Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 153 Luns, 12 de agosto de 2013 Páx. 32509

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2013/14.

O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establece a ordenación xeral da formación profesional do Sistema educativo de Galicia e regula, entre outros aspectos, a organización dos ciclos formativos, o desenvolvemento dos currículos, a oferta, a admisión, a matrícula e a avaliación nos ciclos formativos, as validacións e exencións dos módulos profesionais e a obtención dos títulos de formación profesional.

O Decreto 77/2011, do 7 de abril, establece o regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde do 28 de febreiro de 2007 regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da Formación profesional inicial para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Orde do 5 de xuño de 2007 regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

A Orde do 5 de novembro de 2010 establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional inicial polo réxime para as persoas adultas, nas modalidades a distancia e semipresencial.

A Orde do 12 de xullo de 2011 regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

A Orde do 29 de xullo de 2011 desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

A Orde do 5 de xuño de 2013 actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14.

A Orde do 6 de xuño de 2013 actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2013/14.

A Resolución do 10 de xuño de 2013 determina os prazos e establece instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sustentados con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas, para o curso académico 2013/14.

As ordes mencionadas autorizan a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para ditar as instrucións precisas para o desenvolvemento e a aplicación do previsto nelas e, na súa virtude, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Obxecto e ámbito de aplicación

Esta resolución ten por obxecto ditar instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no ano académico 2013/14 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

Segundo. Renuncia, anulación e baixa de oficio de matrícula

1. Con independencia do réxime e do ano de inicio do ciclo, nas modalidades presenciais, a renuncia, a anulación e a baixa de matrícula rexeranse polo disposto nos artigos 7, 8, 9 e 10 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

2. Procederase á baixa de oficio cando un alumno ou unha alumna acumulen o número de faltas inxustificadas a que se fai referencia no artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011. Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento a aquel alumnado que acumule un número de faltas de asistencia inxustificadas superior a 10 días lectivos. Nel indicarase a obriga de asistencia e que se procederá á súa baixa de matrícula no caso de que as súas faltas inxustificadas de asistencia representen 15 días lectivos consecutivos ou 25 días lectivos descontinuos. No caso de que se produza a baixa, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da baixa.

3. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración os días previos á formalización da matrícula.

4. No caso dos centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a persoa titular da dirección enviará ao director ou á directora do centro público a que estea adscrito os documentos coa constancia do apercibimento e da comunicación da baixa ao alumnado para a súa resolución e que sexa incluído no seu expediente.

5. Contra a resolución de baixa de oficio de matrícula o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.

Terceiro. Perda do dereito á avaliación continua

1. Conforme se determina no artigo 25 da Orde do 12 de xullo de 2011, o número de faltas que implica a perda do dereito á avaliación continua nun determinado módulo será do 10 % respecto da súa duración total. Para os efectos de determinación da perda do dereito á avaliación continua, o profesorado valorará as circunstancias persoais e laborais do alumno ou a alumna na xustificación desas faltas, cuxa aceptación será acorde co establecido no correspondente regulamento de réxime interior do centro.

Para tales efectos e con carácter previo, o centro enviará un apercibimento ao alumno ou á alumna cando as faltas de asistencia inxustificadas, consonte o anterior, nun determinado módulo superen o 6 % respecto da súa duración total. Nel indicarase que perderá o dereito á avaliación continua no módulo de acumular un 10 % de inasistencias inxustificadas con respecto á súa duración total. Cando as faltas de asistencia alcancen a citada porcentaxe comunicarase a perda do dereito á avaliación continua. No caso de que se produza a perda do dereito á avaliación continua, na secretaría do centro deberá quedar constancia do apercibimento e da comunicación da perda do dereito á avaliación continua.

2. Para o alumnado matriculado logo de iniciadas as actividades lectivas, non se terán en consideración as sesións previas á formalización da matrícula.

3. O alumnado que perdese o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final de módulos correspondente, de acordo co establecido no artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. A cualificación obtida na devandita proba consignarase na avaliación final de módulos do curso correspondente. O devandito alumnado non terá dereito a realizar para eses módulos as correspondentes actividades de recuperación a que se refiren os artigos 29.3, 31.4 e 34.3 da Orde do 12 de xullo de 2011, e no caso do segundo curso do réxime ordinario non terá acceso ao módulo de Formación en centros de traballo no período ordinario.

Cuarto. Validacións e exencións de módulos profesionais

1. O alumnado matriculado en ciclos formativos de títulos de formación profesional establecidos pola Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), poderá validar os módulos profesionais que correspondan, logo da aplicación do disposto na disposición transitoria segunda da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

O alumnado matriculado en ciclos formativos dos novos títulos de formación profesional ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), poderá validar os módulos profesionais que correspondan a partir de módulos superados de títulos da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), e a partir de unidades de competencia acreditadas do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, de acordo co establecido nos anexos correspondentes dos títulos.

Así mesmo, quen teña superado o módulo profesional de Formación e orientación laboral, ou o módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), terá validados os devanditos módulos en calquera outro ciclo formativo establecido ao abeiro da mesma lei.

Ademais, o módulo profesional de Formación e orientación laboral de calquera título de formación profesional establecido ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, poderá ser obxecto de validación sempre que se acredite ter superado o módulo profesional de Formación e orientación laboral establecido ao abeiro da Lei 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e se acredite a formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención.

Aquelas persoas que obtivesen a acreditación de todas as unidades de competencia incluídas no título, mediante o procedemento establecido no Real decreto 1224/2009, do 17 de xullo, de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral, poderán validar o módulo de Formación e orientación laboral sempre que acrediten, polo menos, un ano de experiencia laboral, e estean en posesión da acreditación da formación establecida para o desempeño das funcións de nivel básico da actividade preventiva, expedida de acordo co disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención.

O recoñecemento das validacións recollidas neste punto corresponde á dirección do centro docente público onde conste o expediente académico do alumno ou alumna.

2. As persoas que teñan acreditadas unidades de competencia de títulos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (LOXSE), segundo o procedemento establecido na Orde do 25 de febreiro de 2008 ou na Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento experimental, poderán solicitar a validación dos módulos profesionais asociados ante a persoa titular da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

3. Os módulos profesionais que non estean incluídos nos puntos anteriores poderán ser obxecto de validación, se é o caso, polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

4. O procedemento de validacións de módulos profesionais de ciclos formativos de formación profesional aterase ao disposto no artigo 41 da Orde do 12 de xullo de 2011.

5. Para os efectos de formalización de matrícula polo réxime ordinario no curso que corresponda, os módulos que son validables pola dirección do centro teranse en conta como superados para determinar o cumprimento dos criterios de promoción.

No caso do réxime para as persoas adultas, estes módulos non se considerarán para os efectos de compatibilidade e carga horaria a que se fai referencia no artigo 5.1 da Orde do 12 de xullo de 2011.

Así mesmo, no caso da matrícula simultánea de ensinanzas, estes módulos non se considerarán para os efectos de compatibilidade a que se fai referencia no artigo 6.1 da Orde do 12 de xullo de 2011.

6. Contra a resolución de validación da persoa titular da dirección do centro, o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o xefe ou a xefa territorial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.

7. O alumnado que, logo de resoltas as solicitudes de validación, ou que, logo do traslado da cualificación obtida nun módulo profesional superado noutro ciclo formativo en que este estea incluído, teña todos os módulos profesionais de centro educativo superados poderá ser proposto para realizar anticipadamente o módulo de Formación en centros de traballo e o módulo de Proxecto, de ser o caso.

8. O alumnado que, logo de resolta a exención do módulo de Formación en centros de traballo, teña todos os módulos profesionais do ciclo formativo superados poderá anticipar a proposta de título.

Quinto. Horario do ciclo formativo

1. A distribución dos módulos que constitúen os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, así como o seu número mínimo de horas, serán os establecidos no anexo da Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional, en réxime ordinario e para as persoas adultas, e as probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.

No caso dos novos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, observarase ao disposto no anexo da presente resolución.

2. Aqueles centros que polas súas características específicas ou polas dos ciclos que imparten precisen unha modalidade horaria especial poderán ser autorizados polo departamento territorial correspondente, tras o informe do Servizo de Inspección Educativa, respectando, en todo caso, a distribución trimestral e o número de horas totais dos módulos.

3. A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar outras modalidades horarias diferentes adecuadas ás singulares características de colectivos concretos.

4. Os centros integrados de formación profesional, dentro do marco da autonomía organizativa, pedagóxica e de xestión recollida no artigo 41 do Decreto 77/2011, do 7 de abril, presentarán para cada curso académico unha proposta de desenvolvemento das actividades formativas, de conformidade co artigo 2 da Orde do 29 de xullo de 2011.

5. Coa finalidade de que se poida verificar o cumprimento do horario mínimo establecido para cada módulo de cada ciclo, así como a súa programación, a dirección do centro remitiralle ao Servizo Territorial de Inspección Educativa antes do inicio das actividades lectivas un calendario no cal vaian especificados os días lectivos de formación no centro educativo, xunto co horario semanal do grupo, así como as programacións de cada módulo profesional, de conformidade co artigo 9 da Orde do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/14, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Sexto. Horario do profesorado de centros públicos

1. Cando as características horarias dos módulos para os cales o profesorado de cada departamento teña atribución docente non permitan completar, na asignación inicial de módulos, o horario lectivo legalmente establecido, as horas que falten deberanse dedicar a outras actividades lectivas, segundo as directrices do director ou a directora do centro, tales como impartición de materias afíns doutros departamentos, actividades de reforzo ou recuperación do alumnado do propio departamento, apoio á docencia noutros niveis, ou participación nalgún proxecto docente ou complementario incluído na programación xeral do centro, realización da titoría do módulo de formación en centros de traballo e do módulo de proxecto, e/ou colaboración na súa coordinación e no seu desenvolvemento, e ademais, no caso do profesorado dos centros integrados de formación profesional, aquelas actividades formativas e accións que se encadren dentro do seu ámbito de competencias.

2. Mentres o alumnado do ciclo formativo estea a realizar o módulo profesional de Formación en centros de traballo, o xefe ou a xefa de estudos, co apoio da persoa responsable da titoría do ciclo formativo e da xefatura do departamento, elaborará o novo horario do profesorado que quede coas horas vacantes, e darallo a coñecer ao profesorado e, de ser o caso, aos pais ou ás nais, ou a quen exerza a titoría legal. Durante este período, o profesorado con atribución docente no ciclo ou no módulo realizará, entre outras, algunha ou algunhas das seguintes actividades:

a) Impartición e avaliación de actividades de recuperación ao alumnado que teña pendente de superar algún módulo profesional. Para tal fin, a persoa responsable da xefatura de estudos, co apoio do titor ou a titora do ciclo formativo, elaborará o novo horario do profesorado que resulte con horas vacantes.

b) Apoio naqueles módulos con alumnado repetidor, pertencente a ciclos formativos da mesma familia profesional, para os que se teña atribución docente, segundo figura nos decretos que regulan os correspondentes currículos.

c) Apoio á titoría de ciclos formativos e á coordinación e o seguimento da FCT e do módulo de proxecto, no caso de ciclos formativos de grao superior.

d) Apoio aos programas de cualificación profesional inicial.

e) Impartición de actividades de formación profesional para o emprego, en caso de estaren autorizadas no centro educativo.

f) Realización voluntaria de operacións programadas polo departamento para a mellora das instalacións onde se imparta o ciclo formativo.

g) Participación nas actividades de actualización e formación que convoque a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

h) Impartición de actividades formativas e accións que se desenvolvan nos centros integrados de formación profesional.

i) Outras que a dirección do centro lle encomende, dentro do seu ámbito de competencias.

