Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 150 Mércores, 7 de agosto de 2013 Páx. 31683

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2013 pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo vacantes do corpo superior da Administración da Xunta de Galicia, escala superior de finanzas, e do corpo de xestión da Xunta de Galicia, escala técnica de finanzas.

O artigo 29 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, establece que o concurso constitúe o sistema normal de provisión de postos de traballo vacantes na Administración da Xunta de Galicia.

O artigo 14.2.6 do mesmo texto legal atribúe ao/á conselleiro/a competente en materia de función pública a competencia para convocar e resolver os concursos de traslados. A dita competencia foi delegada na Dirección Xeral da Función Pública mediante a Orde do 8 de xullo de 2013 (DOG núm. 136, do 18 de xullo).

Existindo na relación de postos de traballo vacantes dotadas orzamentariamente e cuxa provisión se considera necesaria, esta dirección xeral, en uso das competencias que ten atribuídas, logo de negociación na Mesa Xeral de Empregados Públicos e na Comisión de Persoal, resolve convocar concurso de traslados para a provisión dos postos de traballo vacantes que se especifican no anexo I desta resolución, de conformidade coas seguintes bases:

I. Requisitos para a participación.

1. Poderán participar neste concurso:

a) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Administración da Xunta de Galicia, unha vez transcorridos dous anos desde que accedesen ao posto que veñan desempeñando con carácter definitivo, agás que este se provese polo sistema de libre designación, caso en que non se exixirá permanencia. No cómputo do dito período incluirase o tempo en destino provisional por novo ingreso, de conformidade co artigo 29.1 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia.

Aos/ás funcionarios/as que accedesen a un corpo por promoción interna computaráselles o tempo de servizos prestados neste posto no corpo de procedencia para os efectos do disposto no parágrafo anterior.

b) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia en situación de excedencia voluntaria por interese particular, unha vez transcorrido o período mínimo de permanencia nesta situación.

c) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia en situación de excedencia voluntaria por incompatibilidade.

d) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia en situación de excedencia por violencia de xénero.

2. Están obrigados a participar neste concurso:

a) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Administración da Xunta de Galicia, reingresados con carácter provisional desde a situación de excedencia, que deberán alomenos solicitar todos os postos ofertados na localidade en que estivesen adscritos/as provisionalmente (artigo 61.3 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia).

b) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia que se encontren á disposición do/a conselleiro/a ou adscritos/as provisionalmente por remoción dun posto de libre designación, que deberán alomenos solicitar, á súa elección, todos os postos que se oferten na última localidade en que ocupasen posto con carácter definitivo, ou ben todos os postos que se oferten na localidade onde estivesen á disposición ou adscritos/as provisionalmente (artigo 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia).

c) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia que se encontren á disposición do/a conselleiro/a ou adscritos/as provisionalmente por alteración do contido ou supresión do posto que ocupaban con carácter definitivo, que deberán alomenos solicitar, á súa elección, todos os postos que se oferten na última localidade en que ocupasen posto con carácter definitivo, ou ben todos os postos que se oferten na localidade onde estivesen á disposición ou adscritos/s provisionalmente (artigo 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia).

O incumprimento da obriga de participar nos termos establecidos nas alíneas a), b) e c) determinará a declaración na situación de excedencia voluntaria por interese particular (artigo 61.4 e 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008).

3. Non poderán participar neste concurso:

a) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia nomeados con carácter provisional como consecuencia da resolución de procesos selectivos, calquera que sexa a situación administrativa en que se encontren. Este persoal será convocado para elixir destino definitivo tras a resolución do concurso, atendendo á orde de prelación obtida no correspondente proceso selectivo.

b) Os/as funcionarios/as das escalas superior e técnica de finanzas da Admnistración da Xunta de Galicia suspensos en firme, mentres dure a suspensión.

II. Postos ofertados.

1. Os/as interesados/as poderán solicitar por orde de preferencia os postos relacionados no anexo I, sempre que reúnan as condicións exixidas nel.

2. Así mesmo, os/as funcionarios/as que o desexen poderán solicitar,no prazo especialmente habilitado para este efecto, os postos da súa escala que poidan resultar vacantes a consecuencia da adxudicación dos postos ofertados no anexo I. A adxudicación dun posto a resultas está condicionada a que o solicitante non obteña ningún dos postos convocados no anexo I e a que o dito posto sexa de necesaria cobertura.

