Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 249 Martes, 31 de decembro de 2013 Páx. 53111

III. Outras disposicións

Consellería do Medio Rural e do Mar

ORDE do 27 de decembro de 2013 pola que se aproba o Plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2014.

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, define o marisqueo como o exercicio da actividade extractiva, desenvolvida a pé ou desde embarcación, na zona marítima ou marítimo-terrestre dirixido de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, con fins de comercialización.

En consonancia co anteriormente exposto, o Decreto 423/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente en materia de marisqueo, extracción de algas e cultivos mariños, modificado polo Decreto 237/2002, do 11 de xullo, establece que a extracción de marisco e algas estará suxeita ao Plan xeral de explotación marisqueira aprobado con carácter anual pola Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura (hoxe en día Consellería do Medio Rural e do Mar).

Nesta orde establécese o réxime necesario para que a explotación marisqueira en Galicia se realice, durante todo o ano, coas garantías dunha boa xestión do recurso.

O mecanismo de elaboración do plan xeral permite ás entidades asociativas do sector a participación activa na xestión dos recursos marisqueiros mediante a presentación de plans de explotación para as autorizacións e para as zonas de libre marisqueo nas cales procuran unha mellora da explotación con respecto ás normas xerais de libre marisqueo. Adquiren especial relevancia as actividades de semicultivo e rexeneración, control e vixilancia que prevén os plans de explotación, elemento fundamental para a recuperación e mellora das zonas produtivas.

Sen prexuízo do exposto, a Administración require os informes técnicos sobre os aspectos esenciais e, se procede, introduce as melloras necesarias co fin de asegurar unha explotación sustentable dos recursos pesqueiros e acadar unha maior rendibilidade económica.

A orde regula, así mesmo, e como medida para unha mellor conservación, os períodos autorizados para a extracción dos diferentes crustáceos, tendo en conta os datos científicos dispoñibles.

As medidas de xestión para a explotación da centola, boi e do polbo desenvolveranse a través de plans de xestión específicos para estas pesqueiras.

Para o ano 2014, as entidades asociativas do sector, no ámbito dos plans de explotación marisqueira, poden reservar zonas nas cales os titulares de licenzas marítimas de pesca recreativa poidan capturar ata 50 poliquetos ao día, sempre que non interfiran coa actividade marisqueira.

As entidades asociativas titulares de plans de explotación poderán levar a cabo o control destas actuacións, no marco das operacións de salvagarda do medio mariño e das súas especies que están a realizar.

As zonas reservadas polas entidades para esta actividade faranse públicas e poderán ser actualizadas durante este ano.

Polo tanto, examinados os plans de explotación remitidos polas entidades, consultadas estas na elaboración das normas relativas ás zonas de libre marisqueo, vistos os informes emitidos polos técnicos desta consellería, e de conformidade co disposto no Decreto 423/1993, do 17 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto aprobar o conxunto de normas e orientacións destinadas a regular e programar a extracción do marisco e a recolección das algas para o ano 2014.

2. Tamén é obxecto desta orde regular as solicitudes e prazos para:

a) A presentación dos plans experimentais para o ano 2014;

b) A presentación dos plans de explotación marisqueira para o ano 2015.

Artigo 2. Plans de explotación en autorizacións marisqueiras

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para as zonas de autorización, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro A, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación das autorizacións marisqueiras para as que non se presentaron plans de explotación ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

Artigo 3. Plans específicos de explotación para as zonas de libre marisqueo

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para as zonas de libre marisqueo, presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro B, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. A explotación destas zonas para as que non se presentaron plans específicos de explotación ou para aquelas en que se presentaron pero non foron aprobados rexerase polo disposto no artigo 4 para as zonas de libre marisqueo.

3. Se non existe acordo de repartición da zona de traballo entre os sectores de marisqueo a pé e desde embarcación, as zonas dos dous sectores quedarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar escorada.

Artigo 4. Zonas de libre marisqueo para o ano 2014

1. Como norma xeral, autorízase a extracción de moluscos nas zonas de libre marisqueo, non suxeitas a plan específico, desde o 2 de xaneiro ao 31 de marzo e desde o 1 de outubro ao 31 de decembro.

2. As cotas máximas de captura para as zonas de libre marisqueo serán as recollidas no cadro C. As cotas máximas de captura poderán ser aumentadas ou diminuídas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo dependendo do estado do recurso.

3. Exceptúase do exposto nos números 1 e 2 anteriores a ría de Arousa (bancos sublitorais). Así, nos bancos denominados Lombos do Ulla, O Boído e Cabío, así como aquelas outras zonas de libre marisqueo na ría de Arousa, a actividade desenvolverase conforme as resolucións ditadas pola dirección xeral competente en materia de marisqueo, tendo en conta os informes técnicos e consultado o sector.

4. Para traballar con rastro de vieira ou voandeira (para voandeira, zamburiña, ostra e rabioso) nas zonas de libre marisqueo remitiráselle a solicitude á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de 10 días á data de inicio da extracción, especificando a relación de embarcacións, especie obxecto de explotación e zonas de traballo, de conformidade co disposto no artigo 155 do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, polo que se regulan as artes, aparellos, útiles, equipamentos e técnicas permitidos para a extracción profesional dos recursos mariños vivos en augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia.

5. As zonas de traballo dos sectores de marisqueo a pé e desde embarcación nas zonas de libre marisqueo estarán delimitadas pola liña que une os puntos de cota mareal cero, correspondente coa liña da baixamar escorada.

Artigo 5. Percebe (Pollicipes pollicipes)

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para a extracción de percebe, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro D, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 6. Outros crustáceos

Os períodos autorizados no ano 2014 para a extracción das especies de crustáceos establécense no cadro E.

Artigo 7. Equinodermos

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para a extracción de equinodermos, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro F e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 8. Solénidos (navalla/longueirón/longueirón vello)

1. Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para a extracción de solénidos presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro G, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

2. Cando a extracción da navalla/longueirón/longueirón vello se vaia realizar con mergullo con subministración de aire desde superficie, será necesario que as entidades titulares dos plans presenten con cada solicitude de apertura mensual, un plan de control que permita avaliar os medios e medidas empregadas para garantir o control do esforzo pesqueiro en cada momento e poñerlle límite, de ser o caso.

A autorización de apertura mensual queda supeditada á adecuación e efectividade das medidas de control propostas.

Artigo 9. Peneira

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para a extracción de peneira, presentados polas entidades asociativas do sector, que se relacionan no cadro H, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 10. Algas

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para a extracción de algas, presentados polas entidades asociativas do sector e empresas que se relacionan no cadro I, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 11. Anémonas

Apróbanse os plans de explotación para o ano 2014, para a extracción de anémonas presentados polas entidades asociativas do sector que se relacionan no cadro J, e que se desenvolverán conforme as instrucións que posteriormente se diten, de seren necesarias.

Artigo 12. O desenvolvemento dos plans de explotación aprobados para o ano 2014

1. As solicitudes para o desenvolvemento da actividade marisqueira dirixiranse ás xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, e presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en formato papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando os formularios normalizados dispoñibles.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir a data de remisión.

2. Os formularios normalizados a que se refire o punto anterior correspóndense co anexo IV, para os plans nas autorizacións marisqueiras, e co anexo III, para o resto dos plans de explotación.

3. Xunto á solicitude, achegaranse os datos de explotación do mes anterior necesarios para o seguimento e xestión dos bancos, de acordo coas indicacións dos técnicos da consellería responsables de emitir informe a solicitude.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Non será necesaria a achega destes datos sempre e cando estean dispoñibles na páxina de seguimento técnico habilitada para a consulta desta información.

4. As xefaturas territoriais, de acordo co previsto no plan de explotación, ditarán resolución autorizando ou denegando a extracción, expresando as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan de explotación.

A falta de resolución expresa determinará a autorización presunta da actividade sempre que a solicitude se presente cunha anticipación mínima de 15 días á data de inicio da actividade; doutra forma considerarase desestimada.

Artigo 13. Bou de vara ou bou de man

1. As embarcacións que conten no seu permiso de explotación coas modalidades de bou de vara ou bou de man poderán realizar as capturas todos os días desde o 2 de xaneiro ata o 31 de marzo, agás aqueles que coincidan en sábado, domingo e festivos. O emprego desta arte realizarase de acordo co previsto no Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro

2. A utilización destas artes para a extracción de moluscos bivalvos desde o mes de novembro autorizarase a través dun plan de xestión.

Artigo 14. As solicitudes e o prazo para a presentación dos plans experimentais para o ano 2014

1. A Consellería do Medio Rural e do Mar poderá aprobar plans experimentais para o uso de útiles, equipos e técnicas para o marisqueo a pé, o marisqueo desde embarcación e recursos específicos, de acordo co establecido na disposición transitoria terceira do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro.

2. As entidades asociativas do sector dirixirán as súas solicitudes á dirección xeral competente en materia de marisqueo, cunha anticipación mínima de dous meses á data prevista para o inicio da actividade.

3. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en formato papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando os formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir a data de remisión.

4. O formulario normalizado a que se refire o punto anterior correspóndese co anexo II desta orde. Xunto co formulario debe presentarse o plan experimental.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente do formulario principal, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

Artigo 15. Emenda da solicitude

1. A dirección xeral competente en materia de marisqueo, como órgano responsable da tramitación da solicitude, comprobará que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar a solicitude do plan experimental. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo 1 a aquelas solicitudes que non conteñan como mínimo os aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Xustificación e obxectivos do plan experimental.

b) Obxectivos de explotación.

c) Avaliación do recurso realizada e/ou valoracións realizadas sobre o uso e as características dos útiles, equipamentos e técnicas para o marisqueo.

d) Plan de extracción e comercialización.

e) Plan financeiro.

Artigo 16. Resolución

A persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar ditará resolución, no prazo máximo de dous meses desde a presentación da correspondente solicitude, expresando as datas concretas da actividade e demais normas necesarias para o desenvolvemento do plan experimental.

