Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 176 Luns, 16 de setembro de 2013 Páx. 36187

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 11 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destino provisional para o curso académico 2013/14 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

En aplicación do disposto na base trixésimo cuarta da Orde do 6 de xuño de 2013 (DOG do 17 de xuño) pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2013/14 entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo a esta resolución, a adxudicación definitiva dos destinos provisionais obtidos para o curso 2013/14 ao profesorado referido anteriormente.

Segundo A toma de posesión non poderá supoñer interrupción na prestación de servizos para os profesores interinos con nomeamento en vigor sempre que sexan nomeados interinos dende o inicio do curso 2013/14.

Non obstante o anterior, no caso das comisións de servizo os efectos serán do día 16 de setembro de 2013, sen prexuízo do cal as comisións de servizo do profesorado que proceda de fóra da comunidade autónoma e os procedentes do estranxeiro teñan efectividade do 1 de setembro de 2013.

Para o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos administrativos e económicos serán do día 16 de setembro de 2013.

Terceiro. Os nomeamentos serán remitidos aos interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Quinto. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Colec-tivo*

Modali-

dade**

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Af

It

Biling

D

O

32811400Z

Bentos-Pereyra Rey, Elisa

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590001-Filosofía

N

N

Non

E

CSC

35441300W

Álvarez Angueira, Manuel Luis

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

36046462B

Espinosa De Soto, Juan Avelino

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

35435327D

Lemiña Patiño, Francisco

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

76348365A

Gándara Arjomil, María Isabel

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

76705757K

Rodríguez Álvarez, María Pilar

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590001-Filosofía

S

N

Non

D

O

32428863J

Carballo Lorenzo, María Carmen

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590001-Filosofía

S

N

Non

D

O

36017473W

López Vilar, María Luisa Soledad

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

36103172A

Fresco Barbeito, Eduardo

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

36074565P

Sousa Rodríguez, Xose Bieito

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

32645009M

Carballo Cela, María Del Mar

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

33852952B

Mendaña Pardo, Carlos

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590001-Filosofía

N

N

Non

Sp

O

76965388M

Blanco Fernández, Rubén

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

34934888G

Gómez Campos, José Manuel

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590001-Filosofía

N

N

Non

D

O

32429966N

Miragaia Doldán, Manuel

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

S

N

Non

Df

CSHD

36031568K

Fernández Domínguez, Maximino

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

S

N

Non

Df

CSHD

11945688V

Crespo González, Rosa

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590001-Filosofía

N

N

Non

Df

CSHD

36572963L

Castro González, Xose Manuel

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590001-Filosofía

S

N

Non

E

CSHD

32637673Y

Pita González, María Begoña

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

N

N

Non

E

CSHD

33853583K

Besteiro Fernández, José Ramón

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590001-Filosofía

N

N

Non

E

CSHFD

33853387D

Galocha Seivane, María Dos Anxos

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

S

N

Non

E

CSHFD

34935402N

Rodríguez Vázquez, María Soledad

32019-Carballiño (O)

32003001-IES nº 1

590001-Filosofía

S

N

Non

E

CSHFD

35438370Q

Castro Paz, Ceferino

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590001-Filosofía

S

N

Non

Df

CSCF3

36067023X

Sio Castiñeira, María Rocío

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590001-Filosofía

S

N

Non

Df

CSCF3

32838463Y

Vargas Novoa, Teresa

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590001-Filosofía

N

N

Non

Df

CSCF2

76819985P

Leal Cacheda, Mónica

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

32422396D

Suárez Varela, Juan Angel

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

32767417F

Bouza Álvarez, Martín

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

52482597R

Fuentes Nora, María Montserrat

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

32611903L

Carreño Yáñez, Alejandro

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

76343182H

Lata Patiño, Alfredo

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

33302016V

Armesto Gurdiel, Amparo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

33225872A

Mayer Garea, Juan Jesús Francisco

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

52450747Y

Crujeiras Lustres, María Josefa

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

33845986Z

González López, María Del Carmen

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

34940852B

Álvarez Teixeira, Ana Isabel

36009-Cañiza (A)

36015101-IES da Cañiza

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

33251384P

Moreiras Ares, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

33245347C

Fernández Rivas, Xesús Manuel

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

36048632L

Iglesias López, Isabel

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

10055461E

Arias Núñez, José Luís

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

76721839A

López Fernández, Luis Miguel

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

36069732M

Vilas López, Beatriz

36038-Pontevedra

36990136-Zona de Pontevedra

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

76569155Q

Rubal Saavedra, José Manuel

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

22680872C

Castellano Castillo, María Asunción

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

34954721B

Barrio Suárez, María Cristina

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

52491384W

Suárez Briones, Julio

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

32443321G

Rey Tato, Jesús

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

78783842X

Freire Vázquez, Margarita Josefa

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

32643293Z

Miranda García, Tomás

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

76403166H

Fraguela Docanto, Francisco José

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

34975741D

González Arribas, Brais

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

33256606D

Varela Cambeiro, Irma Montserrat

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

33841176B

Castro Baamonde, Jesús Ángel

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

36018269Q

Villar González, María Amparo

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590001-Filosofía

N

N

Non

E

O

32633797V

Álvarez Fernández, Antonio

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

33245627R

Mira Martínez, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

36045405N

Mariño López, Ánxela

36025-Lama (A)

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

09282980L

Burgos De Dios, María Del Carmen

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

36026157S

Garrido Burgo, Maria Rosa Dos Anxos

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590001-Filosofía

S

N

Non

E

O

06553648M

Sánchez Blázquez, María Milagros

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590001-Filosofía

S

N

Non

D

O

35453030W

Barroso Millán, María Esther

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590002-Grego

N

N

Non

D

O

32764123W

García Pombo Fernández, Pablo

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590002-Grego

S

N

Non

Df

CSHFD

34728146D

Franco Medeiros, María Josefa

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590002-Grego

S

N

Non

Df

CSCF1

52491216H

Pereira Morata, Xurxo

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

S

N

Non

E

CSCF1

36147559T

Pedrido López, Óscar

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

S

N

Non

E

O

33269586V

Rodríguez Villar, María Inmaculada

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590002-Grego

S

N

Non

E

O

11351543P

Alonso Serrano, Carmelo Antonio

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590002-Grego

S

N

Non

E

O

36068016Z

Pérez-Lozao Rodríguez, Fernando Ángeles

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590002-Grego

S

N

Non

E

O

32644509B

Boado Quijano, María Milagrosa

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590002-Grego

S

N

Non

E

O

76906161A

Bernárdez Vicente, María Fernanda

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590002-Grego

N

N

Non

E

O

47350816A

Lagoa Martínez, Daniel

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590002-Grego

S

N

Non

I

O

34253198B

Soba Tomás, María Yolanda

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590002-Grego

N

N

Non

I

O

33261426E

Movilla Mirelis, Francisca María

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590002-Grego

S

N

Non

I

O

52450659X

Hermo Segade, Purificación

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590002-Grego

S

N

Non

I

O

10555442Y

Fernández Gutiérrez, María Victoria

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590002-Grego

N

N

Non

S

O

34978519G

Díaz Portas, Ana Belén

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590002-Grego

S

N

Non

D

O

10810237F

Martín González, Beatriz

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590003-Latín

S

N

Non

D

CSHFD

52482710E

Carballude Barros, Antonio

36009-Cañiza (A)

36015101-IES da Cañiza

590003-Latín

N

N

Non

D

O

34969644F

Rodríguez Lozano, Mari Flor

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590003-Latín

N

N

Non

D

O

32757773T

Pazos Pita, María De La Concepción

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590003-Latín

S

N

Non

D

O

46037898V

Serrano Santos, Olga

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590003-Latín

N

N

Non

Df

CSHD

76403406M

Domínguez Ramil, Encarnación

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590003-Latín

N

N

Non

Df

CSHD

76811186H

Ares González, José Manuel

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590003-Latín

N

N

Non

Df

CSHFD

52451191J

Santos Dávila, María Isabel

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590003-Latín

S

N

Non

Df

CSHFD

35310691X

Cortegoso Calvar, María Jesús

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590003-Latín

S

N

Non

E

CSCF3

33317365W

Goy Ferreiro, Elena

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

S

N

Non

E

O

34257041J

Rodríguez Arias, Clara

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590003-Latín

S

N

Non

E

O

33992963K

Fernández García, María Del Carmen

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590003-Latín

N

N

Non

E

O

53174541J

Sotelino Martínez, Alba

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590003-Latín

S

N

Non

E

O

76729080E

Barreira Rey, Irene

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590003-Latín

S

N

Non

E

O

78784114Y

Vilariño Mato, Eva María

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590003-Latín

S

N

Non

E

O

52453485F

López García, José Luís

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590003-Latín

S

N

Non

E

O

11406943R

Álvarez Baños, María Isabel

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590003-Latín

N

N

Non

E

O

38543223F

Bouza Sanjurjo, María Consuelo Inés

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590003-Latín

S

N

Non

E

O

33258502L

Barreiro Tato, Xosé

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590003-Latín

S

N

Non

I

O

33260922R

García Diéguez, María Del Carmen

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590003-Latín

S

N

Non

I

O

34256145Z

Fernández Carreira, María Del Carmen

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590003-Latín

S

N

Non

I

O

76353879C

Tato Bonome, Margarita

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590003-Latín

S

N

Non

I

CSC

13746113W

García Méndez, María Trifina

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

36123148S

Morales López, Laura

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

CSCF1

32715245E

Ogorodnikova Ogorodnikova, Natalia

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

09373511E

Fernández Martínez, Inmaculada

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

34998875M

García Ochoa, María Del Pilar

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

32778107W

De Nieves Lamas, María Inés

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

46909359P

González Iglesias, Ángel

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

07960914Q

Caro Castro, Inmaculada

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

D

O

32674456N

Paz Rodríguez, Raquel

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

Df

CSHD

32794924Y

Pico Delgado, María Jesús

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHD

33283102D

Vidal Mariño, María Luisa

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHD

46896827B

Candal Bocija, Montserrat

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHD

33856083Z

Mendoza Méndez, María Carmen

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHD

73241564L

Antepazo Brun, Olaya

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHD

53164576F

Mourelo Barreiro, María Cristina

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

Df

CSHD

35311376M

San Luis Lorenzo, Rosa Montserrat

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHD

76565310N

Gutiérrez Fernández, Inés Clementina

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHD

77596685K

Barreira García, Raquel

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHD

47352051L

Collantes Lamas, Iria

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHD

77591989V

García Neira, Carmen

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHD

34971110R

Rodríguez Pinal, María Dolores

32019-Carballiño (O)

