións para emendaren erros e faltas de documentos ante Secretaría Xeral de Universidades. Rematado este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 11 das bases da convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus e Suíza ao alumnado universitario que se relaciona no anexo I desta orde e pola contía que se especifica.

As axudas aboaranse na conta bancaria indicada pola persoa interesada unha vez presentada a declaración responsable do conxunto das axudas solicitadas ou concedidas, no caso de sufrir variación nos datos presentados no anexo II achegado dentro do prazo de presentación de instancias. De non existir variación, entenderase cumprido este requisito co documento (anexo II) xa presentado coa solicitude.

Artigo 2

Denegarlle estas axudas complementarias ao alumnado que se relaciona no mesmo anexo como solicitudes denegadas, polas causas que se especifican nel.

Artigo 3

O incumprimento total ou parcial por parte dos beneficiarios de calquera das condicións establecidas na Orde de convocatoria do 15 de febreiro de 2013 (DOG do 26 de febreiro), e nesta orde, constituirá causa determinante de revogación da axuda e do seu reintegro polo beneficiario ou solicitante, segundo o disposto nos artigos 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co artigo 46 da Lei de 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Listaxe de concedidas

Núm. expediente

Solicitante

Universidade

Duración

Contía adxudicada

Total

1.300.000,00

2013/001190-0

Abal Ortigueira, Silvia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000150-0

Abal Otero, Eva

USC

Un semestre

920,00

2013/000131-0

Abalo Bóveda, Silvia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000652-0

Abelenda Castro, Lorena

USC

Curso completo

630,00

2013/000617-0

Abelleira Rodríguez, Adrián

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001285-0

Abras del Campo, Pablo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000289-0

Abuín Penas, Javier

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000672-0

Acha Castrelo, Tamara

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000988-0

Acuña Lorenzo, Alejandro José

USC

Curso completo

630,00

2013/001243-0

Ageitos Martínez, Lucía

USC

Curso completo

630,00

2013/001549-0

Agregan Reboredo, Paula

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000222-0

Aguilar del Moral, Patricia

UDC

Curso completo

630,00

2013/001224-0

Aguilera Mannucci, Nicolás Alfredo

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001298-0

Alberte Melero, Miguel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001114-0

Alén López, Carlos

USC

Curso completo

630,00

2013/001420-0

Alfeiran Trigo, Bran

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001340-0

Alfonso Rodríguez, Damián

UDC

Curso completo

630,00

2013/001193-0

Almeida Álvarez, Eva

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001368-0

Almuiña Lago, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001070-0

Alonso Alonso, Enrique

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000308-0

Alonso Álvarez, Andrea

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001363-0

Alonso Campo, Jorge

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000919-0

Alonso Fernández, Alba

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001453-0

Alonso Izquierdo, María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000076-0

Alonso Lorenzo, Alejandra

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000007-0

Alonso Otero, José Manuel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000416-0

Alonso Pérez, Cecilia Gema

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001486-0

Alonso Rey, Fabio

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001497-0

Alvarado Hermilla, Sabela

USC

Un semestre

920,00

2013/000933-0

Álvarez Acosta, Paula

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000620-0

Álvarez Alves, María Elena

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000949-0

Álvarez Borragueiros, José Luis

USC

Curso completo

630,00

2013/001275-0

Álvarez Carrera, Borja

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000561-0

Álvarez Corral, Andrea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000489-0

Álvarez Díaz, Carmen

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000562-0

Álvarez Freire, Ignacio

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001570-0

Álvarez García, Alex

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001360-0

Álvarez Gil, Bruno

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001020-0

Álvarez Gromaz, Lucía

USC

Un semestre

920,00

2013/000350-0

Álvarez Lastra, Jaime

UDC

Curso completo

630,00

2013/000080-0

Álvarez López, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000696-0

Álvarez Martínez, Adrián

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000789-0

Álvarez Naya, Jael

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000693-0

Álvarez Otero, Carolina

UDC

Curso completo

630,00

2013/001364-0

Álvarez Peixoto, Sandra

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000994-0

Álvarez Porto, Noelia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000058-0

Álvarez Segura, Mª Esther

UDC

Curso completo

630,00

2013/000227-0

Álvarez Valiño, Yolanda

UDC

Curso completo

630,00

2013/001392-0

Álvarez Vilas, Carmen

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000866-0

Alvariño Romero, Natalia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001069-0

Alvedro Viquendi, Daniel

USC

Curso completo

630,00

2013/001300-0

Alves Neto, Fátima

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000223-0

Amado Espasandín, Caterine

UDC

Un semestre

420,00

2013/000476-0

Amado Vilar, Yolanda María

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001246-0

Amboage López, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/000159-0

Ambroa Abalo, Óscar

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000974-0

Ameixeiras Rodríguez, Saleta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000698-0

Amoedo Fernández, Gabriela

USC

Curso completo

630,00

2013/000598-0

Amoedo Freitas, Pablo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000122-0

Amor Pérez, Eva María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000641-0

Amor Soto, Mª del Mar

USC

Curso completo

630,00

2013/000460-0

Andrade Carpente, Eva

USC

Curso completo

630,00

2013/000732-0

Añel Pereira, Alejandra

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000749-0

Anes Martínez, Paula

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000863-0

Angües Rodríguez, Paula

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000859-0

Añon Dosil, Christian

UDC

Curso completo

630,00

2013/000541-0

Añon Madariaga, Aida

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000522-0

Añon Sanz, Antón

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000102-0

Anta Moro, Lidia

UDC

Curso completo

630,00

2013/000075-0

Antelo Calvete, Noemi

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001131-0

Antelo Fernández, Beatriz

USC

Curso completo

630,00

2013/000744-0

Antelo García, Ana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000060-0

Antón Rodríguez, Ianire

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000408-0

Aperador Juiz, David

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000612-0

Aperador López de G., Adrián

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000034-0

Aragunde Pérez, Damián

UDC

Un semestre

420,00

2013/000510-0

Araújo de Miguel, José Antonio

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000409-0

Araújo Morales, Borja

UDC

Curso completo

630,00

2013/000531-0

Arcas Gosende, Iago

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001201-0

Ardid de Cabo, Alejandro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000467-0

Area Fontán, Andrea

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000787-0

Arellano Palomino, Lady Patricia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000739-0

Arellano Palomino, Liseth Gloria

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001534-0

Argivay González, Luis Manuel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000537-0

Arias Abreu, Adrián

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000781-0

Arias Iglesias, Inés

USC

Un semestre

920,00

2013/001440-0

Arias Prieto, Alba

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000905-0

Armenteros Arca, Jesús

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000590-0

Armesto Barros, Jesús

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000901-0

Arrieta Patiño, María Ana

UDC

Curso completo

630,00

2013/000514-0

Arroyo Domínguez, Marta

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000515-0

Arroyo Domínguez, Rafael

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001292-0

Arufe López, Álvaro Nicolás

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000621-0

Asensio Castro, Carlos

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000079-0

Atanes Bouzón, Nuria

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001555-0

Avendaño Pérez, Inés

USC

Curso completo

630,00

2013/001554-0

Avendaño Pérez, Paula

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000447-0

Baamonde Cameán, Melisa

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000130-0

Bacariza Rey, Mª del Carmen

USC

Un semestre

920,00

2013/001151-0

Báez Bustillo, Pedro

USC

Un semestre

420,00

2013/000231-0

Bajo Borlán, Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000909-0

Balboa Linares, Aitana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001158-0

Baleato Fernández, José Miguel

USC

Curso completo

630,00

2013/000678-0

Baliñas Martí, Mariña Baia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001362-0

Ballesteros Álvarez, Zoila

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000084-0

Ballesteros Martínez, Angel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001286-0

Ballesteros Vieitez, José Luis

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000317-0

Balo Graña, Sara

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000986-0

Bamba Iglesias, Irene

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000587-0

Bamonde Cachón, Pablo

USC

Curso completo

630,00

2013/000971-0

Baña Grela, Francisco Javier

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001017-0

Baneira Collazo, Fernando

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000021-0

Banzas Baro, Sebastián

UDC

Curso completo

630,00

2013/000855-0

Bao García, Sergio

UDC

Curso completo

630,00

2013/001230-0

Bará Louro, Sabela

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000288-0

Barajas López, Carmen María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000366-0

Barallobre Pazos, Sofía

USC

Curso completo

630,00

2013/001067-0

Barbazán Domínguez, Sara

USC

Un semestre

920,00

2013/000465-0

Barbeito Fernández, Silvia

USC

Curso completo

630,00

2013/000699-0

Barbeito García, Angela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001439-0

Barbeito García, Sebastián

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001459-0

Bargiela Martínez, Jaime

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001344-0

Barona Corral, Borja Rafael

UDC

Curso completo

630,00

2013/000665-0

Barquín de la Fuente, Nerea

UDC

Curso completo

630,00

2013/001049-0

Barreiro Hermida, Alberto

USC

Curso completo

630,00

2013/001094-0

Barreiro López, Antía

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000211-0

Barreiro Viqueira, Rocío

USC

Curso completo

630,00

2013/001487-0

Barrio Cuiñas, Marta

USC

Curso completo

630,00

2013/000045-0

Barrio Pérez, Alejandro

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000714-0

Barrón Fernández, Roberto

UDC

Curso completo

630,00

2013/001041-0

Barros Campello, Juan

UDC

Curso completo

630,00

2013/001265-0

Barros Peña, Andrea

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000258-0

Bartolomé Figueroa, Andrea

USC

Un semestre

420,00

2013/001018-0

Basich Álvarez, Fátima

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000164-0

Basterrechea Fernández, Carolina

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001084-0

Bastón Cadabón, Romina

USC

Curso completo

630,00

2013/000133-0

Baz Fernández, Javier

USC

Un semestre

420,00

2013/000995-0

Bea Fernández, Irene

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001338-0

Bea Pintos, Manuel Angel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000403-0

Bea Rodríguez, Asier

USC

Curso completo

630,00

2013/000715-0

Beceiro Rivas, Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/000761-0

Becerra Alonso, Breixo Elecino

USC

Curso completo

630,00

2013/000817-0

Becerra Ruíz, Oriana

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001244-0

Beiroa Suárez, Brais

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001553-0

Bellas Huerta, David

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000870-0

Bello Calvo, Rita

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001229-0

Bello Diz, Nerea

USC

Curso completo

630,00

2013/000126-0

Bellón Méndez, Martín

USC

Curso completo

630,00

2013/001171-0

Belrhlid Aourik, Mariam

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000316-0

Benade Durán, Alicia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001380-0

Benito Campos, Helena

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000605-0

Bermejo Abellán, Laura

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001269-0

Bermúdez Mallo, Carlos

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000908-0

Bernárdez Alonso, Noelia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000437-0

Bernárdez Pintos, Adrián

USC

Un semestre

420,00

2013/000213-0

Bernardo García, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/000606-0

Blanco Fernández, Silvia

UDC

Curso completo

630,00

2013/000746-0

Blanco Fuertes, Miguel

USC

Curso completo

630,00

2013/001248-0

Blanco Gil, Cristina

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000445-0

Blanco González, David

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000146-0

Blanco González, Santiago

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001014-0

Blanco Landa, Hernán

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000135-0

Blanco Méndez, Borja

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001287-0

Blanco Peinado, Silvia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000706-0

Blanco Porto, Pablo

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000245-0

Blanco Ramos, Javier

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001128-0

Blanco Rodríguez, Alejandro

UDC

Un semestre

420,00

2013/000597-0

Blanco Soage, Lena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000596-0

Blanco Soage, Miren

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000048-0

Blanes Vázquez-Gundín, Lucas Jorge

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000336-0

Bocija Fuentes, Ana María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001448-0

Bolón Garda, Ana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000658-0

Borges Carneiro, Filipa Joao Car

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001544-0

Borrajo González, Miguel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001518-0

Borras Fernández, Antonio Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001262-0

Boullosa González, Hugo

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001427-0

Bouzo Pereira, Melisa

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000585-0

Bouzón Lago, Sara

USC

Curso completo

630,00

2013/000089-0

Brage García, Alejandra

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000383-0

Braña García, Nicolás

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000101-0

Brandariz Gómez, Laura

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000944-0

Bravo Álvarez, Agueda

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000047-0

Bravo Medín, Miguel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000279-0

Bravo Pérez, Marta Luisa

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000268-0

Brea Fernández, Angela

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001013-0

Brenlla Cancelo, Alexandra

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000093-0

Bretón González, Pablo Hugo

UDC

Curso completo

630,00

2013/000927-0

Brión Lema, Leticia

UDC

Un semestre

420,00

2013/001523-0

Bruzón Amado, Carlos

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000392-0

Buceta Fernández, Diana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000509-0

