Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Luns, 28 de outubro de 2013 Páx. 42270

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 14 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de Canto Aplicado á Arte Dramática (594441) e Teoría Teatral (594459), aberto mediante o Anuncio do 10 de xullo de 2013 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo (coa relación definitiva de candidatos seleccionados e a relación definitiva de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación definitiva de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://www.edu.xunta.es/substitutoslistas) e no anexo deste anuncio as puntuacións definitivas (coa relación definitiva de candidatos seleccionados e a relación definitiva de candidatos non seleccionados, de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos definitivos do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de Canto Aplicado á Arte Dramática (594441) e Teoría Teatral (594459), aberto mediante o Anuncio do 10 de xullo de 2013 desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo).

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

594441 Canto Aplicado á Arte Dramática

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox.

1.1.2

Total 1.1

(máx. 5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1

1.5.2

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

2.3

(máx. 3)

Total

Candidatos seleccionados

Lorenzo López, Nuria

36132161N

Si

7,0

0,2708

0,2708

0,5

0,5

0,25

1,25

0,8

1

1,80

1,0

11,3208

Morchón Mosquera, Patricia

32831453B

Si

5,0

0,2708

0,2708

1

0,25

0,5

1,75

1,3

1

2,30

9,3208

Expósito Cao, Montserrat

34637552N

Si

5,0

0

0,00

1,40

1,40

6,40

Candidatos non seleccionados

Cerezo Gallego, Manuel Antonio

52574885J

Non

3,0

0

0,00

1,40

1,40

2,80

Fernández Rodríguez, Amaya

72062320P

Non

3,0

0

1,00

1,00

0,00

Garcetti Giaccaglia, Adriana

53479135H

Non

2,0

0,104

0,104

0,00

0,00

García Juárez, Eva

09809033Q

Non

3,0

0,521

0,5208

0,00

0,40

1,00

1,40

Jelihovschi Panas, Valentina

X8347241N

Non

0,0

0

0,00

0,00

Martínez Tapia, Pedro

46919602Q

Non

1,0

0

0,25

0,25

0,00

Ruíz Tavira, Lucía

30983874E

Non

0,0

0

0,5

0,50

0,00

594459 Teoría Teatral

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox.

1.1.2

Total 1.1

(máx. 5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1

1.3.2

1.3.4

1.4a

1.4b

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1

1.5.2

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

2.3

(máx. 3)

2.4

(máx. 3)

Total 

Candidatos seleccionados

Pérez Cruz, Melania

33543256X

Si

9,0

 

0

1,00

 

 

 

0,25

 

1,25

4,00

 

0,95

4,00

0,50

0,30

15,00

Míguez Escudero, Laura

44455150Z

Non

9,0

 

0

0,50

 

 

 

0,25

 

0,75

0,80

 

 

0,80

 

 

10,55

González Bolado, Areta

35570775X

Non

5,0

 

0

1,00

 

 

 

0,25

 

1,25

1,70 

 

0,02 

1,72

0,25

 

8,22

Candidatos non seleccionados

González Campos, Beatriz

77412635V

Si

4,0

 

0

1,00

 

 

 

 

 

1,00

 

0,30

0,35

0,65

3,00

 

 

Herrador García, Lucas

11819318D

Non

3,0

 

0

0,50

 

 

 

 

 

0,50

0,30

 

1,00

1,30

0,50

 

 

León Parra, Almudena

05680630K

Non

2,0

 

0

1,00

 

 

 

 

0,50

1,50

 

 

1,00

1,00

0,50

1,00

 

Ortuño Martínez, Josefa

29067444K

Non

4,0

1,4164

1,4164

 

 

 

1,00

 

 

1,00

1,70

1,40

1,00

4,00

 

 

 

Peleteiro Román, Francisco M.

36095091H

Non

4,0

 

0

1,00

 

 

 

 

 

1,00

0,70

 

0,10

0,80

2,50

 

 

Rodríguez Lucas, Rubén

09346548S

Non

3,0

 

0

0,50

0,5

 

 

 

 

1,00

 

 

 

0,00

0,75

 

 

Teijeiro Álvarez, Mª Victoria

46896140Z

Si

0,0

 

0

0,50

 

0,25

 

0,25

 

1,00

 

 

1,00

1,00

 

 

 

Excluídos

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Armentero Cutino, Marlene

77478545D

594441

1, 2

Castro Allievi, Marcos

17748251W

594459

2

Moreno Carmona, Daniel

45741820H

594441

4

Ríos Casas, José Ángel

33347269Y

594441

1

Ríos Casas, José Ángel

33347269Y

594459

1

Rodríguez Raimundo, Pablo A.

32648941G

594459

5

Vella, Liana

X6163210S

594459

1

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non validada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non achegou a titulación. No expediente non figura pagamento das taxas de expedición do título.