32003001-IES nº 1

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

CSHD

34898886C

Tasende Criado, Marta

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

CSHD

76343039J

Mariño Moure, María Elena

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHD

44833840D

Cabanelas Pousa, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

CSHD

36045373A

Montes Posadas, Cristina

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHFD

33241117E

Gude Ayaso, María Dolores

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHFD

34897821J

Rey Sierra, Ana María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHFD

34950460M

Garrido Gómez, Elizabeth

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHFD

78792156K

Sánchez Boquete, Félix

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHFD

32445186Y

Freire Prado, María

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSHFD

36124837W

Espinosa Suárez, Paula María

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

CSHFD

32663720V

Alvariño Alvariño, María Del Pilar

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHFD

32669356H

Calvo Losada, María Ángeles

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSHFD

76967254P

Rodríguez Queiruga, María Luisa

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

CSHFD

10055238Y

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

CSHFD

33191177S

Bernal Llorente, Inés

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

CSHFD

09694480A

Fuertes García, María Encarnación

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

CSHFD

32769126Z

Edreira Domínguez, Marta Beatriz

15030-Coruña (A)

15005233-IES Agra do Orzán

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

CSCF3

76862013S

Souto Espasandín, Mónica

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF3

36155411D

Lojo Sebio, Inés

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF2

34894356K

Sanmartín Fernández, Juan Carlos

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF2

53166994X

Fernández Franco, Yoana

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF2

79311025X

Freire Novo, María Del Pilar

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF2

45486363E

Capón García, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

Df

CSCF2

10888518L

Rodríguez Méndez, Aída

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF2

33334834Z

Gil Castro, María Jesús

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

CSCF2

52494516Y

Fernández Da Piedade, María Katia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF2

79318554H

Canosa Trillo, María Jesús

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF1

34895223Z

Lorenzo Buyo, Alba

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF1

53162699Q

López Rodríguez, Gloria Del Pino

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF1

53171852S

Fuentes Ríos, Aránzazu

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF1

46904805P

Tizón Zas, Eva

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

Df

CSCF1

32794717Y

Eimil Paz, Elisa

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

Df

CSCF1

12742527K

Macho Duque, Rosa Isabel

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF1

32806115L

Martínez Mato, Mónica

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF1

10090128M

Fernández Miguélez, Eva María

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF1

53166135W

Vilariño Pérez, María Del Rosario

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF1

09403990A

Suárez Fernández, Pilar Eugenia

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF1

34898062R

Rama Morales, Francisco Javier

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

CSCF1

47365888X

De Azevedo Pinto, Margarita

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

76811955M

Iglesias Fervenza, María Lucía

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

34980304H

Rodríguez Cayetano, Margarita

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

33826159J

González Fernández, María Begoña

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

11403920Z

García Menéndez, Benjamín

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

71871741F

Blanco Méndez, María Del Carmen

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15021767-IES Castro da Uz

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

32648598Y

Lugilde Rodríguez, Isabel

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

44075189J

Vázquez Pacho, María Del Carmen

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

36100806Y

Casar Edreira, Sonia

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

33289455Z

Varela Cambeiro, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

11399398T

García Menéndez, María Antonia

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

32799466V

Villar Villarino, Ana María

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

76779337R

Lago Fernández, Laura

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

36059931W

Romero Vila, Rosa María

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

47357992A

Carro Moreira, Lucía

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

32664094T

Vidal Marcote, María Belén

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

53178370R

Aldazábal Elías, Olalla

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

34262988A

Campo López, Ana María

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

06256801L

Pampano Benito, Marta

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

39451703X

Blanco De Saracho, Teresa

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

11446168B

Arias Ramón, Ana Belén

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

44468237Z

Telle Rodríguez, Sonia María

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

76826719A

Chamadoira Fortes, Sonia

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

32837750Y

Clemente Rodríguez, María

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

34597979E

Villarino Cid, Dolores Emma

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

11952376N

Roncero Martín, María Antonia

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

76723104A

Míguez Soto, Sonia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

47360215H

Campañó Faraldo, Lucía Reyes

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

76821348Z

Vidal Salomón, Marta

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

33540785T

López Díaz, María Lorena

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

34896979E

Corgo Riveiro, Marcos

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

32840296E

Pérez Valcárcel, Laura

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

47354433D

Piñeiro Piñeiro, Liliana

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

32429394S

Tomás Botella, María Del Carmen Ter

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

33348196J

Álvarez Taboada, Ana

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

35464361V

Rodríguez Lorenzo, María Teresa

36901-Illa de Arousa (A)

36020283-IES da Illa de Arousa

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

33302809M

López Núñez, María Isabel

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

33333751N

Rey López, María José

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

33211252B

Rieiro Pazos, Herminia

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

47353223H

González De Heredia Gómez, Andrea Elena

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

36115094B

Herrero Pérez, Andrea

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

79322464H

Sousa Dopazo, Eva María

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

36174044N

Maroño Carrera, Pamela

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

53167382F

Infante Ruiz, María Del Mar

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

E

O

32687084J

Rodríguez Rodríguez, Zeltia

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

34636043K

Fernández Fernández, Eva

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

44840313L

Sans Boga, Mercedes

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

34635629K

Benito Cantero, Ana

15040-Laxe

15007621-CPI Cabo da Area

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

44817199C

Isasi Freire, Alicia

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

71507402B

Núñez Fernández, Rebeca

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

E

O

76897053A

Taboada Conde, Luisa

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

R

O

09694143B

Pérez García, Eufemia

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

36034353T

Vila Vázquez, María José

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

10179143X

Martínez Villares, María Luisa

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

33852997X

Parapar Salgado, María Rosa

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

10794692X

Acebal Vega, Victoria

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

10569202N

Coto Fernández, María Encarnación

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

76915618F

Fernández Lourido, Fernando

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

11404882X

Garrido Álvarez, María Del Carmen

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

33849691Q

Armesto Gurdiel, Carmen

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

07809447G

Tejedor Ledesma, María Del Pilar

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

32775513F

Abeledo Penas, María Ángeles

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

52459354B

Ageitos Pérez, María Lourdes

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

78786932H

Cuña Vilán, Sonia

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

76866217X

Barreiro Pérez, Fátima

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

33277167P

Villasenín Carballo, María Del Carmen

15045-Mazaricos

15008714-CPI da Picota

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

76993701M

Rodríguez Lameiro, Encarnación

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

79315523T

Concheiro Cao, María De La Cruz

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

33317707E

Vázquez Losada, Beatriz

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

33338678V

Fontela López, Nieves

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

34996577F

Quintas Rodríguez, Sandra María

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

35318069M

Torres Baena, María Isabel

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

36082653T

López Salgado, Pedro Luis

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

44080278L

Cuerdo Bouzas, María Belén

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

33340237N

Santiso Pena, Consuelo

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590004-Lingua castelá e literatura

N

N

Non

I

O

33319608Z

Núñez Pertejo, Celia

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

32838293C

Rebolledo Lemus, Marta

15010-Boimorto

15001239-CPI Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

76730434L

Conde Noguerol, María Eugenia

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

34959877S

Rodríguez Domínguez, María Cristalina

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

76970308A

Silva Sieira, María Dolores

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

34998493Z

Sánchez Arias, Yolanda

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

76711916Q

De Novoa Fernández, Esther

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

I

O

76812950B

García Dapena, Nadya

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

590004-Lingua castelá e literatura

S

N

Non

Sp

O

36091751J

Comesaña Paz, Alfredo

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

D

O

33230771A

Travieso Mougán, Javier

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

D

O

33255435B

Rodríguez-Moldes Vázquez, María Elena

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

D

O

34939229K

Gutiérrez De Salvador, Ángel Antonio

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

D

O

33268311F

Carou García, María Amelia

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

D

O

78784983R

Peña Barreiro, Juan Ramón

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

50287496C

García Lastra Merino, María Montserrat

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

34915444H

Franco Rodríguez, Francisco

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

32409418A

Parguiña Fernández, Francisco Javier Enrique

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

36123106L

Del Río Costas, Rosa De Los Ángeles

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

33213355K

Valenzuela Viz, Sara

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

32617497R

López González, María Pilar Isabel

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHD

32646912E

Villares Díaz, María Mar

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

CSHD

32605871J

Nieto Fontaíña, Laura

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSHD

33273096P

Seoane Tarrío, Beatriz Eugenia

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSHD

32423053E

Del Río Montero, María Dolores

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHFD

35238102D

López De Guereñu Polan, Xosé Luís

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSHFD

33236120Q

Otero González, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Df

CSHFD

35291056V

Del Castillo Fondevila, María Esther

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSHFD

35456225T

Campos Viñas, Antonio

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

CSHFD

32601076W

Carpente Calvo, Francisco Javier

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

CSHFD

33226105Y

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

CSHFD

32768134B

Méndez Castiñeira, María Isabel

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

CSHFD

35308870Y

García Lorenzo, Emilio

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

RE

O

35948991Z

Alonso Ucha, José Carlo

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Df

CSCF3

36123555P

Castro Pérez, Felipe

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF2

44483338G

Moure Fraga, Susana

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF2

32779741A

Rey Alonso, Juan José

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF2

32809538S

Peón Mosquera, María Jesús

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

CSCF2

78790506G

Fernández Agrasar, Paula María

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF1

05622197P

Barrajón Muñoz, Carlos Antonio

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF1

12736539J

Montes Balsa, Jesús Carlos

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF1

36106496S

González Rodríguez, María Del Carmen

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

Df

CSCF1

44808091C

Pena Barreiro, Afonso

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSCF1

36066021C

Bernárdez Sobreira, Antonio

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSCF1

34960665K

Campos Seijo, Francisco Borja

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSCF1

34999809L

Novoa Domínguez, Natalia

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSCF1

34979100X

Menéndez Llorente, Adriangela Beatriz

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSCF1

44458960Y

Castro Toral, Patricia

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

CSCF1

36092434Y

Franco Álvarez, Margarita

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

CSCF1

33994703J

Canoura Quintana, Francisco

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33270929A

Rodríguez Miras, Dolores

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

34608183Z

Rosón González, María Del Carmen

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32398204J

Montoya Pérez, Virtudes María

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34902591E

Vázquez Domínguez, Elisa

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33849649C

Rodríguez González, Alfonso

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

76865581H

García Romero, Vicente Martín

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33322952T

Núñez Castro, Cristina

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34979966W

Rodríguez Rodríguez, Juan Manuel

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

76710447L

Díaz Pérez, Carmen

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

10055618H

Bussieres Valcarce, Francisco José

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

35321325H

Platero Fernández, Miguel

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32636329L

Loureiro Fraga, Víctor Manuel

15036-Ferrol

15025566-IES Ferrol Vello

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32838720X

Valiela Pérez, María Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33255781N

Fariña Pérez, Martín Federico

32069-Ribadavia

32015475-IES de Ribadavia

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

15242997T

Rozados Fernández, María Ángeles

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33036300C

Fernández Poch, Patricia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

44462719Q

Rodríguez García, Óscar

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

78792939E

González Fernández, María De Las Nieves

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

32783453N

Paz Patiño, Luisa María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

43792254R

Outeiriño Calle, María Pía

36018-Forcarei

36019323-IES Chano Piñeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33861619F