Artigo 17. As solicitudes e prazo para a presentación dos plans de explotación para o ano 2015

1. As entidades asociativas do sector dirixirán as solicitudes á dirección xeral competente en materia de marisqueo antes do 1 de novembro de 2014.

2. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 24 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes será necesario o documento nacional de identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en formato papel por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando os formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia.

En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de Correos na primeira folla do formulario para garantir a data de remisión.

3. O formulario normalizado a que se refire o punto anterior correspóndese co anexo I desta orde. Xunto co formulario debe presentarse o plan de explotación.

As solicitudes estarán asinadas polo representante legal da entidade. No suposto de que a solicitude sexa para un plan conxunto esta virá asinada ben por todos os representantes legais das entidades integrantes ou ben constará o acordo de delegación expresa do nomeamento do representante.

A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente utilizando calquera procedemento de copia dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante. A Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente do formulario principal, a persoa interesada deberá mencionar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de expediente e o número ou código único de rexistro.

Artigo 18. Emenda da solicitude

1. As xefaturas territoriais, como órganos responsables da tramitación da solicitude, comprobarán que reúnen todos os requisitos. En caso contrario, requiriráselles ás entidades para que, nun prazo de 10 días, remitan cantos datos, documentos complementarios e aclaracións se consideren necesarios para avaliar o plan. Se así non o fixeren, considerarase que desistiron da súa petición, logo de resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. A documentación requirida para a emenda da solicitude deberá ser presentada por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Non se aplicará o disposto no parágrafo 1 a aquelas solicitudes que non conteñan como mínimo os aspectos que se indican a continuación, que poderán ser inadmitidas, logo da correspondente resolución:

a) Obxectivos de explotación.

b) Avaliación do recurso.

c) Plan de extracción e comercialización.

d) Plan financeiro.

Artigo 19. Aprobación

Os plans de explotación marisqueira serán aprobados mediante orde da Consellería do Medio Rural e do Mar, con anterioridade ao inicio do ano.

Disposición adicional primeira. Rastros remolcados

Os rastros remolcados definidos na sección cuarta do capítulo IV do Decreto 15/2011, do 28 de xaneiro, só poderán capturar especies acompañantes nunha porcentaxe inferior ao 10 % do peso total das especies obxectivo, sempre e cando non estean sometidas a un plan de xestión aprobado pola Consellería do Medio Rural e do Mar, cumpran os tamaños mínimos e non estean en veda.

Disposición adicional segunda. Ampliación do número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara

En virtude do disposto na disposición adicional terceira da Orde do 26 de outubro de 2004, pola que se regula a alternancia de artes para embarcacións que pesquen en augas da Comunidade Autónoma de Galicia, e durante a vixencia desta orde, naqueles plans de explotación nos que os datos resultantes do seguimento da explotación, a situación social do sector e os estudos sobre o estado dos recursos así o permitan, poderase incrementar o número de embarcacións coa modalidade de marisqueo con vara, sen prexuízo das limitacións e condicións establecidas para cada un dos plans de explotación.

O incremento dos participantes aprobados nos plans de explotación de marisqueo con vara realizarase segundo a Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro do 22 de outubro de 2013 pola que se aproba o baremo para incrementar o número de cotas nas embarcacións que xa participan nun plan de xestión, e para acceder á modalidade de marisqueo con vara no permiso de explotación no marco dun plan de xestión.

Disposición adicional terceira. Permisos de explotación

Segundo o disposto no artigo 2.1 do Decreto 423/1993, do 17 de decembro, a extracción de marisco e a recolección de algas en augas da Comunidade Autónoma de Galicia só poderá ser exercida polas persoas e embarcacións que estean en posesión do preceptivo permiso de explotación, e non serán recoñecidas como válidas aquelas autorizacións emitidas polas propias entidades.

Disposición adicional cuarta. A extracción de marisco nas vésperas de festivos

Con carácter xeral, autorízase a extracción de marisco nas vésperas de festivos durante todo o ano 2014, sempre e cando o estado dos recursos o permita.

Disposición adicional quinta. Prohibición para extraer mexillón silvestre

Prohíbese durante todo o ano a extracción de mexillón silvestre en todo o litoral galego, agás resolución expresa da dirección xeral competente en materia de marisqueo.

Disposición adicional sexta. O emprego do mergullo nos plans de explotación

Segundo a Orde do 23 de abril de 1999, da Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura, pola que se regula o exercicio do mergullo profesional, modificada pola Orde do 13 de xuño de 2001, a aprobación dos plans con arte ou modalidade mergullo implica a autorización para realizar o mergullo nas zonas e períodos de vixencia daqueles, segundo as resolucións de apertura que sexan ditadas pola xefatura territorial, sen prexuízo da correspondente aprobación para efectos de seguranza, outorgada pola autoridade marítima correspondente, de acordo co establecido na Orde do 14 de outubro de 1997, do Ministerio de Fomento, que establece as normas de seguranza para o exercicio de actividades subacuáticas.

Disposición adicional sexta. Zonas de extracción de poliquetos por titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie

Dentro do ámbito dos plans de explotación marisqueira poden contemplarse zonas para que os titulares de licenza de pesca marítima de recreo en superficie poidan capturar un máximo de 50 poliquetos/día, sen interferir coa actividade extractiva.

Na páxina web http://www.medioruralemar.xunta.es publicaranse as zonas que as entidades asociativas do sector titulares de plans de explotación marisqueira, de ser o caso, reservarán para a extracción de poliquetos para pesca marítima de recreo en superficie.

Disposición derradeira primeira. Consulta dos plans de explotación

Os plans de explotación presentados polas entidades que serviron de base para esta orde estarán dispoñibles nos servizos centrais, xefaturas territoriais correspondentes da Consellería do Medio Rural e do Mar, así como na sede das entidades responsables destes. Os datos básicos sobre os plans de explotación aprobados estará dispoñible na páxina web http://www.medioruralemar.xunta.es

Disposición derradeira segunda. Facultade de desenvolvemento

Autorízase a persoa titular da dirección xeral competente en materia de marisqueo para o desenvolvemento desta orde e que, co obxecto da mellora da xestión dos recursos e na procura dunha explotación sostible destes, adopte as medidas de xestión necesarias en función do estado dos recursos e dos informes emitidos polos técnicos.

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2013

Rosa Mª Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural

Cadro A: plans de explotación en autorizacións marisqueiras

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies(2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte Santa Helena-Baldaio

A pé

AF, AB, AX, B, LonV, O

Lagoas de Baldaio

23

De xaneiro a decembro

Fonte Santa Helena

A.M Esteiro do río Anllóns

A pé

B

Zona de autorización (marxe dereita da enseada do río Anllóns, entre illa Cagallóns e liña de punta Revoltas e enseada de Insua

55

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira, Lodeiro

C.P. A Coruña

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX

Zonas de autorización da parte interna da ría do Burgo, entre A Ponte da Pasaxe e a ponte do Burgo

A pé: 40

Embarc: 50

De xaneiro a decembro

A pé: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña) e baixo do edificio Copigal (Oleiros)

Embarcación: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña)

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B, LonV

De punta Galduario a punta Peralto

178

Xaneiro e de marzo a decembro

Areal, Friscos, Franco e lonxa da confraría

C.P. A Pobra do Caramiñal

Embarc.

AF, AX, AB, B, Abc, AR, C

De punta Galduario a punta Peralto

139

Xaneiro

De maio a setembro Decembro

Embarcacións praia de Raposiños e punta Costadal

C.P. Aguiño

Embarc.

AB, AR, C, R

Zona de autorización

205

De xaneiro a decembro

Zonas de traballo e punto de descarga (peirao de Aguiño)

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B, O, Abc

Praias de Barallobre e Maniños

122

De xaneiro a setembro

Decembro

Praia de Maniños: saída de Paca e saída da Telleira

Praia de Barallobre: rampla fronte á confraría, rampla subida da praia e subida do Ramo

Lonxa de Barallobre

C.P. Cabo de Cruz

A pé

AB, AF, AX, B, Bll, LonV

Entre punta Peralto e Pedra Sartaña entre Pedra Sartaña e punta Careixo; entre punta Careixo e punta Cabo de Cruz; de punta Cabo de Cruz a punta Chazo e entre punta Chazo e punta Pedra Rubia

190

De xaneiro a abril

De xuño a setembro

De novembro a decembro

Praia de Barraña: desembocadura do río Coroño, antigas colonias de verán, centro de saúde e baixada a Sión

Praia da Retorta: baixada á praia da Retorta

Ladeira do Chazo: rampla de Angazos e ladeira do Chazo

Praia de Mañóns: baixada de Triñáns, baixada de Piñeiro, aparcadoiro de Mañóns e baixada ás Redondas

C.P. Cabo de Cruz

Embarc.

AF, AX, AB, B, Bll, Abc, AR, C, R

Entre punta Peralto e Pedra Sartaña; entre Pedra Sartaña e punta Careixo; entre punta Careixo e punta Cabo de Cruz; de punta Cabo de Cruz a punta Chazo e entre punta Chazo e punta Pedra Rubia

196

De xaneiro a abril

De xuño a setembro

De novembro a decembro

Embarcación da confraría nas zonas de traballo

C.P. Camariñas

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B, Lon, LonV, Cm

De punta Lago a punta Roda, de punta Sandía a punta Roda, de punta Sandía a punta Insuela, enseada da Vasa

192

Solén: 30

Cm: 30

De xaneiro a decembro

Solénidos: de xaneiro a setembro

Cm: de xaneiro a marzo e de setembro a decembro

Ariño, punta Fraga do Medio, ponte de Arroio-Trasteiro, A Paxariña, Campo da Poza, Area da Vila

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, AX, B, O, LonV

Autorizacións da confraría de Cariño (marxe esquerda da ría de Ortigueira)

Entre punta Figueiroa e punta Leixa

70

LonV: 24

De xaneiro a decembro

Solénidos: de xullo a setembro

Punta Figueroa, punta Sismundi, peirao de Sismundi, Macelos, punta Promontorio e punta Fornelos

C.P. Espasante

A pé

AF, AB, AX, B, LonV, Cm, L

Desde o sur peirao de Ortigueira-punta do Pinar-punta Pedrouselo; peirao de Ortigueira-punta Mouras-punta Canteira-punta Cabalar-praia San Martín

Entre peirao de Ortigueira e punta Gándara e a enseada de Ladrido, entre Ceña de Foz e Pena de S. Pedro.

90

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido, Cano de Cabalar, Lagarea

C.P. Ferrol e Barallobre (plan conxunto)

A pé

Embarc.

AB, AF, AX, B,C

As Pías interna: delimitada pola liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías cara ao interior da ría, agás a enseada da Gándara

As Pías externa: delimitada entre a liña imaxinaria que une o extremo oeste co extremo leste da ponte das Pías e a liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta do Montón

Zona delimitada entre a liña imaxinaria que une o extremo leste da ponte das Pías coa punta do Montón e a liña imaxinaria que une o peirao de Caranza co peirao de Astano

As Pías interna: 127 días

Resto zonas: 85 días

As Pías interna: de xaneiro a xuño e de setembro a decembro

Resto zonas: de maio a novembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de extracción e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol

A pé

AF, AB, AX, B

San Felipe, enseada de Cabana- A Malata e praia de Caranza-Montón

144

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ferrol

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, O, AX, Cd, LonV, Cm

Entre final da praia Grande de Miño e punta Allo e entre a canle de Hervás e punta Curbeiros

110

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido: para marisqueo a pé e desde embarcación e para todos os bancos do Pedrido

Porto de Miño: só para marisqueo a pé no banco do porto-praia Pequena de Miño e na praia das Vacas

C.P. Mugardos

A pé

AB, AF, AX

B, Abc

Punta Promontoiro-rampla do Seixo; punta Redonda-punta Leiras; punta Leiras-punta Promontoiro; punta Segaño-punta Redonda

132

De xaneiro a decembro

A Barca e lonxa porto Ratón

C.P. Muros

A pé

B, AF, AB, AX, Ar, Cn,

Am

Praia da Virxe e praia da Abelleira

65

De xuño a decembro

Anido na praia da Virxe e Bornalle e Liñares na praia da Abelleira

C.P. Muros

Embarc.

AB, AF, AX, Cn, B, C, AR, Abc, Am, R

Praia da Virxe e praia da Abelleira

70

De xaneiro a abril e decembro

Lancha de vixilancia da confraría na zona de traballo, e nos peiraos de Muros e Esteiro

C.P. Noia

A pé

Embarc.

AF, AB, AX, B, Cn

Zona de autorización

134

De xaneiro a abril

De setembro a decembro

A pé: San Cosme, Misela e Broña

Embarcación: bateas en punta Testal e peirao do Freixo

C.P. Noia

Embarc.

(rastro de vieira ou voandeira)

O

Bancos de ostra de Broña e punta Cabalo Baixo

40

Xaneiro e febreiro

Novembro e decembro

Bateas de control preto de punta Testal e porto do Freixo

C.P. O Barqueiro-Bares

A pé

AF, AB, B, AX, O, OX, LonV, Cm

Zonas de autorización situadas na marxe esquerda da ría do Barqueiro: Salgueira-Pena Ourada; Area da Ponte-punta Cereixeira-punta Preguntoiro

Lama e Area de San Fiz

OX: 180

Resto: 65

De xaneiro a decembro

Praia da Lama; cabeceira do peirao de San Fiz, ponte vella, Fabriquín e os dous peiraos do Barqueiro

C.P. Palmeira

A pé

AF, AX, AB, B, Abc, C

Punta Aguiuncho, illote de Grades e Pedras Pallares

156

De xaneiro a decembro

Praias de Cambra, Insuela e Cruces

C.P. Palmeira

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, C, B

Punta Aguiuncho, illote de Grades e Pedras Pallares

140

De xaneiro a decembro

Peirao de Palmeira

C.P. Pontedeume

A pé

AF, AX,

AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

145

30 (O Fabal e Zopazos)

De xaneiro a decembro

Lonxa de Pontedeume

C.P. Pontedeume

Embarc.

AF, AX, AB, B, O

Entre praia Almieiras e punta Carboeira: A Magdalena, O Fabal e O Oito

190

30 (Tasca e A Barra)

De xaneiro a decembro

Rampla de acceso ao paseo marítimo de Pontedeume e dársena de embarcacións de 3ª lista. Lonxa de Pontedeume

C.P. Rianxo

A pé

AF, AB, AX, B, Bll, LonV

De punta Neixón a río Té, de punta da Torre a punta Fincheira, de punta Fincheira a punta Palleiro, de punta Portomouro a punta Bodión e de punta Bodión a punta Leixón

180

De xaneiro a decembro

Zona de produción: Bodión, Agüeiros, Ladeira Quinteiro, porto-Beluso, A Torre, peirao Rianxo, Tanxil, As Cunchas, Sertaxes e peirao Leiro

C.P. Rianxo

Embarc.

AF, B, Bll AB,

AX

De Bodión a punta Portomouro; de Bodión a punta Leixón; de Leixón a río Té, e de río Té a punta Fincheira; de punta Fincheira a punta Palleiro

141

De abril a setembro e decembro

Plataforma de batea en punta Fincheira e no porto de Rianxo

C.P. Ribeira

Embarc.

AB, AR, AF, AX, C, B, R

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

187

De xaneiro a marzo e de maio a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira

C.P. Ribeira

Embarc.

(rastro de vieira ou voandeira)

O

De punta Aguiúncho a Eiró Grande; de Eiró Grande a Carabancelo; de Carabancelo a Redonda Vella; de Redonda Vella a punta Castro

41

Novembro e decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de traballo e lonxa de Ribeira

C.P. Sada-Miño

A pé

AF, AB, AX, B, LonV

Praia de Sada

120

De xaneiro a decembro

Praia de Sada

Ría de Arousa, S. Coop. Galega

A pé

Embarc.

AF, AX, AB, B

De punta Portomouro a punta Pedra Rubia

A pé: 100

Emb.: 165

De xaneiro a decembro

Fontenla, outeiro de Pedra Rubia e Portomouro

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, Abc, AX, B, R, Cm, LonV, Lon, N, L

Zonas de autorización: intermareal das Sapeiras de Terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo

160

De xaneiro a decembro

Sapeira, Riasón, Cantareira, O Bao, Camaxe, Concerrado, Xastelas, Aceñas e a lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB,

AR, Abc, AX, B, C, R

Zonas de autorización: submareal desde As Sapeiras de Terra ata punta Quilme no sentido das agullas do reloxo e Areoso

96

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Areoso, Arnela, Con Cerrado, Bao, lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

A pé

AF, AB, AX, B, C, L, Cm, R

Entre punta Alada e punta Preguntoiro cara ao interior da ría de Aldán

66

L: 36

Cm: 48

De xaneiro a abril e de xuño a decembro.

L: xaneiro, febreiro; de maio a setembro e decembro

Cm: de xaneiro a decembro

Praia de San Cibrán, lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

AF, AB, AX, B, R, Cm

Foz do río Miñor, praia Ladeira, praia do Burgo, praia de Santa Marta, Paseo da Lonxa, praia Ribeira, praia Barbeira

100

De xaneiro a marzo e de xuño a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre abril e xuño

Rampla de Ruíz, praia de Santa Marta, lonxa de Baiona

C.P. Baiona

Embarc.

AR, AB, Cn, C, R

Autorización administrativa

70

De marzo a abril e de xullo a setembro

Embarcación de vixilancia da confraría, lonxa de Baiona

C.P. Cambados

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, N, LonV, Cm, L, O, R

Zona intermareal entre punta Tragove e Rego do Alcalde, co saco de Fefiñáns. Entre Ponte Castrelo e punta Borrelo. Entre o peirao de Cambados e o límite da explotación da confraría do Grove

180

De xaneiro a decembro

Ribeira de Mouta

Lonxa de Tragove

C.P. Cambados

Embarc.

AB, AF, AR, Abc, AX, B, C, R

Do Rego do Alcalde a punta Tragove, de punta Borrón e peirao de Cambados ata punta Borrelo

50

Xaneiro

De abril a xuño

Decembro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo, batea e lonxa de Tragove

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, B

A Fangueira

50

De xaneiro a decembro

Zona de produción

C.P. O Grove

A pé

AF, AX, AB, Abc, B, C, R, Cm, L, Ce, Bu

Zonas de autorización

180

De xaneiro a decembro

En Castrelo: O Facho e Insuíña; en Vilalonga: As Cachadas; ponte da Toxa, lonxa do Grove e vehículo de vixilancia en zonas de traballo

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AB, Abc, AX, AR, B, C, R

Zonas de autorización

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control de Castrelo (O Facho); a embarcación de vixilancia e o vehículo de vixilancia

C.P. Vilanova

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, LonV, Cm

De regato Aduana a Rego do Alcalde

170

De xaneiro a decembro

As Sinas: Con do Caramuxo e Con Grande

Esteiro de Vilamaior: pasarela do esteiro no lado do Terrón, rampla do Esteiro (polideportivo) e rampla do Esteiro (fábrica de La Fuente)

As Carballas: praia Nova, praia do Barro

Castelete: Con do Castelete

Lonxa de Vilanova

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, AR, Abc, B, C, R

Esteiro de Vilamaior, A Corbala, de punta Basella á Corbala, de punta Basella a punta Sinas, de río Aduana a punta Sinas

80

Xaneiro, de abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Sinas ou dársena do peirao e lonxa de Vilanova

