Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 9 Mércores, 15 de xaneiro de 2014 Páx. 1581

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas.

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se establece na Comunidade Autónoma de Galicia a normativa reguladora para a homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas, así como para a obtención do carné de manipuladores destes produtos, establece no seu artigo 8.6 que os ministerios de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo comunicarán aos organismos responsables na Comunidade Autónoma a homologación dos ditos cursos e no seu artigo 9 a obrigatoriedade de que o organismo oficial responsable publique no Diario Oficial de Galicia a información correspondente a cada curso que se vai realizar.

En consecuencia, anúnciase a realización dun curso de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico, homologado polas direccións xerais de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Política Social e de Agricultura do Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño, solicitado pola entidade Diversey España, S.L., de acordo coas seguintes bases:

1. Denominación do curso: curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel básico.

2. Entidade organizadora: Diversey España, S.L.

3. Datas: do 27 ao 29 de xaneiro de 2014.

4. Lugar de realización: Begano, S.A.

Avda. Alfonso Molina, s/n.

15008 A Coruña.

5. Número de prazas: máximo 25 alumnos.

6. Dirixido a: todo o persoal auxiliar das empresas que apliquen e/ou manipulen produtos biocidas.

7. Criterios de selección: por rigorosa orde de recepción de inscricións.

8. Presentación de solicitudes: solicitude segundo modelo anexo.

9. Programa:

Día 27.1.2014

6.00-9.00 h

Praguicidas e biocidas. Clasificación. Xeneralidades e modo de acción. Lexislación.

9.00-10.00 h

Identificación e clasificación dos principais praguicidas.

10.00-11.00 h

Riscos para o home derivados da utilización dos praguicidas.

11.00-12.00 h

Pragas de roedores. Estudo dos roedores. Raticidas para ratos e ratas. Desratización activa e pasiva.

12.00-14.00 h

Pragas de insectos e ácaros. Estudo destes. Insecticidas e acaricidas. Métodos de loita antivectorial en ambientes urbanos. Control integral de pragas.

Día 28.1.2014

6.00-7.00 h

Desinfección. Produtos usados. Técnicas.

7.00-8.00 h

Equipamentos de aplicación. Manexo de equipamentos de tratamento con biocidas.

8.00-10.00 h

Praguicidas e ambiente. Problemas que expón. Destrución de envases.

10.00-12.00 h

Elaboración dun plan integral de control de pragas dun local, establecemento ou industria alimentaria.

12.00-14.00 h

Hixiene e seguridade no seu manexo e aplicación.

Día 29.1.2014

9.00-10.00 h

Equipamentos de protección individual, normas de seguridade no manexo e aplicación de biocidas.

10.00-12.00 h

Prevención, diagnóstico e primeiros auxilios no caso de intoxicación por praguicidas.

12.00-13.00 h

Primeiros auxilios no caso de intoxicación.

13.00-14.00 h

Exame final.

10. Certificado de superación do curso: é obrigatoria a asistencia a todas as sesións do curso. Finalizado este, a entidade organizadora realizará as probas pertinentes que avalíen os coñecementos adquiridos polos alumnos e, no caso de superalas, expedirá o certificado correspondente, co cal poderá solicitar á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade o carné de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico.

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2013

Sonia Martínez Arca
Directora xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

ANEXO
Ficha de solicitude de inscrición

Curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel básico

Entidade organizadora: Diversey España, S.L.

Datas: do 27 ao 29 de xaneiro de 2014.

Lugar de realización do curso: Begano, S.A.

Avda. Alfonso Molina, s/n.

15008 A Coruña.

Duración: 20 horas teórico-prácticas e 1 hora de avaliación.

Horario: das 6.00 ás 14.00 horas, agás o día 29 de xaneiro de 2014, que será en horario das 9.00 ás 14.00 horas.

Nº de prazas: máximo 25 alumnos.

Presentación de solicitudes: enviaranse a Diversey España, S.L., r/ Retama, nº 7, piso 7º, 28045 Madrid. Teléfonos: 608 77 30 21/678 64 53 25 ou por correo electrónico: javier.monerris@sealedair.com

Nome e apelidos ...................................................................................................................

NIF/DNI .................................................................................................................................

Enderezo ...............................................................................................................................

CP ............................................................Localidade.............................................................

Teléfono ...................................................Correo electrónico.................................................