Nécega Rodríguez, María Teresa

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15023429-CPI Monte Caxado

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

71502247P

Montiel Reyero, Carolina

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

36111928L

Freire Agrafojo, María Nuria

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32431081T

López Sanjurjo, Rosa María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

45870329A

Capote Hernández, Leonel

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

25420582Q

Pérez Boo, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

33803043N

Vázquez Fernández, Ana María

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

36096782F

Pérez-Lozao Rodríguez, María Remedios

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

44837263M

Loimil González, David

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34954570K

Romero Castro, José Javier

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34963396S

Iglesias Lorenzo, Cristian

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

76821533S

Fernández Alonso, Rafael

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32658803E

Menor Parra, María Del Carmen

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

35554049M

Toro Cabaleiro, María Dolores

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32688997V

Martínez Millán, David

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34725262T

Rodríguez Fernández, Teresa

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

35239877J

Villanueva Calvo, Inés

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

15384060G

Cuñarro Moure, María Elena

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

76710477A

Del Real Pavón, Antonio

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33260852T

Hervés Sayar, Enrique

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

76994656V

Giménez Fernández, Damián

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

36171764D

De La Torre Rocafort, Andrea

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34263810C

Mazorra Rodríguez, Verónica

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

53119134J

Pérez Cancelas, Álvaro

27058-Saviñao (O)

27012450-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

77004982Q

Álvarez Martínez, Susana

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32646085T

Sautua López, José Ignacio

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

07940610K

Vázquez Martín, Carlos Julián

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

47361187R

Peteiro Cruz, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

76710476W

Del Real Pavón, Carmen María

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

33332080C

Cabarcos Fernández, Ignacio

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

53162004B

González Fernández, Javier

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

34951568D

Carrera Fortes, Ana María

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

36123278F

Penedo Fernández, José

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

77007575X

Barreiro Viñas, Adrián

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

76814302Y

Collazo García, Silvia

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

53113539F

Iglesias Villaverde, María Teresa

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

32652084L

Barcón Pajón, Ana María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

E

O

32689369K

Pita Santalla, Vanessa

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

E

O

77594638K

Orol Hermida, Xosé Antón

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

76612399C

Hermida Cidre, Manuel

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

34919832J

Pérez Álvarez, María Del Pilar

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

35765150N

Camba Pérez, Adolfo José

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

35300634G

Hermida Castro, Lourenzo

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

35458877F

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

76369905S

Lema Martínez, Sonia

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

32647979P

González Luaces, Juan José

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

35318271T

Villaverde Quintillán, José Antonio

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

32626005E

Beceiro Rifón, María Dolores

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

78786890E

Cagide Pereiro, Jesús

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

33275958H

Becerra Blanco, Rosa María

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

33294266H

Pose Blanco, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

36117715X

De León Herrero, María Auxiliadora

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

44818849Z

Blanco Para, María Luisa

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

32777852T

Ponce Couce, Leandro Antonio

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

32689818X

Cardona Filgueira, Enrique

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

34260262Z

González Estévez, José Ramón

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

77595284T

González Pavón, Paula

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

32619686M

Méndez Fonte, Rosa María De Las Nieves

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15021767-IES Castro da Uz

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

32816406Y

Fernández Pérez, Íñigo

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

76619689L

Villamor Portomeñe, Yolanda

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

33346197S

Criado Castelo, Andrés Ramón

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

36152030D

Álvarez Canella, Alfonso

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

76815940B

Gutiérrez Faílde, Xosé Lois

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

33297623V

Santiso Pérez, María Victoria

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

44815585Q

Pampín Suárez, Amancio Manuel

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

33278004V

Abelleira Freiría, Jorge

36022-Grove (O)

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

46901298C

López Pérez, Antonio Remigio

36022-Grove (O)

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

33284951H

Franco Maside, Rosa María

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

32791891D

Carracedo Leiros, Luis Jacobo

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

34943117E

Fernández Núñez, Santiago

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

34998002Y

Rivero Dorado, Silvia

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

36061020X

Ibarreche Garza, María Rita

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

76409741S

Orjales Ponce, María Mercedes

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

36114780L

Pallarés Álvarez, Emilio

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

34977845C

Pérez Rodríguez, María Del Carmen

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

52492885P

Estévez Estévez, Rita

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

53176556G

Varela Pérez, Iñaki

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

S

Non

I

O

32801609K

Castro Blanco, María Ángeles

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

76931589Q

Andújar Otero, Miguel Ángel

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

I

O

46914758W

Romero Rodríguez, Carmen María

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

I

O

47357407Q

Rico Oriola, Isabel

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

35300426A

Cabrinety Lorenzo, Olga María

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

S

O

35572665Z

Granja Gómez, Iván

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

S

O

44452884W

Encinas Franco, José Luis

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

S

O

53302159G

Alonso Vargas, David

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

34979045R

González Puga, María Isabel

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

44453297R

Plasencia Gómez, Miguel

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

35471040A

Pérez Calvelo, José Ramón

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

32688719S

Yáñez Martínez, Iria

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

35466145F

Chaves Montenegro, Marcos

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

44477416Q

Álvarez Álvarez, Eva

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

33999733Y

Brenlla Iglesias, Miguel

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

36087825C

Costas Comesaña, Pedro

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia

S

S

Non

S

O

46899083J

Baldomir Cabanas, María Carmen

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

33830305L

González-Carreró Fojón, María Del Carmen

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

44458418Q

Conde Fernández, Sonia

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

44822606E

Amarelle Taibo, Lorena

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

35462623G

Doval Blanco, Darío Manuel

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

44816679Y

Otero Duro, Gloria

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

76577839Y

Ben Paz, Felipe

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

76708906L

Fernández Prieto, Carlos

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

33343004L

Santín Vilor, Eva María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e Historia

N

N

Inglés

S

O

76827073N

Abel Otero, Jorge

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590005-Xeografía e Historia

S

N

Inglés

S

O

32778603S

Parga Méndez, Carlos

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Francés

S

O

32762074T

Rama Patiño, María Luz

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

S

O

44478406V

Lorenzo Nespereira, Jacobo

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

Df

CSC

33271013H

Alfonso Torres, María José

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

O

33246126V

Gómez Penín, Juan Manuel

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

O

34869882L

González Fernández, María Del Carmen

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

O

34948613K

Padrón Chao, Ricardo

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

CSCF1

32684333E

Casas Ferreño, Natalia

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

CSCF1

33351731Y

Díaz Díaz, Xosé

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

CSCF1

33299638P

Candelero Landeira, Eva María

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

O

35993641K

Guitián Guitián, Antonio

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

D

O

35249547T

Sesto Pérez, José Manuel

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

N

N

Non

Sp

O

76967861V

Hermo Figueira, Susana M.

15011-Boiro

15026698-IES Espiñeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

D

O

32843026S

Martín Alaez, Adrián

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHD

34953744T

García González, María Carmen

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHD

52450943H

López Suárez, Manuel Vicente

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHD

32822230B

Pérez Agra, María Carmen

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHD

44810432S

Pereira Iglesias, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSHD

33319568C

González Otero, Mercedes

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHD

33858260Y

Núñez Quiroga, María Teresa

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHD

76711482L

Valeiras González, María Sira

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHD

33322276Z

Carballas Pérez, Ana Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHD

49675753P

Stockheim Gómez, Michael

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

CSHD

76363143S

Vázquez Lema, José Manuel

15001-Abegondo

15027125-IES de Viós

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

CSHD

76864038Q

Neira Andújar, María Jesús

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHFD

33839466A

Iglesias Fernández, José Luis

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHFD

78793877V

Pensado Louzao, Ana

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

S

N

Non

Df

CSHFD

33311459F

Varela López, Miguel Ángel

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSHFD

33286510J

Cobas Cajuso, Pilar

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSHFD

76894436P

Lomba Martínez, María Nieves

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHFD

33994646W

Jul Rivas, Sara

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHFD

33312219P

Cortiñas Darriba, María José

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSHFD

76413048X

Otero Rodríguez, Manuel

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSHFD

78789967V

Vidal Fernández, Carolina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHFD

34976848N

Gómez Pardo, María Rosa

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSHFD

35249158W

Gutiérrez Carballude, Elena Olga

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

CSHFD

35286748X

Pena Framiñán, Manuel

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

CSHFD

33322730P

Pena Ferreiro, Cristina

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

RE

O

36013482J

Peña Rey, Celia

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF3

34996287Q

Rodríguez Ferro, Inmaculada

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF3

34263739H

López Rodríguez, Pilar

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF3

76576124Q

Testa Ferreiro, María Montserrat

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF3

78791196G

Mariño Pérez, Ana Belén

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

44806127B

Barca López, José María

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

44805206X

Anca Tardaguila, Susana

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

33297960D

Miras Calvo, David

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

33297352E

Vila Baleato, Francisco

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

44806126X

Barca López, Maruxa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

34264167D

Alemparte Vidal, Nadiuska

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

44461157H

Álvarez Silva, Rubén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

S

N

Non

Df

CSCF2

34979461A

Vázquez Guede, Amelia

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF2

33333204V

López-Ron Martínez, Lidia Margarita

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

35460647Y

Oubiña Lodeiro, Mercedes

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF2

33316400A

Pastur García, María Paloma

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF2

44456094S

De La Fuente Cobela, María Encina

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

76572758P

Fernández Anllo, María Del Carmen

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF2

34968024C

Fernández Dopazo, María Belén

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

33301626H

Marzoa Tarrío, Laura

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

78795915P

Barrera Cernadas, Inés

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF2

44465727B

Quintas Quintas, Manuel

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF2

36118405X

Naz Fernández, Xosé Alfredo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

34896131W

Veiga Salgado, Silvia

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

44076853K

González García, Alicia

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF2

78794800C

Domínguez Martínez, María Virginia

15059-Ordes

15027782-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

33331179Q

García López, Beatriz

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

33350137E

García Lage, Laura

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

33329834M

Vilariño Freire, Manuel

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590006-Matemáticas

S

N

Non

Df

CSCF1

76817691Z

Guerra Blanco, Rosa María

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

35321185Q

Pérez Blanco, Óscar

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

34970070L

Baltar González, Cristina

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

32694841L

Fraga Lamas, Verónica

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

35317593N

Pintos Couto, María Teresa

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

Df

CSCF1

32835662B

Fernández De La Vega Fernández, Sabela

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

32669131T

Guerreiro Paz, Susana

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

34888081W

Otero Ponte, Patricia

15030-Coruña (A)

15025611-IES Monte das Moas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

52434689W

Lema Negreira, Susana

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

33336815V

García Díaz, María Belén

27011-Castroverde

27002249-CPI de Castroverde

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF1

32807719J

Ponte Martínez, María Mercedes

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

52431884A

Varela Abelenda, María Teresa

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF1

78738290K

Pereiro Carbajo, Débora

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

77594762F

Cela Pérez, María Susana

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

35306044D

Rodríguez Alonso, María Elena

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

76991429X

Álvarez García, Miguel Ángel

32019-Carballiño (O)

32003001-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

76861016F

Acha Paz, Ana María

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

32831510E

Vidal Regueiro, María

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

76862949P

Couto Viñeglas, Óscar

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

35457038P

Trigo Trigo, Sandra María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

76819213H

Fernández Barros, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

76575052W

Noche Agras, José

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

35473831B

García Rodríguez, Rebeca

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF1

32701136N

Fuentes García, Alberto José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

44453813B

Guede Vila, María Del Carmen

32019-Carballiño (O)

