Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 13 Martes, 21 de xaneiro de 2014 Páx. 2121

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 8 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal sanitario diplomado e de formación profesional deste organismo.

Coa finalidade de garantir o dereito á mobilidade voluntaria do persoal estatutario recoñecido no artigo 17 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, pola que se aproba o Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, o artigo 27 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, prevé a convocatoria periódica, preferentemente cada dous anos, dun concurso de traslados en que poderán participar os profesionais que tomasen posesión na praza desempeñada cun ano de antelación, como mínimo, á finalización do prazo de presentación de instancias.

Tendo sido convocado o último concurso de traslados para a provisión de prazas básicas das categorías sanitarias, nivel de diplomado e formación profesional, o 22 de xullo de 2010 (DOG nº 143, do 28 de xullo), xa resolto, procede convocar un novo concurso de traslados que posibilite ao persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde destas categorías así como ao procedente doutros servizos de saúde o exercicio do dereito á mobilidade.

Como novidade, e co obxecto de facilitar a participación dos profesionais nel, así como simplificar a súa tramitación, a xestión do proceso efectuarase a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES), punto de encontro telemático entre o Servizo Galego de Saúde e os profesionais e persoas aspirantes que participen nos procesos de selección e provisión de prazas convocados por este organismo, de forma tal que a formalización das instancias de participación e o rexistro dos requisitos e méritos das persoas que soliciten participar será efectuada por estas telematicamente.

En virtude do exposto, este centro directivo, logo de negociación coa representación sindical no seo da mesa sectorial de negociación e en uso das competencias atribuídas polo artigo 4.1.b) da Orde do 5 de xullo de 2012, sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde (DOG nº 139, do 20 de xullo),

RESOLVE:

Primeiro

Publicar a convocatoria do concurso de traslados para a provisión das prazas básicas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde das categorías relacionadas no anexo III desta resolución así como aprobar as bases e o baremo de méritos que rexerán a convocatoria, contidos respectivamente nos anexos I e II desta.

Segundo

1. Esta convocatoria e as súas bases vinculan a Administración e os que participen nela.

2. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, e artigo 4.1.k) da Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente no prazo de dous meses contados desde a mesma data, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

3. Así mesmo, cantos actos administrativos sexan ditados na tramitación deste procedemento poderán ser impugnados polas persoas interesadas de acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

4. Os recursos contencioso-administrativos que se interpoñan contra esta convocatoria ou calquera acto integrante do concurso de traslados serán anunciados no Diario Oficial de Galicia ou, se é o o caso, notificados individualmente a cantos aparezan como interesados, para os efectos do seu emprazamento.

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2014

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO I
Bases

I. Normas xerais.

Primeira

1.1. Convócanse, para a súa provisión, as prazas básicas vacantes de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde das categorías que, para cada centro, se especifican no anexo III desta resolución.

1.2. O concurso rexerase por estas bases así como polo establecido no artigo 37 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, e os artigos 27 e seguintes do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde.

Segunda

2.1. A formalización das solicitudes de participación así como o rexistro dos méritos para a súa posterior valoración será efectuado polas persoas concursantes a través do currículo do profesional habilitado electronicamente (FIDES/expedient-e), ao cal se accederá na forma que se indica no anexo VI.

2.2. As prazas serán adxudicadas aos concursantes de acordo coa orde de prelación que resulte da aplicación do baremo de méritos que se publica como anexo II desta resolución.

2.3. Serán valorados unicamente os méritos causados polo/a concursante ata o día inmediatamente anterior, incluído, ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia que consten rexistrados e acreditados na forma e prazo que se indican nestas bases.

2.4. En caso de empate na puntuación final, resolverase a favor do/da concursante que acredite máis tempo traballado como persoal estatutario fixo nas institucións sanitarias do Sistema nacional de saúde. De persistir o empate resolverase a favor do/da concursante que acade a maior puntuación na epígrafe de experiencia profesional. Por último, decidirá a maior idade.

II. Requisitos de participación.

Terceira. Persoal que poderá participar voluntariamente no concurso de traslados

Poderá participar voluntariamente no concurso de traslados o seguinte persoal estatutario fixo:

3.1. O persoal estatutario fixo da mesma categoría, que estea desempeñando ou teña praza reservada nas institucións sanitarias dos servizos de saúde do Sistema nacional de saúde, sempre que tomase posesión da praza estatutaria desempeñada cun ano de antelación, como mínimo, á finalización do prazo de presentación de solicitudes para participar no concurso.

3.2. O persoal estatutario fixo dos servizos de saúde do Sistema nacional de saúde en situación distinta á de activo e que non teña reserva de praza da mesma categoría, sempre que reúna os requisitos legais e regulamentarios para incorporarse ao servizo activo o último día do prazo de presentación de solicitudes para participar no concurso.

3.3. De conformidade co establecido na disposición adicional segunda do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, para a provisión de prazas das unidades e servizos de atención primaria tamén poderá participar o persoal diplomado sanitario con vínculo de fixeza nunha praza do modelo tradicional de atención primaria en igualdade de requisitos e condicións que o resto do colectivo.

O participante que obteña praza quedará integrado no novo modelo de atención primaria nos termos previstos na disposición transitoria primeira do Decreto 200/1993, do 29 de xullo, de ordenación de atención primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, e normativa complementaria.

Cuarta. Persoal que deberá participar obrigatoriamente no concurso de traslados

4.1. Terá a obriga de participar no concurso de traslados o persoal estatutario fixo que estea en situación de reingreso provisional ao servizo activo no Servizo Galego de Saúde, que deberá solicitar necesariamente, por orde de preferencia, todas as prazas da súa categoría convocadas na área sanitaria á cal pertenza a praza que desempeña con carácter provisional.

4.2. O/a reingresado/a provisional que non obteña praza definitiva no concurso que se convoque, solicitando todas as da súa categoría convocadas na área sanitaria de pertenza, poderá optar por obter un novo destino provisional nalgunha das prazas que resulten vacantes como consecuencia da resolución deste concurso ou pasar á situación de excedencia voluntaria.

4.3. O reingresado provisional que non participe no concurso ou non obteña praza e non solicitase todas as da súa categoría, convocadas na área sanitaria de pertenza, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria.

Quinta. Capacidade funcional

5.1. A persoa interesada deberá reunir a capacidade funcional necesaria para atender as funcións propias do posto a que concursa con suxeición ao réxime organizativo da prestación laboral que este teña asignado. A acreditación de tal requisito efectuarase mediante declaración asinada polo profesional no formulario de solicitude.

5.2. O persoal estatutario que participe no concurso de traslados e teña recoñecida unha discapacidade que requira de adaptación deberá facelo constar na instancia de participación achegar xunto con esta certificado de discapacidade, ditame técnico facultativo da limitación que posúe así como a/s adaptación/s que require.

5.3. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que participe no concurso de traslados e tivese adaptado o posto ou condicións de traballo da praza de orixe por razón de protección da saúde, consonte o procedemento establecido na Orde do 16 de setembro de 2008 (DOG nº 189, do 30 de setembro), e requira manter a dita adaptación no/s destino/s solicitado/s, deberá facelo constar na instancia de participación e achegar xunto con esta a resolución da xerencia respectiva pola cal se autorizou a dita adaptación.

