Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Mércores, 14 de agosto de 2013 Páx. 33035

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 9 de agosto de 2013 pola que se aproban os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial e ciclos formativos de graos medio e superior.

A Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 14 de febreiro de 2013 (DOG núm. 62, do 1 de abril) ditou as normas para a aplicación, a partir do curso académico 2013/14, do réxime de concertos educativos previstos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación e no Real decreto 2377/1985, do 18 de decembro, polo que se aproba o regulamento de normas básicas sobre concertos educativos.

De conformidade co establecido no artigo 11 da devandita Orde do 14 de febreiro de 2013, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, á vista da programación xeral do ensino e das dispoñibilidades orzamentarias, resolveu o día 5.7.2013 a proposta de resolución provisional, que se notificou en tempo e forma aos centros educativos afectados.

Logo de valorar as alegacións recibidas e cumpridos todos os trámites previstos na normativa vixente, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Artigo 1. Resolución definitiva dos concertos

1. Aprobar os concertos educativos cos centros docentes privados que se relacionan no anexo I desta orde correspondentes ás ensinanzas de educación infantil, educación primaria e educación secundaria obrigatoria, educación especial, ciclos formativos de grao medio e superior e programas de cualificación profesional inicial, así como a formación en centros de traballo para os ciclos formativos de grao medio e superior de duración dun curso, que se realizará nos meses de setembro a novembro de 2013.

Aos centros que se reflicten no anexo I dotaráselles de financiamento, polo número de horas que nel se especifica, dos servizos de orientación educativa.

2. Denegar o concerto educativo solicitado polos centros educativos que se relacionan no anexo II desta orde.

Artigo 2. Vixencia dos concertos

Os concertos educativos que se aproban terán unha duración de catro anos, desde o inicio do curso escolar 2013/14 ata a finalización do curso 2016/17, sen prexuízo das modificacións que, se é o caso, proceda introducir, segundo o previsto no artigo 46 do Regulamento de normas básicas sobre concertos educativos e no capítulo III da Orde do 14 de febreiro de 2013.

Artigo 3. Formalización do concerto

1. O documento administrativo de formalización de concerto educativo, que figura como anexo IV da Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se ditan normas para a aplicación do réxime de concertos con centros docentes privados para o curso académico 2013/14 e seguintes, e se realiza a convocatoria, será asinado pola persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e pola persoa titular do centro privado ou persoa con representación legal debidamente acreditada.

2. Se a titularidade do centro privado non subscribe o documento de formalización na data que se lle notifique, entenderase decaída no seu dereito.

Artigo 4. Efectos

Esta orde terá efectos económicos e administrativos do 1 de setembro de 2013.

Contra esta disposición, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), de modificación da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de conformidade coa Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de agosto de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria
e educación especial

CÓDIGO

CENTRO

CONCELLO

E. INFANTIL

E. PRIMARIA

1º E 2º ESO

3º E 4º ESO

EDUCACIÓN ESPECIAL

2º CICLO

HORAS ORIENT.

HORAS ORIENT.

PSÍQUICOS

AUT.

PLURI.

ORD.

PAD.

ORD.

PAD.

ORD.

ORD.

ORD.

PAD.

PROVINCIA: A CORUÑA

15000132

CPR Alca

Ames

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15000600

CPR Ntra. Sra. del Rosario

Arzúa

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15001112

CPR Nuestra Señora del Carmen

Betanzos

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15001461

CPR Sagrada Familia

Boiro

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15002566

CPR Artai

Carballo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15003200

CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo

Cee

5

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15004009

CPR Calasancias

Coruña (A)

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15004010

CPR Calasanz-PP Escolapios

Coruña (A)

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

15004046

CPR Cid

Coruña (A)

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15004083

CPR Plurilingüe Compañía de María

Coruña (A)

9

0

18

0

6

12

6

13

1

0

0

0

15004101

CPR Cristo Rey

Coruña (A)

0

0

0

0

8

12

8

13

0

0

0

0

15004198

CPR Hijas de Jesús

Coruña (A)

12

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15004231

CPR Karbo

Coruña (A)