Os/as funcionarios/as só poderán ser adxudicatarios/as dos postos para cuxo desempeño reúnan os requisitos establecidos na correspondente relación de postos de traballo.

3. Os/as interesados/as en participar na convocatoria deberán posuír os requisitos especificados no anexo I desta resolución para desempeñar a vacante a que pretenden acceder.

III. Valoración de méritos.

A valoración dos méritos para a adxudicación dos postos de traballo efectuarase conforme o seguinte baremo:

1. Antigüidade (servizos prestados nas administracións públicas):

Por cada ano de servizos ou fracción superior a 6 meses como funcionario/a de carreira: 0,15 puntos.

A puntuación máxima na base III.1 será de 5,5 puntos.

Para estes efectos computaranse os servizos recoñecidos polo órgano competente de conformidade co establecido na Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento de servizos prestados na Administración pública.

2. Méritos específicos adecuados ás características do posto de traballo:

Os méritos que se especifiquen para cada posto de traballo no anexo I desta resolución valoraranse da seguinte forma:

Por cada ano ou fracción superior a 6 meses da experiencia que se especifique adquirida coa condición de funcionario de carreira: 0,20 puntos.

A puntuación máxima na base III.2 será de 3 puntos.

3. Grao persoal recoñecido.

Polo nivel 16 de grao recoñecido: 1,9 puntos.

Por cada unidade de nivel que exceda do 16: 0,15 puntos.

A puntuación máxima na base III.3 será de 4 puntos.

No suposto en que os/as funcionarios/as non teñan recoñecido ningún grao persoal ou este sexa inferior a 16 computarase, para os efectos de puntuación na presente epígrafe, o nivel mínimo correspondente ao intervalo de niveis do corpo de Administración especial a que pertenza o funcionario.

4. Traballo desenvolvido, tempo transcorrido desde o último posto obtido con carácter definitivo e medidas de conciliación e de igualdade de xénero:

4.1. Traballo desenvolvido:

4.1.1. Só se computará o traballo desenvolvido coa condición de funcionario/a de carreira nos distintos grupos.

4.1.2. A valoración efectuarase consonte os seguintes criterios:

a) Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desenvolvido, sempre que o posto solicitado sexa inferior ao posto desempeñado en máis de dous niveis: 0,60 puntos.

b) Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desenvolvido, cando o posto desempeñado e o solicitado teñan igual nivel ou o posto solicitado sexa inferior ao posto desempeñado ata dous niveis: 0,50 puntos.

c) Por cada ano ou fracción superior a 6 meses de traballo desenvolvido, sempre que o posto solicitado sexa de nivel superior ao desempeñado: 0,40 puntos.

4.1.3. O traballo desenvolvido en comisión de servizos puntuarase como realizado no posto de orixe do/a funcionario/a.

4.2. Tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo:

4.2.1. Polo tempo transcorrido desde a última adxudicación dun posto con carácter definitivo do corpo ou escala da Xunta de Galicia ou análogo doutra Administración pública desde o que participa outorgaranse 0,15 puntos por cada ano ou fracción superior a 6 meses.

4.2.2. Exclúense da puntuación os dous anos de permanencia obrigatoria se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de concurso, e os dous primeiros anos se o último posto adxudicado con carácter definitivo se obtivo polo sistema de libre designación.

4.3. Medidas de conciliación e de igualdade de xénero:

4.3.1. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o posto de traballo do cónxuxe ou parella de feito sempre que o solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade. Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos termos establecidos na base IV.4.

4.3.2. Outorgaranse 0,5 puntos para acceder aos postos situados na localidade onde radique o centro de estudos en que estea matriculado un/unha ou máis fillos/as menores de doce anos, sempre que o/a solicitante non teña destino definitivo nesa mesma localidade. Esta circunstancia xustificarase documentalmente xunto coa solicitude de participación no concurso nos termos establecidos na base IV.5.

A puntuación das alíneas 4.3.1 e 4.3.2 outorgarase con carácter alternativo e nunca acumulativo.

4.3.3. Outorgaranse 0,01 puntos por mes ou fracción de mes aos/ás funcionarios/as que estean gozando ou gozasen nos cinco anos anteriores ao remate do prazo de presentación de solicitudes unha excedencia para o coidado de fillos/as ou familiares. Esta circunstancia, de ser o/a participante funcionario/a da Administración da Xunta de Galicia, apreciarase de oficio.

