Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 243 Venres, 20 de decembro de 2013 Páx. 49300

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2013, da Dirección da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pola que se anuncia a contratación, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do servizo de transporte sanitario urxente aéreo (expediente AB-FUS1-13-002).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.

3. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

4. Teléfono: 881 54 74 90/881 54 64 31.

5. Fax: 881 54 67 28.

6. Correo electrónico: compras.061@sergas.es

7. Perfil do contratante: www.sergas.es

c) Número de expediente: AB-FUS1-13-002.

d) Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE): 29 de novembro de 2013.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de transporte sanitario urxente aéreo.

c) División por lotes: non.

d) Prazo de execución: 4 anos desde a formalización do contrato.

e) Admisión de prórroga: si.

h) CPV (Referencia de nomenclatura): 60420000-8.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: ver pregos.

4. Orzamento máximo de licitación.

a) Importe neto: 8.000.000,00 de euros, IVE (exento). Importe total: 8.000.000,00 de euros.

5. Garantías exixidas.

Provisional: 240.000,00 €, Definitiva: 5 % do importe de adxudicación.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación, se é o caso (grupo, subgrupo e categoría): grupo R, subgrupo 1 e 2, categoría D.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: ver pregos.

7. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: quince días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG). Se o último día de presentación de solicitudes coincide en sábado ou día inhábil, na localidade establecida na cláusula 6.2 do prego de cláusulas administrativas particulares, o prazo de presentación prorrogarase ao primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: ver pregos.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Rexistro Xeral da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061

2. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.

3. Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Admisión de variantes: non.

8. Apertura das ofertas.

a) Dependencia: sala de xuntas da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

b) Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2, 2º.

c) Localidade e código postal: 15706 Santiago de Compostela.

d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade: ver pregos.

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2013

José Antonio Iglesias Vázquez
Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061