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15004265

CPR Plurilingüe Liceo La Paz

Coruña (A)

15

0

30

0

8

12

8

13

0

0

0

0

15004435

CPR Padres Franciscanos

Coruña (A)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15004460

CPR Plurilingüe Peñarredonda

Coruña (A)

0

0

5

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15004526

CPR Sagrado Corazón

Coruña (A)

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

15004538

CPR Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco

Coruña (A)

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15004642

CPR Santa María del Mar

Coruña (A)

9

0

19

0

8

12

8

13

0

0

0

0

15004654

CPR Santo Domingo

Coruña (A)

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15004770

CPR Plurilingüe Esclavas Sagrado Corazón de Jesús

Coruña (A)

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15004782

CPR La Grande Obra de Atocha

Coruña (A)

9

0

20

0

8

12

8

13

0

0

0

1

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Coruña (A)

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

1

15004861

CEEPR Nosa Señora De Lourdes - Aspronaga

Coruña (A)

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

1

15005853

CPR A Ponte Pasaxe

Culleredo

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15006353

CPR Jorge Juan

Fene

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15006390

CPR Plurilingüe Jesús Maestro

Ferrol

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15006420

CPR Plurilingüe La Salle

Ferrol

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15006432

CPR Tirso de Molina

Ferrol

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15006456

CPR Sagrado Corazón

Ferrol

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15006481

CPR Compañía de María

Ferrol

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15006501

CPR Plurilingüe Cristo Rey

Ferrol

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15006511

CPR Santa Juana de Lestonnac

Ferrol

6

0

12

0

4

12

4

13

2

0

0

0

15006547

CPR San Rosendo

Ferrol

3

0

6

0

0

0

0

0

2

0

0

0

15006596

CEEPR Nosa Señora do Chamorro

Narón

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

15006602

CPR Belén

Ferrol

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15006638

CPR Ludy

Ferrol

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15006882

CPR Valle Inclán I

Ferrol

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15007230

CPR Ntra.Sra. del Carmen

Fisterra

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15009470

CPR Loyola

Mugardos

2

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15010071

CPR Jorge Juan

Narón

2

0

3

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15010137

CPR Ayala

Narón

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

15010204

CPR Santiago Apóstol

Narón

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15010769

CPR Plurilingüe María Assumpta

Noia

6

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

15010794

CPR Jaime Balmes

Noia

5

0

11

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15011002

CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey

Oleiros

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

15013461

CPR San José

Pontedeume

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15013497

CPR Luís Vives

Pontedeume

1

0

4

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15014349

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Ribeira

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15014416

CPR Plurilingüe La Milagrosa-Josefa Sobrido

Ribeira

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15014520

CPR Galaxia

Ribeira

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15014532

CPR Bayón

Ribeira

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15015241

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. Inmaculada

Santa Comba

2

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15015366

CPR Casa del Niño

Santiago de Compostela

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15015378

CPR Plurilingüe Compañía de María

Santiago de Compostela

9

0

18

0

6

12

6

13

1

0

0

0

15015421

CPR Juventud

Santiago de Compostela

2

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15015469

CPR San Jorge

Santiago de Compostela

3

0

6

0

0

0

0

0

2

0

0

0

15015482

CPR San Pelayo

Santiago de Compostela

3

0

6

0

2

8

4

16

0

0

0

0

15015524

CPR Vilas Alborada

Santiago de Compostela

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15015548

CPR Divino Maestro

Santiago de Compostela

3

0

6

0

2

8

2

8

2

0

0

0

15015551

CPR Plurilingüe La Inmaculada

Santiago de Compostela

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15015597

CPR La Milagrosa

Santiago de Compostela

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15015603

CPR Plurilingüe La Salle

Santiago de Compostela

9

0

18

0

8

12

8

13

0

0

0

0

15015615

CPR San Francisco Javier

Santiago de Compostela

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15015627

CPR Plurilingüe San José de Cluny

Santiago de Compostela

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15015779

CPR Plurilingüe Ntra.Sra. de los Remedios