Buceta Vázquez, Juan Antonio

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000271-0

Buján Vigo, Mirian

USC

Un semestre

420,00

2013/000689-0

Busto Barreiro, Irene

UDC

Curso completo

630,00

2013/000091-0

Caamaño Canabal, Juan

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001016-0

Cabado Lema, Rocío

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001003-0

Cabaleiro Besada, Andrea

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000307-0

Cabaleiro Soto, Cristina

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000800-0

Cabanas García, Silvia

UDC

Un semestre

420,00

2013/001291-0

Cabo Mosquera, Diego

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001051-0

Cachón Serantes, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/001365-0

Cal Galindo, Jesús

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000292-0

Calo Insua, María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000717-0

Calviño Fernández, Hugo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000857-0

Calviño Novoa, Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/000132-0

Calviño Rodríguez, Ainhoa

UDC

Curso completo

630,00

2013/000435-0

Calvo Muñiz, Alba

UDC

Un semestre

920,00

2013/000993-0

Calvo Sánchez, José Ramón

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000731-0

Camiña Quintas, Paula María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000438-0

Camino Calvo, Juan

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000962-0

Camiño López, Candela María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000161-0

Camino Loureiro, Cristina

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000700-0

Camino Rodríguez, Ana

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000053-0

Campillo Rey, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000750-0

Campo Comba, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000346-0

Cancela Rodríguez, Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000946-0

Cancela Torres, Noelia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000841-0

Cancelo Alfonso, Juan José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001118-0

Cancelo Martínez, Christian

UDC

Curso completo

630,00

2013/000235-0

Canella Rodríguez, Bruno

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000729-0

Cao Salgado, Paula

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000653-0

Capelo Vieites, Tamara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001409-0

Capón Fernández, Roi

USC

Curso completo

630,00

2013/000708-0

Caramés Saa, Sara

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001173-0

Carbajal Conde, Alejandro

UDC

Un semestre

420,00

2013/000192-0

Carballo Piñeiro, Beatriz Olga

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001220-0

Carballo Requejo, Gabriela

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000676-0

Carballo Tubío, Juan

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001270-0

Carballo Vázquez, Ana

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000847-0

Carbia Coucheiro, Efren

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001191-0

Carbia Díaz, Iván

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001446-0

Caridad Cañizo, Bárbara

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001403-0

Caridad Pousa, Marta

UDC

Curso completo

630,00

2013/000405-0

Carlino Montpellier, Juan Ignacio

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001061-0

Carneiro Ogando, Diego

USC

Curso completo

630,00

2013/001234-0

Carracedo Picáns, Raquel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000306-0

Carracelas Millán, Nerea

USC

Curso completo

630,00

2013/000338-0

Carral López, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001195-0

Carrara Roca, Alberto F.

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000278-0

Carregal Longo, Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/001536-0

Carrera Monroy, Juan

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000907-0

Carrera Pérez, Dulce María

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000158-0

Carrero González, José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000055-0

Carril Iglesias, Alba

USC

Un trimestre

710,00

2013/000820-0

Carril López, Patricia

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000434-0

Carro de Castro, David

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001211-0

Carro Suárez, Alejandro

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001181-0

Carro Suárez, David

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001179-0

Carro Suárez, Diego

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000684-0

Casal Fernández, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000610-0

Casal Fernández, Lorena

UDC

Curso completo

630,00

2013/001011-0

Casal Fontoira, Noelia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000697-0

Casal Funcasta, Carolina

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001047-0

Casal Garrido, Enrique

UDC

Curso completo

630,00

2013/001251-0

Casal Linares, Eva

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000896-0

Casal Vázquez, Ana

UDC

Curso completo

630,00

2013/001389-0

Casalderrey Amoedo, Brais

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000875-0

Casanova Leira, Sandra

UDC

Un semestre

920,00

2013/000864-0

Casanova Vidal, Laura

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001493-0

Casaponsa Martínez-Geijo, Alejandra

USC

Curso completo

630,00

2013/000507-0

Casas Maroto, Elena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000359-0

Casas Mora, Alba

USC

Un semestre

920,00

2013/000433-0

Casilla Nieto, Leticia

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000900-0

Castaño Fernández, Álvaro

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000184-0

Casteleiro López, Paula

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000270-0

Castelo Becerra, Marta

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000504-0

Castelo Pichel, André

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000384-0

Castiñeira Fariña, Estefanía

UDC

Un semestre

920,00

2013/000902-0

Castiñeira López, Paula

UDC

Curso completo

630,00

2013/000979-0

Castiñeiras Amor, Beatriz

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000959-0

Castiñeiras Insua, Nuria

USC

Curso completo

630,00

2013/001494-0

Castosa Val, Flavio

UDC

Un semestre

420,00

2013/000745-0

Castro Bacariza, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/000182-0

Castro Cedeira, Mª del Mar

UDC

Curso completo

630,00

2013/001144-0

Castro Chao, Noelia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001028-0

Castro Cores, Roi

USC

Curso completo

630,00

2013/001356-0

Castro García, Denís

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000139-0

Castro Maqueira, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000291-0

Castro Pérez, Ricardo José

UDC

Curso completo

630,00

2013/000436-0

Castro Ramón, Héctor Jesús

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001366-0

Castro Rodríguez, Nerea

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000321-0

Castro Rosende, Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/001517-0

Castro Saa, Paula

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000998-0

Castro Silva, Emmanuel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000200-0

Castro Suárez-Pumarieg, Inés

USC

Un semestre

920,00

2013/000125-0

Castro Trillo, Noemi

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001274-0

Cea Carreira, María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001305-0

Cebrián Garea, Coral Estela

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000960-0

Cedrón Lage, Germán

USC

Curso completo

630,00

2013/000810-0

Ceide Sandoval, Nicolás M.

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000137-0

Cerecinos Carranza, Javier

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001447-0

Cereijo Corral, José

UDC

Curso completo

630,00

2013/001451-0

Cerredelo García, Enrique

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000011-0

Cervela Cardona, Luis Manuel

USC

Curso completo

630,00

2013/000500-0

Cerviño Rodríguez, Lelia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001126-0

Céspedes Fernández, Martín

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000287-0

Chao Dablanca, Jorge

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001441-0

Chapela Sánchez, Erica

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000446-0

Chedas Redondo, Lorenzo

USC

Un semestre

920,00

2013/000455-0

Chiarroni Fernández, María Luz

USC

Un semestre

920,00

2013/000966-0

Chivite Alcalde, Mauro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000063-0

Cho Kim, Bitnari

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000771-0

Cid Amor, Ángel

UDC

Un semestre

920,00

2013/000802-0

Cid Couce, Pablo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000884-0

Cid Nieto, Claudia

USC

Un semestre

920,00

2013/000248-0

Cid Rodríguez, Manuel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000795-0

Cierto Buján, Iria

USC

Un trimestre

710,00

2013/000225-0

Cobas Mosquera, Laura

UDC

Un semestre

920,00

2013/000481-0

Collado Crespo, Anna Mª

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001378-0

Collazo Fernández, Aristides

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000415-0

Colmenero Atanes, Silvia

USC

Curso completo

630,00

2013/000890-0

Comesaña Chavert, Darío

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000740-0

Comesaña Domínguez, Flora

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000602-0

Comesaña Pereira, María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000327-0

Comesaña Riveiro, Jacobo

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000769-0

Comesaña Rúa, Rubén

USC

Un semestre

920,00

2013/000221-0

Conchado Castro, Antón

UDC

Curso completo

630,00

2013/000193-0

Conde López, Julio José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000869-0

Conradi García-Baquero, Miguel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001322-0

Constenla Torrado, Alba

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001227-0

Cora de Marcos, Jacobo

UDC

Curso completo

630,00

2013/001387-0

Corbelle Romero, Antía

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001221-0

Cordero Ferreiro, Carlos

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000103-0

Cordero Soengas, Daniel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001336-0

Cores Chaves, Melanie

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001140-0

Cores Piñeiro, Inca

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001198-0

Coretchi, Natalia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001307-0

Cornes Rodríguez, David

USC

Curso completo

630,00

2013/000527-0

Coro Fernández, Vidal

UDC

Un semestre

420,00

2013/001038-0

Corral Campello, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000609-0

Corral Vázquez, Sergio

UDC

Curso completo

630,00

2013/000358-0

Correia Cuco, Antonio

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000930-0

Corrochano Pérez, Clara

UDC

Curso completo

630,00

2013/000955-0

Cortés Otero, Francisco J.

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001466-0

Cortiñas Cuns, Marcos

UDC

Curso completo

630,00

2013/000210-0

Cortizo Míguez, Manuel

USC

Curso completo

630,00

2013/001236-0

Cortizo Míguez, Rocío

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000318-0

Cos Álvarez, Óscar

USC

Un semestre

920,00

2013/000660-0

Costa Conde, Sarai María

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000881-0

Costa Cores, Iago

USC

Un semestre

420,00

2013/001473-0

Costa Fernández, Ana

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000391-0

Costa Martínez, Laura

UDC

Curso completo

630,00

2013/001328-0

Costa Rey, Lidia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001289-0

Costas Acedo, Carmen

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001482-0

Costas Carrera, Óscar

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001205-0

Costas Domínguez, José María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001475-0

Costas Franco, Patricia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000398-0

Costas González, Iria

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000887-0

Costas Otero, Uxía

UDC

Un semestre

920,00

2013/001503-0

Costas Rodríguez, J. Jacobo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000872-0

Costoya López, Lorena

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001495-0

Coto Acosta, Mar

USC

Curso completo

630,00

2013/001155-0

Couceiro Vlasak, Carlos

USC

Curso completo

630,00

2013/000147-0

Couñago Sobral, Óscar

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001442-0

Couso Carmena, María Lorena

USC

Curso completo

630,00

2013/001066-0

Couso Dopazo, Lorena

USC

Un semestre

420,00

2013/000667-0

Couso Maseda, Noelia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000389-0

Couto Souto, Nuria

USC

Un semestre

920,00

2013/000272-0

Creo Chorén, Alejandro

USC

Curso completo

630,00

2013/000337-0

Crespo Fernández, Silvia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000294-0

Crespo González, Lydia

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000402-0

Crespo Moreira, Alberto

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000390-0

Cruces Dosil, Carmen

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000772-0

Cruz Estévez, Aida

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000209-0

Cruz Morales, Yasmany

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000730-0

Cruz Muñoz, Santiago José

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000978-0

Cruz Portela, Soraya

USC

Un semestre

920,00

2013/001223-0

Cuesta Iglesias, Javier

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001597-0

Cuevas Jorge, Adrián

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000006-0

Cuiñas Hernández, Carmen

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000377-0

Cuñarro Otero, Xela

USC

Un semestre

920,00

2013/000424-0

Curros Castro, Adrián

USC

Curso completo

630,00

2013/001516-0

Da Silva Martínez, Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000105-0

Da Silva Soares De Matos, Tabita

USC

Curso completo

630,00

2013/001005-0

Da Vila Alonso, Robin

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001045-0

Dablanca Blanco, Ana Belén

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000757-0

Dacal Fraga, Iván

USC

Curso completo

630,00

2013/000293-0

Dacosta Andrade, Andrea

UDC

Curso completo

630,00

2013/000821-0

Dacosta Castro, Adrián

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001471-0

Dacuña Carrera, José Luis

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000319-0

Dafonte García, Pablo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001129-0

Danis Viqueira, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001075-0

Daporta Cornide, María

USC

Curso completo

630,00

2013/000166-0

Dasilva Costa, Sara

USC

Curso completo

630,00

2013/001035-0

Dasilva Pérez, Enrique

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000824-0

Davila Fernández, Laura

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000173-0

De Alfonso Guerra, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/001474-0

De Aspe Doldán, Ana María

USC

Curso completo

630,00

2013/001215-0

De Castro Díaz, Mario

USC

Curso completo

630,00

2013/000549-0

De Castro Lorenzo, Adrián

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001347-0

De Castro Vidal, Hugo

UDC

Curso completo

630,00

2013/001256-0

De Diego Fernández, Cecilia A.