En calquera caso, a permanencia obrigatoria en horario fixo no centro do profesorado afectado polo cambio de horario será de 23 horas semanais, e a súa permanencia mínima diaria no centro non será inferior ás tres horas.

A proposta do novo horario enviarase, para a súa aprobación definitiva, ao servizo correspondente de inspección educativa no prazo de cinco días, logo de finalizada a sesión de avaliación previa á realización do módulo de formación en centros de traballo.

3. Así mesmo, o xefe ou a xefa de estudos, co apoio da persoa responsable da titoría do ciclo formativo e da xefatura do departamento, poderán adaptar o horario do profesorado que quede coas horas vacantes logo de realizada a terceira avaliación parcial de módulos para o período a que se refiren os artigos 29.2 e 34.2 da Orde do 12 de xullo de 2011, para realizar, entre outras, as actividades que se describen nas epígrafes anteriores. Tal adaptación non poderá supor variación do número global de horas semanais de permanencia no centro previsto no horario lectivo do profesorado.

Sétimo. Titoría de ciclos

1. De acordo co artigo 21.1 da Orde do 12 de xullo de 2011, cada grupo de alumnos e alumnas dun ciclo formativo terá un profesor ou unha profesora que desempeñen a titoría, que pertencerá ao equipo que imparta docencia en cada curso académico.

2. No caso do réxime ordinario, a redución horaria para as persoas responsables da titoría de ciclos formativos, establecida no artigo 84 da Orde do 1 de agosto de 1997, poderá ser de ata tres horas semanais para o segundo curso. Nos ciclos formativos de duración inferior a 2.000 horas, logo de rematado o módulo de Formación en centros de traballo, a dirección reasignará estas horas para actividades lectivas ou complementarias, en función das necesidades do centro.

3. No caso do réxime para as persoas adultas, entenderase que o alumnado matriculado en módulos do mesmo ciclo formativo constitúe un único grupo. A redución horaria para as persoas responsables da titoría deste será de ata tres horas semanais.

Oitavo. Títulos

As propostas de títulos realizaranse tres veces por ano, ao final de cada trimestre lectivo: decembro, marzo e xuño.

Noveno. Módulo profesional de Segunda lingua estranxeira

1. Os centros realizarán a oferta do módulo profesional de Segunda lingua estranxeira para os ciclos formativos en que así se establece no correspondente currículo, consonte os recursos dispoñibles, de entre os seguintes: alemán, francés, italiano e portugués.

2. En todo caso, a lingua que se imparta será a mesma para todo o alumnado do grupo.

Décimo. Módulo profesional de proxecto integrado

1. O módulo profesional de Proxecto integrado é propio da Comunidade Autónoma de Galicia e forma parte do currículo de determinados ciclos formativos de grao superior establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, segundo se indica no anexo da Orde do 23 de abril de 2007.

Será impartido con carácter globalizador de todas as ensinanzas que constitúen o ciclo formativo.

2. O módulo de Proxecto integrado será impartido preferentemente por profesorado que imparta docencia nos módulos do ciclo formativo correspondente.

3. A programación deste módulo será elaborada polo profesor ou a profesora que se encargue del e deberá ser aprobada polo equipo docente do ciclo, que supervisará a súa impartición.

4. O módulo de Proxecto integrado debe contribuír de xeito específico ao logro das seguintes finalidades:

– Comprender globalmente aspectos sobresaíntes da competencia profesional característica do título que se abordaron noutros módulos profesionais do ciclo formativo.

– Integrar ordenadamente coñecementos sobre organización, características, condicións, tipoloxías, técnicas e procesos que se desenvolvan nas actividades produtivas do sector a que corresponde o título.

– Adquirir, de ser o caso, coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que favorezan o desenvolvemento das capacidades relacionadas coa profesión para a que se forma que, malia seren demandadas polo ámbito produtivo en que radica o centro, non se poidan recoller no resto de módulos profesionais.

5. O proxecto integrado desenvolverase tomando como referencia un proceso produtivo, real ou simulado, e deberá cumprir o seguinte:

– Analizar a relación e a contribución das etapas da organización, a programación e o control dun proceso.

– Determinar as especificacións do proceso produtivo dun artigo (materia prima, medio produtivo, método operativo etc.) e os métodos que aseguren a calidade, a partir das especificacións dun deseño, dun pedido, de obxectivos de calidade, dos recursos dispoñibles e de catálogos comerciais de materiais.

– Determinar a viabilidade das especificacións do proceso de produción e, de cumpriren, as medidas correctoras a partir da elaboración e a avaliación do prototipo.

– Determinar a cantidade de recursos, o nivel óptimo de existencias, os sistemas de traballo e de control da produción máis adecuados, e a organización das liñas de produción, aprovisionamento e mantemento preventivo dos recursos, así como as fases produtivas necesarias para a produción, en función dos recursos dispoñibles, do volume do pedido, da súa variedade e dos prazos establecidos.

– Determinar as medidas correctoras que se deban tomar e a súa viabilidade no hipotético proceso de produción, para garantir as condicións de produción establecidas, considerando as posibles anomalías, incidencias ou desviacións simuladas.

6. A avaliación realizarase de xeito individual por cada alumno ou alumna tomando como referencia as capacidades terminais elementais que se indican no módulo.

7. O módulo profesional de Proxecto integrado é específico do ciclo formativo correspondente polo que non será validable en ningún caso.

Décimo primeiro. Módulo profesional de Proxecto

1. O módulo profesional de Proxecto incluído nos currículos dos ciclos formativos de grao superior que se impartan na Comunidade galega ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, terá por finalidade, consonte o establecido no artigo 14 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do Sistema educativo de Galicia, a integración efectiva dos aspectos máis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais características do título que se abordaron no resto dos módulos profesionais xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

Esta integración concretarase nun proxecto de carácter globalizador que considere as variables tecnolóxicas e organizativas relacionadas co título. Definirase consonte as características da actividade laboral do ámbito do ciclo formativo e con aspectos relativos ao exercicio profesional e á xestión empresarial.

2. Desenvolverase logo da avaliación positiva de todos os módulos profesionais de formación no centro educativo, coincidindo coa realización dunha parte do módulo profesional de Formación en centros de traballo, e avaliarase logo de cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporación das competencias adquiridas nel.

3. O desenvolvemento deste módulo organizarase sobre a base da titoría individual e colectiva:

– A titoría colectiva implicará a participación da totalidade do equipo docente do ciclo formativo nas actividades de programación, seguimento e avaliación previstas para este módulo.

– A titoría individual correrá a cargo dun único profesor ou profesora, integrante do equipo docente do ciclo, con carácter xeral o titor ou a titora do ciclo formativo, que actuará como titor ou titora para todo o alumnado que estea en disposición de cursar este módulo, así como de coordinador ou coordinadora das funcións do equipo docente en relación con el.

4. A programación para o módulo profesional de Proxecto ha consistir nun documento de especificacións sobre as características e o alcance do traballo que se vaia realizar que, en todo caso, deberá tomar como referencia un proceso produtivo real ou simulado específico do campo profesional de que se trate.

5. Os traballos que deben desenvolver os alumnos e as alumnas serán coordinados polo profesorado con atribución docente no módulo de Proxecto, preferentemente o que estea a impartir docencia no segundo curso do ciclo formativo. Para tal efecto, realizarán as propostas de traballo ao principio do primeiro trimestre de cada curso académico tomando como referencia as orientacións pedagóxicas establecidas no currículo correspondente para o módulo, e deberán incluír o seguinte:

– Especificación detallada do conxunto do traballo que se vaia realizar, con indicación expresa daquelas actividades que se deban traballar de forma individual ou en grupo, así como de forma presencial ou a distancia.

– Datas e horarios previstos para as actividades de titoría e seguimento, para o que se establecerán canles de comunicación presencial, telefónica ou telemática.

– Prazos de entrega do traballo para a súa supervisión.

– Criterios de avaliación, con especial atención ao formato de presentación da documentación e á exposición do informe final de traballo.

6. Logo de realizada a sesión de avaliación parcial ou final de proposta de acceso á realización do módulo de Formación en centros de traballo, e antes da incorporación a el, o profesor ou a profesora responsable do módulo de Proxecto asignarán os traballos propostos ao alumnado que estea en disposición de cursar o devandito módulo.

7. Para o seguimento presencial do módulo profesional de Proxecto, logo de iniciada a realización do módulo de Formación en centros de traballo, aproveitarase a xornada quincenal de recepción do alumnado no centro educativo para o seguimento deste.

8. A avaliación realizarase de xeito individual para cada alumno ou alumna tomando como referencia os resultados de aprendizaxe e criterios de avaliación que se indican no currículo correspondente do módulo.

9. O alumnado será convocado polo profesor ou a profesora responsable do módulo de proxecto para a presentación e a exposición, ante o equipo docente, dos proxectos realizados.

10. O profesor ou a profesora responsable do módulo encargarase de asinar as actas de avaliación finais coas cualificacións obtidas por cada alumno ou alumna, de acordo coa valoración efectuada polo equipo docente.

Décimo segundo. Matrícula de honra en ciclos formativos

1. Consonte o establecido no artigo 26.4 da Orde do 12 de xullo de 2011, os alumnos e as alumnas que obteñan unha nota final do ciclo formativo igual ou superior a nove puntos poderán recibir a mención de matrícula de honra. A obtención da mención de matrícula de honra será consignada nos documentos de avaliación do alumno ou a alumna.

2. O número de matrículas de honra que se poderán conceder en cada centro nun determinado ciclo formativo no curso académico 2013/14, con independencia do réxime e da modalidade, será como máximo de dúas. Non obstante, no caso de que o número de alumnos e alumnas matriculados con opción a titular no ciclo formativo no curso académico 2013/14 sexa inferior a vinte, só se poderá conceder unha matrícula de honra.

Para estes efectos, e dado que o alumnado se pode titular en diferentes períodos do curso académico, a mención de matrícula de honra só poderá realizarse no mes de xuño logo de realizada a avaliación final de módulos correspondente. No caso de que o alumnado beneficiario rematase o ciclo formativo noutro mes do curso, a mención de matrícula de honra será consignada cunha dilixencia nos documentos de avaliación do alumno ou da alumna.

