Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 235 Martes, 10 de decembro de 2013 Páx. 47349

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 7 de novembro de 2013, da Dirección Xeral de Administración Local, pola que se crea, se clasifica e se exime un posto de traballo reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal no Consorcio de Augas de Valdeorras.

O Consorcio de Augas de Valdeorras formula proposta relativa á creación e clasificación do posto de secretaría de clase terceira do Consorcio de Augas de Valdeorras para a mellora da xestión dos servizos municipais, reservado a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal pertencentes á subescala de secretaría-intervención, e a súa exención de manter o posto, conforme o establecido no Acordo do 30 de outubro de 2012 do Pleno do Consorcio.

O artigo 5.1 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, establece que os postos de traballo reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal en áreas metropolitanas, mancomunidades de municipios e consorcios locais clasificaranse en atención ao orzamento propio de que dispoña a dita entidade local como se indica a seguir:

Orzamento superior a 18.000.000 de euros: clase primeira.

Orzamento superior a 6.000.000 de euros: clase segunda.

Orzamento inferior a 6.000.000 de euros: clase terceira.

Artigo 7.2 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, establece: «así mesmo, as mancomunidades de municipios e os consorcios locais poderán ser eximidos pola consellería competente en materia de réxime local, por proposta deles, logo de informe da deputación ou deputacións provinciais correspondentes, do deber de manter postos propios reservados a funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, cando o volume de servizos xestionados ou recursos dispoñibles, segundo o último orzamento aprobado, sexa insuficiente manifestamente para o mantemento dos postos.

As funcións reservadas nas entidades que conten coa exención prevista no parágrafo anterior serán exercidas de xeito preferente polo sistema de acumulación previsto no artigo 44. Excepcionalmente, as ditas funcións serán desempeñadas polo persoal funcionario con habilitación de carácter estatal das entidades locais que as compoñen, ou, na súa falta, polo servizo de asistencia da deputación provincial correspondente».

Na súa virtude, de acordo co establecido na disposición adicional segunda da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, nos artigos 3, 5, 7, 10 e 44 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter estatal, en concordancia coa disposición transitoria sétima da Lei 7/2007, e demais normativa de aplicación, e no uso das facultades que lle confire o artigo 15.1 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, en relación co artigo 241 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, e a Orde do 14 de maio de 2013, sobre delegación de competencias,

DISPÓN:

Primeiro. Crear o posto de traballo de secretaría de clase terceira do Consorcio de Augas de Valdeorras e clasificala como se especifica no anexo que se xunta a esta resolución.

Segundo. Eximir da obriga de manter o posto creado ao Consorcio de Augas de Valdeorras, posto que se cubrirá mediante o servizo de asistencia ás entidades locais da Deputación Provincial de Ourense previsto no artigo 44 do Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia respecto dos/as funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición perante a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderá impugnarse directamente perante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo o disposto no artigo 46 en relación co 14 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2013

P.D. (Orde do 14.5.2013; DOG nº 92, do 15 de maio)
José Norberto Uzal Tresandí
Director xeral de Administración Local

ANEXO

Entidade local: Consorcio de Augas de Valdeorras.

Posto de traballo: Secretaría. Clase: terceira.

Subescala: secretaría-intervención.

Forma de provisión: exento de mantemento-servizo de asistencia ás entidades locais da Deputación Provincial de Ourense.