5.4. Unha comisión técnica especializada que se constituirá para o efecto no Servizo Galego de Saúde, e cuxa composición se publicará na páxina web do organismo, valorará as solicitudes dos/as concursantes que manifestasen algunha limitación que requira de adaptación co obxecto de acreditar a procedencia ou non da adaptación requirida e a compatibilidade co desempeño do/s posto/s solicitado/s. Instruído o procedemento e previamente á emisión da resolución que proceda darase trámite de audiencia á persoa interesada.

A incompatibilidade das limitacións e/ou adaptacións requiridas coas funcións propias do posto a asignar suporá a perda do dereito á adxudicación de tal posto de destino.

5.5. Os efectos da declaración sobre capacidade funcional estenderanse ata a toma de posesión na praza adxudicada. Calquera modificación na capacidade funcional que sobreveña durante a tramitación do concurso deberá ser comunicada á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde achegando a documentación que acredite a dita modificación.

As modificacións na capacidade funcional que requiran da realización dalgunha adaptación nos postos solicitados serán valorados pola comisión técnica prevista na base 5.4.

III. Procedemento.

Sexta. Solicitudes de participación no concurso

6.1. Cada concursante deberá cubrir unha única solicitude de participación por categoría, en modelo normalizado, a través da Oficina Virtual do Profesional (FIDES/expedient-e/Sección de Procesos), á cal se accederá seguindo as instrucións que se establecen no anexo V, e que logo de confirmada electronicamente deberá imprimir, asinar e presentar nos lugares e prazo indicados na base sétima e oitava, respectivamente.

6.2. Os/as participantes poderán solicitar, por orde de preferencia, todas as prazas que consideren convenientes, tanto das ofertadas no anexo III da resolución de convocatoria como daqueloutras non ofertadas indicadas no anexo IV.

6.3. A solicitude de praza nun centro ou complexo hospitalario supón a petición da totalidade das prazas convocadas neste do anexo III, así como as que queden vacantes no dito centro como consecuencia da resolución do concurso e, polo tanto, sexan susceptibles de seren adxudicadas en resultas.

A solicitude de praza nun centro de atención primaria supón a petición da totalidade das prazas do mesmo réxime de xornada convocadas no devandito centro no anexo III, así como as que queden vacantes do mesmo réxime de xornada no centro como consecuencia da resolución do concurso e, por tanto, sexan susceptibles de seren adxudicadas en resultas.

6.4. Non se admitirán as solicitudes que conteñan algunha emenda, marca ou riscada no formulario de participación e petición de prazas así como en calquera dos documentos acreditativos do cumprimento dos requisitos de participación.

6.5. As renuncias á participación no concurso así como as modificacións que, con carácter excepcional, resulte necesario efectuar polo/a concursante nalgún dos datos contidos na solicitude de participación impresa efectuaranse mediante escrito dirixido á mesma unidade de validación á cal se dirixa a instancia de participación e no cal se indicará con claridade a modificación que se pretende. Tal solicitude de renuncia/modificación deberá presentarse, xunto coa instancia á cal modifica ou copia desta, a través do procedemento e prazo previstos na cláusula sétima e oitava.

6.6. Transcorrido o prazo para a presentación de solicitudes, non se admitirán as modificacións das solicitudes previamente presentadas nin as renuncias á participación no concurso. Así mesmo, non se admitirá a presentación de novos documentos.

Sétima. Lugar de presentación

As solicitudes de participación no concurso dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de solicitude e deberán presentarse no Rexistro Xeral dos servizos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, ou a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e demais lugares previstos no artigo 10 do Decreto 191/2011, do 22 de setembro, de organización e funcionamento dos rexistros da Administración xeral e das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia.

Oitava. Prazo de presentación

O prazo para a presentación das solicitudes de participación no concurso será dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Novena. Efectos derivados da solicitude de participación no concurso

9.1. A solicitude de participación no concurso de traslados formalmente presentada será vinculante para o peticionario e o destino adxudicado será irrenunciable agás que a renuncia estea motivada pola obtención de praza en virtude da resolución dun procedemento de mobilidade voluntaria convocado por outra Administración pública ou servizo de saúde.

9.2. A falsidade na acreditación documental de calquera mérito ou requisito así como a participación no procedemento en fraude de lei determinará a exclusión do profesional da participación no concurso, logo de resolución motivada do órgano convocante, sen prexuízo das demais responsabilidades que procedan.

Décima. Acreditación de requisitos e méritos

10.1. Requisitos de participación no concurso.

1. Os requisitos de participación neste concurso deberán reunirse dentro do prazo de presentación de solicitudes e manterse durante a tramitación do procedemento ata a toma de posesión do destino adxudicado.

2. O persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde que solicite participar no concurso de traslados non terá que rexistrar electronicamente no formulario de inscrición o cumprimento dos requisitos de participación fixados na cláusula terceira e cuarta das presentes bases, que aparecerán cubertos no formulario. Así mesmo, non terá que presentar ningunha documentación acreditativa do cumprimento de tales requisitos agás que participe desde a situación de excedencia por prestación de servizos no sector público, suposto en que deberá achegar xunto coa solicitude de participación unha copia compulsada da resolución pola que se autorizou tal excedencia.

3. O persoal estatutario fixo procedente doutro servizo de saúde que solicite participar no procedemento deberá rexistrar electronicamente no formulario de inscrición os requisitos de admisibilidade establecidos na cláusula terceira e cuarta e acreditar o seu cumprimento mediante a presentación, xunto coa solicitude de participación, da seguinte documentación:

Para o persoal que participe desde a situación de activo:

– Copia compulsada do nomeamento como persoal estatutario fixo na categoría desde a que concursa.

– Copia compulsada da dilixencia de toma de posesión no último destino definitivo obtido ou, de ser o caso, resolución de reingreso provisional.

– Certificación orixinal de servizos prestados expedida pola Unidade de Recursos Humanos do centro en que actualmente presta os seus servizos con carácter definitivo, segundo se indica no anexo V da presente resolución.

Consonte se indica na base 10.3, o/a concursante deberá proceder ademais a rexistrar no seu expediente electrónico o período de servizos acreditado na dita certificación para que poida ser tido en conta como mérito para valorar na fase de baremación.

Para o persoal que participe desde unha situación distinta á de activo:

– Copia compulsada da resolución pola que se declara a situación administrativa desde a cal concursa.

4. A falta de acreditación pola persoa interesada do cumprimento dos requisitos de admisibilidade determinará a súa exclusión do proceso de provisión.

10.2. Méritos.

Os méritos, recollidos no anexo II, valoraranse con referencia ao día inmediatamente anterior, incluído, ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Tales méritos deberán estar debidamente rexistrados no sistema informático Fides/expedient-e e acreditados documentalmente pola persoa interesada na data límite de finalización do prazo de presentación de solicitudes. Non será obxecto de valoración neste concurso de traslados ningún mérito inserido no sistema informático e/ou acreditado polo/a concursante con posterioridade ao remate do prazo de presentación de instancias.

10.3. Procedemento de rexistro electrónico e acreditación de méritos.

Para o rexistro electrónico e acreditación dos méritos, os participantes no concurso deberán proceder da seguinte forma:

Os concursantes accederán a través de FIDES ao expediente electrónico do profesional segundo se indica no anexo VI destas bases e comprobarán os datos do seu currículo baremables no dito procedemento de provisión que constan rexistrados na aplicación informática así como o seu estado.

