Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Martes, 1 de outubro de 2013 Páx. 38748

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2013, da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, pola que se incoa expediente para a declaración de ben de interese cultural da colección Novacaixagalicia.

O carácter sobranceiro da coñecida como colección Novacaixagalicia recolle un conxunto artístico único pola calidade das obras que a compoñen e o alcance simbólico e representativo da evolución da arte galega dos últimos tempos. Un patrimonio moble plural que nace do esforzo da sociedade galega, expresa a súa creatividade e ten nela o seu indiscutible receptor moral.

A significación social que unanimemente se está poñendo de manifesto, derivada das características mencionadas, fálanos dun elenco de obras que exixen a posta en marcha do correspondente procedemento administrativo que o centro directivo en materia de patrimonio cultural ha de impulsar mediante o exercicio das facultades que a normativa na materia lle outorga.

A finalidade do expediente administrativo que se incoa non é outra que verificar oficialmente con criterios científicos, académicos e técnicos a recoñecida relevancia da colección e o seu coherente tratamento e consideración, de xeito que quede acreditado con todas as garantías xurídicas necesarias que estamos ante uns valores culturais que merecen o maior rango de protección. O ordenamento xurídico habilita determinados instrumentos legais de cara a preservar a integridade da colección e o seu acceso para o estudo e goce por parte de toda a sociedade galega.

A colección artística está composta por 5.638 obras de máis de mil autores de obra gráfica e autores de obra pictórica, escultórica e outras artes menores, cunha presenza predominante de obras do século XX. En total conta con 3.468 obras artísticas (pintura, escultura, fotografía, esmaltes, iconas, cerámicas, instalación e vídeo) e 2.170 exemplares de obra gráfica.

Todo o anterior sen prexuízo de que, como resultado dos labores de información e investigación derivados deste expediente, deberán precisarse estes contidos ou ben completarse cos datos cuantitativos e cualitativos que se obteñan.

A súa orixe está na colección reunida pola Obra Social da antiga Caixanova, institución financeira constituída o 17 de xullo do ano 2000 en virtude do acordo de fusión acadado polas asembleas xerais das caixas de aforros de Vigo (fundada en 1880), Pontevedra (fundada en 1930) e Ourense (fundada en 1933).

A Colección nace a mediados do século XX, momento en que comezan a retornar a Galicia algúns dos artistas galegos emigrados na posguerra, logo de se constituír en 1961 a obra social Caixavigo. O seu obxecto inicial foi apoiar o labor dos artistas galegos, así como difundir e divulgar a riqueza cultural e plástica de Galicia. Esta Colección de Caixavigo pasará a denominarse Colección Caixanova no ano 2000 coa fusión das caixas. Reúne máis dun milleiro de pinturas e esculturas e foi cualificada daquela como a mellor colección privada de arte contemporánea de galega.

Nas súas orixes a colección decantouse, preferentemente, polos artistas e as artistas galegas e o formato pictórico no desexo de reunir unha colección de arte galega dos séculos XIX e XX.

Cos anos, a colección foi medrando e incorporando novos formatos e técnicas (pinturas, esculturas, gravados, debuxos, fotografías e instalacións), con obras de autores contemporáneos, dende a segunda metade do século XX ata a actualidade. O elenco abrangue artistas tanto de dentro como de fóra de Galicia.

Unha parte importante da Colección Novacaixagalicia constitúea a obra gráfica, reunida a partir dos traballos premiados na Bienal Internacional do Gravado, premiados e participantes de orixe diversa (Europa, América e Asia). Este certame foi convocado inicialmente pola desaparecida Caixa Ourense e posteriormente continuado por Caixanova e Novacaixagalicia. A estas pezas galardoadas que se incorporaron á colección sumáronse gravados doutros autores importantes de renome internacional e indiscutida relevancia na historia universal da arte.

Trátase dunha colección froito da obra social dunhas entidades financeiras imbricadas na sociedade galega, destinataria última deste patrimonio que ela mesma, cos seus propios recursos e esforzos, foi xerando ao longo do tempo.

No expediente recóllese un relatorio dos eixos e contidos máis salientables dende a paisaxe romántica ata a renovación dos anos oitenta deica hoxe.

Á vista de todo o anterior, examinada a documentación que integra o expediente que permite, sen prexuízo dunha mellor precisión, alcance ou estruturación no seu desenvolvemento, unha descrición do obxecto da declaración e a súa correcta identificación, así como das condicións de conservación, en aplicación do disposto nos artigos 9 e 10 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, e do Decreto 430/1991, do 30 de decembro, polo que se regula a tramitación para a declaración de ben de interese cultural de Galicia e se crea o Rexistro de Bens de Interese Cultural para Galicia, en exercicio das competencias que teño atribuídas polo Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro,

RESOLVO:

1. Incoar o procedemento para a declaración de ben de interese cultural da colección de Novacaixagalicia.

2. Comunicar esta resolución ao Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural para a súa anotación preventiva como unha colección de bens mobles de interese cultural.

3. Dar conta á Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, de quen depende o Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural e o Inventario Xeral de Bens Mobles, da Administración xeral do Estado.

4. Abrir un período de información pública durante o prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación desta resolución, co fin de que cantos poidan ter interese teñan a posibilidade de examinar o expediente e alegar o que estimen conveniente nas dependencias administrativas da Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, situada no Edificio Administrativo de San Caetano s/n, bloque 3, piso 2, en Santiago de Compostela, logo da correspondente petición de cita.

5. Ordenar que se solicite o consentimento dos autores vivos que o sexan dalgunha ou dalgunhas obras da colección, de conformidade e para os efectos previstos non artigo 8.6 da devandita Lei 8/1995.

6. Dispor que se soliciten informes a órganos consultivos para os efectos previstos no artigo 9.3 da mencionada Lei 8/1995.

7. Facer constar que, consonte o disposto polo artigo 10.3 da citada Lei 8/1995, a presente resolución determina cautelarmente a aplicación inmediata e provisional, na súa condición de colección, do réxime de protección previsto para os bens xa declarados.

8. Lembrar que, ao abeiro do artigo 14 da devandita Lei 8/1995, os titulares dos bens a que se refire esta incoación deberán dar conta ao Rexistro de Bens de Interese Cultural da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de todos os actos que se realicen sobre eles cando afecten o contido desta resolución. Así mesmo, consonte o seu artigo 26, os propietarios, posuidores e demais titulares de dereitos reais sobre os bens integrantes da colección terán a obriga de facilitar o acceso con fins de inspección aos servizos técnicos da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Para os efectos previstos nesta incoación, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural poderá solicitar daqueles o exame dos bens integrantes da colección e toda a información pertinente para a súa declaración, se procede, como ben de interese cultural.

9. Informar que, en aplicación do disposto polo artigo 12 da antedita Lei 8/1995, o expediente terá que resolverse no prazo máximo de vinte meses contados a partir da data en que se incoou. Transcorrido este prazo producirase a caducidade do expediente se se solicitase o arquivo das actuacións ou se dentro dos sesenta días seguintes non se dita resolución.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2013

María del Carmen Martínez Insua
Directora xeral do Patrimonio Cultural

ANEXO
NOVACAIXAGALICIA-OBRA PICTÓRICA E ESCULTÓRICA

AUTOR

TÍTULO

MEDIDAS

DATA

TIPO

ABAD GALLEGO, ANTONIO

DOMAIO

51 × 60 cm

1992

PINTURA

ABAD GALLEGO, ANTONIO

FONTE DO ESTANQUE

65 × 50 cm

1997

PINTURA

ABAD GALLEGO, ANTONIO

PAISAXE

31 × 43 cm

1999

PINTURA

ABALO MÉNDEZ, MARÍA ELISA

AGARDA

77 × 66 cm

PINTURA

ABALO MÉNDEZ, MARÍA ELISA

BODEGÓN

46 × 55 cm

1990 ca

PINTURA

ABALO MÉNDEZ, MARÍA ELISA

CESTA CON CAMELIAS

60 × 49 cm

PINTURA

ABALO MÉNDEZ, MARÍA ELISA

FLOREIRO

48,5 × 59,5 cm

PINTURA

ABELENDA ESCUDERO, ALFONSO

ESTUDIO DE PINTOR

81 × 100 cm

1988

PINTURA

ABELENDA ESCUDERO, ALFONSO

HOMENAXE AO TORO DE LECUMBERRI

122 × 122 cm

1987-1988

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

CARRETEIROS

71 × 75 cm

1946

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

DESDE O MEU ESTUDIO

38 × 46 cm

1950 ca

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

ILLOTE NO MIÑO

39 × 47 cm

1914-1920

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

LUZ DE INVERNO

103 × 136 cm

1945 ca

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

PAISAXE

20 × 24 cm

1945 ca

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

PAISAXE

70 × 70 cm

1914-1920

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

PONTE DO PORCO EN MIÑO

81 × 110 cm

1930 ca

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

RIA E PRAIA DA PASAXE

103 × 136 cm

1930-1945

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

RÍA GALEGA

47 × 55 cm

1930 ca

PINTURA

ABELENDA ZAPATA, MANUEL

SEN TÍTULO

70 × 80 cm

PINTURA

ABELENDA, LEONARDO

A ROIBEIRA. BETANZOS

38 × 46 cm

1989

PINTURA

ABELENDA, LEONARDO

PAISAXE

66 × 83 cm

PINTURA

ABELLEIRA, R.

ROSTROS DE MULLER

60 × 80 cm

1988

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

ANTROPOLOXÍA

130 × 194 cm

1986

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

ESPANTALLO

33,5 × 46 cm

1985

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

FIGURAS

33,5 × 50 cm

1998

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

HERMETISMO

51 × 56 cm

1982-1983

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

NA COCIÑA DO AMO

116 × 89 cm

1969

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

OFRENDA

100 × 81 cm

1984

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

OUTRA REALIDADE (II)

89 × 116 cm

1988

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

PAISAXE

82 × 116 cm

1982-1983

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

PARLOTEO

46 × 34 cm

1996

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

SERÁN E SONO

114 × 162 cm

1979

PINTURA

ABREU BASTOS, ANTÓN

VAL DE LEIRO

25 × 29 cm

1980-1985

PINTURA

ACUÑA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA

XIRMAOS

40 × 17 × 14 cm

1976 ca

ESCULTURA

ACUÑA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA

HOME GALEGO CON TAMIZ

30 × 11 × 8,5 cm

3,5 × 13,5 × 12,5 cm a peaña

1996

ESCULTURA

ACUÑA LÓPEZ, JOSÉ MARÍA

XITANA SENTADA

21 × 11 × 14 cm

1975 ca

ESCULTURA

ACUÑA VIAÑO, CARLOS

A APERTA

30 × 40 × 38 cm

ESCULTURA

ADELINO ANGELO

CAMIÑO NO BOSQUE

68 × 60 cm

PINTURA

AGEITOS OTERO, JUAN F.

PRAZA CELSO G. RIEGA

46 × 61 cm

1978

PINTURA

AGRA CÉSAR, JOSÉ

ESPANTALLO

47 × 62 cm

1981

PINTURA

AGRA CÉSAR, JOSÉ

PRAZA DA VERDURA

65 × 54 cm

2000

PINTURA

AGRASOT Y JUAN, JOAQUÍN

SEN TÍTULO

55 × 35 cm

1880 ca

PINTURA

AGULLA-PIZCUETA, E.

PAISAXE CON CANASTRO

71 × 86 cm

1992

PINTURA

ALBERT, CARLOS

ARQUITECTURA NÁUTICA 017

52 × 60 × 30 cm

2007

ESCULTURA

ALBIAC BIELSA, VIRGILIO

MONEGROS

89 × 116 cm

1967

PINTURA

ALBINA

RÍO

1992

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

GRAN INVENTARIO ITALIANO

130 × 195 cm

2000-2003

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

MAZÁS ROXAS Ó CUBO

32 × 32 cm

1995

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

DESPENSA VERTICAL

100 × 21 cm

1995

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

APOLOXÍA DA LIBERDADE

27,5 × 20,6 cm (x 10 pezas)

2009

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

BODEGÓN DE INVERNO

44’5 × 64’5 cm

1997

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

ENCADRADO

178 × 116 cm

1991 ca

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

ENCADRADO Nº 2

116 × 89 cm

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

HOME NUN XARDÍN

98 × 33 cm

1995

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

INTERIOR CON TESTAS

116 × 89 cm

1991

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

MULLER NUN XARDÍN

98 × 33 cm

1995

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

TESTA-7

27 × 20,5 cm

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

TESTA-8

26,5 × 20,5 cm

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

TESTA DE XOÁN

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

TONDO DAS PERAS

71 × 72 cm

1994

PINTURA

ALCÁNTARA ÁLVAREZ, LUIS

XERRO E PANO

20 × 21,5 cm

1985

PINTURA

ALCOLEA, CARLOS

BORRACHO

99 × 69 cm

1988

PINTURA

ALCOLEA, CARLOS

PISCINA B

180’5 × 150’5 cm

1972

PINTURA

ALCOLEA, CARLOS

SEN TÍTULO. SERIE GRETA GARBO. NU NA PISCINA)

160,8 × 114,5 cm

1973

PINTURA

ALEXANDRO

BAILARINA

200 × 195 cm

1985

PINTURA

ALEXANDRO

CABEZA

1985-1986

PINTURA

ALONSO BALEA, LUCÍA

MARIÑA

48 × 66 cm

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

GRAND EGLISE A PONTOISE

42 × 32 cm

1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

HONFLEUR. LE PORT

41 × 55 cm

1952-1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

LE HAVRE

55 × 41 cm

1952-1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

SAINT GERMAIN DES PRÉS

42 × 32 cm

1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

SAINT GERMAIN DES PRÉS

42 × 32 cm

1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

TOUR SAINT JACQUES

42 × 32 cm

1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

TOUR SAINT JACQUES

42 × 32 cm

1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

AUTORRETRATO

31 × 23,5 cm

1944 ca

PINTURA, DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

BODEGÓN CON MARIÑA

50 × 72,5 cm

1991 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

BODEGÓN CON SANDÍA

74 × 102 cm

1985 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

BODEGÓN CON XANELA

73 × 103 cm

1980 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

BODEGÓN SOBRE A RÍA

96’5 × 108 cm

1988

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

CAMIÑO FLORIDO

50 × 70 cm

1994

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

FLOREIRO CON FLORES

104 × 74 cm

1977

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

FLOREIRO CON FLORES AMARELAS

70 × 50 cm

1987 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

FLORES

70 × 82 cm

1987

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

GAMELAS

72,5 × 102,5 cm

1973

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

GUITARRISTA

101 × 81 cm

1981 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

HONFLEUR. PORTO

41 × 55 cm

1952-1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

INTERIOR

81 × 100 cm

1988 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

MARIÑA

71 × 100 cm

1972

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

MELOXO (O GROVE)

41 × 55 cm

1952-1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

MOUGÁS

72 × 102 cm

1970

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

NU MULLER

42 × 32 cm

1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PAISAXE

64 × 90 cm

1975 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PAISAXE

67 × 82 cm

1980 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PARÍS 1953

55 × 41 cm

1952-1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PARÍS. O SENA

41 × 55 cm

1952-1953

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PATACHES (GALICIA)

55 × 41 cm

1955

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PATACHES (GALICIA)

55 × 41 cm

1955

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PAXARIÑAS

50 × 70 cm

1980 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

PRAIA EN INVERNO

70 × 96 cm

1988 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

REGATA

52 × 40 cm

1915 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

RETRATO

54 × 41 cm

1961

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

RETRATO FEMININO

43,5 × 31,5 cm

1942 ca

DEBUXO

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

RIBEIRA

72 × 102 cm

1970

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

SAN ADRIÁN DE COBRES

70 × 101 cm

1980 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

SEN TÍTULO

48 × 68,5 cm

1976 ca

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

TORSO DE BALLET

100 × 81 cm

1956

PINTURA

ALONSO FERNÁNDEZ, RAFAEL

VENTÁ A MOUGÁS

70 × 101 cm

1977 ca

PINTURA

ALONSO GARCÍA, XURXO

BODEGÓN

65 × 96 cm

1994-1995

PINTURA

ALONSO GARCÍA, XURXO

CHICAGO (I)

37,5 × 105 cm

2002

PINTURA

ALONSO GARCÍA, XURXO

MARIÑA

74’5 × 105 cm

1994-1995

PINTURA

ALONSO GARCÍA, XURXO

MARIÑA

75 × 105 cm

1997

PINTURA

ALONSO GARCÍA, XURXO

VERDE PAÍS

205 × 86 cm

PINTURA

ALONSO MUÑOZ, LUIS

CRIPTA

35 × 39 × 12 cm

1976

ESCULTURA

ALONSO TORRES, GLORIA

MULLERES

73,5 × 60 cm

1995

PINTURA

ALONSO, MÓNICA

NAI COIDANDO NENO ENFERMO

49 × 65 cm

1986

DEBUXO

ALONSO, MÓNICA

TRISTEZA PROFUNDA

(2) 65 × 230 × 30 e (1) 70 × 30 × 20 cm

2008

ESCULTURA

ALONSO, PILAR

THE END

200 × 200 × 200 / 320 × 200 × 200 cm

2011

INSTALACIÓN

ALONSO, PILAR

SEN TÍTULO

200 × 200 cm

2008

PINTURA

ALONSO, TINA

SUPER NOVO

44 × 44 cm

1998

PINTURA

ÁLVAREZ ARIAS, JUAN CARLOS

INTERIOR CON VISTAS

60 × 92 cm

1998 ca

PINTURA

ÁLVAREZ BASSO, DARÍO

FLOWERS TO ANDY

200 × 200 cm.

2001

PINTURA

ÁLVAREZ BASSO, DARÍO

MATER INSTRUMENTIS

180 × 151’5 cm

1995

PINTURA

ÁLVAREZ BASSO, DARÍO

ZEN I, ZEN II, ZEN III

235 × 33 cm / 225 × 37 cm / 226 × 40 cm

1998

PINTURA

ÁLVAREZ BASSO, DARÍO

GALO FUXINDO DA PINTURA

130,5 × 145 cm

1998

PINTURA

ÁLVAREZ BASSO, DARÍO

O BICO DO LEVIATÁN

112 × 150 cm

2003

PINTURA

ÁLVAREZ BASSO, DARÍO

SEN TÍTULO

180 × 150 cm

1994

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

RECANTO INDIO (RIBADAVIA)

67 × 45 cm

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

BARCAS AMENCER

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

BARCAS EN REDONDELA

50 × 72,5 cm

1980

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

IGREXA DE SAN BARTOLOMEU (PONTEVEDRA)

49 × 34 cm

1997

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

PORTO DE CANGAS

34 × 49 cm

1987

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

RÚA TÍPICA DE PONTEVEDRA

49 × 34 cm

1993

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

SAÍDA DA MISA

70 × 50 cm

PINTURA

ÁLVAREZ BRAGA, MARÍA DEL CARMEN

SOLPOR, MAREA BAIXA

33,5 × 48 cm

1983

PINTURA

ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

FIGURA

65 × 54 cm

1988

PINTURA

ÁLVAREZ PABLOS, PILAR

A AVENTURA DE SER MULLER

50 × 50 cm

1994

PINTURA

ÁLVAREZ PABLOS, PILAR

A AVENTURA DE SER MULLER

50 × 50 cm

1994

PINTURA

ÁLVAREZ, ANDRÉS

SEN TÍTULO

60 × 50 cm

PINTURA

ÁLVAREZ, XOSÉ

BARCOS

40 × 50 cm

1989

PINTURA

ALVARGONZÁLEZ, CHEMA

CATRO PONTES

94 × 50 × 34 cm

2004

INSTALACIÓN

ALVES MARTÍNEZ, ANTONIO

PINTURA PEQUENA EN AZUL CLARO

56 × 68 cm

PINTURA

AMANDO

SEN TÍTULO

114 × 114 cm

1995

PINTURA

AMARAL CARDOSO, HELENA

OBRIGADA GALIZA

98 × 131 cm

2004

PINTURA

AMARAL CARDOSO, HELENA

DOUS XIRASOIS

33 × 24 cm

1996

PINTURA

AMARAL CARDOSO, HELENA

FLORES

41 × 33 cm

1975 ca

PINTURA

AMARAL CARDOSO, HELENA

FLORES

60 × 81 cm

1975 ca

PINTURA

AMARAL CARDOSO, HELENA

FLORES

81’5 × 131’5 cm

1996

PINTURA

AMARAL CARDOSO, HELENA

XIRASOIS

92 × 73 cm

1986

PINTURA

AMARANTE, MARÍA LUISA

COMPOSICIÓN DE GALICIA

60 × 74 cm

PINTURA

AMARANTE, MARÍA LUISA

SOL DE OUTONO

114 × 89’5 cm

PINTURA

AMAT, ANTONI

MUNDOS LARANXA

150 × 150 cm

PINTURA

AMIGO, MONCHO

PALOMETA

54 × 84 × 13 cm

1995

ESCULTURA

AMOR MORENO, GRATO

CASAS DE O’SERRAPIO EN PEDRE

33’5 × 44 cm

1997

DEBUXO

AMOR MORENO, GRATO

TUI

26 × 57’5 cm

1997

DEBUXO

ANDRADE ARIAS, ARTURO

BAILARINA

42 × 14 × 7 cm

1982 ca

ESCULTURA

ANDRADE ARIAS, ARTURO

GUITARRISTA

ESCULTURA

ANDRADE ARIAS, ARTURO

PARELLA SENTADA

31 × 27’5 × 30 cm

1997

ESCULTURA

ANDRADE ARIAS, ARTURO

PARELLA DE BAILARÍNS

36 × 20 × 14 cm

1982 ca

ESCULTURA

ANDRADE ARIAS, ARTURO

VACA

37’5 × 47’5 × 31’5 cm

1997

ESCULTURA

ANDRÉS, J.

MARIÑA

48,5 × 33,5 cm

PINTURA

ANDRÉS, J.

MARIÑA

48,5 × 33,5 cm

PINTURA

ANDRÉS, J.

MARIÑA

48,5 × 33,5 cm

PINTURA

ANEIROS, PAULA

DESEXO

100 × 110 cm

2002

PINTURA

ANLEO, XOÁN

SEN TÍTULO

83 × 123 cm

2008

FOTOGRAFÍA

ANLEO, XOÁN

SEN TÍTULO

65 × 51 cm

1999

DEBUXO

ANÓNIMO

ABSTRACTO

100 × 130 cm

1989 ca

PINTURA

ANÓNIMO

ABSTRACTO

1976

PINTURA

ANÓNIMO

ABSTRACTO

1976

PINTURA

ANÓNIMO

BUSTO DE SAN ROSENDO

1955-1958

ESCULTURA

ANÓNIMO

CABEZA DE HOME

54 × 45 cm

1992 ca

PINTURA

ANÓNIMO

DESPOSORIOS DA VIRXE E SAN JOSÉ

87’5 × 65 cm

PINTURA

ANÓNIMO

IMAXE DE CAVEIRA E COELLO (FOTO)

12,5 × 17,3 cm

FOTOGRAFÍA

ANÓNIMO

LAVANDEIRAS

26 × 39 cm

1998

FOTOGRAFÍA

ANÓNIMO

PAISAXE

40 × 29,5 cm

PINTURA

ANÓNIMO

PAISAXE

49 × 62 cm

PINTURA

ANÓNIMO

PITA

147 × 114 cm

PINTURA

ANÓNIMO

ALDEA

33 × 41 cm

PINTURA

ANÓNIMO

RETRATO DE MULLER

68 × 52 cm

PINTURA

ANÓNIMO

SECUENCIAS DO CAMPO

138 × 228 cm; 35 × 114 cm; 34 × 78,5 cm; 35 × 20 cm

1980 ca

ESCULTURA

ANSEDE BONOME, BEATRIZ

CAMPO VIII

55 × 66 cm

PINTURA

ANSOLEIRA

PAISAXE FLUVIAL

1992

PINTURA

ANTONA GARCÍA, DIEGO

PRAZA DA CONSTITUCIÓN

46 × 55 cm

PINTURA

ANTONA, D

PRAZA DO TRIGO. OURENSE

27,5 × 20 cm

1998 ca

PINTURA

ANTONIO

BODEGÓN

54 × 65 cm

1991

PINTURA

ANTUNEZ POUSA, JOSÉ

DOMINANTE

39 × 23 × 26 cm

1977

ESCULTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

DON DANIEL FONTOIRA PEÓN

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

DON ENRIQUE LORENZO DOCAMPO

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

DON JESÚS DURÁN MARTÍNEZ

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

DON LUÍS ROCAFORT MARTÍNEZ

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

DON LUÍS SUÁREZ LLANOS MENACHO

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

DON RAMÓN LÓPEZ ARCA

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

FERRALLA

55 × 65 cm

1975 ca

PINTURA

ARAMBURU NÚÑEZ, MANUEL

FERROS

195 × 150 cm

1996

PINTURA

ARBOIRO

AFIADOR

59 × 20 37 cm aprox.

1980-1982

ESCULTURA

ARBOIRO

CONTRADICIÓN

46 × 11 × 14 cm

1981-1982

ESCULTURA

ARBOIRO

MATERNIDADE

43 × 18 × 12 cm

2000-2001

ESCULTURA

ARBOIRO

MATERNIDADE

35 × 18 × 15 cm

1980 ca

ESCULTURA

ARBOIRO

MATERNIDADE (DESAPARECIDA)

1980-1981

ESCULTURA

ARBOIRO

MEIGA

34 × 23 × 43 cm

1988-1990

ESCULTURA

ARBOIRO

PASTOREANDO

40 × 20 × 44 cm

1980-1981

ESCULTURA

ARBOIRO

SEN TÍTULO

48 × 14 × 15,4 cm

1985 ca

ESCULTURA

ARBOIRO

VENDEDORA DE PATACAS

33 × 27 × 15 cm

1980

ESCULTURA

ARBONES ANDE, RAFAEL

O CORRER DO TEMPO

PINTURA

ARBONES ANDE, RAMÓN

IGREXA DE SANTA MARÍA DE BEMIL

47 × 32 cm

PINTURA

ARBONES ANDE, RAMÓN

RUA TÍPICA

24 × 34 cm

PINTURA

ARBONES, RAFAEL

IGREXA DA PEREGRINA

34 × 24 cm

1990

PINTURA

ARCIS OJEDA, AMPARO

PAISAXE

51 × 46 cm

PINTURA

ARCÍS OJEDA, AMPARO

CAMPELO DE SANTA MARÍA

38 × 46 cm

1980

PINTURA

AREAL, SOFÍA

HÁXMYLAR (EM PRETO IV)

120 × 180 cm

2000

PINTURA

ARENAS LACARTE, Mª PILAR

BODEGÓN DE MAZÁS

49’5 × 49’5 cm

PINTURA

ARENAS LACARTE, Mª PILAR

FLOREIRO EN AMARELO

45 × 37 cm

PINTURA

ARENAS LACARTE, Mª PILAR

TRES FLOREIROS EN AZUL

58 × 71’5 cm

PINTURA

ARES IGLESIAS, JULIA

FRAGMENTOS

23 × 17 cm

ESMALTE

ARES IGLESIAS, JULIA

TORSO DE MULLER

51 × 36 cm

ESMALTE

ARIAS ESPERANZA, MARÍA TERESA

MULLER CON LIBRO

54,5 × 65,5 cm

1998

PINTURA

ARMISAN BUSTIZA, EVA MARÍA

HEICHE REGALAR UNHA FLOR

68 × 47’5 cm

PINTURA

ARNÁIZ, DOROTEO

PAISAXE

81 × 101 cm

PINTURA

ARNÁS LOZANO, VICENTE

O CLAN

100 × 100 cm

1991

PINTURA

ARNÁS LOZANO, VICENTE

OS ALGUACÍS

101 × 81 cm

1990-1995

PINTURA

AROUF, ZINEB

BODEGÓN

45 × 37 cm

PINTURA

ARRIBAS, DIEGO

CRUCEIRO

37,2 × 48 cm

1980 ca

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

ALAMEDA DE CUNTIS

64 × 75 cm

1980 ca

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

AO ABRIGO DO PORTO

79 × 98 cm

1980 ca

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

BODEGÓN

77 × 96 cm

1975 ca

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

CAMPOS CON PALLEIROS

50 × 62 cm

1980 ca

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

CASA CON HÓRREO

48,5 × 63 cm

1990

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

CIDADE DE NOITE

26 × 38 cm

1993

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

MARIÑA

50 × 64 cm

1999

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

PAISAXE

46 × 66 cm

1991

PINTURA

ARRONDO MORO, IGNACIO

VELEIRO NO MAR

48 × 61 cm

1991

PINTURA

ARROYO SOARES, ELVIRA

PAIZAGEM, (PARATI) BRASIL

40 × 50 cm

1994

PINTURA

ARROYO SOARES, ELVIRA

RÍO DE JANEIRO

50 × 40 cm

1996

PINTURA

ARROYO SOARES, ELVIRA

TARRO DE FLORES

41 × 33 cm

1997

PINTURA

ART, JOHANN SEBASTIAN

RIBEIRA DO MIÑO

37 × 100 cm

2000-2001

PINTURA

ARTAL MORENO, PABLO ARQUÍMEDES

NON É O QUE PARECE

105 × 81 cm

1994

PINTURA

ARTURO

BONECA

85 × 66 cm

PINTURA

ASTRO GONZÁLEZ, ZACARÍAS

PAISAXE

17,5 × 22,5 cm

1978

PINTURA

AVENDAÑO MARTÍNEZ, SERAFÍN

PAISAXE CON CASA E BARCOS

23 × 37 cm

1907

PINTURA

AVENDAÑO MARTÍNEZ, SERAFÍN

PAISAXE CON GALEGA

55 × 72 cm

1891

PINTURA

AVENDAÑO MARTÍNEZ, SERAFÍN

PAISAXE CON GANSOS

77 × 57,5 cm

1891-1896

PINTURA

AVENDAÑO MARTÍNEZ, SERAFÍN

PAISAXE DE OUTONO

104 × 75 cm

1863-66

PINTURA

AVENDAÑO MARTÍNEZ, TEODOMIRO

NENA EN GRANXA

34,5 × 24 cm

1879

PINTURA

AVENDAÑO MARTÍNEZ, TEODOMIRO

VISTA DE VIGO

34 × 47 cm

1872

PINTURA

ÁVILA DURÁN, PEDRO

LAVABO

155 × 100 cm

PINTURA

AYASO DIOS, MANUEL

ESCENA I

28 × 36 cm

1996

PINTURA

AYASO DIOS, MANUEL

ESCENA II

25’5 × 33’5 cm

1996

PINTURA

AYASO DIOS, MANUEL

SOÑOS FLOTANTES

25’3 × 20’2 cm

1990

PINTURA

AYMERICH GOYANES, GUILLERMO

LIMIAR E TOLERANCIA AÑIL, SKYLINE PICO SACRO

114 × 162’2 cm

1998

PINTURA

AZPILICUETA, FRANCISCO XAVIER

PAISAXE

41 × 27 cm

1977

PINTURA

BABÍO BABÍO, FERNANDO

LUZ ENCERRADA POLAS ÁRBORES

65 × 54 × 54 cm

1995 ca

PINTURA

BACELLS

MARIÑA

31,5 × 39,5 cm

PINTURA

BACELLS

MARIÑA II

31,5 × 39,5 cm

PINTURA

BADÍA VARELA, PILAR

ÁRBORES

52 × 68 cm

PINTURA

BADÍA, FRANCISCO

TOUREIRO

ESCULTURA

BAIXERAS, RAFAEL

CHOPO BRANCO

200 × 300 cm

1987

PINTURA

BAIXERAS, RAFAEL

NIÑOS DE ESCUMA

147 × 115 cm

1985

PINTURA

BALADO RODRÍGUEZ, DOSI

PAISAXE

50 × 64 cm

PINTURA

BALADO TABOADA, JESÚS ABEL

ACRÓBATAS

30 × 30 aprox.

