Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 205 Venres, 25 de outubro de 2013 Páx. 42217

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Portos de Galicia

RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2013 pola que se fai público o concurso público, por procedemento aberto e sistema multicriterio, para selección de oferta para o outorgamento de concesión de ocupación de dominio público portuario con destino a explotación de zona de varada e foso de travelift para reparación de embarcacións no porto de Malpica (expediente 12-19-13-C-2).

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: entidade pública Portos de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: Dirección.

c) Número de expediente: 12-19-13-C-2.

2. Obxecto do contrato:

a) Descrición do proxecto: o obxecto do procedemento aberto é a selección dunha oferta para a tramitación dunha concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario con destino a explotación de zona de varada e foso de travelift para reparación de embarcacións no porto de Malpica.

b) Lugar da concesión: porto de Malpica. Concello de Malpica (A Coruña).

c) Prazo da concesión: vinte (20) anos. No suposto de que o licitador propoña obras de mellora valoradas en máis de 50.000 € este prazo sería de dez (10) anos. Se o investimento supera os 100.000 € este prazo sería de quince (15) anos, se supera os 250.000 € o prazo sería de vinte (20) anos, e se supera os 500.000 € sería de vinte e cinco (25) anos.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: oferta máis vantaxosa tendo en conta os criterios que figuran na cláusula décima D do prego de bases.

4. Taxa de explotación: a especificada no prego de bases.

5. Garantías:

a) Provisional: a especificada no prego de bases.

b) Definitiva: a especificada no prego de bases.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: entidade pública Portos de Galicia.

b) Domicilio: praza de Europa, 5 A, 6ª, polígono das Fontiñas (Área Central).

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15707.

d) Teléfono: 981 95 75 51.

e) Fax: 981 54 53 24.

f) Data límite de obtención de documentos e información: coincide coa data límite de presentación de ofertas.

g) Perfil do contratante: os pregos administrativos desta convocatoria poderanse obter no seguinte enderezo da internet:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19745

7. Requisitos específicos do solicitante: os especificados no prego de bases.

8. Presentación de ofertas e das solicitudes de participación:

a) Data límite de presentación: o prazo de presentación de proposicións rematará ás catorce (14.00) horas do cuadraxésimo quinto (45º) día hábil seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia. No caso de que o mencionado día coincida en sábado ou festivo, o prazo de admisión das proposicións rematará ás catorce (14.00) horas do día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: segundo o indicado no prego de bases.

c) Lugar de presentación:

Entidade: entidade pública Portos de Galicia.

Domicilio: praza de Europa, 5 A, 6º, polígono das Fontiñas (Área Central).

Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15707.

d) Prazo durante o que o licitador está obrigado a manter a súa oferta: dous (2) meses desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Entidade: entidade pública Portos de Galicia.

b) Domicilio: praza de Europa, 10, 4º, polígono das Fontiñas (Área Central).

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15707.

d) Data: a apertura pública das ofertas (sobre 2) levarase a cabo nun prazo non superior a sete días contados desde a apertura da documentación administrativa do sobre 1. No acto público de apertura do sobre 2, a mesa fixará e dará publicidade á data, o lugar e a hora en que se procederá á apertura do sobre 3.

e) Hora: 12.00 horas.

10. Outras informacións: a mesa de contratación comprobará en acto previo a documentación do sobre 1 e publicará no perfil do contratante e no taboleiro de anuncios dos servizos centrais de Portos de Galicia o resultado da apertura, para que, logo de comunicación aos interesados, se emenden, se é o caso, e dentro do prazo que se indique, os defectos materiais observados na dita documentación.

11. Gastos dos anuncios: este anuncio será por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2013

José Juan Durán Hermida
Presidente de Portos de Galicia