UDC

Curso completo

630,00

2013/000691-0

De Juan López, Águeda

UDC

Curso completo

630,00

2013/001469-0

De la Fuente Concheiro, Elisa

UDC

Curso completo

630,00

2013/000305-0

De la Fuente Varela, Fátima

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000332-0

De la Iglesia Castro, Fernando

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000203-0

De la Mata Pazos, Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000295-0

De la Prida Piñeiro, Elena

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001528-0

De la Puente Pagán, Borja

UDC

Un semestre

420,00

2013/000286-0

De Luis Iglesia, Iria

USC

Curso completo

630,00

2013/000816-0

De Sa Ribeiro, Bárbara

UVIGO

Un trimestre

710,00

2013/000877-0

De Sousa Mosquera, Daniel José

USC

Curso completo

630,00

2013/001483-0

De Vega García, Santos

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000754-0

De Vicente De Vicente, Fernando

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001384-0

Del Campo Louzao, Ana

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001478-0

Del Cura Miranda, Alejandro

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001450-0

Del Reguero Macías, Alba

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001377-0

Delgado Silgo, Carmen

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000485-0

Des Villanueva, Marisela

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000013-0

Devesa Folgar, María de los An.

USC

Curso completo

630,00

2013/001233-0

Deza Ferreira, Arabela

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001260-0

Díaz Castro, Laura

UDC

Un semestre

920,00

2013/000430-0

Díaz Díaz De Labra, Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000529-0

Díaz Fernández, Julen

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000078-0

Díaz Ferreiro, Hugo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000865-0

Díaz Maceiras, Óscar

USC

Curso completo

630,00

2013/001419-0

Díaz Roibas, Andrea

UDC

Curso completo

630,00

2013/000367-0

Diz Blanco, Paula

USC

Curso completo

630,00

2013/001154-0

Diz García, Nerea

USC

Curso completo

630,00

2013/000559-0

Docampo Mouriño, Jorge

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001315-0

Domínguez Amaral, Mª del Mar

USC

Curso completo

630,00

2013/000646-0

Domínguez Araújo, Mauro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000241-0

Domínguez Balgoma, Jaime

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001567-0

Domínguez Domínguez, Noelia

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001514-0

Domínguez Domínguez, Nuria

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001042-0

Domínguez Eguia, Aaron

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000985-0

Domínguez Lage, Andrea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000765-0

Domínguez Pérez, Óscar

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001104-0

Domínguez Pousa, Fernando

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001200-0

Domínguez Viñas, Natalia

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001133-0

Dovalo Carballo, Karen

UDC

Curso completo

630,00

2013/001165-0

Duarte Gonçalves, Pedro Miguel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000043-0

Duarte Iglesias, Noelia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000685-0

Durán Álvarez, Erika Adela

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000001-0

Duro Castro, Carlos

UDC

Curso completo

630,00

2013/001401-0

Eiras Silva, Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000574-0

Enríquez Bouza, Lara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000983-0

Enríquez Cousiño, Andrea

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000181-0

Enríquez Lago, Fátima

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000196-0

Enríquez Vázquez, Daniel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000115-0

Esain Barros, Javier

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000233-0

Escariz Pardal, Roberto

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000823-0

Escobar Vaquero, Marta

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000853-0

Escudero Rubio, Sara

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001175-0

Espada Pan, Noa María

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001023-0

España Ces, Nancy

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000671-0

Esperón Moldes, Uxía Saraiva

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001311-0

Esperón Rodríguez, Xosé Gabriel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001353-0

Estévez Cebrián, Marta

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001563-0

Estévez González, Francisco José

USC

Curso completo

630,00

2013/000155-0

Estévez Otero, Paula

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000002-0

Estévez Taboada, Jessica

USC

Curso completo

630,00

2013/000551-0

Estrada Rodríguez, María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000736-0

Expósito Leitao, David

USC

Curso completo

630,00

2013/000267-0

Fabeiro Rey, Erea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001146-0

Facal Fuentes, Rebeca

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000695-0

Fachal Bugarín, Sara

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001346-0

Fajardo de A. Vázquez, Jacobo

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000341-0

Fajín Riveiro, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/000396-0

Fariña Nogueira, Antía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000026-0

Fariñas Calviño, Borja

USC

Curso completo

630,00

2013/000920-0

Fariñas Pedreira, Artur

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001149-0

Farto Orozco, Diana

USC

Curso completo

630,00

2013/001216-0

Fdez-Miranda Cano, José María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001117-0

Feijóo Quintas, Susana

USC

Un semestre

420,00

2013/000354-0

Feijóo Rodríguez, Aida

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000833-0

Fernández Abelenda, Noelia

UDC

Un semestre

420,00

2013/000987-0

Fernández Acuña, Olaia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001369-0

Fernández Alcaraz, Alberto

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000912-0

Fernández Alonso, Diego

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000471-0

Fernández Alonso, Gema

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000520-0

Fernández Álvarez, Iago

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000074-0

Fernández Álvarez, María Isabel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001172-0

Fernández Álvarez, Martín

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000417-0

Fernández Álvarez, Pablo

UDC

Un semestre

420,00

2013/000663-0

Fernández Álvarez, Pablo Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000457-0

Fernández Barreira, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001472-0

Fernández Baz, Manuel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001029-0

Fernández Cabaleiro, Yago

UNED

Un semestre

920,00

2013/000487-0

Fernández Campo, Martina

USC

Curso completo

630,00

2013/000958-0

Fernández Cañizares, Xosé Luis

USC

Curso completo

630,00

2013/000050-0

Fernández Casais, Eva

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001394-0

Fernández Casal, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000116-0

Fernández Castro, Duarte

UDC

Un semestre

920,00

2013/000202-0

Fernández Coya, Sara

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001309-0

Fernández de Oliveira, Arantxa

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000480-0

Fernández Domínguez, Alberto

UDC

Curso completo

630,00

2013/000334-0

Fernández Escudero, César

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000535-0

Fernández Feijóo, Abel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000951-0

Fernández Fernández, Emma

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001548-0

Fernández Fernández, Lucas

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001237-0

Fernández García, Ana María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000524-0

Fernández García, David

UDC

Curso completo

630,00

2013/000394-0

Fernández Gigirín, Sandra

USC

Un semestre

420,00

2013/001543-0

Fernández González, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000260-0

Fernández Iglesias, Rebeca

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000127-0

Fernández Lamas, Anastasia

UDC

Un semestre

920,00

2013/000604-0

Fernández Lixa, Rocío

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000506-0

Fernández López, Diego

USC

Curso completo

630,00

2013/000300-0

Fernández López, Pablo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000088-0

Fernández López, Rubén

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001210-0

Fernández Lorenzo, Alfonso

UDC

Curso completo

630,00

2013/000635-0

Fernández Luaces, Andrea

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001546-0

Fernández Martín, Antonio

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000505-0

Fernández Martínez, Rocío

USC

Un semestre

420,00

2013/000322-0

Fernández Mato, Diego

USC

Curso completo

630,00

2013/000733-0

Fernández Méndez, Patricia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000280-0

Fernández Méndez, Sandra

USC

Un semestre

420,00

2013/000977-0

Fernández Menduiña, Carlos

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001073-0

Fernández Miguélez, José Manuel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000899-0

Fernández Montes, Sofía

UDC

Curso completo

630,00

2013/000803-0

Fernández Mosquera, Alejandro

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000379-0

Fernández Murados, Helena

USC

Curso completo

630,00

2013/001150-0

Fernández O’brien, Caitlin Elena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001502-0

Fernández Peña, Daniel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000992-0

Fernández Pereira, Alejandra

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000622-0

Fernández Pereiro, José Roberto

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000051-0

Fernández Pérez, Francisco

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000849-0

Fernández Pérez, Yurena

USC

Un semestre

920,00

2013/000333-0

Fernández Redondo, Patricia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001449-0

Fernández Regueiro, Cristina Lia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001397-0

Fernández Rivas, Elva María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000826-0

Fernández Rodríguez, David

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000588-0

Fernández Rosón, José Manuel

USC

Curso completo

630,00

2013/000324-0

Fernández Rubio, Álvaro

UDC

Un semestre

920,00

2013/001596-0

Fernández Salgueiro, Carlota

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001571-0

Fernández Soñora, Andrés

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000081-0

Fernández Sotelo, Eva

UDC

Curso completo

630,00

2013/000722-0

Fernández Soto, Óscar

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001065-0

Fernández Varela, Carmen

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000397-0

Fernández Vázquez, Rubén

UDC

Un semestre

420,00

2013/001444-0

Fernández Vidal, Sergio

UDC

Curso completo

630,00

2013/001426-0

Ferreira Dacosta, Aarón

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000128-0

Ferreiro Alonso, Inés

UDC

Un semestre

920,00

2013/000618-0

Ferreiro Carballal, Daniel

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000613-0

Ferreiro Carballal, Sara

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000423-0

Ferreiro Couto, Verónica

USC

Curso completo

630,00

2013/001326-0

Ferreiro Martínez, Lucía

USC

Un semestre

420,00

2013/000963-0

Ferreño Sesto, José Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001031-0

Ferrer Herrero, María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001096-0

Figueira Muñiz, Silvia

USC

Curso completo

630,00

2013/001085-0

Figueiras Botana, Manuel

USC

Curso completo

630,00

2013/001115-0

Figueroa Lista, Andrea Pilar

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000627-0

Figueroa Vázquez, Rodrigo José

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001598-0

Filgueira Barreira, Daniel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001279-0

Fiuza Fernández, Alba

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000969-0

Folgar Ribadas, Hugo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001531-0

Folgueira Baltar, David

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001585-0

Folgueira de la Fuente, Silvia

UDC

Curso completo

630,00

2013/001142-0

Fontal Mato, María José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001202-0

Fontán Pérez, Miguel Ángel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001083-0

Fontao Prieto, Francisco

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000860-0

Fonte Díaz, Mirian

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000374-0

Fontela Saavedra, Ana

USC

Un semestre

920,00

2013/001277-0

Fontenla Bastero, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001044-0

Fontenla Cadavid, Marina

USC

Un semestre

420,00

2013/001197-0

Fontenla Suárez, Eugenio

USC

Curso completo

630,00

2013/000266-0

Formoso Fernández, Blanca

USC

Un semestre

920,00

2013/000792-0

Formoso Martínez, Marina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000656-0

Fortuna Ribeiro, Rui Pedro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000153-0

Frade Barcia, Adriana

UDC

Curso completo

630,00

2013/000991-0

Fraga Cimadevila, Máximo

USC

Curso completo

630,00

2013/000528-0

Fraga Pena, Fabián

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001188-0

Fraga Sanmartín, Daniel

USC

Curso completo

630,00

2013/000762-0

Fraga Varela, Ángel

USC

Curso completo

630,00

2013/001421-0

Francisco Pérez, Rosana

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000831-0

Franco Ortega, Carlos

UDC

Un semestre

420,00

2013/000830-0

Franco Ortega, Javier

UDC

Un semestre

920,00

2013/000450-0

Freijo López, Lucía

USC

Curso completo

630,00

2013/000206-0

Freire Álvarez, Nerea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000179-0

Freire Couceiro, Marta

UDC

Curso completo

630,00

2013/000431-0

Freire Lorenzo, Lucía

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001082-0

Freire Romariz, Noelia

UDC

Curso completo

630,00

2013/001109-0

Froiz Iglesias, Marta

USC

Curso completo

630,00

2013/000940-0

Fuciños Vázquez, Xisela Minia Sa

USC

Curso completo

630,00

2013/001185-0

Fuentes Buján, Manuel Gonzalo

USC

Curso completo

630,00

2013/001055-0

Fuentes Martínez, Melisa

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000822-0

Gago Montes, Borja Esteban

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001267-0

Galán Rodríguez, Noelia María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001498-0

Galiñanes Romero, Iria

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000284-0

Gallardo Fernández, Alba María

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000812-0

Gallego Fernández, Fernando

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001374-0

Gallego Pabón, Elisa V.