Décimo terceiro. Actas de avaliación en centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Os centros privados e públicos non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria remitirán un exemplar das actas de avaliación ao centro público a que estean adscritos. Enviarase copia validada das actas de avaliación final ao servizo territorial de inspección educativa no prazo de 15 días a partir da data de realización da correspondente sesión.

Disposición adicional única. Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de persoas adultas

1. O alumnado matriculado nas prazas que resulten vacantes do réxime ordinario polo réxime de persoas adultas, segundo o establecido na disposición adicional primeira da Orde do 6 de xuño de 2013 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, asistirá ás actividades lectivas coa organización establecida para o réxime ordinario e, en todo caso, a avaliación realizarase polo réxime de persoas adultas.

2. O alumnado matriculado no curso 2013/14 polo réxime de persoas adultas en módulos profesionais dun ciclo formativo nun centro que tamén ofreza as mesmas ensinanzas polo réxime ordinario, poderá ampliar a súa matrícula no mesmo centro nos módulos profesionais que resulten vacantes, aos cales que se refire a disposición adicional primeira da Orde do 6 de xuño de 2013, logo de finalizadas as correspondentes fases de admisión e matrícula polo réxime ordinario, nas condicións establecidas na disposición adicional sétima da Resolución do 10 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. En todo caso, a matrícula parcial de módulos realizarase para o mesmo ciclo formativo e non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas. Para estes efectos, o profesorado destes módulos do réxime ordinario incorporarase á xunta de avaliación correspondente de persoas adultas.

Disposición transitoria única. Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos

O alumnado que estivese matriculado e non causase baixa no curso 2012/13 nun título extinguido establecido ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e teña pendente de superación unicamente o módulo de Formación en centros de traballo, poderá cursalo no primeiro período do ano académico 2013/14 no mesmo centro en que estivese matriculado, sen prexuízo do establecido na Orde do 21 de xuño de 2013 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.

Disposición derradeira primeira. Difusión

1. A dirección dos centros educativos que impartan estas ensinanzas arbitrarán as medidas necesarias para que esta resolución sexa coñecida por todos os membros da comunidade educativa.

2. Os departamentos territoriais, a través dos servizos territoriais de inspección educativa e dos directores e as directoras dos centros educativos, garantirán o cumprimento do disposto na presente resolución e asesorarán sobre o seu contido.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor o día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2013

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

ANEXO
Duración mínima e distribución trimestral dos módulos que constitúen os ciclos formativos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e distribución semanal, no caso da organización dos períodos lectivos en sesións de 50 minutos

Código
ciclo

Ciclo formativo

Duración
ciclo (h)

Trimestre

Código
módulo

Módulo

Sesións de 50’

Horas

CMADG01

Xestión Administrativa

2.000

1º, 2º e 3º

MP0156

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0438

Operacións administrativas de compravenda

5

133

1º, 2º e 3º

MP0440

Tratamento informático da información

10

267

1º, 2º e 3º

MP0441

Técnica contable

5

133

1º, 2º e 3º

MP0448

Operacións auxiliares de xestión de tesouraría

6

160

1º, 2º e 3º

MP0449

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0437

Comunicación empresarial e atención á clientela

7

123

4º e 5º

MP0439

Empresa e administración

7

123

4º e 5º

MP0442

Operacións administrativas de recursos humanos

7

123

4º e 5º

MP0443

Tratamento da documentación contable

6

105

4º e 5º

MP0446

Empresa na aula

9

156

MP0451

Formación en centros de traballo

410

CMAGA01

Produción Agroecolóxica

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

 

1º, 2º e 3º

MP0405

Fundamentos zootécnicos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0406

Implantación de cultivos ecolóxicos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0414

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0410

Produción vexetal ecolóxica

11

192

 

4º e 5º

MP0411

Produción gandeira ecolóxica

12

210

 

4º e 5º

MP0412

Manexo sanitario do agrosistema

6

105

 

4º e 5º

MP0413

Comercialización de produtos agroecolóxicos

4

70

 

4º e 5º

MP0415

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0416

Formación en centros de traballo

410

CMAGA02

Produción Agropecuaria

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

 

1º, 2º e 3º

MP0405

Fundamentos zootécnicos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0475

Implantación de cultivos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0482

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0476

Produción agrícola

11

192

 

4º e 5º

MP0477

Produción de leite, ovos e animais para vida

8

140

 

4º e 5º

MP0478

Produción de carne e outras producións gandeiras

9

157

 

4º e 5º

MP0479

Control fitosanitario

5

88

 

4º e 5º

MP0481

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0482

Formación en centros de traballo

410

CMAGA03

Xardinaría e Floraría

2.000

1º, 2º e 3º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

1º, 2º e 3º

MP0407

Taller e equipamentos de tracción

6

160

1º, 2º e 3º

MP0408

Infraestruturas e instalacións agrícolas

4

107

1º, 2º e 3º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

1º, 2º e 3º

MP0576

Implantación de xardíns e zonas verdes

5

134

1º, 2º e 3º

MP0578

Produción de plantas e terróns de céspede en viveiro

7

186

1º, 2º e 3º

MP0582

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0479

Control fitosanitario

5

88

4º e 5º

MP0577

Mantemento e mellora de xardíns e zonas verdes

10

175

4º e 5º

MP0579

Composicións florais e con plantas

8

140

4º e 5º

MP0580

Establecementos de floraría

5

87

4º e 5º

MP0581

Técnicas de venda en xardinaría e floraría

5

87

4º e 5º

MP0583

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0584

Formación en centros de traballo

410

CMAGA04

Aproveitamento e Conservación do Medio Natural

2.000

1º, 2º e 3º

MP0404

Fundamentos agronómicos

6

159

1º, 2º e 3º

MP0409

Principios de sanidade vexetal

4

107

1º, 2º e 3º

MP0832

Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

8

214

1º, 2º e 3º

MP0835

Produción de planta forestal en viveiro

6

159

1º, 2º e 3º

MP0837

Maquinaria e instalacións forestais

8

214

1º, 2º e 3º

MP0839

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0479

Control fitosanitario

5

88

4º e 5º

MP0833

Aproveitamento do medio natural

11

192

4º e 5º

MP0834

Conservación das especies cinexéticas e piscícolas

7

123

4º e 5º

MP0836

Prevención de incendios forestais

5

87

4º e 5º

MP0838

Uso público en espazos naturais

5

87

4º e 5º

MP0840

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0841

Formación en centros de traballo

410

CMARGO2

Preimpresión Dixital

2.000

1º, 2º e 3º

MP0866

Tratamento de textos

9

240

1º, 2º e 3º

MP0867

Tratamento de imaxes en mapa de bits

10

267

1º, 2º e 3º

MP0872

Ensamblaxe de publicacións electrónicas

8

213

1º, 2º e 3º

MP0871

Identificación de materiais en preimpresión

5

133

1º, 2º e 3º

MP0874

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0868

Imposición e obtención dixital da forma impresora

6

105

4º e 5º

MP0869

Impresión dixital

9

157

4º e 5º

MP0870

Compaxinación

13

228

4º e 5º

MP0873

Ilustración vectorial

5

87

4º e 5º

MP0875

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0876

Formación en centros de traballo

410

CMELE01

Instalacións Eléctricas e Automáticas

2.000

1º, 2º e 3º

MP0232

Automatismos industriais

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0233

Electrónica

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0234

Electrotecnia

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0235

Instalacións eléctricas interiores

12

320

 

1º, 2º e 3º

MP0241

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0236

Instalacións de distribución

9

155

 

4º e 5º

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

7

123

 

4º e 5º

MP0238

Instalacións domóticas

7

123

 

4º e 5º

MP0239

Instalacións solares fotovoltaicas

3

53

 

4º e 5º

MP0240

Máquinas eléctricas

7

123

 

4º e 5º

MP0242

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0243

Formación en centros de traballo

410

CMELE02

Instalacións de Telecomunicacións

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0359

Electrónica aplicada

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0360

Equipamentos microinformáticos

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0362

Instalacións eléctricas básicas

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0363

Instalacións de megafonía e sonorización

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0365

Instalacións de radiocomunicacións

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0366

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0237

Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios

7

123

 

4º e 5º

MP0238

Instalacións domóticas

7

123

 

4º e 5º

MP0361

Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía

10

174

 

4º e 5º

MP0364

Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica

9

157

 

4º e 5º

MP0367

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0368

Formación en centros de traballo

410

CMEOC01

Construción

2.000

1º, 2º e 3º

MP0995

Construción

5

133

1º, 2º e 3º

MP0996

Interpretación de planos de construción

4

107

1º, 2º e 3º

MP0997

Fábricas

6

160

1º, 2º e 3º

MP0998

Revestimentos

6

160

1º, 2º e 3º

MP0999

Encofrados

6

160

1º, 2º e 3º

MP1000

Formigón armado

5

133

1º, 2º e 3º

MP1006

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1001

Organización de traballos de construción

5

87

4º e 5º

MP1002

Obras de urbanización

6

105

4º e 5º

MP1003

Solados, azulexados e chapados

11

192

4º e 5º

MP1004

Cubertas

8

140

4º e 5º

MP1005

Impermeabilizacións e illamentos

3

53

4º e 5º

MP1343

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1344

Formación en centros de traballo

410

CMEOC02

Obras de Interior, Decoración e Rehabilitación

2.000

1º, 2º e 3º

MP0995

Construción

5

133

1º, 2º e 3º

MP0996

Interpretación de planos de construción

4

107

1º, 2º e 3º

MP1194

Revestimentos continuos

7

187

1º, 2º e 3º

MP1195

Particións prefabricadas

7

187

1º, 2º e 3º

MP1196

Anteparos e chans técnicos

4

107

1º, 2º e 3º

MP1197

Teitos suspendidos

5

132

1º, 2º e 3º

MP1201

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1003

Solados, azulexados e chapados

11

192

4º e 5º

MP1198

Revestimentos lixeiros

7

123

4º e 5º

MP1199

Pintura decorativa en construción

11

192

4º e 5º

MP1200

Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación

4

70

4º e 5º

MP1202

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1203

Formación en centros de traballo

410

CMFME01

Mecanizado

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0001

Procesos de mecanizado

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0004

Fabricación por arranque de labra

15

400

 

1º, 2º e 3º

MP0005

Sistemas automatizados

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0008

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0002

Mecanizado por control numérico

18

314

 

4º e 5º

MP0003

Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformación, e por procesos especiais

8

140

 

4º e 5º

MP0006

Metroloxía e ensaios

7

123

 

4º e 5º

MP0009

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0010

Formación en centros de traballo

410

CMFME02

Soldadura e Caldeiraría

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0091

Trazado, corte e conformación

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0092

Mecanizado

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0093

Soldadura en atmosfera natural

13

347

 

1º, 2º e 3º

MP0096

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0006

Metroloxía e ensaios

7

123

 

4º e 5º

MP0094

Soldadura en atmosfera protexida

15

261

 

4º e 5º

MP0095

Montaxe

11

193

 

4º e 5º

MP0097

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0098

Formación en centros de traballo

410

CMHOT01

Cociña e Gastronomía

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0046

Preelaboración e conservación de alimentos

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0047

Técnicas culinarias

12

320

 