C.P. Vilaxoán

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, N, LonV, Cm,

De punta Ferrazo a Regato Aduana

160

De xaneiro a decembro

Praia de Canelas, lonxa de Vilaxoán, praia de Preguntoiro, praia de Saíñas, esteiro do Rial, praia de Borreiros e praia de Corón

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis pullastra

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

N

Navalla

Ensis arcuatus

Am

Ameixón

Callista chione

O

Ostra

Ostrea edulis

Ar

Arola

Lutraria spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Voandeira

Aequipecten opercularis

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Cadro B: plans específicos en zonas de libre marisqueo

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

AF, B, LonV, Cm

Bancos de Fondás, Taro e Fontorto

65

AF, B e Cm: de abril a xuño e de setembro a decembro

LonV: xaneiro, abril e de xullo a decembro

Fondás, Fontorto e O Taro

A.M. San Cosme de Barreiros-Foz

A pé

Cd

Praia do Altar

30

De xaneiro a marzo

De setembro a decembro

Saída da praia de Altar

C.P. Celeiro

A pé

Cd, AF, B, OX, Cm, L

Entre a ponte do tren ata a canle do porto de Celeiro; Entrepontes; praias de Covas, Sacido e Area; ponte da Misericordia e canle da ría; dos Castelos ata a praia da Abrela

Cd: 15

AF, B: 25

OX: 25

Cm, L: 10

Cd: de xaneiro a marzo e de setembro a decembro

AF: de marzo a maio, xullo e agosto

B: de agosto a decembro

OX: de febreiro a abril, novembro e decembro

Cm: abril e decembro

L: setembro e outubro

Saída dos bancos da Ponte Nova, canle da ría, praia da Area, praia de Sacido, praia de Covas, Viveiros, Os Castelos

C.P. O Vicedo

A pé

AF, AX,

B, OX, LonV, Cm

Desde debaixo das pontes ata O Rego Seco, illa San Martiño, praia de Vilabril, praia de Moledos, praia de Fomento

AF: 18

AX, B: 24

OX: 50

LonV:15

Cm: 15

AF: de xaneiro a abril e de agosto a decembro

AX, B: de xaneiro a decembro

OX: de xaneiro a decembro

LonV: de xaneiro a abril e de agosto a decembro

Cm: de xaneiro a maio e de agosto a decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

AF, LonV, Cm, L

AF e Cm: desde A Vilavella ao Puntal, praia dos Bloques

L: de punta Promontorio ás Carallas e da Insua ao Puntal

LonV: Taro fronte ás Aceñas, Tesón sur e Taro fronte a Chonos

AF, Cm: 36

L: 12

LonV: 12

AF, L e Cm: de abril a xuño e de setembro a novembro

LonV: abril e de setembro a novembro

Lonxa de Ribadeo

C.P. San Cibrao

A pé

Cm, L

Da ermida de San Tirso a punta Rueta (excluíndo a enseada do Portiño de Morás delimitado pola liña imaxinaria que une os extremos dos espigóns do porto)

30

De outubro a decembro

Local anexo á confraría, porto de Morás, porto de Portocelo

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Epocas probables
de extracción

Puntos de control

A.M. Fonte de Santa Helena de Baldaio

A pé

AF, B, AB, LonV

Lagoas de Baldaio

15

De xaneiro a decembro

Fonte de Santa Helena

A.M. Esteiro do río Anllóns

A pé

B, AX

Zonas de libre marisqueo do esteiro do río Anllóns

B: 150

AX: 30

De xaneiro a decembro

Pedras de Cambón, O Pendón, Ourixeira e Lodeiro

C.P. A Coruña

Embarc.

AF, AB, B, C, Ch, Cn

Banco do Parrote, Valiña (barra da praia de Santa Cristina) e praia de Oza

O Parrote: 40

Valiña/Oza:

Cn: 40 días

Resto: 30 días

O Parrote: de maio a decembro

Valiña/Oza: de xaneiro a decembro

Bancos de Valiña e Oza: local das Xubias

Banco do Parrote: rampla da dársena da Marina

C.P. A Coruña

A pé

Embarc.

AF, AB, B,

AX

Zonas de libre marisqeo da ría do Burgo: desde A Ponte da Pasaxe ata a liña imaxinaria que vai desde o colexio Santiago Apóstol ata o extremo leste da praia de Santa Cristina

A pé: 70

Emb.: 80

De xaneiro a decembro

A pé: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña ) e baixo do edificio Copigal (Oleiros)

Embarcación: punto de control no lugar das Xubias (A Coruña )

C.P. A Pobra do Caramiñal

A pé

AF, AX, AB, B

Zona intermareal de punta Galduario a punta da Corna

20

De xaneiro a decembro

Lonxa da Pobra do Caramiñal

C.P. Barallobre

A pé

AB, AF, AX, B

Zona intermareal desde San Valentín ata a desembocadura do río Belelle

104

De xaneiro a abril e de xullo a decembro

Embarcación de vixilancia na zona de extracción, estación de tren de Neda e lonxa de Barallobre

C.P. Cariño

A pé

AF, AB, B, Cd, LonV

Praias de Figueiras, dos Cabalos, de Cariño-A Concha e A Basteira

15

De marzo a outubro

Punta Figueroa, lonxa de Cariño

C.P. Corcubión

A pé

AF, AB, AX, B, Lon, L, Cm

Desde punta Arnela ata a desembocadura do río Xallas (O Ézaro)

AF, AB, AX, B: 100

Lon: 50

Cm, L: 15

De xaneiro a decembro

Lonxa de Corcubión

C.P.Corcubión e Fisterra (plan conxunto)

Endeño remolcado

AR

Zona V, agás no ámbito da reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos

60

De maio a xullo

Peirao de Corcubión e lonxa de Fisterra

C.P. Espasante

A pé

AF, AB

AX, B, Cd LonV, Cm, L

Enseada de Ladrido (na ría de Ortigueira), da punta do espigón do porto de Ortigueira ata a depuradora

100

De xaneiro a decembro

Peiraos de Ortigueira e Ladrido

C.P. Ferrol e Barallobre

A pé

Embarc.

AB, AF, AX, B, AR, C

Zona comprendida entre a liña imaxinaria de monte Ventoso a punta Segaño ata a liña imaxinaria que une o peirao da praia de Caranza co peirao de Astano

250

De xaneiro a decembro

Embarcacións de vixilancia nas zonas de extracción e lonxas de Ferrol e Barallobre

C.P. Ferrol, Mugardos e Barallobre

(plan conxunto)

Rastro de vieira ou voandeira

Z

Zona media da ría comprendida entre a liña imaxinaria que une punta dos Castros e punta Caranza (agás as enseadas de Caranza e Cabana- A Malata) e a liña imaxinaria que une punta Redonda e punta do Vispón

42

De xaneiro a novembro

Embarcación de vixilancia

C.P. Fisterra

Embarc.

AB, AR, Am, Cn

Bancos infralitorais da praia de Langosteira

110

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia na propia zona de traballo, embarcacións participantes no plan; peirao e lonxa de Fisterra

C.P. Lira

A pé

L

De punta Insua a punta Larada

20

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira e O Pindo (plan conxunto)

A pé

B, AF

Praias da Berberecheira, da Lagoa e Portocubelo

32

De xaneiro a decembro

Praia da Berberecheira: estrada do Viso

Praias da Lagoa e Portocubelo: lonxa de Lira

C.P. Miño

A pé

Embarc.

AF, AB, B, AX, O, Cd, LonV, Cm

A pé: Bañobre, xuncal do río Baxoi e río Bañobre, punta Xurela-ponte do Porco, punta Cabana-praia do Pedrido

Embarcación: de punta Curbeiroa a punta Mauruxo; de punta Satareixa a punta Allo

A pé: 110

Embarc.: 30

De xaneiro a decembro

Punto de venda do Pedrido: para marisqueo a pé e desde embarcación, e para todos os bancos agás Bañobre

Porto de Miño: só para o marisqueo a pé no banco de Bañobre

C.P. Muros

A pé

L, Cm

Liña de costa comprendida entre punta Insua a punta Uía

36

De xaneiro a xuño

De outubro a decembro

Peirao de Muros e peirao de Esteiro

C.P. Noia, Muros, Porto do Son e Portosín (plan conxunto)

Embarc.

AB, AR, AF, Abc, AX, C, Cn, B, Am, R

Entre punta Santa Catalina, Esteiro e Creba; entre monte Louro e punta Santa Catalina; toda a zona sur entre punta Ornanda e punta Aguieira

70

De xuño a outubro

Embarcacións de vixilancia na zona de traballo

C.P. O Pindo

A pé

Cm, L

Da desembocadura do río Xallas ata a desembocadura do río Larada

30

De xaneiro a decembro

Porto de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Especies (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

Asociación das confrarías da ría de Vigo, Pescadebaixura S.C.G, Vilaboa e Arcade (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, AR, AX, B, C, Cn, Abc, Am, R

Bancos sublitorais da ría de Vigo, excepto a autorización de Baiona

220

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses, sendo polo menos un mes e medio consecutivo entre abril e xuño

Na zona de traballo mediante embarcación e nas lonxas de Cangas, Moaña, Vilaboa, Arcade, Redondela, Canido, Vigo e Baiona

C.P. A Guarda

A pé

L

De punta dos Picos a punta Orelludas

48

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de outubro e novembro

Peirao do porto Santa Mª de Oia e lonxa da Guarda

C.P. A Illa de Arousa

A pé

AF, AB, AX, Abc, B, R, Cm, LonV, Lon, N, L

De punta Quilme ás Sapeiras de Terra (cara oeste e nordeste da illa)

160

De xaneiro a decembro

O Naval, Espiñeiro, Gradín, Avilleira, A Salga, Semuíño, Aguiúncho e lonxa da Illa de Arousa

C.P. A Illa de Arousa

Embarc.