A puntuación da alínea 4.3.3 non poderá superar os 0,6 puntos.

A puntuación máxima da base III.4 será de 5,5 puntos.

5. Cursos de formación e perfeccionamento e titulación académica.

5.1. Cursos de formación.

5.1.1. Valorarase a asistencia aos cursos organizados e impartidos directamente pola Escola Galega de Administración Pública, Escola de Facenda Pública e Instituto de Estudos Fiscais, Instituto Nacional de Administración Pública, escolas oficiais de formación das restantes comunidades autónomas, universidades, consellerías e ministerios competentes na materia, Servizo Público Estatal de Emprego, Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar, así como os cursos impartidos no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (Afedap), que a seguir se sinalan:

– Para todos os postos en concurso:

a) Procedemento administrativo.

b) Seguridade e saúde laboral.

c) Igualdade de xénero.

d) Informática: internet, correo electrónico, procesador de textos, folla de cálculo, bases de datos, deseño de presentacións.

– Para os postos de xefe/a de sección:

Xefe/a de sección.

– Para os postos reservados en exclusiva a unha especialidade:

Todos os cursos relacionados coas funcións propias da especialidade dos postos a que se opte. As funcións de cada especialiade son as descritas no artigo 16.3 da Lei 15/1991, do 28 de decembro (DOG do 30 de decembro).

Así mesmo, puntuaranse os cursos dos idiomas oficiais da Unión Europea, organizados e impartidos directamente polos organismos anteriormente indicados ou polas escolas oficiais de idiomas. A puntuación máxima por coñecemento de idiomas será de 1,5 puntos.

Os cursos valoraranse conforme os seguintes criterios:

– Por cada curso de duración igual ou superior a 12 horas lectivas e ata 40 horas lectivas: 0,20 puntos.

– Por cada curso de duración superior a 40 horas lectivas e igual ou inferior a 75 horas lectivas: 0,40 puntos.

– Por cada curso de duración superior a 75 horas lectivas e igual ou inferior a 100 horas lectivas: 0,60 puntos.

– Por cada curso de duración superior a 100 horas lectivas: 1 punto.

Non se valorará:

– A asistencia a congresos, xornadas, seminarios, simposios e similares.

– As materias (créditos) que formen parte dunha titulación académica.

– Os cursos de doutoramento.

– Os módulos ou partes integrantes dun curso.

A puntuación máxima da base III.5.1 será de 3 puntos.

5.2. Titulación académica.

– Diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou equivalente: 0,60 puntos.

– Licenciado universitario, enxeñeiro, arquitecto, grao ou equivalente: 0,80 puntos.

– Título de doutor: 1 punto.

A puntuación máxima da base III.5.2. será de 1 punto.

Valorarase unha soa titulación académica, sempre que sexa distinta á requirida para o ingreso ao corpo dende o que se concurse, e sexa de igual ou superior nivel académico.

Para os efectos de equivalencia de titulación só se admitirán as establecidas polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte con carácter xeral e válidas para todos os efectos, sempre que se indique expresamente a disposición en que se establece a equivalencia e o BOE en que se publica.

A puntuación máxima da base III.5 será de 4 puntos.

6. Grao de coñecemento do idioma galego.

a) Curso de Celga 3 ou equivalente: 0,75 puntos.

b) Curso de Celga 4 ou equivalente: 1,50 puntos.

c) Curso de nivel medio de linguaxe administrativa galega, curso de nivel medio de linguaxe administrativa local galega, curso de linguaxe xurídica galega, ciclo superior dos estudos de galego das escolas oficiais de idiomas ou Celga 5: 2,25 puntos.

d) Curso de nivel superior de linguaxe administrativa galega ou curso de nivel superior de linguaxe xurídica galega: 3 puntos.

En caso de acreditar máis dun grao de coñecemento de galego, só se computará o superior.

Só se lle concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologadas polo órgano competente en materia de Política Lingüística.

O coñecemento do idioma galego só será obxecto de valoración nesta epígrafe.

A puntuación máxima da base III.6 será de 3 puntos.

7. Polo grupo a que pertence o funcionario e desde o cal participa no concurso outorgaranse os seguintes puntos:

– Subgrupo A1: 3 puntos.

– Subgrupo A2: 2 puntos.

8. A orde de prioridade para a adxudicación das prazas determinarase pola puntuación obtida de acordo co baremo anterior.