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000709-0

Gallego Piñeiro, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/001090-0

Gamallo Fernández, Aida

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001452-0

Gamallo López, Ana

UDC

Curso completo

630,00

2013/000569-0

Gamallo Silva, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000462-0

Gándara Costa, Marcos

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000162-0

Gándara Lorenzo, Pilar

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001208-0

Gangutia Fernández, María

UDC

Un semestre

920,00

2013/000791-0

Garaboa Vázquez, Patricia

USC

Un semestre

920,00

2013/000361-0

García Agís, Ángela

USC

Un semestre

920,00

2013/001351-0

García Alonso, Javier

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000954-0

García Amarante, Alberte

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000207-0

García Castro, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000301-0

García Castro, Xurxo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001349-0

García Cotelo, Alberto Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001480-0

García Freiria, Álvaro

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000545-0

García García, Natalia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000168-0

García Gómez, Alba

USC

Curso completo

630,00

2013/001301-0

García González, Raquel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000608-0

García Graga, Patrick Ramón

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001113-0

García Horro, Borja

USC

Curso completo

630,00

2013/001310-0

García Ingerto, María Natividad

USC

Un semestre

420,00

2013/000573-0

García Jiménez, Uxía

USC

Un semestre

920,00

2013/001299-0

García Lesta, Santiago

UDC

Curso completo

630,00

2013/000768-0

García López, Débora

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001488-0

García Lourés, Marta

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000406-0

García Mariño, Carlos

UDC

Curso completo

630,00

2013/001434-0

García Martínez, Sara

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000224-0

García Monteagudo, Julia

UDC

Un semestre

920,00

2013/000852-0

García Morado, Javier

UDC

Curso completo

630,00

2013/001027-0

García Moreira, Patricia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001540-0

García Mouriño, Silvia

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000636-0

García Navia, Araceli

USC

Un semestre

920,00

2013/000832-0

García Novio, Diego

UDC

Curso completo

630,00

2013/000910-0

García Otero, Alberto

UDC

Un semestre

420,00

2013/000138-0

García Penas, Laura

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001509-0

García Pérez, Mª Teresa

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000842-0

García Pérez, Paula

USC

Curso completo

630,00

2013/000454-0

García Quintanilla, Lino

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000061-0

García Rueda, Alberto

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001414-0

García Santos, Paloma

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000904-0

García Torres, Ana

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001203-0

García Vázquez, Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001261-0

García Vázquez, Rafael

UDC

Curso completo

630,00

2013/000498-0

García Vázquez, Yaiza

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001339-0

García Vecín, Paula

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000593-0

García Viña, Silvia

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001504-0

Garea Guerreiro, María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000934-0

Garrido Hernández, Darío

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001432-0

Garrido Montenegro, Nerea

UVIGO

Un trimestre

710,00

2013/000539-0

Garzo Caldas, Nicolás

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001525-0

Gaudino Martínez, Patricia María

UDC

Curso completo

630,00

2013/001178-0

Gayoso Otero, Jessica

USC

Un semestre

420,00

2013/000721-0

Gayoso Piñeiro, Iria

USC

Curso completo

630,00

2013/000277-0

Gaztelumendi López, Rocío

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000044-0

Geiger, Katza Juliana

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000945-0

Gende Cordero, Sabela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000854-0

Gestal González, Andrea

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001345-0

Gesteiro Lobeira, Sara

USC

Un semestre

420,00

2013/000064-0

Gesto Mosquera, Álvaro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000819-0

Gil García, Ana

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000439-0

Gil Molinero, Marta

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000411-0

Gil Pereira, Christian

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001542-0

Gil Pérez, Fernando

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000029-0

Gil Poisa, Raquel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001537-0

Gil Torres, José Víctor

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001063-0

Ginzo Escamilla, Sandra

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000601-0

Giráldez Fernández, Jorge

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001541-0

Gisbert Blanco, Alejandro

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001098-0

Goldar Esmorís, Uxía

UDC

Un semestre

420,00

2013/001087-0

Gómez Abal, Diego

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001097-0

Gómez Abal, Marcos

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000009-0

Gómez Álvarez, Jesús

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001334-0

Gómez Bóveda, Agustín

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000794-0

Gómez Calveiro, Daniel

USC

Curso completo

630,00

2013/000037-0

Gómez Crespo, David

UDC

Curso completo

630,00

2013/000067-0

Gómez Crespo, Lucía

UDC

Curso completo

630,00

2013/000892-0

Gómez Domínguez, Itziar

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001600-0

Gómez Escudero, Laura

UDC

Curso completo

630,00

2013/000172-0

Gómez Fernández, Adán

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000851-0

Gómez García, Mª Dolores

USC

Un semestre

920,00

2013/000134-0

Gómez González, Antón

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001148-0

Gómez González, Nuria

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000456-0

Gómez Manso, Belén

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000344-0

Gómez Novo, Miriam

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000198-0

Gómez Outomuro, Ana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001437-0

Gómez Pereira, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000661-0

Gómez Pérez, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001037-0

Gómez Prado, Raquel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000688-0

Gómez Rey, Luis Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000705-0

Gómez Roca, Ignacio

UDC

Curso completo

630,00

2013/000151-0

Gómez Rodríguez, Alba

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000010-0

Gómez Rodríguez, Benito José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001422-0

Gómez Rodríguez, Diego

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000657-0

Gonçalves Pilar, Inés

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000475-0

González Abrodos, Nathaly C.

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001192-0

González Adrover, Daniel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001381-0

González Balcazar, Rocío del Mar

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001002-0

González Barreiro, Raúl

UDC

Curso completo

630,00

2013/001430-0

González Brey, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/001463-0

González Castro, Sofía

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001529-0

González Cifuentes, Carmen

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000581-0

González Conde, Miguel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000556-0

González Cruz, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000214-0

González Diz, Nicolás Jacinto

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001535-0

González Diz, Raquel

USC

Curso completo

630,00

2013/001034-0

González Domínguez, Olalla

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001137-0

González Fernández, Rubén

UDC

Curso completo

630,00

2013/000148-0

González Fernández, Santiago

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000937-0

González Ferrín, Marta

USC

Curso completo

630,00

2013/000647-0

González Fidalgo, Iván

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000022-0

González Figueroa, Patricia

UDC

Curso completo

630,00

2013/000395-0

González Gascón, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/000867-0

González Goas, Borja

UDC

Curso completo

630,00

2013/001499-0

González González, Sandra

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000351-0

González Hortigüela, Cristina

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000686-0

González Lobo, Paula

UDC

Curso completo

630,00

2013/000932-0

González Loeda, Lorena

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001552-0

González López, Ángela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000320-0

González López, Xoán Carlos

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001123-0

González Martínez, Cintia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000788-0

González Martínez, Sabela

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001539-0

González Mosquera, Noelia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001505-0

González Naveiras, Alejandro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001164-0

González Nöel, Sandro Kevin

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001231-0

González Oliveros, Oriana

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000068-0

González Otero, Javier

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001281-0

González Pérez, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001333-0

González Pérez, Raquel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001294-0

González Portas, Guillermo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000342-0

González Portela, Paula

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001239-0

González Razquin, Xabier

USC

Curso completo

630,00

2013/000790-0

González Rivera, Sara Beatriz

UDC

Curso completo

630,00

2013/001460-0

González Rodríguez, Débora

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000239-0

González Rodríguez, Lucía

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000325-0

González Rodríguez, Renata

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000473-0

González Rodríguez, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001357-0

González Sagredo, Teresa

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000144-0

González Salpurido, María

USC

Un semestre

920,00

2013/001026-0

González Sánchez, José Luis

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000592-0

González Santamarina, Belén

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000785-0

González Suárez, Rubén

USC

Curso completo

630,00

2013/000096-0

González Torea, Natalia

USC

Un semestre

920,00

2013/000255-0

González Vilaseca, Martín

UDC

Curso completo

630,00

2013/001424-0

Graña González, Laura

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001130-0

Graña Sánchez, Adrián

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000861-0

Graña Suárez, Gonzalo

UDC

Curso completo

630,00

2013/000679-0

Grande Prada, David

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000805-0

Grande Rodríguez, Javier

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000425-0

Granja González, Diego

USC

Curso completo

630,00

2013/001565-0

Grijo Iglesias, Leticia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001050-0

Guede Franco, Carlo Manuel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001124-0

Guillán Gómez, Marta

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000236-0

Guimarey Docampo, Iago

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001196-0

Guimerans Iglesias, Jorge

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000723-0

Guimerans Lavandeira, Ángel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001056-0

Gurria Montero, Raquel

USC

Un semestre

420,00

2013/000124-0

Gutiérrez Cartelle, Jesús

USC

Curso completo

630,00

2013/000349-0

Gutiérrez Castro, Cora

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001257-0

Gutiérrez Méndez, María Otilia

UDC

Curso completo

630,00

2013/000798-0

Gutiérrez Novoa, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/001122-0

Guzmán Nates, Laura

UDC

Un semestre

420,00

2013/000441-0

Haz Caamaño, María

USC

Un semestre

420,00

2013/000888-0

Heinrich Etchevers, Carmen Alicia

USC

Curso completo

630,00

2013/001143-0

Herbón Allo, Mª Luisa

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000302-0

Hermida Ameneiros, Adrián

UDC

Curso completo

630,00

2013/001538-0

Hermida Muñiz, Beatriz

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000110-0

Hermida Rodríguez, Juan

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001386-0

Hermida Saborido, Denís

UDC

Curso completo

630,00

2013/000246-0

Hernández Blanco, Sandra

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000282-0

Hernández del Bosque, Jorge

UDC

Curso completo

630,00

2013/000429-0

Hernández Piñeiro, Astrid Gabriela

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000619-0

Hernando Puime, Paula

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000611-0

Hervés Blanco, Marco Antonio

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001485-0

Huertas López, Paula

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000582-0

Ibáñez Vizoso, Jesús Enrique

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001046-0

Iglesias Fernández, Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/001177-0

Iglesias Ferreiro, Sara Helena

UDC

Un semestre

920,00

2013/000512-0

Iglesias Menor, Rocío

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000677-0

Iglesias Otero, Miriam

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001312-0

Iglesias Pardo, Adrián

USC

Un semestre

420,00

2013/000835-0

Iglesias Pardo, Paula

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000727-0

Iglesias Pateiro, Eduardo

USC

Curso completo

630,00

2013/000638-0

Iglesias Peman, Andrea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001479-0

Iglesias Prado, Iria

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000780-0

Iglesias Rivas, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001320-0

Iglesias Rubio, Silvia

USC

Un semestre

420,00

2013/000373-0

Iglesias Seijo, Gemma

USC

Curso completo

630,00

2013/000259-0

Illodo Fraga, Iria

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001467-0

Iñigo Castro, Sebastián

USC

Curso completo

630,00

2013/000644-0

Insúa Martínez, César

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000704-0

Iriarte Rodríguez, Miguel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001053-0

Irimia Paz, Alba

USC

Curso completo

630,00

2013/000682-0

Isorna Vilachán, José Antonio

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000117-0

Jácome Alonso, Luis Enrique

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000513-0

Jácome Rodríguez, David

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001461-0

Jamardo Lorenzo, Iris María

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001519-0

Jamardo Miguens, Andrea

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000844-0

Janeiro Janeiro, Olalla

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000886-0

Jiménez López, Daniel

USC

Curso completo

630,00

2013/000997-0

Jiménez Prieto, Elena María

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001076-0

Jordan de la Peña, Mauro

USC

Curso completo

630,00

2013/001532-0

Jorge Jorge, Víctor

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000935-0

Joven Sieira, Cristina

USC

Un trimestre

710,00

2013/000413-0

Juane Borreguero, Natalia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001341-0

Juiz Carballo, Belén

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000113-0

Julián Valenzuela, José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000087-0

Juncal Vidal, Desiree

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001559-0

Justo Soto, Ana María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000577-0

Knight Asorey, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001033-0

Kovacs Soto, Cristina

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001470-0

Lagarda Pousa, Marcos

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001329-0

Lage Pita, Isabel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001455-0

Lago Buenestado, Laura

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000466-0

Lago Domínguez, Jessica

USC

Un semestre

920,00

2013/000410-0

Lago García, Jesús

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001412-0

Lago Martínez, Jaime

USC

Curso completo

630,00

2013/001429-0

Lago Monteagudo, Miguel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001272-0

Lagoa Iglesias, Sara

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000818-0

Lamas Baños, Rodrigo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000779-0

Lamas Lieb, Carlos

USC

Curso completo

630,00

2013/001219-0

Lamas Otero, Lorena

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001170-0

Lastra Quintana, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000889-0

Lastres Guerrero, Aurora

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000639-0

Lea Sánchez, Adriana

USC

Curso completo

630,00

2013/001058-0

Lebon Santos, Martín

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000145-0

Leiro Souto, Óscar

USC

Curso completo

630,00

2013/000243-0

Lema Allo, Sara

UDC

Un semestre

420,00

2013/000491-0

Lema Capeáns, Alicia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000503-0