AF, AB, AR, AX, Abc, B, C, R

Liñas imaxinarias que unen punta Arruda con punta Laño e punta Carreirón con punta Cuña Alta (inclúe Roncadeiras e O Camallón), e de punta Quilme ás Sapeiras de Terra (cara ao oeste e noroeste da illa)

102

De abril a agosto

Areoso, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Arcade

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais desde a Caseta do Ceboleiro ata Pedra dos Caralletes

200

De xaneiro a decembro

Lonxa de Arcade

C.P. Arcade e Vilaboa (plan conxunto)

A pé

AF, AX, B

Bancos intermareais de punta Cabalo a Pedra dos Caralletes (Cunchido e Larache)

35

De xaneiro a decembro

Cunchido

C.P. Bueu

Endeño remolcado

AR

Entre punta Faxilda e punta Samieira (Raxó), entre punta de Debaixo dos Pinos (Marín) e punta Preguntoiro, e entre praia Alada e punta Couso

15

Xaneiro e decembro

Zona de traballo e lonxa de Bueu

C.P. Bueu

Rastro de vieira ou voandeira

(para rabioso)

Rb

Exterior do arquipélago das illas Ons: ao oeste das illas Ons e Onza, por fóra dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas

60

De xaneiro a decembro

Lonxa de Bueu

C.P. Bueu, Portonovo e Aldán-Hío (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, Abc, AR, AX, C, R, Cn, B, Am, Rb ,S

De punta Cabicastro a punta Santa Mariña, da esquina noroeste do convento sito en punta Praceres ata punta Couso, illas Ons e Onza

210

De xaneiro a decembro, cunha veda en febreiro e maio

Nas zonas de produción mediante embarcación, lonxas de Portonovo, Aldán e Bueu

C.P. Cambados

Embarc.

AF, AB, AR, Abc, AX, B, C, R

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, do peirao de Meloxo ata As Negreiriñas

140

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo e lonxa de Tragove

C.P. Cangas

A pé

AB, AF, AX, B, L

Bancos intermareais desde punta Rodeira ata punta Couso

100

De xaneiro a decembro cunha veda probable de 2 meses en maio e xuño para os moluscos bivalvos e outubro e novembro para a lapa

Praia do Sinal, Massó, Congorza

C.P. Cangas

A pé

L

De punta Rodeira á praia de Canaval

20

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de outubro a novembro

Zona de produción e lonxa de Cangas

C.P. Cangas

Endeño remolcado

AR

Entre cabo Home e faro Borneira e as illas Cíes

40

Xaneiro e de agosto a decembro

Zona de produción e rampa da lonxa de Cangas

C.P. Carril

A pé

AF, AB, AX, B

Lombos do Ulla e praia Compostela- A Concha

200

De xaneiro a decembro

Praia de Compostela-Concha, Lombos do Ulla e lonxa de Carril

C.P. Carril

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B

As Malveiras, As Briñas, O Con e Corbeiro

100

De xaneiro a decembro

Zona de produción e lonxa de Carril

C.P. O Grove

Embarc.

AF, AX, AB, Abc, AR, B, C, R

Delimitado na resolución de apertura

150

De xaneiro a decembro

Lonxa do Grove, caseta de control (O Facho); a embarcación de vixilancia e o vehículo de vixilancia

Pescadebaixura, S. Coop. Galega e Asociación de confrarías da ría de Vigo (plan conxunto)

Rastro de vieira ou voandeira

VOL, Z

Bancos sublitorais da ría de Vigo

140

De xaneiro a decembro cunha veda consecutiva de dous meses consecutivos entre xuño e setembro

Zona da Guía, Bouzas, Massó, praia de Cangas, Tirán, Arroás, Barra, Cíes, Liméns e enseada de San Simón. Lonxas de Arcade, Baiona, Canido, Vigo, Redondela, Meira, Cangas, Vilaboa

C.P. Moaña

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, N, LonV, Cm

Bancos intermareais entre a punta Travesada e a praia de Canaval

160

De xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre febreiro e xuño e dun mes (xuño) para o caramuxo

Punta Travesada-peirao do Forno do Cal; Domaio, Tella, Meira, Xunqueira, lonxa de Meira; Con, Borna, Tirán ou ben nas zonas rochosas traballadas en cada momento

C.P. Moaña e Cangas (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Cm

De punta Rodeira ata a praia de Canaval: illa dos Ratos

60

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses en maio e xuño

Zona de traballo e nas proximidades da depuradora de Pilo

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó (plan conxunto)

A pé

AF, AB, AX, B, Abc, Cn, R, Cm, L

Zonas intermareais incluídas na parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito na punta Praceres, na zona sur da ría, e desde este punto ata o faro verde da escollera da canalización do río Lérez

150

De xaneiro a decembro

Casetas de control no cabo de Placeres, en Ameixal, na Reiboa (Combarro); A Cantareira, D. Bernardo, Ouriceira, O Covelo, O Laño, O Carballo, Xiorto e Raxó

C.P. Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín (plan conxunto)

Embarc.

AF, AB, AX, AR, B, Abc, Cn, C, O, R

Parte interna da liña imaxinaria que une punta Santa Mariña, na beira norte da ría de Pontevedra, coa esquina noroeste do convento sito en punta Praceres, na zona sur da ría e desde este punto ata o faro verde da escolleira da canalización do río Lérez

153

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de febreiro e outubro

Embarcación na zona de produción, lonxa de Campelo

C.P. Redondela

A pé

AB, AF, AX, Abc, B, Cm, R, LonV

Bancos intermareais desde a Caseta do Ceboleiro ata a praia de Arealonga (incluída)

160

De xaneiro a decembro, con rotación de bancos

Sobreiro, O Regato, punta do Cabo, praia de Cesantes, lonxa de Cesantes, A Portela, Portocedeira, Rande, Arealonga

C.P. Vigo

A pé

AF, AB, Abc

Bancos intermareais entre o puntal da Serra (zona sur) e praia de Arealonga (excluída)

120

De xaneiro a decembro, cunha veda nos meses de maio e xuño

Zona de traballo (Toralla e A Guía) e lonxas de Vigo e Canido

C.P. Vilaboa

A pé

AB, AF, AX, B, LonV

Bancos intermareais desde punta Travesada ata punta Cabalo

145

De xaneiro a decembro

Punta Cabalo, Lonxa de Santa Cristina, San Adrán e Calera

C.P. Vilanova

Embarc.

AF, AB, AX, ABc, AR, B, C, R

Dique do Terrón, boia columna eléctrica, columna ponte, boia Lañeiras de Fóra, espicho Rego do Alcalde (zona de produción: praia Nova, As Carballas e As Negrenlas)

130

Xaneiro

De abril a setembro

Decembro

Embarcación de vixilancia no Lombo das Carballas, ou pantalán do peirao e lonxa de Vilanova

C.P. Vilaxoán

Embarc.

AF, AB, AX, Abc, B, R

Zona sublitoral entre a liña que une o regato Aduana ao illote Gorma e punta Borreiros; de punta Borreiros ao peirao de Vilaxoán, de punta Castelete a punta Ferrazo

140

De xaneiro a decembro

Embarcación na zona de produción, escaleiras fronte á fachada principal da lonxa de Vilaxoán

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

(2) Especies:

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

AF

Ameixa fina

Ruditapes decussatus

Cn

Cornicha

Spisula solida

AB

Ameixa babosa

Venerupis pullastra

L

Lapa

Patella vulgata

AR

Ameixa rubia

Venerupis rhomboides

Lon

Longueirón

Ensis ensis

AX

Ameixa xaponesa

Ruditapes philippinarum

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

Abc

Ameixa bicuda

Venerupis aurea

N

Navalla

Ensis arcuatus

Am

Ameixón

Callista chione

O

Ostra

Ostrea edulis

Ar

Arola

Lutraria spp

OX

Ostra xaponesa

Crassostrea gigas

B

Berberecho/birollo

Cerastoderma spp

Rb

Rabioso

Glycimeris glycimeris

Bu

Cornecho truncado

Murex trunculus

R

Reloxo

Dosinia exoleta

C

Carneiro

Venus verrucosa

S

Saltón

Laevicardium crassum

Cd

Cadelucha

Donax trunculus

V

Vieira

Pecten maximus

Ce

Cornecho espinoso

Bolinus brandaris

VOL

Voandeira

Aequipecten opercularis

Ch

Chirla

Chamelea gallina

Z

Zamburiña

Chlamys varia

Cm

Caramuxo

Littorina littorea

Cadro C: zonas de libre marisqueo

Marisqueo desde embarcación

Especies

Cotas máximas de captura

Kg/tripulante enrolado e a bordo/día

Kg/embarcación/día

Zamburiña (Chlamys varia)

Voandeira (Aequipecten opercularis)

50

150

Berberecho (Cerastoderma edule)

20

60

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

9

Ameixa babosa (Venerupis pullastra) (1)

5

15

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

15

Ameixa rubia (Venerupis rhomboides) (1)

15

45

Reloxo (Dosinia exoleta) (2)

25

---

Carneiro (Venus verrucosa)

8

---

Ameixa bicuda (Venerupis aurea)

5

---

Cadelucha (Donax trunculus)

20

60

Ostra (Ostrea edulis) (3)

250 ud.

500 ud.

Outros moluscos

-

30

(1) A equivalencia, para os efectos de topes de captura, entre ameixa babosa e ameixa rubia será de ½.

(2) A extracción do reloxo requirirá a súa autorización expresa.

(3) Para o caso da ostra, as cotas máximas están fixadas en unidades, e non en quilogramos.

Marisqueo a pé

Especies

Cota máxima de captura (kg/mariscador/día)

Ameixa fina (Ruditapes decussatus)

3

Ameixa babosa (Venerupis pullastra)

5

Cadelucha (Donax trunculus)

3

Ameixa xaponesa (Ruditapes philippinarum)

5

Outros moluscos

15

Cadro D: plans de explotación de percebe (Pollicipes pollicipes)

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

A.M. San Cosme

A pé

De punta Promontorio a punta Prados

15

Abril, xullo, agosto e decembro

Saída de punta Promontorio

C.P. Burela

A pé

Embarc.