Todos os méritos recollidos na base III computaranse ata a data de finalización do prazo de presentación de instancias de participación no concurso.

En caso de empate nas puntuacións, acudirase para dirimilo á outorgada polos méritos alegados seguindo a orde establecida nas diferentes epígrafes desta base.

De persistir o empate, resolverase pola orde alfabética do primeiro apelido e, de ser igual, polo segundo, a partir da letra resultante no sorteo que tivo lugar o día 15 de xaneiro de 2013 (DOG nº 15, do 22 de xaneiro). En último lugar, o empate dirimirase por sorteo entre os implicados.

9. A puntuación mínima para poder adxudicar os postos que se ofertan nesta convocatoria é a que para cada un deles se especifica no anexo I.

IV. Solicitudes de participación no concurso e documentación que se lle debe xuntar.

1. As solicitudes para tomar parte neste concurso dirixiranse ao director xeral da Función Pública da Consellería de Facenda. O modelo de solicitude estará á disposición de todos/as os/as que desexen participar no concurso na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es). Despois de premer a modalidade de solicitude elixida, os/as aspirantes deberán cubrir todos os datos que aparecen en pantalla e, posteriormente, validalos e confirmalos.

Os aspirantes integrados en máis dunha escala de finanzas só poderán participar nunha única escala á súa elección.

A solicitude deberá presentarse desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia ata o día 5 de setembro de 2013, nos rexistros xerais da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas súas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da Xunta de Galicia, así como nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. Na instancia faranse constar, por orde de preferencia, as vacantes incluídas no anexo I para as que reúnan os requisitos exixidos para o seu desempeño. No caso de non estaren interesados en ningún dos postos relacionados, farán constar os seus datos persoais e administrativos para os efectos de poder solicitar posteriormente os postos vacantes a resultas.

3. Os/as funcionarios/as con algunha discapacidade poderán pedir na súa solicitude a adaptación do posto ou postos de traballo solicitados. Á solicitude deberáselle xuntar un informe expedido polo órgano competente na materia, que acredite a procedencia da adaptación e a compatibilidade co desempeño das funcións que teña atribuído o posto ou os postos solicitados (artigo 10 do Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro).

4. Para os efectos previstos na base III.4.3.1, os/as funcionarios/as que non teñan destino definitivo na mesma localidade que o seu cónxuxe ou parella de feito e que soliciten postos relacionados no anexo I ou teñan previsto solicitar na fase de resultas postos situados nesta última, deberán achegar xunto coa solicitude de participación:

Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.

– Administracións públicas:

Certificado expedido polo/a xefe/a de persoal do centro directivo onde o cónxuxe ou parella de feito preste servizos en que conste que este/a é empregado/a público/a, o posto que ocupa e a localidade onde o posto radique (anexo II).

– Empresas privadas:

Certificado de vida laboral e contrato de traballo por conta allea en vigor cun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de instancias.

– Autónomos:

Certificado de vida laboral e documento de alta no réxime de autónomos da Seguridade Social con efectos dun mínimo de tres meses de antelación á data de finalización do prazo de presentación de instancias.

5. Para os efectos previstos na base III.4.3.2, os/as funcionarios/as que non teñan destino definitivo na mesma localidade en que radique o centro de estudos dos/as fillos/as menores de doce anos e que soliciten postos relacionados no anexo I ou teñan previsto solicitar na fase de resultas postos situados nesta última, deberán achegar xunto coa solicitude de participación:

a) Certificado de nacemento do/a fillo/a menor de 12 anos ou fotocopia compulsada do libro de familia.

b) Certificado acreditativo da matrícula durante o curso escolar 2013/2014.

6. No suposto de estar interesados/as nos postos dunha mesma localidade que se anuncian neste concurso dous/dúas funcionarios/as, poderán condicionar a súa petición por razóns de convivencia familiar ao feito de que ambos/as os/as dous/dúas obteñan destino neste concurso e na mesma localidade, entendéndose en caso contrario anuladas as peticións efectuadas por ambos/as os/as dous/dúas. Os/as concursantes que se acollan a esta petición condicional deberán facelo constar na súa solicitude e xuntar unha fotocopia da petición do/a outro/a.

7. As solicitudes vincularán os solicitantes unha vez finalizado o seu prazo de presentación.

Poderá renunciar a participar no concurso nos vinte días seguintes ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da lista definitiva de admitidos e excluídos. Unha vez transcorrido o dito prazo non se admitirá ningunha renuncia á participación agás erro manifesto do solicitante apreciado pola Administración.