32003001-IES nº 1

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

CSCF1

32679369A

Meitín Santamaría, Cristina

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

44471440C

Gómez Zamora, María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

77400523A

Conde Estévez, Luisa

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

CSCF1

33344482W

Rodríguez Raposo, Ana Belén

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

32821193D

Suárez Sánchez, Francisco Javier

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

42178781R

De Las Casas Henríquez, Carmen María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

52931379F

Liñayo Antelo, José Ignacio

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33318580K

Peña Crecente, María Del Mar

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33319563S

Fernández López, María José

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76812089R

Cousido Piñeiro, María Dolores

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33288130T

Romero Baleirón, María Del Carmen

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

32651878C

Casal Segade, Ana María

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33321061H

Fernández Combo, Juan José

32019-Carballiño (O)

32003001-IES nº 1

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

34259989V

Souto Martínez, Fe

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33317973N

Rubinos Basanta, María Ángeles

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

35299546C

Santiago Pazos, Margarita

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

46903415K

Muíño Fernández, Carolina

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

36090229D

Iglesias Núñez, María Beatriz

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

52344730L

De Arriba Pastor, Raquel

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

34964409Q

Camba Sánchez, José Manuel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

35319591D

García Ozores, María Jesús

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

07872216Y

Carnicero González, Luis

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

34986279J

Doval Pérez, María De Los Reyes

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

590006-Matemáticas

N

S

Non

E

O

35310845A

Gómez Junquera, Julita María

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33313397J

Díaz Lodeiro, Ana

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33286363G

Fernández Ramos, Montserrat

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33320261T

Andión Hermida, Carlos

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33860138K

Ferreiro Rozas, Antonio José

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33307083R

Ferreiro Fernández, Xosé

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33306397M

Balseiro Vispo, María Jesús

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

19974669C

Aparisi Miralles, Amalia Filomena

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

35320391G

Besada Pereira, Rocío

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

35312436F

Cordeiro Iglesias, Patricia

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

35446487Z

González Meijide, Severino

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

44451345G

Ferreño Coello, María José

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

35298365N

Pampín González, María Luisa

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

02858420A

Cuesta Martín, María Dolores

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

25992202V

Morillas Casas, María Josefa

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

78786602X

Vázquez Cuquejo, Berta

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

77593120K

Iglesias García, Ana

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33268902T

Fariña Cores, Manuel Ramón

36015-Cuntis

36015111-CPI Aurelio Marcelino Rey García

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

34961741Q

Caneiro Ramos, Antonia

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

76821536H

Fuciños Asorey, Paula

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33268024L

Iglesias Martínez, Isabel

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

36063592Y

Rodríguez Rogina, María José

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

32791578H

Quiroga Castro, José Francisco

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

32645544B

González Jove, Luis

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76861799P

García Gestoso, Ana Isabel

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

32802911N

Tuñas Rodríguez, Analía

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

10069005L

López Terrón, Óscar Manuel

32072-Rúa (A)

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

77596098D

Seco Alejos, Montserrat

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

10068230A

Méndez Díaz, Aida Isabel

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

52472060K

Castelao Iglesias, María Jesús

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

47352285T

Dorrego López, Eduardo

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33851692Q

Chapel Gómez, Mariano

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

32765847R

Arias Miguélez, Amalia María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

79310661Z

López Bugeiro, Sonia Belén

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76572752W

Díaz López, María Dolores

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15021767-IES Castro da Uz

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76811771M

Vilas Martínez, Mercedes

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

35315468A

Lorenzo Estévez, María Esperanza

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

76722849R

González Losada, Alicia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

08959691H

Fernández Pérez, José María

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

78786916W

Vidal Lampón, María Victoria

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

76569209R

Cabanas Oubiña, María Concepción

27048-Pontenova (A)

27016297-IES Enrique Muruais

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

32651059Y

Torrente Boado, María Pilar

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590006-Matemáticas

N

S

Non

E

O

33287717R

Vázquez Millán, María Begoña

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

76360829R

Gómez Domínguez, Alberto Luis

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33860108Z

Martínez Rodríguez, María Ángel

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

34909174G

Sánchez Pérez, María Pilar

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

34988917Y

Iglesias García, Ana Belén

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76623013P

Boán Fernández, Beatriz

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76418596S

Montero Aneiros, Cristina

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33996046E

Fernández Martínez, José Francisco

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

76897934X

Villa Martínez, Jorge

15006-Arzúa

15027733-IES de Arzúa

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33323933S

Lorenzo Vázquez, Mercedes

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

32790594T

García Martínez, María Dolores

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33296258D

Del Campo Feijoo, Álvaro

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33314066S

Veiga Álvarez, Marco Eulogio

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76369478W

Pardal Varela, Marina

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

36147594N

Rodríguez Amil, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76998988W

Vidal Costas, María

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

44808450B

Fernández Otero, Alfonso Manuel

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

32697112J

Pérez Calvo, Ana María

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

33320858E

Rodríguez Gallego, María Elia

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

44847288W

Fernández Casado, Rafael

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

E

O

33294195Q

Villar Mosquera, José Manuel

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

76747404S

Pivida Vázquez, Marta

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

53111733H

Lamosa Torres, María Noelia

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76776457L

Rodríguez Abad, Ricardo

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

32785230H

Vázquez Tenreiro, María Del Mar

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

34974282E

Montes Gómez, Pilar

36009-Cañiza (A)

36015101-IES da Cañiza

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

35249082H

Vilanova Díaz, María Luisa

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33995139N

Fraga Grueiro, Libertad

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

79320860R

Mañana Presedo, Raquel

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

32811042R

Blanco Pose, Jesús

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

33309159F

Arias Fuentes, Rafael

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

E

O

78787434Z

Valiño Rodríguez, María Cruz

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76778960S

Martínez Morales, Ana María

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

76872730Z

Picáns Villar, Matilde

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

34260076N

Pérez Rodríguez, Roberto

15041-Laracha (A)

15027654-IES Agra de Leborís

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

44819689A

Rodríguez Taboada, Marta

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

Non

E

O

73241894G

Blanco Chapela, Daniel

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

07841986K

Rodríguez Sánchez, José Carlos

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

76804481Y

Pena Hevia, María Marta

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590006-Matemáticas

S

S

Non

I

O

32651823B

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

33268786E

Sorribas Chaves, María Del Rosario

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

34255888X

Novo Presa, Carlos Felipe

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

32655366N

Saavedra López, Jacinto Antonio

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

33278435B

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

35457582T

García Sanz, María Beatriz

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

33289559A

Pintos Testa, María Ermitas

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

32776730M

Mosquera Longueira, Xosé Antón

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

32658106S

González Carrodeguas, María Montserrat

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

78784969X

Martínez Busto, Elisa

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

33287897C

Suárez Fernández, Jorge

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

35451055M

Silva Fente, Fernando

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

78787346H

Fernández Regueiro, María Jesús

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

34992803M

Domínguez Arrieta, Ander

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

52458363D

Rodríguez Sampedro, Paula

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

52459918T

Fontaíña Pérez, María Uxía

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

76715689V

Fernández Pinal, Alicia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

33288177R

Gándara Pastrana, Manuel

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

S

Non

I

O

79310291N

Pérez Cambón, María Alicia

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

32674192R

López Pérez, Eva María

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

36130848X

Vaquero Cervino, Carlos

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

36080005C

Vieites González, María Del Pilar

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

33263779Y

Mirás Castelao, Gonzalo

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

33316887F

Grande Núñez, José Antonio

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

36115097Z

Iglesias Fernández, Avelino

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

44451418P

Fírvida Martínez, Ana Isabel

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

10591779A

Díaz Fernández, María Nieves

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

44482603M

Ferreiro García, Carlos

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

33281290Z

López Fontán, Andrés

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

76870629Y

Padín Fernández, Inés

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590006-Matemáticas

N

N

Non

I

O

76871170H

Paz Bermúdez, María

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

I

O

46896517T

Rama Sánchez, Natividad

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

S

O

53172444D

Martínez Fernández, Yolanda

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

76928237E

Souto Illobre, Laura

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

33333705N

Pérez Pérez, Fe Esperanza

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

36102396D

Mosquera Macías, Mirian

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

76722537B

Martínez Guntín, Marcos

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

33336674Z

Serén López, Óscar

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

76826673A

Míguez Coejo, Manuel

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

44474247K

Nieto González, Ana María

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

47352079R

Lestón París, Vanessa

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

33291333Y

Fernández López, Silvia

36039-Porriño (O)

36017685-CPI da Ribeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

33343042B

Arrojo Reguera, Laura

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

44076808E

Domínguez Afonso, Mónica

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

71636257C

Asensio Rodríguez, María Covadonga

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

32683012N

Ramírez Rodríguez, Samuel

36022-Grove (O)

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

76418320S

Loureiro Loureiro, Ana Mari

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

33313931H

Fraga Fompedriña, María José

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

44481714J

Cossini Benchimol, Leandro Sergio

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

34263262R

Dios Blanco, Yolanda

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

44480749Z

Carrasco Rodríguez, Gonzalo

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

79312185C

Pereira Silveira, Carina

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

36131427Z

Camiña Codesido, Sandra Yolanda

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

32669937R

Arias Arnoso, Esperanza

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

32748545H

García García, María Elena

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

Non

S

O

44082411J

Gómez Fernández, María Dolores

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

S

S

Non

S

O

35464294L

Castro Piñeiro, Pilar

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

76415534N

Ledo Calvo, Jesús

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

S

S

Non

S

O

77597274N

Geada Fernández, Alicia

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

76417816V

Trastoy Rego, María

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

32769204T

Ures Andrade, Manuela

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

S

N

Non

S

O

76823178G

Villar Cendón, Manuel

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

S

S

Non

E

CSC

36078915B

Vázquez Montero, María Cristina

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590007-Física e química

N

N

Non

D

O

34606425G

Piñeiro Borrajo, María Ángeles

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e química

N

N

Non

D

O

33814023K

López Vispo, Daniel

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590007-Física e química

N

N

Non

D

O

33844040T

Flores Cabana, Manuel Jesús

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590007-Física e química

S

N

Non

D

CSCF2

79316482Q

Suárez Botana, Raquel

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590007-Física e química

S

N

Non

D

O

33259866A

Teira Rois, Jesús María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590007-Física e química

S

N

Non

Sp

O

76900239S

González Avión, Xosé Carlos

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e química

S

N

Non

Df

CSHD

34971636K

Domarco López, Yolanda

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590007-Física e química

N

N

Non

Df

CSHD

76408601W

González Paz, Juan Carlos

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590007-Física e química

S

N

Non

E

CSHD

52452649E

Sieira Rivas, María Vicenta

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590007-Física e química

S

N

Non

E

CSHD

33815005Z

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590007-Física e química

S

N

Non

E

CSHD

33994858F

Da Silva Sánchez, Iván

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590007-Física e química

N

N

Non

Df

CSHFD

32679929B

Graña Fernández, María Paula

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e química

N

N

Non

Df

CSHFD

76569184E

Fernández Nieto, María Josefa

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590007-Física e química

N

N

Non

Df

CSHFD

32636707Y

Lorenzo Eirín, María Pilar

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590007-Física e química

S

N

Non

E

CSHFD

34889609N

Curros López, Jesús Antonio

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSHFD

34896108W

Fernández Quintás, Eva

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSHFD

36070132Z

Domínguez Otero, María Del Carmen

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSHFD

32637270V

Leira Martínez, María Mercedes

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590007-Física e química

S

N

Non

I

CSHFD

33308447P

Salgado Díaz, Sofía

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590007-Física e química

N

N

Non

RE

O

76408140R

Fraguela Docanto, Pablo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590007-Física e química