Ámbito territorial da confraría: de punta Rueta a punta Nois

20

De xuño a agosto

Aparcamento de cabo Burela, aparcamento da praia de Ril, aparcamento da praia de Marosa, punta do Castro

C.P. Celeiro

A pé

Embarc.

Da ermida de San Tirso a punta Cabalo, incluíndo os illotes Os Netos e illa Gabeira

100

De xaneiro a decembro

Lonxa de Celeiro e porto de Portocelo

C.P. O Vicedo

Embarc.

Desde a marxe esquerda do río Escourido á marxe dereita do río Sor

80

De abril a setembro

Decembro

Lonxa do Vicedo

C.P. Ribadeo

A pé

De punta Promontoiro ás Carallas

58

De abril a decembro

As Pudias, punta Corbeira, área recreativa Areosa-Piñeira

C:P. San Cibrao

A pé

Embarc.

Da ermida de San Tirso a punta Rueta (incluíndo as illas de Cal, Ansarón e Farallóns)

75

Abril, de xuño a setembro e decembro

Local anexo á confraría; portos de Morás e Portocelo

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña, Mera, Lorbé e Sada (plan conxunto)

A pé

Embarc.

Ámbito territorial das confrarías da Coruña, Mera, Lorbé e Sada

144

De xaneiro a decembro

Embarcacións: dársena de Oza

C.P. Aguiño

A pé

Embarc.

Desde punta Castro ata a desembocadura do río Sieira, illas e illotes

201

De xaneiro a decembro

Zonas de traballo; punto de descarga (peirao de Aguiño)

C.P. Ares

Embarc.

De punta Segaño ata illas Mirandas

90

De xuño a setembro e decembro

Porto de Ares

C.P. Caión

A pé

Embarc.

De punta Alba a Pedra do Sal

160

De xaneiro a decembro

Lonxa de Caión

C.P. Camariñas

A pé

Embarc.

De punta Gallada a punta Villueira

160

De xaneiro a decembro

Arnela

C.P. Camelle

Embarc.

De punta Morelo a punta Gallada, incluíndo illas e illotes fronte á costa

146

De xaneiro a decembro

Porto de Ríos, porto da Lagoa, porto de Camelle

C.P. Cariño

Embarc.

De Pedra Barcelona ata a desembocadura do río Mera

132

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cariño

C.P. Cedeira

Embarc.

Do faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona

180

De xaneiro a decembro

Lonxa de Cedeira

C.P. Corme

A pé

Embarc.

Da enseada do río Anllóns a punta Nariga

140

De xaneiro a abril e de xuño a decembro

Zona A: praia da Ermida, praia de Balarés e camiño do Canteiro; zona B: merendeiro e cruzamento da Atalaia; zona C: merendeiro, aldea do Roncudo e mirador do Roncudo; zona D: aldea do Roncudo, Os Eolos e A Fontenla; zona E: praia da Barda, Santa Mariña, A Fontenla e punta Nariga; porto de Corme para as embarcacións

Lonxa de Corme

C.P. Espasante

Embarc.

De illa San Vicente ata punta Billardeira

172

De xaneiro a abril

De xuño a decembro

Peirao de Espasante

C.P. Ferrol

A pé

Embarc.

De faro de punta Frouxeira ata A Faísca

162

De xaneiro a decembro

Lonxa de Ferrol, punta Penencia, Lobadiz, A Cova e praia dos Botes

C.P. Fisterra

A pé

Embarc.

Da praia de Nemiña ata cabo Fisterra

A pé: 160

Emb.: 180

De xaneiro a decembro

A pé: zona A: cabo Fisterra; zona B: alto da Nave; zona C: praia da Arnela

Embarcación: embarcación de vixilancia e pantalán do peirao de Fisterra

C.P. Laxe

A pé

Embarc.

De punta Morelo a punta Padrón

90

De xaneiro a outubro

Decembro

Lonxa de Laxe

C.P. Lira

A pé

De punta Insua ata a desembocadura do río Larada

40

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira

Embarc.

De punta Insua ata a desembocadura do río Larada

82

De xaneiro a decembro

Lonxa de Lira

C.P. Malpica

A pé

Embarc.

De punta Nariga a Pedra do Sal, incluíndo illas Sisargas, baixos de Baldaio e demais illas e illotes fronte á costa en tres millas

165

De xaneiro a decembro

Lancha de vixilancia e nave de redes do porto de Malpica

C.P. Muros

A pé

De punta Insua a punta Uía

80

De xaneiro a decembro

Peirao de Muros

C.P. Muxía

A pé

Embarc.

De punta Piaduiro, marxe esquerda da desembocadura do río Grande, ata punta Nemiña, marxe dereita da desembocadura do río Castro (incluíndo illas e illotes)

155

De xaneiro a decembro

A pé:

Zona A: saída da pista de Moreira

Zona B: campo de Carlos

Zona C1: campo de Boubirón e A Barca

Zona C2: explanada da cetárea de Merexo

Embarcacións: rampla do peirao de Muxía

C.P. O Barqueiro-Bares

Embarc.

De punta Villardeira a punta da Barra

155

De febreiro a decembro

Peirao do Barqueiro, peirao de Bares, punta da Estaca de Bares e praia de Esteiro

C.P. O Pindo

A pé

Da desembocadura do río Xallas á desembocadura do río Larada e pedras adxacentes

40

De xaneiro a decembro

Portiño de Quilmas, Insuela e punta Caldebarcos

C.P. Porto do Son

A pé

Embarc.

De río Sieira a punta Cabeiro, illotes Os Bruios, Leixoes e Pedra do Con

152

De xaneiro a decembro

Zonas 1 e 2: furna de Laxe

Zona 3: punta Castro

Zona 4 : punta Sagrada

Zonas 5 e 6: peirao pesqueiro de Porto do Son

C.P. Ribeira

Embarc.

De punta Aguiúncho-Airó Grande ata punta Castro (illas e illotes Laxas e Pías de Castiñeira, Airós, Rúa, Carabancelo, Xidoiro Pedregoso, Corbeiros e Lobeiras)

30

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia da confraría nas zonas de extracción e lonxa de Ribeira

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

140

De xaneiro a decembro

Zona A: capela de San Sebastián, horizonte (en caso de mal tempo) e lonxa da Guarda

Zona B e zona C: horizonte e lonxa da Guarda

C.P. A Guarda

Embarcación

De punta Orelludas a punta dos Picos

100

De xaneiro a decembro

Peirao de Oia: zonas A e B

Peirao do porto da Guarda: zonas A, B, C, D

C.P. Aldán-Hío

A pé

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

15

Xaneiro, de xullo a setembro e decembro

Lonxa de Aldán

C.P. Baiona

A pé

Embarcación

De punta Orelludas a monte Ferro (punta Lameda), incluíndo as illas Estelas, Farallóns e Lourido

150

De xaneiro a decembro

A pé: zona I: Salgueira; zona II: porto do Castro; zona III: Pedra Rubia

Desde embarcación: embarcación da confraría e lonxa de Baiona

C.P. Bueu

Embarcación

De punta Lapamán a punta Morcegos. Illas Ons e Onza

160

De xaneiro a decembro

Área 1-N: Cova da Vella e arredor do Centolo; área 1-S: enseada Bastián de Val; área 2: enseadas de Fedorentos, Cova do Inferno e Caniveliñas e punta Freitoxa; área 3: praia sur de Onza, praia norte de Onza, zona oeste de Onza e zona leste de Onza; área 4-N: Liñeiros norte: abrigo do Estripeiral, saída do intermareal ou no cruzamento dos camiños; área 4-C: Liñeiros centro: abrigo do Estripeiral, abrigo de Liñeiros, saída do intermareal ou cruzamento dos camiños; área 4-S: Liñeiros sur: enseada de Caniveliñas, saída do intermareal ou cruzamento dos camiños; área 5: leste de Ons: porto de Ons; área 6-N: praia Ancoradoiro, aparcadoiro da praia de Ancoradoiro; área 6-S: praia de Lagos, aparcadoiro da praia de Lagos

C.P. Cangas

Embarcación

De punta Couso a punta Canaval e illas Cíes

140

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Cangas

C.P. O Grove

A pé

Embarcación

De punta Area Grande a punta Faxilda

100

De xaneiro a decembro, cunha veda do 1 ao 19 de setembro e do 16 de outubro ao 30 de novembro

Lonxa do Grove e na zona de extracción (vehículo/embarcación da confraría)

(1) Entidade:

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

C.P.