8. Todo o proceso correspondente a este concurso poderá consultarse a través da páxina web oficial da Xunta de Galicia (http://www.xunta.es/).

V. Solicitudes de participación na fase de resultas.

O día 16 de setembro de 2013 publicarase na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es) a relación de postos cuxo sistema de provisión fose o concurso e que estivesen ocupados con carácter definitivo polos/as concursantes que formalizaron telematicamente solicitude de participación optando a postos relacionados no anexo I.

Os/as funcionarios/as que previamente presentaron instancia de participación no concurso poderán solicitar os ditos postos utilizando o modelo que estará á súa disposición na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es). Despois de premer a modalidade de solicitude elixida, os/as aspirantes deberán cubrir todos os datos que aparecen en pantalla e posteriormente validalos e confirmalos.

A solicitude deberá presentarse ata o día 26 de setembro de 2013, nos rexistros xerais da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas súas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da Xunta de Galicia, así como nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

As solicitudes vincularán os solicitantes unha vez finalizado o seu prazo de presentación.

Lémbrase que, consonte o establecido na base II.2, a adxudicación dun posto a resultas está condicionada a que o solicitante non obteña ningún dos postos convocados no anexo I e a que o dito posto sexa de necesaria cobertura.

VI. Xustificación da posesión de méritos e requisitos.

1. Os méritos e os requisitos específicos para o acceso aos postos deberán posuírse o día 5 de setembro de 2013, data de finalización do prazo de presentación de instancias de participación no concurso .

2. O procedemento para a xustificación destes méritos e requisitos será o seguinte:

A Dirección Xeral da Función Pública remitiralles aos/as participantes no concurso de traslados unha clave para consultar os datos que figuran no seu expediente no Rexistro Central de Persoal (RCP). Este envío efectuarase ao teléfono móbil ou correo electrónico sinalado polo interesado/a na solicitude de participación no concurso.

Se chegado o día 30 de setembro de 2013 algún/ha interesado/a non recibiu a clave, a partir do día seguinte poderá dirixirse á Dirección Xeral da Función Pública mediante fax, solicitando o seu envío con indicación do número do teléfono móbil ou enderezo de correo electrónico, achegando copia da solicitude en que conste a presentación desta en calquera dos lugares consignados na alínea IV.1.

Do 1 de outubro de 2013 ata o 11 de outubro de 2013 actuarán do seguinte xeito:

No suposto de estar conforme cos datos consultados, o/a interesado/a validaraos asinando o impreso de conformidade que encontrará na páxina web sinalada e remitirao á Dirección Xeral da Función Pública.

No suposto de desconformidade con algún dos datos porque se considere que son erróneos ou están incompletos, o interesado deberá formalizar o impreso de emenda que encontrará na páxina web. Este documento deberá ser presentado nas unidades que a seguir se relacionan:

– Servizos centrais: secretario/a xeral técnico/a, subdirector/a xeral ou xefes/as de servizo que teñan atribuídas funcións en materia de xestión de persoal, dependentes da secretaría xeral técnica da consellería respectiva ou ente público instrumental.

– Servizos periféricos: xefes/as territoriais, funcionarios/as responsables da área de persoal das xefaturas territoriais, delegacións ou ente publico instrumental respectivo.

O/a interesado/a xuntará a documentación xustificativa das modificacións que propón para que as unidades sinaladas emitan certificación segundo o modelo que estableza a Dirección Xeral da Función Pública, validando, de estimalo procedente, as correccións realizadas.

O prazo para expedir esta certificación será do 1 de outubro de 2013 ata o 24 de outubro de 2013.

Unha vez expedida a certificación, o/a interesado/a deberá asinala e remitila á Dirección Xeral da Función Pública. No caso de que a certificación non se emitise en prazo por causas alleas ao/á concursante, este/a presentará xustificación documental de tela solicitado oportunamente. A certificación, ou a xustificación de tela solicitado, deberá presentase ata o día 31 de outubro de 2013.

3. Os datos reflectidos no impreso de conformidade ou na certificación serán os que teña en conta a comisión de valoración do concurso para a adxudicación dos postos de traballo solicitados. Calquera dato omitido polo/a interesado/a non poderá ser invocado por este/a para os efectos de futuras reclamacións, nin considerar por tal motivo lesionados os seus intereses e/ou dereitos.