Santiago de Compostela

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

15020431

CPR Agarimo

Arteixo

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

15020489

CPR Plurilingüe Montespiño

Culleredo

0

0

5

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15021925

CPR Nuestra Señora Monte Carmelo

A Pobra do Caramiñal

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15021950

CEEPR Aspace

Sada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

15021974

EFAG Fonteboa

Coristanco

0

0

0

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15022000

CPR Montegrande

Coruña (A)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15024884

CPR Rias Altas

Culleredo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15025347

CEEPR ASPANAES-DUQUES DE LUGO

Santiago de Compostela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

15025359

CEEPR ASPANAES

Ferrol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

15027046

CPR Raiola

Santiago de Compostela

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15027678

CEEPR ASPANAES

Pontes de García Rodríguez (As)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

15027757

CEEPR ASPANAES

Coruña (A)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

15032157

CPR Plurilingüe Andaina

Culleredo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

15032674

CEEPR AMICOS

Ribeira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

PROVINCIA: LUGO

27004453

CPR Plurilingüe Martínez Otero

Foz

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27004465

CPR Plurilingüe Nuestra Señora del Pilar

Foz

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27006218

CPR Cervantes

Lugo

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27006231

CPR Divina Pastora

Lugo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

27006243

CPR María Auxiliadora

Lugo

6

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

27006255

CPR Divino Maestro

Lugo

2

1

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27006280

CPR Plurilingüe Padres Franciscanos

Lugo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

27006322

CPR La Inmaculada

Lugo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

27006358

CPR La Milagrosa

Lugo

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27006437

CPR San José

Lugo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

27007211

CPR Fundación Educativa Torre de Lemos

Monforte de Lemos

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27007223

CPR Padres Escolapios

Monforte de Lemos

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

27007235

CPR Ferroviario

Monforte de Lemos

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27010911

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Ribadeo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

27011974

CPR Ntra. Sra. de la Asunción

Sarria

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27011998

CPR La Merced

Sarria

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

27013624

CPR Landro-Viveiro

Viveiro

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PROVINCIA: OURENSE

32001661

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Barco de Valdeorras (O)

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

32002973

CPR Sagrado Corazón

Carballiño (O)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

32003783

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón

Celanova

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

32008410

CPR Santo Ángel

Ourense

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

32008446

CPR Concepción Arenal

Ourense

3

0

10

0

4

12

4

13

1

0

0

0

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Ourense

9

0

15

0

6

12

6

13

0

0

0

1

32008513

CPR Santa Teresa de Jesús

Ourense

9

0

18

0

6

12

6

13

1

0

0

0

32008525

CPR Plurilingüe Divina Pastora

Ourense

6

0

12

0

6

12

6

13

1

0

0

0

32008550

CPR San José

Ourense

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

32008604

CPR Plurilingüe Santa María

Ourense

9

0

18

0

6

12

6

13

1

0

0

0

32008616

CPR Padre Feijoo Zorelle

Ourense

3

0

6

0

4

12

4

13

0

0

0

0

32008665

CPR Divino Maestro

Ourense

2

1

5

1

2

8

2

8

1

0

0

0

32008707

CPR La Purísima

Ourense

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

32009050

CPR San Pío X

Ourense

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32009062

CPR Cardenal Cisneros

Ourense

1

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

32013557

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Verín

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

32016066

CPR Plurilingüe Vila do Arenteiro

Carballiño (O)

3

0

6

0

2

8

2

8

2

0

0

1

32016194

CPR Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar (O)

3

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

32016728

CPR Luís Vives

Ourense

6

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

32016731

CPR Malvedo

Coles

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

32020631

CPR Pablo VI Fátima

Rúa (A)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

32020720

CPR Miraflores

Pereiro de Aguiar (O)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32020823

CEEPR Ilustre Mestre

Ourense

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

PROVINCIA: PONTEVEDRA

36000351

CPR Virgen Milagrosa

Bueu

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36000417

CPR San Fermín

Caldas de Reis

3

0

6

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36000429

CPR Plurilingüe La Encarnación

Caldas de Reis

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36000569

CPR Salesianos A Mercé

Cambados

0

0

0

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36000831

CPR Sagrada Familia

Cangas

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36000910

CPR Casa de la Virgen

Cangas

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36001008

CPR Compañía de María

Cangas

5

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

36002323

CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes

Estrada (A)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36003820

CPR Nuestra Señora del Carmen

Grove (O)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36003960

CPR Padres Somascos

Guarda (A)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36003996

CPR San José

Guarda (A)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36004113

CPR Sagrado Corazón

Lalín

6

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

36004514

CPR La Inmaculada

Marín

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36004526

CPR San Narciso

Marín

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos

6

0

8

0

4

12

4

13

2

0

0

0

36005919

CPR Ángel de la Guarda

Nigrán

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36006237

CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús, Placeres

Pontevedra

6

0

12

0

4

12

4

13

5

0

0

0

36006456

CEEPR Juan XXIII

Pontevedra

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

2

36006641

CPR Calasancio

Pontevedra

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36006675

CPR San José

Pontevedra

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36006699

CPR Sagrado Corazón de Jesús

Pontevedra

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36006705

CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de los Dolores

Pontevedra

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36006973

CPR Hermanos Quiroga Rodríguez

Porriño (O)

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36006997

CPR Santo Tomás

Porriño (O)

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36007515

CPR Plurilingüe Santiago Apóstol

Ponteareas

4

0

6

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36007527

CPR La Inmaculada

Ponteareas

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36009123

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Silleda

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36009147

CPR Santiago Apostol

Soutomaior

6

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

36009925

CPR Plurilingüe Amor de Dios

Vigo

9

0

22

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36010095

CPR Martín Códax

Vigo

6

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36010216

CPR Divino Salvador

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

1

0

0

0

36010253

CEEPR Fogar e Clin. San Rafael

Vigo

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

36010356

CPR Escuelas Nieto

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36010435

CPR Plurilingüe El Castro

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36010794

CPR Fillas de María Inmaculada

Vigo

0

0

0

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010800

CPR Niño Jesús de Praga

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010824

CPR Monterrey

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010836

CPR Breogán

Vigo

1

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

0

36010848

CPR San Fernando

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010897

CPR Santa Cristina

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010903

CPR Apostol Santiago

Vigo

12

0

24

0

8

12

8

13

0

0

0

0

36010915

CPR Atlántida

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010927

CPR Alborada

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36010939

CPR Plurilingüe Barreiro

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36010976

CPR Plurilingüe Compañía de María

Vigo

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36011099

CPR Labor

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36011117

CPR Plurilingüe Losada

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36011142

CPR María Auxiliadora

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36011166

CPR Plurilingüe María Inmaculada

Vigo

6

0

12

0

6

12

6

13

1

0

0

0

36011178

CPR Plurilingüe Miralba

Vigo

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36011181

CPR Mariano

Vigo

9

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

Vigo

0

0

5

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011211

CPR Plurilingüe San Miguel 2

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011221

CPR Plurilingüe Padre Míguez

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36011257

CPR El Pilar

Vigo

6

0

18

0

6

12

6

13

0

0

0

0

36011270

CPR Rosalía de Castro

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36011300

CPR San Blas - Vista Alegre

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011312

CPR San Fermín

Vigo

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36011351

CPR San José de Cluny

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36011361

CPR San José de la Guía

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011385

CPR Ntra. Señora de la Esperanza

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36011491

CPR Possumus

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011518

CPR Plurilingüe Mercantil

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36011531

CPR Plurilingüe Alba

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36011622

CPR Aloya

Vigo

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

36011750

CPR Don Bosco

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011831

CPR Plurilingüe Las Acacias

Vigo

0

0

5

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36011865

CPR Quiñones de León

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36012456

CPR Sagrada Familia

Vilagarcía de Arousa

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36012468

CPR San Francisco

Vilagarcía de Arousa

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36013801

CPR Sonrisas y Lágrimas

Illa de Arousa (A)

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36014209

CPR Andersen Augalonga

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36014234

CPR Atalaya-Cantabria

Vigo

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36015275

CEEPR San Francisco

Vigo

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

36015287

CEEPR ASPANAEX

Vigo

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

3

36015949

CPR San José

Gondomar

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36015962

CPR Campelo Novacaixagalicia

Poio

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36015998

CEEPR Menela

Vigo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

36016024

CPR Plurilingüe Abrente

Sanxenxo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36016097

CPR Plurilingüe Montesol

Vigo

6

0

12

0

4

12

4

13

0

0

0

0

36016115

CPR Eduardo Pondal

Cangas

3

0

11

0

3

12

3

12

0

0

0

0

36017031

CEEPR Santísimo Cristo del Amor

Porriño (O)

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

4

36018033

CPR Vigo

Redondela

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36018847

CEEPR Juan María

Nigrán

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

4

36019815

CEEPR Amencer

Pontevedra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

36019840

CEEPR San Xerónimo Emiliani

Guarda (A)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

1

36019864

CEEPR Bata - Os Mecos

Vilanova de Arousa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

36019876

CPR Santa María

Tui

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36020155

CPR Estudio

Nigrán

3

0

6

0

2

8

2

8

0

0

0

0

36024057

CPR Bouza Brey

Vigo

3

0

6

0

2

8

2

8

1

0

0

0

36024574

CEEPR Princesa Letizia

Vilagarcía de Arousa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Ciclos formativos de grao medio

CÓDIGO

CENTRO

CONCELLO

UNIDADES CONCERTADAS

DENOMINACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

15004061

CERVANTES

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004061

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004231

KARBO

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004231

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004265

LICEO LA PAZ

CORUÑA, A

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15004265

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004356

NEBRIJA TORRE DE HÉRCULES

1

COMERCIO

15004356

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15004356

1

1º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

15004356

1

2º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

15004356

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004356

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004782

LA GRANDE OBRA DE ATOCHA

CORUÑA, A

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15004794

FOGAR STA MARGARIDA

CORUÑA, A

1

COMERCIO

15005488

LÓPEZ Y VICUÑA

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15005488

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15009470

LOYOLA

MUGARDOS

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15010769

MARÍA ASSUMPTA

NOIA

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15010769

MARÍA ASSUMPTA

1

COMERCIO

15013461

SAN JOSÉ

PONTEDEUME

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15020313

EFA PIÑEIRAL

ARZÚA

1

COMERCIO

15020313

1

2º C. DE PANADARÍA, REPOSTARÍA E CONFEITARÍA

15020313

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15021974

EFA FONTEBOA

1

2º C. EXPLOTACIÓNS AGRARIAS EXTENSIVAS

15021974

1

1º C. DE PRODUCIÓN AGROPECUARIA

15021986

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CORUÑA, A

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15021986

1

1º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

15026649

DIVINO MAESTRO

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

15026649

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROVINCIA: LUGO

27011718

BELARMINO FERNÁNDEZ IGLESIAS

SOBER- LUGO

1

1º C. DE COCIÑA E GASTRONOMÍA

27011718

1

2º C. DE COCIÑA E GASTRONOMÍA

27011718

1

2º C. DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN

PROVINCIA: OURENSE

32008914

SANTO CRISTO

OURENSE

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

32008914

1

1º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

32008914

1

2º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

32008914

1

COMERCIO

32008914

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

32008914

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

32009189

VALLE INCLÁN

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

32009189

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

32015530

SAN MARTÍN

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

32015530

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

32015530

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROVINCIA: PONTEVEDRA

36000417

SAN FERMÍN

1

COMERCIO

36000417

1

1º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36000417

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36000417

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36005671

EFA A CANCELA

1

2º C. DE PANADARÍA, REPOSTARÍA E CONFEITARÍA

36005671

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36005671

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36010794

FILLAS DE MARÍA INMACULADA

VIGO

1

COMERCIO

36011191

MONTECASTELO

VIGO

1

1º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36011191

1

2º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36011191

1

1º C. DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

36011191

1

2º C. DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS E REDES

36011348

SAN MIGUEL

1

1º C. DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

36011348

1

2º C. DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

36011348

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36011348

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36011348

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36011521

VIVAS

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36011521

1

1º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

36011521

1

2º C. DE FARMACIA E PARAFARMACIA

36011521

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36011521

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36011609

COLEGIO HOGAR CAIXANOVA

VIGO

1

1º C. DE PREIMPRESIÓN DIXITAL

36011609

1

2º C. DE PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

36011609

1

2º C. DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONSUMO

36011609

1

1º C. INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN

36011609

2

1º C. DE MECANIZADO

36011609

2

2º C. DE MECANIZADO

36011609

1

1º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36011609

1

2º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36011609

1

1º C. DE SOLDADURA E CALDEIRARÍA

36011609

1

2º C. DE SOLDADURA E CALDEIRARÍA

36011609

1

IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

36011853

DANIEL CASTELAO

1

1º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36011853

1

2º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36011853

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36011853

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36013795

CEBEM

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36013795

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36016152

DIVINO MAESTRO

VIGO

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36016152

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36016152

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36016723

MENDIÑO

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36016723

1

COMERCIO

36016723

1

1º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36016723

1

2º C. DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

36018033

VIGO

REDONDELA

1

1º C. DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

36018033

1

2º C. DE ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS

36018033

1

COMERCIO

36018033

1

1º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

36018033

1

2º C. DE INSTAL. ELECT. E AUTOM.

Ciclos formativos de grao superior

CÓDIGO

CENTRO

CONCELLO

UNIDADES CONCERTADAS

DENOMINACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

15005270

NOVACAIXAGALICIA

CORUÑA, A

2

SECRETARIADO

15005270

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

15005270

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

15005270

1

2º C. DE DESENVOLV. DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

15005270

1

1º C. DE DESENVOLV. DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

15005488

LÓPEZ Y VICUÑA

CORUÑA, A

1

1º C. DE EDUCACIÓN INFANTIL

15005488

1

2º C. DE EDUCACIÓN INFANTIL

15020313

EFA PIÑEIRAL

ARZÚA

1

XESTIÓN COMERCIAL E MARKETING

15021986

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CORUÑA, A

1

1º C. DE IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO

15021986

1

2º C. DE IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

36005671

EFA A CANCELA

NEVES, AS

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36005671

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011191

1

2º C. DE MANTEMENTO ELECTRÓNICO

36011191

1

1º C. DE AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

36011361

SAN JOSÉ DA GUÍA

VIGO

1

1º C. DE EDUCACIÓN INFANTIL

36011361

1

2º C. DE EDUCACIÓN INFANTIL

36011361

2

INTEGRACIÓN SOCIAL

36011521

VIVAS

VIGO

1

1º C. DE DESENVOLV. DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

36011521

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011521

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011609

COLEGIO HOGAR CAIXANOVA

VIGO

1

1º C. DE AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA INDUSTRIAL

36011609

1

2º C. DE SIST. REGULACIÓN E CONTROL AUTOMÁTICO

36011609

1

1º C. DE PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN

36011609

1

2º C. DE PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN

36011609

1

1º C. DE MANTEMENTO ELECTRÓNICO

36011609

1

2º C. DE MANTEMENTO ELECTRÓNICO

36011622

ALOYA

VIGO

1

SECRETARIADO

36011622

1

INTEGRACIÓN SOCIAL

36011622

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011622

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011622

1

1º C. DE EDUCACIÓN INFANTIL

36011622

1

2º C. DE EDUCACIÓN INFANTIL

36011622

1

1º C. DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

36011622

1

2º C. DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

36011622

1

1º C. DE ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOXÍA

36011853

DANIEL CASTELAO

VIGO

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011853

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36011853

1

1º C. DE DESENVOLV. DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

36011853

1

2º C. DE DESENVOLV. DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

36011853

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

36011853

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

36013795

CEBEM

VIGO

1

1º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36013795

1

2º C. DE ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

36013795

1

SECRETARIADO

36013795

1

1º C. DE DESENVOLV. DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

Programas de cualificación profesional inicial

CÓDIGO

CENTRO

CONCELLO

Nº PCPIs

DENOMINACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

15004356

NEBRIJA 

CORUÑA, A

1

INFORMÁTICA

15004356

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

15004782

LA GRANDE OBRA DE ATOCHA

CORUÑA, A

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

15004794

FOGAR STA MARGARIDA

CORUÑA, A

1

COMERCIO

15010204

SANTIAGO APÓSTOL

NARÓN

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

PROVINCIA: OURENSE

32008914

SANTO CRISTO

OURENSE

1

PEITEADO

32009189

VALLE INCLÁN

 

OURENSE

 

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

32009189

1

REVESTIMENTO DE OBRA

32015530

SAN MARTÍN

 

OURENSE

 

1

INFORMÁTICA

32015530

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

PROVINCIA: PONTEVEDRA

36010794

FILLAS DE Mª INMACULADA

VIGO

1

COSTURA

36011211

SAN MIGUEL II

VIGO

1

2º CURSO DE PCPI (MÓDULOS VOLUNTARIOS)

36011348

SAN MIGUEL

VIGO

1

COMERCIO

36011348

1

INSTALACIÓNS ELECTROTÉCNICAS E DE TELECOMUNICACIÓN

36011348

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

36011361

SAN JOSE DE LA GUÍA

VIGO

1

INFORMÁTICA

36011853

DANIEL CASTELAO

VIGO

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

36011853

1

COMERCIO

36011853

1

INFORMÁTICA

36011853

1

INSTALACIONS ELECTROTÉCNICAS E DE TELECOMUNICACIÓN

36016723

MENDIÑO

VIGO

1

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

36018033

VIGO

REDONDELA

1

MANTEMENTO DE VEHICULOS

Formación en centros de traballo
F.C.T. ciclos medios

CÓDIGO

CENTRO

CONCELLO

UNIDADES

DENOMINACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

15020313

EFA PIÑEIRAL

ARZÚA

1

COMERCIO

15020313

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15021986

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

CORUÑA, A

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15004794

FOGAR DE SANTA MARGARIDA

CORUÑA, A

1

COMERCIO

15004265

LICEO LA PAZ

CORUÑA, A

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15004356

CPR NEBRIJA TORRE DE HERCULES

CORUÑA, A

1

COMERCIO

15004356

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

15010769

MARÍA ASSUMPTA

NOIA

1

COMERCIO

PROVINCIA: OURENSE

32015530

SAN MARTÍN

OURENSE

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

32008914

SANTO CRISTO

OURENSE

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

32008914

1

COMERCIO

PROVINCIA: PONTEVEDRA

36000417

SAN FERMÍN

CALDAS DE REIS

1

COMERCIO

36018033

VIGO

REDONDELA

1

COMERCIO

36010794

FILLAS DE MARIA INMACULADA

VIGO

1

COMERCIO

36011609

COLEGIO HOGAR CAIXANOVA

VIGO

1

IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS

36016152

DIVINO MAESTRO

VIGO

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36016723

MENDIÑO

VIGO

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36016723

1

COMERCIO

36011348

SAN MIGUEL

VIGO

2

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

36011521

VIVAS

VIGO

1

COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Formación en centros de traballo
F.C.T. ciclos superiores

CÓDIGO

CENTRO

CONCELLO

UNIDADES

DENOMINACIÓN

PROVINCIA: A CORUÑA

15005270

NOVACAIXAGALICIA

CORUÑA, A

2

SECRETARIADO

15020313

EFA PIÑEIRAL

ARZÚA

1

XESTIÓN COMERCIAL E MARKETING

PROVINCIA: PONTEVEDRA

36011361

SAN JOSÉ DA GUÍA

VIGO

2

INTEGRACIÓN SOCIAL

36011622

ALOYA

VIGO

1

SECRETARIADO

36013795

CEBEM

VIGO

1

SECRETARIADO

anexo II

Motivo: non axustarse aos requisitos ou aos criterios, artigos 3 e 7, da Orde do 14.3.2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (DOG nº 62, do 1.4.2013

Código

Centro

Concello

15004541

CPR San Andrés

A Coruña

15026571

CPR COFISAD Formación Profesional, S.A.

A Coruña

15032431

CPR Aula Nosa

A Coruña

36014210

CEEPR Juan XXIII

Marín

36024537

CPR de Artes Plásticas y Diseño Atlántico

Vigo

36024793

CPR A Camelia

Vigo