Confraría de pescadores

Cadro E: outros crustáceos

Especie

Períodos autorizados para o ano 2014

Nécora (Necora puber)

Do 1 ao 4 de xaneiro

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lumbrigante (Homarus gammarus)

Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo

Do 1 de xullo ao 31 de decembro

Lagosta (Palinurus elephas)

Do 1 de xaneiro ao 30 de setembro

Santiaguiño (Scyllarus arctus)

Do 1 de outubro ao 31 de decembro

Cangrexo (Carcinus maenas)

Todo o ano

Conguito (Macropipus corrugatus)

Todo o ano

Patulate (Macropipus depurador)

Todo o ano

Cadro F: plans de explotación de equinodermos

Provincia de Lugo

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. Celeiro

A pé

Desde a ermida de San Tirso a punta do Cabalo

20

De xaneiro a abril

Saídas dos bancos do Rego, Muiñelo, Arnela e lonxa de Burela

C.P. San Cibrao, Ribadeo, Burela e O Vicedo e A.M. San Cosme

A pé

Desde punta Furada ata As Carallas, agás desde a ermida de San Tirso a punta do Cabalo

40

De xaneiro a abril

Ribadeo: As Pudias, área recreativa Areosa-Piñeira e Punta Corbeira

Burela: lonxa de Burela

San Cibrao: instalacións da confraría, Portiño de Morás e Portocelo

San Cosme: saída dos bancos

C.P. O Vicedo, San Cibrao e Celeiro

(plan conxunto)

MSAS

Desde punta Pena Furada ata As Carrallas, agás a zona comprendida entre a punta do dique norte do porto de Alcoa e o faro de San Cibrao

100

De xaneiro a abril

Novembro e decembro

Lonxas do Vicedo e Celeiro, instalacións da confraría de Burela, local anexo á confraría de San Cibrao

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Coruña e Barallobre

(plan conxunto)

MSAS

De punta Langosteira a punta Segaño

50

De xaneiro a abril e decembro

Lonxas da Coruña e Barallobre; portos de Lorbé e Ares

C.P. Aguiño e Ribeira (plan conxunto)

MA

MSAS

Bicheiro

Illa de Sálvora, costa e illotes adxacentes, agás as seguintes zonas de exclusión: na Illa de Sálvora, entre petóns do Avo, O Espiño, Laxa Brava e punta Besugueiros; en Sagres: entre O Pardón de Fóra, Petón do Mouro e Ínsua Longa

De punta Falcoeiro ata río Sieira, incluíndo illotes adxacentes (Falcoeiro, Basoñas e outros)

47

De xaneiro a marzo

Peirao de Aguiño

C.P. Cariño

MSAS

Pedra Barcelona, pola parte oeste, ata punta Castro de Vilela

60

De xaneiro a abril e decembro

Peirao de Cariño

C.P. Cedeira

MSAS

Desde o faro da punta da Frouxeira ata Pedra Barcelona, agás a reserva integral e as ZEP-I e ZEP-II

30

De xaneiro a abril

Lonxa de Cedeira

C.P. Espasante

A pé

De illa San Vicente ata punta Vilardeira

10

De xaneiro a abril

Peirao de Espasante e lonxa de Ortigueira

C.P. Ferrol

MSAS

De faro de punta Frouxeira ata a ponte da Faísca

60

De xaneiro a marzo

Decembro

Peirao de Ferrol

C.P. Lira

A pé

De punta Insua á desembocadura do río Larada

20

De xaneiro a abril, novembro e decembro

Lonxa de Lira

C.P. Lira, Fisterra e Corcubión (plan conxunto)

MA

MSAS

Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua

70

No ámbito da reserva: 50

De xaneiro a abril

De novembro a decembro

Peiraos e lonxas de Lira, Fisterra e Corcubión

Cando se faene no ámbito da reserva: rampla norte do peirao de Lira

C.P. Malpica, Corme, Laxe, Camelle, Camariñas e Muxía (plan conxunto)

MSAS

Zona VI: de cabo Touriñán a punta Langosteira

30

De xaneiro a abril

Lonxas de Muxía, Camariñas, Camelle, Laxe, Corme e Malpica

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

45

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Porto de Oia, Horizonte, lonxa da Guarda e A Grelo

C.P. A Guarda

MSAS

De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima)

80

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Peiraos da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. Aldán

MA

MSAS

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

30

De xaneiro a marzo

De novembro a decembro

Embarcación de vixilancia

Lonxa da confraría de Aldán

C.P. Baiona

A pé

MSAS

De punta Orelluda a praia da Abra (excluída), incluíndo as illas Estelas

A pé: 50

MSAS: 120

De xaneiro a abril e de outubro a decembro

Lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Portonovo e Sanxenxo

(plan conxunto)

MSAS

De punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso, de punta Couso a punta Morcegos e illas Ons e Onza

100

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Lonxas de Bueu e de Portonovo

C.P. Cangas

MA

MSAS

Entre punta Canaval e punta Couso, illas Cíes

125

De xaneiro a abril

De outubro a decembro

Zona de extracción pola embarcación de vixilancia; lonxa de Cangas

C.P. O Grove

MA

MSAS

De punta Faxilda (agás A Lanzada) á punta Moreira, de praia de Con Roibo a peirao do Grove, Pedras Salvorés, Baixos dos Mezos e dos Esqueiros

65

Xaneiro, febreiro, novembro e decembro

Peiraos do porto de San Vicente, do porto de Meloxo e do porto do Grove, lonxa do Grove e embarcación de vixilancia

C.P. Vigo

MA

MSAS

De Rande á praia de Abra (esta última excluída)

86

De xaneiro a marzo

De outubro a decembro

Zona de traballo e lonxas de Canido e Vigo

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro G: plans de explotación de solénidos

(Navalla, longueirón e longueirón vello)

(Ensis arcuatus, Ensis siliqua, Solen marginatus)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Pobra do Caramiñal

N

MA

De punta Galduario a punta Corna, arrecife de Aroñe e de punta Galduario a punta Peralto

150

De xaneiro a setembro e decembro

Embarcacións praia de Raposiños e punta Costadal e embarcacións dos xefes de equipo

C.P. Aguiño

N

MA

MSAS

Zonas de autorización

175

De xaneiro a decembro

Zona de traballo e punto de descarga (peirao de Aguiño)

C.P. Aguiño e Ribeira

(plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

Praia da Ladeira e zonas de libre marisqueo adxacentes ás autorizacións das dúas confrarías (agás O Carreiro)

Praia da Ladeira: 20

Resto das zonas: 38

Praia da Ladeira: de xuño a setembro

Resto das zonas: de abril a setembro

Zonas de traballo e peiraos de Aguiño e Ribeira

C.P. Cabo de Cruz

N

MA

De punta Peralto ata punta Pedra Rubia

70

De abril a setembro e decembro

Embarcación de vixilancia na zona de traballo

C.P. Camariñas e Muxía

(plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

De punta Sandía á desembocadura do río Lago: praias de Lago e de Barreira e infralitoral entre a praia de Barreira e punta Sandía

Enseada de Merexo: praias de Area Maior, Loureiro e de Borreiros

Praia da Cruz

Por fóra da praia de Mozogondón

Centro da ría que se estende ata a zona fronte á praia de Barreira e desembocadura do río Grande de ponte do Porto

120

De xaneiro a decembro

Nos propios bancos de traballo e nas

lonxas de Camariñas e Muxía

C.P. Fisterra, Corcubión e Lira (plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

Zona V: de cabo Touriñán a punta Insua

235

Praia de Carnota: 60

De xaneiro a decembro

Praia de Carnota: de abril a novembro

Nas zonas de extracción e nos peiraos e lonxas de Fisterra, Corcubión e Lira

Praia de Carnota: rampa norte do peirao de Lira

C.P. Fisterra

Lon

A pé

Praias de Sardiñeiro e Langosteira

90

De xaneiro a decembro

Praias de Langosteira e de Sardiñeiro, lonxa de Fisterra

C.P. Laxe e Corme

(plan conxunto)

N, Lon

MA

MSAS

Praia de Laxe, praia da Hermida, praia de Osmo, banco Riocobo e praia de Rebordelo

75

De maio a setembro

Embarcación de vixilancia, lonxas de Corme e Laxe

C.P. Muros

N, Lon

A pé

Praia de Abelleira, praia da Virxe e praia de Ventín

16

De xaneiro a decembro

Bornalle e Liñares (Abelleira), Ventín e Anido (na praia da Virxe)

C.P. Muros

N, Lon

MA

MSAS

De punta Insua a punta Uía

235

De xaneiro a decembro

Embarcación de vixilancia nas zonas de traballo e lonxas de Muros e Esteiro

C.P. Noia

N, Lon, LonV

MA

MSAS

Na costa norte, desde punta Uía ata porto Siavo, incluíndo a cara interna da illa da Creba e exceptuando a zona portuaria, a zona dos asteleiros e a canle de navegación

Na costa sur, desde punta Batuda ata punta Redondelo

140

De xaneiro a decembro

Na zona de traballo

C.P. Palmeira

N, Lon

MA

Punta Aguiúncho, illote de Grades e punta da Corna

150

De xaneiro a decembro

Nave da confraría no porto de Palmeira

C.P. Palmeira

LonV

A pé

Praia da Corna

40

De xaneiro a decembro

Na zona de traballo

C.P. Porto do Son e Portosín, (plan conxunto)

N, Lon, LonV

MA

MSAS

De punta Batuda a río Sieira

150

De xaneiro a decembro

Peirao de Porto do Son e Portosín

Embarcacións participantes nas zonas de traballo cando se traballe con subministración de aire desde superficie

C.P. Ribeira

N, Lon

MA

Bancos de Coroso-Río Grande-Río Azor, Insua-Airó e Castiñeiras

130

De marzo a decembro

Zona de extracción (Coroso,Touro) e lonxa de Ribeira

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Especie (2)

Modalidade (3)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

N, LonV

MA

MSAS

Desde As Sapeiras de Terra ata punta Quilme, Areoso, Camallón, Roncadeiras, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

219

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre febreiro e xuño, en función do índice de condición gonadal

Con Cerrado, Arnela, Roncadeiras, Areoso, O Vao e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

N, Lon

MA

MSAS

De punta Alada a punta Morcegos cara ao interior da ría

208

De xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre xaneiro e marzo, e para o longueirón entre marzo e xullo, en función do índice de condición gonadal

Embarcación de vixilancia, embarcación participante no plan e lonxa de Aldán

C.P. Baiona

N, Lon

MA

MSAS

De puntal da Serra a punta do Boi

60

De xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre febreiro e maio, e para o longueirón nos meses de maio e xuño

Embarcación da confraría, lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó, Sanxenxo (plan conxunto)

N, Lon, LonV

MA

MSAS

De punta Faxilda a punta Morcegos, illas Ons e Onza

N: 211

Lon: 40

N: de xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses de febreiro a marzo

Lon: extraerase no período de veda da navalla

Zona de traballo mediante a embarcación de vixilancia

C.P. Cambados

N, LonV

MA

MSAS

Do Rego do Alcalde (Lañeiras de Fóra) á baliza de Orido, Arnela-Galiñeiro, Tragove, Tereixiñas e As Lobeiras

