Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 191 Luns, 7 de outubro de 2013 Páx. 39879

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (203/2013).

Susana Varela Amboage, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fai saber que no procedemento execución de títulos xudiciais 203/2012 deste xulgado do Social, seguido por instancia de María Lorena Graña Reino contra a empresa Denim Sport Wear, S.L. (antes Don Vaquero Sport Wear), sobre despedimento, se ditou decreto de insolvencia con data do 16 de setembro de 2013, cuxa parte dispositiva se xunta:

Parte dispositiva do decreto:

«Parte dispositiva.

Acordo:

a) Declarar a executada Denim Sport Wear, S.L. (antes Don Vaquero Sport Wear) en situación de insolvencia total por importe de 30.896,03 euros en concepto de principal, máis 3.089,60 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros, gastos e custas, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Facer entrega de certificación á parte executante para que produza efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha vez que sexa firme esta resolución.

c) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo se coñecen novos bens do executado.

d) Levar o orixinal ao libro de decretos e testemuño á presente execución.

Notifíquese ás partes e fágaselles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da Lei de xurisdición social, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións intentadas neles sen efecto serán válidas ata que non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que se deberá interpor ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación, con expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente, artigo 188 da Lei de xurisdición social.

O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social, deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros, na conta nº aberta en Banco Español de Crédito, debendo indicar no campo concepto, “Recurso” seguida do código “31 Social-Revisión de resolucións secretario xudicial”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá incluír tras a conta referida, separados por un espazo, coa indicación “Recurso” seguida do “31 Social- Revisión de resolucións secretario xudicial”. Se efectúa diversos pagamentos na mesma conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no campo de observacións a data da resolución contra a cal se recorreu, utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A secretaria xudicial».

Advírtese o destinatario de que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, agás no suposto das resolucións que sexan autos ou sentenzas ou cando se trate de emprazamento.

E para que sirva de notificación a Denim Sport Wear, S.L. (antes Don Vaquero Sport Wear), expido este edicto.

Santiago de Compostela, 16 de setembro de 2013

A secretaria xudicial