1º, 2º e 3º

MP0049

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0028

Sobremesas en restauración

8

140

 

4º e 5º

MP0045

Ofertas gastronómicas

5

87

 

4º e 5º

MP0048

Produtos culinarios

20

350

 

4º e 5º

MP0050

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0051

Formación en centros de traballo

410

CMHOT02

Servizos en Restauración

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0150

Operacións básicas en bar e cafetaría

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0151

Operacións básicas en restaurante

12

320

 

1º, 2º e 3º

MP0155

Técnicas de comunicación en restauración

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0156

Inglés

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0157

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0045

Ofertas gastronómicas

5

87

 

4º e 5º

MP0152

Servizos en bar e cafetaría

8

140

 

4º e 5º

MP0153

Servizos en restaurante e eventos especiais

12

210

 

4º e 5º

MP0154

O viño e o seu servizo

8

140

4º e 5º

MP0158

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0159

Formación en centros de traballo

410

CMIFC01

Sistemas Microinformáticos e Redes

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0221

Montaxe e mantemento de equipamentos

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0222

Sistemas operativos monoposto

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0223

Aplicacións ofimáticas

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0225

Redes locais

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0229

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0224

Sistemas operativos en rede

9

157

 

4º e 5º

MP0226

Seguridade informática

8

140

 

4º e 5º

MP0227

Servizos en rede

9

157

 

4º e 5º

MP0228

Aplicacións web

7

123

4º e 5º

MP0230

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0231

Formación en centros de traballo

410

CMIMA01

Instalacións Frigoríficas e de Climatización

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0039

Configuración de instalacións de frío e climatización

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0043

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0040

Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

9

157

 

4º e 5º

MP0041

Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

12

210

 

4º e 5º

MP0042

Montaxe e mantemento de instalacións de climatización, ventilación e extracción

12

210

 

4º e 5º

MP0044

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0244

Formación en centros de traballo

410

CMIMA02

Instalacións de Produción de Calor

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0036

Máquinas e equipamentos térmicos

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0037

Técnicas de montaxe de instalacións

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0038

Instalacións eléctricas e automatismos

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0266

Configuración de instalacións caloríficas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0394

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0302

Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas

11

192

 

4º e 5º

MP0310

Montaxe e mantemento de instalacións de auga

10

175

 

4º e 5º

MP0392

Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

5

87

 

4º e 5º

MP0393

Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos

7

123

 

4º e 5º

MP0395

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0396

Formación en centros de traballo

410

CMIMA03

Mantemento Electromecánico

2.000

1º, 2º e 3º

MP0949

Técnicas de fabricación

9

240

1º, 2º e 3º

MP0950

Técnicas de unión e montaxe

5

133

1º, 2º e 3º

MP0951

Electricidade e automatismos eléctricos

9

240

1º, 2º e 3º

MP0952

Automatismos pneumáticos e hidráulicos

9

240

1º, 2º e 3º

MP0956

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0953

Montaxe e mantemento mecánico

12

210

4º e 5º

MP0954

Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico

11

192

4º e 5º

MP0955

Montaxe e mantemento de liñas automatizadas

10

175

4º e 5º

MP0957

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0958

Formación en centros de traballo

410

CMIMP02

Peiteado e Cosmética Capilar

2.000

1º, 2º e 3º

MP0636

Estética de mans e pés

4

107

1º, 2º e 3º

MP0640

Imaxe corporal e hábitos saudables

5

133

1º, 2º e 3º

MP0842

Peiteados e recollidos

10

266

1º, 2º e 3º

MP0844

Cosmética para peiteado

6

160

1º, 2º e 3º

MP0848

Peiteado e estilismo masculino

3

80

1º, 2º e 3º

MP0849

Análise capilar

4

107

1º, 2º e 3º

MP0851

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0643

Márketing e venda en imaxe persoal

4

70

4º e 5º

MP0843

Coloración capilar

12

210

4º e 5º

MP0845

Técnicas de corte do cabelo

12

210

4º e 5º

MP0846

Cambios de forma permanente do cabelo

5

87

4º e 5º

MP0852

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0853

Formación en centros de traballo

410

CMIMS01

Vídeo Disc-jockey e Son

2.000

1º, 2º e 3º

MP1298

Instalación e montaxe de equipamentos de son

8

213

1º, 2º e 3º

MP1299

Captación e gravación de son

8

213

1º, 2º e 3º

MP1301

Preparación de sesións de vídeo disc-jokey

7

187

1º, 2º e 3º

MP1304

Toma e edición dixital de imaxe

9

240

1º, 2º e 3º

MP1305

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1300

Control, edición e mestura de son

9

157

4º e 5º

MP1302

Animación musical en vivo

12

210

4º e 5º

MP1303

Animación visual en vivo

12

210

4º e 5º

MP1306

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1307

Formación en centros de traballo

410

CMINA01

Panadaría, Repostaría e Confeitaría

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0024

Materias primas e procesos en panadaría e repostaría

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0025

Elaboracións de panadaría e bolaría

13

347

 

1º, 2º e 3º

MP0026

Procesos básicos de pastelaría e repostaría

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0033

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0027

Elaboración de confeitaría e outras especialidades

11

192

 

4º e 5º

MP0028

Sobremesas en restauración

8

140

 

4º e 5º

MP0029

Produtos de obradoiro

10

175

 

4º e 5º

MP0032

Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría

4

70

 

4º e 5º

MP0034

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0035

Formación en centros de traballo

410

CMINA02

Aceites de Oliva e Viños

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0316

Materias primas e produtos na industria oleícola, vinícola e doutras bebidas

13

346

 

1º, 2º e 3º

MP0317

Extracción de aceites de oliva

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0318

Elaboración de viños

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0322

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

 

4º e 5º

MP0146

Venda e comercialización de produtos alimentarios

4

70

 

4º e 5º

MP0319

Acondicionamento de aceites de oliva

6

105

 

4º e 5º

MP0320

Elaboración doutras bebidas e derivados

11

192

 

4º e 5º

MP0321

Análise sensorial

6

105

4º e 5º

MP0323

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0324

Formación en centros de traballo

410

CMINA03

Elaboración de Produtos Alimentarios

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0030

Operacións e control de almacén na industria alimentaria

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0031

Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0141

Materias primas na industria alimentaria

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0142

Operacións de acondicionamento de materias primas

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0143

Tratamentos de transformación e conservación

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0147

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

 

4º e 5º

MP0144

Procesamento de produtos alimentarios

10

175

 

4º e 5º

MP0145

Procesos tecnolóxicos na industria alimentaria

13

227

 

4º e 5º

MP0146

Venda e comercialización de produtos alimentarios

4

70

 

4º e 5º

MP0148

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0149

Formación en centros de traballo

410

CMMAM01

Carpintaría e Moble

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0539

Solucións construtivas

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0542

Control de almacén

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0548

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0543

Documentación técnica

8

140

 

4º e 5º

MP0544

Mecanizado de madeira e derivados

9

158

 

4º e 5º

MP0545

Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble

6

105

 

4º e 5º

MP0546

Montaxe de carpintaría e moble

5

87

 

4º e 5º

MP0547

Acabamentos en carpintaría e moble

5

87

 

4º e 5º

MP0549

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0550

Formación e orientación laboral

410

CMMAM02

Instalación e Amoblamento

2.000

1º, 2º e 3º

MP0538

Materiais en carpintaría e moble

5

133

1º, 2º e 3º

MP0539

Solucións construtivas

7

187

1º, 2º e 3º

MP0540

Operacións básicas de carpintaría

9

240

1º, 2º e 3º

MP0541

Operacións básicas de moblaxe

9

240

1º, 2º e 3º

MP0542

Control de almacén

2

53

1º, 2º e 3º

MP0782

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0778

Planificación da instalación

8

140

4º e 5º

MP0779

Instalación de moblaxe

5

87

4º e 5º

MP0780

Instalación de carpintaría

12

210

4º e 5º

MP0781

Instalación de estruturas de madeira

8

140

4º e 5º

MP0783

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0784

Formación en centros de traballo

410

CMMAP01

Cultivos Acuícolas

2.000

1º, 2º e 3º

MP0703

Técnicas de cultivos auxiliares

7

187

1º, 2º e 3º

MP0704

Técnicas de engorde de peixes

8

213

1º, 2º e 3º

MP0705

Técnicas de engorde de moluscos

8

213

1º, 2º e 3º

MP0706

Instalacións e equipamentos de cultivo

9

240

1º, 2º e 3º

MP0710

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0707

Técnicas de criadeiro de peixes

11

192

4º e 5º

MP0708

Técnicas de criadeiro de moluscos

11

192

4º e 5º

MP0709

Técnicas de cultivo de crustáceos

11

193

4º e 5º

MP0711

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0712

Formación en centros de traballo

410

CMMAP02

Operacións Subacuáticas e Hiperbáricas

2.000

1º, 2º e 3º

MP0758

Intervención hiperbárica con aire e nitrox.

13

346

1º, 2º e 3º

MP0759

Instalacións e equipamentos hiperbáricos

9

240

1º, 2º e 3º

MP0763

Fisiopatoloxía do mergullo e emerxencias

4

107

1º, 2º e 3º

MP0765

Manobra e propulsión

6

160

1º, 2º e 3º

MP0766

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0760

Reparacións e reflotamentos

8

140

4º e 5º

MP0761

Corte e soldadura

7

122

4º e 5º

MP0762

Construción e obra hidráulica

8

140

4º e 5º

MP0764

Navegación

6

105

4º e 5º

MP0767

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

4º e 5º

MP1248

Inmersión dende campá húmida

4

70

MP0768

Formación en centros de traballo

410

CMMAP03

Navegación e Pesca de Litoral

2.000

1º, 2º e 3º

MP0156

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP1027

Técnicas de navegación e comunicacións

8

213

1º, 2º e 3º

MP1030

Despacho e administración do buque

4

107

1º, 2º e 3º

MP1033

Atención sanitaria a bordo

2

53

1º, 2º e 3º

MP1035

Técnicas de manobra

6

160

1º, 2º e 3º

MP1036

Estabilidade, trimaxe e estiba do buque

6

160

1º, 2º e 3º

MP1037

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1028

Procedementos de garda

6

105

4º e 5º

MP1029

Pesca de litoral

12

210

4º e 5º

MP1032

Seguridade marítima

9

157

4º e 5º

MP1034

Instalacións e servizos

6

105

4º e 5º

MP1038

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1039

Formación en centros de traballo

410

CMMAP04

Mantemento e Control de Maquinaria de Buques e Embarcacións

2.000

1º, 2º e 3º

MP0156

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP1033

Atención sanitaria a bordo

2

53

1º, 2º e 3º

MP1172

Mantemento da planta propulsora e maquinaria auxiliar

9

240

1º, 2º e 3º

MP1173

Procedementos de mecanizado e soldadura en buques e embarcacións

9

240

1º, 2º e 3º

MP1175

Mantemento das instalacións e máquinas eléctricas en buques e embarcacións

6

160

1º, 2º e 3º

MP1178

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1032

Seguridade marítima

9

157

4º e 5º

MP1174

Regulación e mantemento de automatismos en buques e embarcacións

10

175

4º e 5º

MP1176

Instalación e mantemento de maquinaria de frío e climatización en buques e embarcacións