Lema Lema, Adrián

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000234-0

Lema Vidal, Jorge

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001396-0

Lesta Suárez, Juan Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000345-0

Levoso Fernández, Adrián

UDC

Un semestre

920,00

2013/000190-0

Lima Astor, Alfonso

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000071-0

Liñares Varela, Fernando

UDC

Curso completo

630,00

2013/000008-0

Liñayo Chouza, Javier

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001059-0

Liñeira González, Francisco

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000418-0

Liste Pose, Carlos

USC

Un semestre

920,00

2013/000560-0

Lizarralde Fernández, Alexander

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001204-0

Llamas Álvarez, Noelia Leonor

USC

Curso completo

630,00

2013/001089-0

Llecha Blanco, Anxo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000628-0

Lobagueira Cancela, Carla

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000670-0

Loiola Ramos, Everton

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000961-0

Lojo López, Alba

USC

Curso completo

630,00

2013/000815-0

Lojo Yáñez, Noelia

USC

Curso completo

630,00

2013/000616-0

López Antón, Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000488-0

López Barro, Iria

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000478-0

López Castro, Luis Miguel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000249-0

López Castro, Pedro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000365-0

López de la Calle, Ángel

USC

Curso completo

630,00

2013/000364-0

López de la Calle, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000694-0

López Díaz, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001547-0

López Fernández, Alba

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001295-0

López Fernández, Elena

USC

Curso completo

630,00

2013/000586-0

López Ferro, Aloia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001136-0

López Fuentes, Alexandra

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000208-0

López Ganet, Tiffany

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001566-0

López Gestal, Lucía

UDC

Curso completo

630,00

2013/001080-0

López Gil, Javier

UDC

Curso completo

630,00

2013/000640-0

López Gómez, Helena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001252-0

López González, Alberto

UDC

Curso completo

630,00

2013/000968-0

López González, María del Mar

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000967-0

López Herrero, Aitana

UDC

Un semestre

420,00

2013/000261-0

López Lázaro, Melisa

USC

Curso completo

630,00

2013/000033-0

López López, Guillermo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001465-0

López Maciel, Fernando

USC

Curso completo

630,00

2013/001372-0

López Mosquera, Cristina

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000948-0

López Otero, Marta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000229-0

López Pereira, Nicolás

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001490-0

López Pérez, Adrián

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000042-0

López Pérez, Adriana

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001568-0

López Piñeiro, David

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000018-0

López Prieto, Natalia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000712-0

López Rocha, Alejandro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001436-0

López Rodríguez, Carlos

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000484-0

López Rodríguez, Jorge

UDC

Curso completo

630,00

2013/001043-0

López Rodríguez, Lorena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000407-0

López Rodríguez, Roberto

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001515-0

López Salcines, David

UDC

Curso completo

630,00

2013/000023-0

López Sampayo, Manuel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000828-0

López Troitiño, Erea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001323-0

López Val, Ana

UDC

Curso completo

630,00

2013/000175-0

López-Rivadulla Sandez, Pablo

USC

Curso completo

630,00

2013/000142-0

Lorca Garrido, Isabel

USC

Curso completo

630,00

2013/001319-0

Lorenzo Castiñeiras, Bibiana

USC

Curso completo

630,00

2013/001092-0

Lorenzo Conde, Eduardo

USC

Curso completo

630,00

2013/000073-0

Lorenzo Espiña, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000370-0

Lorenzo Gallardo, Andrea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000217-0

Lorenzo González, Francisco Javier

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000915-0

Lorenzo López, Ana

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000976-0

Lorenzo Veiga, Blanca

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001106-0

Losada Cidre, Laura

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000118-0

Losada Figueroa, Tania

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001404-0

Losada González, María

UDC

Curso completo

630,00

2013/001222-0

Losada Pavón, Iago

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000388-0

Loureiro Canabal, Lucía

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001512-0

Loureiro Hernández, Miguel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000187-0

Loureiro Sancho, Rafael

UDC

Curso completo

630,00

2013/000274-0

Loureiro Vilela, Cristina

UDC

Un semestre

420,00

2013/000654-0

Lourido Cogolludo, Pablo

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001588-0

Lourido Nieto, Esther

UDC

Curso completo

630,00

2013/001228-0

Lozano Ben, Antonio

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001435-0

Lozano Moral, Rodrigo Modesto

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001271-0

Lusquiños Ballesteros, Rocío

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000090-0

Lustres Fernández, Andrea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001506-0

Lustres Nieto, Manuel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000212-0

Maceira Cabaleiro, Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001564-0

Madriñán Penas, Rafael

USC

Curso completo

630,00

2013/001232-0

Mahmoud-Saleh Ucedo, Munir-Jamil

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001457-0

Maíz Somoza, José Luis

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000419-0

Malvido Sestayo, Noelia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001174-0

Mañana Ramos, Tamara

UDC

Curso completo

630,00

2013/001007-0

Marchante Fernández, Miriam

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001405-0

Marcos Aldea, Indalecio

USC

Curso completo

630,00

2013/000385-0

Marcos Costas, Raúl

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000157-0

Marcos Pazos, Pablo

UDC

Curso completo

630,00

2013/000339-0

Marcote Lobelos, Cristian

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001572-0

Marín Iglesias, Ricardo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001040-0

Mariño González, Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001561-0

Mariño Rodríguez, Javier

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001095-0

Mariño Román, Diego

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000634-0

Maroño García, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000897-0

Maroño Rodríguez, Roi

UDC

Curso completo

630,00

2013/000829-0

Martín González-Zaera, Alberto

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000149-0

Martínez Alonso, Ignacio

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000257-0

Martínez Álvarez, Sara

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001250-0

Martínez Arias, Raquel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000232-0

Martínez Baez, Silvia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001395-0

Martínez Barallobre, Rocío

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001012-0

Martínez Barreiro, David

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000894-0

Martínez Blanco, Antía

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000725-0

Martínez Borrajo, Sara

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000924-0

Martínez Bugallo, Daniel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000330-0

Martínez Caamaño, Eloy

UDC

Curso completo

630,00

2013/000109-0

Martínez Cerqueira, Yessica

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000763-0

Martínez Díaz, Juan José

USC

Curso completo

630,00

2013/000474-0

Martínez Enríquez, Tania

UDC

Curso completo

630,00

2013/000811-0

Martínez Fernández, Daniel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000226-0

Martínez Ferreiro, José Manuel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001247-0

Martínez Gándara, Héctor

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001324-0

Martínez Gómez, Germán

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000171-0

Martínez Gutiérrez, Raúl

UDC

Curso completo

630,00

2013/000253-0

Martínez Iglesias, Olalla

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000174-0

Martínez Juega, Beatriz

USC

Curso completo

630,00

2013/001410-0

Martínez López, Paula

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000786-0

Martínez Martínez, Andrea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001074-0

Martínez Martínez, Diego

UDC

Curso completo

630,00

2013/000165-0

Martínez Novelle, Noelia

UDC

Curso completo

630,00

2013/000502-0

Martínez Oubiña, Alba

USC

Curso completo

630,00

2013/000066-0

Martínez Pérez, Carlos Aarón

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001428-0

Martínez Rodríguez, Manoel

UDC

Un semestre

420,00

2013/000195-0

Martínez Suárez, Irene

USC

Un semestre

420,00

2013/001103-0

Martínez Vázquez, Adrián

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001264-0

Martínez Vázquez, Iria

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001316-0

Martínez-Insua Rodríguez, Arturo

USC

Curso completo

630,00

2013/000668-0

Martos Souto, Miguel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000707-0

Martull Calvo, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000393-0

Mas Serrano, Miguel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000576-0

Masa Formoso, Marta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001139-0

Maseda Calvo, María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000256-0

Maseda Rodríguez, Tatiana

USC

Curso completo

630,00

2013/000741-0

Matamoro Fernández, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001021-0

Matilla Vázquez, Pablo

USC

Curso completo

630,00

2013/000674-0

Mayan Sampedro, Mª Dolores

USC

Curso completo

630,00

2013/000220-0

Mayo López, Isabel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000747-0

Meaños González, María

USC

Un semestre

420,00

2013/000570-0

Meijomil Balo, Susana

USC

Un semestre

420,00

2013/000519-0

Meijomil Fernández, Beatriz

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000845-0

Meire Feijóo, Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/000180-0

Meléndez Luces, Jennifer

UDC

Curso completo

630,00

2013/000440-0

Mella Suárez, Sheila

USC

Curso completo

630,00

2013/000547-0

Méndez Almeida, Jorge

UDC

Un semestre

420,00

2013/000442-0

Méndez Cancela, Ivana

USC

Un semestre

920,00

2013/001578-0

Méndez Gutiérrez, Álvaro

UDC

Curso completo

630,00

2013/001225-0

Méndez Losada, Eva

UDC

Un semestre

920,00

2013/001116-0

Méndez Méndez, Francisco

USC

Un semestre

420,00

2013/000673-0

Méndez Neira, Borja

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001218-0

Méndez Otero, Teófilo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001407-0

Méndez Rodríguez, Alba

USC

Curso completo

630,00

2013/000463-0

Méndez Rodríguez, Marcos

UDC

Curso completo

630,00

2013/000536-0

Menduiña Turnes, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000120-0

Meno García, Josúe

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000774-0

Mera Carregal, Dolores

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000809-0

Míguez Alonso, Óscar

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001508-0

Míguez Figueroa, Antía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000040-0

Millán Touriño, David

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001052-0

Millos Castro, Javier

USC

Un semestre

920,00

2013/000827-0

Mira Costa, Mercedes María

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000943-0

Misa Piñeiro, Juan Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000728-0

Moldes González, Pablo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001147-0

Molina Cruz, Sebastia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000813-0

Moliner Cachazo, Ana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000420-0

Molinos García, Aida

USC

Un semestre

920,00

2013/001001-0

Molinos Otero, Ignacio

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000701-0

Mondelo García, Cristina

USC

Un semestre

920,00

2013/000558-0

Monroy Alonso, María Alba

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001199-0

Montanheiro, Tassia Rafaela

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001121-0

Monteagudo Alonso, Antía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001088-0

Montero Aradas, María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000637-0

Montero Castro, Ignacio

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001062-0

Montero Pozo, Alejandro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000479-0

Montero Varela, Mateo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000952-0

Montero Vázquez, Olaia

USC

Curso completo

630,00

2013/000501-0

Montes Márquez, Angela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000240-0

Montoya Puga, Lara

UDC

Curso completo

630,00

2013/000599-0

Morales Álvarez, Aintzane

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000449-0

Morano Rodríguez, Cristian Fabián

USC

Curso completo

630,00

2013/000331-0

Moreda Álvarez, Alberto

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000664-0

Moreira Casal, Andrea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001288-0

Moreira Saporiti, Agustín

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000376-0

Moreiras Rodríguez, Lucía

USC

Un trimestre

710,00

2013/001573-0

Moreno Leira, Daniel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000328-0

Mosquera Coello, Rubén

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000743-0

Mosquera González, Iago

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000237-0

Mosquera González, Noemi

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000106-0

Mosquera López, Eva

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000843-0

Mosquera Novais, Adrián

USC

Curso completo

630,00

2013/001108-0

Mosquera Paz, Jesica

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001513-0

Mosquera Ramos, Lara

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000589-0

Mosquera Rodríguez, Eva

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000724-0

Mosquera Sánchez, Ismael

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000448-0

Mosteiro Núñez, Andrea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000799-0

Mougan Cascallar, Adrián

UDC

Curso completo

630,00

2013/000077-0

Moure Abelenda, Alejandro

USC

Un semestre

920,00

2013/000387-0

Moure Arellano, Pablo

UDC

Curso completo

630,00

2013/000917-0

Mourelle Schusselin, Cinthia

UDC

Un semestre

420,00

2013/000468-0

Mourelos Palacios, Alejandra

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001569-0

Mouriño Cernadas, Alba

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001099-0

Muíño González, Noelia María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000082-0

Muíño Palomar, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001398-0

Muíños Celorio, Fátima

UDC

Un semestre

420,00

2013/001400-0

Muíños Celorio, Jaime

UDC

Curso completo

630,00

2013/000296-0

Munín Valcárcel, Patricia

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000687-0

Muñiz Domínguez, Daniel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000950-0

Muñoz Fouce, Mª del Carmen

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000362-0

Muñoz Menéndez, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000094-0

Muradas Vidal, Silvia

USC

Un semestre

920,00

2013/000783-0

Nakhshon, Sona

USC

Un semestre

920,00

2013/000858-0

Naveira Carballeira, Lucía

UDC

Curso completo

630,00

2013/000567-0

Naveira López, Cintia

USC

Curso completo

630,00

2013/000848-0

Ndasi Petchovoya, Christelle

USC

Curso completo

630,00

2013/000356-0

Nedobora Ivanov, Piotr

USC

Curso completo

630,00

2013/000756-0

Negreira Bardanca, Simón

USC

Un semestre

920,00

2013/000014-0

Negreira Blanco, Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000015-0

Neira Nogueiras, María

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001496-0

Nevado Suárez, David

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001009-0

Neves da Costa V., Joao Pedro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000883-0

Nieto Golan, Pablo

USC

Curso completo

630,00

2013/001438-0

Nogueiras López, Tania

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001057-0

Novales Blanco, Xabier

USC

Curso completo

630,00

2013/000025-0

Novo Domínguez, Sara

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000533-0

Novo Lorenzo, Alexandre

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000642-0

Nóvoa Fernández, José Antonio

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001006-0

Novoa Novoa, Víctor

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000778-0

Novoa Rodríguez, Nuria

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001019-0

Nunes da Silva Teix., Natalia da C.