Se non consta ningunha información ou esta está incompleta, o profesional rexistrará no sistema os méritos que posúe para os efectos da súa valoración no concurso, ata o último día do prazo de presentación de solicitudes, inclusive. Logo de rexistrados deberá imprimir a solicitude de validación destes, que estará dispoñible na aplicación informática na epígrafe de «Informe».

A solicitude de validación dirixirase a unha das unidades de validación relacionadas no formulario de solicitude e poderá presentarse ata o último día do prazo de presentación de instancias en rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos que se indican na norma sétima.

Xunto coa solicitude de validación, o/a concursante deberá achegar a documentación acreditativa dos méritos que figuren pendentes de validación. Só se admitirán como medio de acreditación orixinais ou copias compulsadas.

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán ir acompañados da súa tradución ao castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

– Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

– Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

– Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/cidadá o/a solicitante ou, de ser o caso, do de procedencia do documento.

Aqueles concursantes que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia solicitasen, mediante a achega da documentación correspondente, a validación dalgún mérito previamente rexistrado no expediente electrónico e que estea pendente de validar ou catalogar pola Administración, non terán que presentar novamente a documentación acreditativa de tales méritos.

Aqueles concursantes que, con anterioridade á data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia rexistrasen no sistema informático os seus méritos figurando como pendentes de validar sen que se tivese achegado a documentación correspondente, deberán solicitar a súa validación e acreditar documentalmente a súa posesión dentro do prazo de presentación de instancias para que poidan ser, se é o caso, valorados no dito procedemento. A acreditación deberá efectuarse nos termos que se indican no anexo V.

Se con posterioridade á presentación da solicitude de validación de méritos e dentro do prazo de presentación de instancias o/a concursante rexistra na aplicación informática un novo mérito baremable, deberá imprimir unha nova solicitude de validación que presentará, dentro do dito prazo, en rexistro ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro. Xunto coa solicitude deberá presentar a documentación acreditativa dos novos méritos inseridos.

O/a concursante non terá que presentar ningunha documentación acreditativa de méritos que xa consten validados na aplicación informática. Non obstante, a Administración poderá requirir, en calquera momento, a achega de documentación complementaria acreditativa de calquera requisito ou mérito aínda que conste validado.

10.4. Avaliación de méritos.

Para proceder á avaliación dos méritos presentados polos/as concursantes, constituirase unha comisión de avaliación designada polo órgano convocante que estará integrada por persoal do Servizo Galego de Saúde.

Décimo primeira. Relación de persoas admitidas e excluídas e resolución do concurso

11.1. Expirado o prazo de presentación de solicitudes e de concorrer algún suposto de exclusión, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde publicará no Diario Oficial de Galicia a resolución pola que se declaran con carácter provisional os/as concursantes admitidos/as e excluídos/as con indicación do motivo da exclusión.

11.2. As persoas excluídas disporán dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da resolución para poder corrixir, se é o caso, o defecto que motivou a súa exclusión.

11.3. A estimación ou desestimación das emendas solicitadas entenderanse implícitas na resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, que se publicará no Diario Oficial de Galicia pola que se declaran, con carácter definitivo, os/as admitidos/as e excluídos/as para participar neste concurso e que fará públicas, así mesmo, as puntuacións e destinos provisionalmente asignados con indicación dos lugares de exposición.

11.4. Os/as concursantes admitidos/as disporán dun prazo de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, para formular reclamación contra a dita resolución.

11.5. As citadas reclamacións serán rexeitadas ou admitidas na resolución definitiva que aprobará a autoridade convocante e que se publicará na mesma forma en que foi publicada a convocatoria do concurso. Esta publicación servirá de notificación aos/ás interesados/as.

Décimo segunda. Efectos derivados da resolución do concurso

12.1. Cesamento. Os/as concursantes que obteñan praza deberán cesar na que, de ser o caso, desempeñen, dentro dos tres días hábiles seguintes a aquel en que se publique a resolución definitiva. A Dirección Xeral de Recursos Humanos, por necesidades do servizo debidamente acreditadas, e logo do informe dos centros afectados, poderá ampliar o prazo de cesamento ata un máximo de tres meses.

No suposto de que a persoa interesada se encontre desfrutando de permiso, licenza ou en situación de incapacidade temporal ou maternidade, o cesamento e prazos de toma de posesión quedarán diferidos ata que a persoa interesada se incorpore á súa praza de orixe.

12.2. Toma de posesión. A toma de posesión da nova praza deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde; no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo, adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos. Non disporán de ningún dos prazos posesorios sinalados aqueles/as adxudicatarios/as de praza no concurso que xa viñesen ocupando praza con carácter definitivo no mesmo centro de destino ou en virtude de comisión de servizos ou reingreso provisional.

12.3. No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da resolución definitiva do concurso.

12.4. O prazo de cesamento iniciarase cando finalice o permiso ou licenza que, de ser o caso, lle fose concedido ao/á interesado/a, agás que por causas xustificadas se acorde suspender o seu desfrute.

12.5. Se así o permiten as necesidades do servizo e por petición do/da interesado/a, o prazo de toma de posesión poderá ser prorrogado pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

12.6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que non se incorpore ao destino obtido en concurso de traslados dentro do prazo establecido ou, se é o caso, da prórroga concedida, entenderase que solicita a excedencia voluntaria por interese particular como persoal estatutario, e será declarado en tal situación pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde.

Non obstante, se existen causas suficientemente xustificadas, así apreciadas, logo de audiencia do interesado, pola Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, poderá deixarse sen efecto a dita situación. En tal caso, a persoa interesada deberá incorporarse ao seu novo destino tan pronto desaparezan as causas que no seu momento o impediron.

No suposto de persoal estatutario doutro servizo de saúde que tendo participado no concurso de traslados convocado non se incorpore ao destino obtido dentro do prazo establecido ou, se é o caso, da prórroga concedida, a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde comunicará tal incidencia ao servizo de saúde de orixe do profesional para os efectos do previsto no artigo 37.5 da Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde.

12.7. Procederá a prórroga do prazo de toma de posesión, ata a data do cesamento, para o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde que desempeñe algún dos postos obxecto de provisión de conformidade cos capítulos VI e VII do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Non procederá a dita prórroga nos supostos provistos por concurso de méritos a que se refire o artigo 50 do dito decreto.

12.8. Agás cando a resolución do concurso implique o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión e, de ser o caso, a prórroga deste, terá a consideración de servizo activo, e percibiranse os correspondentes haberes conforme as normas establecidas na orde vixente pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas de persoal ao servizo da Administración autonómica.

12.9. Se durante a tramitación do concurso de traslados se convoca un proceso de selección de persoal estatutario fixo, os prazos de cesamento e toma de posesión derivados do concurso poderán ser demorados para procurar a simultaneidade das tomas de posesión de ambos os dous procesos.

Décimo terceira. Normas derradeiras

De conformidade co establecido no artigo 23.2 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras de Galicia, serán gratuítas todas as compulsas e certificacións que expidan os distintos centros de gasto do Servizo Galego de Saúde ao persoal estatutario fixo que participe no concurso.