N

N

Non

Df

CSCF2

34999749M

Blanco Gómez, María Eugenia

32019-Carballiño (O)

32003001-IES nº 1

590007-Física e química

S

N

Non

Df

CSCF2

32815786F

Rodríguez Portela, Ricardo

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF2

32816418H

Prado Espiñeira, Roberto

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF2

35310910E

López Pérez, José Antonio

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF2

33275103Z

Calveiro López, Matilde

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e química

N

N

Non

Df

CSCF1

34895185E

Vázquez Roca, Ana

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590007-Física e química

S

N

Non

Df

CSCF1

33332045P

Iglesias Vázquez, María Beatriz

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF1

35451644L

Serantes Pombo, Isidoro

36901-Illa de Arousa (A)

36020283-IES da Illa de Arousa

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF1

33287285Y

Sotelo Pardos, Alejandro

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e química

S

N

Non

E

CSCF1

32782376Q

Sánchez Pallas, María Begoña

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF1

32783776J

Maciñeiras Núñez, Ángel Manuel

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF1

34991133Z

Oviedo Braña, Jaime Manuel

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF1

34968739E

Campos González, María Jesús

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590007-Física e química

N

N

Non

E

CSCF1

77401365V

Cobas Paz, Cristina

36012-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

32781270Z

Corona Aristu, Francisco Javier

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

24403986C

Besteiro Quintela, Fernando

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

32794635Q

Massó Salgueiro, Félix

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

33303769E

López González, Marina

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

34918770D

Román Fernández, Benedicto

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

76405155Y

Castro Piñeiro, Rosa María

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

32815933Q

Fernández Villarino, Laura

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

34927405L

Díaz Iglesias, Gladys

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

34989669E

Fernández López, Gumersindo

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

33276033R

Rey Toja, María Del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

71871098P

Fernández Fernández, María Pilar

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

35296032W

Félix Chamosa, María Paz

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

32637523V

Quintanilla Gayoso, María Teresa

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

35417661F

Barreiro Correa, Rosa

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

32692945D

Fernández Rego, Fernando

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

33252651X

Sisto Edreira, Rafael Carlos

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

34939029M

Ferreiro Sanmiguel, José Luis

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

33849624H

Claro Iglesias, Ana María

36039-Porriño (O)

36007011-IES Pino Manso

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

35309571V

Fernández Riádigos, María Jesús

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

33318139V

Rodríguez Rivero, María Carmen

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

35445566J

Guerrero Rey, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

35318371P

Amado Serantes, Severino

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

33260921T

Teijido López, María Alicia

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

36098115Y

Lago Núñez, Sara

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

33290403L

Gosende Bragaña, María Belén

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

34257222X

Piñeiro Arias, Rosa Ana

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

32652613L

Guerreiro Paz, Isabel

36047-Rodeiro

36008155-CPI de Rodeiro

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

33213745C

Vázquez Vázquez, Rita

15013-Brión

15026352-IES Brión

590007-Física e química

S

S

Non

E

O

33278023J

Riveira Edreira, María Sara

36022-Grove (O)

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

34937701B

Iglesias Novoa, Julia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

34966775J

Franco Gómez, Elisa Emilia

32019-Carballiño (O)

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590007-Física e química

S

N

Non

E

O

34950320A

González Padrón, Benita

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590007-Física e química

N

N

Non

E

O

34982505B

Losada López, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

32408285C

García Garea, Hortensia María

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

31185987B

Freire Pazo, María José

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

32596095N

Caínzos Pantín, Carlos José

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

33204504W

Sieiro Prada, Jaime

15032-Curtis

15032650-EPAPU de Teixeiro

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

32418303X

García Vázquez, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

32609555V

González Todosantos, Luis Alberto

15029-Coristanco

15003881-CPI Alcalde Xosé Pichel

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

32444626K

Álvarez López, María Cristina

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

34255955P

López Fernández, Ramón

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

76357299J

Rodríguez Beiro, Cristina

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

76512583R

Mayo Mayo, Juan José

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

33311539H

Rico Fernández, Susana

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

33212677X

Osorio Fernández, Consuelo

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

35297656Q

Pazos Montes, Luis Antonio

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590007-Física e química

N

N

Non

I

O

33320646V

Linares Fernández, Ana María

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

52494656P

Paredes Boubeta, María Dolores

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

32643486T

Alcaraz Prieto, María José

36025-Lama (A)

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

76363714B

Gómez Vicos, María Cristina

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590007-Física e química

S

N

Non

I

O

33282651H

Ferrón Novais, Mónica

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e química

N

N

Non

S

O

32807917G

López Muñoz, Pablo

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e química

S

N

Non

S

O

32784046F

Muinelo Castro, Isabel

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590007-Física e química

S

N

Inglés

S

O

36039804T

Baluja Araújo, María Del Pilar

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590007-Física e química

N

N

Non

S

O

35455356M

Aller Camiña, Gerardo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e química

N

N

Inglés

S

O

76815463V

López Pardo, Celia

36059-Vila de Cruces

36020386-IES Marco do Camballón

590007-Física e química

S

N

Inglés

S

O

32810478N

González Sánchez, Liliana María

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590007-Física e química

N

N

Inglés

D

O

36004932L

Bas López, Santiago

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

D

O

34942355L

González González, Rafael

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

D

CSCF1

34960340H

González Serodio, María Del Carmen

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

D

O

34602097T

Otero Marquina, María Emilia

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

D

O

32774220W

Romero Rodríguez, Catalina

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

D

O

33290746V

Quintela Sende, Rosa Perla

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSHD

34952214B

Neira González, Juan Luis

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSHD

44076260A

Torres Rivas, Begoña

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHD

44075414P

Martínez Cortizas, Ángela María

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHD

34924839Y

Fernández Fernández, María Milagros

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHD

76403035W

Ramil Blanco, Regina Francisca

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHD

35998778Y

Álvarez Leal, María Concepción

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSHD

36008443B

Capelo Lago, José Carlos

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

CSHD

35293529Y

Hermida Rivas, Bernardo

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

CSHD

33243176B

Iglesias Díaz, María Ángeles

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

I

CSHD

32413842B

Álvarez Arcay, María Antonia

15030-Coruña (A)

15025611-IES Monte das Moas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

CSHD

36002971J

Vega Movilla, Raquel Maria

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

CSHD

35284592Q

Silva Gómez, Margarita Candelaria

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSHFD

33207861R

Labandeira López, Consuelo

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHFD

33264297H

Dosil Dosil, Rosa María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHFD

34958894K

Rodríguez Garrido, María Teresa

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHFD

52450363J

Mariño Villa, María De La Encarnación

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHFD

52433729P

Bértoa Naya, María Esther

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHFD

32830517H

Lorenzo Arenal, María Belén

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSHFD

34948138Y

Pavón Freire, Miguel

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSHFD

33275867L

Piñeiro Susavila, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

CSHFD

33290743Z

Quintela Sende, Manuela Jazmín

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF3

34897602R

Temes Casas, María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF3

52455985T

Crugeiras Martínez, María Jesús

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF3

32662428J

Fernández Baz, Ángeles

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF3

36116062J

Fernández González, Blanca

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSCF2

33300879F

Montero Vilar, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF2

36120787T

San Martín Outeiral, David Abdón

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF2

33280706M

Otero Martínez, Francisco Javier

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF2

33293775X

Enjo Mallou, María Del Carmen

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSCF2

52499011Q

De La Torre Garel, Raquel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF2

35465781B

Acuña Miguéns, Lourdes

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF2

32797277J

Freijido Román, María Teresa

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF2

32670024L

Martín Suárez, Noemí

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF1

36111127T

Puime Montero, Belén María

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF1

35324030D

Fernández Zapata, Pablo María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSCF1

76777891G

Justo López, María Soledad

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF1

34897103P

Gago Calvo, Ángel

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF1

44806558M

Juiz Río, Sandra María

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSCF1

78788932V

De La Iglesia García, María Luz

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

Df

CSCF1

46904252F

Luengo Castaño, Aroa Isabel

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

Df

CSCF1

76931613V

González Besada, Sandra

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF1

33335716E

Rancaño Herrán, María

15030-Coruña (A)

15005245-IES Monelos

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

CSCF1

44474716F

Martín Bermejo, José Ángel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

CSCF1

32678936F

Palmero Aneiros, Ana

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF1

53164854D

De Toro Cacharrón, Xacobo Raúl

15004-Ares

15000338-CPI Conde de Fenosa

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

CSCF1

33998683Z

López Álvarez, María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF1

44469464E

Casalderrey Vázquez, Carmen

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

CSCF1

02547841Q

Ramos Martínez, Sergio

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

76809643Q

González Palmou, Olga

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

33822351T

Lence Cortiñas, María Jesús

36022-Grove (O)

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

36058676N

Ramos Villar, María Del Carmen

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

76352956V

Ferreiro Muíño, María Concepción

15066-Pino (O)

15019347-CPI Camiño de Santiago

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

52482704Q

Rodríguez Sanmartín, María Del Pilar

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

44080747M

Dios González, Ana María

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

33847145T

Fernández Castaño, Celia

36034-Neves (As)

36019402-IES Pazo da Mercé

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

33854664K

Vidal Varela, Leonor

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

34942591W

Valcárcel López, Fátima

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

76554352W

Carballeira Cascudo, María Jesús

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

33262229C

Pandelo Lorenzo, María Ángeles

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

44843631W

Guitián Astray, Luis

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

36089846V

Pérez González, Luis Miguel

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

36042823Y

Parada Santoro, María José

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

32679611S

Perille Seoane, Marcos

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

33333707Z

Pombo Rego, Xurxo

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

76712451E

Freijedo Pérez, Marta María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

36151934M

Robles Gómez-Reino, Ana María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