10

175

4º e 5º

MP1177

Procedementos de garda de máquinas

4

70

4º e 5º

MP1179

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1180

Formación en centros de traballo

410

CMQUI01

Planta Química

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0109

Parámetros químicos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0110

Operacións unitarias en planta química

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0113

Operacións de xeración e transferencia de enerxía en proceso químico

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0114

Transporte de materiais na industria química

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0117

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0111

Operacións de reacción en planta química

9

157

 

4º e 5º

MP0112

Control de procesos químicos industriais

10

175

 

4º e 5º

MP0115

Tratamento de augas

8

140

 

4º e 5º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

 

4º e 5º

MP0118

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0119

Formación en centros de traballo

410

CMSAN01

Emerxencias Sanitarias

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0052

Mantemento mecánico preventivo do vehículo

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0053

Loxística sanitaria en emerxencias

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0054

Dotación sanitaria

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0055

Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0058

Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0060

Teleemerxencias

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0062

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0056

Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia

13

227

 

4º e 5º

MP0057

Evacuación e traslado de pacientes

14

245

4º e 5º

MP0059

Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles

6

105

4º e 5º

MP0063

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0064

Formación en centros de traballo

410

CMSAN02

Farmacia e Parafarmacia

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0061

Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0099

Disposición e venda de produtos

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0101

Dispensación de produtos farmacéuticos

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0103

Operacións básicas de laboratorio

9

239

 

1º, 2º e 3º

MP0104

Formulación maxistral

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0106

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0020

Primeiros auxilios

3

53

 

4º e 5º

MP0100

Oficina de farmacia

9

157

 

4º e 5º

MP0102

Dispensación de produtos parafarmacéuticos

12

210

4º e 5º

MP0105

Promoción da saúde

9

157

4º e 5º

MP0107

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0108

Formación en centros de traballo

410

CMSSC01

Atención a Persoas en Situación de Dependencia

2.000

1º, 2º e 3º

MP0212

Características e necesidades das persoas en situación de dependencia

6

160

1º, 2º e 3º

MP0213

Atención e apoio psicosocial

9

240

1º, 2º e 3º

MP0215

Apoio domiciliario

9

240

1º, 2º e 3º

MP0216

Atención sanitaria

8

213

1º, 2º e 3º

MP0218

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0020

Primeiros auxilios

3

53

4º e 5º

MP0210

Organización da atención ás persoas en situación de dependencia

7

123

4º e 5º

MP0211

Destrezas sociais

7

123

4º e 5º

MP0214

Apoio á comunicación

5

87

4º e 5º

MP0217

Atención hixiénica

5

87

4º e 5º

MP0219

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

4º e 5º

MP0831

Teleasistencia

6

104

MP0220

Formación en centros de traballo

410

CMTCP01

Confección e Moda

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0264

Moda e tendencias

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0267

Corte de materiais

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0269

Confección industrial

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0271

Información e atención á clientela

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0272

Formación e orientación laboral

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0275

Materias téxtiles e pel

7

187

 

4º e 5º

MP0116

Principios de mantemento electromecánico

6

105

 

4º e 5º

MP0265

Patróns

7

123

 

4º e 5º

MP0268

Confección á medida

12

209

4º e 5º

MP0270

Acabamentos en confección

8

140

4º e 5º

MP0273

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0274

Formación en centros de traballo

410

CMTMV01

Carrozaría

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0254

Elementos amovibles

8

212

 

1º, 2º e 3º

MP0255

Elementos metálicos e sintéticos

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0256

Elementos fixos

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0260

Mecanizado básico

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0261

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0257

Preparación de superficies

10

172

 

4º e 5º

MP0258

Elementos estruturais do vehículo

11

193

 

4º e 5º

MP0259

Embelecemento de superficies

12

212

 

4º e 5º

MP0262

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0263

Formación en centros de traballo

410

CMTMV02

Electromecánica de Vehículos Automóbiles

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0260

Mecanizado básico

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0452

Motores

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0454

Circuítos de fluídos: suspensión e dirección

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0456

Sistemas de carga e arranque

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0459

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

14

245

 

4º e 5º

MP0457

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

10

175

 

4º e 5º

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

9

157

 

4º e 5º

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0461

Formación en centros de traballo

410

CSADG01

Administración e Finanzas

2.000

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

3

80

1º, 2º e 3º

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

3

80

1º, 2º e 3º

MP0649

Ofimática e proceso da información

9

240

1º, 2º e 3º

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

5

133

1º, 2º e 3º

MP0658

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0652

Xestión de recursos humanos

6

105

4º e 5º

MP0653

Xestión financeira

7

123

4º e 5º

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

9

157

4º e 5º

MP0655

Xestión loxística e comercial

6

105

4º e 5º

MP0656

Simulación empresarial

8

140

MP0657

Proxecto de administración e finanzas

26

MP0660

Formación en centros de traballo

384

CSAGA01

Xestión Forestal e do Medio Natural

2.000

1º, 2º e 3º

MP0690

Botánica agronómica

3

80

1º, 2º e 3º

MP0692

Fitopatoloxía

4

107

1º, 2º e 3º

MP0693

Topografía agraria

4

107

1º, 2º e 3º

MP0694

Maquinaria e instalacións agroforestais

7

186

1º, 2º e 3º

MP0790

Técnicas de educación ambiental

4

107

1º, 2º e 3º

MP0810

Xestión dos aproveitamentos do medio forestal

5

133

1º, 2º e 3º

MP0811

Xestión e organización do viveiro forestal

5

133

1º, 2º e 3º

MP0818

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0812

Xestión cinexética

6

105

4º e 5º

MP0813

Xestión da pesca continental

5

87

4º e 5º

MP0814

Xestión de montes

9

157

4º e 5º

MP0815

Xestión da conservación do medio natural

7

123

4º e 5º

MP0816

Defensa contra incendios forestais

6

105

4º e 5º

MP0819

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0817

Proxecto de xestión forestal e conservación do medio

26

MP0820

Formación en centros de traballo

384

CSAGA02

Paisaxismo e Medio Rural

2.000

1º, 2º e 3º

MP0690

Botánica agronómica

3

80

1º, 2º e 3º

MP0691

Xestión e organización do viveiro

8

213

1º, 2º e 3º

MP0692

Fitopatoloxía

4

107

1º, 2º e 3º

MP0693

Topografía agraria

4

107

1º, 2º e 3º

MP0694

Maquinaria e instalacións agroforestais

7

186

1º, 2º e 3º

MP0698

Conservación de xardíns e céspedes deportivos

6

160

1º, 2º e 3º

MP0700

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0695

Planificación de cultivos

11

193

4º e 5º

MP0696

Xestión de cultivos

12

209

4º e 5º

MP0697

Deseño de xardíns e restauración da paisaxe

10

175

4º e 5º

MP0701

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0699

Proxecto en paisaxismo e medio rural

26

MP0702

Formación en centros de traballo

384

CSCOM01

Transporte e Loxística

2.000

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0622

Transporte internacional de mercadorías

7

187

1º, 2º e 3º

MP0623

Xestión económica e financeira da empresa

7

187

1º, 2º e 3º

MP0624

Comercialización do transporte e a loxística

5

132

1º, 2º e 3º

MP0627

Xestión administrativa do comercio internacional

7

187

1º, 2º e 3º

MP0631

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0621

Xestión administrativa do transporte e a loxística

10

175

4º e 5º

MP0625

Loxística de almacenamento

7

123

4º e 5º

MP0626

Loxística de aprovisionamento

6

105

4º e 5º

MP0628

Organización do transporte de viaxeiros

5

87

4º e 5º

MP0629

Organización do transporte de mercadorías

8

140

MP0630

Proxecto de transporte e loxística

26

MP0632

Formación en centros de traballo

384

CSCOM04

Márketing e Publicidade

2.000

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0623

Xestión económica e financeira da empresa

7

187

1º, 2º e 3º

MP0930

Políticas de márketing

7

187

1º, 2º e 3º

MP0931

Márketing dixital

7

187

1º, 2º e 3º

MP1010

Investigación comercial

5

132

1º, 2º e 3º

MP1014

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1007

Deseño e elaboración de material de comunicación

8

141

4º e 5º

MP1008

Medios e soportes de comunicación

5

87

4º e 5º

MP1009

Relacións públicas e organización de eventos de márketing

6

105

4º e 5º

MP1011

Traballo de campo na investigación comercial

6

105

4º e 5º

MP1109

Lanzamento de produtos e servizos

6

105

4º e 5º

MP1110

Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias

5

87

MP1012

Proxecto de márketing e publicidade

26

MP1013

Formación en centros de traballo

384

CSELE01

Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0517

Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0518

Técnicas e procesos en instalacións eléctricas

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0520

Sistemas e circuítos eléctricos

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0521

Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0527

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0519

Documentación técnica en instalacións eléctricas

6

105

 

4º e 5º

MP0522

Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación

7

122

 

4º e 5º

MP0523

Configuración de instalacións domóticas e automáticas

8

140

 

4º e 5º

MP0524

Configuración de instalacións eléctricas

8

140

 

4º e 5º

MP0528

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

4º e 5º

MP0602

Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas

4

70

 

MP0526

Proxecto de sistemas electrotécnicos e automatizados

26

 

MP0529

Formación en centros de traballo

384

CSELE02

Sistemas de Telecomunicación e Informáticos

2.000

1º, 2º e 3º

MP0525

Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións

4

107

1º, 2º e 3º

MP0551

Elementos de sistemas de telecomunicacións

9

240

1º, 2º e 3º

MP0552

Sistemas informáticos e redes locais

8

213

1º, 2º e 3º

MP0553

Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións

6

160

1º, 2º e 3º

MP0559

Formación e orientación laboral

4

107

1º, 2º e 3º

MP0713

Sistemas de telefonía fixa e móbil

5

133

4º e 5º

MP0554

Sistemas de produción audiovisual

10

174

4º e 5º

MP0555

Redes telemáticas

6

105

4º e 5º

MP0556

Sistemas de radiocomunicacións

6

105

4º e 5º

MP0557

Sistemas integrados e fogar dixital

7

123

4º e 5º

MP0560

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

4º e 5º

MP0601

Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións

4

70

MP0558

Proxecto de sistemas de telecomunicacións e informáticos

26

MP0561

Formación en centros de traballo

384

CSELE03

Automatización e Robótica Industrial

2.000

1º, 2º e 3º

MP0959

Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos

6

160

1º, 2º e 3º

MP0960

Sistemas secuenciais programables

6

160

1º, 2º e 3º

MP0961

Sistemas de medida e regulación

5

133

1º, 2º e 3º

MP0962

Sistemas de potencia

7

186

1º, 2º e 3º

MP0963

Documentación técnica

4

107

1º, 2º e 3º

MP0964

Informática industrial

4

107

1º, 2º e 3º

MP0970

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0965

Sistemas programables avanzados

7

123

4º e 5º

MP0966

Robótica industrial

5

87

4º e 5º

MP0967

Comunicacións industriais

11

192

4º e 5º

MP0968.