Os traslados que deriven da resolución deste concurso teñen a consideración de voluntarios; en consecuencia, non xerarán dereito a indemnización.

ANEXO II
Baremo de méritos (260,50 puntos)

1. Experiencia profesional (ata un máximo de 250 puntos):

1. Servizos prestados con vínculo fixo:

1.1. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo fixo na categoría en que se concursa por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,60 puntos/mes.

1.2. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo fixo noutra categoría por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,25 puntos/mes.

2. Servizos prestados con vínculo temporal (ata un máximo de 50 puntos):

2.1. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo temporal na categoría en que se concursa por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,30 puntos/mes.

2.2. Por cada mes completo de servizos prestados con vínculo temporal noutra categoría por conta e baixo a dependencia de institucións sanitarias do sistema sanitario público dun país da Unión Europea/Espazo Económico Europeo/Suíza: 0,10 puntos/mes.

Os meses serán computados por días naturais.

Salvo para os nomeamentos de atención continuada ou gardas en urxencias extrahospitalarias, o cómputo dos servizos prestados efectuarase por meses. Para iso calcularase en cada epígrafe do baremo o número total de días e dividirase entre 30, de tal maneira que o que se valorará en cada epígrafe será o cociente enteiro, desprezándose os decimais.

En ningún caso a suma dos servizos prestados con distintos nomeamentos dentro do mesmo mes natural se poderá valorar por enriba da puntuación establecida para o dito período dun mes.

En ningún caso, un mesmo período de servizos prestados poderá ser obxecto de valoración en distintas epígrafes do baremo. De igual forma, un mesmo período de tempo de servizos prestados non poderá ser obxecto de valoración en máis dunha categoría, ou en varios servizos ou unidades, tanto deste como de diferente centro.

Os servizos prestados con nomeamento de atención continuada ou gardas en urxencias extrahospitalarias computaranse co criterio de equivalencia dun mes completo por cada 130 horas traballadas no dito mes, ou a parte proporcional que corresponda á fracción. Se dentro dun mes natural se realizaron máis de 130 horas, só poderá valorarse un mes de servizos prestados, sen que o exceso de horas efectuado poida ser aplicado para o cómputo de servizos prestados noutro mes.

O período de formación para a obtención do título de especialista non poderá ser valorado como tempo de servizos prestados.

A situación de servizos especiais e os períodos de permiso sen soldo que desfrutase o profesional valoraranse como tempo de servizos efectivamente prestados para os efectos deste baremo.

Os servizos prestados durante o período en que se goce dunha redución de xornada para o coidado de familiares serán valorados como servizos prestados en réxime de xornada completa.

Os servizos prestados polo persoal especificamente nomeado a tempo parcial serán valorados coa conseguinte redución.

2. Coñecemento da lingua galega (ata un máximo de 10 puntos):

a) Pola acreditación da superación do curso Celga 3, iniciación da lingua galega ou equivalente: 5 puntos.

b) Pola acreditación da superación do curso Celga 4, perfeccionamento da lingua galega ou equivalente: 10 puntos.

No suposto de acreditar máis dun grao de coñecemento da lingua galega, só se computará o superior.

O coñecemento do idioma galego unicamente será obxecto de valoración nesta epígrafe.

3. Conciliación da vida laboral e familiar (puntuación adicional 0,5 puntos).

Coa finalidade de conciliar a vida laboral e familiar outorgaranse 0,5 puntos aos/ás concursantes cando os postos solicitados estean situados no concello onde teña o seu destino definitivo como empregado público o seu cónxuxe ou parella de feito; sempre que a persoa solicitante non teña destino definitivo no concello a que pretenda acceder.

Esta circunstancia acreditarase mediante:

– Certificado de matrimonio ou acreditación de ser parella de feito.

– Certificado expedido pola dirección do centro onde o cónxuxe ou parella de feito presta os seus servizos, acreditando que posúe a condición de empregado público, en situación de servizo activo, con indicación da categoría e concello onde teña o seu destino con carácter definitivo.

ANEXO III
Prazas ofertadas por categoría

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

400011

EOXI A Coruña

A Cabana-Nantón

Mañá

Cabana de Bergantiños

1

600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Carballeira

Mañá

Ourense

1

1000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Cuña

Mañá

Ourense

1

1100011

EOXI Vigo

A Dobrada

Mañá

Vigo

3

1100012

EOXI Vigo

A Dobrada

Tarde

Vigo

1

1300010

EOXI Santiago

A Estrada PAC

-

Estrada (A)

1

2400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

1

2600013

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

1

2900011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Pobra do Brollón

Mañá

Pobra do Brollón (A)

1

3500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Ponte

Mañá

Ourense

1

4200011

EOXI A Coruña

Abegondo

Mañá

Abegondo

1

4400011

EOXI A Coruña

Abente y Lago

Mañá

A Coruña

1

4900011

EOXI Vigo

Aldán-O Hío

Mañá

Cangas

1

5100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Allariz

Mañá

Allariz

1

5300011

EOXI Santiago

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

1

5400012

EOXI Santiago

Ames-O Milladoiro

Tarde

Ames

2

6200011

EOXI A Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

1

6200012

EOXI A Coruña

Arteixo

Tarde

Arteixo

1

6400011

EOXI A Coruña

Arteixo-Meicende

Mañá

Arteixo

1

7700011

EOXI Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

1

8400012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Barbadás-A Valenzá

Tarde

Barbadás

1

9800011

EOXI Santiago

Bembibre-Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

1

11700011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

1

12000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

2

13300013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Desprazable

Cambados

1

13600011

EOXI A Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

1

14000010

EOXI Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas

1

14100011

EOXI Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

1

15300012

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Tarde

A Coruña

1

15400010

EOXI A Coruña

Casa do Mar PAC

-

A Coruña

1

15600011

EOXI Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

1

17300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova-Bande

Mañá

Celanova, Bande

1

18700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

1

19200011

EOXI Vigo

Coia

Mañá

Vigo

1

19500010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Coles PAC

-

Coles

1

19600011

EOXI Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

2

19700011

EOXI Santiago

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

1

19700012

EOXI Santiago

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

1

19800011

EOXI Santiago

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

1

21900011

EOXI A Coruña

Dumbría

Mañá

Dumbría

1

22400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Esgos

Mañá

Esgos

1

22500011

EOXI Santiago

Esteiro

Mañá

Muros

1

22700011

EOXI A Coruña

Federico Tapia

Mañá

A Coruña

1

22900010

EOXI Ferrol

Fene PAC

-

Fene

1

24300011

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

2

24400011

EOXI Santiago

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

1

25200011

EOXI Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

1

25200012

EOXI Vigo

Gondomar

Tarde

Gondomar

1

25700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Guntín

Mañá

Guntín

1

26200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

1

26700011

EOXI Santiago

Lalín

Mañá

Lalín

1

27700013

EOXI Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

1

28500011

EOXI Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

1

29300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maceda-Castro Caldelas-Trives

Mañá

Maceda, Castro Caldelas, Pobra de Trives (A)