78789156B

Álvarez Luces, Paula

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

34995752X

Outumuro Pazos, Ana Begoña

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

32408453G

Rial González, José Manuel

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

E

O

46910372D

Viqueira Gómez, Cristina María

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

09398683D

Fernández Suárez, María Del Rosario

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

76622230F

Gómez Álvarez, Iria

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

36130696L

González Sotelo, Lourdes

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

79315822T

Vila Rodríguez, María Dolores

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

32672888P

Hermida Mera, María Paula

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

44085765D

Montes Diéguez, Susana

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

E

O

53167067Z

Rey González, Magdalena

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

33207637F

Mosquera Quinteiro, María Carmen

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

33214643K

Barrera Ramallo, Marcelino Antonio

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

33205213K

Lemos Iglesias, María Manuela América

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

34249951F

González Núñez, María Aurora

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

33223180W

Mariño Piñó, María José

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

36003427D

Fernández-Arroyo Ferrer, Ángel Pedro Juan Onofre

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

76708581Q

López García, Beatriz

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

07866967R

Hernández Herrero, José Carlos

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

I

O

33261069X

Rodríguez Sestayo, Magdalena

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

36129299W

González Martínez, Leopoldo

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

36057379A

Goyanes Hermo, Natalia

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

38100059F

Cosme De Avilés, Ana

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

33855805N

Tosar López, María Paz

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

33304630D

López Prada, María Inmaculada

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

I

O

32655070S

Cabalar Fernández, Genoveva María

15075-Sada

15032662-IES O Mosteirón

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

35449471P

Álvarez Garrido, Cristina

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

11429282F

Mojardín Vázquez, María Isabel

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

36086460N

Calvo Rodríguez, Luis

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

36073650J

Taín Guzmán, Florentino

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

76996107L

Fervenza Couñago, Beatriz

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

32662697Y

Lamas Antón, Francisco Xosé

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

33283796J

Castelao Boga, María Del Rosario

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

10072741Y

González Chapinal, José Antonio

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

76620650Z

Varela Otero, Elías

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

35460670Y

Torrado Bea, Raquel

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

76866768D

Barreiro Fuentes, Berta

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

32824297P

Rico Fachal, Daniel

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

44079360K

Suárez Otero, María Isabel

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

32772824D

Pereira Gómez, María Dolores

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

32791392Q

Gómez Suárez, María José

15030-Coruña (A)

15005233-IES Agra do Orzán

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

44083269C

Ardá Guerra, María Cruz

15030-Coruña (A)

15005269-IES Urbano Lugrís

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

33299740H

Pombo Pasín, Sandra

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

76811278H

Rodal Rodríguez, Josefa

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

32635883X

García Cela, María Natividad

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

76417571W

Cerviño Gómez, María Del Carmen

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

32827942L

Rivera Pérez, Iván

15041-Laracha (A)

15027654-IES Agra de Leborís

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

33289944C

Alcaide Corral, Esteban

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

44426294T

Vázquez Cordero, Belén

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001683-IES Martaguisela

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

34988672Z

Rodríguez Vázquez, Patricia

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

44453108L

Borrajo Santos, Rubén

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

34962292S

Sánchez Ansia, María Elena

32034-Gudiña (A)

32005305-CPI Laureano Prieto

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

44822133D

Ponte Iglesias, David

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

71507940C

González De Paz, Beatriz

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

34264187Y

Ulloa Guitián, Monserrat

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

44455351P

Padrón Rodríguez, María

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

36145935D

Trigo Fernández, Miguel

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

32696082H

Romero Breijo, Raquel

27015-Cospeito

27002997-CPI Virxe do Monte

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

32679178L

Villanueva Vigo, Javier

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

76995296J

Vaz Veiga, Mónica

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Inglés

S

O

33992438W

Rodríguez De Bernardo, Alberte

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

46911994K

Vieito Blanco, David

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

52459938C

Fontaíña Sampedro, Beatriz

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

76622729T

Álvarez Regal, Paula

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

34960137E

González Porto, María De La Cruz

36023-Guarda (A)

36019244-IES A Sangriña

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

10084027E

García Prol, Marta

36025-Lama (A)

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

34979244Q

Blanco González, Ilda

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

44827106Z

Pérez Maceira, Jorge José

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

34982566A

Alvar Álvarez, Francisco

27044-Pastoriza (A)

27016716-IES Fonmiñá

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

36132158D

Rivas López, Santiago

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

46902646B

Santaolalla Bejarano, Eva

27029-Meira

27016303-IES Pedregal de Irimia

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

39467390B

Monetti Rodríguez, Liliana Noemí

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

34996897M

Gonçalves García, Adán

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

52938304D

Lameiro Pérez, Adriana

27048-Pontenova (A)

27016297-IES Enrique Muruais

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Non

S

O

79325016V

Riveiro Nogareda, Eva María

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590008-Bioloxía e xeoloxía

N

N

Inglés

S

O

02244267L

Martín Vázquez, María Esther

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

44832871Y

Garrido Tojo, Paula

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

33281560P

Prego Boente, Óscar

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

S

O

36126511C

Bendamio González, Guadalupe

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

590008-Bioloxía e xeoloxía

S

N

Non

D

O

35414013Q

Leis Carlés, José Francisco

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590009-Debuxo

N

N

Non

Sp

O

33797185L

Mendaña Justo, Mateo

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590009-Debuxo

N

N

Non

D

O

07800300B

González Mulas, Isidro

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590009-Debuxo

N

N

Non

D

CSHFD

07227169V

Molina Martínez Risco, Laura María

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

N

N

Non

D

O

32659034T

Lanza López, María José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590009-Debuxo

N

N

Non

D

O

44081707E

Lojo Costa, Águeda

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

Sp

O

32661336W

Acitores García, Marta María

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590009-Debuxo

N

N

Non

Sp

O

09790578F

Aller Arenas, María Isabel

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHD

36109446K

Suárez Villanueva, José Luis

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHD

32821790P

Fidalgo De Lemos, María Helena

15030-Coruña (A)

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHD

52862091H

González Hernández, Sonia

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHD

00668907K

Prieto Carrasco, María Carmen

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHD

32694581N

Armada Rodríguez, María Carmen

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590009-Debuxo

N

N

Non

Df

CSHFD

34930739H

Pérez Losada, María De Los Ángeles

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHFD

35290344H

Iglesias González, Mario Alfonso

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSHFD

33310298L

Vecino Varela, María José

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590009-Debuxo

N

N

Non

Df

CSCF2

32675414G

Martín Romalde, María Isabel

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590009-Debuxo

S

S

Non

Df

CSCF2

47350365N

Sánchez Mata, Raquel

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSCF2

53164206M

Argiz Romaní, Teba

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

S

N

Non

E

CSCF2

33314977Y

Sánchez Corral, Pablo Benito

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSCF2

36142000F

Iglesias Carrera, María

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590009-Debuxo

N

N

Non

Df

CSCF1

36102513B

Rodríguez Romero, Víctor

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590009-Debuxo

N

N

Non

Df

CSCF1

33304631X

Jaureguizar Ortiz De Zárate, Francisco

15030-Coruña (A)

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

N

N

Non

Df

CSCF1

33313714P

Arias Veiga, Begoña

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590009-Debuxo

N

N

Non

Df

CSCF1

44077378V

Rodríguez Fernández, María Del Pilar

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590009-Debuxo

S

N

Non

E

CSCF1

35322174Q

Ferradas Otero, Susana Isabel

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSCF1

44083231M

Rivas Fernández, Juan

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590009-Debuxo

S

N

Non

E

CSCF1

35306842W

Barros Fortes, Inés

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590009-Debuxo

S

N

Non

E

CSCF1

76713503Q

Colmenero Torres, María Jesús

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSCF1

36121855X

Ferrín Iglesias, María Xesús

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSCF1

32838647Y

Téllez González, Elisa

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590009-Debuxo

N

N

Non

E

CSCF1

44083952J

Yáñez Cid, Débora

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

78732659W

Rios Cerviño, Francisco Jesús

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

76861048Q

Arenaz Bua, Fernando

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

76718328B

Garrido Pérez, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

76992142X

Duarte Suárez, Patricia

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

07871369X

López Sánchez, Adela Isabel

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

33331892Q

Fernández Fulgencio, María Paulina

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

77593590P

Cal Vázquez, David Alonso

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

35259377D

Perales Garat, Joaquin

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

34978572B

Tabares Domínguez, María Del Pilar

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

44082404Y

Otero García, Tatiana

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

53173643N

Vázquez Lorenzetti, Elsa Liliana

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

07867954E

Cortes Hernández, Eva María

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

42074649J

Herrera Hernández, María Antonieta

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

35568032G

Rodríguez Álvarez, Cristina

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

33301347S

Rey García, Manuel

15012-Boqueixón

15001665-CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

76368187E

Iglesias Pereira, Patricia

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

52491904Q

Davila Souto, José Luis

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

32650400Z

Marín Rodríguez, Manuel Ángel

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

35289754A

Pena Rodríguez, Manuel

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

45684031M

Sánchez Briz, María Elena

15030-Coruña (A)

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

53161428X

García Brea, Laura María

32063-Pobra de Trives (A)

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590009-Debuxo

N

N

Non

E

O

32703918B

Fernández Bravo, María Cristina

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

33349950L

González Tella, Tania

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

07954337V

González Bustos, María Cristina

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

28453363V

López Pallares, Ángel

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590009-Debuxo

S

N

Non

E

O

33831680Z

Fernández López, Gonzalo Jaime

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590009-Debuxo

S

N

Non

Df

CSC

76746915D

Lamas Álvarez, Juan José

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590009-Debuxo

N

N

Non

S

O

33339662N

Pérez González, María José

27018-Fonsagrada (A)

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590009-Debuxo

N

N

Inglés

D

O

33819054S

Vázquez Vázquez, Ana María

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590010-Francés

N

N

Non

D

O

33828179D

Morán González, María Jesús

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590010-Francés

N

N

Non

D

O

34258744Z

Rego García, Ana

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590010-Francés

N

N

Non

D

O

34928777B

Fernández Martínez, Rosa

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590010-Francés

N

N

Non

RE

O

36011170R

Rodríguez Andrade, Inmaculada

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590010-Francés

S

N

Non

D

CSCF1

34898673Z

Rey Criado, María

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590010-Francés

N

N

Non

D

O

33326230N

López Díaz, Beatriz

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

D

O

32823884D

Fernández Macías, Sara

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590010-Francés

N

N

Non

D

O

44149220F

Mejuto Sende, Irene

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

Non

D

O

47437994B

Muíño Raña, Beatriz

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590010-Francés

N

N

Non

D

O

39012121G

Marrondo Montero, María Carmen

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

32630514T

Rodríguez Ponseti, Margarita

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

32749490C

Rodríguez Ferreiro, María Teresa

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

71499372P

Donis Pérez, María Belén

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

36048216V

Oliva Levanti, María Francisca

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

35426128X

Gavieiro Gavieiro, María Isabel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

44078535R

Pérez Conde, Juan Antonio

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSHD

76356979S

Vales Maceira, María Francisca

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590010-Francés

S

N

Non

E

CSHD

35245955L

Rodríguez Moldes, Rosa María Peregrina

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHD

32700300G

Rodríguez Mouriz, Silvia

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHD

13709648S

Martínez Fuentevilla, María Pilar

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHD

33271259B

Ríos Quintas, María Pilar

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHD

X3316919C

Odet , Isabelle Chantal

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHD

44818732N

Neira Cerdeira, María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

S

N

Non

Df

CSHFD

76619739T

Grande Fernández, Elva

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590010-Francés

S

N

Non

Df

CSHFD

78791234L

Ferreiro Figueiras, Baltasara

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590010-Francés

S

N

Non

E

CSHFD

34903964S

Villar Seara, María

32054-Ourense

32016455-IES Julio Prieto Nespereira

590010-Francés

S

N

Non

E

CSHFD

77592829Y

Ballesteros Andrade, Paula

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHFD

35309232T

García Moledo, Clementina

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590010-Francés

N

N

Non

E

CSHFD

36053817Y

Vicente Álvarez, Marina

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF3

X5236572R

Piberne , Sabrina Karine Annick

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF3

36133292Q

Barcón Pajuelo, Marta

36057-Vigo

36013448-CIFP Manuel Antonio

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF3

77008459C

Carballo Alonso, María José

36029-Moaña

36004745-IES A Paralaia

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSCF2

46899030Y

Parcero Souto, Eva María

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF2

36128980M

Argiz Pérez, Ana María

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF2

33997306V

Veiga Levray, María Isabel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF2