ESCULTURA

BALADO TABOADA, JESÚS ABEL

AMOR MARIÑEIRO

27 × 36 × 23 cm

1991

ESCULTURA

BALADO TABOADA, JESÚS ABEL

SEN TÍTULO

38,5 × 29 × 15 cm

2006

ESCULTURA

BALDWIN DEL CASTILLO, COLIN

DANZA PROFANA

42 × 52 cm

DEBUXO

BALDWIN DEL CASTILLO, COLIN

ESPAZO NEUTRAL

174 × 56 cm

PINTURA

BALEY

CÁLIDO BODEGÓN

66 × 82 cm

PINTURA

BALEY

LIMÓNS

51 × 66 cm

PINTURA

BALEY

O MAR

46 × 55 cm

1994

PINTURA

BALEY

OLIVEIRA NO ADRO

46 × 55 cm

PINTURA

BALEY

OUTRAS CALAS

75 × 61 cm

PINTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

PELEGRÍNS EN COMPOSTELA

32 × 30 × 24 cm

1980 ca

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

A ESPERA

20 × 19c15 cm

1980 ca

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

ÁRBORE

66 × 11 × 10 cm

1977 ca

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

ERO DE ARMENTEIRA

21 × 23 × 22 cm

1975

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

MOCIÑA PELANDO PATACAS

30 × 23 × 20 cm

1990 ca

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

PANXOLIÑA

23 × 24 × 15 cm

1992

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

PASTORES

2 × 18 × 18 cm

1977 ca

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

RETABLO

46 × 65 cm

1980-1981

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

SAN XOSÉ

46 × 20 × 30

1977 ca

ESCULTURA

BALTAR SANTOS, ARTURO

VIRXE MARÍA CO NENO

40 × 20 × 23 cm

1977 ca

ESCULTURA

BANÚS

PAISAXE

54 × 65 cm

1992

PINTURA

BAO GARRIDO, ERNESTO

PAISAXE CON PALLEIROS

38 × 46 cm

1983

PINTURA

BAO GARRIDO, ERNESTO

PAISAXE MARÍTIMA

45 × 36 cm

PINTURA

BAO ZÚÑIGA, ERNESTO

MARISCANDO

160 × 128,5 cm

1988

PINTURA

BAO ZÚÑIGA, ERNESTO

VIGO, 1900

65 × 90 cm

PINTURA

BAO ZÚÑIGA, Mª ISABEL

MARIÑA

80 × 110 cm

PINTURA

BAO ZÚÑIGA, MARÍA ISABEL

BOSQUE OUTONIZO

44 × 36 cm

2000

PINTURA

BAO ZÚÑIGA, MARÍA ISABEL

RIBEIRA DO MIÑO

38 × 59 cm

1994

PINTURA

BARANDELA, VENANCIO

EU

163 × 101 cm

1987

PINTURA

BARBE, MICHELE

FLUX/INFLUX-83

109 × 160 cm

PINTURA

BARBE, MICHELE

ABSTRACTO

57 × 77 cm

DEBUXO

BARBÉ, MICHELE

SEN TÍTULO

56,5 × 77 cm

1992

DEBUXO

BARBERANA, JOSE M.

MARIÑA CON FARO

60 × 45 cm

PINTURA

BARBERENA BUDIÑO, JUAN MANUEL

O RÍO

61 × 50 cm

PINTURA

BARBI ALONSO, JORGE

HIBERNÁCULO, RECIPIENTE PARA AUSENTARSE

155 × 70 × 70 cm

1993

ESCULTURA

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

70 × 50 cm

2001

FOTOGRAFÍA

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

37 × 49 cm

1994

DEBUXO

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

70 × 100 cm

2001

FOTOGRAFÍA

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

34,5 × 28 cm

1995

DEBUXO

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

70 × 100 cm

2001

FOTOGRAFÍA

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

48 × 29’5 cm

1994

DEBUXO

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

70 × 49’5 cm

2001

FOTOGRAFÍA

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO

46 × 9 × 4 cm

1994

ESCULTURA

BARBI ALONSO, JORGE

SEN TÍTULO (DÚAS ÁRBORES)

82 × 166 cm

2003

FOTOGRAFÍA

BARCON COLLAZO, CARLOS

PRIMAVERA. PORTO ALEGRE

80 × 64 cm

PINTURA

BARCÓN COLLAZO, CARLOS

VILA PESQUEIRA

73 × 92 cm

1998 ca

PINTURA

BARÓN, JOSÉ MARÍA

BODEGÓN

54 × 64 cm

1991

PINTURA

BARRAL BOURIO, JOSÉ LUIS

ÁRBORES

61 × 56 cm

PINTURA

BARRAL BOURIO, JOSÉ LUIS

PAISAXE

48’5 × 63’5 cm

PINTURA

BARREDA

MAPA

64 × 53 cm

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

MAJA

14 × 19 cm

1979

DEBUXO

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

A PEREGRINA. PONTEVEDRA

50 × 65 cm

1988

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

BOCETO PARA O CADRO HOMENAXE A VIVALDI

28 × 22 cm

1985

DEBUXO

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

FLOR DE TOXO

81 × 65 cm

1990

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

FOLIADA

33 × 26 cm

1985

DEBUXO

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

GAITEIROS

31,5 × 24 cm

1986

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

GAITEIROS

168 × 138 cm

1980

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

GUITARRA E XARRÓN

62 × 48 cm

82 × 68 con pass partou

1975

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

LEMBRANDO

25 × 17 cm

1984

DEBUXO

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

LEMBRANDO A L. AMSTRONG

21 × 18 cm

1985

DEBUXO

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

MÚSICOS

45 × 60 cm

1984

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

PINTOR E MODELO

19 × 25 cm

1985

DEBUXO

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

PORTO

50 × 35 cm

1974 ca

PINTURA

BARREIRO GÓMEZ, JOSÉ

VISTA DE VIGO

15 × 25 cm

1980

PINTURA

BARREIRO GONZÁLEZ, ALBERTO

HABITABLES 1,2,3 E 4

31 × 73’5 × 4’5 cm c/u

1998

FOTOGRAFÍA

BARRERAS, VIRUKA

BODEGÓN

81 × 100 cm

2004

PINTURA

BARRERAS, VIRUKA

CAMIÑANTE

70 × 84 cm

2004

PINTURA

BARRERAS, VIRUKA

MIMOSAS

81 × 60 cm

2004

PINTURA

BARRERAS, VIRUKA

REFLEXOS

65 × 43 cm

2004

PINTURA

BARROS PARDO, TOMÁS

ALDEA

36 × 41 cm

1975 ca

PINTURA

BARROS PARDO, TOMÁS

RETRATO

80 × 61 cm

1960

PINTURA

BASALLO

SEN TÍTULO

105 × 123 × 32 cm

1995

ESCULTURA

BASALLO

SEN TÍTULO

300 × 130 × 77 cm

1996

ESCULTURA

BASALLO

SEN TÍTULO

90,5 × 25,5 × 21,5 cm

1997

ESCULTURA

BASALLO

SEN TÍTULO = OS BASTÓNS

169 × 8,2 × 7,6 cm (3 pezas)

2002

ESCULTURA

BATORE, EZEQUIEL

FLORES

67 × 52 cm

PINTURA

BATORE, EZEQUIEL

FLORES

67 × 52 cm

PINTURA

BELLAS JIMÉNEZ, JUAN

VALADARES

43 × 50 cm

1997

PINTURA

BELLO PIÑEIRO, FELIPE

PAISAXE (ESTRADA DO SEIXO)

31 × 44 cm

1930 ca

PINTURA

BELLO PIÑEIRO, FELIPE

RÍO EN OUTONO

60 × 80 cm

1930-1950 ca

PINTURA

BEN COUTO, FRANCISCO JAVIER

POMBAL

65 × 82 cm

PINTURA

BENEITE ROMERO, CARI

SEN TÍTULO

49 × 31 cm

1998

PINTURA

BENÍTEZ WITTEBAC, STELLA

ABSTRACTO

89 × 116 cm

1996

PINTURA

BERBER, MERSAD

ALEGORÍA DOS BOSQUES BOSNIOS

160 × 240 cm

PINTURA

BERBER, MERSAD

HOMENAXE AO PINTOR VLAHO BUKOVAC I

160 × 240 cm

PINTURA

BERNAL, MARÍA DEL CARMEN

A FORZA DA FE

81 × 60 cm

1992

VIDRIO

BERNAL, MARÍA DEL CARMEN

A LOITA

40 × 37,5 cm

1996

PINTURA

BETTY

PAISAXE

38 × 45 cm

1990

PINTURA

BETTY

PAISAXE MARÍTIMA

1990-1995

PINTURA

BEULAS RECASENS, JOSÉ

PAISAXE

31 × 43 cm

1974

PINTURA

BLANCO ALEMANY, MANUEL

CONTRALUZ NO OBRADOIRO

46 × 38 cm

1981

PINTURA

BLANCO GARRIDO, VIRXILIO

PARQUE CON FONTE (FONTE NO XARDÍN DO POSÍO)

53 × 44 cm

1931 ca

PINTURA

BLANCO GARRIDO, VIRXILIO

VISTA DE PARÍS

37 × 45 cm

1929 ca

PINTURA

BLANCO IGLESIAS, RAQUEL

AQUELARRE

76 × 56 cm

1992

PINTURA

BLANCO MARTÍN, VENANCIO

TOURO

18 × 29 × 12 cm

1970

ESCULTURA

BLANCO, GALIA

BONNIE AND CLYDE

100 × 120 cm

2007

PINTURA

BLANCO, RAQUEL

SEN TÍTULO

60 × 100 cm

1999

PINTURA

BLANCO, VICENTE

COLLAGE, 1

144,5 × 168,5 cm

2009

PINTURA

BLAS LOURÉS, JESÚS

CACHARREIRA

80 × 61 cm

1984

PINTURA

BOADELLA VELA, AMPARO

PASEO POLO CAMPO

92 × 95 cm

PINTURA

BOENTE

BODEGÓN

130 × 195 cm

1995

PINTURA

BOFIL

PAISANOS

63’5 × 48’5 cm

PINTURA

BONET

PAISAXE

33,5 × 41,5 cm

1989

PINTURA

BONOME

VIRXE DO ROSARIO

55 × 12 × 10 cm

1923 ca

ESCULTURA

BORES, FRANCISCO

PAISAXE DE ANDALUCÍA

66 × 80 cm

1965

PINTURA

BORGES, EURICO

AMOR FUGAZ

73 × 105 cm

1990

PINTURA

BORRAJO VÁZQUEZ, LUIS

EMPENES

95 × 52 × 33 cm

1987

ESCULTURA

BORRAJO VÁZQUEZ, LUIS

SOBRE A CURIOSIDADE

246 × 60,5 × 44 cm

2005

ESCULTURA

BORREGO AMAYA, MARINO

NAI E FILLO LENDO

ESCULTURA

BORREGO AMAYA, MARINO

NENA CON MANS NAS COSTAS

ESCULTURA

BORREGO AMAYA, MARINO

NENA CON TRENZA AO LADO E MANS DETRÁS

ESCULTURA

BORREGO AMAYA, MARINO

NENO CON BUFANDA

ESCULTURA

BORREGO AMAYA, MARINO

NENO CON CARBALLO

ESCULTURA

BOTELLO BARROS, ÁNGEL

FLORES

46 × 35’5 cm

1976

PINTURA

BOUZAS ÁLVAREZ, ALICIA

PAISAXE

54 × 65 cm

PINTURA

BOZAL, AMAYA

CAMPOS DE LAVA

180 × 180 cm

1999

PINTURA

BREA, ARTURO

SEN TÍTULO

65 × 16 × 16 cm

ESCULTURA

BRETAÑA, X

EDIFICIO DE CAIXA OURENSE

21,5 × 31 cm

1984 ca

DEBUXO

BRETAÑA, X

EDIFICIO DE CAIXA OURENSE

30 × 40 cm

1985-1990

DEBUXO

BRINGAS LÓPEZ, GUADALUPE

FLORES

44’5 × 36 cm

PINTURA

BROTO, JOSÉ MANUEL

ALLEMANDE

200 × 200 cm

1996

PINTURA

BROTO, JOSÉ MANUEL

SIMPLES

200 × 200 cm

2007

PINTURA

BUCIÑOS

DESPEDIDA

39 cm

7,5 × 11 × 9,8 cm (a peaña)

1980

ESCULTURA

BUCIÑOS

FIGURA ALEGÓRICA

250 × 60 × 55 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

FIGURA ALEGÓRICA

250 × 60 × 55 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

FIGURA ALEGÓRICA

250 × 60 × 55 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

FIGURA ALEGÓRICA

250 × 60 × 55 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

FIGURA ALEGÓRICA

250 × 60 × 55 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

FIGURA ALEGÓRICA

250 × 60 × 55 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

GAITEIRO

21 × 10 × 7 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

GRAVIDEZ

63 × 24 × 23 cm

1974 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

GRUPO FAMILIAR

27 × 19 × 15 cm

1981-1983

ESCULTURA

BUCIÑOS

GRUPO MUSICAL

25 × 11 × 11 cm

1975 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

HOMENAXE Á FAMILIA

48 × 10 × 10 cm

1980 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

MATERNIDADE

132 × 147 × 8 cm

1975

ESCULTURA

BUCIÑOS

MATERNIDADE

49 × 17 × 11 cm

1975 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

MATERNIDADE

48 × 19 × 14 cm

1975 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

MATERNIDADE

216 × 49 × 58 cm

1975

ESCULTURA

BUCIÑOS

MULLER CON CINTA

90 × 23,5 × 22 cm

1995

ESCULTURA

BUCIÑOS

MULLER CON NENO

135 × 89,5 × 4,5 cm

1967

ESCULTURA

BUCIÑOS

MULLER CON PATELA

75 × 41 × 16 cm aprox.

1978-1979

ESCULTURA

BUCIÑOS

MULLER SENTADA

47 × 27 × 26 cm

1973 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

NENO

27 × 22 × 36 cm

1973 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

NU

79 × 20 × 15 cm

10 × 17 × 13,5 cm a basa

1980-1983

ESCULTURA

BUCIÑOS

77 × 21 × 22 cm

1975 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

NU CON PANO

55 × 16 × 16 cm

1975

ESCULTURA

BUCIÑOS

NU CON ROUPA

153 × 35 × 33 cm

1998

ESCULTURA

BUCIÑOS

NU CON ROUPA

95 × 21,5 × 21,5 cm

1995

ESCULTURA

BUCIÑOS

OMBREIRO CON BOMBO

20 × 8 × 8 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

PESCANTINA (SERIE DE 50)

24 × 14 × 5 cm

1994

ESCULTURA

BUCIÑOS

RODA

147 × 150 × 142 cm

1975 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

TAMBORILEIRO

21 × 10 × 7 cm

1985 ca

ESCULTURA

BUCIÑOS

TORSO

71 × 28 × 17 cm

1971

ESCULTURA

BUENTE CHIAPPETTI, LIDIA

SEN TÍTULO

65 × 105 cm

PINTURA

BUITRAGO

CASA DE GALERÍA

30 × 42 cm

1996 ca

PINTURA

BUJADOS, MANUEL

A DOMADORA DE IDEAS

34 × 24 cm

1926

PINTURA

BUSTAMANTE, ABELARDO

PAISAXE RURAL

46 × 55 cm

1960 ca

PINTURA

BUSTAMANTE, ABELARDO

REMANSO

50 × 60 cm

1947

PINTURA

BUSTAMANTE, ABELARDO

SOLPOR

50 × 60 cm

1960 ca

PINTURA

BUSTELO MIGUEL, ROBERTO

PAISAXE

44’5 × 53’5 cm

PINTURA

BUSTELO, ROBERTO

PAISAXE

46 × 55 cm

1996

PINTURA

BUSTELO, ROBERTO

PORTO DEPORTIVO-VIGO

50 × 65 cm

1991

PINTURA

BUSTO MAGDALENA, MANUEL

SERIE TERRITORIOS

116 × 116 cm

2001

PINTURA

CAAMAÑO FERNÁNDEZ, ROSA ELVIRA

A PORCELANA

62’5 × 51’5 cm

PINTURA

CAAMAÑO FERNÁNDEZ, ROSA ELVIRA

FIGURAS DE PÉ

46 × 35 cm

PINTURA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

100 × 70 cm

1940 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

100 × 70 cm

1940 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

100 × 70 cm

1928 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

50 × 60 cm

1940 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

60 × 50 cm

1940 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

50 × 60 cm

1932 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

60 × 50 cm

1943 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

60 × 50 cm

1936 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO DE FAMILIA (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

50 × 60 cm

1930 ca

FOTOGRAFÍA

CAAMAÑO, RAMÓN

RETRATO DE FAMILIA (SERIE RETRATOS DA COSTA DA MORTE)

60 × 50 cm

1940

FOTOGRAFÍA

CABALEIRO LÓPEZ, MANUEL

BOSQUE

60 × 45 cm

PINTURA

CABALEIRO LÓPEZ, MANUEL

CIDADELA A JERUSALÉN

73 × 100 cm

PINTURA

CABALEIRO, ANTON

THE EMPIRE STATE EASSY # 1

Variables

2010

VÍDEO

CABALEIRO, ENRIQUE

PALLOZAS

PINTURA

CABALEIRO, MANUEL

CARBALLEIRA

46 × 61 cm

1992

PINTURA

CABALEIRO, MANUEL

ILLA DE AROUSA

46 × 61 cm

1994

PINTURA

CABALEIRO, MANUEL

RÚA

33 × 24 cm

1999

PINTURA

CABALEIRO, MANUEL

RÚA

35 × 27 cm

1992

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

CATEDRAL DE TUI

90 × 110 cm

1975

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON ANTONIO PUIG GAITE

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON DANIEL DE LA SOTA VALDECILLA

73,5 × 60 cm

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON GASPAR GIL (DIRECTOR CAIXA PONTEVEDRA)

70 × 57 cm

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON JACOBO REY DAVIÑA

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON LUÍS PELÁEZ CASALDERREY

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON MANUEL CAMPOS VILLARINO

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON PRUDENCIO LANDÍN CARRASCO

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

DON RAFAEL PICO CANEQUE

73,5 × 60 cm

1987

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

IGREXA BRANCA

80 × 100 cm

1972 ca

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

PESCADORES

72 × 92 cm

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

ALDEA CON IGREXA

80 × 100 cm

1972 ca

PINTURA

CABALLERO GARCÍA-BARBA, MANUEL

SANTA MARÍA E CAMPELO

130 × 195 cm

1972 ca

PINTURA

CABANAS, JAIME

PALMEIRA RABUDA II

73 × 92 cm

1997

PINTURA

CABANAS, JAIME

SERVIOLA

146,5 × 195,5 cm

1998

PINTURA

CABELLO PÉREZ, PALOMA

A PERA

20 × 29 cm

1994

PINTURA

CABELLO PÉREZ, PALOMA

A PERA

149’5 × 110 cm

1996

PINTURA

CABEZAS TOMÉ, JORGE

COCTAIL

195,5 × 195 cm

2001

PINTURA

CABEZAS TOMÉ, JORGE

A COPA CAÍDA

161’5 × 133 cm

1998

PINTURA

CABEZAS TOMÉ, JORGE

CAMIÑANTE SOBRE VERMELLO

195 × 195 cm

2011

PINTURA

CABEZAS TOMÉ, JORGE

COPA E PEIXE

100 × 81,4 cm

2002

PINTURA

CABEZAS TOMÉ, JORGE

NU

146 × 114 cm

2001

PINTURA

CABEZAS TOMÉ, JORGE

UN FEIXE DE PEIXE

146 × 195 cm

1999

PINTURA

CABEZAS, DIEGO

CABEZA

90 × 55 × 40

2008

ESCULTURA

CÁCCAMO, BERTA

CARTA DUN MAR NEGRO

160 × 124 cm

1988

PINTURA

CÁCCAMO, BERTA

PRAIA DE BALEO

170 × 130 cm

1995

PINTURA

CÁCCAMO, BERTA

SEN TÍTULO

50 × 81 cm

1996

PINTURA

CÁCCAMO, BERTA

SEN TÍTULO

65 × 73 cm

1996

PINTURA

CÁCCAMO, BERTA

SEN TÍTULO

170 × 130 cm

2003

PINTURA

CÁCCAMO, BERTA

SEN TÍTULO

68 × 68 cm

1996

PINTURA

CÁCCAMO, BERTA

VERTIDO Nº 14

180 × 180 cm

2006

PINTURA

CADARSO, CARMEN

A PONTE

74 × 92 cm

1996

PINTURA

CAJETE LÓPEZ, JACINTO

A LANZADA

50 × 61 cm

1994

PINTURA

CAJETE LÓPEZ, JACINTO

COMBARRO COA MAREA BAIXA I

38 × 46 cm

PINTURA

CAJETE LÓPEZ, JACINTO

MIRADOR DA GRANXA

61 × 46 cm

1998

PINTURA

CAJETE, JACINTO

PAISAXE

52 × 63 cm

1996

PINTURA

CALABUIG PINDO, J

PAISAXE CASTELÁ

47 × 61 cm

1995

PINTURA

CALABUIG PRADO, JESÚS

ILLAS CÍES

50 × 65 cm

PINTURA

CALABUIG PRADO, JESÚS

SEN TÍTULO

54 × 65’5 cm

1995

PINTURA

CALABUIG-PRADO, JESÚS

FLORES

71 × 48,5 cm

1993

PINTURA

CALABUIG-PRADO, JESÚS

PAISAXE DE CERA

18 × 24 cm

PINTURA

CALAPEZ, PEDRO

ASA 06

185 × 255 × 15 cm

2008

PINTURA

CALVIÑO, MILAGROS

OLLOS DE ESPAÑA

80 × 65 cm

1995

PINTURA

CALVO GÓMEZ, LUIS

SOÑO DUNHA MÁSCARA

PINTURA

CALVO, RAFAEL

DA SERIE BLUE JEANS

162 × 114 cm

1990

PINTURA

CALVO, RAFAEL

DORNA MARIÑA

200 × 200 cm

2004

PINTURA

CALVO, RAFAEL

MAR DE NUBES

62 × 56 cm

2004

PINTURA

CALVO, RAFAEL

SEN TÍTULO

164 × 114 cm

1996

PINTURA

CALVO, RAFAEL

SEN TÍTULO

81 × 100 cm

1989

PINTURA

CALVO, RAFAEL

SEN TÍTULO

35 × 26 cm

1984 ca

PINTURA

CALVO, RAFAEL

SEN TÍTULO

68 × 68 cm

1987

PINTURA

CALVO, RAFAEL

SEN TÍTULO

35 × 27 cm

1990

PINTURA

CALZADA, CARLOS

BARCAS A VELA

43 × 62 cm

PINTURA

CAMAÑO XESTIDO, CAMILO

NATUREZA MORTA

81 × 61 cm

2003

PINTURA

CAMAÑO XESTIDO, CAMILO

TORMENTA

32 × 47 cm

1985

PINTURA

CAMINO CALVO, RICARDO

PAISAXE LUCENSE

50 × 74 cm

1950 ca

PINTURA

CANCELA MURAS, EVA

SEN TÍTULO

59 × 36,5 cm

PINTURA

CANITROT, SABELA

MULLERES

22 × 27,5 cm

1989

PINTURA

CANOGAR, DANIEL

OUTRAS XEOLOXÍAS 17

147,5 × 223 cm

2007

FOTOGRAFÍA

CANÓNICO

TORSO

150 × 40 × 25 cm

ESCULTURA

CAPAFONS SINTES, LORENZO

VISTA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

66 × 82 cm

PINTURA

CARAMÉS, VARI

ANXELA

53,5 × 78,5 cm

1998

FOTOGRAFÍA

CARAMÉS, VARI

ESCENARIOS-4

100 × 150 cm

2006

FOTOGRAFÍA

CARAMÉS, VARI

MOTORISTA

37 × 58,5 cm

1992

FOTOGRAFÍA

CARAMÉS, VARI

O BICO DO CABALEIRO

37,5 × 25,5 cm

1987

FOTOGRAFÍA

CARAMÉS, VARI

TIO VIVO

52,5 × 81 cm

1997

FOTOGRAFÍA

CARAMÉS, VARI

TRÁNSITO II

150 × 100 cm

2003

FOTOGRAFÍA

CARBAJAL

ESTAMPA RURAL GALEGA

47 × 100 cm

1981

ESCULTURA

CARBAJO, TONO

BAI LA GRANGE

91 × 116 cm

1992 ca

PINTURA

CARBAJO, TONO

PETROGLIFUS IN CLAVIUS

66 × 88 cm

1992

PINTURA

CARBAJO, TONO

CORAZÓN, ESTADAS E CRISTAIS

195 × 200 cm

1999-2002

PINTURA

CARBAJO, TONO

PENARES E MANCHAS

204 × 114 cm

2001

PINTURA

CARBALLEIRA RIVAS, MANUEL

SOUTO

35 × 24 cm

PINTURA

CARBALLIDO CIBEIRA, XESÚS ANTÓN

SEICA 454 DELI CONSA EN CAIXA CON FUTBOLISTA BEN TRANQUILO

67,8 × 158 × 6 cm

2006

ESCULTURA

CARBALLO, LUCIANO

CASAS E PONTE

PINTURA

CÁRCAMO ULANGA, LUCIANO

BOSQUE

1982 ca

PINTURA

CÁRCAMO ULANGA, LUCIANO

PAISAXE CASTRO CALDELAS

1985-1987

PINTURA

CARIDE, BOSCO

LEMBRANZAS DA MIÑA CIDADE

195 × 195 cm

2006

PINTURA

CARMEN

SEN TÍTULO

65 × 38 cm

PINTURA

CARNEIRO, ALBERTO

EVOCAÇAO D’ÁGUA

240 × 90 × 22 cm

1991-1992

ESCULTURA

CARNOT

A PEDRA

55,5 × 46,5 cm

1994

PINTURA

CARNOT

BARCOS

51 × 73 cm

1985 ca

PINTURA

CARNOT

BARCOS E MAR

50 × 72 cm

1978

PINTURA

CARNOT

BERBÉS

46,5 × 55,5 cm

1994

PINTURA

CARNOT

PAISAXE

71 × 50 cm

1977

PINTURA

CARNOT

PONTE DE RANDE

47 × 67 cm

1988

PINTURA

CARNOT

PORTO

48 × 67 cm

1988 ca

PINTURA

CARNOT

PORTO

49’5 × 68 cm

1998

PINTURA

CARNOT

PORTO

49 × 68 cm

1988 ca

PINTURA

CARNOT

PRAZA DA CONSTITUCIÓN

55,5 × 46,5 cm

1994

PINTURA

CARNOT

PRAZA DA FERRARÍA

49,5 × 68,5 cm

1992

PINTURA

CARNOT

PRAZA DE SAN LÁZARO

48 × 68 cm

1991-1992

PINTURA

CARNOT

RÍA DE VIGO

49,5 × 61,5 cm

1994

PINTURA

CARNOT

RÍA DE VIGO

50 × 72,5 cm

1981

PINTURA

CARNOT

RÍO SIL. BARCO DE VALDEORRAS

47 × 65,5 cm

1992

PINTURA

CARNOT

RÚA DO VILAR

48 × 33,5 cm

1999

PINTURA

CARNOT

SOPORTAIS DA FERREIRÍA

48,5 × 33,5 cm

1997

PINTURA

CARNOT

TARDE DE CHUVIA

48 × 69 cm

1990 ca

PINTURA

CARNOT

VIAXE POR MAR

50 × 70 cm

1985

PINTURA

CARRERA FIGUEIRIDO, ALFONSO

MARIÑA

29,5 × 43,5 cm

1997

PINTURA

CARRERA PASCUAL, MARÍA

BODEGÓN

33 × 33 cm

PINTURA

CARRERA PASCUAL, MARÍA

SEN TÍTULO

71 × 61 cm

DEBUXO

CARRERA RAMIREZ, EVA

A FESTA

97 × 195 cm

2000

PINTURA

CARRERA RAMIREZ, EVA

OUTRA LUZ

153 × 105 cm

1997

PINTURA

CARRERO FERNÁNDEZ, JENARO

CARROS NO PORTO DE NOIA

34’5 × 48’5 cm

1895 ca

PINTURA

CARRERO FERNÁNDEZ, JENARO

PAISAXE DE NOIA

24 × 18 cm

1894

PINTURA

CARRERO, ENRIQUE

O QUE ELA NOS DEU

60 × 73 cm

1995

PINTURA

CARRO, ALEJANDRO

SEN TÍTULO. SERIE EVOCACIÓNS

94,5 × 163 cm

1999

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

ABANO E AZUL

67 × 52 cm

1954

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

CAIXANOVA COA CULTURA

84 × 84 cm

2009

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

COLLAGE LARANXA

76 × 76 × 8’5 cm

1985 ca

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

COMPOSICIÓN CON TRIÁNGULO NO CÍRCULO

70 × 100 cm

1963

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

DESENVOLVEMENTO XEOMÉTRICO PARA UN ESPAZO LÚDICO

100 × 100 cm

1988 ca

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

SEN TÍTULO

120 × 120 cm

1990-1993

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

VICISITUDES DO PLANO

129 × 190 cm

1979

PINTURA

CARUNCHO AMAT, LUIS MARÍA

VIOLONCELO

210 × 145 cm

1959

PINTURA

CASAL RODRÍGUEZ, MARÍA JESÚS

FLORES

64 × 49 cm

1992

PINTURA

CASÁS

SELVAGEN 3/BAOBAB

68 × 181 × 54,5 cm

1999

ESCULTURA

CASÁS

AMAZONAS 31

106 × 54 cm

1988

PINTURA

CASÁS

ORIENTE 11

150 cm diámetro

1991

PINTURA

CASAS JULIÁN, VICTOR

LIBERACIÓN

98 × 130 cm

1976 ca

PINTURA

CASAS JULIÁN, VICTOR

MOMENTO PARA UN ENCONTRO

65 × 50 cm

PINTURA

CASTELÍN, MANUEL

O FILLO

99 × 71 cm

PINTURA

CASTELLANA SAGRÁ, JOSÉ

LA RUTLLA (A MOTO)