1

29700013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

1

30200011

EOXI A Coruña

Matogrande

Mañá

A Coruña

1

30200012

EOXI A Coruña

Matogrande

Tarde

A Coruña

1

31900011

EOXI A Coruña

Miño

Mañá

Miño

1

32000011

EOXI Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

2

32100011

EOXI Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

1

32700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

1

33100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

1

34500011

EOXI Vigo

Mos

Mañá

Mos

2

35200011

EOXI Santiago

Muros

Mañá

Muros

1

35300010

EOXI Santiago

Muros PAC

-

Muros

1

35700011

EOXI A Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

1

35800012

EOXI Ferrol

Narón

Tarde

Narón

1

36200011

EOXI Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

1

37000013

EOXI Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

1

37700011

EOXI A Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

A Coruña

2

37800012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos

Tarde

Ourense

1

38500012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño

Tarde

Carballiño (O)

1

38900011

EOXI A Coruña

O Castrillón

Mañá

A Coruña

1

40100011

EOXI Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal (O)

1

40500011

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Mañá

A Coruña

1

41000010

EOXI A Coruña

Oleiros PAC

-

Oleiros

1

41200011

EOXI A Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

2

41200012

EOXI A Coruña

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros

1

41500011

EOXI Santiago

Ordes

Mañá

Ordes

2

42000011

EOXI Santiago

Oroso

Mañá

Oroso

2

43000012

EOXI A Coruña

Os Mallos

Tarde

A Coruña

3

43600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

1

44300011

EOXI Santiago

Padrón

Mañá

Padrón

2

45000011

EOXI Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

1

46400012

EOXI Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

1

46700011

EOXI A Coruña

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

1

47000011

EOXI Santiago

Pontecesures

Mañá

Pontecesures

1

47700010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

1

47800012

EOXI Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño (O)

1

47900010

EOXI Vigo

O Porriño PAC

-

Porriño (O)

1

48100011

EOXI Santiago

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

1

48100013

EOXI Santiago

Porto do Son

Desprazable

Porto do Son

1

48400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

3

49600011

EOXI Santiago

Rianxo

Mañá

Rianxo

1

50500011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

1

50700011

EOXI Santiago

Ribeira

Mañá

Ribeira

1

51800013

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

1

51900011

EOXI Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

2

51900012

EOXI Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

1

52100011

EOXI A Coruña

Sada

Mañá

Sada

1

53100013

EOXI Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

3

53300011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

2

54000012

EOXI A Coruña

San Xosé

Tarde

A Coruña

1

54500011

EOXI Vigo

Santa María de Oia

Mañá

Oia

1

54800011

EOXI Santiago

Santiso

Mañá

Santiso

1

55300011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

1

55500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

1

56700012

EOXI Santiago

Teo-Cacheiras

Tarde

Teo

1

57200011

EOXI Santiago

Tordoia

Mañá

Tordoia

1

58000011

EOXI Vigo

Tui

Mañá

Tui

2

58100010

EOXI Vigo

Tui PAC

-

Tui

1

58700010

EOXI Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

1

58800011

EOXI Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

1

59000011

EOXI Santiago

Valga

Mañá

Valga

2

59300013

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

1

60400010

EOXI Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

2

60800011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilaboa

Mañá

Vilaboa

1

60900011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

1

60900012

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

1

61100010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

1

61300011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

1

62800011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

4

63100012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

1

70000010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Ourense

-

Ourense

2

70100010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Vigo

-

Vigo

3

70500010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

15

70600010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Ourense

-

Ourense

1

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-Móbil)

-

Vigo

2

150100010

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

139

150500010

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

33

157100010

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

77

159700010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

-

Santiago de Compostela

8

159800010

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

7

159900010

EOXI Santiago

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

8

271100010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

20

271600010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

24

271700010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

4

320100010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

32

320400010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

6

329900010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital de Verín

-

Verín

9

360300010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

56

361000010

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

113

369900010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

6

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía (matrón/a)

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

6200901

EOXI A Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

1

16800901

EOXI A Coruña

Cee

Mañá

Cee

1

19000901

EOXI A Coruña

COF

Mañá

A Coruña

1

21100901

EOXI A Coruña

Culleredo

Mañá

Culleredo

1

37000903

EOXI Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

1

37800903

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos

Desprazable

Ourense

1

41900901

EOXI Santiago

Ordes-Frades-Trazo

Mañá

Ordes, Frades, Trazo

1

46400903

EOXI Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

1

47600901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Pontevedra-Lérez

Mañá

Pontevedra

1

49500901

EOXI Vigo

Redondela-Pazos-Fornelos

Mañá

Redondela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes

1

50700901

EOXI Santiago

Ribeira

Mañá

Ribeira

1

50700902

EOXI Santiago

Ribeira

Tarde

Ribeira

1

150100900

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

6

150500900

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

1

157100900

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

4

271600900

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

3

271700900

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

2

320100900

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

360300900

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

361000900

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

5

Enfermeiro/a especialista en Saúde Mental

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

271101090

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

1

361001090

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Fisioterapeuta

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

2600081

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

2

26700081

EOXI Santiago

Lalín

Mañá

Lalín

1

38000081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras (O)

1

40900081

EOXI A Coruña

Oleiros

Mañá

Oleiros

1

46400081

EOXI Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

1

50700082

EOXI Santiago

Ribeira

Tarde

Ribeira

1

61300082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

1

150100080

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

4

150500080

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

1

157100080

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

159800080

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

271100080

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

1

271600080

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

1

320100080

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

3

320400080

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

1

360300080

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

3

361000080

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

4

Logopeda

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

150101180

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

2

157101180

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

1

361001180

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Terapeuta ocupacional

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

157100260

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

2

271100260

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

1

361000260

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Sanitarios de formación profesional

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

1000021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Cuña

Mañá

Ourense

1

2400021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

1

12500021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

1

19200021

EOXI Vigo

Coia

Mañá

Vigo

1

19600023

EOXI Vigo

Colmeiro

Desprazable

Vigo

1

24400021

EOXI Santiago

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

1

33100021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

1

35800021

EOXI Ferrol

Narón

Mañá

Narón

1

38000021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras (O)

1

42800021

EOXI Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

1

44300021

EOXI Santiago

Padrón

Mañá

Padrón

1

47800022

EOXI Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño (O)

1

48100021

EOXI Santiago

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

1

54700020

EOXI Santiago

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

1

59300022

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Tarde

Ourense

1

70000020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Ourense

-

Ourense

1

70500020

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

4

150100020

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

120

150500020

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

7

157100020

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

55

159800020

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

6

159900020

EOXI Santiago

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

4

271100020

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

31

271600020

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

4

271700020

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

5

320100020

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

52

320400020

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

13

329900020

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital de Verín

-

Verín

1

360300020

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

43

361000020

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

96

369900020

EOXI Pontevedra-O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

9

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

150100190

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

6

150500190

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

1

157100190

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

3

360300190

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

1

361000190

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

2

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

7100211

EOXI Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez (As)

1

21100211

EOXI A Coruña

Culleredo

Mañá

Culleredo

1

37900212

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos-A Carballeira

Tarde

Ourense

1

51800213

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

1

53100213

EOXI Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

1

54000212

EOXI A Coruña

San Xosé

Tarde

A Coruña

1

56500212

EOXI Vigo

Teis

Tarde

Vigo

1

60900212

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

1

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

70500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

4

70700230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-Móbil)