Integración de sistemas de automatización industrial

10

175

4º e 5º

MP0971

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0969

Proxecto de automatización e robótica industrial

26

MP0972

Formación en centros de traballo

384

CSELE04

Mantemento Electrónico

2.000

1º, 2º e 3º

MP1051

Circuítos electrónicos analóxicos

9

240

1º, 2º e 3º

MP1052

Equipamentos microprogramables

10

266

1º, 2º e 3º

MP1055

Mantemento de equipamentos de electrónica industrial

6

160

1º, 2º e 3º

MP1058

Técnicas e procesos de montaxe e mantemento de equipamentos electrónicos

7

187

1º, 2º e 3º

MP1061

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1053

Mantemento de equipamentos de radiocomunicacións

8

140

4º e 5º

MP1054

Mantemento de equipamentos de voz e datos

8

140

4º e 5º

MP1056

Mantemento de equipamentos de audio

6

105

4º e 5º

MP1057

Mantemento de equipamentos de vídeo

7

122

4º e 5º

MP1059

Infraestruturas e desenvolvemento do mantemento electrónico

4

70

4º e 5º

MP1062

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1060

Proxecto de mantemento electrónico

26

MP1063

Formación en centros de traballo

384

CSENA01

Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0123

Representación gráfica de instalacións

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0349

Eficiencia enerxética de instalacións

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0352

Configuración de instalacións solares térmicas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0356

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0350

Certificación enerxética de edificios

12

210

 

4º e 5º

MP0351

Xestión eficiente da auga na edificación

6

105

 

4º e 5º

MP0353

Xestión da montaxe e o mantemento de instalacións solares térmicas

10

175

 

4º e 5º

MP0354

Promoción do uso eficiente da enerxía e da auga

5

87

4º e 5º

MP0357

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0355

Proxecto de eficiencia enerxética e enerxía solar térmica

26

MP0358

Formación en centros de traballo

384

CSENA02

Enerxías Renovables

2.000

1º, 2º e 3º

MP0668

Sistemas eléctricos en centrais

6

160

1º, 2º e 3º

MP0669

Subestacións eléctricas

7

187

1º, 2º e 3º

MP0670

Telecontrol e automatismos

7

187

1º, 2º e 3º

MP0671

Prevención de riscos eléctricos

2

52

1º, 2º e 3º

MP0680

Sistemas de enerxías renovables

6

160

1º, 2º e 3º

MP0681

Configuración de instalacións solares fotovoltaicas

4

107

1º, 2º e 3º

MP0687

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0682

Xestión da montaxe de instalacións solares fotovoltaicas

11

192

4º e 5º

MP0683

Xestión da montaxe de parques eólicos

11

192

4º e 5º

MP0684

Operación e mantemento de parques eólicos

11

193

4º e 5º

MP0688

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0686

Proxecto de enerxías renovables

26

MP0689

Formación en centros de traballo

384

CSEOC01

Proxectos de Edificación

2.000

1º, 2º e 3º

MP0562

Estruturas de construción

4

107

1º, 2º e 3º

MP0563

Representacións de construción

13

347

1º, 2º e 3º

MP0565

Trazas de construción

5

133

1º, 2º e 3º

MP0567

Deseño e construción de edificios

5

133

1º, 2º e 3º

MP0568

Instalacións en edificación

5

133

1º, 2º e 3º

MP0573

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0564

Medicións e valoracións de construción

5

87

4º e 5º

MP0566

Planificación de construción

5

87

4º e 5º

MP0569

Eficiencia enerxética en edificación

4

70

4º e 5º

MP0570

Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial

12

210

4º e 5º

MP0571

Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial

7

123

4º e 5º

MP0574

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0572

Proxecto en edificación

26

MP0575

Formación en centros de traballo

384

CSEOC02

Proxectos de Obra Civil

2.000

1º, 2º e 3º

MP0562

Estruturas de construción

4

107

1º, 2º e 3º

MP0563

Representacións de construción

13

347

1º, 2º e 3º

MP0565

Implantacións de construción

5

133

1º, 2º e 3º

MP0769

Urbanismo e obra civil

5

133

1º, 2º e 3º

MP0770

Redes e servizos en obra civil

5

133

1º, 2º e 3º

MP0775

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0564

Medicións e valoracións de construción

5

87

4º e 5º

MP0566

Planificación de construción

5

87

4º e 5º

MP0771

Levantamentos topográficos

7

123

4º e 5º

MP0772

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos

10

175

4º e 5º

MP0773

Desenvolvemento de proxectos de obras lineais

6

105

4º e 5º

MP0776

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0774

Proxecto en obra civil

26

MP0777

Formación en centros de traballo

384

CSFME01

Programación da Produción en Fabricación Mecánica

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0160

Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0164

Execución de procesos de fabricación

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0166

Verificación de produtos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0168

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0002

Mecanizado por control numérico

15

262

 

4º e 5º

MP0161

Fabricación asistida por computador (CAM)

4

70

4º e 5º

MP0163

Programación da produción

8

140

4º e 5º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

4º e 5º

MP0169

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0167

Proxecto de fabricación de produtos mecánicos

26

MP0170

Formación en centros de traballo

384

CSFME02

Construcións Metálicas

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0246

Deseño de construcións metálicas

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0248

Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0251

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0163

Programación da produción

8

140

 

4º e 5º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

 

4º e 5º

MP0247

Definición de procesos de construcións metálicas

8

140

 

4º e 5º

MP0249

Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas

11

192

 

4º e 5º

MP0252

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0250

Proxecto de construcións metálicas

26

MP0253

Formación en centros de traballo

384

CSFME03

Deseño en Fabricación Mecánica

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0245

Representación gráfica en fabricación mecánica

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0427

Deseño de produtos mecánicos

12

320

 

1º, 2º e 3º

MP0429

Deseño de moldes e modelos de fundición

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0432

Técnicas de fabricación mecánica

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0434

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0428

Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación

13

227

 

4º e 5º

MP0430

Deseño de moldes para produtos poliméricos

8

140

 

4º e 5º

MP0431

Automatización da fabricación

12

210

 

4º e 5º

MP0435

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0433

Proxecto de deseño de produtos mecánicos

26

 

MP0436

Formación en centros de traballo

384

CSFME04

Programación da Produción en Moldeamento de Metais e Polímeros

2.000

1º, 2º e 3º

MP0007

Interpretación gráfica

5

133

1º, 2º e 3º

MP0162

Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica

6

160

1º, 2º e 3º

MP0530

Caracterización de materiais

5

133

1º, 2º e 3º

MP0532

Moldeamento aberto

10

267

1º, 2º e 3º

MP0533

Verificación de produtos conformados

6

160

1º, 2º e 3º

MP0535

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0163

Programación da produción

8

140

4º e 5º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

4º e 5º

MP0531

Moldeamento pechado

19

332

4º e 5º

MP0536

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0534

Proxecto de programación da produción en moldeamento de metais e polímeros

26

MP0537

Formación en centros de traballo

384

CSHOT01

Xestión de Aloxamentos Turísticos

2.000

1º, 2º e 3º

MP0171

Estrutura do mercado turístico

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0173

Márketing turístico

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0176

Recepción e reservas

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0182

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0172

Protocolo e relacións públicas

6

105

 

4º e 5º

MP0175

Xestión do departamento de pisos

6

105

 

4º e 5º

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

5

87

 

4º e 5º

MP0178

Comercialización de eventos

7

123

 

4º e 5º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

4º e 5º

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0181

Proxecto de xestión de aloxamento turístico

26

MP0184

Formación en centros de traballo

384

CSHOT02

Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0171

Estrutura do mercado turístico

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0173

Márketing turístico

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0383

Destinos turísticos

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0384

Recursos turísticos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0401

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0172

Protocolo e relacións públicas

6

105

 

4º e 5º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

 

4º e 5º

MP0397

Xestión de produtos turísticos

5

105

 

4º e 5º

MP0398

Venda de servizos turísticos

7

123

 

4º e 5º

MP0399

Dirección de entidades de intermediación turística

6

87

 

4º e 5º

MP0402

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0400

Proxecto de axencias de viaxes e xestión de eventos

26

 

MP0403

Formación en centros de traballo

384

CSHOT03

Guía, Información e Asistencia Turísticas

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0171

Estrutura do mercado turístico

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0173

Márketing turístico

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0383

Destinos turísticos

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0384

Recursos turísticos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0389

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0172

Protocolo e relacións públicas

6

105

 

4º e 5º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

 

4º e 5º

MP0385

Servizos de información turística

4

70

 

4º e 5º

MP0386

Procesos de guía e asistencia turística

6

105

 

4º e 5º

MP0387

Deseño de produtos turísticos

8

140

 

4º e 5º

MP0390

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0388

Proxecto de guía, información e asistencia turísticas

26

 

MP0391

Formación en centros de traballo

384

CSHOT04

Dirección de Cociña

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0501

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0502

Gastronomía e nutrición

2

53

 

1º, 2º e 3º

MP0506

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

12

210

 

4º e 5º

MP0500

Xestión da produción en cociña

14

244

 

4º e 5º

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

4

70

 

4º e 5º

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

3

53

 

4º e 5º

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0505

Proxecto de dirección de cociña

26

 

MP0508

Formación en centros de traballo

384

CSHOT05

Dirección de Servizos de Restauración

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

2

53

1º, 2º e 3º

MP0501

Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

3

80

1º, 2º e 3º

MP0502

Gastronomía e nutrición

2

53

1º, 2º e 3º

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

9

240

1º, 2º e 3º

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

10

267

1º, 2º e 3º

MP0514

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0180

Segunda lingua estranxeira

9

157

4º e 5º

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

4

70

4º e 5º

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

3

53

4º e 5º

MP0511

Sommelier

9

157

4º e 5º

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

8

140

4º e 5º

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0513

Proxecto de dirección de servizos en restauración

26

MP0516

Formación en centros de traballo

384

CSIFC01

Administración de Sistemas Informáticos en Rede

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0369

Implantación de sistemas operativos

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0370

Planificación e administración de redes

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0371

Fundamentos de hardware

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0372

Xestión de bases de datos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0380

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0374

Administración de sistemas operativos

8

140

 

4º e 5º

MP0375

Servizos de rede e internet

8

140

 

4º e 5º

MP0376

Implantación de aplicacións web

7

122

 

4º e 5º

MP0377

Administración de sistemas xestores de bases de datos

4

70

 

4º e 5º

MP0378

Seguridade e alta dispoñibilidade

6

105

 

4º e 5º

MP0381

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0379

Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede

26

 

MP0382

Formación en centros de traballo

384

CSIFC02

Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0483

Sistemas informáticos

7

186

 

1º, 2º e 3º

MP0484

Bases de datos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0485

Programación

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0487

Contornos de desenvolvemento

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0493

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0486

Acceso a datos

9

157

 

