Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Luns, 5 de agosto de 2013 Páx. 31296

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Pontevedra

ANUNCIO referente á iniciación do procedemento de expropiación forzosa por taxación conxunta dos bens e dereitos que se van expropiar como consecuencia da execución do proxecto de urbanización da vía da rede arterial novo acceso sur N-550 (expediente 30859/11).

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión que tivo o lugar o día 29.7.2013 adoptou o seguinte acordo:

Primeiro. Dispoñer a aplicación do sistema de expropiación forzosa, mediante o procedemento de taxación conxunta, para a obtención dos terreos afectos á vía proxectada, denominada Rede arterial, novo acceso sur N-550, para o desdobramento da avenida de Vigo, que afecta unha superficie total de 13.554,21 m2, abrangue 23 predios de propiedade particular pertencentes a diversos propietarios e que inclúe unha ocupación temporal por necesidade da obra doutros 1.096 m2, que será revertida ao final da obra aos seus lexítimos propietarios, co fin de proceder, en desenvolvemento do PXOU vixente, á execución do proxecto de urbanización da referida vía, aprobado definitivamente por acordo da Xunta de Goberno Local en sesión do 11.3.2013, e dar cumprimento aos compromisos adquiridos no convenio de colaboración co Ministerio de Fomento para a racionalización e a mellora da rede de estradas do Estado no municipio de Pontevedra, asinado o 24.4.2009 e modificado pola addenda asinada o 23.11.2012.

Segundo. Prestar aprobación, con carácter inicial ao Proxecto de expropiación por taxación dos terreos afectos ao proxecto de urbanización da rede arterial, novo acceso sur N-550 para desdobramento da avenida de Vigo, datado en xuño de 2013 e redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos Santiago López Fontán, que contén a valoración do solo expropiado e inclúe as follas de prezo xusto individualizadas, supervisadas e conformadas pola arquitecta municipal da Oficina Técnica de Arquitectura.

A relación de propietarios e fraccións de propiedade obxecto de expropiación, de acordo co proxecto expropiatorio redactado por Santiago López Fontán de data xuño de 2013, é a que se reflicte a continuación, excluídos os predios nº 1, 2, 3, 5, 8, 10 A e 10 C, 11, 12, 13, 14 e 21, xa adquiridos por avinza e o predio nº 6, pendente de adquisición tamén por mutuo acordo:

Predio

Titularidade

4 (porción)

Promociones Arga, S.L., Rafael Areses Pérez, María del Rosario Areses Pérez e Agapito Manuel Poceiro Graña

7 (porción)

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria-SAREB/NCG División Grupo Inmobiliario, S.L.

9 (porción)

Araceli Dios Torres

10b

En investigación artigo 47 da Lei 33/2003

15 (porción)

Gonzalo, José Luis, Eloy e Rafael García Alonso

16 (porción)

María Pilar García Alonso

17

Cándido Garrido Dios

18

Alfonso Guillán Casas

19

En investigación artigo 47 da Lei 33/2003

20

En investigación artigo 47 da Lei 33/2003

23 (porción)

Promocasa Uno, S.L.

Terceiro. Dispoñer o sometemento a información pública do proxecto de expropiación, cos seus documentos, polo prazo dun mes, mediante a inserción de anuncios no DOG, no BOP, na páxina web http://www.pontevedra.eu, no taboleiro de editos do Concello de Pontevedra e nun xornal dos de maior circulación da provincia, para que os que poidan resultar interesados formulen as observacións ou reclamacións convenientes, en particular no que atinxe á titularidade e á valoración dos seus respectivos dereitos. (...)

Consonte o disposto no artigo 143.4 da Lei 9/2002, efectuaranse notificacións individuais ás persoas que aparecen como titulares dos bens e dereitos no expediente, mediante traslado literal da correspondente folla de valoración e da proposta de fixación dos criterios de valoración, co fin de que no prazo dun mes computado a partir desta notificación poidan formular alegacións.

As publicacións referidas e, particularmente, os anuncios no Boletín Oficial da provincia e no taboleiro de editos do concello servirán de notificación para os interesados e posibles titulares dominicais ou doutros dereitos reais ou intereses económicos directos sobre o ben que se vai expropiar que resultan descoñecidos, ou respecto dos cales se ignore o lugar para a práctica das notificacións, de acordo co previsto nos artigos 58 e 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. Se, efectuada a referida publicación, non comparecen os propietarios descoñecidos, entenderanse as dilixencias co Ministerio Fiscal, ao que se lle notificará o presente acordo.

Comunicarase tamén o presente acto á Delegación do Ministerio de Economía e Facenda ou órgano que o substitúa, á Xerencia territorial do Catastro, á Dirección Xeral de Mobilidade da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e á Unidade de Recadación da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, á AEAT, a NCG División Grupo Inmobiliario, S.L., a Promociones Gulycen, S.L., ao Xulgado do Mercantil número 1.

Cuarto. Facer constar no Rexistro da Propiedade número 1 de Pontevedra o inicio do expediente expropiatorio, mediante nota á marxe da última inscrición de dominio dos predios correspondentes que figuren inscritos.

Durante o prazo dun mes calquera interesado poderá examinar o expediente, en horario de oficina, no Servizo Municipal de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico (rúa Churruchaos, nº 2, Pontevedra), e formular as alegacións e suxestións que considere procedentes, computándose o momento inicial do prazo de alegacións desde o día seguinte ao da publicación do primeiro anuncio e ata o transcurso do prazo dun mes computado desde a última das publicacións referidas.

O que se fai público para xeral coñecemento e para os efectos legais procedentes.

Pontevedra, 30 de xullo de 2013

Antonio Louro Goyanes

Alcalde accidental

Raimundo González Carballo

Concelleiro secretario da Xunta
de Goberno Local