110

De xuño a outubro

Embarcación de vixilancia da confraría, batea de control e lonxa de Tragove

C.P. Cangas

N, Lon

MA

MSAS

De punta Canaval a punta Couso e illas Cíes

240 (máximo de 50 para LonV)

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos para a navalla entre febreiro e maio e cunha veda para longueirón nos meses de maio e xuño

Embarcación na zona de produción, porto de atracamento e lonxa de Cangas

C.P. Moaña e Cíes Artesanais, S. Coop.Galega (plan conxunto)

N

MA

MSAS

De Rande a petóns de Canaval: bancos da Tella, Costal Domaio, Borna, Arroás, Cocho, Con, Tirán Terra, Tirán Fóra, Rande (excluíndo a zona que vai desde Rande ata punta Travesada)

190

De xaneiro a decembro, cunha veda de dous meses consecutivos entre febreiro e maio

Zona de traballo

C.P Moaña. Cíes Artesanais, SCG, C.P. Redondela e Vilaboa (plan conxunto)

N

MA

MSAS

Desde Rande a punta Travesada

20

Xuño-agosto

Na zona de traballo e nas lonxas de Vilaboa, Redondela e Moaña

C.P. O Grove

N, Lon

MA

MSAS

Enseada da Lanzada (praia da Lanzada, praia de Area da Cruz e Raeiros), praia da Mexilloeira, praia Area das Pipas, praia Area de Reboredo, Lombo de Rons-Migalliñás, Lombo das Sinas, enseada do Grove

250

De xaneiro a decembro, respectándose o período de veda establecido para a navalla nas diferentes subzonas de explotación

Embarcación de vixilancia, peiraos de Meloxo, San Vicente, A Toxa e do Grove e lonxa do Grove

C.P. Redondela, Vilaboa (plan conxunto)

N

MA

MSAS

De punta Travesada ata o peirao de San Adrán de Cobres e desde a ponte de Rande ata punta Pías

50

Xuño, xullo, agosto e decembro

Zonas de traballo e lonxas de Vilaboa, Redondela e Vigo

C.P. Vigo

N, Lon

MA

MSAS

De puntal da Serra á ponte de Rande

N: 218

L: 75

Navalla: de xaneiro a decembro, cunha veda para a navalla de dous meses consecutivos entre febreiro e maio Para o longueirón: febreiro, marzo, xullo, agosto e setembro, cunha veda nos meses de maio e xuño

Zona de traballo e lonxas de Canido e Vigo

C.P. Vilanova

N, LonV

MA

As Sinas, Con Grande e As Carballas

250

De xaneiro a decembro, cunha veda cando menos dun mes e medio para a navalla, en función do índice de condición gonadal

Zona de traballo e lonxa de Vilanova

(1) Entidade

(2) Especies

Abreviatura

Abreviatura

Nome comercial

Nome científico

A.M.

Asociación de mariscadoras

N

Navalla

Ensis arcuatus

C.P.

Confraría de pescadores

Lon

Longueirón

Ensis siliqua

LonV

Longueirón vello

Solen marginatus

(3) Modalidade

Abreviatura

MA

Mergullo en apnea

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro H: plans de explotación de peneira (Haliotis tuberculata)

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. Fisterra, Corcubión e Lira (plan conxunto)

MA

MSAS

De cabo Touriñán a punta Insua, excepto a zona incluída na reserva mariña de interese pesqueiro Os Miñarzos

40

Xaneiro, maio e de setembro a novembro

Zona de produción e peiraos e lonxas de Corcubión e Fisterra

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De punta Salinas a punta Quilme, Areoso, Camallón, punta Testos, punta Niño do Corvo, Area Secada e punta Cabalo

50

De xaneiro a marzo

De novembro a decembro

Areoso, Arnela, Roncadeiras e lonxa da Illa de Arousa

C.P. Aldán-Hío

MA

MSAS

De punta Couso a punta Morcegos cara ao interior da ría de Aldán

60

De xaneiro a maio e de outubro a decembro

Na embarcación de vixilancia nos puntos de punta Alada e punta Niño do Corvo. Lonxa de Aldán

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Portonovo, Raxó, Sanxenxo (plan conxunto)

MA

MSAS

No norte da ría: de punta Faxilda a punta Aguillóns, illa de Tambo (con Corbeiro). Illas Ons e Onza

No sur da ría: do faro sur da illa de Tambo á esquina oeste da Escola Naval de Marín e ata punta Morcegos

60

De xaneiro a marzo

De outubro a decembro

Zona de produción e lonxas de Bueu, Campelo, Marín e Portonovo

C.P. Cangas

MA

MSAS

Zona sublitoral rochosa entre punta Canaval e punta Couso, incluíndo illas Cíes (agás de cabo Bicos a punta Cabaliños)

50

De xaneiro a xullo

De outubro a decembro

Zona de traballo e lonxa de Cangas

C.P. O Grove

MA

MSAS

De punta Moreira a punta San Vicente

60

De xaneiro a xullo e de outubro a decembro

Peiraos de San Vicente e de Meloxo e lonxa do Grove

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

Cadro I: plans de explotación de algas

Litoral da Comunidade Autónoma galega

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

Algamar, S.L.

A pé

Litoral de Galicia, agás ámbito das reservas mariñas de interese pesqueiro e o Parque Nacional das Illas Atlánticas

168

De xaneiro a setembro e decembro

---

Central Galaica de Plantas Medicinais

A pé

Litoral de punta Chirlateira a punta Langosteira

36

De xuño a setembro

----

Ceamsa, S.L.

A pé

Litoral de Galicia, agás ámbito das reservas mariñas de interese pesqueiro e o Parque Nacional das Illas Atlánticas

98

De marzo a outubro

---

Conservas y Ahumados LOU, S.L.

A pé

Litoral de Galicia, agás ámbito das reservas mariñas de interese pesqueiro e o Parque Nacional das Illas Atlánticas

35

De maio a setembro

---

Conservas Mar de Ardora, S.L.

A pé

Zonas rochosas do intermareal: de punta Aferroes a punta de Aguete ou Chirleu; de punta Festiñanzo a cabo Corrubedo, agás o esteiro do Ulla, de punta Corrubedo a cabo Touriñán, agás de punta Arnela á desembocadura do río Xallas e o ámbito da Remip Os Miñarzos; de cabo Touriñán a punta Queimada, agás de punta Xanleira ata punta Gallada; de punta Lapachán a punta Fuciño do Porco, agás o ámbito da Remip ría de Cedeira; de punta Fuciño do Porco ata punta de Penas Brancas

110

De xaneiro a decembro

---

Porto-Muíños, S.L.

A pé

Litoral de Galicia, agás ámbito das reservas mariñas de interese pesqueiro e o Parque Nacional das Illas Atlánticas

180

De xaneiro a decembro

---

Provincia da Coruña

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. Camariñas

MA

MSAS

De punta Chorente a punta Gallada

18

De xaneiro a setembro

Lonxa de Camariñas

C.P. Camariñas

A pé

De punta Xanleira ata punta Gallada

20

De maio a outubro

Lonxa de Camariñas

C.P. Camelle

MA

MSAS

De punta Morelo a punta Gallada

30

De maio a setembro

Peirao de Camelle

C.P. Corcubión

A pé

Desde a praia do Rostro ata a desembocadura do río Xallas

40

De xaneiro a decembro

Lonxa de Corcubión

C.P. Muros

MA

MSAS

Submareal rochoso entre punta Ínsua e punta Uía

40

De xaneiro a xullo

Zona de produción

Peiraos de Muros e Esteiro

Provincia de Pontevedra

Entidade (1)

Modalidade (2)

Zona de traballo

Días máx. extracción

Épocas probables
de extracción

Puntos de control

C.P. A Illa de Arousa

MA

MSAS

De punta Salinas a punta Quilma, Areoso, Camallón, de punta Testos a punta Campelo e de punta Aguiúncho a punta Furado

60

De xaneiro a agosto

Areoso, Arnela, Roncadeiras, Con Cerrado e Lonxa da Illa

C.P. A Guarda

MA

MSAS

De punta Orelludas a punta dos Picos (zona marítima)

60

De xaneiro a decembro

Peirao do porto da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. A Guarda

A pé

De punta Orelludas a punta dos Picos

32

De xaneiro a decembro

Peirao do porto da Guarda e de Santa María de Oia

C.P. Aldán-Hío

MA

MSAS

De punta Couso a punta Preguntoiro, cara ao interior da ría

50

De febreiro a xullo

Lonxa de Aldán

Baiona

A pé

MSAS

De punta Orelludas á praia de Abra (excluída)

60

De xaneiro a decembro

Lonxa de Baiona

C.P. Bueu, Lourizán, Marín, Pontevedra, Raxó, Portonovo, Sanxenxo (plan conxunto)

MSAS

Interior das liñas imaxinarias de punta Faxilda a punta Centolo, de punta Galera a punta Couso e de punta Couso a punta Preguntoiro. Cara oeste das illas Ons e Onza

146

De marzo a setembro

Lonxas de Bueu, Campelo, Marín e Portonovo

C.P. Cangas

MSAS

De praia Canaval a punta Couso e illas Cíes

100

De xaneiro a agosto

Por terra: rampla de descarga do porto de Cangas e lonxa de Cangas

Por mar: Faro Borneira, Pedra Cantareira e praia de San Martiño

C.P. Moaña

MA

MSAS

De petóns de Canaval a Rande

60

De xaneiro a xullo

Rande, Tella, Costal Domaio, A Borna, Arroás, Tirán, lonxa de Meira

C.P. Vigo

MA

MSAS

De cabo de Mar á praia de Abra

60

De febreiro a xullo

Na zona de traballo e nas lonxas de Canido e Berbés

(1) Entidade

(2) Modalidade

Abreviatura

Abreviatura

A.M.

Asociación de mariscadoras

MA

Mergullo en apnea

C.P.

Confraría de pescadores

MSAS

Mergullo con subministración de aire desde superficie

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file