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000758-0

Núñez Cacabelos, Berta

USC

Un semestre

920,00

2013/000796-0

Núñez Fernández, Jennifer

UDC

Curso completo

630,00

2013/001207-0

Núñez Viñas, Natalia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000357-0

Ocampo Míguez, Pablo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001168-0

Oliveira Rego, Ana Rita

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001489-0

Oliveira Viñas, Andrea

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000275-0

Oñate López, Alba

UDC

Un semestre

920,00

2013/000643-0

Ons Paz, Estefanía

USC

Curso completo

630,00

2013/000326-0

Orge Rego, Manuela

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000650-0

Ortega Fernández, Enrique Manuel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000188-0

Ortiz Deive, Bibiana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000575-0

Ortiz Otero, Martín A.

USC

Un semestre

920,00

2013/000629-0

Osorio Garrido, María

USC

Curso completo

630,00

2013/000850-0

Otero Freijomil, Paula

USC

Un semestre

920,00

2013/000335-0

Otero Lago, Mª del Carmen

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000521-0

Otero Morales, Roi

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000554-0

Otero Otero, Mirian

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000793-0

Otero Vidal, Valentín

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000499-0

Oujo Olveira, María

USC

Un semestre

420,00

2013/000204-0

Outón González, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000752-0

Outón Rodríguez, Laura

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000773-0

Oyarbide López, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001373-0

Pacín Dablanca, Sara

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001579-0

Padín Castiñeira, Servando

UDC

Curso completo

630,00

2013/000019-0

Pagnozzi Vecino, Miguel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000939-0

Pais Estalote, Álvaro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000804-0

Pajares Díaz, Xacobe

USC

Curso completo

630,00

2013/001163-0

Pájaro López, Lucía

UDC

Un semestre

920,00

2013/000197-0

Paniagua García-Señoráns, Marta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000953-0

Pantín Martínez, Catalina

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001000-0

Parada Millán, Abel

USC

Curso completo

630,00

2013/000550-0

Paradell Gil, Jacobo

USC

Curso completo

630,00

2013/001180-0

Páramo López, Aitor

USC

Curso completo

630,00

2013/001004-0

Parcero Novas, David

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001388-0

Pardavila Rey, Zeltia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000290-0

Pardiñas Ferreiro, Tania Andrea

UDC

Un semestre

420,00

2013/000097-0

Pardo Besadio, Jorge

UDC

Curso completo

630,00

2013/000538-0

Pardo García, Antía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000680-0

Pardo Pérez, Sandra

UDC

Curso completo

630,00

2013/001048-0

Pardo Souto, Tania

USC

Curso completo

630,00

2013/001101-0

Pardo Suárez, Yolanda

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001093-0

Paredes Ramos, Adrián

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001102-0

Paredes Romero, Lorena

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001284-0

Parga Iglesias, Moisés

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001235-0

Parrado Maquieira, David

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001575-0

Pasarín López, Javier

USC

Curso completo

630,00

2013/000614-0

Pascual Campos, Pedro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000242-0

Pastoriza Costas, Marta

UDC

Curso completo

630,00

2013/000584-0

Patiño Vidal, Ana

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001273-0

Patiño Vieites, Rubén

USC

Curso completo

630,00

2013/000238-0

Pavón Guede, Inés

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001327-0

Paz Fraga, Lucía

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000808-0

Paz Gayo, Raquel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001064-0

Paz Rendal, José

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000012-0

Paz Sanesteban, Sara Isabel

USC

Curso completo

630,00

2013/000380-0

Pazó Costa, Mª del Mar

USC

Curso completo

630,00

2013/000313-0

Pazo Pablos, Ildara

USC

Curso completo

630,00

2013/001278-0

Pazos García, Manuel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000659-0

Pazos González, Olaya

UDC

Curso completo

630,00

2013/001589-0

Pazos Pose, Isabel

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001417-0

Pedreira López, Andrea

UDC

Curso completo

630,00

2013/000965-0

Pedrero López, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001574-0

Pedrido Fernández, Diego José

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000369-0

Pedrouso Fuentes, Alba

USC

Un semestre

920,00

2013/000070-0

Peña Maceira, Marta

UDC

Curso completo

630,00

2013/000936-0

Pena Rodríguez, Carlos

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000516-0

Pena Saavedra, Alba

UDC

Curso completo

630,00

2013/000046-0

Peñamaría Canosa, Cristina

UDC

Curso completo

630,00

2013/000681-0

Penedo Parada, Artur

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000194-0

Penela López, Isabel María

USC

Un semestre

920,00

2013/001169-0

Pereira Balboa, Rocío

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001060-0

Pereira Bello, María José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001545-0

Pereira Cartelle, Martina

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000982-0

Pereira Freitas Novais Costa, Joana Filipa

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001521-0

Pereira Hermida, Tania

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000911-0

Pereira Mauri, Laura

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001162-0

Pereira Parga, Eloy

USC

Curso completo

630,00

2013/001383-0

Pereira Reimóndez, Gregorio

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000201-0

Pereira Sáez, Teresa

UDC

Curso completo

630,00

2013/000451-0

Pereiras Villamayor, Antía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001167-0

Pereiro Brea, Martín

UDC

Curso completo

630,00

2013/001091-0

Pérez Adriáno, Nerea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000443-0

Pérez Alonso, Javier

USC

Curso completo

630,00

2013/001127-0

Pérez Capelo, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001107-0

Pérez Carrera, Helga

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000956-0

Pérez Casal, Inmaculada

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000964-0

Pérez Castro, Virginia

UDC

Un semestre

920,00

2013/000942-0

Pérez Cedeira, Ana Paula

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000735-0

Pérez Cociña, David

UDC

Curso completo

630,00

2013/000878-0

Pérez Codesido, Beatriz

UDC

Curso completo

630,00

2013/000913-0

Pérez Entenza, Óscar

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000683-0

Pérez Esperón, Rubén

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001551-0

Pérez Fernández, Cecilia

USC

Curso completo

630,00

2013/000352-0

Pérez Folla, Andrea Alexandre

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000530-0

Pérez Gestal, Iria

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000107-0

Pérez Gómez, Alexandre

UDC

Curso completo

630,00

2013/000753-0

Pérez Lahoz, Violeta

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001576-0

Pérez López, Diego

USC

Curso completo

630,00

2013/000564-0

Pérez Martín, Paula

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000595-0

Pérez Martínez, Miguel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001226-0

Pérez Pernas, Raquel

USC

Un semestre

420,00

2013/001348-0

Pérez Peteiro, Ana

UDC

Curso completo

630,00

2013/001562-0

Pérez Quintáns, Helena

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000921-0

Pérez Rodríguez, Cristian

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000453-0

Pérez Rodríguez, Daniel Alexand.

USC

Un semestre

920,00

2013/000511-0

Pérez Rodríguez, María José

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000572-0

Pérez Schoch, Miguel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000631-0

Pérez Suárez, Elena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001160-0

Pérez Tesouro, Laura

UDC

Un semestre

920,00

2013/000871-0

Pérez Vilas, Rubén

USC

Curso completo

630,00

2013/000751-0

Permuy Lapido, Sergio

USC

Curso completo

630,00

2013/001306-0

Pernas Armesto, Diego

UDC

Curso completo

630,00

2013/001402-0

Peteiro Sánchez, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/001304-0

Pettersson Traba, Daniela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000444-0

Pichel Iglesias, Irene

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000918-0

Pigni Giraudo, Carla

USC

Curso completo

630,00

2013/001186-0

Pimentel Manteiga, Álvaro

UDC

Curso completo

630,00

2013/001560-0

Piñeiro Cid, Ana

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000916-0

Piñeiro Díaz, Ana

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001462-0

Piñeiro Díaz, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/000163-0

Piñeiro Fernández, David

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001443-0

Piñeiro Freire, Lucía

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000490-0

Piñeiro Fungueiriño, Aitana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000975-0

Piñeiro García, Andrea

USC

Un semestre

420,00

2013/001484-0

Piñeiro Lago, Lorena

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000990-0

Piñeiro Pérez, Óscar Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000099-0

Pinto Alonso, Alba

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000615-0

Pinto González, María Aurora

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000972-0

Pintos Villar, Jacobo

USC

Un semestre

420,00

2013/001556-0

Pisos Guitiérrez, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000304-0

Pita Bellas, Patricia

USC

Curso completo

630,00

2013/001152-0

Pita Martínez, Brais

USC

Curso completo

630,00

2013/001296-0

Polin Romero, Jesús

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000534-0

Pombar Graña, Alba

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000973-0

Porral Sánchez, Beatriz

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001217-0

Porta Grandal, Cristina Mª

USC

Curso completo

630,00

2013/001105-0

Portabales Baños, Andrea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001476-0

Portal Valín, Mª Esther

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000494-0

Portela Pino, Iago

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000348-0

Porto Calvo, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001112-0

Posada Bouzón, Verónica

UDC

Un semestre

420,00

2013/001418-0

Posada Rodríguez, Noa Mariña

UDC

Curso completo

630,00

2013/000898-0

Pose Rodríguez, Sabela

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001492-0

Prada Alonso, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000748-0

Prado Argibay, Samuel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000056-0

Prado Fernández, Laura

USC

Un semestre

920,00

2013/000711-0

Prado Pérez, Noela

USC

Curso completo

630,00

2013/001408-0

Prado Sánchez, Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000020-0

Prado Veiga, Andrea

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000119-0

Prieto Díaz, Irene

USC

Curso completo

630,00

2013/001194-0

Prieto González, Alicia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000532-0

Prieto González, Antonio

UDC

Curso completo

630,00

2013/001458-0

Prieto López, Uxía

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000314-0

Puente Gómez, Patricia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000343-0

Puga Fernández, Iva Yanira

UDC

Un semestre

920,00

2013/000036-0

Puza Cao, César

UDC

Un semestre

920,00

2013/001213-0

Queijo Torrado, Luis Miguel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001072-0

Queiruga Domínguez, Naara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000903-0

Quelle Regaldie, Ana

UDC

Un semestre

420,00

2013/000152-0

Quintas Álvarez, Tania

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000421-0

Quintas Fiaño, Natalia

USC

Un semestre

420,00

2013/000062-0

Quintas Martínez, David

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000797-0

Quintas Rey, Rita

USC

Curso completo

630,00

2013/001161-0

Quiroga Andrade, Laura

UDC

Un semestre

920,00

2013/000360-0

Quiroga Fernández, Candela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000191-0

Quiroga Lorenzo, Iago Xosé

USC

Curso completo

630,00

2013/001431-0

Rajo Iglesias, Javier

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000470-0

Rama Iglesias, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001238-0

Ramírez Pomares, Javier

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001423-0

Ramiro Ríos, Elena

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000028-0

Ramón Ramón, Aitor

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000542-0

Ramos Alonso, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000052-0

Ramos Falcón, Iris

USC

Curso completo

630,00

2013/000525-0

Ramos Loureiro, Rubén

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000914-0

Ramos Regueiro, Leticia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001184-0

Raña Ruíz, María Isabel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001025-0

Reboiro Fernández, Pablo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000469-0

Redondo Araújo, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000548-0

Rega Juncal, Laura

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000381-0

Regueira Suárez, Karla

UDC

Curso completo

630,00

2013/000996-0

Regueiro Fernández, Pedro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000719-0

