Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 228 Xoves, 28 de novembro de 2013 Páx. 46180

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 8 de novembro de 2013, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se anuncia a contratación da xestión, en réxime de concerto, dos servizos de atención diúrna para persoas con alzheimer e outras enfermidades neurodexenerativas nas áreas urbana 2 e rural 32 do Mapa Galego de Servizos Sociais.

A Consellería de Traballo e Benestar, unha vez cumpridos os trámites correspondentes, resolve anunciar a contratación que seguidamente se cita:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral de Política Social.

c) Número de expediente: PA 95/2013.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: contratación da xestión, en réxime de concerto, dos servizos de atención diúrna para persoas con alzheimer e outras enfermidades neurodexenerativas nas áreas urbana 2 e rural 32 do Mapa Galego de Servizos Sociais, por procedemento aberto e tramitación ordinaria, anticipado de gasto.

b) Lugar de execución: A Coruña.

c) Prazo de execución: desde a sinatura do contrato ata o 31 de decembro de 2014.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento máximo de licitación previsto para a xestión dos servizos de atención diúrna estímase en catrocentos vinte e nove mil catrocentos dezasete euros con sesenta céntimos (429.417,60 €) aos que se lle engaden vinte e dous mil seiscentos trinta e dous euros (22.632 €) que corresponden ao IVE, polo que o importe total do expediente de gasto é de catrocentos cincuenta e dous mil corenta e nove euros con sesenta céntimos (452.049,60 €).

5. Garantía provisoria: non.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidade: Secretaría Xeral de Política Social-Subdirección Xeral de Recursos Económicos.

b) Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

d) Teléfonos: 981 54 56 50-981 54 29 06.

e) Fax: 981 54 56 63.

f) Data límite da obtención de documentos e información: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

7. Requisitos específicos do contratista.

Solvencia económica, financeira e solvencia técnica ou profesional: ver cláusula 5.3.3.1), documentación administrativa sobre nº 1, prego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: quince días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Diario Oficial de Galicia.

b) Documentación que hai que presentar: a sinalada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1º. Entidade: Oficina do Rexistro Único e Información da Xunta de Galicia do Complexo Administrativo San Caetano, s/n.

2º. Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15781.

d) Admisión de variantes: non.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidade: sala de xuntas da Secretaría Xeral de Política Social.

b) Enderezo: Edificio Administrativo San Caetano, s/n.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data e hora de apertura: publicarase no perfil do contratante.

10. Gastos de anuncios: 5,42 € por liña publicada no Diario Oficial de Galicia.

11. Portal informático ou páxina web onde figuren as informacións relativas á convocatoria ou onde poidan obterse os pregos:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19808

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2013

P.D. (Orde 19.8.2009)
Mª Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Traballo e Benestar