Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Luns, 28 de outubro de 2013 Páx. 42282

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 15 de outubro de 2013, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivas do baremo no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas, para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nas especialidades de Espazo Escénico (594448) e Iluminación (594450), aberto mediante o Anuncio do 27 de maio de 2013, desta dirección xeral (Diario Oficial de Galicia do 5 de xuño).

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo (coa relación definitiva de candidatos seleccionados e a relación definitiva de candidatos non seleccionados de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación definitiva de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Facer públicas na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (http://www.edu.xunta.es/substitutoslistas) e no anexo deste anuncio as puntuacións definitivas (coa relación definitiva de candidatos seleccionados, e a relación definitiva de candidatos non seleccionados, de conformidade co especificado no punto III do baremo, publicado no anuncio da convocatoria) e a relación de excluídos definitivos do baremo para prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de Música e Artes Escénicas nas especialidades de Espazo Escénico (594448) e Iluminación (594450), aberto mediante o Anuncio do 27 de maio de 2013, desta dirección xeral (DOG do 5 de xuño).

Segundo. Contra estas puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 15 de outubro de 2013

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

594448 Espazo escénico

Apelidos e nome

DNI

Gal.

Prox. 

1.1.2 

Total 1.1

(max.5)

1.2

(máx. 1)

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx 5)

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

2.1.1 

2.1.2 

Total 2.1

(máx..3)

2.2

(máx. 2)

2.3

(máx. 3)

2.4

(máx. 3)

Total 

Candidatos seleccionados

Bajo Izquierdo, Vanesa

46875698L

Non

5,0

0,1664

0,1664

0,50

0,50

0,15

0,15

 

 

 

 

3,0

 

8,8164

Fernández Arteaga, Ana Mª

48811967Y

Non

7,0

 

 

1,00

1,00

 

 

 

 

 

 

 

 

8,0000

594450 Iluminación

Apelidos e nome 

DNI 

Gal. 

Prox. 

1.1.1 

1.1.2 

Total 1.1

(máx.5)

1.2

(máx. 1)

1.3.1 

1.3.2 

1.4a 

1.4b 

Total: 1.2+1.3+1.4

(máx. 5)

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3

(máx. 1)

Total 1.5

(máx. 4)

2.3

(máx. 3)

Total 

Candidatos seleccionados

Montemayor Suárez, Alejandra

02647432V

Si

9,0

 

1,3664

1,3664

1

 

0,25

 

 

1,25

0,2

 

1

1,20

0,50

13,3164

Rebanal Menéndez, Leyre

34995088J

Si

5,0

 

 

 

 

 

 

0,25

0,5

0,75

 

 

1

1,00

0,50

7,25

Lucena Muñoz, Eufrasio J.

26228436H

Non

5,0

0,1668

0,1664

0,3332

 

0,5

0,25

0,5

 

1,25

 

1,8

 

1,80

1,00

9,3832

Fernández Arteaga, Ana Mª

48811967X

Non

7,0

 

 

 

1

 

 

 

 

1,00

 

 

 

 

 

8

Candidato non seleccionado

López Ramos, Ángela

30974395L

Non

4,00

1,0834

1,0834

0,5

0,5

0,2

1

1,20

Excluídos

Apelidos e nome

DNI

Disciplina

Causa

Correa Docampo, Xiomara

53186575H

594448

5

Fernández Baz, Pablo

32676531V

594450

1

Mejía Alberdi, Covadonga Isabel

51398620Z

594450

1

Rodríguez Barroso, Mª Dolores

28943577D

594450

1

Rodrigues de Carvalho, Acacio

594448

2

Causas:

1. Titulación inadecuada.

2. Instancia fóra de prazo.

3. Titulación non validada polo Ministerio de Educación.

4. Documentación sen compulsar.

5. Non achegou a titulación. No expediente non figura pagamento das taxas de expedición do título.