4º e 5º

MP0488

Desenvolvemento de interfaces

8

140

 

4º e 5º

MP0489

Programación multimedia e dispositivos móbiles

7

123

 

4º e 5º

MP0490

Programación de servizos e procesos

4

70

 

4º e 5º

MP0491

Sistemas de xestión empresarial

5

87

 

4º e 5º

MP0494

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0492

Proxecto de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma

26

 

MP0495

Formación en centros de traballo

384

CSIFC03

Desenvolvemento de Aplicacións Web

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0373

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0483

Sistemas informáticos

7

186

 

1º, 2º e 3º

MP0484

Bases de datos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0485

Programación

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0487

Contornos de desenvolvemento

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0617

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0612

Desenvolvemento web en contorno cliente

9

157

 

4º e 5º

MP0613

Desenvolvemento web en contorno servidor

10

175

 

4º e 5º

MP0614

Despregamento de aplicacións web

5

88

 

4º e 5º

MP0615

Deseño de interfaces web

9

157

 

4º e 5º

MP0618

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0616

Proxecto de desenvolvemento de aplicacións web

26

 

MP0619

Formación en centros de traballo

384

CSIMA01

Desenvolvemento de Proxectos de Instalacións Térmicas e de Fluídos

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0123

Representación gráfica de instalacións

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0130

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0125

Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS

10

175

 

4º e 5º

MP0126

Configuración de instalacións frigoríficas

9

157

 

4º e 5º

MP0127

Configuración de instalacións de fluídos

8

140

 

4º e 5º

MP0128

Planificación da montaxe de instalacións

6

105

 

4º e 5º

MP0131

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0129

Proxecto de instalacións térmicas e de fluídos

26

MP0132

Formación en centros de traballo

384

CSIMA02

Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0120

Sistemas eléctricos e automáticos

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0121

Equipamentos e instalacións térmicas

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0122

Procesos de montaxe de instalacións

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0123

Representación gráfica de instalacións

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0124

Enerxías renovables e eficiencia enerxética

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0138

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0133

Xestión da montaxe, da calidade e do mantemento

6

105

 

4º e 5º

MP0134

Configuración de instalacións térmicas e de fluídos

11

192

 

4º e 5º

MP0135

Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización

8

140

 

4º e 5º

MP0136

Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos

8

140

4º e 5º

MP0139

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0137

Proxecto de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

26

MP0140

Formación en centros de traballo

384

CSIMA03

Mecatrónica Industrial

2.000

1º, 2º e 3º

MP0935

Sistemas mecánicos

7

187

1º, 2º e 3º

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

8

213

1º, 2º e 3º

MP0938

Elementos de máquinas

4

107

1º, 2º e 3º

MP0939

Procesos de fabricación

8

213

1º, 2º e 3º

MP0940

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

5

133

1º, 2º e 3º

MP0946

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

6

105

4º e 5º

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

8

140

4º e 5º

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

6

105

4º e 5º

MP0943

Integración de sistemas

9

157

4º e 5º

MP0944

Simulación de sistemas mecatrónicos

4

70

4º e 5º

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0945

Proxecto de mecatrónica industrial

26

MP0948

Formación en centros de traballo

384

CSIMP01

Estética Integral e Benestar

2.000

1º, 2º e 3º

MP0744

Aparellos estéticos

5

133

1º, 2º e 3º

MP0747

Masaxe estética

9

240

1º, 2º e 3º

MP0750

Procesos fisiolóxicos e de hixiene en estética e benestar

5

133

1º, 2º e 3º

MP0751

Dermoestética

6

160

1º, 2º e 3º

MP0752

Cosmética aplicada a estética e benestar

7

187

1º, 2º e 3º

MP0755

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0745

Estética hidrotermal

7

123

4º e 5º

MP0746

Depilación avanzada

7

123

4º e 5º

MP0748

Drenaxe estética e técnicas por presión

5

87

4º e 5º

MP0749

Micropigmentación

6

105

4º e 5º

MP0753

Tratamentos estéticos integrais

8

139

4º e 5º

MP0756

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0754

Proxecto de estética integral e benestar

26

MP0757

Formación en centros de traballo

384

CSIMP02

Estilismo e Dirección de Peiteado

2.000

1º, 2º e 3º

MP0750

Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal

5

133

1º, 2º e 3º

MP1064

Dermotricoloxía

6

160

1º, 2º e 3º

MP1065

Recursos técnicos e cosméticos

7

187

1º, 2º e 3º

MP1067

Procedementos e técnicas de peiteado

11

293

1º, 2º e 3º

MP1072

Peiteado en coidados especiais

3

80

1º, 2º e 3º

MP1074

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1066

Tratamentos capilares

6

105

4º e 5º

MP1068

Peiteados para producións audiovisuais e de moda

7

123

4º e 5º

MP1069

Estilismo en peiteado

10

175

4º e 5º

MP1070

Estudo da imaxe

5

87

4º e 5º

MP1071

Dirección e comercialización

5

87

4º e 5º

MP1075

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1073

Proxecto de estilismo e dirección de peiteado

26

MP1076

Formación en centros de traballo

384

CSIMS01

Produción de Audiovisuais e Espectáculos

2.000

1º, 2º e 3º

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

7

187

1º, 2º e 3º

MP0915

Planificación de proxectos audiovisuais

10

266

1º, 2º e 3º

MP0918

Planificación de proxectos de espectáculos e eventos

8

213

1º, 2º e 3º

MP0920

Recursos expresivos audiovisuais e escénicos

7

187

1º, 2º e 3º

MP0923

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0916

Xestión de proxectos de cine, vídeo e multimedia

9

157

4º e 5º

MP0917

Xestión de proxectos de televisión e radio

8

140

4º e 5º

MP0919

Xestión de proxectos de espectáculos e eventos

6

105

4º e 5º

MP0921

Administración e promoción de audiovisuais e espectáculos

10

175

4º e 5º

MP0924

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0922

Proxecto de produción de audiovisuais e espectáculos

26

MP0925

Formación en centros de traballo

384

CSIMS02

Realización de Proxectos Audiovisuais e Espectáculos

2.000

1º, 2º e 3º

MP0902

Planificación da realización en cine e vídeo

6

160

1º, 2º e 3º

MP0904

Planificación da realización en televisión

6

160

1º, 2º e 3º

MP0906

Planificación da montaxe e a posprodución de audiovisuais

7

186

1º, 2º e 3º

MP0908

Planificación da rexedoría de espectáculos e eventos

6

160

1º, 2º e 3º

MP0910

Medios técnicos audiovisuais e escénicos

7

187

1º, 2º e 3º

MP0912

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0903

Procesos de realización en cine e vídeo

9

157

4º e 5º

MP0905

Procesos de realización en televisión

8

140

4º e 5º

MP0907

Realización da montaxe e a posprodución de audiovisuais

8

140

4º e 5º

MP0909

Procesos de rexedoría de espectáculos e eventos

8

140

4º e 5º

MP0913

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0911

Proxecto de realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos

26

MP0914

Formación en centros de traballo

384

CSIMS03

Animacións 3D, Xogos e Contornos Interactivos

2.000

1º, 2º e 3º

MP1085

Proxectos de animación audiovisual 2D e 3D

4

107

1º, 2º e 3º

MP1086

Deseño, debuxo e modelaxe para animación

10

267

1º, 2º e 3º

MP1087

Animación de elementos 2D e 3D

11

292

1º, 2º e 3º

MP1090

Realización de proxectos multimedia interactivos

7

187

1º, 2º e 3º

MP1094

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0907

Realización da montaxe e posprodución de audiovisuais

8

140

4º e 5º

MP1088

Cor, iluminación e acabamentos 2D e 3D

13

227

4º e 5º

MP1089

Proxectos de xogos e contornos interactivos

5

87

4º e 5º

MP1091

Desenvolvemento de contornos interactivos multidispositivo

7

123

4º e 5º

MP1095

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1092

Formación en centros de traballo

384

MP1093

Proxecto de animacións 3D, xogos e contornos interactivos.

26

CSIMS04

Son para Audiovisuais e Espectáculos

2.000

1º, 2º e 3º

MP1096

Planificación de proxectos de son

4

107

1º, 2º e 3º

MP1097

Instalacións de son

8

213

1º, 2º e 3º

MP1098

Son para audiovisuais

10

267

1º, 2º e 3º

MP1103

Electroacústica

5

133

1º, 2º e 3º

MP1104

Comunicación e expresión sonora

5

133

1º, 2º e 3º

MP1106

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1099

Control de son en directo

8

140

4º e 5º

MP1100

Gravación en estudio

10

175

4º e 5º

MP1101

Axustes de sistemas de sonorización

5

87

4º e 5º

MP1102

Posprodución de son

10

175

4º e 5º

MP1107

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1105

Proxecto de son para audiovisuais e espectáculos

26

MP1108

Formación en centros de traballo

384

CSIMS05

Iluminación, Captación e Tratamento de Imaxe

2.000

1º, 2º e 3º

MP1158

Planificación de cámara en audiovisuais

5

133

1º, 2º e 3º

MP1159

Toma de imaxe audiovisual

7

187

1º, 2º e 3º

MP1161

Luminotecnia

8

213

1º, 2º e 3º

MP1162

Control da iluminación

5

133

1º, 2º e 3º

MP1164

Toma fotográfica

7

187

1º, 2º e 3º

MP1169

Formación e orientación laboral.