-

Vigo

3

150100230

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

7

157100230

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

4

159800230

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

271100230

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

3

271600230

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

1

320100230

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

360300230

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

1

361000230

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

1

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

70200220

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Santiago

-

Santiago de Compostela

1

150100220

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

22

150500220

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

7

157100220

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

4

159800220

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

1

271100220

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

3

271700220

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

1

320100220

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

329900220

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital de Verín

-

Verín

1

360300220

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

2

361000220

EOXI Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

19

Técnico/a superior en Radioterapia

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

Nº prazas

70500240

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

1

157100240

EOXI Santiago

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

1

320100240

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

1

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

100011

EOXI Santiago

A Baña

Mañá

Baña (A)

200011

EOXI A Coruña

A Cabana-Cesullas

Mañá

Cabana de Bergantiños

500011

EOXI Ferrol

A Capela

Mañá

Capela (A)

600013

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Carballeira

Desprazable

Ourense

700010

EOXI Vigo

A Cañiza PAC

-

Cañiza (A)

700011

EOXI Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza (A)

1000012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Cuña

Tarde

Ourense

1200011

EOXI Santiago

A Estrada

Mañá

Estrada (A)

1200012

EOXI Santiago

A Estrada

Tarde

Estrada (A)

1600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Fonsagrada-Negueira de Muñiz

Mañá

Fonsagrada (A), Negueira de Muñiz

1700011

EOXI Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda (A)

1700012

EOXI Vigo

A Guarda

Tarde

Guarda (A)

1800010

EOXI Vigo

A Guarda PAC

-

Guarda (A)

1900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Gudiña

Mañá

Gudiña (A)

2000011

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Lama

Mañá

Lama (A)

2200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Merca

Mañá

Merca (A)

2300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Mezquita

Mañá

Mezquita (A)

2400012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Milagrosa

Tarde

Lugo

2600011

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

2600012

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

2700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza (A)

2800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Peroxa

Mañá

Peroxa (A)

3000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Pobra de Trives

Mañá

Pobra de Trives (A)

3100010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Pobra de Trives PAC

-

Pobra de Trives (A)

3500012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Ponte

Tarde

Ourense

3600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Pontenova

Mañá

Pontenova (A)

3700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Porqueira

Mañá

Porqueira

3800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Rúa

Mañá

Rúa (A)

3900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Teixeira

Mañá

Teixeira (A)

4000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Veiga

Mañá

Veiga (A)

4100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Abadín

Mañá

Abadín

4400012

EOXI A Coruña

Abente y Lago

Tarde

A Coruña

4500011

EOXI A Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

4500012

EOXI A Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Tarde

Culleredo

4600011

EOXI A Coruña

Acea de Ama-Culleredo-Tarrío

Mañá

Culleredo

4700011

EOXI A Coruña

Adormideras

Mañá

A Coruña

4800011

EOXI Santiago

Agolada

Mañá

Agolada

5000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Alfoz

Mañá

Alfoz

5200010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Allariz PAC

-

Allariz

5300012

EOXI Santiago

Ames-Bertamiráns

Tarde

Ames

5300013

EOXI Santiago

Ames-Bertamiráns

Desprazable

Ames

5400011

EOXI Santiago

Ames-O Milladoiro

Mañá

Ames

5400013

EOXI Santiago

Ames-O Milladoiro

Desprazable

Ames

5500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Amoeiro

Mañá

Amoeiro

5600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Antas de Ulla

Mañá

Antas de Ulla

5700011

EOXI A Coruña

Aranga-A Castellana

Mañá

Aranga

5900011

EOXI Vigo

Arbo-As Neves

Mañá

Arbo, Neves (As)

6000011

EOXI Ferrol

Ares

Mañá

Ares

6100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Arnoia

Mañá

Arnoia

6300010

EOXI A Coruña

Arteixo PAC

-

Arteixo

6500011

EOXI Santiago

Arzúa

Mañá

Arzúa

6600010

EOXI Santiago

Arzúa PAC

-

Arzúa

6900011

EOXI Vigo

As Neves

Mañá

Neves (As)

7000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

As Nogais

Mañá

Nogais (As)

7100011

EOXI Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez (As)

7100012

EOXI Ferrol

As Pontes

Tarde

Pontes de García Rodríguez (As)

7200010

EOXI Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez (As)

7400011

EOXI Ferrol

As Somozas

Mañá

Somozas (As)

7600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Avión

Mañá

Avión

7800011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Baleira

Mañá

Baleira

7900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Baltar

Mañá

Baltar

8000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Bande

Mañá

Bande

8100010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Bande PAC

-

Bande

8200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Baralla

Mañá

Baralla

8300013

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Barbadás

Desprazable

Barbadás

8400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Barbadás-A Valenzá

Mañá

Barbadás

8500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Barreiros

Mañá

Barreiros

8600011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Barro

Mañá

Barro

8900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Beade

Mañá

Beade

9000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Beariz

Mañá

Beariz

9100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Becerreá

Mañá

Becerreá

9200010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Becerreá PAC

-

Becerreá

9600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Begonte-Baamonde

Mañá

Begonte

9700011

EOXI Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

9700012

EOXI Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

9900011

EOXI Vigo

Bembrive

Mañá

Vigo

10100011

EOXI A Coruña

Bergondo

Mañá

Bergondo

10300010

EOXI Santiago

Bertamiráns PAC

-

Ames

10400011

EOXI A Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

10400012

EOXI A Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

10500010

EOXI A Coruña

Betanzos PAC

-

Betanzos

10600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Boborás

Mañá

Boborás

10700011

EOXI Santiago

Boimorto

Mañá

Boimorto

10800011

EOXI Santiago

Boiro

Mañá

Boiro

10800012

EOXI Santiago

Boiro

Tarde

Boiro

10900010

EOXI Santiago

Boiro PAC

-

Boiro

11200011

EOXI Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

11400011

EOXI Santiago

Boqueixón-Forte

Mañá

Boqueixón

11500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Bóveda-Rubián

Mañá

Bóveda

11600011

EOXI Santiago

Brión

Mañá

Brión

11800010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Bueu PAC

-

Bueu

12100010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Burela PAC

-

Burela

12400011

EOXI Ferrol

Cabanas

Mañá

Cabanas

12500011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

12500013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

12600010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Caldas de Reis PAC

-

Caldas de Reis

12900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Calvos de Randín

Mañá

Calvos de Randín

13000011

EOXI A Coruña

Camariñas

Mañá

Camariñas

13100011

EOXI A Coruña

Camariñas-Camelle

Mañá

Camariñas

13200011

EOXI A Coruña

Camariñas-Ponte do Porto

Mañá

Camariñas

13300011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

13300012

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

13400010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados PAC

-

Cambados

13600012

EOXI A Coruña

Cambre

Tarde

Cambre

13700010

EOXI A Coruña

Cambre PAC

-

Cambre

13800011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Campo Lameiro

Mañá

Campo Lameiro

13900011

EOXI Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

13900012

EOXI Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

14100012

EOXI Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

14400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Carballeda de Avia

Mañá

Carballeda de Avia

14500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Carballeda de Valdeorras

Mañá

Carballeda de Valdeorras

14600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Carballedo-A Barrela

Mañá

Carballedo

14700011

EOXI A Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

14700012

EOXI A Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

14800010

EOXI A Coruña

Carballo PAC

-

Carballo

14900011

EOXI Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

15000011

EOXI Santiago

Carnota

Mañá

Carnota

15100011

EOXI A Coruña

Carral

Mañá

Carral

15200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Cartelle

Mañá

Cartelle

15300011

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Mañá

A Coruña

15600012

EOXI Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

15700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Castrelo de Miño

Mañá

Castrelo de Miño

15800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Castrelo do Val

Mañá

Castrelo do Val

15900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Castro Caldelas

Mañá

Castro Caldelas

16000010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Castro Caldelas PAC

-

Castro Caldelas

16200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras de Lea

Mañá

Castro de Rei

16300011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Castroverde

Mañá

Castroverde

16500011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Catoira

Mañá

Catoira

16600011

EOXI Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

16700010

EOXI Ferrol

Cedeira PAC

-

Cedeira

16800011

EOXI A Coruña

Cee

Mañá

Cee

16900010

EOXI A Coruña

Cee PAC

-

Cee

17000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova

Mañá

Celanova

17100010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova PAC

-

Celanova

17200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova-A Bola

Mañá

Celanova, Bola (A)

17400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Cenlle

Mañá

Cenlle

17600011

EOXI A Coruña

Cerceda

Mañá

Cerceda

17700011

EOXI A Coruña

Cerceda-A Silva

Mañá

Cerceda

17900011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cerdedo

Mañá

Cerdedo

18100011

EOXI Ferrol

Cerdido

Mañá

Cerdido

18200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Cervantes-Doiras

Mañá

Cervantes

18400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

18500011

EOXI A Coruña

Cesuras

Mañá

Oza dos Ríos, Cesuras

18600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Chandrexa de Queixa

Mañá

Chandrexa de Queixa

18800010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Chantada PAC

-

Chantada

18900011

EOXI Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

19100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

COF Novoa Santos

Mañá

Ourense

19200012

EOXI Vigo

Coia

Tarde

Vigo

19300011

EOXI A Coruña

Coirós

Mañá

Coirós

19400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Coles

Mañá

Coles

19600012

EOXI Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

19700013

EOXI Santiago

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

19900011

EOXI A Coruña

Corcubión

Mañá

Corcubión

20000011

EOXI A Coruña

Coristanco

Mañá

Coristanco

20100011

EOXI A Coruña

Coristanco-A Agualada

Mañá

Coristanco

20200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Cortegada

Mañá

Cortegada

20300011

EOXI Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

20500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Cospeito-Muimenta

Mañá

Cospeito

20600011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cotobade

Mañá

Cotobade

20800011

EOXI Vigo

Covelo

Mañá

Covelo

20900011

EOXI Vigo

Crecente

Mañá

Crecente

21200010

EOXI A Coruña

Culleredo PAC

-

Culleredo

21300011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

21400011

EOXI A Coruña

Curtis

Mañá

Curtis

21500010

EOXI A Coruña

Curtis PAC

-

Curtis

21600011

EOXI A Coruña

Curtis-Teixeiro

Mañá

Curtis

21700011

EOXI Santiago

Dodro

Mañá

Dodro

21800011

EOXI Santiago

Dozón

Mañá

Dozón

22200011

EOXI A Coruña

Elviña-Mesoiro

Mañá

A Coruña

22200012

EOXI A Coruña

Elviña-Mesoiro

Tarde

A Coruña

22300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Entrimo

Mañá

Entrimo

22700012

EOXI A Coruña

Federico Tapia

Tarde

A Coruña

22800012

EOXI Ferrol

Fene

Tarde

Fene

23200011

EOXI Ferrol

Fene-Maniños

Mañá

Fene

23300010

EOXI Ferrol

Ferrol PAC

-

Ferrol

23600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

23600012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Tarde

Lugo

23700011

EOXI A Coruña

Fisterra

Mañá

Fisterra

23800011

EOXI Santiago

Folgueiras-Calo

Mañá

Teo

24000011

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

24000012

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

24400012

EOXI Santiago

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

24400013

EOXI Santiago

As Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

24600011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Forcarei

Mañá

Forcarei

24700011

EOXI Vigo

Fornelos

Mañá

Fornelos de Montes

24800011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

24800012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

24900011

EOXI Santiago

Frades

Mañá

Frades

25000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Friol

Mañá

Friol

25100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Gomesende

Mañá

Gomesende

25400010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Guitiriz PAC

-

Guitiriz

25500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Guitiriz-Parga

Mañá

Guitiriz

25800010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Guntín PAC

-

Guntín

25900011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Guntín-Lousada

Mañá

Guntín

26000011

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Illa de Arousa

Mañá

Illa de Arousa (A)

26200012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Illas Canarias

Tarde

Lugo

26400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Irixo

Mañá

Irixo (O)

26500011

EOXI A Coruña

Irixoa

Mañá

Irixoa

26600011

EOXI A Coruña

Labañou

Mañá

A Coruña

26600012

EOXI A Coruña

Labañou

Tarde

A Coruña

26700012

EOXI Santiago

Lalín

Tarde

Lalín

26800010

EOXI Santiago

Lalín PAC

-

Lalín

27200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Láncara

Mañá

Láncara

27300011

EOXI A Coruña

A Laracha

Mañá

Laracha (A)

27400010

EOXI A Coruña

A Laracha PAC

-

Laracha (A)

27500011

EOXI A Coruña

A Laracha-Caión

Mañá

Laracha (A)

27600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Larouco

Mañá

Larouco

27800011

EOXI A Coruña

Laxe

Mañá

Laxe

27900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Laza

Mañá

Laza

28000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Leiro

Mañá

Leiro

28100011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

28300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Lobeira

Mañá

Lobeira

28400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Lobios

Mañá

Lobios

28500012

EOXI Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

28600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lourenzá

Mañá

Lourenzá

28700011

EOXI Santiago

Lousame

Mañá

Lousame

28800011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lugo

Mañá

Lugo

28800012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lugo

Tarde

Lugo

28900010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lugo PAC

-

Lugo

29100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maceda

Mañá

Maceda

29200010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maceda PAC

-

Maceda

29400011

EOXI A Coruña

Malpica

Mañá

Malpica de Bergantiños

29500011

EOXI A Coruña

Malpica-Buño

Mañá

Malpica de Bergantiños

29600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Manzaneda

Mañá

Manzaneda

29700011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín

Mañá

Marín

29700012

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín

Tarde

Marín

29800010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín PAC

-

Marín

29900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maside

Mañá

Maside

30000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maside-Dacón

Mañá

Maside

30100011

EOXI Vigo

Matamá

Mañá

Vigo

30300011

EOXI Santiago

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

30500011

EOXI Ferrol

Mañón

Mañá

Mañón

30600011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Meaño

Mañá

Meaño

30800011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Meira

Mañá

Meira

30900010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Meira PAC

-

Meira

31100011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Meis

Mañá

Meis

31200011

EOXI Santiago

Melide

Mañá

Melide

31300010

EOXI Santiago

Melide-Toques-Santiso PAC

-

Melide

31500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Melón

Mañá

Melón

31600011

EOXI Santiago

Mesía

Mañá

Mesía

32100012

EOXI Vigo

Moaña-Domaio

Tarde

Moaña

32400011

EOXI Vigo

Mondariz

Mañá

Mondariz

32800010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Mondoñedo PAC

-

Mondoñedo

33000011

EOXI Ferrol

Monfero

Mañá

Monfero

33100012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Tarde

Monforte de Lemos

33200010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monforte de Lemos PAC