Regueiro Goiriz, Claudia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000353-0

Rey Abelaira, Gonzalo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000760-0

Rey Barral, Eduardo José

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001079-0

Rey Devesa, Lara

USC

Curso completo

630,00

2013/001433-0

Rey González, Juan

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000957-0

Rey Martínez, Miriam

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000178-0

Rey Miguens, Analia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000176-0

Rey Mourullo, Tamara

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000461-0

Rey Pazos, Tatiana

USC

Curso completo

630,00

2013/000578-0

Rey Velasco, Mariana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001370-0

Rial Costas, Nerea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000882-0

Rial Cousido, Raquel

USC

Un semestre

420,00

2013/000947-0

Rial González, Nuria María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000633-0

Rico Rico, Beatriz

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000414-0

Riesco Marcos, Gerardo

UDC

Un semestre

420,00

2013/000254-0

Riesgo Fernández, Andrea

UDC

Curso completo

630,00

2013/001352-0

Río Dovao, Leticia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001303-0

Ríos Abal, Damián

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001367-0

Ríos Coello, Tania

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001110-0

Ríos Diaz, Irene

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001456-0

Ríos Liñares, Laura

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001416-0

Rioseco Manso, Iago

USC

Curso completo

630,00

2013/001526-0

Rivada Mencía, Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000999-0

Rivadulla Galdo, María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001078-0

Rivas Arnoso, Rebeca

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000114-0

Rivas del Pozo, Antía Alejandra

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000669-0

Riveiro Cociña, Aurelio

UDC

Curso completo

630,00

2013/001276-0

Riveiro Valverde, Leticia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000495-0

Rivera Brage, David

UDC

Curso completo

630,00

2013/000856-0

Rivera Placer, Irene

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000645-0

Robles Gómez, Paula

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001268-0

Roca Rivera, Alejandro

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001138-0

Rocha Sousa, Domingos

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001008-0

Rodal Villanueva, María

USC

Curso completo

630,00

2013/000876-0

Rodeiro Lareo, José Carlos

USC

Curso completo

630,00

2013/000247-0

Rodeiro Larroy, Ana

UDC

Un semestre

920,00

2013/000311-0

Rodríguez Aguin, Miguel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001371-0

Rodríguez Alonso, Raquel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000625-0

Rodríguez Arias, David

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001157-0

Rodríguez Arias, Jesús

USC

Curso completo

630,00

2013/001134-0

Rodríguez Arias, Nerea

USC

Curso completo

630,00

2013/000718-0

Rodríguez Arribas, Talia

USC

Un semestre

920,00

2013/001318-0

Rodríguez Baeza, Daniel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001445-0

Rodríguez Bescansa, Fernando

UDC

Curso completo

630,00

2013/001283-0

Rodríguez Braga, Tania

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000980-0

Rodríguez Calviño, Fátima

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000003-0

Rodríguez Carreira, Marta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000922-0

Rodríguez Casais, Avelino

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001266-0

Rodríguez Dias, Adrián

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000412-0

Rodríguez Domínguez, Álvaro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000310-0

Rodríguez Domínguez, Iván

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000024-0

Rodríguez Enjamio, Adriana

UDC

Curso completo

630,00

2013/001331-0

Rodríguez Fernández, Bárbara

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000603-0

Rodríguez Fernández, José

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001337-0

Rodríguez Figueiras, Eva

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001290-0

Rodríguez Gallego, Alberto-José

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001577-0

Rodríguez García, Laura

UDC

Curso completo

630,00

2013/000123-0

Rodríguez García, Laura

USC

Curso completo

630,00

2013/000092-0

Rodríguez García, Sara Isabel

USC

Un semestre

920,00

2013/000205-0

Rodríguez González, José

UDC

Curso completo

630,00

2013/000297-0

Rodríguez González, María José

UDC

Curso completo

630,00

2013/001500-0

Rodríguez Hermida, Uxía

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000713-0

Rodríguez Ibáñez, Blanca A.

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000016-0

Rodríguez Iglesias, Silvia

UDC

Curso completo

630,00

2013/001406-0

Rodríguez Jiménez, Sonia

USC

Curso completo

630,00

2013/001520-0

Rodríguez Lechuga, Roberto

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000129-0

Rodríguez López, Carlos

UDC

Curso completo

630,00

2013/001182-0

Rodríguez López, Jorge

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000737-0

Rodríguez López, Jorge

UDC

Curso completo

630,00

2013/001206-0

Rodríguez Lorenzo, Sabela

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000626-0

Rodríguez M. Díaz, Iria

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000054-0

Rodríguez Mariño, Natalia

UDC

Curso completo

630,00

2013/001280-0

Rodríguez Martínez, Alejandro

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000083-0

Rodríguez Martínez, Nadia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000283-0

Rodríguez Naveira, Ana

UDC

Un semestre

920,00

2013/000085-0

Rodríguez Otero, Carlos A.

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000140-0

Rodríguez Otero, Noelia

UDC

Un semestre

920,00

2013/001249-0

Rodríguez Pagador, Larisa Beatriz

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001183-0

Rodríguez Pardellas, Alejandro

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001159-0

Rodríguez Pazos, Iago

UDC

Curso completo

630,00

2013/001293-0

Rodríguez Pérez, Jacobo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000329-0

Rodríguez Prol, Sandra

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000755-0

Rodríguez Rodríguez, Sandra

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000483-0

Rodríguez Rosende, Nuria

USC

Curso completo

630,00

2013/000252-0

Rodríguez Seoane, Jorge

UDC

Curso completo

630,00

2013/000378-0

Rodríguez Torres, Alejandra Mª

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001464-0

Rodríguez Túñez, Loreto

UDC

Curso completo

630,00

2013/001335-0

Rodríguez Val, Agustín Iago

UDC

Curso completo

630,00

2013/001325-0

Rodríguez Vidal, María

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000486-0

Roig Vázquez, Ignacio

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000482-0

Rojo Domínguez, Adriana

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001022-0

Rojo Otero, Uxío

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001071-0

Roldán Rodríguez, Carlota

USC

Curso completo

630,00

2013/001379-0

Román González, Ana

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000600-0

Román Nieto, Uxía

UDC

Un semestre

420,00

2013/000477-0

Romero Allegue, Carlos Gustavo

UDC

Curso completo

630,00

2013/000185-0

Romero Franco, Lucía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001263-0

Romero García, Iria

USC

Curso completo

630,00

2013/000262-0

Romero Romero, Alejandro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000766-0

Romero Ruoss, Deborah Inés

USC

Curso completo

630,00

2013/001119-0

Roo Blanco, Alejandra

USC

Un semestre

920,00

2013/001255-0

Rosende Calvelo, David

UDC

Curso completo

630,00

2013/001586-0

Rozas Sandar, José Manuel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000041-0

Rúas Miguélez, Esther

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001343-0

Ruibal Rúa, Tamara

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001350-0

Rujas Lavandera, Irene

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000143-0

Rumbo García, Tania

USC

Curso completo

630,00

2013/000666-0

Rus Murillo, Alejandro

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000100-0

Saavedra Suárez, Beatriz

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000038-0

Sáenz-Díez Rodríguez, Olga Luisa

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000806-0

Salgueiro Otero, Diego

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000472-0

Salinas Monje, Antonio

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000372-0

Salvo Castro, Beatriz

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000347-0

Sampedro Guimarey, Rocío

USC

Curso completo

630,00

2013/001141-0

Sampedro López, Roque

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001156-0

Sampedro Moreira, Óscar

USC

Curso completo

630,00

2013/001189-0

Sánchez Álvarez, Nuria

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000199-0

Sánchez Ariza, Álvaro

UDC

Curso completo

630,00

2013/000565-0

Sánchez Balado, Adrián

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000464-0

Sánchez Canosa, Óscar

USC

Curso completo

630,00

2013/000632-0

Sánchez Estévez, Carolina

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000154-0

Sánchez Lago, Luis

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001259-0

Sánchez Maggiora, Javier

UDC

Curso completo

630,00

2013/000703-0

Sánchez Pita, Ana

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000458-0

Sánchez Ramos, Elisa

UDC

Curso completo

630,00

2013/000422-0

Sánchez Ramos, Manuel Luciano

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001522-0

Sánchez Rey, Irene

UDC

Un semestre

920,00

2013/000098-0

Sánchez Rodríguez, Tamara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000840-0

Sánchez Sánchez, Sabela

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001253-0

Sande Castro, Fernando

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001242-0

Sande Cruz, Sabela

UDC

Un semestre

920,00

2013/000839-0

Sande Docampo, Francisco Borja

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000925-0

Sandoval Cardalda, Xana

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000906-0

Sandoval Iribarren, Miguel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000874-0

Sanjurjo Pita, César

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000404-0

Sanmartín Otero, Rubén

UDC

Curso completo

630,00

2013/001187-0

Santalo Goris, Carlos

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001527-0

Santana Varela, Javier

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001039-0

Santellan Brey, Tabaré

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000517-0

Santiago Acuña, María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000784-0

Santiago de Paz, Ramón Antonio

USC

Curso completo

630,00

2013/001081-0

Santiago Rodríguez, Manuel José

UDC

Curso completo

630,00

2013/000432-0

Santomé Regueira, Javier

UDC

Curso completo

630,00

2013/000893-0

Santos Gimeno, Carmen

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000523-0

Santos Gimeno, Marina

UDC

Curso completo

630,00

2013/000544-0

Santos Jorge, Ana

UDC

Curso completo

630,00

2013/000557-0

Santos Pérez, Ornela Virginia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000281-0

Santos Rodríguez, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000269-0

Santos-Santorum Suárez, Ignacio

USC

Curso completo

920,00

2013/000807-0

Sapiña González, Antía

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000169-0

Sastre Otero, Martín

UDC

Curso completo

630,00

2013/001302-0

Schvarchman Traba, Nicolás Enrique

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000583-0

Sedes Pereiro, Cristina

UDC

Curso completo

630,00

2013/000929-0

Seijas Acosta, Estefanía

USC

Curso completo

630,00

2013/001314-0

Seijas Ayude, Jairo

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001399-0

Seijo Fernández, María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000846-0

Seijo Núñez, Cristina

USC

Curso completo

630,00

2013/000546-0

Seijo Rabina, Alejandro M.

UDC

Curso completo

630,00

2013/000726-0

Selas Feijóo, Álvaro

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000862-0

Sendón Veloso, José

USC

Curso completo

630,00

2013/000895-0

Seoane Blanco, Ana Lúa

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000770-0

Seoane Carballo, Alberto

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000156-0

Seoane Gómez, Cristina

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001481-0

Seoane Lamata, Adrián

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000086-0

Seoane Vila, Jesús

UDC

Curso completo

630,00

2013/000340-0

Sexto Freire, Inés

UDC

Curso completo

630,00

2013/000759-0

Sieira Piñeiro, Jessica

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000250-0

Sierra Romero, Beatriz

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001530-0

Silva Novo, Yelco

USC

Curso completo

630,00

2013/001214-0

Silva Pereira, Gabriel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001176-0

Silva Riveiro, Alicia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000251-0

Sio Docampo, José Manuel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000244-0

Sio Docampo, Pablo

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000655-0

Soares da Silva Moreira da R., Diana Isabel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000720-0

Sobrado Rodríguez, Raquel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001477-0

Sobrino Ramírez, María

USC

Curso completo

630,00

2013/000031-0

Sogo Sagardia, Loreto

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000836-0

Somoza Otero, Daniel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000401-0

Somoza Paz, Teresa

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001501-0

Soto Aguirre, Silvina Soledad

UDC

Curso completo

630,00

2013/000885-0

Souto Folgar, Tania

USC

Curso completo

630,00

2013/000941-0

Souto García, Carlos

UDC

Curso completo

630,00

2013/001077-0

Souto Quintáns, Jacobo

USC

Curso completo

630,00

2013/000552-0

Spigel Restivo, Karenina

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000035-0

Suanzes Díez, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000141-0

Suárez Blas, Manuel

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000265-0

Suárez Cabeza, Juan

UDC

Curso completo

630,00

2013/001361-0

Suárez Fernández, David

USC

Curso completo

630,00

2013/000400-0

Suárez Fernández, Eva

UDC

Un semestre

920,00

2013/000607-0

Suárez Gayoso, Paz

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000984-0

Suárez Gonzalo, Sara Paz

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001030-0

Suárez Martí, Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/000624-0

Suárez Méndez, José Manuel

UDC

Curso completo

630,00

2013/000371-0

Suárez Miramontes, Marcos

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000690-0

Suárez Novoa, Ignacio

UDC

Curso completo

630,00

2013/000926-0

Suárez Sánchez, Alfredo

UDC

Un semestre

420,00

2013/000648-0

Suárez Suárez, Raquel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001212-0