4

107

4º e 5º

MP1160

Proxectos de iluminación

6

105

4º e 5º

MP1163

Proxectos fotográficos

7

122

4º e 5º

MP1165

Tratamento fotográfico dixital

8

140

4º e 5º

MP1166

Procesos finais fotográficos

4

70

4º e 5º

MP1167

Gravación e edición de reportaxes audiovisuais

8

140

4º e 5º

MP1170

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1168

Proxecto de iluminación, captación e tratamento de imaxe

26

MP1171

Formación en centros de traballo

384

CSINA01

Vitivinicultura

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0077

Viticultura

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0078

Vinificacións

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0079

Procesos bioquímicos

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0081

Análise enolóxica

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0083

Cata e cultura vitivinícola

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0088

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0080

Estabilización, crianza e envasamento

8

140

 

4º e 5º

MP0082

Industrias derivadas

5

87

 

4º e 5º

MP0084

Comercialización e loxística na industria alimentaria

7

123

 

4º e 5º

MP0085

Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria

8

140

 

4º e 5º

MP0086

Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

5

87

 

4º e 5º

MP0089

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0087

Proxecto na industria vitivinícola

26

MP0090

Formación en centros de traballo

384

CSINA02

Procesos e Calidade na Industria Alimentaria

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0463

Biotecnoloxía alimentaria

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0464

Análise de alimentos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0465

Tratamentos de preparación e conservación dos alimentos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0466

Organización da produción alimentaria

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0468

Nutrición e seguridade alimentaria

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0470

Innovación alimentaria

3

79

 

1º, 2º e 3º

MP0472

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0084

Comercialización e loxística na industria alimentaria

7

123

 

4º e 5º

MP0086

Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria

5

87

 

4º e 5º

MP0462

Tecnoloxía alimentaria

12

210

 

4º e 5º

MP0467

Control microbiolóxico e sensorial dos alimentos

4

70

 

4º e 5º

MP0469

Procesos integrados na industria alimentaria

5

87

 

4º e 5º

MP0473

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0471

Proxecto en procesos e calidade na industria alimentaria

26

 

MP0474

Formación en centros de traballo

384

CSMAM01

Deseño e Amoblamento

2.000

1º, 2º e 3º

MP0982

Procesos en industrias de carpintaría e moble

5

133

1º, 2º e 3º

MP0983

Fabricación en carpintaría e moble

8

213

1º, 2º e 3º

MP0984

Representación en carpintaría e moblaxe

8

213

1º, 2º e 3º

MP0987

Automatización en carpintaría e moble

7

187

1º, 2º e 3º

MP0990

Xestión da produción en carpintaría e moble

4

107

1º, 2º e 3º

MP0992

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0985

Prototipos en carpintaría e moble

9

157

4º e 5º

MP0986

Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

10

175

4º e 5º

MP0988

Instalacións de carpintaría e moblaxe

6

105

4º e 5º

MP0989

Deseño de carpintaría e moble

8

140

4º e 5º

MP0993

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0991

Proxecto de deseño e amoblamento

26

MP0994

Formación en centros de traballo

384

CSMAP01

Acuicultura

2.000

1º, 2º e 3º

MP1015

Técnicas e xestión da produción de cultivos auxiliares

7

187

1º, 2º e 3º

MP1016

Técnicas e xestión da produción de peixes

10

267

1º, 2º e 3º

MP1017

Técnicas e xestión da produción de moluscos

11

292

1º, 2º e 3º

MP1020

Técnicas analíticas e métodos de control sanitario en acuicultura

4

107

1º, 2º e 3º

MP1026

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP1018

Técnicas e xestión da produción de crustáceos

10

175

4º e 5º

MP1019

Instalacións, innovación e sistemas de automatización en acuicultura

11

192

4º e 5º

MP1021

Xestión ambiental dos procesos acuícolas

4

70

4º e 5º

MP1022

Acuarofilia

8

140

4º e 5º

MP1024

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1023

Formación en centros de traballo

384

MP1025

Proxecto de implantación dun centro de produción acuícola

26

CSMAP02

Transporte Marítimo e Pesca de Altura

2.000

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0798

Manobra e estiba

9

240

1º, 2º e 3º

MP0799

Navegación, goberno e comunicacións do buque

10

267

1º, 2º e 3º

MP0802

Organización da asistencia sanitaria a bordo

2

53

1º, 2º e 3º

MP0803

Administración e xestión do buque e da actividade pesqueira

5

133

1º, 2º e 3º

MP0806

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0800

Control das emerxencias

9

157

4º e 5º

MP0804

Garda de ponte

12

210

4º e 5º

MP0805

Pesca de altura e gran altura

12

210

4º e 5º

MP0807

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0808

Proxecto de implementación dunha ruta de transporte marítimo

26

MP0809

Formación en centros de traballo

384

CSMAP03

Organización do Mantemento de Maquinaria de Buques e Embarcacións

2.000

1º, 2º e 3º

MP0179

Inglés

6

160

1º, 2º e 3º

MP0802

Organización da asistencia sanitaria a bordo

2

53

1º, 2º e 3º

MP1308

Organización do mantemento de planta propulsora e maquinaria auxiliar de buques

9

240

1º, 2º e 3º

MP1309

Organización do mantemento en seco de buques e embarcacións, e montaxe de motores térmicos

8

213

1º, 2º e 3º

MP1311

Organización do mantemento e montaxe de instalacións e sistemas eléctricos de buques e embarcacións

7

187

1º, 2º e 3º

MP1316

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0800

Control das emerxencias

9

157

4º e 5º

MP1310

Programación e mantemento de automatismos hidráulicos e pneumáticos en buques e embarcacións

9

157

4º e 5º

MP1312

Organización do mantemento e montaxe de instalacións frigoríficas e sistemas de climatización de buques e embarcacións

9

157

4º e 5º

MP1313

Planificación do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

3

53

4º e 5º

MP1314

Organización da garda de máquinas

3

53

4º e 5º

MP1317

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP1315

Proxecto de organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións

26

MP1318

Formación en centros de traballo

384

CSQUI01

Laboratorio de Análise e de Control de Calidade

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0065

Mostraxe e preparación da mostra

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0066

Análises químicas

12

320

 

1º, 2º e 3º

MP0069

Ensaios fisicoquímicos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0070

Ensaios microbiolóxicos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0074

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0067

Análise instrumental

13

226

 

4º e 5º

MP0068

Ensaios físicos

7

123

 

4º e 5º

MP0071

Ensaios biotecnolóxicos

6

105

 

4º e 5º

MP0072

Calidade e seguridade no laboratorio

7

123

 

4º e 5º

MP0075

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0073

Proxecto de laboratorio de análise e de control de calidade

26

 

MP0076

Formación en centros de traballo

384

CSQUI02

Química Industrial

2.000

 

 

1º, 2º e 3º

MP0186

Transporte de sólidos e fluídos

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0188

Operacións básicas na industria química

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0191

Mantemento electromecánico en industrias de proceso

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0192

Formulación e preparación de mesturas

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0193

Acondicionamento e almacenaxe de produtos químicos

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0194

Prevención de riscos en industrias químicas

3

80

 

1º, 2º e 3º

MP0196

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0185

Organización e xestión en industrias químicas

4

70

 

4º e 5º

MP0187

Xeración e recuperación de enerxía

9

157

 

4º e 5º

MP0189

Reactores químicos

8

140

 

4º e 5º

MP0190

Regulación e control de proceso químico

12

210

 

4º e 5º

MP0197

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0195

Proxecto de industrias de proceso químico

26

MP0198

Formación en centros de traballo

384

CSSAN01

Audioloxía Protésica

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0199

Características anatomosensoriais auditivas

11

292

 

1º, 2º e 3º

MP0200

Tecnoloxía electrónica en audioprótese

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0201

Acústica e elementos de protección sonora

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0204

Atención á persoa hipoacúsica

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0207

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0202

Elaboración de moldes e protectores auditivos

15

262

 

4º e 5º

MP0203

Elección e adaptación de próteses auditivas

15

262

 

4º e 5º

MP0205

Audición e comunicación verbal

3

53

 

4º e 5º

MP0208

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0206

Proxecto de audioloxía protésica

26

MP0209

Formación en centros de traballo

384

CSSAN02

Próteses Dentais

2.000

1º, 2º e 3º

MP0821

Laboratorio de próteses dentais

3

80

1º, 2º e 3º

MP0854

Deseño funcional de próteses

5

133

1º, 2º e 3º

MP0855

Próteses completas

7

187

1º, 2º e 3º

MP0856

Aparellos de ortodoncia e férulas oclusais

10

266

1º, 2º e 3º

MP0857

Restauracións e estruturas metálicas en prótese fixa

7

187

1º, 2º e 3º

MP0862

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0858

Próteses parciais removibles metálicas, de resina e mixtas

12

210

4º e 5º

MP0859

Restauracións e recubrimentos estéticos

12

210

4º e 5º

MP0860

Prótese sobre implantes

9

157

4º e 5º

MP0863

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0861

Proxecto de próteses dentais

26

MP0864

Formación en centros de traballo

384

CSSEA01

Educación e Control Ambiental

2.000

1º, 2º e 3º

MP0785

Estrutura e dinámica do ambiente

5

133

1º, 2º e 3º

MP0786

Medio natural

7

187

1º, 2º e 3º

MP0787

Actividades humanas e problemática ambiental

5

133

1º, 2º e 3º

MP0788

Xestión ambiental

8

213

1º, 2º e 3º

MP0789

Métodos e produtos cartográficos

3

80

1º, 2º e 3º

MP0790

Técnicas de educación ambiental

4

107

1º, 2º e 3º

MP0795

Formación e orientación laboral

4

107

4º e 5º

MP0017

Habilidades sociais

7

123

4º e 5º

MP0791

Programas de educación ambiental

12

210

4º e 5º

MP0792

Actividades de uso público

9

157

4º e 5º

MP0793

Desenvolvemento no medio

5

87

4º e 5º

MP0796

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0794

Proxecto de educación e control ambiental

26

MP0797

Formación en centros de traballo

384

CSSSC01

Educación Infantil

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0011

Didáctica da educación infantil

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0013

O xogo infantil e a súa metodoloxía

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0014

Expresión e comunicación

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0015

Desenvolvemento cognitivo e motor

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0021

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0012

Autonomía persoal e saúde infantil

9

155

 

4º e 5º

MP0016

Desenvolvemento socioafectivo

7

123

 

4º e 5º

MP0017

Habilidades sociais

7

123

 

4º e 5º

MP0018

Intervención con familias e atención a menores en risco social

7

123

 

4º e 5º

MP0020

Primeiros auxilios

3

53

 

4º e 5º

MP0022

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

MP0019

Proxecto de atención á infancia

26

MP0023

Formación en centros de traballo

384

CSTCP01

Patronaxe e Moda

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0264

Moda e tendencias

4

107

 

1º, 2º e 3º

MP0276

Materiais en téxtil, confección e pel

6

160

 

1º, 2º e 3º

MP0277

Técnicas en confección

7

187

 

1º, 2º e 3º

MP0278

Procesos en confección industrial

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0285

Patronaxe industrial en téxtil e pel

10

266

 

1º, 2º e 3º

MP0288

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0165

Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental

6

105

 

4º e 5º

MP0280

Organización da produción en confección industrial

5

87

 

4º e 5º

MP0283

Análise de deseños en téxtil e pel

5

87

 

4º e 5º

MP0284

Elaboración de prototipos

9

157

4º e 5º

MP0286

Industrialización e escalaxe de patróns

8

141

4º e 5º

MP0289

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

MP0287

Proxecto de pratonaxe e moda

26

MP0290

Formación en centros de traballo

384

CSTMV01

Automoción

2.000

 

1º, 2º e 3º

MP0291

Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade

9

240

 

1º, 2º e 3º

MP0293

Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares

10

267

 

1º, 2º e 3º

MP0294

Elementos amovibles e fixos non estruturais

8

213

 

1º, 2º e 3º

MP0297

Xestión e loxística do mantemento de vehículos

5

133

 

1º, 2º e 3º

MP0299

Formación e orientación laboral

4

107

 

4º e 5º

MP0292

Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

12

209

 

4º e 5º

MP0295

Tratamento e recubrimento de superficies

11

192

 

4º e 5º

MP0296

Estruturas de vehículo

7

123

 

4º e 5º

MP0300

Empresa e iniciativa emprendedora

3

53

 

4º e 5º

MP0309

Técnicas de comunicación e de relacións

3

53

 

MP0298

Proxecto de automoción

26

 

MP0301

Formación en centros de traballo

384