31 × 60 × 11 cm

5 × 52,5 × 15,5 cm a peaña

1977

ESCULTURA

CASTELO, CHUS

MULLER

25 × 30 cm

1990

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

MAMANITA

120 × 100 cm

1972

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

NEW YORK

92 × 73 cm

1987-1988

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

A FAMILIA

68’5 × 99 cm

1962

PINTURA, DEBUXO

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

ARLEQUÍN

73’5 × 60’5 cm

1986 ca

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

BODEGÓN

46 × 65 cm

1962

PINTURA, DEBUXO

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

BODEGÓN CON PAXAROS

73 × 60 cm

1984 ca

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

FAMILIA AMERICANA

88,8 × 116 cm

1984

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

MESA CON FROITAS

114 × 146 cm

1985 ca

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

MESA DE INVERNO

46 × 55 cm

1983

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

MESA QUEBRADA

156 × 127,3 cm

1989

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

O ARMARIO

60 × 60 cm

1975

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

O RASTRO

100 × 80 cm

1970

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

PAISAXE CON PELÍCANO E GATO

60 × 91 cm

1981

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

PAXAROS SOBRE FOLLAS

96’5 × 130 cm

1987

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

PERSONAXES E AVES

41 × 33 cm

1995

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

RAMA CON FROITOS VERDES

27 × 35 cm

1985 ca

PINTURA

CASTILLO CASALDERREY, JORGE

SEN TÍTULO

63 × 83 cm

1969

PINTURA

CASTREXO

ESCENA CAMPESTRE

46 × 55 cm

1994

PINTURA

CASTRO COUSO, ALBERTO

OS PETRASINIESTROS

71 × 51 cm

1984

PINTURA

CASTRO COUSO, ALBERTO

A PORTA DO INFINITO. SERIE METAFÍSICA

90 × 60 cm

1994

PINTURA

CASTRO COUSO, ALBERTO

MACROCOSMOS

50 × 110 cm

1980

PINTURA

CASTRO COUSO, ALBERTO

MARISQUEIRA

119 × 64 cm

1975

PINTURA

CASTRO COUSO, ALBERTO

SEN TÍTULO

90 × 60 cm

1990

PINTURA

CASTRO DOPICO, JOSÉ

RÍO MIÑO

37 × 53,5 cm

1995

PINTURA

CASTRO FERNÁNDEZ, AVELINO

RECOLLEITA DA PATACA

22 × 33 cm

PINTURA

CASTRO GIL, MANUEL

BASÍLICA DO PILAR

18 × 14,5 cm

1950 ca

PRANCHA DE GRAVADO

CASTRO GIL, MANUEL

CASTELO DE FRÍAS

16,5 × 15 cm

1940 ca

PRANCHA DE GRAVADO

CASTRO GIL, MANUEL

CASTELO DE PEÑAFIEL

16 × 13 cm

1940 ca

PRANCHA DE GRABADO

CASTRO GIL, MANUEL

PONTE DE TOLEDO

15 × 15 cm

1938-1940

PRANCHA DE GRAVADO

CASTRO GIL, MANUEL

SUBIDA A BEGOÑA

19 × 15 cm

1940 ca

PRANCHA DE GRAVADO

CASTRO GONZÁLEZ, JOSE

AMARRE

40 × 49 cm

PINTURA

CASTRO GONZÁLEZ, ZACARÍAS

CASA NO SOAXO

50 × 61 cm

1994

PINTURA

CASTRO GONZÁLEZ, ZACARÍAS

PALLEIROS

27 × 35 cm

1998

PINTURA

CASTRO MUÑIZ, JOSÉ

AGRAFO X

190 × 190 cm

2001

PINTURA

CASTRO VÁZQUEZ, ROSA

REDONDELA

38 × 55,5 cm

1996

PINTURA

CASTRO, A

XIRASOIS

56 × 46 cm

1995

PINTURA

CASTRO, FRANCISCO J.

PORTO GALEGO Nº II

30 × 95 cm

2006

PINTURA

CAULONGA PEREIRA, JESÚS A.

BODEGÓN CON MAZÁS

70 × 55 cm

1986

PINTURA

CAXIGUEIRO

A LINGUAXE DA MEMORIA

16,8 × 34,2 × 40,5 cm

1999

ESCULTURA

CAXIGUEIRO

EUROPA: TERAPIA PUNTUAL

92 × 22 × 110 cm

1993

ESCULTURA

CAXIGUEIRO

SEN TÍTULO

200 × 42’8 × 6 cm

1997

ESCULTURA

CELEIRO RUÍZ, JOSÉ F.

CRUCEIRO DO HÍO (PONTEVEDRA)

42,5 × 32 cm

1982

DEBUXO

CELSO

ÁRBORE DE NADAL

60 × 27 cm

PINTURA

CENDÓN, EMILIO

DESFILADEIRO

120 × 120 cm

FOTOGRAFÍA

CENDÓN, EMILIO

SUBURBIO

49 × 70 cm

FOTOGRAFÍA

CENTENO RODRÍGUEZ, ANDRÉS

VILA COSTEIRA

39 × 45 cm

PINTURA

CERA, LLUIS

MADEIXA

46 × 60 × 84 cm

2005

ESCULTURA

CEREZO MENA, ANDRÉS

PAISAXE

60 × 92 cm

PINTURA

CERVERA MERCADILLO DE DIOS, ENRIQUE

RÍO LÉREZ

48 × 68 cm

1995

PINTURA

CERVIÑO CALVO, XOAN

SEN TÍTULO

50 × 70 cm

1998

PINTURA

CERVIÑO, ÁNGEL

MANTIS SWING

195 × 195 cm

1998

PINTURA

CERVIÑO, ÁNGEL

AZUL (CAMOUFLAGE GRETEL)

195’5 × 195’5 cm

1997

PINTURA

CHACÓN CHACÓN, FERNANDO

ATLETAS

46 × 38 cm

1991

PINTURA

CHACÓN CHACÓN, FERNANDO

CIDADE AO SOLPOR

71 × 50 cm

1976

PINTURA

CHACÓN CHACÓN, FERNANDO

MARIÑEIROS

40 × 50 cm

1984

PINTURA

CHACÓN CHACÓN, FERNANDO

O DESCANSO

33 × 41 cm

1996

PINTURA

CHACÓN FERNÁNDEZ, Mª CARMEN

SEN TÍTULO

54 × 65 cm

PINTURA

CHAFES, RUI

FLOR QUE NASCE PARA LOGO MORRER III

196 × 43 × 34 cm

2004

ESCULTURA

CHAMADOIRA RICOY, MARÍA LUISA PAZ

PAISAXE

17,5 × 23,5 cm

1995

ESMALTE

CHAVES

ARCO PAZO F.

75 × 100 cm

1989

PINTURA

CHAVES

MUÍÑO DA SECA

75 × 100 cm

1989

PINTURA

CHAVES

R. STA.MARIÑA

75 × 100 cm

1989

PINTURA

CHAVES

TORRE S. SADUR.

75 × 100 cm

1989

PINTURA

CHAVES LÓPEZ, XAQUÍN

25. COMPOSICIÓN PARA UN ANIVERSARIO

181 cm diámetro

2008

PINTURA

CHAVES LÓPEZ, XAQUÍN

AZUIS

195 × 161 cm

1994

PINTURA

CHAVES LÓPEZ, XAQUÍN

COMPOSICIÓN CON FOLLAS DE GINGKO

190 × 300 cm

2004

PINTURA

CHAVES LÓPEZ, XAQUÍN

FUME E CHAMÍNS

200 × 160 cm

1997

PINTURA

CHAVES LÓPEZ, XAQUÍN

SUITE DUN HOME QUE MIRABA O XARDÍN

130 × 485 cm

2009

PINTURA

CHAVES, CECILIO

SEN TÍTULO

114 × 195 cm

2007

PINTURA

CHAVES, CECILIO

SEN TÍTULO

81 × 65 cm

2009

PINTURA

CHELÍN (JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ)

PARCHÍS CHINÉS

97 × 114 cm

1997

PINTURA

CHELÍN (JOSÉ EDUARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ)

SEN TÍTULO

100 × 81 cm

1987

PINTURA

CHENUT, MARIA

ÁRBORE CHORONA

57,5 × 40 × 12 cm aprox.

2002 ca

ESCULTURA

CHENUT, MARIA

DA SERIE MUROS (AZUL)

70 × 100 cm

1999

FOTOGRAFÍA

CHENUT, MARIA

DA SERIE MUROS (VERMELLA)

71 × 102 cm

2001

FOTOGRAFÍA

CHEQUE (LUIS HERRERO RODRÍGUEZ)

FOLLAXE

56 × 46,5 cm

1979

PINTURA

CHEQUE (LUIS HERRERO RODRÍGUEZ)

PAISAXE

44’5 × 37 cm

PINTURA

CHEQUE (LUIS HERRERO RODRÍGUEZ)

SOLPOR

54 × 82 cm

1975

PINTURA

CHICO SALDAÑA, Mª CARMEN

SEN TÍTULO

54 × 45 cm

PINTURA

CHICO, CARMEN

PAISAXE

88 × 68 cm

PINTURA

CID FERNÁNDEZ, LUIS

O TRABALLO

45 × 31 cm

PINTURA

CID MENOR, JOSÉ

CABEZA

28 × 27 × 10,5 cm

1994

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

CABEZA DE ADOLESCENTE

50 × 25 × 15 cm

1990 ca

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

LABREGO

64,5 × 27 × 15 cm

1968-1970

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

MATERNIDADE

31,7 × 19,5 × 17 cm

1976

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

MATERNIDADE

98 × 63 cm

1979

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

MULLER DA RABEDA

61 × 30 × 24 cm

1968-1970

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

MULLERES

32 × 37,5 × 9 cm

1977

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

PARELLA

54 × 32 × 11 cm

1968-1970

ESCULTURA

CID MENOR, JOSÉ

TORSO

77 × 31 × 25 cm

1975 ca

ESCULTURA

CID PALACIOS, ERNESTO

BARCO NO PORTO

54 × 66 cm

PINTURA

CID RODRIGO, JOSÉ MARÍA

CABEZA DE XITANO

33 × 25 cm

PINTURA

CIDRÁS

SEN TÍTULO

80 × 50 cm

PINTURA

CIDRÁS, JUAN

SEN TÍTULO

45 × 63 cm

1991

PINTURA

CIDRÁS, SALVADOR (SALVADOR CIDRÁS ROBLES)

SEN TÍTULO

140 × 180 cm

1997

PINTURA

CIDRÁS, SALVADOR (SALVADOR CIDRÁS ROBLES)

SEN TÍTULO

41 × 51 cm

1997

PINTURA

CIDRÁS, SALVADOR (SALVADOR CIDRÁS ROBLES)

SEN TÍTULO

100 × 100 cm

1996

PINTURA

CIFUENTES MORAIS, DANIEL

CENTRO CULTURAL

59 × 44 cm

DEBUXO

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

ÁRBORE E CASAS

46 × 38,5 cm

1985

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

INVERNO

46 × 61 cm

1989

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

MAR RIZADA

38 × 55 cm

1990

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

OCASO

82 × 100 cm

1979

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

PAISAXE

38,5 × 55,5 cm

1986

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

PAISAXE CON RÍO

73,5 × 100 cm

1977

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

RÍA

73 × 100 cm

1980

PINTURA

CIFUENTES PÉREZ, ARTURO

RÍA DE AROUSA

37 × 45 cm

PINTURA

CIFUENTES, DANIEL

PRACIÑA

23,5 × 36,5 cm

1996

DEBUXO

CIFUENTES, DANIEL

EN RANDE

21’5 × 29’5 cm

DEBUXO

CIFUENTES, DANIEL

SAN FRANCISCO

25,5 × 35, 5 cm

1999

DEBUXO

CIRIA, JOSÉ MANUEL

GILGAMESH

250 × 250 cm

2005

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

CATEDRAL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

73 × 92 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

74 × 100 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

MARIÑA

43 × 59 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

MARIÑA

65 × 92 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

NOCES

60 × 49 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

PAISAXE DE SABARÍS

60 × 75 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

PORTO DE VIGO

59 × 75 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

PRAZA DAS PRATERÍAS (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

53 × 72 cm

PINTURA

CLAVERO MEDINA, JUAN

VIGO, TEMA URBANO

55 × 75 cm

PINTURA

COBIAN RUIZ-DELGADO, CARLOS

BARCA EN PORTO

68 × 78 cm

PINTURA

COCHORRO (LUIS FERNÁNDEZ BACELO)

MATERNIDADE

52 × 33 × 29 cm

1980

ESCULTURA

COCHORRO (LUIS FERNÁNDEZ BACELO)

MOZO DEITADO

37 × 50 × 26 cm

5 × 50 × 26 cm la basa

1982

ESCULTURA

COCHORRO (LUIS FERNÁNDEZ BACELO)

MULLER

31 × 35 × 25 cm

1988-1991

ESCULTURA

COCHORRO (LUIS FERNÁNDEZ BACELO)

SEN TÍTULO

ESCULTURA

COCHORRO (LUIS FERNÁNDEZ BACELO)

SEN TÍTULO

48 × 34 × 20 cm

ESCULTURA

COELLO ALONSO, JOSÉ ANDRÉS

SEN TÍTULO

49 × 41 cm

CERÁMICA

COELLO, DIMAS

SEN TÍTULO

PINTURA

COELLO, R.

CARA DE HOME

26 × 35 cm

1976

PINTURA

COELLO, R.

FAMILIA A CARÓN DO LUME

79 × 98 cm

1974

PINTURA

COGAMI

LOUSA E MADEIRA

34 × 54 cm

ESCULTURA

COIA FRANCO, MANUEL

HOME

102 × 56 × 28 cm

1980 ca

ESCULTURA

COIA FRANCO, MANUEL

XIMNASTA

108 × 54 × 26 cm

1990

ESCULTURA

COIÑO (CLAUDIO VASCONCELOS)

ANXO GAITEIRO

31 × 22,5 cm

1981

DEBUXO

COLMEIRO GONZÁLEZ, ELENA

SEN TÍTULO

44 × 46 × 40 cm

1973

ESCULTURA

COLMEIRO GONZÁLEZ, ELENA

SEN TÍTULO

95 × 40 × 7 cm

1992-1993

ESCULTURA

COLMEIRO GUIMARAS, MANUEL

PESCADORAS

30 × 42 cm

1973 ca

DEBUXO

COLMEIRO GUIMARAS, MANUEL

SEN TÍTULO

64 × 51 cm

1950 ca

DEBUXO

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

A PRIMAVERA

243 × 274 cm

1953

PINTURA

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

A SEGA DA HERBA

97 × 130 cm

1975

PINTURA

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

CABALOS

27 × 17 cm

1931 ca

DEBUXO

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

NEPTUNO

32 × 25 cm

1945

DEBUXO

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

75 × 60 cm

1946-1950

PINTURA

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

O SEGADOR

32 × 23’5 cm

1945

PINTURA, DEBUXO

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

PAISAXE

25 × 17’5 cm

1945 ca

DEBUXO

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

PAISAXE CON LABREGOS

59,5 × 75 cm

1928

PINTURA

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

PESCADORES

89 × 116 cm

1973

PINTURA

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

PONSE O SOL

59 × 75 cm

1928

PINTURA

COLMEIRO GUIMARÁS, MANUEL

VENDEDORAS DE LARANXAS

46 × 33 cm

1979-1981 ca

PINTURA

COLOMBO (ANDRÉS GARCÍA DE LA RIBA)

RETRATO DE MULLER

46 × 32 cm

1970

DEBUXO

COMESAÑA, PILAR

ABSTRACTO

125 × 81 cm / 125 × 81 cm

PINTURA

CONDE BALADO, ANDRÉS

FAÍSCA

100 × 80 cm

PINTURA

CONDE BERMÚDEZ, RAMÓN

DESAFÍO

43 × 42 × 27 cm

1994

ESCULTURA

CONDE BERMÚDEZ, RAMÓN

MATERNIDADE

21 × 15 × 22 cm

1975

ESCULTURA

CONDE BERMÚDEZ, RAMÓN

MATERNIDADE

26,5 × 16 × 20 cm

1982

ESCULTURA

CONDE BERMÚDEZ, RAMÓN

O DISIMULO

2010

ESCULTURA

CONDE CORBAL, JOSÉ

MARIÑEIROS

160 × 393 cm

1972

PINTURA

CONDE CORBAL, JOSÉ

PEIXEIRAS

50 × 64 cm

1971

DEBUXO

CONDE CORBAL, JOSÉ

PONTE NOVA-ACUARELA

PINTURA

CONDE CORBAL, JOSÉ

PONTE VELLA-ACUARELA

PINTURA

CONDE CORBAL, JOSÉ

RÍO

44,5 × 31 cm

1960

PINTURA

CONTRERAS ORERO, MODESTO

FLOREIRO CON FLORES

75 × 53 cm

1988

DEBUXO

CONTRERAS ORERO, MODESTO

RECOLLENDO FLORES

64 × 50 cm

1988

DEBUXO

COR HERMELLER

COCHES DE CARREIRAS

29 × 38 cm

PINTURA

COR HERMELLER

COCHES DE CARREIRAS

29 × 38 cm

PINTURA

COR HERMELLER

COCHES DE CARREIRAS

29 × 38 cm

PINTURA

CORCOBA CONDE, VÍCTOR M.

PRAZA DA FERRARÍA

46 × 55 cm

1979

PINTURA

CORCOBA CONDE, VICTOR M.

SOLPOR EN ARRIGÚNAGA, ALGORTA

33 × 41 cm

PINTURA

CÓRCOBA, RAFAEL

BAILARINAS

38 × 47 cm

2000

PINTURA

CORNEJO LOAYZA, CARLOS

O NEGOCIO DA COCAÍNA

46 × 32 cm

1999

PINTURA

CORRAL CASTRO, VICTOR

SEN TÍTULO

ESCULTURA

CORRAL CASTRO, VICTOR

TORMENTA NO PARAÍSO

ESCULTURA

CORRAL CASTRO, VÍCTOR

VELLA CO FEIXE DE HERBA

77 × 61 × 20 cm

1977

ESCULTURA

CORRAL DÍAZ, J.

PAISAXE

46 × 37 cm

PINTURA

CORRAL DÍAZ, JOSÉ

CLARES DE RIBOTA

59,5 × 72,5 cm

1972

PINTURA

CORRAL GONZÁLEZ, IMELDO

PAISAXE

48 × 36 cm

1930 ca

PINTURA

CORRAL GONZÁLEZ, IMELDO

PAISAXE CON ERMIDA

50 × 41 cm

1925-1929

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, JAVIER

PATIO FIORENTINO

103 × 78 cm

1991

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, JAVIER

MAR DOS DÍAS

45 × 170 cm

2009

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, JAVIER

MARIÑA GAIVOTEIRA

212 × 245’9 cm

1998

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, JAVIER

MARIÑA NO CEO

135 × 210 cm

2002

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, JAVIER

POSEIDÓN

96’5 × 130 cm

1990-1991

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, JAVIER

VENTOS DA CULTURA

89 × 130 cm

2008

PINTURA

CORREA CORREDOIRA, XULIO

UNHA PEDRA NO CAMIÑO

99 × 99 cm

1993

FOTOGRAFÍA

CORREDOIRA Y RUIZ, Mª CARMEN

LEITEIRA

101 × 66 cm

1911

PINTURA

CORREDOIRA Y RUIZ, Mª CARMEN

RETRATO DE LABREGA

33’5 × 24’5 cm

1912

PINTURA

CORREDOYRA (JESÚS RODRÍGUEZ CORREDOIRA DE CASTRO)

O AMOR E AS SÚAS PENAS

144 × 89 cm

1916 ca

PINTURA

CORREDOYRA (JESÚS RODRÍGUEZ CORREDOIRA DE CASTRO)

RETRATO DE DAMA (RETRATO DE MARGARITA)

95 × 79 cm

1915

PINTURA

CORREDOYRA (JESÚS RODRÍGUEZ CORREDOIRA DE CASTRO)

RETRATO DE DAMA CON FONDO DE PAISAXE

64 × 57 cm

1913

PINTURA

CORVERA PEÑA, LOIS

AMORES...

45 × 45 cm

1993

PINTURA

CORVERA PEÑA, LOIS

BODEGÓN DE ADÁN

63 × 63 cm

1993

PINTURA

CORVERA PEÑA, LOIS

TERRA, TERRA ... III

118 × 118 cm

1997

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

A SAGRADA FAMILIA

100 × 81 cm

1981

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

CONTEMPLANDO A BATALLA

40 × 47 cm

1982 ca

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

ENTROIDO

46 × 55 cm

1982

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

ESTRAÑA VISIÓN

114 × 146 cm

1976

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

ILLAS CÍES

65 × 81 cm

1981 ca

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

LEVITANDO

162 × 130 cm

1989-1990

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

PORTO DE VIGO

81 × 100 cm

1981

PINTURA

COSTA BEIRO, ALFONSO

SEN TÍTULO

81,5 × 65 cm

2005

PINTURA

COSTA BEIRO, NACHO

A RÍA

116 × 89 cm

1999

PINTURA

COSTA BEIRO, NACHO

SEN TÍTULO

40 × 33 cm

PINTURA

COSTA, XAVIER

MULLER

28 × 21 × 14 cm aprox.

3 × 29 × 21 cm a basa

1993

ESCULTURA

COSTAS OTERO, PERFECTO

A NETIÑA E OS AVÓS

50’5 × 64 ‘ 5 cm

DEBUXO

COSTAS OTERO, PERFECTO

O TITANIC

73 × 100 cm

PINTURA

CREGO RODRÍGUEZ, CARLOS

FIGURA E SOMBRA

124’8 × 123’3 cm

1986

PINTURA

CREGO RODRÍGUEZ, CARLOS

FIGURAS

104 × 74 cm

1994 ca

PINTURA

CREO RAMALLO, JULIO

MARIÑA

21 × 28,5 cm

1981

PINTURA

CREO SÁNCHEZ, CARMEN

MULLERES CON NENOS

30 × 42 cm

PINTURA

CRIADO MARTÍN, FELIPE

DOURO

60 × 50 cm

1988

PINTURA

CRIADO MARTÍN, FELIPE

MÚSICO

90 × 172 cm

1988

PINTURA

CRISTINA

PRAIA

20 × 30 cm

PINTURA

CROFT, JOSÉ PEDRO

SEN TÍTULO

140 × 190 × 130 cm

2005

ESCULTURA

CRUCETA OLALDE, IÑAKI

PAISAXE

70,5 × 100 cm

1989

DEBUXO

CRUCETA OLALDE, IÑAKI

INTERIOR CON VENTÁ

64 × 76 cm

PINTURA

CRUCETA OLANDE, IÑAKI

O PORTO

106 × 139 cm

PINTURA

CRUELLAS, ISABEL

SEN TÍTULO

170 × 198 cm

PINTURA

CUADRADO

VILA PESQUEIRA

1988

PINTURA

CUARTERO SOLANA, ALBERTO A.

CANTO RURAL

30 × 21 cm

1987

DEBUXO

CUIÑAS, JAVIER

CÁNTARA

78 × 58 cm aprox.

1985-1987

ESCULTURA

CUIÑAS, JAVIER

SEN TÍTULO

50 × 27 × 24 cm

ESCULTURA

CUÑA FEIJOO, BERTA

LUGAR DE MIRAMONTES

73 × 94 cm

PINTURA

CURT FERNÁNDEZ DE LA MORA, MERCEDES

BRAÑA

31 × 31 cm

1994

PINTURA

DA VILA BELA, MERCEDES

VAL MIÑOR

52 × 100 cm

PINTURA

DACOSTA, GONZALO

ABSTRACTO

130 × 82 cm

1981

PINTURA

DACOSTA, GONZALO

UN FANTASMA PERCORRE OURENSE

60 × 50 cm

60 × 35,5 cm o cartel

1985

PINTURA

DAGNINO GARCÍA, JUAN

CASIÑAS NA PRAIA

50 × 62 cm

1994

PINTURA

DAGNINO GARCÍA, JUAN

PAISAXE CON ALDEA

38,5 × 46 cm

1991

PINTURA

DANCHÍS, LUIS

DESCENSO DE BARCAS

80 × 60 cm

1990-1995

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

BARCO DE VAPOR

50 × 70 cm

1975 ca

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

BODEGÓN CON FROITAS E CADEIRA

50 × 70 cm

1984 ca

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

BORRICO CON PAISAXE VERDE

70 × 60 cm

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

FLORES

41 × 30 cm

1950 ca

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

GALO DE COR

60 × 40 cm

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

MULLER CON MAZÁS

74 × 92 cm

1974

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

MULLER CON QUEIXOS

82 × 100 cm

1975

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

PAISAXE DE ARZÚA

65 × 81 cm

1969-1975

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

ALDEA

82 × 100 cm

1982

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

PRADOS DE CURTIS

81 × 130 cm

1969-1975

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

RETRATO DE NENA

103 × 93’5 cm

1970 ca

PINTURA

DANS BOADO, MARÍA ANTONIA

SEGADORA CAMPO AMARELO

70 × 60 cm

PINTURA

DAPENA FERNÁNDEZ, PILAR

ESTUDIO

50 × 61 cm

1993

PINTURA

DATAS PANERO, ALBERTO

ROUPAS

131 × 195 cm

1973

PINTURA

DATAS PANERO, ALBERTO

SEN TÍTULO

250 × 200 cm

1999

PINTURA

DATAS PANERO, ALBERTO

SEN TÍTULO

65 × 54 cm

1977 ca

PINTURA

DATAS PANERO, ALBERTO

SEN TÍTULO

194 × 114 cm

1990

PINTURA

DATAS PANERO, ALBERTO

SEN TÍTULO

70 × 50 cm

1977

PINTURA, DEBUXO

DAWSPH

VELEIRO

85 × 100 cm

1989

PINTURA

DE DIEGO, MARÍA ISABEL

AO LADO DO RÍO

50 × 60 cm

1998

PINTURA

DE DIEGO, MARÍA ISABEL

BOSQUE

54 × 65 cm

1991

PINTURA

DE LA COLINA BOTELLO, MANUEL

CORRALES DEL PUERTO

33 × 41 cm

PINTURA

DE LA FUENTE, PILAR

OLLADA

65 × 50 cm

PINTURA

DE LA SERNA, ISMAEL

CARPE DIEM

21 × 25 cm

DEBUXO

DE LARA, PASCUAL

EXALTACIÓN DO TRIGO

330 × 570 cm

1957

PINTURA

DE LARA, PASCUAL

RECOLLENDO MILLO

46,5 × 80,5 cm

1957

PINTURA

DE LARA, PASCUAL

SAN MARTIÑO PARTINDO A SÚA CAPA

314 × 212 cm

1957

PINTURA

DE LUIS LUIS ALEMANI, JUAN MANUEL

PAISAXE FANTÁSTICA

53 × 64 cm

PINTURA

DE LUIS, ALBERTO

PONTE DE PEDRA, OURENSE

70 × 85 cm

PINTURA

DE MENDOZA, SAGRARIO H.

MONTAÑAS XIGANTES

89 × 116 cm

1988

PINTURA

DE SALAS ESCRIÑA, CONSTANZA

BOSQUE EN OUTONO

64 × 86 cm

PINTURA

DEL CASTILLO, CASTO

CAN

50 × 65 cm

PINTURA

DEL CASTILLO, CASTO

CANS

50 × 66 cm

PINTURA

DEL RÍO FRESNO, BENJAMINA

A PEDRA

46 × 38 cm

1989

PINTURA

DEL RÍO FRESNO, BENJAMINA

LIRIOS E BUCINAS

54 × 45 cm

PINTURA

DESCAMPS, IVAN

BARCOS PESQUEIROS

49 × 63,5 cm

1997

PINTURA

DESCAMPS, IVAN

CAMPESIÑO SEGANDO

63,5 × 69,5 cm

1994

PINTURA

DESCAMPS, IVAN JEAN MARC

SEMANA SANTA

81 × 65 cm

PINTURA

DESCOÑECIDO

ALTORRELEVO DE PEDRA SITUADO NO PORTAL DE GARCÍA BARBÓN 1

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

ANXO DE PEDRA QUE COROA O EDIFICIO CENTRAL

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

ESCULTURA DE MULLER CON BOLA. ESCULTURA ALEGÓRICA QUE COROA A FACHADA DO EDIFICIO PRINCIPAL.

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

ESCULTURA DE MULLER CON LIBRO. FIGURA ALEGÓRICA QUE COROA A FACHADA DO EDIFICIO PRINCIPAL.

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

FIGURA DE IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

GRUPO DE VELLOS-GRANDE

96 × 146 cm

PINTURA

DESCOÑECIDO

GRUPO DE VELLOS-MEDIANO

80 × 99 cm

PINTURA

DESCOÑECIDO

GRUPO DE VELLOS-PEQUENO

59 × 78 cm

PINTURA

DESCOÑECIDO

GRUPO ESCULTÓRICO DA SAGRADA FAMILIA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

HOME CON BIGORNIA. FIGURA ALEGÓRICA QUE COROA A FACHADA DO EDIFICIO CENTRAL.

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

MULLER CON NENOS EN BRAZOS. FIGURA ALEGÓRICA QUE COROA A FACHADA DO EDIFICIO PRINCIPAL.

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PALMEIRAS

59 × 47 cm

PINTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PETO ÁNIMAS

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PÍA DE AUGA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PÍA DE AUGA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

PÍA DE AUGA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

RETABLO IGREXA

ESCULTURA

DESCOÑECIDO

SEN TÍTULO. ALTORRELEVO ENTRADA POR RÚA COLÓN

ESCULTURA

DESIDE

ABSTRACCIÓN

76 × 103 cm

1979

PINTURA

DESIDE

COMPOSICIÓN ABSTRACTA

101 × 83 cm

1980

PINTURA

DESIDE

COMPOSICIÓN ABSTRACTA

132 × 99 cm

1980

PINTURA

DESIDE

ESTETIK 80

45 × 274 × 8 cm

1980

ESCULTURA

DESIDE

NATUREZA MORTA

162 × 131 cm

1979

PINTURA

DESIDE

SEN TÍTULO

110 × 92 cm

Políptico, 55 × 46 cm

1979

PINTURA

DESIDE

SEN TÍTULO

81 × 100 cm

1980

PINTURA

DÍAZ ARIAS, JOSÉ

SEN TÍTULO

65 × 50 cm

1972

PINTURA

DÍAZ ASTOEKA, BEATRIZ

A PORTA

40 × 25 cm

PINTURA

DÍAZ ASTOREKA, BEATRIZ

CAMPANARIO

64 × 54 cm

FOTOGRAFÍA

DÍAZ MELLA, NATALIA

CEREBROS COMA FLORES II

200 × 200 cm (díptico)

PINTURA

DÍAZ MIGUELEZ, JOSE LUIS

SEN TÍTULO

59’5 × 69’5 cm

PINTURA

DÍAZ MIGUÉLEZ, JOSÉ LUIS

VIÑO NA PÍA

75 × 50 cm

2000

PINTURA

DÍAZ PARDO, ISAAC

O HOME DA CUNCA

85 × 81 cm

1950 ca

PINTURA

DÍAZ, MARÍA XOSÉ

SEN TÍTULO

100 × 62 × 5 cm

1997

ESCULTURA

DICENTA HERRERA, DANIEL

SEN TÍTULO

FOTOGRAFÍA

DIEGUEZ, RAFAEL

EVASIÓN

143 × 17 × 22 cm

ESCULTURA

DIEHL, VICTORIA

SEN TÍTULO

125 × 88 cm

2004

FOTOGRAFÍA

DIKOFF, MOÏSE

POSTAIS

65 × 94 cm

2005

PINTURA

DIMAS COELLO

SEN TÍTULO

50 × 65 cm

PINTURA

DIOS JARÁIZ , EDUARDO

COR DE OUTONO

23 × 18 cm

PINTURA

DIOS JARÁIZ , EDUARDO

PAISAXE EN GRIS

40 × 45 cm

1982

PINTURA

DIOS JARÁIZ, EDUARDO

ESTALEIRO NA PRAIA

46 × 55 cm

1991

PINTURA

DIOS JARÁIZ, EDUARDO

MULLER E FONTE

61 × 46 cm

1976

PINTURA

DIOS JARÁIZ, EDUARDO

PAISAXE ENTRE ÁRBORES E LUAR

16 × 25 cm

1982

PINTURA

DÍOS JARÁIZ, EDUARDO

GAITEIRO

73 × 60 cm

1975

PINTURA

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

DO CIRCO

89 × 116,3 cm

1985

PINTURA

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

MENIÑA NÚA (ESTUDIO)

20 × 30 cm

1991

DEBUXO

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

MESA ESQUECIDA

119 × 200 cm

1993

PINTURA

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

NOCTURNO

82 × 101 cm

1984

PINTURA

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

RÚA NO VENTO

146 × 114 cm

2000

PINTURA

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

SÁTIRO TRISTE

48 × 33 cm

PINTURA

DIOS MARTÍNEZ, XOSÉ LUIS DE

SENSACIÓNS QUE PERDURAN, A PERMANENCIA DO VIVIDO

73 × 105 cm

2008

PINTURA

DOMÍNGUEZ PALAZÓN, OSCAR

SEN TÍTULO

27 × 46 cm

1956

PINTURA

DOMÍNGUEZ RIVAS, DANIEL

FLOREIROS

41 × 33 cm

1981

PINTURA

DOMÍNGUEZ VAZ, CARMEN

ALÍ ONDE A MEMORIA QUEDA

163 × 147 cm

1995

PINTURA

DOMÍNGUEZ VAZ, CARMEN

FLOREIRO CON FLORES

50 × 60 cm

1987

PINTURA

DOMÍNGUEZ VAZ, CARMEN

NATUREZA

149 × 82 cm

PINTURA

DOMÍNGUEZ, RAÚL

RÚA DO VILAR, SANTIAGO DE COMPOSTELA

60 × 80 cm

1984

PINTURA

DUBLANG, MARI CRUZ

GAIVOTAS NA PRAIA DE CORUXO

50 × 65 cm

PINTURA

DUEÑAS MANRIQUE, PABLO

VERDES E AMARELOS

40 × 30 cm

1980

PINTURA

DUQUE, ADONAY

PAULA

146 × 114 cm

PINTURA

DURANCAMPS (RAFAEL DURÁN Y CAMPS)

MARIÑA

39 × 46 cm

1960

PINTURA

EIRAVELLA

CARA

26 × 33 × 22 cm

1975-1985

ESCULTURA

EIRAVELLA

CONSTELACIÓN XIRAFA

112 × 16 × 12 cm

1986

ESCULTURA

EIRAVELLA

ESCULPINDO CO ARADO

61 × 244 cm

1988

PINTURA

EIRAVELLA

FESTA NO CAMIÑO-SAN XOÁN DE PORTAS

46 × 55 cm

1994

PINTURA

EIRAVELLA

LIÑARIÑA CON CEREIXAS

29’5 × 21 cm

2003

PINTURA

EIRAVELLA

MATERNIDADE

27 × 22 × 7 cm

1987

ESCULTURA

EIRAVELLA

NOITE ESTELAR

48 × 25 × 13 cm

1987

ESCULTURA

EIRAVELLA

NUS

38 × 21 × 15 cm

1980

ESCULTURA

EIRAVELLA

O SOL

37 × 37 × 27 cm

1983

ESCULTURA

EIRAVELLA

PERDÓN

37 × 22 × 12 cm

1975-1985

ESCULTURA

EIRAVELLA

PLUMA

66 × 9 × 5 cm

1987

ESCULTURA

EIRAVELLA

PREDICACIÓN

73 × 60 cm

1975

PINTURA

EIRAVELLA

XOGO DE NENOS

34 × 20 × 5 cm

1987

ESCULTURA

EIRÍN FARIÑA, XOSÉ

CEO E MAR

50 × 61 cm

1970

PINTURA

EIRÍN FARIÑA, XOSÉ

PAISAXE EN AZUL

46 × 38 cm

1982

PINTURA

ELVIRA

ABSTRACTO

130 × 107 cm

1990

PINTURA

ENRÍQUEZ, EMILIA

FLORES LARANXAS

100 × 100 cm

1999

PINTURA

ESCUDERO

EMBARCADOIRO NA ALBUFEIRA

27 × 22 × 2 cm

1986

ESCULTURA

ESPAÑOL ARES, PILAR

SUSPIRO INMÓBIL

65 × 54 cm

PINTURA

ESPAÑOL GONZÁLEZ, CARMEN

ESQUINA

ESCULTURA

ESPERANZA GUTIÉRREZ, BENITO

BARCA NO PORTO

74 × 65 cm

PINTURA

ESPERANZA GUTIÉRREZ, BENITO

CASAS NA MONTAÑA

50 × 70 cm

PINTURA

ESPERANZA GUTIÉRREZ, BENITO

HÓRREOS XUNTO AO MAR

79 × 106 cm

PINTURA

ESPINOSA VALDÉS, ÉLIDA

BOSQUE EN OUTONO

81 × 100 cm

PINTURA

ESPINOSA VALDÉS, ÉLIDA

PAISAXE DE BEADE

55 × 50 cm

PINTURA

ESTEBAN PRADO, FINA PAZ

PESCADOR CON BARCA

38 × 55,5 cm

1998

PINTURA

ESTEBAN, MARGARITA

RÍO CRUZANDO O BOSQUE

20 × 14,5 cm

1990

ESMALTE

ESTEBAN, MARGARITA

RÚA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

21,5 × 15,5 cm

1993

ESMALTE

ESTEBAN, MARGARITA

TORRE DA PEREGRINA

18 × 15 cm o esmalte

1988

ESMALTE

ESTÉVEZ MONTEAVARO, JUAN

CABEZA DE XITANO

25 × 12 cm

1997

DEBUXO

ESTÉVEZ MONTEAVARO, JUAN

COMBARRO

29 × 41,5 cm

1992

DEBUXO

ESTÉVEZ ONS, JOSÉ MANUEL

A ÚLTIMA VARADA

33,5 × 44 cm

1995

PINTURA

ESTÉVEZ, JOSÉ MANUEL

PETÍN

56 × 45 cm

1996

PINTURA

ESTÉVEZ, MENCA (Mª CARMEN ESTÉVEZ SALGUEIRO)

II

81 × 100 cm

1995

PINTURA

ESTÉVEZ, MENCA (Mª CARMEN ESTÉVEZ SALGUEIRO)

AMARELO, TRES CADRADOS E AZUL

124’5 × 167’2 cm

1996

PINTURA

ESTHER

ÁRBORES EN TERREO INCLINADO

50 × 64,5 cm

1987

PINTURA

EYRE, VICENTE

SEN TÍTULO

22 × 33 cm

1989

PINTURA

FACAL PONTE, MANUEL

DOBLE ROXO (COSIDO VII)

260 × 97 cm (díptico)

2002

PINTURA

FACAL PONTE, MANUEL

APARELLO I

15 × 40 × 100 cm

1997

ESCULTURA

FACAL PONTE, MANUEL

CELEBRACIÓN

240 × 90 × 60 cm

2009

PINTURA

FACAL PONTE, MANUEL

PEIXE I

196 × 45 × 33 cm

2001

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

GRUPO

35 × 39 × 11 cm

1966

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

HOME DESCANSANDO

15 × 36 × 20 cm

1975

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MARISQUEIRAS

61 × 91 × 8 cm

1963

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MATERNIDADE

63 × 28 × 29 cm

1959

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MATERNIDADE

51 × 28 × 28 cm

1959

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MIRANDO AO CEO

35 × 27 × 34 cm

1975

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MOZA SENTADA

27 × 18,5 × 25 cm

1975

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MULLER E NENO

37 × 19 × 29 cm

1975

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

MULLER PENSANDO

35 × 18,5 × 39 cm

1977

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

NENA CON PERRENCHA

37 × 30 × 32 cm

1976

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

NENA MIRANDO

35 × 20 × 28 cm

1970-1973

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

NENO SENTADO

24,5 × 21 × 26,5 cm

1976

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

PENSANDO NAS SÚAS COUSAS

25 × 20 × 31 cm

1975

ESCULTURA

FAILDE GAGO, ANTÓN

TORSO FEMININO

24 × 15 × 17 cm

1975

ESCULTURA

FANDIÑO, SUSO

SEN TÍTULO

170 × 150 cm

2006

PINTURA

FARIÑA FALCÓN, JAIME

ACORDEONISTA

55,5 × 45,5 cm

1979

PINTURA

FARIÑA FALCÓN, JAIME

MEIGAS

41,5 × 33,5 cm

1982

PINTURA

FARIÑA FALCÓN, JAIME

MULLER PENSANDO

46 × 38 cm

1989

PINTURA

FARIÑA FALCÓN, JAIME

NA XANELA

73 × 60 cm

1992

PINTURA

FARIÑA FALCÓN, JAIME

VELLA PENSANDO

41 × 33 cm

1984

PINTURA

FARRERAS (FRANCISCO FARRERAS RICART)

COLLAGE 730

100 × 80 cm

1927

PINTURA

FARRERAS (FRANCISCO FARRERAS RICART)

RELEVO 118-A

185 × 185 cm

1985

PINTURA

FARRERAS (FRANCISCO FARRERAS RICART)

RELEVO 494 A

200 × 300 cm

1999

PINTURA

FEIJOO, ANTONIO

BARCAS

34,5 × 49 cm

1996

PINTURA

FEIJOO, M

LUME

1984

PINTURA

FEIJOO, M

NOCTURNO

1984

PINTURA

FEIJOO, M.

ONS-84

96 × 130 cm

PINTURA

FÉLIX ANTONIO (F.A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ)

PAISAXE CASTELÁ

49’5 × 60 cm

1980 ca

PINTURA

FÉLIX ANTONIO (F.A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ)

PAISAXE CASTELÁ

50 × 80 cm

1980 ca

PINTURA

FÉLIX ANTONIO (F.A. GONZÁLEZ GONZÁLEZ)

SOIDADE

59 × 72 cm

1980 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ ARGÜELLES, JULIO A.

A ESPERA

86 × 88 cm

1986

PINTURA

FERNÁNDEZ ARGÜELLES, JULIO A.

BODEGÓN DO MAR

90’5 × 100’5 cm

1997

PINTURA

FERNÁNDEZ ARGÜELLES, JULIO A.

PESCANTINA

65 × 81 cm

1975 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ CALVO, RANIERO

ANTILLES

25,5 × 37,5 cm

1955

FOTOGRAFÍA

FERNÁNDEZ CARRERA, CARLOS

MULLER SENTADA

11,5 × 10 × 10 cm a peza

5,5 × 12 × 8,7 cm a peaña

1997

ESCULTURA

FERNÁNDEZ CERSA, ARTURO

CONFURCO

15 × 25 cm

1923 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ CERSA, ARTURO

PAISAXE

24 × 46,5 cm

1900 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ CERSA, ARTURO

PRAIA

15 × 25 cm

1923 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ CERSA, ARTURO

RÍA

24 × 46,5 cm

1923 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, MANUEL

CHANCA-ALMERÍA

46 × 33 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTUARIO SALC. DA GUARDA

50 × 44 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

A GUÍA. VIGO

42 × 32 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

A MOUREIRA

31 × 41 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

A PEREGRINA

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

A PEREGRINA

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

A PEREGRINA. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

ALDEA DE LEBOREIRO. MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

ANCARES

34 × 44 cm

1992

PINTURA

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

ANCARES. LUGO

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

ANCARES. LUGO.

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

BARCOS

50 × 44 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CAIXA DE AFORROS PROVINCIAL. PO.

48 × 39 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CAPELA DE SAN MAURO

34,5 × 24,5 cm

1999

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASA ANTIGA

27 × 34,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASA DE ROSALÍA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASA DE VALLE INCLÁN. POBRA DO CARAMIÑAL

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASTELO CONDES DE LEMOS

59 × 49 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASTELO DE PAMBRE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASTELO DE PAMBRE. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASTELO DE SOUTOMAIOR

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CASTELO DOS CONDES DE LEMOS. MONFORTE DE LEMOS

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL CABECEIRA

60 × 50 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL DE LUGO

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL. LUGO.

45 × 34 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL. OURENSE

30 × 40 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CATEDRAL. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CLAUSTRO DA CATEDRAL

32 × 24,5 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CLAUSTRO DO MOSTEIRO DE SAMOS. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

COCIÑA GALEGA ALDEÁ NO MUSEO

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

COCIÑA GALEGA ALDEÁ NO MUSEO

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

COMBARRO

41 × 31 cm

1994

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

COMBARRO

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CONCELLO DE LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CONCELLO. A CORUÑA

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CONCELLO. LUGO.

45 × 34 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CONCELLO. OURENSE

30 × 40 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CONCEPCIÓN ARENAL

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CONVENTO DE SAN FRANCISCO

39 × 48 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CORBACEIRAS. MOUREIRA DE ABAIXO. PONTEVEDRA 1900.

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CRUCEIRO DA PORTA DA VILA. PADRÓN

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CRUCEIRO DO HÍO

36 × 27,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CRUCEIRO DO CIVIL

34,5 × 24,5 cm

1999

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

CRUCEIRO NA PRAIA

32 × 25 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

DEPÓSITO DE AUGA SAN MAURO

34,5 × 24,5 cm

1999

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

DEPÓSITO DE AUGA SAN MAURO

34,5 × 24,5 cm

1999

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

ERMIDA STA.TEGRA DA GUARDA

50 × 44 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FACHADA DA CATEDRAL

32 × 25 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FACHADA NORTE CATEDRAL. LUGO.

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FACHADA NORTE DA CATEDRAL. LUGO

42,5 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FONTE DAS BURGAS. ORENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FONTE DE SANTIAGO. PADRÓN

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FONTE DOS TORNOS

32 × 24,5 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

FONTE DOS XARDÍNS

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DA SANTÍSIMA TRINIDADE. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE CELA

37,5 × 27,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE LEBOREIRO

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE MARCÓN

41 × 31 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SAN CIBRÁN

41 × 31 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SAN LOURENZO DA GUARDA

50 × 44 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SAN PAIO. A ESTRADA

42 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SANTA MARÍA

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SANTA MARÍA. MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SANTA OLALLA. VILAGARCÍA

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SANTIAGO DO DEÁN. A POBRA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SANTIAGO. A CORUÑA

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE SANTIAGO. A CORUÑA

41,5 × 31,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DE TOMEZA

41 × 31 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA DO PEDRÓN. PADRÓN

32,5 × 26,4 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA PARROQUIAL DE CANGAS

36 × 27,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

IGREXA. RIBEIRA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

INTERIOR PAZO DE OCA. A ESTRADA

41,5 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

INTERIOR PAZO DE OCA. A ESTRADA

41,5 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MARIÑAS. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONTE DE SANTA TEGRA DA GUARDA

50 × 44 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO A CURROS ENRÍQUEZ. A CORUÑA.

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO A DANIEL CARBALLO NO RECHEO. A CORUÑA

41,5 × 31,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO Á MARIÑA. MONTEFERRO

29,5 × 35 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO AO SAGRADO CORAZÓN

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO AOS HEROES DE PONTE SAMPAIO

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO AOS HEROES DE PONTE SAMPAIO

30 × 24,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO AOS HEROES DE PONTE SAMPAIO

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO AOS HEROES DE PONTE SAMPAIO E GOBERNO CIVIL

39 × 48 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MONUMENTO AOS HEROES DE PONTE SANPAIO. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MOSTEIRO DE FERREIRA DE PANTÓN. LUGO

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MOSTEIRO DE SAN PEDRO TENORIO. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MOSTEIRO DE SAN XOÁN DE POIO

41 × 31 cm

1994

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MOSTEIRO DE SAN XOÁN DE POIO. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MOSTEIRO DO PINO. LUGO

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MUSEO DE PONTEVEDRA

42,5 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MUSEO DE VALLE INCLÁN. A POBRA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MUSEO PROVINCIAL. LUGO

42 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

MUSEO PROVINCIAL. LUGO

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PADRE FEIJOO. OURENSE

30 × 40 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE MARIÑA

36 × 27,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE MARIÑA

35 × 26,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE MARÍTIMA

40,8 × 30,8 cm

1996

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE TÍPICA

41,5 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE TÍPICA

36 × 27,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE TÍPICA

27 × 34,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE TÍPICA. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE TÍPICA. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAISAXE TÍPICA. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PARADOR NACIONAL

32 × 25 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PATIO INTERIOR. PAZO DA PARDA

41 × 31 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO DA PARDA

41 × 31 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO DE CORZO. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO DE MARTELO

27 × 34,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO DE OCA. A ESTRADA

41,5 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO DE VISTA ALEGRE. VILAGARCÍA

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO DOS CALOTE

27 × 24,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO E CONCELLO DE MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO MUNICIPAL DA CORUÑA

41,5 × 31,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PAZO RIAL. VILAGARCÍA.

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PEZAS DA CASA LABREGA. MUSEO ARQUEOLÓXICO.

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PONTE MUÍÑOS (RÍO DOS GAFOS) PONTEVEDRA.1900

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PONTE ROMANAO SOBRE O MIÑO. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PONTE ROMANA. MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PONTE ROMANA. OURENSE

30 × 40 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PONTE VELLA. MONFORTE DE LEMOS

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PORTA DE SANTIAGO. LUGO

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PORTA DE SANTIAGO. LUGO

42,5 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PORTA DO MAR. A CORUÑA.

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PORTO. A POBRA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PORTO. A POBRA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PORTO. RIBEIRA

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA CONSTITUCIÓN

29,5 × 35 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA CONSTITUCIÓN

41,5 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA CONSTITUCIÓN. VIGO

42 × 32 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA INMACULADA

32 × 25 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA LEÑA

30 × 25 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA LEÑA

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA LEÑA

39 × 48 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DA LEÑA. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DE FERRO. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DE OTERO

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DE PEDRO CASTRO. BAIONA

35 × 30 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DE SANTA MARÍA. PAZO EPISCOPAL. LUGO

42 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DO CAMPO. LUGO

42 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA DO TEUCRO. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA MAGDALENA. OURENSE

30 × 40 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA MAIOR. OURENSE

41 × 31 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA MAIOR. OURENSE

30 × 40 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

PRAZA TÍPICA. MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

RECINTO REITORAL DE SANTA MARÍA DE ISORNA

27 × 24,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

RÍO DOS GAFOS. 1900. PONTEVEDRA.

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

RÚA DE FIGUEROA

31,5 × 24,5 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

RÚA DO ARCO DA PEDREIRA

31,5 × 24,5 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

RÚA DOS CESTOS. VIGO.

42 × 32 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

RUÍNAS DE SAN DOMINGOS

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN BARTOLOMEU

30 × 24,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN BARTOLOMEU. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN FRANCISCO

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN FRANCISCO. LUGO

42 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN FRANCISCO. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN MARTIÑO DE MONDOÑEDO. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN MARTIÑO, FOZ

40,8 × 30,8 cm

1996

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN ROQUE. MELIDE

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SAN SALVADOR DE LÉREZ. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTA MARÍA A ANTIGA DO CARAMIÑAL

32 × 26 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTA MARÍA DO CAMPO

42,5 × 32,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTA MARÍA. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTA MARÍA. VIGO

42 × 32 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTALLA DE BÓVEDA. LUGO

42,5 × 32 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTA TEGRA DA GUARDA

50 × 44 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTIAGO DE CARRIL. VILAGARCÍA.

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTO DOMINGO

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTO DOMINGO. PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTOS DE MOLLAVAO. PONTEVEDRA. 1900.

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SANTUARIO DE AUGAS SANTAS

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

SOPORTAIS DO BERBÉS

29,5 × 35 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

TEMPLO VOTIVO DO MAR. PANXÓN

42 × 32 cm

1989

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

TORRE DE GUIMAREI. A ESTRADA

41,5 × 32 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

TORRE DE HÉRCULES

45 × 34 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

TORRE DE HÉRCULES. A CORUÑA

41,5 × 31,5 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

TORRE DO CASTELO DE PARDO DE CELA EN ALFOZ

40,8 × 30,8 cm

1996

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

TORREÓNS DA CATEDRAL. LUGO

43 × 33 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

UN RECANTO DE FOZ

40,8 × 30,8 cm

1996

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

UN RECANTO DE PONTEVEDRA

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

VILAR DE DONAS

41 × 31 cm

1993

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

VISTA DO MUSEO DE PONTEVEDRA

42 × 31,5 cm

1992

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

VISTA PARCIAL DO MUSEO

43 × 33 cm

1991

DEBUXO

FERNÁNDEZ ESPAÑA, MARIO LUIS

VISTA XERAL DA RÍA DE PONTEVEDRA. 1900.

45 × 34 cm

1998

DEBUXO

FERNÁNDEZ FARIÑA, ALMUDENA

ENREDO

196 × 196 cm

2001

PINTURA

FERNÁNDEZ FARIÑA, ALMUDENA

SEN TÍTULO

130 × 130 cm

1996

PINTURA

FERNÁNDEZ FARIÑA, ALMUDENA

SEN TÍTULO

158 × 158 cm

1995-1996

PINTURA

FERNÁNDEZ FARIÑA, ALMUDENA

SEN TÍTULO

127 × 127 cm

1995

PINTURA

FERNÁNDEZ FARIÑA, ALMUDENA

SEN TÍTULO

140 × 140 cm

1995

PINTURA

FERNÁNDEZ FARIÑA, ALMUDENA

SEN TÍTULO

100 × 100 cm

1998

PINTURA

FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO

BODEGÓN CON FLORES

68 × 98 cm

1945

PINTURA

FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO

PAISAXE CON OVELLAS

80 × 93 cm

1950

PINTURA

FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO

PAISAXE TÍPICO GALEGO

59 × 78 cm

1959

PINTURA

FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO

SACANDO AUGA

55,5 × 76 cm

1966

PINTURA

FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO

VACA PASTANDO

53 × 67 cm

1952

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANADA, EMMA

ATREZZO SOBRE PATRÓN FEMININO

100 × 100 cm

2007

FOTOGRAFÍA

FERNÁNDEZ GRANADA, EMMA

DAMA ENGARZANDO AZUIS E AMARELOS SOBRE CRINOLINA

125 × 100 cm

2009

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANADA, EMMA

DE LÍQUIDO AZUL E PÁLIDOS LIÑOS

175 × 140 cm

2009

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANADA, EMMA

FIGURA CON FERRAMENTA CARMESÍ

100 × 100 cm

2007

FOTOGRAFÍA

FERNÁNDEZ GRANADA, EMMA

RAÍÑA CON GOLA DUN SONO SEN XEOMETRÍA

175 × 140 cm

2008

FOTOGRAFÍA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

A INAUGURACIÓN DO VOLCÁN

100’5 × 125 cm

1976

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

A PRESENZA DO OUTONO EN AMÉRICA DO SUR

91 × 76 cm

1957

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

ARLEQUÍN

29 × 22 cm

1972

DEBUXO

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

CONTRABANDISTAS PASANDO A FRONTEIRA

38 × 45 cm

1973

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

GALOS

22 × 29 cm

1985

DEBUXO

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

MENSAXEIRO ORIENTAL

51 × 81 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

O RECANTO DOS SILENCIOS

105 × 80,5 cm

1963

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

O ENCONTRO ENTRE A SERRANIÑA E O MARQUÉS DE SANTILLANA

72 × 106’5 cm

1976

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

PIANO

22 × 29 cm

1956

DEBUXO

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

SEN TÍTULO

28 × 40 cm

1990

DEBUXO

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

TOUREIRO CON FIGURAS

22 × 29 cm

1960

DEBUXO

FERNÁNDEZ GRANELL, EUGENIO

TOURO E TOUREIRO

22 × 29 cm

1960

DEBUXO

FERNÁNDEZ GRANELL, MARIO

A FAMILIA DO GUERREIRO

76 × 61 cm

1974

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, MARIO

ESTAMPAS DE LONGA E DOLOROSA ESPERA

131 × 98 cm

1986

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, MARIO

O RETORNO DO PATRIARCA

95 × 125 cm

1984

PINTURA

FERNÁNDEZ GRANELL, MARIO

RÉQUIEM POR URBANO LUGRÍS

32 × 21 cm

1974

DEBUXO

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

ALDEA

54 × 73 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

CAMPOS E VIÑEDOS

73 × 54 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

CARBALLEIRA

45 × 60 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

CURRUNCHO DE LOBIOS

40 × 30 cm

1996

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

IGREXA DE COVELO

38 × 55 cm

1989

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

MOSTEIRO DE IUSTE

33 × 24 cm

1996

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

NENOS NA FREIXA

60 × 65 cm

1992

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

PAISAXE DE PARCHES

33 × 46 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

PONTE ROMANA

54 × 73 cm

1983

PINTURA

FERNÁNDEZ IGLESIAS, CARLOS

RÍO SIL

54 × 73 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ MANZANO, RAMÓN

MULLERES E REDES

26 × 34 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ MARÍN, CLARA

BODEGÓN

45 × 54 cm

1989

PINTURA

FERNÁNDEZ MARÍN, CLARA

BOSQUE

68 × 60 cm

1990

PINTURA

FERNÁNDEZ MARÍN, CLARA

SEÑORA

61 × 50 cm

1990

PINTURA

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, XOAN

MANCHA

20 × 19 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ MAZAS, CÁNDIDO

PROXECTO DE CARTEL

61 × 48 cm

1925 ca

PINTURA, DEBUXO

FERNÁNDEZ NOVOA, MARÍA VICTORIA

PAISAXE

46 × 65 cm

1982

PINTURA

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, CRISTINA

DEBUXOS DE COR

44 × 31 cm

1983

DEBUXO

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, CRISTINA

SEN TÍTULO

60 × 32 cm

1998

PINTURA

FERNÁNDEZ NÚÑEZ, CRISTINA

SEN TÍTULO

60 × 32 cm

1998

PINTURA

FERNÁNDEZ OMIL, ELENA

BAÑISTAS

54,5 × 45,5 cm

1990

PINTURA

FERNÁNDEZ RIOS, XAVIER

SEN TÍTULO

78 × 61 cm

1992

PINTURA

FERNÁNDEZ RÍOS, XAVIER

SEN TÍTULO

80 × 60 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ EMILIA

BRANCO ANCESTRAL E ALADO

95 × 43 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSE

RÍA DE VIGO

130 × 100 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

A COSTA

54 × 65 cm

1990

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

Á FEIRA

75 × 106, 5 cm

1976-1977

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

ESPERANDO SORTE

130 × 100 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

MEDAS NO VAL

46 × 55 cm

1979

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

MERCADO DO VAL EN OUTONO

85 × 100 cm

1960

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

MULTITUDE

38 × 49 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

NA FEIRA

41 × 46 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ VILA, SOFÍA

ILDUARA

122 × 89 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ VILA, SOFÍA

NATUREZA

49 × 63 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ VILA, SOFÍA

SEN TÍTULO

34 × 28 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, ANTONIO

CASA CON CAN

31 × 23 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, ANTONIO

PONTE CON CAN

31 × 23 cm

DEBUXO

FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ, MIGUEL A.

DÚAS OLIVEIRAS

65 × 50 cm

PINTURA

FERNÁNDEZ, FRANCISCO

PORTO CON NÉBOA

50 × 65 cm

1983 ca

PINTURA

FERNÁNDEZ, Mª EMILIA

MARIÑA

51 × 35 cm

1986

PINTURA

FERNÁNDEZ, MARÍA CONSUELO

DILAPIDACIÓN

1980-1982

PINTURA

FERNÁNDEZ, SUSO

MATERNIDADE

25 × 66 × 25 cm

1983 ca

ESCULTURA

FERNÁNDEZ, SUSO

O ADEUS

30 × 17 × 19 cm

1983 ca

ESCULTURA

FERNÁNDEZ, SUSO

O BICO

36 × 17 × 14 cm

1983 ca

ESCULTURA

FERNÁNDEZ, XOÁN

FORMA ABSTRACTA

50,5 × 32,5 cm

1979

PINTURA

FERRANDO GIRAUT, DAVID

INTERIOR CON GATO

120 × 100 cm

2004

PINTURA

FERREIRA DE ALMEIDA, PAULO LUIS

SEN TÍTULO

120 × 80 cm

1997

PINTURA

FERREIRA, JAVIER

CAPELA DA PEREGRINA

102,5 × 105,5 cm

1998

PINTURA

FERREIRO SILVA, RICARDO

BODEGÓN

54 × 73 cm

1981

PINTURA

FERREIRO, ANA MARÍA

BODEGÓN

32 × 37,5 cm

1998

PINTURA

FERREIROS ESPINOSA, ALBINA

A FONTE E A OLIVEIRA

69 × 58 cm

PINTURA

FERREIROS, ALBINA

COSTA GALEGA

41 × 33,4 cm

1991

PINTURA

FERREIROS, ALBINA

PRAZA DA LEÑA

49 × 34 cm

1994

PINTURA

FERRER

AMAPOLAS

1985-1988

PINTURA

FERRER

FLORES

1985-1988

PINTURA

FERRER

LEITEIRA

38 × 13 × 7,5 cm

1993

ESCULTURA

FERRER MILLÁS

SENDAS SINUOSAS

80 × 64 cm

1988

PINTURA

FERRER, YOLANDA

OBSTÁCULOS

180 × 120 cm

2001

FOTOGRAFÍA

FERRO PAZ, SARA

RÍO TEA

50 × 61 cm

1993

PINTURA

FERRO PAZ, SARA

TREVINCA

PINTURA

FERRO PAZ, SARA

VENCEDOR

81 × 100 cm

PINTURA

FERRO, GREGORIO

ENCONTRO DE XESÚS COA CRUZ A COSTAS E MARÍA

49,9 × 26,5 cm

1780

DEBUXO

FERRO, GREGORIO

RETRATO DE ALEJANDRO CARVIA DE TORRE

105 × 84 cm

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

PAISAXE

50 × 66 cm

1878 ca

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE SEÑORA

67,8 × 58,5 cm

1855

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE D. EVARISTO DE LA RIVA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPREMO

122 × 83 cm

1879

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE NENA

72,7 × 59 cm

1878

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE NENO

70,3 × 57,5 cm

1878

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE NENO

72,2 × 57,5 cm

1878

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE SEÑORA

73 × 59 cm

1863

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE SEÑORA

72,5 × 59,2 cm

1878

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE SEÑORA

47 × 36 cm

1871

PINTURA

FIERROS ÁLVAREZ, DIONISIO

RETRATO DE UNIFORME

67,8 × 60,2 cm

1855

PINTURA

FIGUERAS

ESCRIBINDO NO RÍO

118 × 150 cm

1985-1987

PINTURA

FILGUEIRA RODRÍGUEZ, MANUEL

COMBARRO

38 × 46 cm

1999

PINTURA

FLORES GONZÁLEZ, JULIO CESAR

ORQUESTRA

2001

ESCULTURA

FLORES GONZÁLEZ, JULIO CESAR

PASEANTES

41 × 25 × 21 cm

2001

ESCULTURA

FLORES GONZÁLEZ, JULIO CESAR

TORSO DE MULLER

96 × 40 × 20 cm

2009

ESCULTURA

FLORES, JOSÉ

PALMEIRAS NA NOITE

40 × 32,5 cm

1998

PINTURA

FONDEVILA

LIBERDADE

100 × 81 cm

PINTURA

FORMOSO PREGO, CARMEN

MONTES QUEIMADOS

49 × 69 cm

1975 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

A GUARDA

52 × 65 cm

1975 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

AMENCER EN GALICIA

115 × 147 cm

1978 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

ARTEIXO

97 × 130 cm

1978 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

PRIMAVERA

112 × 145 cm

1988

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

RIBADEUME

52 × 64 cm

1978 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

SILLEIRO

50 × 69 cm

1978 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

SILLEIRO

50 × 70 cm

1975 ca

PINTURA

FORMOSO PREGO, MARÍA

XALLAS

50 × 70 cm

1975 ca

PINTURA

FRAGA PÉREZ, CARMEN

PARQUE DE CASTRELOS

54 × 43 cm

PINTURA

FRANÇA MACHADO, LUIS

SEN TÍTULO. TRÍPTICO

100 × 180 cm

1994

PINTURA

FRANCESCH, HÉCTOR

MIRAOBRAS

120 × 120 cm

2005

PINTURA

FRANCESCH, HÉCTOR

MANCO

120 × 120 cm

2005

PINTURA

FRANCOIS, RENÉ

BARCAS

54 × 65 cm

PINTURA

FRAU RUIZ, JOSE

EL PAPALUAPAN

86 × 101,5 cm

1952

PINTURA

FRAU RUIZ, JOSÉ

LUZ QUE SE VAI

92 × 73 cm

1972

PINTURA

FRAU RUIZ, JOSÉ

MAÑÁ LUMINOSA

80 × 183 cm

1969

PINTURA

FRAU RUIZ, JOSÉ

MULLER CON POMBA

85 × 130 cm

1951

PINTURA

FRAU RUIZ, JOSÉ

UN CEO NA ALDEA

80 × 183 cm

1970

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

LA NUIT

134’5 × 126’5 cm

1994

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

A MÁQUINA

73 × 116 cm

1996

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

COLÓN (SERIE VIGO)

70 × 52 cm

2001

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

FRUXÍVOROS

57’2 × 84 cm

1996

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

MULLER

40 × 30 cm

2005

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

NÁUTICO (SERIE VIGO)

52 × 72 cm

2001

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

NO CAMIÑO

93 × 46,5 cm

1998

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

NOVA ORDE

73 × 116 cm

1996

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

PAISAXE

59 × 39’5 cm

1995

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

PARTO MUSICAL

92 × 65 cm

1998

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

PASEO ALFONSO (SERIE VIGO)

52 × 72 cm

2001

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

SEN TÍTULO

48 × 34 cm

2003

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

SEN TÍTULO. DA SERIE TRÁXICA BELEZA

31,5 × 14 cm

2009

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

SERIE VIGO

70 × 100 cm

2002

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

SIRENO (SERIE VIGO)

70 × 52 cm

2001

PINTURA

FREIJEIRO CARRERA, RAFAEL

VISTA DESDE O CASTRO (SERIE VIGO)

52 × 72 cm

2001

PINTURA

FREIRE PORTAS, ALBERTO

BARCOS

41 × 46 cm

PINTURA

FREIXANES

A CHUVIA

200 × 200 cm

2001

PINTURA

FREIXANES

A CULTURA COMO UNHA VIAXE

162 × 130 cm

2008

PINTURA

FREIXANES

A NOIVA DIVALI

235 × 175 cm

2001

PINTURA

FREIXANES

DERRUBA

110 × 79’5 cm

1973 ca

PINTURA

FREIXANES

FIGURA NA NOITE OU MULLER NA NUGA, ETC. (NUGANOTECIDA)

200 × 139,5 cm

1985

PINTURA

FREIXANES

GREMIOS

100 × 81 cm

1988 ca

PINTURA

FREIXANES

MAPA DUNHA ILLA CON DÚAS TORRES

140 × 140 cm

1990

PINTURA

FREIXANES

MASCARADA

80 × 58 cm

1994

PINTURA

FREIXANES

MINGUANTE

162 × 260 cm (díptico)

2005

PINTURA

FUENTE ALONSO, Mª VICTORIA DE LA

A NEVARADA

116 × 116 cm

1972

PINTURA

FUENTE ALONSO, Mª VICTORIA DE LA

AS DÚAS IRMÁS

116 × 91 cm

1973

PINTURA

FUENTE ALONSO, Mª VICTORIA DE LA

BODEGÓN

66 × 93 cm

1970 ca

PINTURA

FUENTE ALONSO, Mª VICTORIA DE LA

O OCASO

100 × 100 cm

1989

PINTURA

FUENTES CASAL, JUAN

PAISAXE

43 × 60 cm

PINTURA

FUENTES LUJÁN, JOSÉ

PAISAXE URBANA

55 × 65 cm

PINTURA

FUENTES, XAIME

PAISAXE

46 × 55 cm

1998 ca

PINTURA

FUNGIL, OTTO

A GUÍA

40,5 × 30,5 cm

1994

DEBUXO

FUNGIL, OTTO

ARCO DE SAN ERO. ARMENTEIRA

41 × 30,5 cm

1994

DEBUXO

FUNGIL, OTTO

O BERBÉS. VIGO

41 × 30,5 cm

1994

DEBUXO

FUNGIL, OTTO

PANXÓN

41 × 30,5 cm

1994

DEBUXO

FUNGIL, OTTO

PAZO DE CASTRELOS

40,5 × 30,5 cm

1994

DEBUXO

FUNGIL, OTTO

SANTIAGO DE VIGO

40,5 × 30,5 cm

1994

DEBUXO

GAGO, ELENA (ELENA FERNÁNDEZ-GAGO)

NENOS TOCANDO A HARMÓNICA

157 × 128 cm

1972 ca

PINTURA

GAGO, ELENA (ELENA FERNÁNDEZ-GAGO)

O PIANO

107 × 86 cm

1990 ca

PINTURA

GAGO, ELENA (ELENA FERNÁNDEZ-GAGO)

O SALÓN

90,5 × 128,5 cm

PINTURA

GAGO, ELENA (ELENA FERNÁNDEZ-GAGO)

VASILLAS

43 × 65’5 cm

1990 ca

PINTURA

GALÁN, PEPE

GRANDE MAYDAY 01

257 × 66 × 66 cm

2007

ESCULTURA

GALÁN, TONO (ANTONIO GALÁN FUENTES)

ANACORETA

120 × 120 cm

2002

PINTURA

GALÁN, TONO (ANTONIO GALÁN FUENTES)

O BERRO (A EDVARD MUNCH)

35 cm

2005

ESCULTURA

GALÁN, TONO (ANTONIO GALÁN FUENTES)

OS VISIONARIOS

115’5 × 60 cm

1995

PINTURA

GALIZA, XAVIER

FLOREIRO E FROITAS

21,5 × 29,5 cm

1977

PINTURA

GALLEGO DURÁN, MARÍA DEL CARMEN

ARCO DE QUIRÓS

27 × 22 cm

PINTURA

GALLEGO MERINO

ACCIDENTE

99 × 148 cm

1990

PINTURA

GALLEGO VILA, ALFONSO

PAISAXE

60 × 60 cm

PINTURA

GALLEGO, CARMEN

FLOREIRO

40 × 30 cm

PINTURA

GALLEGO, CARMEN

PAISAXE

PINTURA

GALLEGO, GUILLERMO SIMÓN

AQUIS SUBMERSUS

52,5 × 71 cm

1995

PINTURA

GALOFRE GIMÉNEZ, BALDOMERO

MARISCANDO

18 × 24 cm

1887

DEBUXO

GALOFRE GIMÉNEZ, BALDOMERO

MULLERES GALEGAS

19 × 25 cm

1887

DEBUXO

GÁLVEZ, DOLORES

EVASIÓN

146 × 92 cm

2004

PINTURA

GÁLVEZ, DOLORES

ONDAS DE LUME 1

146 × 146 cm

2007

PINTURA

GÁLVEZ, DOLORES

OS DESEXOS TÍNGUENSE DE VERMELLO

116 × 116 cm

2003

PINTURA

GÁLVEZ, DOLORES

VOO LIBRE 1

195 × 162 cm

2007

PINTURA

GALY (GALÍ FABRA, FRANCISCO DE ASÍS)

MOZO

60 × 40 cm

1915 ca

PINTURA

GÁNDARA MARTÍNEZ, CARMEN

PAISAXE

50 × 65 cm

PINTURA

GARAIZÁBAL, JAVIER

A ÁRBORE PRIMEIRA

81 × 81 cm

2003

PINTURA

GARAT, MANUEL

ATLETISMO

20 × 93 × 25 cm

4 × 100 × 28 cm a peaña

1990

ESCULTURA

GARCÉS ESPINOSA, JUAN

A ANTUCA

62’5 × 48’5 cm

1994 ca

PINTURA

GARCÉS ESPINOSA, JUAN

NENA CON BICICLETA

64 × 49 cm

1990 ca

PINTURA

GARCÉS ESPINOSA, JUAN

O ESCORIAL

46 × 38 cm

1971

PINTURA

GARCÉS ESPINOSA, JUAN

SEN TÍTULO

46 × 38 cm

PINTURA

GARCÉS ESPINOSA, JUAN

VELEIRO

27 × 22 cm

PINTURA

GARCÍA BRAVO, AURORA

PASEO PARISINO

27 × 35 cm

PINTURA

GARCÍA FAURE, ALEJANDRINA

CAMIÑO BRANCO

32’5 × 48 cm

PINTURA

GARCÍA FLAÑO, GONZALO

POR SANTA CRUZ

46 × 33 cm

PINTURA

GARCÍA GONZÁLEZ, CARLOS

O GALO

70 × 38 × 20 cm

1980 ca

ESCULTURA

GARCÍA LASTRA, RAMÓN

PONTE BOLERA

54 × 100 cm

PINTURA

GARCÍA MONTAÑA, ANTONIO

PAISAXE

40 × 50 cm

PINTURA

GARCÍA MONTAÑA, ANTONIO

PAISAXE FANTASÍA

61 × 92 cm

PINTURA

GARCÍA MOURÓN, CARLOS

PARQUE

36 × 27,5 cm

1990

PINTURA

GARCÍA MOURÓN, CARLOS

PIÑEIROS

65,5 × 50 cm

1977

PINTURA

GARCÍA PAN, ANA

COMPOSICIÓN

92 × 73 cm

1978

PINTURA

GARCÍA PAN, ANA

PAISAXE URBANA

74 × 50 cm

1987

PINTURA

GARCÍA PATIÑO, ANTONIO

DON QUIXOTE

81 × 100 cm

1990 ca

PINTURA

GARCÍA PATIÑO, ANTONIO

HOME PENSANDO

98 × 80 cm

1990 ca

PINTURA

GARCÍA PATIÑO, ANTONIO

NENA

29 × 20 cm

1990 ca

PINTURA, DEBUXO

GARCÍA PATIÑO, ANTONIO

UNHA MOZA

29 × 20 cm

1990 ca

PINTURA, DEBUXO

GARCÍA PRIETO, JOSÉ

TRES PEZAS

41 × 33 cm

1993

PINTURA

GARCÍA PRIETO, JOSÉ

XERRA

27 × 22 cm

1994

PINTURA

GARCÍA RIVAS, XULIO

ÁRBORE DA PRIMAVERA III

200 × 146 cm

2003

PINTURA

GARCÍA RIVAS, XULIO

NA PORTA DO PENDELLO

81’5 × 65 cm

1995

PINTURA

GARCÍA RIVAS, XULIO

PAISAXE PARA ALICIA

99 × 148 cm

1993

PINTURA

GARCÍA SENRA, TOYA

SEN TÍTULO

114 × 146 cm

PINTURA

GARCÍA SENRA, TOYA

SEN TÍTULO

116 × 89 cm

2005

PINTURA

GARCÍA SILVA, PABLO

COMPOSICIÓN

71 × 49 cm

PINTURA

GARCÍA, DARÍO

PAISAXE SEGA

DEBUXO

GARCÍA-GESTO, JOAQUÍN

A COPA

161’5 × 130 cm

1992

PINTURA

GARCÍA-GESTO, JOAQUÍN

LENDO

195 × 130 cm

2000-2002

PINTURA

GARCÍA-GESTO, JOAQUÍN

SOBREMESA

129 × 99 cm

2008

PINTURA

GARCÍA-GESTO, JOAQUÍN

VENTO

162 × 195 cm

2001

PINTURA

GIL, JULIO

MANS III

30 × 40 cm

1987

FOTOGRAFÍA

GIL, LUZ

SEN TÍTULO

50 × 50 cm

1995

PINTURA

GIL, TERESA

PRÉ-ESVOAÇO

90 × 115 cm.

2010

PINTURA

GIL, XULIO

O MILLO (SERIE RETABLOS ESENCIAIS)

109 × 59 cm (8 pezas) e 145 × 109 cm (1 peza)

2008

FOTOGRAFÍA

GIL, XULIO

TOXOS, FLORES, FENTOS (SERIE RETABLOS ESENCIAIS)

224 × 29 cm (4 pezas)

2008

FOTOGRAFÍA

GIRÁLDEZ, DIEGO (DIEGO GÓMEZ DE GIRÁLDEZ)

A ÁRBORE DA VIDA

159 × 109 cm

1987

PINTURA

GIRÁLDEZ, DIEGO (DIEGO GÓMEZ DE GIRÁLDEZ)

BODEGÓN

23,5 × 28,5 cm

1981

PINTURA

GIRÁLDEZ, DIEGO (DIEGO GÓMEZ DE GIRÁLDEZ)

BODEGÓN

23 × 28 cm

1979

PINTURA

GIRÁLDEZ, DIEGO (DIEGO GÓMEZ DE GIRÁLDEZ)

MESA CON LIMÓNS

30,5 × 27 cm

1981

PINTURA

GIRÁLDEZ, DIEGO (DIEGO GÓMEZ DE GIRÁLDEZ)

OLIVA

12 × 13,7 cm

1997

PINTURA

GOAS, FIDEL

O MIRADOR DA RAÍÑA

142 × 39 × 27 cm

2004

ESCULTURA

GODOY ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓN

ANCIÁ

65 × 54 cm

1987

PINTURA

GOGUE (RODRÍGUEZ LÓPEZ, ÁNGEL)

ÁLVARO CUNQUEIRO, RETRATO

22 × 15 cm

PINTURA

GOLBERGUER, IRENE

RECANTO AO FONDO DO ARCO

60 × 68 cm

PINTURA

GOMEZ

SEN TÍTULO

53 × 45 cm

PINTURA

GÓMEZ FERNÁNDEZ, FELIPE

TERRAS DE ARBILLÓN

40 × 35 cm

PINTURA

GÓMEZ GONDAR, BEATRIZ

PRESUMIDA

39 × 27,5 cm

1995

PINTURA

GÓMEZ OLIVEROS, ENRIQUE

CHALANAS EN COMBARRO

70 × 50 cm

1998

PINTURA

GÓMEZ OLIVEROS, ENRIQUE

MARISCANDO

50 × 70 cm

PINTURA

GÓMEZ OLIVEROS, ENRIQUE

VELLO HÓRREO GALEGO

70 × 50 cm

PINTURA

GÓMEZ RIBADA, JOSE LUIS

POESÍA

PINTURA

GÓMEZ RIVADA, JOSÉ LUIS

BODEGÓN

46,5 × 56 cm

1996

PINTURA

GÓMEZ RIVADA, JOSÉ LUIS

SEN TÍTULO

47 × 88 cm

1998 ca

PINTURA

GÓMEZ RIVADA, XOSÉ LUIS

SOLPOR

110 × 149 cm

PINTURA

GOMEZ, AURORA

VENUS E CUPIDO

92 × 73 cm

PINTURA

GÓMEZ, MARCIAL

TUBOS

114 × 86 cm

1991

PINTURA

GÓMEZ, RAFAEL

CRISTO PANTOCRÁTOR

48 × 44 cm

1992

ICONA

GÓMEZ, SUSY

ASINTE

160 × 60 × 60 cm

2006

ESCULTURA

GÓMEZ-CHAO FERNÁNDEZ, XURXO

REDE NO TEJO

162 × 162 cm

1999

PINTURA

GÓMEZ-CHAO FERNÁNDEZ, XURXO

BIG BANG 01 (O CEO CAIDO) EXEMPLAR 1/1

150 × 150 cm

2011

FOTOGRAFÍA

GONSALVES, ELENA

BODEGÓN

33 × 41 cm

1983

PINTURA

GONZÁLEZ ÁLVAREZ, JESÚS

OS PEIXES

44’5 × 53’5 cm

PINTURA

GONZÁLEZ ARTAMENDI, DOLORES

BODEGÓN CON BUCINAS

75 × 88 cm

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ ALICIA

BANCO DO PARQUE

44 × 64 cm

1977

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ ALICIA

CASTELA

35 × 45,5 cm

1989

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ ALICIA

CASTELA

22 × 30,5 cm

1993

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ ALICIA

DUNAS. PAXARIÑAS

35 × 45,5 cm

1987

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ ALICIA

PROAS

27 × 34,5 cm

1995

PINTURA

GONZÁLEZ BARA, ALICIA

PAISAXE URBANA

56 × 67 cm

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, ALICIA

ANTIGA ESTACIÓN

54 × 68,5 cm

1973

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, ALICIA

PAISAXE CON BARCAS

30 × 41,5 cm

1985

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

A SEGA. TRABALLOS DE MAIO

28 × 35 cm

1990

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

CARA DE HOME CON GORRA

38,5 × 31 cm

1980

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

MARIÑA, TEMPESTADE

31,5 × 39,5 cm

1975

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

MATERNIDADE

47 × 39 cm

1988

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

MULLER RECOLLENDO

27,5 × 35 cm

1996

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

PEIXEIRA

42 × 34 cm

1986

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

REPOUSO BAIXO UN CEO VIOLETA

20 × 33 cm

1994

PINTURA

GONZÁLEZ BARÁ, MERCEDES

SEGADORAS

38 × 53 cm

1974

PINTURA

GONZÁLEZ BLANCO, ROBERTO

FOLIADA

81 × 111 cm

1923

PINTURA

GONZÁLEZ CASAJUANA, LUCIANO

TOMELLOSO

1991

DEBUXO

GONZÁLEZ COLLADO, JOSÉ

A TETEIRA

38 × 46 cm

1991

PINTURA

GONZÁLEZ COLLADO, JOSÉ

COMIDA DE ALDEA

119,5 × 153 cm

2000

PINTURA

GONZÁLEZ COLLADO, JOSÉ

PAISAXE

1993

PINTURA

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, MARÍA MERCEDES

FLOREIRO AZUL

54 × 44 cm

PINTURA

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, MARÍA MERCEDES

NÉBOA

56 × 72 cm

PINTURA

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, MERCEDES

MARGARIDAS

36 × 44 cm

1988

PINTURA

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, MERCEDES

PAISAXE DE CAMPO EN PRIMAVERA

1985-1989

PINTURA

GONZÁLEZ ESTÉVEZ, MERCEDES

PAISAXE EN OUTONO

50 × 65 cm

1989

PINTURA

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO

CONFUSIÓN IV

100 × 100 cm

2005

PINTURA

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO

HOLYROOD XXIII

42 × 200 cm

1992

PINTURA

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ROBERTO

HOME ANTE A PORTA

110 × 75 cm

1988

DEBUXO

GONZÁLEZ GARCÍA, ANTONIO

AVENIDA DE PONTEVEDRA

70 × 100 cm

PINTURA

GONZÁLEZ GARCÍA, ANTONIO

REFLEXOS

50 × 70 cm

PINTURA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARIO

MARIÑEIROS

23 × 32 cm

PINTURA

GONZÁLEZ LAGARES, FRANCISCO

NATUREZA VIVA

73 × 60 cm

1994

PINTURA

GONZÁLEZ LAGARES, FRANCISCO

RUPTURAS

151’5 × 131 cm

1995

PINTURA

GONZÁLEZ LAGARES, FRANCISCO

SUSPENSIÓN VERMELLA SOBRE UNHA MESA DE TRABALLO

150 × 180 cm

1990

PINTURA

GONZÁLEZ LAGARES, FRANCISCO

TOLEDO

81 × 100 cm

1994

PINTURA

GONZÁLEZ MARZO, CARLOS

RÚA DE VILA

33 × 44 cm

1974

PINTURA

GONZÁLEZ PASCUAL, ALEJANDRO

BODEGÓN

60 × 77 cm

1989

PINTURA

GONZÁLEZ PASCUAL, ALEJANDRO

BODEGÓN

48 × 61 cm

1983 ca

PINTURA

GONZÁLEZ PASCUAL, ALEJANDRO

BODEGÓN

50 × 70 cm

1988

PINTURA

GONZÁLEZ PASCUAL, ALEJANDRO

BODEGÓN

80 × 124 cm

1989

PINTURA

GONZÁLEZ PASCUAL, ALEJANDRO

FLOREIRO

49 × 39 cm

1992

PINTURA

GONZÁLEZ PRIETO, FERMÍN

CASA DE CAMPO

55 × 65 cm

1973 ca

PINTURA

GONZÁLEZ PRIETO, FERMÍN

FILLOVAL

91 × 141 cm

1960 ca

PINTURA

GONZÁLEZ PRIETO, FERMÍN

MOSTEIRO

81 × 101 cm

1970 ca

PINTURA

GONZÁLEZ PRIETO, FERMÍN

TRASCANDELA

82 × 118 cm

1961

PINTURA

GONZÁLEZ ROJAS, FRANCISCO

MARIÑA DE NOITE

58 × 48 cm

PINTURA

GONZÁLEZ ROJAS, FRANCISCO

PAISAXE EN VIOLETA

38 × 46 cm

1982

PINTURA

GONZÁLEZ SANTAMARÍA, MIGUEL

PAISAXE

39 × 39 cm

PINTURA

GONZÁLEZ, MARIO

SEN TÍTULO

30 × 20 cm

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

A CAMA

115 × 90 cm

1984

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

LUGAR DE CONDIDE

122 × 122 cm

2004

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

PAISAXE

65 × 81 cm

1975 ca

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

SEN TÍTULO

140 × 146 cm (díptico)

1991

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

SEN TÍTULO (A SOMBRA DO ARLEQUÍN)

122 × 100 cm

2010

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

SEN TÍTULO (PAIXÓN, INTENSIDADE, CREACIÓN)

152 × 153 cm

2009

PINTURA

GOYANES FERNÁNDEZ, ANTÓN

SEN TÍTULO. SERIE CONSTELACIÓNS

123,7 × 91,3 cm

1999

PINTURA

GRACIA BUSQUET, JULIÁN

MULLER CON LAÚDE

22 × 16 cm

ESMALTE

GRANDE, MARÍA EUGENIA

CARA

38,5 × 35,5 cm

1989

PINTURA

GRANDÍO, TINO

A VENUS DO ESPELLO

136 × 80 cm

1971

PINTURA

GRANDÍO, TINO

FLOREIRO

105 × 86 cm

1963

PINTURA

GRANDÍO, TINO

MARIÑA

60 × 130 cm

1968

PINTURA

GRANDÍO, TINO

MARIÑA

69 × 99 cm

1976

PINTURA

GRANDÍO, TINO

MULLER E FLOREIRO

80 × 98 cm

1973

PINTURA

GRANDÍO, TINO

RETRATO DE BLANCA DÍAZ AMEZGUETA

55’5 × 46’5 cm

1973 ca

PINTURA

GRANDÍO, TINO

ROMERÍA

70’5 × 100’5 cm

1953 ca

PINTURA

GRANDÍO, TINO

TOURO

37,5 × 55,5 cm

1965

PINTURA

GRANERO, IGNACIO

RÍO

63 × 43 cm

PINTURA

GRANGEL GARCÍA, JOSÉ MANUEL

MATERNIDADE

56 × 14,7 × 23,6 cm

1999

ESCULTURA

GRANGEL, JOSÉ MARÍA

NEGATIVO

25 × 22 × 7 cm a peza; 7,5 × 20,5 × 16,5 cm a peaña

1995

ESCULTURA

GRANGEL, JOSÉ MARÍA

SUBMISIÓN

43 × 31 × 28 cm aprox.

1984

ESCULTURA

GRAÑA

MOZO ADOLESCENTE

48 × 33 cm

1990

ESCULTURA

GUERRA, ARMANDO

ABSTRACCIÓN

146 × 114 cm

1991

PINTURA

GUERRA, ARMANDO

GAITEIROS E TAMBORES

56,5 × 35,5 cm

1997

PINTURA

GUERRERO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL

MONFORTE DE LEMOS

46 × 61 cm

PINTURA

GUIJARRO GUTIÉRREZ, ANTONIO

AMOR AO INVERNO

61 × 81 cm

1980-1985

PINTURA

GUIJARRO GUTIÉRREZ, ANTONIO

COMO OS MONTES DA MIÑA TERRA

55 × 65 cm

1980-1985

PINTURA

GUIJARRO GUTIÉRREZ, ANTONIO

PATOS

61 × 73 cm

1980-1985

PINTURA

GUILLOT, J

PAISAXE

70 × 110 cm

1989

PINTURA

GUINOVART, JOSEP

PAISAXE MEXICANA

73 × 51 cm

1973

PINTURA

GUINOVART, JOSEP

SEN TÍTULO

50 × 50 × 10 cm

1972

PINTURA

GUINOVART, JOSEP

SEN TÍTULO

50 × 50 × 10 cm

1972

PINTURA

GUINOVART, JOSEP

SEN TÍTULO

50 × 50 × 10 cm

1972

PINTURA

GUINOVART, JOSEP

SEN TÍTULO

50 × 50 × 10 cm

1972

PINTURA

GULIÁS NATES, MARÍA PAZ

CIDADE CON COCHES

67 × 77 cm

PINTURA

GULIÁS, MARÍA PAZ

ESCALEIRA DO XARDÍN

55 × 46 cm

1980 ca

PINTURA

GULIÁS, MARÍA PAZ

MARIÑEIRA

33 × 41 cm

1995

PINTURA

GULIÁS, MARÍA PAZ

RETIRANDO REDES

33 × 41,5 cm

1980 ca

PINTURA

GUTIÉRREZ DE LA CONCHA, SALVADOR

SEN TÍTULO

26 × 45 cm

PINTURA

GUTIÉRREZ DE SOUSA, M. ESPERANZA

FLORES

93 × 73 cm

PINTURA

GUTIÉRREZ SOSA, CLAUDIO

PAISAXE

32 × 25 cm

PINTURA

GUTIÉRREZ SOSA, CLAUDIO

XASTRES

65 × 47 cm

PINTURA

GUTIÉRREZ SOSA, CLAUDIO

PAISAXE OUTONAL

54 × 65 cm

1981

PINTURA

GUTIÉRREZ SOSA, CLAUDIO

RÍO DEBA

35 × 27 cm

PINTURA

HANS HUGUET, FRANCISCO

FLORES NO ESTUDIO

61 × 50 cm

PINTURA

HEINZ KÖRBEI, HANS

CRUCEIRO E BASÍLICA DE SANTA MARÍA. Nº 8

47 × 31 cm

1993

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

Á AMEIXA

50 × 70 cm

1994

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

A ONDA

50 × 70 cm

1988 ca

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

BALADA NA RÍA

55 × 80 cm

2001

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

BARCOS

67 × 95 cm

1977

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

CHARCO

67 × 95 cm

1977

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

COMBARRO

66 × 94 cm

1976

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

EN FAENA

33,5 × 48 cm

1999

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

MARIÑEIROS MARISCANDO

34 × 48,5 cm

1996

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

O BARCO

67 × 95 cm

1980 ca

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

PARELLA

70 × 50 cm

1990 ca

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

PESCADORES DE AMEIXAS

66,5 × 94 cm

1982

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

PESCADORES EN LOURIDO

66 × 94 cm

1976

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

PESCADORES MARISCANDO

48 × 68 cm

1990

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

PESCANDO

48 × 68 cm

1999

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

PESCANDO AMEIXA

50 × 70 cm

1990

PINTURA

HEREDERO GUZMÁN, ANTONIO

VELLOS PESQUEIROS

50 × 70 cm

1980 ca

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

A PEDRA

33,5 × 49 cm

1994

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

CAMPELO

33,5 × 49 cm

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

CASAS E FLORES

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

CENTRO CULTURAL CAIXAVIGO

95 × 67 cm

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

CESTOS

49 × 34 cm

1994

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

DESCANSANDO Á SOMBRA

35 × 50 cm

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

MARISCADORAS REGRESANDO DA FAENA

70 × 50 cm

1999

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

MARISCANDO

48 × 65,5 cm

1991

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

O BERBÉS

33,5 × 49 cm

1994

PINTURA

HEREDERO, MARIOLA

PRAZA DA PRINCESA

33,5 × 49 cm

1994

PINTURA

HERMANO LUIS (MONASTERIO DE OSEIRA)

ICONA

91,5 × 76,5 cm

PINTURA

HERMANOS SOBREIRA (JOSÉ SOBREIRA)

VELLOS

72,5 × 92,5 cm

1975

PINTURA

HERNÁNDEZ

CASAS ALPUXARREÑAS

41 × 33 cm

1988

PINTURA

HERNÁNDEZ HERMANOS

A SAGRADA FAMILIA

75 × 52 cm

ESMALTE

HERNÁNDEZ CALZADA, ELOY

CARNAVALADA

32’2 × 44’5 cm

1960

ESMALTE

HERNÁNDEZ MOMPÓ, MANUEL

RÚA CERCA DO MAR

61 × 50 cm

1983

PINTURA

HERNÁNDEZ PIJUÁN, JUAN

SEN TÍTULO

65 × 49 cm

1964

PINTURA

HERNÁNDEZ ROLLÁN, ELOY

BARCOS AO SOLPOR

81 × 130 cm

1997

PINTURA

HERNÁNDEZ SANTODOMINGO, JULIÁN

A BUCINA

49 × 70 cm

1970

PINTURA

HERNÁNDEZ SANTODOMINGO, JULIÁN

BOUZAS

18 × 40 cm

1995

PINTURA, DEBUXO

HERNÁNDEZ SANTODOMINGO, JULIÁN

O CABAZO

60 × 73 cm

1982

PINTURA

HERNÁNDEZ SANTODOMINGO, JULIÁN

O CARBALLO

60 × 69 cm

1975

PINTURA

HERRERO, GLORIA

CARRO DE VACAS

50 × 60,5 cm

1986

PINTURA

HEVIA TORRES, SEGUNDO

PAISAXE RURAL

49 × 61 cm

PINTURA

HUERTA DEL RÍO, GREGORIO

ALEGORÍA

PINTURA

HUERTA DEL RÍO, GREGORIO

ÁRBORES SECAS

56 × 67 cm

PINTURA

HUERTA DEL RÍO, GREGORIO

BODEGÓN

45 × 54 cm

PINTURA

HUERTA DEL RÍO, GREGORIO

BODEGÓN

46 × 55 cm

1999

PINTURA

HUERTA DEL RÍO, GREGORIO

BODEGÓN CON SARDIÑAS

53 × 62 cm

PINTURA

HUERTA DEL RÍO, GREGORIO

DAMA 1920

55 × 46 cm

1991

PINTURA

HUESTA

BODEGÓN CON OSTRAS

55 × 46 cm

1980 ca

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

ATLÁNTIC NOSTRUM. CONSTRUCCIÓN PERMANENTE

121 × 121 cm

2009

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

BODEGÓN FRÍVOLO

145 × 115 cm

1988

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

CAIXAS

163 × 130 cm

1976

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

MEMORIA DE ÁFRICA

193’5 × 194’5 cm

2002

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

SEN TÍTULO

132 × 163’5 cm

1972

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

SEN TÍTULO

99 × 121 cm

1972

PINTURA

HUETE VALES, ANXEL

TRAMA NEGRA

130 × 97 cm

1995

PINTURA

IBÁÑEZ, SARI

CRISTO PANTOCRÁTOR

57 × 28 cm

1997

ICONA

IBÁÑEZ, SARI

VIRXE CO NENO

26 × 17 cm

52 × 41,5 cm el marco

1991

ICONA

IBÁÑEZ, SARI

VIRXE DE CHESTOKOWA

29 × 21 cm

48,5 × 45 cm o marco

1995

ICONA

IBÁÑEZ, SARI

VIRXE DO PERPÉTUO SOCORRO

35 × 28 cm

1990-1991

ICONA

IGLESIAS , ÁNGELES

TRES PERAS

37 × 46,5 cm

1994

PINTURA

IGLESIAS ÁLVAREZ, VERA

AVOA

64 × 50 cm

PINTURA

IGLESIAS ÁLVAREZ, VERA

CASA NO CAMPO

47 × 52 cm

PINTURA

IGLESIAS ÁLVAREZ, VERA

MULLER ANCIÁ

76 × 62 cm

PINTURA

IGLESIAS ÁLVAREZ, VERA

PAISANOS

48 × 33’5 cm

PINTURA

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA DE CARMEN

A NAI DE DEUS ELEUSA OU DA TENRURA

56 × 40 cm

ICONO

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA DE CARMEN

NACIMENTO BÚLGARO

50 × 45 cm

ICONO

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA DE CARMEN

NAI DE DEUS DE VLADIMIR

87 × 67 cm

ICONO

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA DE CARMEN

SAN BASILIO

ICONO

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA DE CARMEN

SAN BASILIO O GRANDE

48 × 41 cm

ICONO

IGLESIAS GONZÁLEZ, MARÍA DE CARMEN

SAN XOÁN BAUTISTA

32 × 24 cm

ICONO

IGLESIAS OTERO, MANUEL

BAÑO

58 × 50 cm

PINTURA

IGLESIAS RIVERA, JOSÉ RAMÓN

PAISAXE URBANA

23 × 30 cm

PINTURA

IGLESIAS RODRÍGUEZ, MARTA

SOLPOR

80 × 100 cm

2006

PINTURA

IGLESIAS RODRÍGUEZ, MARTA

LA CANNA

92 × 74 cm

PINTURA

IGLESIAS RODRÍGUEZ, MARTA

A FONTE

130 × 98 cm

PINTURA

IGLESIAS SOTO, PILAR

ANCIÁN EN ALDEA ABANDONADA

67 × 51 cm

PINTURA

IGLESIAS, ALBA

CHOPOS

37 × 45 cm

PINTURA

IGLESIAS, ÁNGELES

BODEGÓN DE MAZÁS

32 × 45 cm

2000

PINTURA

IGLESIAS, ANSELMO

SEN TÍTULO

28 × 32 cm

PINTURA

IGLESIAS, VERA

PAISAXE

31,5 × 40, 5 cm

PINTURA

IGLESIAS, VERA

VELLA CON MANTO

62,5 × 48 cm

1975

DEBUXO

IGLESIAS, VERA

VELLA CON NENO

48,5 × 34,5 cm

1989

PINTURA

IGLESIAS, VERA

VELLOS NA COCIÑA

49 × 34 cm

1990

PINTURA

IMANOL

HÓRREOS DE COMBARRO

73 × 100 cm

PINTURA

INFANTE, JESÚS

REMANSO EN COMBARRO

73 × 95 cm

PINTURA

IRAZOR, J

ABSTRACTO

1989 ca

PINTURA

IRAZOR, J

ABSTRACTO

1989 ca

PINTURA

IRAZOR, J

ABSTRACTO

1989 ca

PINTURA

ISACIO

DESORDE NA MESA

54 × 73 cm

1989

PINTURA

IZQUIERDO Y VIVAS, MARIANO

AS HUMILDES ENCAIXEIRAS DE CAMARIÑAS

150 × 170 cm

1948

PINTURA

IZQUIERDO Y VIVAS, MARIANO

GALEGA CON GALO

80 × 64 cm

PINTURA

JÁUREGUI ABELLAS, JESÚS

BEIRA DO RÍO

1994-1995

PINTURA

JÁUREGUI, JESÚS

COMBARRO

55 × 38 cm

1994

PINTURA

JIMÉNEZ, SANTI

A DEVORADORA

110 × 102 cm

2009

PINTURA

JOGRA

MATERNIDADE

54 × 11,5 × 13,5 cm

1983

ESCULTURA

JORRETO VEIGA, ÁNGELES

RURAL

65 × 81 cm

PINTURA

JORRETO VEIGA, ÁNGELES

UVAS AUGUSTAS

65 × 53 cm

PINTURA

JORRETO, ÁNGELES

BOSQUE

46 × 55 cm

1992

PINTURA

JOSÉ FRANCISCO (JOSÉ FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ)

PAISAXE DA RÍA

60’5 × 73’3 cm

1960 ca

PINTURA

JOSÉ GUILLERMO (J. G. SOBRINO MOSTEYRÍN)

ESTALEIROS

50 × 70 cm

1976 ca

PINTURA

JOSECHU

O RÍO

1990-1995

PINTURA

JUAN SALVADOR

PAISAXE

22 × 27,5 cm

1989

PINTURA

JUAN SALVADOR

PAISAXE DE VILA

22 × 27,5 cm

1989

PINTURA

KACHÚS

IGREXA EN CAMPIÑA

21 × 26 cm

1984 ca

PINTURA

KACHÚS

PAISAXE

20 × 25 cm

1989

PINTURA

KATSUMI YAMAGUCHI

PSICODÉLICO

52 × 42 cm

PINTURA

KAYDEDA, JOSÉ MARÍA

A SAGRADA CEA

100 × 200 cm

PINTURA

KAYDEDA, JOSÉ MARÍA

COSTA DA MORTE

116,5 × 86,5 cm

1994

PINTURA

KENDALL, BENEDITA

A ESPERA

80 × 120 cm (díptico)

2004

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

LIRA

100’5 × 33 × 22 cm

1970 ca

ESCULTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

DYAGONÉ

70 × 50 cm

1984

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

ENCONTRO IMPOSIBLE

50 × 70 cm

1969

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

LÚA

71 × 122 cm

1987

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

LUME

64 × 100 cm

1984

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

PATRÓN

35 × 23 cm

1985

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

SHEN

70 × 122 cm

1987

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

TRÍGONO TÁNTRICO

64 × 100 cm

1984

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

VELLA DA TOCA NEGRA

34 × 21 cm

1985

PINTURA

LABRA SUAZO, JOSÉ MARÍA

VERT

71 × 122 cm

1987

PINTURA

LACARTE, MARGARITA

MARGARIDAS

46 × 38 cm

1999

PINTURA

LAFUENTE VEIGA, LUZ

TENDA EN TUI

100 × 81 cm

1991

PINTURA

LAFUENTE, L

PASEO EN OUTONO

42 × 28 cm

1985

PINTURA

LAGO BARREIRO, LINO

ATENTADO

180 × 180 cm.

2009

PINTURA

LAGO CARBALLO, TERESA

REPRODUCIÓNS BORDADAS

52 × 45 cm

1993

BORDADO

LAGO RIVERA, ANTONIO

BOTELLAS

65 × 55 cm

1970

PINTURA

LAGO RIVERA, ANTONIO

BRÉTEMA NA MONTAÑA

47 × 39 cm

1983

PINTURA

LAGO RIVERA, ANTONIO

CEO AZUL CON NUBES BRANCAS

46 × 55 cm

1978

PINTURA

LAGO RIVERA, ANTONIO

DÚAS MULLERES

21’5 × 15’5 cm

1980

PINTURA, DEBUXO

LAGO RIVERA, ANTONIO

MANCHAS

73 × 92 cm

1959

PINTURA

LAGO RIVERA, ANTONIO

PAISAXE

95 × 118’5 cm

1962

PINTURA

LAGO RIVERA, ANTONIO

PAISAXE GRIS

33 × 46 cm

1970

PINTURA

LAGO, CHARO

PAZO

26 × 38,5 cm

1993

CERÁMICA

LAGO, LINO

MARIÑA

150 × 150 cm

PINTURA

LAGO, ROSA

BOSQUE

38 × 46 cm

1990

PINTURA

LAGOA, CONCHA (CONCHA LAGOA FONTÁN)

NATUREZAS VIVAS

100 × 80 cm

2002

FOTOGRAFÍA

LAIGLESIA, JUAN FERNANDO DE

AUDITORIO PARA OÍR DÚAS ÓPERAS Á VEZ

35 × 97’5 × 64 cm

1999

ESCULTURA

LAMAS, MENCHU (CARMEN LAMAS PÉREZ)

ABSTRACTO

195 × 130 cm

1985

PINTURA

LAMAS, MENCHU (CARMEN LAMAS PÉREZ)

SEN TÍTULO

114 × 114 cm

1989

PINTURA

LAMAS, MENCHU (CARMEN LAMAS PÉREZ)

SOMBRAS

146’5 × 115’5 cm

1994

PINTURA

LAMAS, MENCHU (CARMEN LAMAS PÉREZ)

SOMBRAS

202 × 202 cm

1994

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

SELO 23

130 × 176 cm

1987

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

ARCELA CODIA

225 × 225 cm

1986-1994

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

BODEGÓN

152 × 200 cm

1985-1993

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

GRAZAS VAGABUNDAS

49 × 48 cm

1988-1992

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

LOLA

123 × 125 cm

1985 ca

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

SEN TÍTULO

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

OFELIA

185 × 86 cm

1985-1993

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

PERDICES

250 × 250 cm

1986-1992-1997

PINTURA

LAMAZARES SILVA, ANTÓN

SUFRIDO

70 × 50 cm

1985

PINTURA

LAREO FERNÁNDEZ, MANUEL

SENSO

60 × 60 × 10 cm

1996

ESCULTURA

LAREO FERNÁNDEZ, MANUEL

TOPOLOXÍAS

69’5 × 98’5 cm

1998

PINTURA

LAREO FERNÁNDEZ, MANUEL

TOPOLOXÍAS

100 × 72 cm

1998

PINTURA

LASTRA, RAMÓN

A GUÍA DESDE O CASTRO

34 × 45 cm

1994

PINTURA

LASTRA, RAMÓN

BOCA NORTE DA RÍA DE VIGO

34 × 45 cm

1994

PINTURA

LASTRA, RAMÓN

CÍES E E PORTO DE VIGO

34 × 45 cm

1994

PINTURA

LASTRA, RAMÓN

MONUMENTO AOS HEROES DE PONTE SAMPAIO

34 × 45 cm

1994

PINTURA

LASTRA, RAMÓN

O CASTRO

34 × 45 cm

1994

PINTURA

LASTRA, RAMÓN

PRAZA DA LEÑA

34 × 45 cm

1994

PINTURA

LATORRE ECED, FRANCISCO

VISTA DAS ILLAS

55 × 46 cm

1995

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

CENCERRADA

120 × 221 cm

1950 ca

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

CENCERRADA

130 × 100 cm

1950 ca

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

FLORISEL

61 × 43 cm

1973

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEÑORA PERDITIL

100 × 70 cm

1965

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

A ENANA PINTORA

118 × 89 cm

1970

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

A FAMILIA ROMEA

110 × 80 cm

1971 ca

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

ABSTRACCIÓN

63,7 × 88,5 cm

1966

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

BROMAS DE ALDEA

55 × 45 cm

1958

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

COMPOSICIÓN

25 × 18 cm

1977

DIBUJO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

COMPOSICIÓN

100 × 71 cm

1975-1978

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

CONCERTO

90 × 91 cm

1950 ca

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

MATERNIDADE

61 × 47 cm

1973

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

MÚSICOS

156 × 207 cm

1955

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

NU FEMININO

34,5 × 25 cm

1945 ca

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

O AMIGO POETA

62 × 46 cm

1972

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

O NENO

56 × 39 cm

1972

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

PERSONAXES

55 × 75 cm

1967

PINTURA

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

RAPACES

17 × 23’5 cm

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

18 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 34 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

18 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 33 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

18 × 25 cm

1976

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 23 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 33 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

33 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 33 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1978

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

18 × 25 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 18 cm

1977

DEBUXO

LAXEIRO (JOSÉ OTERO ABELEDO)

SEN TÍTULO

25 × 33 cm

1977

DEBUXO

LAZCANO

PENEDOS NOS MONTES DE TOÉN

42 × 32 cm

1998

PINTURA

LAZOVSKY, ANA

SOFÍA

ESCULTURA

LEAL ÁLVAREZ, JOSÉ

MAREXADA

32 × 40 cm

PINTURA

LEAL ÁLVAREZ, JULIO

LAGO ENTRE MONTAÑAS

52 × 60 cm

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

A CASIÑA

73 × 92 cm

1982

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

ANXO

63 × 48 cm

1995

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

CABALO E LÚA

50 × 68 cm

1985

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

CABALOS ALADOS

73 × 54 × 54 cm

1991

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

FAMILIA DO PAXARIÑO

59 × 72 cm

1982

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

NAI, NENA E LINCE

2007

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

NAI, PAI E FILLA DAS MAZÁS

60’3 × 73’5 cm

1996

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

NENO CON CAN

92 × 73 cm

1987

PINTURA

LEGIDO SOTO, ANA

O CARACOL

83 × 131 cm

1979

PINTURA

LEGÍSIMA (CARMEN RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA)

BODEGÓN CON BANDEXA

77 × 93 cm

1950

PINTURA

LEGÍSIMA (CARMEN RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA)

EN FAMILIA

230 × 185 cm

1949

PINTURA

LEGÍSIMA (CARMEN RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA)

MIÑA IRMÁ

195 × 112 cm

1943

PINTURA

LEGÍSIMA (CARMEN RODRÍGUEZ DE LEGÍSIMA)

SAN PAULO

151 × 113 cm

1960

PINTURA

LEIRO LAYA DE PINTOS, BRÍGIDA

RÚA TÍPICA DE CAMBADOS

38,5 × 62 cm

1971

PINTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

CARRIER (PORTADOR)

202 × 33 × 60 cm / 202 × 78 × 70 cm / 195 × 90 × 50 cm (3 figuras)

1998

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

SPEECHLESS II

207 × 83 × 73 cm

2003

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

A DAMA DE GONDEL

197 × 117 × 57 cm

1986

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

CABEZA

61 × 61 × 61 cm

1988 ca

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

COLOSO DEITADO

86 × 245 × 70 cm

1985

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

DOUS BOCETOS DO BAIXISTA

21’5 × 28 cm c/u

1996

DEBUXO

LEIRO LOIS, FRANCISCO

FAUNO

305 × 85 × 45 cm

2007

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

MOLIDO

203 × 208 × 64 cm

1999

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

O BAIXISTA

223 × 243 × 130 cm

1997

ESCULTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

SEN TÍTULO

20 × 27 cm

1987

PINTURA

LEIRO LOIS, FRANCISCO

SEN TÍTULO

35,5 × 50 cm

1995

DEBUXO

LEIRO LOIS, FRANCISCO

SEN TÍTULO

20 × 27 cm

1987

PINTURA

LEIVA SÁNCHEZ, JOSE LUIS

PANORÁMICA DE PARÍS

63 × 72 cm

PINTURA

LEMA BOUZAS

CASTAÑAS

50 × 65 cm

1986

PINTURA

LEMA BOUZAS

NENO NO BOSQUE

46 × 33 cm

1988

PINTURA

LEMA BOUZAS, ESPERANZA

A CANCELA

70’5 × 97’5 cm

PINTURA

LEMA BOUZAS, ESPERANZA

MAÑÁ DE XEADA NO VAL DO ULLA

80 × 98’5 cm

PINTURA

LEMOS DE LOS REYES, ÁNGEL

BAIONA

55 × 75 cm

PINTURA

LEMOS GODOY, FRANCISCO XAVIER

MUÍÑO

61 × 50 cm

1997

PINTURA

LENCE, MERCEDES

SEN TÍTULO

73 × 60 cm

1997 ca

PINTURA

LILLO GARCÍA CANO, JAVIER

PUNTA LAVANDEIRA

45 × 54 cm

PINTURA

LILLO, JAVIER

BARCOS ATRACADOS NO PEIRAO

52,5 × 64 cm

PINTURA

LIMA, FAUSTO DE

GUERREIRO

100 × 70 cm

1970 ca

PINTURA

LIMES AMBROS, LUIS

PALLASO

53 × 43 cm

1970

PINTURA

LIMES AMBROS, LUIS

SINFONÍA EN AMARELO

25 × 35 cm

1979

PINTURA

LIMES AMBROS, LUIS

SINFONÍA INCOMPLETA

65 × 50 cm

1970

PINTURA

LINSKET, JONATHAN

NOCTURNA

54 × 65 cm

1995

PINTURA

LIÑEIRA GARCÍA, CONSUELO

A CAÍDA DO ASTEROIDE

92 × 65 cm

PINTURA

LLEDÓ CASTILLO, CAYETANO

CACTUS

40 × 50 cm

1995

PINTURA

LLEDÓ CASTILLO, CAYETANO

PAISAXE

27,5 × 35 cm

1991

PINTURA

LLEDÓ CASTILLO, CAYETANO

PREPARANDO A FAENA

51 × 64 cm

1977

PINTURA

LLEDÓ CASTILLO, CAYETANO

VERÁN

130 × 195 cm

PINTURA

LLEDO GIRÁLDEZ, MANUEL

BODEGÓN

48 × 67 cm

PINTURA

LLEDÓ GIRÁLDEZ, MANUEL

CARTAYA

32 × 44 cm

PINTURA

LLOR CERDÁN, ISABEL

BAILARINA

15 × 8 cm

ESMALTE

LLOR, ISABEL

VENDEDORAS

1980-1987

ESMALTE

LLORCA FREIRE, JORGE

ELOXIO DA SOMBRA

122 × 121 cm

2001

PINTURA

LLORCA FREIRE, JORGE

MULLERES E TUCÁN

92 × 73 cm

PINTURA

LLORCA FREIRE, JORGE

RETALLOS DE PAPEL

57 × 77 cm

2007

PINTURA

LLORCA FREIRE, JORGE

RETALLOS DE PAPEL

77 × 57 cm

2007

PINTURA

LLORCA FREIRE, JORGE

UN DÍA EN PENENCIA

122 × 162 cm

1998

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

CONTRALUZ

60’5 × 75’5 cm

1934

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

ESTRADA DA CORUÑA

89 × 101 cm

1914

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

PAISAXE

91 × 90 cm

1920 ca

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

PAISAXE

100 × 120 cm

1914

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

PAISAXE

25 × 17 cm

1910

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

PAISAXE

89 × 116 cm

1920 ca

PINTURA

LLORENS DÍAZ, FRANCISCO

XARDÍN BOTÁNICO, VALENCIA

112 × 130 cm

1938

PINTURA

LLORENS, EVA

MARIÑA

49 × 62 cm

1980

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

AMARELO-AZUL

101 × 81 cm

1978

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

AS DESAFIUZADAS DO BERBÉS

81 × 124 cm

1968

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

ATLÁNTICO

125 × 87 cm

1977

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

CIDADE DO FUTURO

146 × 115 cm

1973

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

FUTURO Nº 5

100 × 120 cm

1982

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

PAISAXE

114 × 162 cm

1986

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

SEN TÍTULO

65 × 55 cm

1995

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

SEN TÍTULO

65 × 54 cm

1991

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

SOLPOR

46 × 61 cm

1980

PINTURA

LODEIRO FERNÁNDEZ, JOSÉ TELMO

XEOMETRÍA CARMÍN-VIOLETA

100 × 81 cm

1984

PINTURA

LOMARTI, JUAN JOSÉ

ALMAS HUMILDES

54 × 45 cm

1998

PINTURA

LOMARTI, JUAN JOSÉ

SEN TÍTULO

30 × 90 × 30 cm

1997

ESCULTURA

LONGALAI, XOAN

SEN TÍTULO

115 × 86 cm

PINTURA

LÓPEZ GABÚ, LUIS

A MAO E A PALABRA (SENEGAL)

99 × 75 cm

2006

FOTOGRAFÍA

LÓPEZ GABÚ, LUIS

ESCALEIRA NO DESERTO (MALI)

66 × 99 cm

2005

FOTOGRAFÍA

LÓPEZ GABÚ, LUIS

EVA VEIGA

100 × 150 cm

2005 ca

FOTOGRAFÍA

LÓPEZ BOADO, CARLOS

PAISAXE

60 × 70 cm

PINTURA

LÓPEZ BOADO, CARLOS

PAISAXE DE LUGO

58 × 75 cm

PINTURA

LÓPEZ BOADO, CARLOS

PONTE DA RAMALLOSA

50’5 × 65’5 cm

PINTURA

LÓPEZ BOUZA, JOSÉ MANUEL

A DAMA E OS BUFÓNS

59’5 × 43’5 cm

1974

DEBUXO

LÓPEZ BOUZA, JOSÉ MANUEL

PERSONAXES FANTÁSTICOS

59’5 × 43’5 cm

1974

DEBUXO

LÓPEZ CAMACHO, MAGENA

ABSTRACTO

65 × 46 cm

1988

PINTURA

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Mª BLANCA

BREIXOS

41 × 33 cm

PINTURA

LÓPEZ GARABAL, MANUEL

CAMIÑO DE SANTIAGO

67’5 × 71’5 cm

1943

PINTURA

LÓPEZ GARCÍA, JUAN LUIS

COUSAS DO MAR E DA TERRA

38 × 55 cm

1964 ca

PINTURA

LÓPEZ GARCÍA, JUAN LUIS

DESPOIS DO BAILE

116 × 98 cm

1947

PINTURA

LÓPEZ GARCÍA, JUAN LUIS

O REMANSO

100 × 71 cm

1970 ca

PINTURA

LÓPEZ GARCÍA, JUAN LUIS

VENDEDORA DE PEIXE

118 × 147 cm

1965 ca

PINTURA

LÓPEZ PACHECO, FRANCISCO

TERRAS

75 × 50 cm

PINTURA

LÓPEZ PORTERO, ANTONIO

MERCADO DE SAN FIZ

50 × 61 cm

1981

PINTURA

LÓPEZ PORTERO, ANTONIO

NU

40 × 32 cm

PINTURA

LÓPEZ PORTERO, ANTONIO

PORTA CASCO VELLO

60 × 49 cm

PINTURA

LÓPEZ POY, FRANCISCO JOSÉ

O CANTO DA FOCA, 1999

23 × 23 × 20 cm

ESCULTURA

LORENZO IGLESIAS, ROSA

ABSTRACTO

64 × 49 cm

PINTURA

LORENZO IGLESIAS, ROSA

GABRIEL CHORANDO

63 × 50 cm

PINTURA

LORENZO MACÍAS, ÁNGEL

CASA MARQUESES DE MOYA

44 × 32 cm

DEBUXO

LORENZO MACÍAS, JOSÉ

AS DÚAS ARTES

81 × 100 cm

PINTURA

LORENZO RODRÍGUEZ, ROGELIO

CONTORSIONISTA

38 × 46 cm

1979

PINTURA

LORENZO, FINO

IMPROVISACIÓN

40 × 27,5 cm

1989

PINTURA

LORENZO, ROGELIO

A SAGRADA FAMILIA

143, 5 × 163,5 cm

1955

PINTURA

LORENZO, ROGELIO

PRAIA

46 × 55 cm

1987

PINTURA

LOSIDO (JESÚS SIEIRO DOCAMPO)

SERIE AMARELA-DBASE

114 × 146 cm

PINTURA

LOUREIRO, JOSÉ LUIS

HOMENAXE A GIORGIO MORANDI III

145 × 134 × 22 cm

2005

ESCULTURA

LOZANO FERNÁNDEZ, CARLOS M.

I11A

47 × 65 cm

PINTURA

LOZANO SANCHÍS, FRANCISCO

PAISAXE

24 × 33 cm

1972

PINTURA

LOZANO, JAVIER

SEN TÍTULO

155 × 112 cm

2000

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

FANTASÍA MARIÑEIRA

44 × 60 cm

1946

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

FESTA

55 × 80 cm

1948

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

INICIACIÓN

49 × 60 cm

1956

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

PAISAXE COAS ILLAS CÍES

124 × 244 cm

1965

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

PAISAXE NOCTURNA

53 × 73 cm

1950

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

ROMERÍA

123 × 399 cm

1953 ca

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

SAN TELMO

41 × 70 cm

1948

PINTURA

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

SEN TÍTULO

68 × 47 cm

1969

DEBUXO

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

SEN TÍTULO

65 × 60 cm

1969

DEBUXO

LUGRÍS GONZÁLEZ, URBANO

VISTA DE VIGO

162 × 487’5 cm

1953 ca

PINTURA

LUGRÍS VADILLO, URBANO

O PEREGRINO

150 × 161 cm

1985 ca

PINTURA

LUIS, XOTI DE (JUAN MANUEL DE LUIS ALEMANY)

ON THE ROAD

120 × 100 cm

2008

PINTURA

LUIS, XOTI DE (JUAN MANUEL DE LUIS ALEMANY)

BODEGÓN ESPUMOSO

116 × 89 cm

1993

PINTURA

LUIS, XOTI DE (JUAN MANUEL DE LUIS ALEMANY)

PRISMA

88 × 68 cm

1976

PINTURA

LUNA ARNALDOS, JOSÉ

PAISAXE

60,5 × 81 cm

2007

PINTURA

MACIA, CARLOS

SERIE O NON PINTADO LIÑAS DE ESTRADA

42 × 122 × 5 cm

PINTURA

MACIÁ, CARLOS (CARLOS MACIÁ FERNÁNDEZ)

SEN TÍTULO Nº 75. DA SERIE SAKURA

98 × 98 cm

2010

PINTURA

MACIÁ, CARLOS (CARLOS MACIÁ FERNÁNDEZ)

SIN TÍTULO Nº 42. SERIE SPRAI

100 × 100 cm

2005

PINTURA

MACÍAS, JOSÉ LORENZO

A TAMBORILEIRA

89 × 116 cm

1997

PINTURA

MACÍAS, LORENZO

FESTAS DE ALDÁN

65 × 80 cm

1992

PINTURA

MADRAZO Y KUNTZ, FEDERICO DE

RETRATO DE DAMA

61 × 50 cm

1873

PINTURA

MAGALHÂES (F. XAVIER FERNÁNDEZ MAGALHAES)

LEMBRANZAS DA NENEZ

97 × 130 cm

1997

PINTURA

MAGALHÂES (F. XAVIER FERNÁNDEZ MAGALHAES)

MAÑÁ TAMÉN SAE O SOL

62,5 × 82 cm

1999

PINTURA

MAGALHÂES, RITA

ENORA

64 × 79 cm

2010

FOTOGRAFÍA

MAGALHÂES, RITA

SEN TÍTULO

30 × 20 cm

1999

FOTOGRAFÍA

MAGALHÂES, RITA

SEN TÍTULO

20 × 30 cm

1999

FOTOGRAFÍA

MAGALHÂES, RITA

SEN TÍTULO

20 × 30 cm

1999

FOTOGRAFÍA

MAGALHÂES, RITA

SEN TÍTULO

20 × 30 cm

1999

FOTOGRAFÍA

MALLADA, MARÍA LUISA

FLORES

65 × 81 cm

PINTURA

MALLO, CRISTINO

MATERNIDADE

41 × 28 × 18 cm

1960

ESCULTURA

MALLO, CRISTINO

MULLER

47 × 34 cm

1965

DEBUXO

MALLO, CRISTINO

MULLER DESCALZÁNDOSE

24 × 8 × 13 cm

1970 ca

ESCULTURA

MALLO, CRISTINO

NU DE PÉ

28’5 × 11 × 11 cm

1970 ca

ESCULTURA

MALLO, MARUJA

A ONDA

16 × 22 cm

1969

PINTURA, DEBUXO

MALLO, MARUJA

MÁSCARAS

45 × 54 cm

1942

PINTURA

MALLO, MARUJA

MULLER

45 × 32 cm

DEBUXO

MALLO, MARUJA

MULLER LOURA

49 × 40 cm

1951 ca

PINTURA

MALLO, MARUJA

SEN TÍTULO

16 × 20 cm

1969

PINTURA, DEBUXO

MALO UGARTE, MARÍA C.

CAMPOS

40 × 40 cm

1995

PINTURA

MAMPASO BUENO, MANUEL

COMPOSICIÓN

91 × 64 cm

1960 ca

PINTURA

MAMPASO BUENO, MANUEL

OCRE E GRIS

73 × 60 cm

1960

PINTURA

MAMPASO BUENO, MANUEL

PAISAXE

65 × 81 cm

1974

PINTURA

MAMPASO BUENO, MANUEL

RETRATO DE MIRÓ

40 × 30 cm

1983

PINTURA, DEBUXO

MAMPASO BUENO, MANUEL

VERMELLO E NEGRO

146 × 97 cm

1961

PINTURA

MANGANA, MIMI (MERCEDES GLEZ. CORTIÑAS)

SHAMBALA

130 × 90 cm

2008

PINTURA

MANTECÓN RODRÍGUEZ, FRANCISCO

SEN TÍTULO

81 × 100 cm

1987

PINTURA

MANTECÓN RODRÍGUEZ, FRANCISCO

SEN TÍTULO

46 × 38 cm

1998

PINTURA

MANTECÓN RODRÍGUEZ, FRANCISCO

SEN TÍTULO

100 × 132 cm

1993

PINTURA

MANTIÑÁN, JOSEFINA

O CÁRCERE

24 × 24 cm

PINTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

AMORES VESÁNICOS

32 × 37 × 35 cm

1970

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

BARREIRA OS CATRO

10 × 85 × 78 aprox.

2010

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

CABEZA

21 × 16,5 × 27 cm

1988

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

EMBARAZO

50 × 40 × 20 cm

2002

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

EN VILAMARÍN

100 × 120 × 30 cm

1995 ca

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

FREI VASOIRA

158 × 30 × 20 cm

1964

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

LONXE

44 × 23 × 15’5 cm

1993

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

NENA DEUSA

120 × 25 × 50 aprox.

2009

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

NINFA DE PONTEVELLA

65 × 20 × 25 cm

2000

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

QUESADA

33’7 × 23 × 26 cm

1964

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

REPOUSO

58’5 × 83 × 11 cm

1989

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

TORSO

8 × 14,5 × 16,8 cm

1971

ESCULTURA

MANZANO FREIRE, ACISCLO

TORSO DE DAMA

80 × 36 × 14 cm

1980 ca

ESCULTURA

MAÑO, CARLOS (CARLOS GARCÍA RAMÍREZ)

TITTIES AND BEER

200 × 200 cm

2004

PINTURA

MAÑO, CARLOS (CARLOS GARCÍA RAMÍREZ)

A ÉXTASE DO DESCANSO-A DANZA

177 × 150 cm

2002

PINTURA

MARALLA (MARÍA JOSÉ PAZ)

MARIÑA

72 × 98,5 cm

1988

PINTURA

MARCOS JUNCAL (MARCOS LÓPEZ JUNCAL)

DOUS CUARTOS, UNHA METADE

150 × 75 × 40 cm

2007

ESCULTURA

MARCOS JUNCAL (MARCOS LÓPEZ JUNCAL)

INTERIOR 2

220 × 40 × 10 cm

2007

ESCULTURA

MARCOS JUNCAL (MARCOS LÓPEZ JUNCAL)

REDONDA

93 × 68 cm

2001

ESCULTURA

MARCOS JUNCAL (MARCOS LÓPEZ JUNCAL)

TRASMALLO

217 × 43 × 43 cm

2002

ESCULTURA

MARCUÑO, ÁNGEL

RETABLO CRISTO DA VICTORIA

80 × 52 cm

1972

ESCULTURA

MARÍN ESTÉVEZ, CANTOAREA

CASAS

PINTURA

MARITU

SEN TÍTULO

81 × 60 cm

PINTURA

MÁRQUEZ PALLARES, JUAN

COMPOSICIÓN

115 × 195 cm

PINTURA

MÁRQUEZ PALLARES, JUAN

COMPOSICIÓN Nº 9

71 × 72 cm

PINTURA

MARTICORENA, J.

A PEREGRINA DESDE FRANCISCO

42 × 60 cm

1985

PINTURA

MARTÍN MERINO, MANUEL

RÍO ULLA

41 × 27 cm

PINTURA

MARTÍN YUSTE, JUAN ANTONIO

SOL E SOMBRA

61 × 65 cm

PINTURA

MARTÍNEZ ABADES, JOSÉ

MARIÑA

134 × 240 cm

1892

PINTURA

MARTÍNEZ DE LA COLINA, JUAN

SEN TÍTULO

92 × 92 cm

1995

PINTURA

MARTÍNEZ LÓPEZ, OLGA

AXEONLLADA

78 × 51 cm

2000

PINTURA

MARTÍNEZ LÓPEZ, OLGA

BODEGÓN

55 × 46 cm

1994

PINTURA

MARTÍNEZ LÓPEZ, OLGA

DESCANSANDO

162 × 130 cm

1999

PINTURA

MARTÍNEZ LÓPEZ, OLGA

RECAPACITANDO

116 × 89’5 cm

1997

PINTURA

MARTÍNEZ LÓPEZ, OLGA

XOGADOR DE GOLF

35,3 × 27 cm

1998

PINTURA

MARTÍNEZ MÉNDEZ, GUADALUPE

SEN TÍTULO

113 × 145 cm

PINTURA

MARTÍNEZ MÉNDEZ, GUADALUPE

SEN TÍTULO

23 × 30 × 21 cm

ESCULTURA

MARTÍNEZ MONCHE, FUENCISLA

BARCAS

53 × 64 cm

PINTURA

MARTÍNEZ PASARÍN, ANA

A MÁSCARA DO OCULTO

80 × 60 cm

1973

PINTURA

MARTÍNEZ PASARÍN, ANA

SERIE ROSTROS ESQUECIDOS

81 × 90 cm

1995

PINTURA

MARTÍNEZ RATETO, JOSÉ G.

CAPELA DA PEREGRINA

33 × 24 cm

1983

DEBUXO

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ARMANDO

MOVEMENTO

38’5 × 15’5 × 9’3 cm

1997

ESCULTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, ARMANDO

O ENCONTRO

103 × 10 × 8 cm

ESCULTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, BIEITO

FAMILIA

40 × 30 cm

1984

PINTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, BIEITO

MORRIÑA

45 × 33 cm

1986

PINTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, BIEITO

PRANTO

41 × 33 cm

1992

PINTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, BIEITO

RAPAZA SENTADA

54 × 45 cm

1975

PINTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, BIEITO

ROSQUILLEIRAS

33 × 46,5 cm

1980

PINTURA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, BIEITO

SEN TÍTULO

63,5 × 49 cm

PINTURA

MARTÍNEZ VILELA, RAFAEL

DÚAS AMIGAS

100 × 80 cm

PINTURA

MARTIÑO, XURXO (MARTÍN COSTA PÉREZ)

FAR WEST (VAL DE SONEIRA S/N)

107 × 158 cm

1995

PINTURA

MARTIÑO, XURXO (MARTÍN COSTA PÉREZ)

ORTU Nº 2

44 × 77,5 cm

1999

PINTURA

MARTIÑO, XURXO (MARTÍN COSTA PÉREZ)

COMPOSICIÓN I

64 × 60 cm

1995

PINTURA

MARTIÑO, XURXO (MARTÍN COSTA PÉREZ)

ICONA

75 × 85 cm

1998-1999

PINTURA

MARTIÑO, XURXO (MARTÍN COSTA PÉREZ)

SANTIAGO DE CUBA

77 × 69’5 cm

1995

PINTURA

MASIÁ (RAFAEL ROMERO MASIÁ)

BODEGÓN CON FIGURA

80 × 100 cm

1998

PINTURA

MASIÁ (RAFAEL ROMERO MASIÁ)

PAISAXE

150 × 180 cm

1998

PINTURA

MASIÁ (RAFAEL ROMERO MASIÁ)

SEN TÍTULO

120 × 120 cm

1995

PINTURA

MASIÁ (RAFAEL ROMERO MASIÁ)

SEÑOR CON SOMBREIRO (O INDIANO)

160 × 190 cm

1999

PINTURA

MASIDE GARCÍA, CARLOS

A CAIXA DE AFORROS NACIONAL

23 × 43 cm

1943 ca

DEBUXO

MASIDE GARCÍA, CARLOS

BODEGÓN

32 × 41 cm

1940 ca

PINTURA

MASIDE GARCÍA, CARLOS

RODA DE XENTE BAIXO O PARAUGAS

24 × 21 cm

1935-1940

PINTURA, DEBUXO

MASIDE GARCÍA, CARLOS

LAVANDEIRAS

44 × 31 cm

1934

PINTURA

MASIDE GARCÍA, CARLOS

PRAIA DE SAMIL

22 × 29 cm

1950 ca

PINTURA

MATA, CARLOS

PAISAXE CON PONTE

60 × 81,5 cm

1976

PINTURA

MATAMARO, DIN

SEN TÍTULO

165 × 185 cm

2008

PINTURA

MATAMORO, DIN

AUTORRETRATO

194 × 200 cm

2001

PINTURA

MATAMORO, DIN

PAISAXE

43 × 83 cm

1994 ca

PINTURA

MATAMORO, DIN

PANTALLA

122 × 132 cm

1994

PINTURA

MATAMORO, DIN

PANTALLA

56’5 × 56 cm

1993

PINTURA

MATAMORO, DIN

SEN TÍTULO

variables

2011

ESCULTURA

MATAMORO, DIN

SEN TÍTULO

180 × 190,7 cm

1999

PINTURA

MATAMORO, DIN

SEN TÍTULO

150 × 100 cm

2001

FOTOGRAFÍA

MATAS GARCÍA, MANUEL

CATEDRAL DE SANTIAGO-PRATERÍAS

50 × 40 cm

PINTURA

MATAS, MANUEL

RÚA DE SANTIAGO

33 × 41 cm

1985

PINTURA

MATHEY

BAIXAMAR

33 × 41 cm

PINTURA

MATILLA CEPEDA, M. ISABEL

MARIÑA EN CÍES

54 × 65 cm

PINTURA

MAYO, GARDENIA

MENINA ANOITECENDO

25 × 25 cm

PINTURA

MAYO, GARDENIA

MENINA AO ANOITECER

25 × 25 cm

PINTURA

MAYO, GARDENIA

MENINA AO ATARDECER

25 × 25 cm

PINTURA

MAYO, GARDENIA

MENINA DE NOITE

25 × 25 cm

PINTURA

MAYO, GARDENIA

TONADILLEIRA

55 × 78 cm

PINTURA

MEDAL FRANCESCH, TATIANA

OF 981

60 × 80 cm. c/u

2005

FOTOGRAFIA

MEDAL FRANCESCH, TATIANA

SEN TÍTULO

175 × 300 cm

1999

PINTURA

MEDAL FRANCESCH, TATIANA

SEN TÍTULO

100 × 100 cm

2007

PINTURA

MEDAL FRANCESCH, TATIANA

SEN TÍTULO

125 × 170 cm

2008

PINTURA

MEDAL FRANCESCH, TATIANA

SEN TÍTULO

166’5 × 135 cm

1998

PINTURA

MEDAL FRANCESCH, TATIANA

SERIE CADRADOS

100 × 100 cm

1996

PINTURA

MEJUTO, VITOR

SOLTANDO LASTRE

160 × 200 cm

2007

PINTURA

MELÉNDREZ, XACOBE

CARA/CRUZ

30 × 45 cm ( × 2)

1994

FOTOGRAFÍA

MELERO FERNÁNDEZ, ANTONIO

CARBALLO DE SANTA MARGARITA

37 × 37 cm

1992

PINTURA

MÉNDEZ PAZ, RAMÓN

DÍA DE VERÁN

50 ,5 × 69 cm

1994

PINTURA

MÉNDEZ PAZ, RAMÓN

PAISAXE

69’5 × 98’5 cm

PINTURA

MÉNDEZ PAZ, RAMÓN

PAISAXE

31 × 40 cm

PINTURA

MENESES DEL BARCO, JESÚS

BOADILLA DEL CAMINO

67 × 87 cm

PINTURA

MERINO, MANUEL MARTÍN

CONTRASTES

46 × 38 cm

1983

PINTURA

MERINO, DANIEL

O PINTOR E A MODELO

89 × 116 cm

1987 ca

PINTURA

MERINO, MANUEL MARTÍN

LINDEIRO

46 × 61 cm

1979

PINTURA

MESÍAS

PAISAXE

52 × 63,5 cm

PINTURA

MILA

COMPOSICIÓN

45 × 54 cm

1991

PINTURA

MINDITA

FLORES

73 × 60 cm

1995

PINTURA

MINGUILLÓN IGLESIAS, JULIA

A EDUCACIÓN DA INFANCIA. TRÍPTICO

37 × 25 × 25 cm

1952

PINTURA

MINGUILLÓN IGLESIAS, JULIA

A ESPERA

82 × 66 cm

1945

PINTURA

MINGUILLÓN IGLESIAS, JULIA

A TILA E EU

142 × 111 cm

1943

PINTURA

MINGUILLÓN IGLESIAS, JULIA

MATERNIDADE

105 × 160 cm

1945 ca

PINTURA

MINGUILLÓN IGLESIAS, JULIA

NOCTURNO NA ALDEA

45 × 50 cm

PINTURA

MOLDES

A TRAÍÑA

140 × 230 cm

1986

PINTURA

MOLDES

AO GALOPE

130 × 162 cm

1983

PINTURA

MOLDES

CASA EN AMARELO

69’5 × 49’5 cm

1993

PINTURA

MOLDES

CASA EN VERDE

69’5 × 49’5 cm

1993

PINTURA

MOLDES

NO PEIRAO

86 × 127 cm

1986-1988

PINTURA

MOLDES

PASANDO O TEMPO NO PEIRAO

86 × 127 cm

1986-1988

PINTURA

MOLEZÚN

FLOREIRO

70 × 50 cm

PINTURA

MOLEZÚN

SEN TÍTULO

122 × 79 cm

1990

PINTURA

MOLEZÚN

SEN TÍTULO

66 × 96 cm

1983

PINTURA

MOLEZÚN

SEN TÍTULO

49 × 69 cm

1974

PINTURA

MOLEZÚN

SEN TÍTULO

101 × 101 cm

1995

PINTURA

MOLINERO AYALA

CUBO POLIÉDRICO VERMELLO

145 × 115 cm

1974

PINTURA

MOLINS RISTORI, ANTONIO

PESQUEIROS EN CHUVASCO

80 × 110 cm

PINTURA

MONROY (GUILLERMO ALONSO MONROY)

SEN TÍTULO

35 × 35 cm

1981

PINTURA

MONROY (GUILLERMO ALONSO MONROY)

SEN TÍTULO

96 × 74 cm

1979

PINTURA

MONROY (GUILLERMO ALONSO MONROY)

VENTÁ

130 × 97 cm

1980

PINTURA

MONTAÑA GARCÍA, ANTONIO

PAISAXE

74 × 76 cm

PINTURA

MONTES AREAS, SANTIAGO

BODEGÓN, VIÑO E PEMENTOS

73 × 53,5 cm

1973

PINTURA

MONTES AREAS, SANTIAGO

CENTRO CULTURAL CAIXAVIGO

51 × 40 cm

1983

DEBUXO

MONTES AREAS, SANTIAGO

ESTANTES

90 × 62 cm

1973

PINTURA

MONTES AREAS, SANTIAGO

PAISAXE URBANA

74 × 56 cm

1973

PINTURA

MONTES AREAS, SANTIAGO

SEN TÍTULO

92 × 73 cm

1997

PINTURA

MONTORO FRIAS, LAURO

DESPLUMANDO UN GALO

74 × 63 cm

PINTURA

MORAGO, CARLOS

PAISAXE

46 × 38 cm

PINTURA

MORAGO, CARLOS

SEN TÍTULO

65 × 81 cm

2002

PINTURA

MORAGO, DAVID

CABALO

145 × 195

PINTURA

MOREDA, CHARI (Mª ROSARIO MOREDA GARCÍA)

HORTENSIAS

65 × 50 cm

1997

PINTURA

MOREIRAS, BALDOMERO

NAI CON CATRO CACHORROS NO CAMPO SEN COMUNICACIÓN

152 × 153 cm

PINTURA

MORENO, PABLO

RÍO SIL

1994-1996

PINTURA

MORQUECHO BARRAL, JOSÉ RAMÓN

PETOUTO

97 × 114 cm

1993

PINTURA

MORQUECHO BARRAL, JOSÉ RAMÓN

RECORDOS

73’5 × 74 cm

1993

PINTURA

MOSQUERA GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

DUETTO CON CAMILO EN SANTA MARIÑA

130 × 91 cm

2002

PINTURA

MOSQUERA GÓMEZ, LUIS

NATUREZA MORTA CON LIBRO

44 × 36 cm

1935 ca

PINTURA

MOSQUERA GÓMEZ, LUIS

RETRATO DO DR. SANTIAGO CARRO

55’5 × 46 cm

1950 ca

PINTURA

MOSQUERA LAVADO, BENJAMÍN

MULLER SENTADA

42 × 30 cm

PINTURA

MOSQUERA PEDROSA, JOSÉ MARÍA

ESCENARIO

142 × 111 cm

1995 ca

PINTURA

MOSQUERA PEDROSA, JOSÉ MARÍA

NOCTURNO

146 × 124 cm

1995

PINTURA

MOURE, ANTÍA

B.

114 × 76 cm

2008

FOTOGRAFÍA

MOURIÑO CASTELAO, MARÍA LUISA

ROSAS

69 × 58 cm

PINTURA

MOURIÑO PINO, MARIBEL

SEN TÍTULO

15 × 10 cm

PINTURA

MOUTAS MERA, MARUJA

PAISAXE CON ÁRBORE

45 × 31 cm

PINTURA

MOUZO LAVANDEIRA, ANTONIO

NOCTURNO CIDADE

34 × 49 cm

1990

PINTURA

MOUZO LAVANDEIRA, ANTONIO

SOL ENTRE ÁRBORES

30 × 51 cm

1990-1994

PINTURA

MOYA, DIEGO

SOÑO DOS MUROS II

200 × 190 cm

1996

PINTURA

MOZOS MARTÍNEZ, PEDRO

NU FEMININO

49 × 31 cm

1950 ca

DEBUXO

MUGÜERZA CUENCIA, LUIS

MARIÑA

51 × 64 cm

1986

PINTURA

MUGÜERZA CUENCIA, LUIS

MARIÑA

49 × 40 cm

1986

PINTURA

MUGÜERZA CUENCIA, LUIS

PAISAXE RÚSTICA

45 × 37 cm

1986

PINTURA

MUIÑO FERNÁNDEZ, PEDRO

OS DESEXOS

97’5 × 130 cm

1994

PINTURA

MUIÑO FERNÁNDEZ, PEDRO

PRESENZAS 2

96 × 146 cm

1990

PINTURA

MUIÑOS

BARCOS

53 × 44 cm

PINTURA

MUIÑOS GARCÍA, ADELA

ARQUITECTURA MUSICAL

114 × 146 cm

PINTURA

MUIÑOS PERDIZ, ÁNGELES

FLORA

43 × 35 cm

1999

PINTURA

MUÍÑOS, ADELA

SEN TÍTULO

24 × 33 cm

1991

PINTURA

MUIÑOS, JAVIER

NEGRO

90 × 73 cm

1989

PINTURA

MUÑIZ, JOSÉ

SEN TÍTULO

46 × 30 cm

DEBUXO

MUÑOZ, JANO

O CAIRO

89,5 × 116 cm

1999-2000

PINTURA

MUÑOZ, JANO

A ERA DA INCOMUNICACIÓN

200 × 250 cm

2006

PINTURA

MUÑOZ, JANO

AUTO DE FE

195 × 130 cm

2007

PINTURA

MUÑOZ, JANO

FAROL CON RÚA

130 × 81 cm

2007

PINTURA

MUÑOZ, JANO

FRANCISCO MUÑOZ CARRASCO, MARIÑEIRO MERCANTE, MEU PAI

195 × 114 cm

2007

PINTURA

MUÑOZ, JANO

MARTÍN MUÑOZ

116 × 81 cm

2005

PINTURA

MUÑOZ, JANO

UN PASADO, O PRESENTE E UN FUTURO

73 × 120 cm

2009

PINTURA

MURADO LÓPEZ, ANTONIO J.

MARAÑAS

200 × 200 cm

1995

PINTURA

MURADO LÓPEZ, ANTONIO J.

PÁXINA Nº 2

162 × 130 cm

1993

PINTURA

MURADO LÓPEZ, ANTONIO J.

REDES

120 × 120 cm

1994

PINTURA

MURADO LÓPEZ, ANTONIO J.

SEN TÍTULO

200 × 200 cm

1996

PINTURA

MURADO LÓPEZ, ANTONIO J.

SEN TÍTULO (PAISAXE AREOSA)

206 × 269 cm

2001

PINTURA

MURGUÍA DE CASTRO, OVIDIO

PAISAXE

26 × 46 cm

1891

PINTURA

MURGUÍA DE CASTRO, OVIDIO

PAISAXE

30 × 45 cm

1895 ca

PINTURA

MURGUÍA DE CASTRO, OVIDIO

PAISAXE (DESFILADEIRO)

65 × 54 cm

1898-1899 ca

PINTURA

MURGUÍA DE CASTRO, OVIDIO

PAISAXE INVERNAL

80 × 109 cm

1899

PINTURA

NAJLES, CECILIA

AS REDES

45 × 54 cm

1996

PINTURA

NAJLES, CECILIA

CARRIL

27 × 35 cm

PINTURA

NAJLES, CECILIA

DEREITO AO MAR

48’5 × 68 cm

PINTURA

NAJLES, CECILIA

VISTA DE ARCADE

28 × 34,5 cm

1992

PINTURA

NANO4814

SEN TÍTULO

140 × 180 cm

2010

DEBUXO

NAVARRO GARCÍA, INMACULADA

CRUCEIRO

45 × 50 cm

PINTURA

NAVARRO GARCÍA, ROMÁN

A LEITEIRA

83 × 89 cm

1923 ca

PINTURA

NAVARRO GARCÍA, ROMÁN

BAILARINA

29 × 21 cm

1905

DEBUXO

NAVARRO GARCÍA, ROMÁN

DALLE PAN AO NENO

61 × 45’5 cm

1884

PINTURA

NEGRO ROMERO, ÁLVARO

LUZPINCOLOR VII-I

180 × 120 cm

2002

PINTURA

NEGRO ROMERO, ÁLVARO

AS SOMBRAS MENDIGAS DO ESCENARIO DE ALEX ZIKA

81 × 100 cm ( × 4)

2004

FOTOGRAFÍA

NEGRO ROMERO, ÁLVARO

LUZ LENTA

146 × 114 cm

1997

PINTURA

NEGRON COLOMER, JOSÉ MARÍA

LEIRO DO RIO Nº 4

47 × 63 cm

PINTURA

NEIRA CONDE, MARÍA

OUTONO

38 × 61 cm

PINTURA

NEIRA, MARÍA

MOSTEIRO

54 × 65 cm

1977

PINTURA

NEUMANN

BARCAS

39 × 69 cm

1970 ca

PINTURA

NEVILLE WOODBURY

PAISAXE

50 × 60 cm

PINTURA

NIETO GONZÁLEZ, REMIGIO

SEN TÍTULO

64 × 52 cm

PINTURA

NIETO, E

PAISAXE

25 × 34,5 cm

1998 ca

PINTURA

NIETO, REMIGIO

PAISAXE

50 × 65 cm

1990

PINTURA

NOGUEIRA, ARTURO

ESTILOS

35 × 28 cm

ESCULTURA

NORES RIAL, ANTONIO

SEÑORES PESCANDO

60 × 74 cm

PINTURA

NOVAS, STEPHEN

FLOR E RACIMO

45,5 × 60 cm

1973

PINTURA

NOVELLE, TOMÁS

VIAXE E INTERROGANTES. TRÍPTICO

190 × 110 cm

1987

PINTURA

NOVO GUZMÁN, CARMEN

PAISAXE

50 × 64 cm

PINTURA

NOVOA DID, CARMEN

CASAS E ÁRBORE

25 × 31,5 cm

1976

PINTURA

NOVOA DIZ, CARMEN

INFINITO

63 × 43 cm

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

ESPACE CROMLECH A DOMINANTE HORIZONTALE

91 × 131 cm

1982

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

ESPACE ROUGE À QUATRE RELIEFS

101 × 82 cm

1970

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

COMPOSICIÓN

61 × 82 cm

2003

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

DOMINANTE VERTICAL CON TRAZO OBLICUO

131 × 91 cm

2002

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

GRAN FORMA NEGRA CON PERFORACIÓNS E PINCHOTES

260 × 195 cm

1998

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

GRAN FORMATO A CATRO RELEVOS E CONXUNTO DE PINCHOS

114 × 160 cm

1982

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

RELEVO E BURATO A DESPRAZAMENTO HORIZONTAL

61 × 93 cm

1977

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

RELEVO VERMELLO CON FENDA E LIÑAS DE PÚAS

130 × 89 cm

1992

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

RELEVOS E CINZAS A DOMINANTE HORIZONTAL

82 × 102 cm

2002

PINTURA

NOVOA GARCÍA, LEOPOLDO

SEN TÍTULO

201 × 201 cm

2002

PINTURA

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, JESÚS

XXV

122 × 122 cm

2009

PINTURA

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, JESÚS

SEN TÍTULO

90 × 122 cm

1975

PINTURA

NÚÑEZ JIMENO, MARINA

SEN TÍTULO. SERIE MONSTRUAS

70 × 100 cm

1999

PINTURA

NÚÑEZ, ÁNGEL

SEN TÍTULO

70 × 35 × 40 cm

2006

ESCULTURA

OCAÑA ALVERO, ÁNGELES

LACA

36 × 50 cm

PINTURA

OCAÑA, ÁNGELES

PAISAXE

46 × 61 cm

PINTURA

OCHOA, CLEMENTE

REENCONTRO

80 × 40 × 25 cm aprox.

1985

ESCULTURA

OJARA, F. DE

PONTE SOBRE O RÍO

81 × 97 cm

PINTURA

OJEDA VILLAREJO

PORTO DE MAR

PINTURA

OJEDA, P. DE

MARIÑA

65 × 81 cm

PINTURA

OLBES DURÁN, FERNANDO

CRUCEIRO

1990

PINTURA

OLBES DURÁN, FERNANDO

PAISAXE GALEGA

50 × 65 cm

1993

PINTURA

OLIVEIRA VIÉITEZ, JUAN

CARA ADIANTE

500 × 140 × 600 cm

1985 ca

ESCULTURA

OLIVEIRA VIÉITEZ, JUAN

EMPUXE

550 × 140 × 500 cm

1985 ca

ESCULTURA

OLIVEIRA VIÉITEZ, JUAN

ESPIRAL

75 cm

100 cm diam.

1984

ESCULTURA

OLIVEIRA VIÉITEZ, JUAN

PEGASO

51 × 29,5 × 21 cm

1990 ca

ESCULTURA

OLIVEIRA VIÉITEZ, JUAN

SALTO

48 × 14 × 54 cm

1987 ca

ESCULTURA

OLIVEROS, ENRIQUE

RÚA JUAN DE AUSTRIA

68 × 48 cm

1997

PINTURA

OLIVEROS, ENRIQUE

SEN TÍTULO

58 × 43 cm

PINTURA

OLMEDO PORTELA, NORBERTO

OPHELIA (INSOMNE)

82’5 × 143 cm

1999

PINTURA

OLSEN, MARTA

BAILE NO MINI

77 × 56’5 cm

PINTURA

OLSEN, MARTA

COSTA ABAIXO

34 × 29 cm

DEBUXO

OLSEN, MARTA

FOMOS

34 × 29 cm

DEBUXO

OLSEN, MARTA

OS MAREADOS

34 × 29 cm

DEBUXO

ORANTES, AGUSTINA

CASA DA PARRA

35,5 × 27,5 cm

1984

PINTURA

ORENDAIN, CLAUDIO JAVIER

CONXUNTO AO MAR

51 × 49 × 39 cm

1980

ESCULTURA

ORNEDO, F

PALMEIRAS

27 × 42 cm

PINTURA

ORO CLARO, XURXO

ESQUÍS 3000

200 × 80 × 9 cm

1998

ESCULTURA

ORO CLARO, XURXO

ESPAZO LÍQUIDO

330 × 63 × 60 cm

2001

ESCULTURA

ORO CLARO, XURXO

SEN TÍTULO

96,5 × 69,5 cm

1982

PINTURA

ORO CLARO, XURXO

SEN TÍTULO

96,5 × 69,5 cm

1982

PINTURA

ORO CLARO, XURXO

TRIÁNGULO CON TESTA

190 × 194 cm

1989

PINTURA

ORTIZ ALONSO, ENRIQUE

GAITEIRO FALANDO DE UTAMARO

94 × 60 cm

1986

DEBUXO

ORTIZ ALONSO, ENRIQUE

XENTE DO POBO

30 × 40 cm

1981

PRANCHA DE GRAVADO

ORTUN GARCÍA, EDUARDO JOSÉ

AMENCER

56 × 46,5 cm

PINTURA

ORZA, PABLO

PLANTA DAS CRUCES

130 × 122 cm

1999

PINTURA

ORZA, PABLO

SUPER ESTRUTURA MOD. 114-B

68 × 98 × 12 cm

2004

ESCULTURA

ORZA, PABLO

THE WAVE CON PERSOAXES

39 × 85 cm

2004

ESCULTURA

ORZA, PABLO

ARQUITECTUACIÓN Nº 3 (PUERTO DE TLÖN)

78 × 91 cm

2001

PINTURA

ORZA, PABLO

ARQUITECTUACIÓN Nº 6 (VENTÁ)

75 × 64 cm

2001

PINTURA

ORZA, PABLO

COMPOSICIÓN IX

105 × 75 cm

1994

PINTURA

ORZA, PABLO

CUMIOS BORRASCOSOS

131 × 50 × 32 cm

1998

ESCULTURA

ORZA, PABLO

KORO (DE INVERNO)

111 × 193 cm

1997

PINTURA

ORZA, PABLO

PEQUENO TEATRO ABSTRACTO Nº 32

24 × 45 × 3 cm

2004

ESCULTURA

ORZA, PABLO

PEQUENO TEATRO ABSTRACTO Nº 65

80 × 20 × 24 cm

2004

ESCULTURA

ORZA, PABLO

PERSONAXES NA TEXTURA Nº 2

24 × 45 × 3 cm

2004

ESCULTURA

ORZA, PABLO

SI O VELLO SIMBAD VOLVESE ÁS ILLAS (A CONVERSA DOS MARIÑEIROS)

100 × 142 × 15 cm

2004

ESCULTURA

OSCARSIZO, E.A.

ÁRBORES Á BEIRA DO RÍO

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

CANGAS DE NARCEA

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

MARIÑA

33,5 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

MARIÑA

34 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

MARIÑA

34 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

MARIÑA

63 × 70 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

MARIÑA

34 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE

80 × 70 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE

80 × 70 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA

34 × 43,5 cm

1988 ca

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASAS

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA GRANDE

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASA GRANDE

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON CASOUPA

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON IGREXA

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON PONTE

34 × 44 cm

1988 ca

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON PONTE

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON RÍO

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON RÍO

63 × 70 cm

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON RÍO

35 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE CON RÍO

34,5 × 44,5 cm

1992

PINTURA

OSCARSIZO, E.A.

PAISAXE E MONTAÑAS

35 × 44,5 cm

1990

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

MARIÑA

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

MARIÑA

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

33 × 43 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE CON RÍO

34 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE CON RÍO

34,5 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE CON RÍO

34,5 × 44,5 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE CON RÍO

34 × 44 cm

PINTURA

OSCARSIZO. E.A

PAISAXE CON RÍO

34 × 44 cm

PINTURA

OSORIO ROVIZ, JOSÉ MARÍA

FONTE CON PÍO

45,5 × 59,5 cm

1977

PINTURA

OSORIO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA

PAISAXE URBANA

56 × 70 cm

1981

PINTURA

OSORIO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA

PAISAXE URBANA

50 × 31 cm

1976

PINTURA

OSORIO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA

RAMO DE FLORES

36 × 25 cm

1979

PINTURA

OSORIO, VITO

PAISAXE URBANO

50 × 31 cm

PINTURA

OTEIZA EMBIL, ANTONIO

ARQUITECTO PALACIOS

ESCULTURA

OTERO

PAISAXE

26 × 36 cm

1987

PINTURA

OTERO

PAISAXE

26 × 36 cm

1987

PINTURA

OTERO BAENA, JOSÉ

CEMITERIO

80 × 88 cm

1995

PINTURA

OTERO BAENA, JOSÉ

CHOPOS

60 × 73 cm

1993

PINTURA

OTERO BESTEIRO, FRANCISCO

CABRAS

29 × 45 cm

1970

DEBUXO

OTERO BESTEIRO, FRANCISCO

GATO

58 × 157 × 50 cm

1970

ESCULTURA

OTERO BESTEIRO, FRANCISCO

XABARIL

16 × 32 × 11 cm

1964

ESCULTURA

OTERO FERNÁNDEZ, JESÚS

PAISAXE DE CANIDO

55 × 74 cm

PINTURA

OTERO MARTÍN, CAMILO

MARIANNE II

28 × 21 × 15 cm

1977 ca

ESCULTURA

OTERO MARTÍN, CAMILO

SEN TÍTULO

40 × 32,5 cm

2002

PINTURA

OTERO PEREZ, MANUEL JUAN

SOLPOR

42 × 52 cm

FOTOGRAFÍA

OTERO YGLESIAS, JESÚS

FLANDES LI, HOME DE FLANDES I

130 × 145 cm

1994

PINTURA

OTERO, CAMILO

LA CAIMBRE NOIRE

31 × 25 cm

PINTURA

OTERO, LUIS (JOSÉ LUIS OTERO BECERRA)

A VELLA MINA DOS ALEMÁNS

46 × 33 cm

2006

PINTURA

OTERO, MARÍA

PAISAXE

PINTURA

OTERO, MARÍA ELENA

MARIÑEIROS

20,4 × 15 cm

1987

ESMALTE

OUTEIRAL, PASTOR

MÍNIMAL

38 × 33 cm

1992

PINTURA

OVIEDO, ANTONIO

FANTASÍA DESCANSO

90 × 20 cm

ESCULTURA

OYA SILVA, DIEGO DE

RECANTO TÍPICO

37 × 49 cm

1970

PINTURA

OYA SILVA, DIEGO DE

RECANTO TÍPICO

50 × 50 cm

1969

PINTURA

OYA SILVA, DIEGO DE

O BERBÉS

44 × 54 cm

1970

PINTURA

OYA SILVA, DIEGO DE

PAISAXE DA GUARDA

34 × 44 cm

1970

PINTURA

OYA SILVA, DIEGO DE

PAISAXE ONÍRICA

60 × 80 cm

1972 ca

PINTURA

OYA SILVA, DIEGO DE

RÚA DE SANTIAGO

43 × 53 cm

1970

PINTURA

P. DE C. (PILAR DE CONDE)

RIBEIRA

12 × 14,5 cm

19 × 23 cm a tea

1991

PINTURA

PACHECO TEMES, AMPARO

PAISAXE

24 × 34 cm

PINTURA

PACHECO TEMES, GERARDO

PAISAXE

58 × 61 cm

PINTURA

PACHECO TEMES, GERARDO

PAISAXE

111 × 92 cm

PINTURA

PACHECO TEMES, GERARDO

PAISAXE ONÍRICA

80 × 100 cm

PINTURA

PACHECO, SIMÓN (SIMÓN PACHECO MATO)

SEN TÍTULO. SOBRE O ESPAZO

139 × 99 cm

1999

FOTOGRAFÍA

PACHÓN, LUIS

CARRETA

33,5 × 8,5 cm

1997

PINTURA

PADÍN FERNÁNDEZ, DOLORES

E DURANTE ALGÚN TEMPO

100 × 81 cm

1980 ca

PINTURA

PADRES BLANCOS, ARTE AFRICANO

FIGURA DE MULLER

ESCULTURA

PADRÓN GARCÍA, BELÉN

FRAGMENTO: CINCO SEGUNDOS

120 × 100 cm

2000

PINTURA

PADRÓN PADRÓN, AURORA

UN LUGAR CHAMADO AREAS

45 × 54 cm

1997

PINTURA

PAILÓS

SEN TÍTULO

80 × 60 cm

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

ENTRE PEIRAOS

46 × 65 cm

1991

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

GUADALEST

50 × 70 cm

1999

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

CAMIÑO DO POBO

32 × 45 cm

1985

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

CANÓNS DO SIL

50 × 70 cm

1995

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

DORNAS

50 × 69 cm

1990

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

IGREXA E TÚNEL

49 × 63,5 cm

1977

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

PAISAXE

49 × 60 cm

1968

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

PAISAXE

49,5 × 69 cm

1987

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

PAISAXE EN OUTONO

27 × 41 cm

1980

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

PARAÑO

63 × 89 cm

1967

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

PARAÑO

50 × 73 cm

1967

PINTURA

PAISA GIL, ALEJANDRO

RÍO LÉREZ

120 × 90 cm

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

GIOVANNAS EN NEGRO

82 × 101 cm

1996

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

A PRAIA

130 × 195 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

AS CATRO DAMAS

97 × 130 cm

1992

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

AUGA, BARCA E REMO

132 × 163 cm

1990

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

LAVANDO O PELO

2003

ESCULTURA

PALACIO, PURY DEL

NENÚFARES

22 × 29 cm

1990

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

ONDAS

27 × 46 cm

2001

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

OUTONO EN PRATA

99 × 132 cm

1992

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

REFLEXOS TURQUESA

24 × 31 cm

1990

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO

24 × 32 cm (x 12)

2004

DEBUXO

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE CORPOS

93 × 60 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE CORPOS

93 × 60 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE CORPOS

93 × 60 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE CORPOS

93 × 60 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE CORPOS

93 × 60 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE CORPOS

93 × 60 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE PERNAS

46 × 55 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE PERNAS

46 × 55 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SEN TÍTULO. DA SERIE PERNAS

46 × 55 cm

2004

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

SERIE BAÑISTAS-TRINTA

137 × 97 cm

2001

PINTURA

PALACIO, PURY DEL

CADEIRA E SOMBREIRO

65 × 54 cm

1982

PINTURA

PALACIOS YUSTE, EVARISTO

TORREMOCHE DE AYLLÓN (SORIA)

32 × 25 cm

PINTURA

PALENCIA, BENJAMÍN

SEN TÍTULO

43 × 55 cm

DEBUXO

PALLARES BARQUERO, MARÍA CARMEN

SOMNIUM

44 × 62 cm

PINTURA

PALMEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ

BEIRAS DO RHIN

61 × 73’5 cm

1962

PINTURA

PALMEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ

BOUQUET DE FLORES CAMPESTRES

73 × 64 cm

PINTURA

PALMEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ

NAÚTICO DE BAIONA

60 × 73 cm

1970 ca

PINTURA

PALMEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ

PAISAXE DA RÍA DE PONTEVEDRA

53 × 73 cm

1970 ca

PINTURA

PALMEIRO MARTÍNEZ, JOSÉ

VASO CON ANÉMONAS

73 × 60 cm

PINTURA

PANCHO (FRANCISCO LÓPEZ PÉREZ)

DÍA E NOITE

55 × 65 cm

1997

ESCULTURA

PANIAGUA CRESPO, Mª LUCILA

CASAS RURAIS

1996

PINTURA

PANIAGUA CRESPO, Mª LUCILA

SANTUARIO DAS ERMIDAS

29 × 21,5 cm

PINTURA

PARADA JUSTEL, RAMÓN

MULLER LENDO

48 × 35,6 cm

1893

PINTURA

PARADA JUSTEL, RAMÓN

PAISAXE (ESGOS)

25 × 47 cm

1897

PINTURA

PARADA JUSTEL, RAMÓN

XOB NO DESERTO

23 × 32 cm

1891

PINTURA

PARDO DE VERA LÓPEZ, MARTA

LEMBRANZAS

94 × 95 cm

1997

PINTURA

PARDO DE VERA LÓPEZ, MARTA

WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ

60’5 × 48 cm

1986

DEBUXO

PARDO REGUERA, GUMERSINDO

A CARAVANA

23 × 39 cm

1900 ca

DEBUXO

PARDO TEIJEIRO, CARLOS

ABSTRACTO

119 × 89’5 cm

PINTURA

PARDO TEIJEIRO, CARLOS

HORA DO CAFÉ

27 × 21’5 cm

PINTURA

PASCAL ALCARAZ, JUAN

PAISAXE CON CAPELA

65 × 57 cm

PINTURA

PASCUAL GASCÓN, M. ANTONIA

PAISAXE

61 × 46 cm

PINTURA

PASCUAL GASCÓN, Mª ANTONIA

ACCESO Á LUZ

60 × 45 cm

PINTURA

PASCUAL GASCÓN, Mª ANTONIA

DOMAIO XII

120 × 59 cm (díptico)

PINTURA

PASCUAL GASCÓN, Mª ANTONIA

DOMAIO XIII

120 × 59 cm

PINTURA

PASTOR, LUIS

VELLAS EN NEGRO

73 × 60 cm

1978

PINTURA

PATA, MARISA

BARCOS

13 × 18 cm

1986

ARTESANÍA

PATINHA (MANUEL ANTONIO DASILVA MARQUES)

PASSARO ALTIVUS

182 × 41 × 32 cm

1993

ESCULTURA

PATINHA (MANUEL ANTONIO DASILVA MARQUES)

BOCETO DE PASSARO ALTIVUS

45 × 32 cm

1993

DEBUXO

PATINHA (MANUEL ANTONIO DASILVA MARQUES)

CAROCHA

18 × 50 × 42 cm

1997

ESCULTURA

PATINHA (MANUEL ANTONIO DASILVA MARQUES)

PIRULA

59 × 27’5 × 13’5 cm

1996

ESCULTURA

PATIÑO MANCEBO, RAIMUNDO

SEN TÍTULO

103,5 × 74,3 cm

1960-1964

PINTURA

PATIÑO MANCEBO, RAIMUNDO

SEN TÍTULO

116 × 89 cm

1982

PINTURA

PATIÑO MANCEBO, RAIMUNDO

SEN TÍTULO

122 × 90,5 cm

1960

PINTURA

PATIÑO MANCEBO, RAIMUNDO

SEN TÍTULO

116’5 × 89 cm

1982

PINTURA

PATIÑO PÉREZ, ANTÓN

A PALMEIRA

260 × 195 cm

1982

PINTURA

PATIÑO PÉREZ, ANTÓN

DESERTO

115 × 115 cm

1987

PINTURA

PATIÑO PÉREZ, ANTÓN

ESCRITA DAS ÁRBORES

146 × 115 cm

1992

PINTURA

PATIÑO PÉREZ, ANTÓN

PEQUENO FRAUTISTA

92 × 73 cm

1975

PINTURA

PATIÑO PÉREZ, ANTÓN

ROSTROS

220 × 200 cm

1984

PINTURA

PAZ DACRUZ, JOSÉ EDMUNDO

SEN TÍTULO

44 × 58 cm

1999

PINTURA

PAZ ESCUDERO, FERNANDO

PAISAXE

14 × 20 cm

PINTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

ALTAIR

150 × 150 × 80 cm

2003

ESCULTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

ÁRBORES DE PEDRA I

162 × 117 × 127 cm

1998

ESCULTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

CACHUPINS (X 3 PEZAS)

80 × 70 × 115 cm

2002

ESCULTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

CAMPO DE ARROZ (OBRADOIRO DO ARTISTA)

107 × 180 × 120 cm

2007

ESCULTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

MENHIR

100 × 75 × 204 cm

1996

ESCULTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

SEN TÍTULO

44 × 39 × 24 cm

1995

ESCULTURA

PAZ MOUTA, MANUEL

SEN TÍTULO

145 × 80 × 30 cm

1996

ESCULTURA

PAZ PESCADOR, MANUEL

MARIÑA

29 × 42 cm

PINTURA

PAZ PESCADOR, MANUEL

Nº 30

16,5 × 23,5 cm

1996

PINTURA

PAZ PESCADOR, MANUEL

PAISAXE

71’5 × 47 cm

2005

PINTURA

PAZ PESCADOR, MANUEL

PAISAXE. A GUÍA

35 × 50 cm

2000

PINTURA

PAZÓ MASIDE, ROSALÍA

SEN TÍTULO

99 × 127 cm

1991 ca

PINTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

BREOGÁN

160 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

BREOGÁN (PROBA)

160 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

BREOGÁN (PROTOTIPO)

40 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

BRÍXIDA (PROBA)

31 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

BRÍXIDA (PROTOTIPO MELLORADO)

40 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

BRÍXIDA (PROTOTIPO)

30 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS LÓPEZ, CÁNDIDO

CABEZA DE CABALO

180 × 60 cm

2009

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

JUEVOIDE VI

25 × 80 × 55 cm

1999

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

AMADEIRADA III

135 × 22 × 30 cm

1998

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

ANACO III

230 × 140 × 61 cm

2000

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

GUERREIRO CON PORTAS

150 × 70 × 50 cm

2002

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

MACHADO IV

14 × 44 × 44’5 cm

1994 ca

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

MACHADO XXIII

75 × 34 × 9 cm

1999

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

SEN TÍTULO

183 × 35 × 35 cm

2000

ESCULTURA

PAZOS MARTÍNEZ, FRANCISCO

TESTA I

43 × 28 × 29 cm

1998

ESCULTURA

PECES MARTÍN, FLORENTINO

MULLER EN BARCA

23 × 20 cm

PINTURA

PECES MUÑOZ, FRANCISCO

EMBARCADOIRO

38 × 46 cm

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

ALDEÁNS CAMIÑANTES

50 × 61 cm

1983

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

FIANDEIRAS

46 × 38 cm

1989

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

FLOR DE TOXO

40,5 × 50 cm

1978

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

MULLER DE XEONLLOS

55 × 46 cm

1986

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

MULLER LABRANDO

33 × 41 cm

1999

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

MULLERES

41 × 33 cm

1995

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

SACANDO A BAILAR

50 × 61 cm

1991

PINTURA

PEDROSA GIRÁLDEZ, JOSÉ ANTONIO

TORMENTA

40 × 50 cm

1976

PINTURA

PEDROSA, GUILLERMO (GUILLERMO FERNÁNDEZ PEDROSA)

ESTIRAMENTO TENSIONADO

114 × 146 cm

2006

PINTURA

PENADO GÓMEZ, JOSÉ LUIS

CORREDOR

57 × 24 × 15,7 cm

0,5 × 24 × 15,7 cm a basa

1990

ESCULTURA

PENADO GÓMEZ, JOSÉ LUIS

HOME

68,5 × 25 × 16 cm

5 × 22 × 20 cm a basa

1989

ESCULTURA

PENADO GÓMEZ, JOSÉ LUIS

PEIXE

37’5 × 74’5 × 37 cm

1997

ESCULTURA

PENALTA LORENZO, SOLEDAD

CABEZA

85’5 × 116 × 59 cm

1997

ESCULTURA

PENALTA, XURXO (XURXO GARCÍA PENALTA)

SEN TÍTULO

130 × 124 cm

2001

PINTURA

PENELAS VALLADARES, ENCARNACIÓN

FORZAS UNIDAS

34 × 16’5 × 14 cm

1996

ESCULTURA

PENELAS VALLADARES, ENCARNACIÓN

GABIÁN E POMBA

29 × 32 × 23 cm

1996

ESCULTURA

PENELAS VALLADARES, ENCARNACIÓN

HOME NÚ

31,5 × 15,5 × 10 cm

6 × 12 × 8 cm a basa

1984

ESCULTURA

PENELAS VALLADARES, ENCARNACIÓN

MENINA

39 × 20 × 15 cm

1993

ESCULTURA

PENELAS VALLADARES, ENCARNACIÓN

SEN TÍTULO

69 × 50 cm

1989

DEBUXO

PENELAS VALLADARES, ENCARNACIÓN

UN ANACO DE ESPERANZA

52’5 × 63’5 cm

1990

PINTURA

PENICHE

PEIXEIRA

92 × 73 cm

1987

PINTURA

PEÑA FERNÁNDEZ, OFELIA

POLA MIÑA TERRA

37 × 42 cm

PINTURA

PEÓN OTERO, ANTONIO

PRAZA DA LEÑA

53 × 66 cm

1977

PINTURA

PEREIRA BORRAJO, BENIGNO

DÚAS IRMÁS

116’5 × 150 cm

1904

PINTURA

PEREIRA FIGUEROA, MIGUEL

DIVERSIDADES 2001

176 × 110 cm

41 × 33 cm cada peza

2001

PINTURA

PEREIRA FIGUEROA, MIGUEL

VOANDO COA IMAXINACIÓN

162 × 130 cm

1997

PINTURA

PEREIRA PEREIRO, ENRIQUE

SUXESTIÓNS

65 × 54 cm

PINTURA

PEREIRA, PAMEN (Mª CARMEN PÉREZ PEREIRA)

THIS IS A LOVE STORY

variables

2009

ESCULTURA

PEREIRA, PAMEN (Mª CARMEN PÉREZ PEREIRA)

BOSQUE DE FUME

112 × 160 cm

1996

PINTURA, DEBUXO

PEREIRA, PAMEN (Mª CARMEN PÉREZ PEREIRA)

VÍA CRUCIS

127 × 182 cm

1993

FOTOGRAFÍA, PINTURA

PEREIRA, PAMEN (Mª CARMEN PÉREZ PEREIRA)

VISTA ISOMÉTRICA DA ANTÁRTICA VISTA DESDE O MAR DE ROSS

132,5 × 186 cm

2006

PINTURA

PEREIRO MIGUENS, J.R.

LOURIZÁN (PONTEVEDRA)

30 × 40 cm

1988

PINTURA

PÉREZ ALONSO, RUFINO

CLAROSCURO DA TÚA FRONTE

65 × 49 cm

PINTURA

PÉREZ BALEY, MARÍA ISABEL

TEMPO

65 × 54 cm

1990

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

ANTES DA LUZ

51 × 73 cm

1981

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

DISTANCIAS

107 × 87’9 cm

1981

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

DÚAS CABEZAS

50 × 66 cm

1970

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

FIGURAS

32 × 47 cm

1973

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

MAIS ALÓ DO MAR

51 × 73 cm

1970

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

O ARTISTA E A MODELO

34 × 49 cm

1978

DEBUXO

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

PARELLA EN NEGRO

37 × 52 cm

1968

DEBUXO

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

SOIDADES

51 × 73 cm

1970

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

SUSANA E OS VELLOS

51 × 36 cm

1981

DEBUXO

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

TEMPESTADE

49 × 64 cm

1970

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

VOAN OS MEUS DESEXOS

36 × 52 cm

1981

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

XENTE DO CIRCO

50 × 65 cm

1971

PINTURA

PÉREZ BELLAS, AGUSTÍN

XOGADORES

52 × 37 cm

1967

DEBUXO

PÉREZ CAAMAÑO, JOAQUÍN

SOMBRAS DE PERSOAS

61 × 74 cm

PINTURA

PÉREZ CARPE, CARMEN

TRIGAL

55 × 35 cm

1981

PINTURA

PÉREZ DAZA, CARLOS

POBO CASTELÁN

65 × 81 cm

1975

PINTURA

PÉREZ DE CASTRO, PEDRO

IGREXA GÓTICA

22 × 32 cm

1862

PINTURA

PÉREZ DE CASTRO, PEDRO

PAISAXE

16 × 21 cm

1860 ca

PINTURA

PÉREZ DE CASTRO, PEDRO

PAISAXE

41 × 51 cm

1871

PINTURA

PÉREZ DE OLIVEIRA, MANUEL

MONTAÑA VERMELLA (GRAN CANARIA)

60 × 49 cm

PINTURA

PÉREZ DEL ORO, ANTONIO VICENTE

COMPOSICIÓN Nº 13

65 × 50 cm

PINTURA

PÉREZ DEL ORO, ANTONIO VICENTE

EN CALMA

46 × 61 cm

PINTURA

PÉREZ DEL ORO, ANTONIO VICENTE

ESPERANDO

46 × 61 cm

PINTURA

PÉREZ DEL ORO, ANTONIO VICENTE

PENAS E MAR

38 × 55 cm

1979

PINTURA

PÉREZ DEL ORO, ANTONIO VICENTE

QUEIPO DE FLORES

44’5 × 36’5 cm

PINTURA

PÉREZ FERNÁNDEZ, MARIO

PANORÁMICA DE MONTEFERRO

66 × 82 cm

PINTURA

PÉREZ GIL, FRANCISCO

SOLPOR NA BAÍA 1

53 × 46 cm

PINTURA

PÉREZ GIL, FRANCISCO

SOLPOR NA BAÍA 2

53 × 46 cm

PINTURA

PÉREZ LÓPEZ, JAVIER GERARDO

CONTINENTE E CONTIDO

33 × 41 cm c/u

1997

PINTURA

PÉREZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ

FLORES

33 × 41 cm

1997

PINTURA

PÉREZ PEREIRA, ROSARIO

CESTO DE MIMOSAS

38 × 46 cm

PINTURA

PÉREZ PEREIRA, ROSARIO

HORTENSIAS

61 × 50 cm

1992

PINTURA

PÉREZ RIELO, JOSÉ MARÍA

PAISAXE

22 × 50 cm

1994

PINTURA

PÉREZ RODRÍGUEZ, JAIME OSCAR

COMPAIXÓN

97 × 70 cm

PINTURA

PÉREZ RUBIDO, CRUZ

CASA CON PALMEIRA

89 × 129 cm

1987-1988

PINTURA

PÉREZ RUBIDO, CRUZ

SEN TÍTULO

132 × 83 cm

1994

PINTURA

PÉREZ RUBIDO, CRUZ

SEN TÍTULO

146 × 114’5 cm

1996

PINTURA

PÉREZ VARGAS

NU

48 × 33 cm

1984

PINTURA

PÉREZ VICENTE, ELSA

A AVOA

50 × 35 cm

1991

DEBUXO

PÉREZ VICENTE, ELSA

MEIGAS DE MILLO

46 × 32 cm

1987

DEBUXO

PÉREZ VICENTE, ELSA

NUS NA PRAIA

35 × 49 cm

1999

PINTURA

PÉREZ VICENTE, ELSA

A CHAMADA

50 × 70 cm

1998

DEBUXO

PÉREZ VICENTE, ELSA

O DISCRETO ENCANTO

50 × 35 cm

1991

DEBUXO

PÉREZ VICENTE, ISAAC

UMBRA

97 × 96 cm

1990

PINTURA

PÉREZ VICENTE, ISAAC

FACEDOR

60 × 81 cm

1990

PINTURA

PÉREZ YÁÑEZ Y ARIJÉN, A.

NENÚFARES

13,5 × 10 cm o esmalte

31,5 × 35 ,5 cm o marco

1993

ESMALTE

PEREZGIL (JOSÉ PÉREZ GIL)

CALETAS E CARRO NA EIRA

45 × 55 cm

1965

PINTURA

PEREZGIL (JOSÉ PÉREZ GIL)

QUIOSCO DE FLORES

20 × 16 cm

1968

PINTURA

PERIANES, JORGE

FESTA

82 × 112 × 20 cm

2009

PINTURA

PERIANES, JORGE

SEN TÍTULO

172 × 114 cm

2007

PINTURA

PERIANES, JORGE

SEN TÍTULO

173 × 30 × 43 cm

2004

ESCULTURA

PERIANES, JORGE

SEN TÍTULO

72 × 72 cm

2009

PINTURA

PERIANES, JORGE

SEN TÍTULO

109 × 57 × 37 cm

2011

PINTURA

PESQUEIRA SALGADO, MANUEL

FAMILIA

65 × 54 cm

1968 ca

PINTURA

PESQUEIRA SALGADO, MANUEL

LABREGOS

126,5 × 95,7 cm

1968

PINTURA

PESQUEIRA SALGADO, MANUEL

PAISAXE CON VIÑAS

96 × 73 cm

1965 ca

PINTURA

PESTANA, PACO

SEN TÍTULO

ESCULTURA

PETEIRO VÁZQUEZ, JORGE

A FORTALEZA

205 × 301 cm

1996

PINTURA

PETEIRO VÁZQUEZ, JORGE

BODEGÓN E IGREXA

100 × 55 cm

1997

PINTURA

PICHEL, CARMEN

CONTRASTES II

73 × 92 cm

2001

PINTURA

PIEDRA, AMADA

BODEGÓN

PINTURA

PIERNAGORDA HORNEDO, VICENTE

ILLAS CÍES

55 × 64 cm

PINTURA

PINAL, ANDRÉS

SEN TÍTULO

110 × 110 cm

2003

FOTOGRAFÍA

PINHEIRO, ISAQUE

COLARINHOS BRANCOS

188 × 188 cm

ESCULTURA

PINTOS

PÍO CON FLORES

63 × 52,5 cm

PINTURA

PINTOS RODRÍGUEZ, FERNANDO

COMPOSICIÓN

110 × 100 cm

PINTURA

PINTOS, GERMÁN (GERMÁN GONZÁLEZ PINTOS)

SEN TÍTULO. DA SERIE ESTELAS

115 × 126 cm

2003

PINTURA

PIÑEIRO NOGUEIRA, XOÁN

ENCARNA

40 × 24 × 27 cm

1970 ca

ESCULTURA

PIÑEIRO NOGUEIRA, XOÁN

MATERNIDADE

53 × 44 × 36 cm

1965

ESCULTURA

PIÑEIRO NOGUEIRA, XOÁN

SEN TÍTULO

39 × 32 × 18 cm

1979

ESCULTURA

PIÑEIRO, MIGUEL

IHOOO!

150 × 80 cm

2011

PINTUR