76621312D

Meixide Fernández, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSCF1

32682657W

López López, Sandra

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590010-Francés

N

N

Non

Df

CSCF1

44462859H

Vázquez Gómez, Sonia

36038-Pontevedra

36020064-CIFP Carlos Oroza

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

33247702Y

Otero Blanco, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

35294384X

Lores Casalderrey, Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF1

11414810W

Méndez Fernández, María Elena

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

32681194B

Muíños Fraga, María Sonia

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF1

32674236E

Huerga Suárez, Gloria

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

44817095P

Rey Conde, María Del Pilar

15057-Noia

15990121-Extensión EOI de Noia

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF1

X2080266P

Dumesnil , Sarah

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

77402873F

Ardariz García, Ana Sofía

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

76933229T

Sánchez Parada, Sandra

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590010-Francés

N

N

Non

E

CSCF1

76578466N

García Fernández, María Luz

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

35578468K

Urceira Garrido, Adelaida

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590010-Francés

S

N

Non

E

CSCF1

33549795V

Pons Gayoso, Elena

36009-Cañiza (A)

36001148-CPI da Cañiza

590010-Francés

S

N

Non

E

O

33292128L

Neo Vázquez, Bienvenido

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590010-Francés

N

N

Non

E

O

34255512W

Cereijido López, María Laura

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590010-Francés

S

N

Non

E

O

33296528A

Pérez Álvarez, Lucía

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

E

O

76992849G

Sánchez González, Antonia

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590010-Francés

S

N

Non

E

O

11955861R

Escudero Pedrero, María Cristina

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590010-Francés

N

N

Non

E

O

33311609L

Veiga López, María José

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590010-Francés

N

N

Non

E

O

33856678B

Fernández Díaz, Amalia

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590010-Francés

S

N

Non

E

O

76810850G

Villamayor Pérez, Lucía

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

E

O

78787512T

Pérez Romero, Lucía

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590010-Francés

S

N

Non

E

O

32873487R

Vallina Pascual, Noelia

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590010-Francés

S

N

Non

E

O

44820917N

Sánchez Gigirey, María Carina

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590010-Francés

N

N

Non

E

O

33222021Q

Neira Lamas, Rosa María

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590010-Francés

S

N

Non

E

O

52470975V

Porto Rey, María Jesús

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590010-Francés

N

N

Non

E

O

10897022J

Pérez Inés, María Elena

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590010-Francés

S

N

Non

E

O

46913691Q

Gómez Lago, David

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

Non

E

O

76367149L

Trillo Trillo, María Milagros

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590010-Francés

S

N

Non

E

O

36026988H

Pintos Andrés, María Del Carmen

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590010-Francés

S

N

Non

E

O

71507882P

Pérez Arias, Milagros

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590010-Francés

N

N

Non

E

O

32696452C

Toval Porta, Alejandro

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590010-Francés

S

N

Non

E

O

X3363163B

Maugan , Gaelle Aimee Marie

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590010-Francés

N

N

Non

E

O

51887188Q

Legazpi Buide, María De Las Mercedes

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590010-Francés

S

N

Non

E

O

35316789J

Ruibal Ordóñez, Juan

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590010-Francés

N

N

Non

E

O

33205589Y

Guerra Sotelo, María Teresa

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590010-Francés

S

N

Non

E

O

44087722B

Corbal Vidal, Susana

36022-Grove (O)

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590010-Francés

S

N

Non

E

O

32698732T

Tojeiro Luaces, Isabel

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15025694-IES Moncho Valcarce

590010-Francés

S

N

Non

E

O

52937050C

Vázquez Duarte, Verónica

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

E

O

32612718Y

Cagiao Rodríguez, María Del Carmen

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590010-Francés

N

N

Non

E

O

34986331L

Piñeiro Ferreira, José Luis

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

Non

E

O

76342029S

Rey Souto, María Dolores

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590010-Francés

S

N

Non

E

O

33856105J

Fraga Pérez, Alfonso

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

E

O

34949126M

Fernández Nogueiro, María Sol

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590010-Francés

S

N

Non

E

O

35301038V

Domínguez Muíños, Rosalina

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

E

O

76893047E

Troncoso Rodríguez, Asunción

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590010-Francés

N

N

Non

E

O

40455765F

Núñez Siota, Manuel

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590010-Francés

N

N

Non

E

O

71123535Z

Gaspar García, Silvia

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590010-Francés

S

N

Non

E

O

35550920G

Táboas Alonso, María Dolores

36055-Tui

36990113-Extensión EOI Tui

590010-Francés

N

N

Non

E

O

44833833W

Torreira Otero, Rosa María

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590010-Francés

N

N

Non

E

O

34966225S

Mourín Macía, Marta

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590010-Francés

N

N

Non

E

O

32613119Q

Viñas Cortizas, María Concepción

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590010-Francés

N

N

Non

E

O

49671876H

Vaucanson Harguindey, Laetitia

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590010-Francés

N

N

Non

E

O

36157414B

Santamariña Rivera, Raquel

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590010-Francés

S

N

Non

R

O

33320065B

Abella Val, Ana María

32009-Barco de Valdeorras (O)

32990112-Extensión EOI O Barco

590010-Francés

N

N

Non

R

O

48417329Y

Torrano Vicente, Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

I

O

33833238P

Rodríguez Piñeira, Manuel Severo

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590010-Francés

S

N

Non

I

O

33215014R

Escudero Caamaño, Adelaida

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590010-Francés

S

S

Non

I

O

33853959Y

López Corral, María Carmen

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590010-Francés

S

N

Non

I

O

34923789Z

Fortes Malingre, María Olga

32009-Barco de Valdeorras (O)

32001725-IES Lauro Olmo

590010-Francés

S

N

Non

I

O

33273364T

Rivera Cascudo, Encarnación

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590010-Francés

S

N

Non

I

O

36085462A

Vilariño Martínez, Agustín

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590010-Francés

N

N

Non

I

O

35320111T

Couso Pequeño, Óscar

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590010-Francés

S

N

Non

D

O

33803906R

Lorenzo Blanco, Xosé Luís

32054-Ourense

32015050-CIFP A Farixa

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

33857467H

Bouza Betriu, María Concepción

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

33853912M

Mata Gayoso, Blanca Nieves

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

51659208N

García Martínez, María Magdalena

36045-Redondela

36990134-Extensión EOI de Redondela

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

36089898T

Gundín Ozores, Ángeles

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSC

76619191G

Gómez Neira, María Asunción

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSC

76622961W

López Rodríguez, Raquel

32054-Ourense

32016765-CIFP Portovello

590011-Inglés

N

N

Non

D

CSCF3

32651872Z

Miranda Vigo, María Montserrat

15030-Coruña (A)

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590011-Inglés

S

N

Non

Sp

CSCF2

32840909Z

Lavandeira Rojo, Sonia

15030-Coruña (A)

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590011-Inglés

N

N

Non

D

CSCF1

33329812Y

Graña Seoane, María Del Pilar

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590011-Inglés

S

N

Non

D

O

33267663A

Menéndez Vázquez, Magaly

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

32756358B

De Azpiazu Armada, María Jesús

15030-Coruña (A)

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590011-Inglés

S

N

Non

D

O

32442876L

Zaera González, Lourdes

15030-Coruña (A)

15027770-IES A Sardiñeira

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

13299513Q

Oulego Prado, Ana Isabel

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

09772285E

Pérez Laorden, Sonsoles

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590011-Inglés

N

N

Non

D

O

76413827F

Peña Lombao, Juan José

15030-Coruña (A)

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHD

36003484C

Táboas Pastor, Rafael

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHD

35302455P

Hernández Otero, María Del Mar

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHD

36111892Y

García Pérez, Sonia María

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

33274957Y

Sande Blanco, Ana Isabel

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

32654994P

Fernández Vargas, Marta María

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

35463050V

Daporta Santiago, María Rosa

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

36045002T

Gómez Fernández, María Del Carmen

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

32832841L

García Otero, Tania

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

78794408L

Andrés Casal, Amelia

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

33294795H

Rama Martínez, María Del Mar

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

32791313Y

Vérez Jáuregui, María Fernanda

15030-Coruña (A)

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

32662149X

Meizoso Arnoso, Ana Lorena

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

32829325E

Sierra Vales, María Ángeles

15030-Coruña (A)

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHD

76817050V

Faílde Porto, Susana

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

I

CSHD

32758217F

Fernández Rodríguez, María Dolores

15030-Coruña (A)

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590011-Inglés

N

N

Non

I

CSHD

32793705Y

Conesa Mariño, Mónica

15030-Coruña (A)

15025611-IES Monte das Moas

590011-Inglés

S

N

Non

I

CSHD

32680573B

Tenreiro Díaz, Laura

15036-Ferrol

15006778-CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHFD

33255110P

Torres González, Ana María

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHFD

33270077W

Brea González, Olga

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590011-Inglés

S

N

Non

Df

CSHFD

32806650W

Ares Sánchez, María Victoria

15030-Coruña (A)

15005211-IES Salvador de Madariaga

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHFD

32815945M

Castro Fernández, Elena

15030-Coruña (A)

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590011-Inglés

S

N

Non

Df

CSHFD

79321484G

Rodríguez Barca, María Encarnación

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590011-Inglés

S

N

Non

Df

CSHFD

34989000C

Iglesias García, María Ángela

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHFD

32788071F

Vázquez Vázquez, José Manuel

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSHFD

33341536T

Lama Giménez, María

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

35279553Z

González Prieto, Rosa María De Las Nieves

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

32449418Y

Fernández Méndez, Soraya

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

36072657D

Martínez Dios, Ana Del Pilar

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590011-Inglés

S

N

Non

E

CSHFD

35294442E

San Segundo Fernández, María Luisa

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

34956497Q

González Rodríguez, Consuelo

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

32802641H

Seijas Millares, Juan José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

32645090V

Villamor Canelas, María Adoración

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSHFD

32708155Q

López Río, Marina

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

I

CSHFD

34591880H

González Durán, María Fe

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590011-Inglés

N

N

Non

I

CSHFD

33204457R

Janeiro Caramés, María Lourdes

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590011-Inglés

N

N

Non

I

CSHFD

32427484Z

Domínguez Ferreño, Isabel

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590011-Inglés

N

N

Non

I

CSHFD

34944455A

Fernández Otero, Rosa María

15019-Carballo

15990117-Extensión EOI de Carballo

590011-Inglés

N

N

Non

RE

O

33229933Q

López Boullón, Rosa M.

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590011-Inglés

N

N

Non

RE

O

35257894K

Gutiérrez Rodríguez Moldes, Jacobo Juan

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF3

32768247D

Naveira Mollón, Mónica

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF2

36050976V

Olea Teijeiro, Florencio Antonio

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF2

36119440X

Codina Blasco, Sandra María

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF2

33287193Y

Giao Sánchez, Rosa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF2

33336985A

Gómez Rodríguez, María José

27032-Monterroso

27016248-IES de Monterroso

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF2

32659448T

Quiza Varela, Teresa

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF2

36112001T

Souto Moure, Alejandra Inmaculada

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF2

44086392S

Pérez Agulla, Sabela

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF2

53170604D

Cazorla Torrado, Luisa

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF2

32666195P

Bouza López, Silvia

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

590011-Inglés

S

N

Non

E

CSCF2

33295113Z

Cobas García, Matilde

15059-Ordes

15990126-Extensión EOI de Ordes

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF1

76937647W

Bedia Méndez, María Teresa

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF1

35309349W

Lorenzo Fontenla, Esther María

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590011-Inglés

N

N

Non

Df

CSCF1

36095338N

Crespo Ubierna, María De Los Ángeles

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590011-Inglés

S

N

Non

E

CSCF1

45430691X

Pérez Torres, Jesusa

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

33296255Y

Barros Cerviño, Silvia María

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

44831808R

Mirón Blanco, María Pilar

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

76934525P

Alonso Gasalla, Irene Ángela

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

52455046G

Vázquez Hermida, María Del Carmen

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

33291309M

Rivas Castro, Olga

36017-Estrada (A)

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

36117927S

Vázquez Domínguez, Begoña

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

46911725M

Luaces Ensá, Cristina

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590011-Inglés

S

N

Non

E

CSCF1

X6045762M

Barry Murphy, Deirdre

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

78796981Q

Fernández Carril, Raquel

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590011-Inglés

S

N

Non

E

CSCF1

33342459A

Gómez Queizán, Laura

27028-Lugo

27006528-CIFP As Mercedes

590011-Inglés

N

S

Non

E

CSCF1

76575285M

Seoane Vázquez, Ana Isabel

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590011-Inglés

N

N

Non

E

CSCF1

76367603J

Faya Castro, María José

15059-Ordes

15990126-Extensión EOI de Ordes

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

52451491Z

González Vinagre, Carmen María

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

53164917A

Gómez Fernández, Alejandro

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

53112059E

Calvo Iglesias, Lara María

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32641218D

Vizoso Blanco, Andrés Juan

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76409258S

Alvelo Salgueiro, María Belén

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36042072Z

González De Castro, María Consuelo

36039-Porriño (O)

36019529-IES Ribeira do Louro

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36087135C

Bello Costal, Constantino Donilo

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

35555710X

Rodríguez Gregores, Jesús

36048-Rosal (O)

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36074079M

Rodríguez Núñez, Teresa

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

33850795Q

Valledor Núñez, María Isabel

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32772045N

Varela Vázquez, María Olga

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32763587H

Del Valle Cortinas, María Asunción

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32765133T

Gondell Delgado, María Yolanda

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32764253V

Pardo Corral, Minia

15030-Coruña (A)

15023132-EOI da Coruña

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33266354M

Villaverde Vázquez, Julio

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36067634T

Iglesias Falque, María Del Carmen

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34259905W

Vázquez Núñez, María José

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

35442809Q

Goldar Pazos, Socorro

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36069201A

García Pérez, Cristina

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

72256069M

Amedo Fouce, María Del Carmen

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36063977T

Pérez Fernández, María Jesús

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

35445698F

Dios Suárez, Manuela

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

52613930G

García González, María Lucía

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36055029E

Izquierdo Castro, María José

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

33303554Z

Sampayo Fernández, María De La Paz

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

35544641G

Coto Rodríguez, María Raquel

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

79310515Y

Lagoa Freire, Elena María

15085-Touro

15017880-CPI Plurilingüe de Fonte-Díaz

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33262685Q

García García, María

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33271269K

Campaña Abuín, Roxer

32054-Ourense

32016765-CIFP Portovello

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36079129H

Camaño Rial, Carlos

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32764596S

López Caamaño, Domingo

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

34963518E

Atanes López, María Luisa

32087-Vilamarín

32016285-IES de Vilamarín

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33257154M

Rúa Barcia, María Dolores

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36047956X

Iglesias Torres, Ana María

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36083618E

Frade Llobet, Patricia

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

35319017X

Sieiro Pérez, Rosa Ana

36047-Rodeiro

36008155-CPI de Rodeiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76928264A

Liñares Villardefrancos, Susana

36017-Estrada (A)

36990126-Extensión EOI de A Estrada

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33307551D

García Barrio, María Dolores

27030-Mondoñedo

27006966-IES San Rosendo

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

77592669F

Pérez Pelegrín, María Del Rosario

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32647345H

Aneiros López, Antonio

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33298421X

Martínez Becerra, Sonia María

15045-Mazaricos

15008714-CPI da Picota

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32680151A

Galdo López, Antonio

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

76622352Z

Sánchez López, María Mercedes

27057-Sarria

27990145-EOI-Sección de Sarria (IES Gregorio Fernández)

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32841794W

Mato De Las Heras, Susana

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

34934705M

Caride Ogando, Manuel

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

33225779W

Loroño Pérez, María Del Carmen

15067-Pobra do Caramiñal (A)

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

76872759C

Calviño Riveira, Elena María

36017-Estrada (A)

36990126-Extensión EOI de A Estrada

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

53165862M

Rodríguez Manso, Laura

15019-Carballo

15990117-Extensión EOI de Carballo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76546620K

López González, María De Las Nieves

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34994149V

García Fernández, Carolina

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36163334C

García Arias, María Jesús

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76617956B

García Prieto, María Begoña

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33257200M

Mato Baneira, María Aurora

15056-Negreira

15990129-Extensión EOI de Negreira

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34994065W

Valeiras Lorenzo, Andrea

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

75750945P

Moreno Rodríguez, Ana María

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32787694K

Anido Canedo, Julio

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34897092C

Fernández Rodríguez, Carmen María

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33263685G

Pérez Alonso, Rosalía

15057-Noia

15990121-Extensión EOI de Noia

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

78782598P

Domínguez Arufe, María Cristina

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

52450991C

Pérez Fariña, Benedicto

15073-Ribeira

15014568-IES nº 1

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32772064P

Fernández Prieto, Concepción

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32444557K

Lista Rodríguez, María Carmen

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34890567G

Castro Barral, María Mercedes

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33351243R

Méndez López, Vanesa

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590011-Inglés

N

S

Non

E

O

32438946E

López Pallas, María Amable

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76517557F

Pérez Tubío, María Peregrina

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

77403289D

Abalo Ozores, Elba

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34872290N

Rúa Iglesias, Lucía

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34894507B

Vázquez Fente, María Cristina

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Aquis Celenis

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36061387D

González Comesaña, Margarita

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32764916J

Abeledo Penas, Susana María

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33852985K

Maseda Francos, María Cruz

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32808697W

Manteiga Gómez, María Dolores

36024-Lalín

36990122-Extensión EOI de Lalín

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

44810140E

De Salvador Agra, Xabier Xosé

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

35466226L

Fraga Vicente, María Elena

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36079695D

Martínez García, María

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

47364553D

Pazos Vázquez, Paula María

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32657760Z

Otero Mariñas, María Dolores

15022-Cedeira

15990127-Extensión EOI de Cedeira

590011-Inglés

N

S

Non

E

O

32639294V

Pena Bonome, María Isabel

15070-Pontes de García Rodríguez (As)

15990135-EOI-Sección das Pontes de García Rodríguez (IES Castro da Uz)

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76353945V

Pardo Busto, María Isabel

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36059474M

Domínguez Peixoto, Cesáreo Segundo

36057-Vigo

36013448-CIFP Manuel Antonio

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34972967H

Álvarez Paz, Eva

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

15246679W

Pasabant Quintián, Mikel

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

36152789D

Tizón Couto, Beatriz

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32806331M

López Caramés, Cristina

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76926100R

Nodar Jiménez, Lucía

36045-Redondela

36990134-Extensión EOI de Redondela

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

53169932G

Rosales Damil, Sonia

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

77593326C

Gayoso Rodríguez, Rocío

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32679804R

Sánchez Muíño, Miguel Ángel

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

33332787Z

Fernández Bermúdez, Angelina Gema

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32691582A

Viñas Mayo, Laura

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32841768E

Míguez Martínez, Noelia

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33327073G

Castro Baamonde, María Del Pilar

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33991852Z

Vázquez Rouco, Sandra

15057-Noia

15990121-Extensión EOI de Noia

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76905086D

Lago García, Natalia

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

44452756N

Fernández Fernández, María

32019-Carballiño (O)

32990114-Extensión EOI Carballiño

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

39720089D

Regueiro Leis, Natalia

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33265068F

Villar González, María Rosa

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32780583V

Sánchez González, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

44828880V

Del Río Rodríguez, Manuel

15073-Ribeira

15990125-Extensión EOI de Ribeira

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32689252L

Galdo Vizoso, Diana

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590011-Inglés

S

N

Non

E

O

32750339H

Varela Núñez, Mercedes

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76929050F

Costas García, Vanesa

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

52432459A

Garrido Aláez, María De Las Mercedes

15023-Cee

15990122-Extensión EOI de Cee

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36103821P

Rodríguez Domínguez, Mónica

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32657389B

Santiago López, María Del Pilar

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

52937144E

Triñanes López, María Luisa

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

76621102Y

Rigueira Rey, Susana

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

35320790N

Balea Durán, María

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33539435F

Castro Baamonde, Marcela

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

36172655A

González Barreiro, Ana

36008-Cangas

36990112-Extensión EOI Cangas

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33350944R

Gaute Montes, Verónica

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32668084B

Sobrido Julías, Alejandra

27058-Saviñao (O)

27012450-CPI Dr. López Suárez

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

53173408F

Hernández Crespo, Manuel Jerónimo

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34989514M

Conde Pardo, Patricia

36042-Ponteareas

36990124-Extensión EOI de Ponteareas

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

33304747B

Teijeiro Gato, María Mercedes

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

34915090D

Álvarez Fernández, Clara Mª Sara

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

E

O

32685557G

Noya Dopazo, José Ignacio

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

07774079X

González Hernández, Ana María

32085-Verín

32016790-IES Castro de Baronceli

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

32435300X

Rodríguez Salgueiro, Raimundo

15023-Cee

15990122-Extensión EOI de Cee

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

76400334S

Iglesias Blanco, Francisco

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

32629806M

Currás López, Jesús

32054-Ourense

32016081-EOI de Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

36041101D

Janeiro Portabales, María Concepción

36057-Vigo

36990123-Extensión EOI de Vigo

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

36046736D

Marty Pazos, Pedro

32054-Ourense

32990127-Extensión EOI Ourense

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

32787259T

Díaz Losada, María Del Mar

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590011-Inglés

N

N

Non

I

O

33312241F

Rodríguez Fernández, Gloria Zulema