Suárez-Juega Fernández, Jacobo

UDC

Curso completo

630,00

2013/000069-0

Suárez-Juega Otero, Santiago

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001153-0

Sueiro Janza, Paula

USC

Un semestre

920,00

2013/000111-0

Sueiro López, María

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001599-0

Taboada Carvalho, Erica

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000834-0

Taboada Cernada, Fernando

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000776-0

Taboada Gago, Cristina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000230-0

Taboada González, Adriana

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001425-0

Taboada Villanueva, Adriel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000873-0

Táboas Álvarez, Alba

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001413-0

Taibo Rama, Loreto

UDC

Curso completo

630,00

2013/000452-0

Tallón Castro, Andrés

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000623-0

Tarrio Alves, Marta

UDC

Curso completo

630,00

2013/001240-0

Tato Torres, Alexandra

USC

Curso completo

630,00

2013/001330-0

Temes Álvarez, Alba

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000216-0

Tilve García, Beatriz

USC

Curso completo

630,00

2013/000218-0

Tilve García, Sofía María

USC

Curso completo

630,00

2013/001125-0

Todaro , Carolina Mariel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000072-0

Toja García, Berta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000775-0

Tojeiro Pérez, Laura

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000989-0

Tomaz García, Pablo Dinis

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000382-0

Torio Rodríguez, Laura

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001355-0

Torreiro Ramos, Sara

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001086-0

Torres Márquez, Vera

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000399-0

Torres Quiroga, Jorge Juan

UDC

Curso completo

630,00

2013/001010-0

Torres Santamaría, Luciano

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001032-0

Torres Terán, David

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000039-0

Torres Velo, Kely

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000580-0

Torrescusa Abad, Leire

UDC

Curso completo

630,00

2013/000496-0

Tosar Calvo, Verónica

USC

Curso completo

630,00

2013/001308-0

Tranchero Castro, Miguel Ángel

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000526-0

Trigo Braña, Celso

UDC

Curso completo

630,00

2013/000368-0

Trigo Rosón, José

USC

Curso completo

630,00

2013/001166-0

Tuñas Gómez, María

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001454-0

Túnez Parra, Maribel

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000263-0

Turnes Ruibal, Álvaro

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000177-0

Ucha Gavilán, Joaquín Jacobo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001282-0

Ulloa Meijide, María

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000594-0

Unzueta Fernández, Nerea

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000104-0

Urrutia Salgado, Miguel

USC

Curso completo

630,00

2013/000814-0

Usandizaga Solana, Sara

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000285-0

Valcárcel Rubinos, Marta Teresa

USC

Un semestre

920,00

2013/000428-0

Valderrey Barreal, Alba María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000323-0

Valeiras Fernandez, Albino

UDC

Curso completo

630,00

2013/001510-0

Valero de Santos, Mª del Carmen

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001468-0

Vales Castro, Pablo

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000215-0

Valiño Gómez, Nerea

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001024-0

Valle Amigo, Marta

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000189-0

Valle Sanclaudio, Francisco Javier

UDC

Curso completo

630,00

2013/000649-0

Valle Silva, Jaime

UDC

Curso completo

630,00

2013/000838-0

Vallo Miras, Óscar

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000764-0

Valverde Ruibal, Nahum

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000555-0

Varela Alonso, Borja

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000630-0

Varela Ameijeiras, Paula

USC

Curso completo

630,00

2013/000651-0

Varela Avila, Antía

UDC

Un semestre

920,00

2013/000121-0

Varela Capelán, Javier

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000309-0

Varela Estévez, Marcos

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001317-0

Varela García, Zeltia

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000017-0

Varela Guerra, Simón

UDC

Curso completo

630,00

2013/001209-0

Varela Martínez, Rafael

UDC

Curso completo

630,00

2013/001297-0

Varela Osorio, Lara

USC

Un semestre

920,00

2013/001145-0

Varela Tourón, Antón

USC

Curso completo

630,00

2013/000492-0

Vasallo Santos, Alejandra

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000183-0

Vázquez Agra, Marta

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001533-0

Vázquez Álvarez, Cintia María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000938-0

Vázquez Arufe, Serafín Gutier

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001415-0

Vázquez Blanco, Marcos

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000375-0

Vázquez Cancela, Olalla

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000710-0

Vázquez Collazo, Paula

USC

Curso completo

630,00

2013/001111-0

Vázquez Cortizo, Diego

UDC

Un semestre

420,00

2013/000112-0

Vázquez Costas, David

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000032-0

Vázquez Esteban, Rosalía

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000880-0

Vázquez Estévez, Brais

USC

Curso completo

630,00

2013/001382-0

Vázquez Fernández, Pablo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000868-0

Vázquez Fernández, Roberto

USC

Curso completo

630,00

2013/000170-0

Vázquez López, Marcos

UDC

Curso completo

630,00

2013/001507-0

Vázquez Lorenzo, Javier

UDC

Curso completo

630,00

2013/001254-0

Vázquez Muíños, Antonio

UDC

Curso completo

630,00

2013/000782-0

Vázquez Peón, Matilde

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000298-0

Vázquez Picón, Borja

UDC

Curso completo

630,00

2013/000675-0

Vázquez Piñeiro, Verónica

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001241-0

Vázquez Refojos, Javier

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000497-0

Vázquez Rodríguez, Andrea

USC

Curso completo

630,00

2013/000879-0

Vázquez Salgueiro, Miguel Ángel

USC

Curso completo

630,00

2013/000891-0

Vázquez Serantes, Carlos

UDC

Curso completo

630,00

2013/001393-0

Vázquez Vallo, Laura

UDC

Curso completo

630,00

2013/001390-0

Vázquez Vallo, Silvia

UDC

Curso completo

630,00

2013/000057-0

Vázquez Vaquero, Seila

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000299-0

Vázquez Vázquez, Miriam

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/001354-0

Vázquez Vázquez, Sara

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000591-0

Vázquez-Pena Romero, Miguel

UDC

Curso completo

630,00

2013/001583-0

Veiga López, Marcos

USC

Un semestre

420,00

2013/001391-0

Veiga Rilo, Elena

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000738-0

Velázquez Santomé, Pablo

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000931-0

Vences Paradela, Raúl

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001359-0

Ventero de la Peña, Adolfo

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/000571-0

Vergaro Varela, Paula

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000493-0

Vicente Pérez, Lucía

USC

Curso completo

630,00

2013/001258-0

Vicente Vicente, Mirian

UDC

Curso completo

630,00

2013/000459-0

Vidal Barcala, Mario

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000543-0

Vidal Bea, José Antonio

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/001385-0

Vidal Caamaño, Paula

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000702-0

Vidal Fernández, Adrián

UDC

Un semestre

420,00

2013/000767-0

Vidal Fernandez, Sara María

UDC

Curso completo

630,00

2013/000928-0

Vidal Fuentes, Pedro

USC

Curso completo

630,00

2013/001511-0

Vidal Pérez, Alba

USC

Curso completo

630,00

2013/000219-0

Vidal Suárez, Julia

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000276-0

Vidueiro Jiménez, Javier

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000355-0

Vieira Dias Fernandes, Ana Catarina

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000065-0

Vieites Álvarez, Yelco Claudio

UDC

Curso completo

1.130,00

2013/000427-0

Vieites Blanco, Cristina

USC

Un semestre

920,00

2013/000553-0

Vieito Rivas, Claudia

USC

Curso completo

630,00

2013/001587-0

Vila Barreiro, Daniel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000540-0

Vila Díaz, Ramón

UDC

Curso completo

630,00

2013/001120-0

Vila Franco, César

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000059-0

Vila Villarroel, Luis Miguel

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001580-0

Vilanova Díaz, Isabel

USC

Un semestre

920,00

2013/000518-0

Vilar Pérez, Gisel Aidé

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/000095-0

Vilar Rodríguez, Faustino

UDC

Curso completo

630,00

2013/000005-0

Vilarelle Fernández, Silvia

USC

Curso completo

630,00

2013/000716-0

Vilariño Vieytes, Montserrat

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000315-0

Vilas Román, Cecilia

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/001524-0

Villamarín Barreiro, Noemi

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000136-0

Villamarín Freire, Sara

UDC

Un semestre

920,00

2013/000579-0

Villamil López, Álvaro

UDC

Curso completo

630,00

2013/001376-0

Villanueva Carballo, Gonzalo

UVIGO

Un semestre

920,00

2013/001332-0

Villanueva Docasal, Francisco Javier

UVIGO

Curso completo

630,00

2013/001411-0

Villanueva Piñeiro, Maréa José

USC

Curso completo

630,00

2013/000160-0

Villar Bonamusa, Rodrigo

UVIGO

Un semestre

420,00

2013/000363-0

Villarino Rodríguez, Alicia

USC

Curso completo

630,00

2013/000981-0

Villasenín Labandeira, Brandán

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000734-0

Viña Varela, Noelia

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000030-0

Viña Vázquez, Sara

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000837-0

Virgos Pedreira, Julia

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001068-0

Visos Varela, Irene

USC

Curso completo

1.130,00

2013/000426-0

Vivero Requeijo, María

UVIGO

Curso completo

1.130,00

2013/000004-0

Williamson Puente, Beatriz Ana

USC

Curso completo

630,00

2013/000801-0

Yaguana Valle, Julia Evelyn

UDC

Curso completo

630,00

2013/001491-0

Yáñez Castiñeira, Marta

USC

Curso completo

1.130,00

2013/001581-0

Zas Trigo, Raquel

UVIGO

Curso completo

1.130,00

Listaxes denegadas

USC: Universidade de Santiago de Compostela

Núm. expediente

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2013/001036-0

Carballo Mato, Joaquín

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001100-0

Crespo Bris, Jaime

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000108-0

Fernández Otero, Tamara

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000662-0

Glez. de Alaiza Martínez, Pedro

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000186-0

Graiño Pazos, Vanesa

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000566-0

Márquez Gómez, Rodrigo

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000568-0

Míguez Fariña, Antía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001321-0

Muñiz Cadabal, Maruxa

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000742-0

Ortiz Soriano, Rosana

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001054-0

Otero Román, Elena

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000563-0

Padín González, Alexandra

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001584-0

Pena Fernández, Manuel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000970-0

Pérez García, Andrea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001313-0

Pérez Sanjurjo, Lucía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001550-0

Pérez Vázquez, Raquel

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000386-0

Raso Prazeres, Rebeca

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000777-0

Ruíz Vicos, Paloma

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000508-0

Vázquez González, Javier

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

UDC: Universidade da Coruña

Núm. expediente

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2013/000273-0

Álvarez Vicente, Mónica

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001591-0

Balbás Gonzalo, Alicia

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000049-0

Bao Rodríguez, Eddy

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000167-0

Carballo Baloira, Lucía

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001558-0

Fandiño Casal, Javier

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000692-0

Gómez Ferreiro, Mª Cristina

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000027-0

González Pérez, Alfredo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000228-0

Illanes Mellid, Manuel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001592-0

Junquera Méndez, Cristina

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/000312-0

López Martínez, Diana

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000303-0

López Otero, David

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001594-0

Méndez Salvador, Ángela

UDC

Presentación fóra de prazo

2013/001135-0

Sánchez Emed, Yanina

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001557-0

Silvera Piñeiro, Laura

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

UVIGO: Universidade de Vigo

Núm. expediente

Solicitante

Universidade

Motivo denegación

2013/000264-0

Basalo Balado, Andrea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001590-0

Couselo Aizpuru, Ismael

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2013/001132-0

Fernández Arias, Mónica

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001358-0

García Vila, Alejandro

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001245-0

Gerpe Otero, Allende Miriam

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/000923-0

Gesto Díaz, Manuel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001342-0

Lois Carro, Raúl

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001593-0

Quiroga Lamela, Carina

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2013/001595-0

Rodríguez Mariño, Marcos

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2013/000825-0

Rodríguez Martínez, José

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001375-0

Rodríguez Menendez, Cintia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001015-0

Seijas Paredes, Marcos

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2013/001582-0

Viño Prieto, María Dolores

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria