Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Xoves, 8 de agosto de 2013 Páx. 32032

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 126/2013, do 1 de agosto, polo que se prorroga o nomeamento como presidenta do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia de María Patrocinio Morrondo Pelayo.

De conformidade co establecido no artigo 12 dos estatutos do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), a presidenta ou presidente da ACSUG será nomeado polo Consello da Xunta de Galicia, por proposta da persoa titular do departamento que teña atribuídas as competencias en materia de universidades, escoitados os reitores e os presidentes dos consellos sociais das universidades do Sistema Universitario de Galicia, de entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito universitario, por un período de catro anos prorrogables por períodos iguais de tempo.

Polo Decreto 347/2009, do 9 de xullo, nomeouse como presidenta do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia a María Patrocinio Morrondo Pelayo.

Transcorridos catro anos desde o seu nomeamento, decídese facer uso das atribucións conferidas no mencionado artigo, polo que, unha vez escoitados os reitores e presidentes dos consellos sociais das universidades integradas no consorcio, por proposta do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día un de agosto de dous mil trece,

DISPOÑO:

Artigo único. Prorrogar o nomeamento como presidenta do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia de María Patrocinio Morrondo Pelayo.

Santiago de Compostela, un de agosto de dous mil trece

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria