Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Luns, 7 de outubro de 2013 Páx. 39853

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 30 de setembro de 2013 pola que se procede ao nomeamento como funcionarios do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, dos aspirantes que superaron o proceso selectivo convocado pola Orde do 21 de xullo de 2011.

Unha vez rematado o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 21 de xullo de 2011 (DOG nº 142, do 26 de xullo), e realizado o acto de elección de destino previsto na Orde do 13 de setembro de 2013 (DOG nº 184, do 26 de setembro), esta consellería, de conformidade co disposto no Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia e demais normas concordantes,

DISPÓN:

Nomear funcionarios do corpo superior de Administración da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información, os aspirantes aprobados que se relacionan no anexo desta orde, ordenados de acordo coa puntuación final obtida, e adxudicarlles como destinos provisionais os que figuran no mesmo anexo, de acordo co acto de elección de destino que tivo lugar o día 30 de setembro de 2013.

Para adquiriren a condición de funcionarios/as, as persoas a que se refire o anexo desta orde deberán cumprir os requisitos exixidos no artigo 47 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes, que comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de setembro de 2013

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo

Promoción interna

Apelidos
e nome

DNI

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Subgrupo

Nivel

Centro de destino

Centro directivo

Concello

1

Souto Martínez, Hilda

34260968F

8

PR9010000015770059

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

2

Freire Dapena, José Andrés

52496971T

1

PR9010000015770052

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

3

Vila Pérez, Hernán Ovidio

76713194Y

2

PR9010000015770053

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

4

Ferreiro Fernández, Pablo

34998287S

13

PR9010000015770064

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

Acceso libre

Apelidos
e nome

DNI

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Subgrupo

Nivel

Centro de destino

Centro directivo

Concello

1

Herva Iglesias, Gustavo

32679969M

3

PR9010000015770054

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

2

Torre Barbeito, Marta

46895601G

4

PR9010000015770055

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

3

Chacón Souto, Jorge

34899396R

5

PR9010000015770056

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

4

Cinza Cabarcos, Breogán Enrique

33543553P

7

PR9010000015770058

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

5

Grandal Fontanes, José Benito

52499366A

6

PR9010000015770057

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

6

Lorenzo Blanco, David

32789274Z

9

PR9010000015770060

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

7

Mato Gómez, José Ramón

32761466J

10

PR9010000015770061

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

8

Lodeiro Caneda, Víctor José

33298560B

11

PR9010000015770062

PR

Técnico/a superior sistemas e tecn. da información

A1

25

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Dirección)

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Santiago de Compostela

9

Villar Freire, Juan José

52495397J

Excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público.