Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 186 Luns, 30 de setembro de 2013 Páx. 38418

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 18 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas do baremo no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013), aberto mediante o Anuncio do 10 de xullo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo).

Unha vez publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo e a relación definitiva de persoas excluídas. En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas no anexo deste anuncio e na páxina web desta consellería (http://www.edu.xunta.es) as puntuacións definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, especialidades de chinés (592004) e xaponés (592013).

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación definitiva de persoas excluídas, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 18 de setembro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Baremo definitivo admitidos – xaponés

Apelidos e nome

DNI/NIE

Baremo

Total

Titulación

Gal.

Gastaminza Franco, Santiago

09325913B

1.1 - 0.1166

1.2 - 0.35

2.1 - 1.5

2.3.2 - 2

2.4.b - 0.5

4.4666

2

non

Baremo definitivo admitidos – chinés

Apelidos e nome

DNI/NIE

Baremo

Total

Titulación

Máster prof.

Gal.

Malerba, Alessia

X9129303M

non

non

Rey Sante, Leticia

71702070F

0

2

non

non

Relación de persoas excluídas definitiva

Apelidos e nome

DNI/NIF

Corpo especialidade

Causa

Dosil Carpintero, Javier

44822846D

592013

1, 2

Kuyama, Naomi

Y2042692F

592013

3, 6

Maruyama, Takashi

Y0426898D

592013

2, 3,

Huang, Tzu Huai

X4635788T

592004

1

Kuyama, Naomi

Y2042692F

592004

3, 6

López Calvo, Francisco Javier

53401651K

592004

7

Núñez Pol, Fernando

32830842K

592004

2

Padín Novas, Marola

76932389B

592004

2

Sobral Santiago, Suevia

44082818Y

592004

2

Wang, Quan

Y1582943M

3, 6

Causa exclusión:

1. Titulación inadecuada.

2. Non reunir os requisitos de formación complementaria.

3. Titulación sen homologar.

5. Non ter a nacionalidade española nin doutro país membro da Unión Europea ou de calquera outro dos estados aos que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras.

6. Solicitude presentada fóra de prazo.

7. Xa está na lista de interinos/substitutos do mesmo corpo e especialidade.