4. Calquera impreso de conformidade ou certificación que non reúna os requisitos ou que fose enviado polo/a interesado/a fóra do prazo establecido considerarase non presentado, agás no suposto establecido no último parágrafo da alínea 2.

VII. Listaxe de admitidos e excluídos.

1. Expirados os prazo de presentación de instancias de participación no concurso e de solicitude de postos a resultas, a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia en que se declararán aprobadas as listas de admitidos/as e excluídos/as con indicación do lugar en que estarán á disposición dos/as interesados/as.

2. Os/as excluídos/as disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución, para poder emendar, de ser o caso, o defecto que motivase a exclusión. O formulario de reclamación estará á disposición dos interesados/as na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es), e deberá presentarse no rexistro xeral da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais e oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. Para tal efecto a estimación ou desestimación das ditas peticións de emendas entenderanse implícitas na resolución mediante a que se publique a listaxe definitiva.

Unha vez transcorrido o dito prazo, a Dirección Xeral da Función Pública ditará resolución definitiva, contra a cal se poderá interpoñer recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

VIII. Comisión de valoración.

1. A valoración dos méritos alegados polos/as concursantes para a adxudicación dos postos de traballo vacantes será efectuada pola comisión de valoración que prevé o artigo 12 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, coa composición establecida nel. Esta comisión terá a categoría primeira das previstas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, e será nomeada polo órgano convocante. Os acordos da comisión adoptaranse por maioría dos seus membros.

2. A comisión poderá dispoñer a incorporación aos seus traballos de asesores, para aquelas tarefas que o requiran, procedendo o órgano convocante ao seu nomeamento.

3. A proposta de adxudicación dos postos de traballo ofertados recaerá en todo caso sobre o concursante que obtivese maior puntuación conforme o baremo establecido na base III, así como, se é o caso, conforme os criterios de desempate fixados na base III.8.

4. Unha vez efectuada a proposta de valoración provisional dos méritos, farase pública no Diario Oficial de Galicia mediante resolución da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda.

Contra a dita resolución os/as concursantes poderán formular as oportunas reclamacións no prazo de dez días hábiles que se contarán a partir do seguinte ao da publicación.

As reclamacións dirixiranse a Dirección Xeral da Función Pública e poderán presentarse no rexistro xeral da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nas xefaturas territoriais, nas oficinas comarcais da dita consellería, ou nos demais lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O formulario de reclamación estará á disposición dos interesados na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

5. Examinadas e resoltas pola comisión as reclamacións presentadas, elevarase proposta definitiva de resolución do concurso á Dirección Xeral da Función Pública.

A convocatoria resolverase por resolución do director xeral da Función Pública, que se publicará no Diario Oficial de Galicia e na cal figurarán os destinos adxudicados a cada un dos participantes.

A estimación ou desestimación das reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos entenderanse implícitas na devandita resolución.

IX. Adxudicación de destinos.

1. Os destinos adxudicados serán irrenunciables, salvo que con anterioridade á finalización do prazo posesorio se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ou por concurso, casos en que poderán optar entre os postos adxudicados, estando obrigados a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública no prazo de tres días.

2. Os traslados que deriven da resolución do presente concurso terán a consideración de voluntarios; en consecuencia, non xerarán dereito á indemnización.

X. Toma de posesión.

A toma de posesión en todos os postos adxudicados como consecuencia da realización do presente concurso efectuarase a partir da data que se faga constar na resolución deste, desde a que se iniciará o cómputo dos prazos posesorios establecidos no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 24 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

XI. Recursos.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta mesma dirección xeral, no prazo dun mes que se contará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela no prazo de dous meses contado desde a mesma data, de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2013

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I

POSTO

CÓDIGO DO POSTO

NV.

GRUPOS

CORPO/ESCALA

ADM. PÚB.

DENOMINACIÓN POSTO

CONS.

CENTRO DIRECTIVO

CENTRO DESTINO

CONC.

TITULACIÓNS REQUERIDAS

FORMACIÓN ESPECÍFICA

OBSERVACIÓNS

PUNT. MÍNIMA

1

FC.A02.00.001.15770.015

25

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA PLANS INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

15770

3.900

2

FC.A02.00.001.15770.016

25

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA PLANS INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

15770

3.900

3

FC.A02.00.002.15770.003

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE XESTIÓN TRIBUTARIA

15770

3.900

4

FC.A02.00.002.15770.010

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE XESTIÓN TRIBUTARIA

15770

3.900

5

FC.A02.00.002.15770.012

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE XESTIÓN TRIBUTARIA

15770

3.900

6

FC.A02.00.003.15770.015

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE COLABORACIÓN SOCIAL, INFORMACIÓN E ASISTENCIA

15770

3.900

7

FC.A02.00.003.15770.016

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE COLABORACIÓN SOCIAL, INFORMACIÓN E ASISTENCIA

15770

3.900

8

FC.A02.00.004.15770.010

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE RECADACIÓN

15770

3.900

9

FC.A02.00.004.15770.011

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

ÁREA DE RECADACIÓN

15770

3.900

10

FC.A29.10.000.15001.002

26

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

ADXUNTO/A DELEGADO/A

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

5.500

11

FC.A29.10.000.15001.106

26

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE UNIDADE

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

5.500

12

FC.A29.10.000.15001.003

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

13

FC.A29.10.000.15001.111

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

14

FC.A29.10.000.15001.117

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

15

FC.A29.10.000.15001.210

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

16

FC.A29.10.000.15001.166

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

17

FC.A29.10.000.15001.167

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

18

FC.A29.10.000.15001.008

16

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN A CORUÑA

15001

3.900

19

FC.A29.10.000.27001.003

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

3.900

20

FC.A29.10.000.27001.075

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

3.900

21

FC.A29.10.000.27001.076

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

3.900

22

FC.A29.10.000.27001.077

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

3.900

23

FC.A29.10.000.27001.078

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

3.900

24

FC.A29.10.000.27001.115

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

3.900

25

FC.A29.10.000.27001.009

20

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN LUGO

27001

5.500

26

FC.A29.10.000.32001.130

26

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

5.500

27

FC.A29.10.000.32001.092

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

28

FC.A29.10.000.32001.094

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

29

FC.A29.10.000.32001.095

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

30

FC.A29.10.000.32001.096

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

31

FC.A29.10.000.32001.120

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

32

FC.A29.10.000.32001.090

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

33

FC.A29.10.000.32001.136

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

34

FC.A29.10.000.32001.009

20

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A1

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

5.500

35

FC.A29.10.000.32001.011

16

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN OURENSE

32001

3.900

36

FC.A29.10.000.36001.003

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

37

FC.A29.10.000.36001.004

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

38

FC.A29.10.000.36001.087

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

39

FC.A29.10.000.36001.089

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

40

FC.A29.10.000.36001.090

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

41

FC.A29.10.000.36001.092

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

42

FC.A29.10.000.36001.093

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

43

FC.A29.10.000.36001.110

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

44

FC.A29.10.000.36001.131

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

45

FC.A29.10.000.36001.010

16

A2

TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

36001

3.900

46

FC.A29.10.000.36560.002

26

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

ADXUNTO/A DELEGADO/A

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

5.500

47

FC.A29.10.000.36560.175

26

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE UNIDADE

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

5.500

48

FC.A29.10.000.36560.176

26

A1

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE UNIDADE

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

5.500

49

FC.A29.10.000.36560.008

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

50

FC.A29.10.000.36560.182

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

51

FC.A29.10.000.36560.185

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

52

FC.A29.10.000.36560.186

25

A1A2

INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA. ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

XEFATURA DE EQUIPO

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

53

FC.A29.10.000.36560.181

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

TÉCNICO/A TRIBUTARIO/A SUBGRUPO A2

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

54

FC.A29.10.000.36560.226

24

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

SUBXEFATURA UNIDADE DE INSPECCIÓN

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

55

FC.A29.10.000.36560.015

16

A2

ESPECIALIDADE TÉCNICA DE INSPECCIÓN E XESTIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA

AXG

POSTO BASE SUBGRUPO A2

FC

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA (SERVIZOS PERIFÉRICOS)

DELEGACIÓN VIGO

36560

3.900

56

FC.C03.00.030.15001.011

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN II

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL A CORUÑA

15001

3.900

57

FC.C03.00.001.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE FISCALIZACIÓN E CONTROL INTERNO

15770

3.900

58

FC.C03.00.001.15770.021

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE FISCALIZACIÓN E CONTROL INTERNO

15770

3.900

59

FC.C03.00.002.15770.012

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTABILIDADE

15770

3.900

60

FC.C03.00.002.15770.022

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTABILIDADE

15770

3.900

61

FC.C03.00.002.15770.027

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTABILIDADE

15770

3.900

62

FC.C03.00.003.15770.013

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE AUDITORÍA DE FONDOS COMUNITARIOS E SUBVENCIÓNS

15770

839

3.900

63

FC.C03.00.003.15770.016

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE AUDITORÍA DE FONDOS COMUNITARIOS E SUBVENCIÓNS

15770

839

3.900

64

FC.C03.00.003.15770.021

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE AUDITORÍA DE FONDOS COMUNITARIOS E SUBVENCIÓNS

15770

839

3.900

65

FC.C03.00.003.15770.022

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE AUDITORÍA DE FONDOS COMUNITARIOS E SUBVENCIÓNS

15770

839

3.900

66

FC.C03.00.004.15770.013

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTROL FINANCEIRO PERMANENTE E AUDITORÍA DO SECTOR PÚBLICO

15770

3.900

67

FC.C03.00.004.15770.015

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTROL FINANCEIRO PERMANENTE E AUDITORÍA DO SECTOR PÚBLICO

15770

3.900

68

FC.C03.00.004.15770.025

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTROL FINANCEIRO PERMANENTE E AUDITORÍA DO SECTOR PÚBLICO

15770

3.900

69

FC.C03.00.004.15770.037

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

TÉCNICO/A DE AUDITORÍA

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE CONTROL FINANCEIRO PERMANENTE E AUDITORÍA DO SECTOR PÚBLICO

15770

3.900

70

FC.C03.00.005.15770.009

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE COORDINACIÓN E RELACIÓNS CO CONSELLO DE CONTAS

15770

3.900

71

FC.C03.00.005.15770.011

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

S. X. DE COORDINACIÓN E RELACIÓNS CO CONSELLO DE CONTAS

15770

3.900

72

FC.C03.00.010.15770.012

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA PRESIDENCIA, C. CULTURA E CONS. CONSULTIVO

15770

3.900

73

FC.C03.00.012.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE FACENDA

15770

3.900

74

FC.C03.00.012.15770.013

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE FACENDA

15770

3.900

75

FC.C03.00.013.15770.011

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

15770

3.900

76

FC.C03.00.014.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

15770

3.900

77

FC.C03.00.015.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

15770

3.900

78

FC.C03.00.016.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS

15770

3.900

79

FC.C03.00.016.15770.009

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE SANIDADE E DO SERGAS

15770

3.900

80

FC.C03.00.017.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

15770

3.900

81

FC.C03.00.018.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

15770

3.900

82

FC.C03.00.018.15770.015

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

15770

3.900

83

FC.C03.00.019.15770.006

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

15770

3.900

84

FC.C03.00.020.15770.007

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN DELEGADA DA CONSELLERÍA DO MAR

15770

3.900

85

FC.C03.00.030.32001.010

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN I

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL OURENSE

32001

3.900

86

FC.C03.00.030.32001.011

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN II

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL OURENSE

32001

3.900

87

FC.C03.00.030.32001.012

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN III

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL OURENSE

32001

3.900

88

FC.C03.00.030.36001.012

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN III

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL PONTEVEDRA

36001

3.900

89

FC.C03.00.030.36560.010

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN I

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL VIGO

36560

3.900

90

FC.C03.00.030.36560.012

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN III

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL VIGO

36560

3.900

91

FC.C03.00.030.36560.013

25

A1A2

INTERVENCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDADE E INTERVENCIÓN

AXG

XEFATURA SECCIÓN IV

FC

INTERVENCIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTONOMA

INTERVENCIÓN TERRITORIAL VIGO

36560

3.900

RELACIÓN DE CONCELLOS.

CÓDIGO

CONCELLO

15001

A CORUÑA

15770

SANTIAGO DE COMPOSTELA

27001

LUGO

32001

OURENSE

36001

PONTEVEDRA

36560

VIGO

RELACIÓN DE FORMACIÓNS ESPECÍFICAS.

CÓDIGO

DESCRICIÓN

839

EXPERIENCIA EN XESTIÓN E CONTROL DE FONDOS COMUNITARIOS (MÉRITO).

RELACIÓN DE ADSCRICIÓNS.

CÓDIGO

ADMINISTRACIÓN

AXG

ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA.

missing image file