-

Monforte de Lemos

33400011

EOXI A Coruña

Monte Alto-A Torre

Mañá

A Coruña

33400012

EOXI A Coruña

Monte Alto-A Torre

Tarde

A Coruña

33600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Montederramo

Mañá

Montederramo

33700011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Monte Porreiro

Mañá

Pontevedra

33900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Monterrei-Albarellos

Mañá

Monterrei

34000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Monterrei-Vilaza

Mañá

Monterrei

34100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monterroso

Mañá

Monterroso

34300011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

34600011

EOXI Ferrol

Mugardos

Mañá

Mugardos

34800011

EOXI Ferrol

Mugardos-Ares

Mañá

Mugardos, Ares

35000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Muíños

Mañá

Muíños

35100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Muras

Mañá

Muras

35900010

EOXI Ferrol

Narón PAC

-

Narón

36400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Navia de Suarna

Mañá

Navia de Suarna

36500011

EOXI Ferrol

Neda

Mañá

Neda

36800011

EOXI Santiago

Negreira

Mañá

Negreira

36900010

EOXI Santiago

Negreira PAC

-

Negreira

37200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Nogueira de Ramuín

Mañá

Nogueira de Ramuín

37300011

EOXI Santiago

Noia

Mañá

Noia

37300012

EOXI Santiago

Noia

Tarde

Noia

37300013

EOXI Santiago

Noia

Desprazable

Noia

37400010

EOXI Santiago

Noia PAC

-

Noia

37800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos

Mañá

Ourense

37800013

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos

Desprazable

Ourense

38000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras (O)

38000012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco

Tarde

Barco de Valdeorras (O)

38000013

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco

Desprazable

Barco de Valdeorras (O)

38100010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco PAC

-

Barco de Valdeorras (O)

38400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Bolo

Mañá

Bolo (O)

38500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño

Mañá

Carballiño (O)

38600010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño PAC

-

Carballiño (O)

38900012

EOXI A Coruña

O Castrillón

Tarde

A Coruña

39000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Corgo

Mañá

Corgo (O)

39100010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Corgo PAC

-

Corgo (O)

39200011

EOXI Santiago

O Forte-Lestedo

Mañá

Boqueixón

39400011

EOXI Pontevedra-O Salnés

O Grove

Mañá

Grove (O)

39500010

EOXI Pontevedra-O Salnés

O Grove PAC

-

Grove (O)

39700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Incio

Mañá

Incio (O)

39900011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Páramo

Mañá

Páramo (O)

40000011

EOXI Santiago

O Pino

Mañá

Pino (O)

40200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Saviñao-Currelos

Mañá

Saviñao (O)

40300011

EOXI A Coruña

O Temple

Mañá

Cambre

40300012

EOXI A Coruña

O Temple

Tarde

Cambre

40400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Valadouro

Mañá

Valadouro (O)

40500012

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Tarde

A Coruña

40700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

Vicedo (O)

40800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Oímbra

Mañá

Oímbra

41100011

EOXI A Coruña

Oleiros-A Covada

Mañá

Oleiros

41300011

EOXI A Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

41300012

EOXI A Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

41400011

EOXI A Coruña

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Mañá

Oleiros

41600010

EOXI Santiago

Ordes PAC

-

Ordes

42100010

EOXI Ferrol

Ortegal PAC

-

Cariño

42200010

EOXI Ferrol

Ortegal PAC

-

Ortigueira

42400011

EOXI Ferrol

Ortigueira-Cariño

Mañá

Ortigueira, Cariño

42800011

EOXI Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

42900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Os Blancos

Mañá

Blancos (Os)

43000011

EOXI A Coruña

Os Mallos

Mañá

A Coruña

43100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Os Peares

Mañá

Peroxa (A)

43200011

EOXI A Coruña

Os Rosales

Mañá

A Coruña

43200012

EOXI A Coruña

Os Rosales

Tarde

A Coruña

43200013

EOXI A Coruña

Os Rosales

Desprazable

A Coruña

43300011

EOXI Santiago

Os Tilos

Mañá

Teo

43400010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ourense PAC

-

Ourense

43500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ourol

Mañá

Ourol

43700010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Outeiro de Rei PAC

-

Outeiro de Rei

43800011

EOXI Santiago

Outes

Mañá

Outes

43900011

EOXI A Coruña

Oza dos Ríos

Mañá

Oza dos Ríos, Cesuras

44000011

EOXI A Coruña

Paderne

Mañá

Paderne

65500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Paderne de Allariz

Mañá

Paderne de Allariz

44100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Padrenda-A Notaría

Mañá

Padrenda

44200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Padrenda-Crespos

Mañá

Padrenda

44400010

EOXI Santiago

Padrón PAC

-

Padrón

44500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Palas de Rei

Mañá

Palas de Rei

44600010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Palas de Rei PAC

-

Palas de Rei

44900011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Pantón

Mañá

Pantón

45100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Parada do Sil

Mañá

Parada de Sil

45200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Paradela

Mañá

Paradela

45300011

EOXI Vigo

Pazos de Borbén

Mañá

Pazos de Borbén

45400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Mañá

Pedrafita do Cebreiro

45500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Pereiro de Aguiar

Mañá

Pereiro de Aguiar (O)

45600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Petín

Mañá

Petín

45700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Piñor

Mañá

Piñor

45800011

EOXI Santiago

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal (A)

45800012

EOXI Santiago

A Pobra do Caramiñal

Tarde

Pobra do Caramiñal (A)

45900011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Poio

Mañá

Poio

45900013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

46100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Pol

Mañá

Pol

46200011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

46400011

EOXI Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

46500010

EOXI Vigo

Ponteareas PAC

-

Ponteareas

46600011

EOXI Santiago

Pontecarreira-Abellá

Mañá

Frades

46800010

EOXI A Coruña

Ponteceso PAC

-

Ponteceso

46900011

EOXI A Coruña

Ponteceso-Corme

Mañá

Ponteceso

47100011

EOXI Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

47100012

EOXI Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

47200010

EOXI Ferrol

Pontedeume PAC

-

Pontedeume

47400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Pontedeva

Mañá

Pontedeva

47500011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Pontevedra COF

Mañá

Pontevedra

47800011

EOXI Vigo

O Porriño

Mañá

Porriño (O)

48000011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Portas

Mañá

Portas

48200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Portomarín

Mañá

Portomarín

48500011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Punxín

Mañá

Punxín

48600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Quintela de Leirado

Mañá

Quintela de Leirado

48700011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Quiroga

Mañá

Quiroga

48800010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Quiroga PAC

-

Quiroga

49000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Rábade

Mañá

Rábade

49100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Rairiz de Veiga

Mañá

Rairiz de Veiga

49200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ramirás

Mañá

Ramirás

49300011

EOXI Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

49300012

EOXI Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

49400010

EOXI Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

49600012

EOXI Santiago

Rianxo

Tarde

Rianxo

49800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

49900010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia PAC

-

Ribadavia

50100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia-O Carballiño

Mañá

Ribadavia, Carballiño (O)

50200011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

50200012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo

Tarde

Ribadeo

50300010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo PAC

-

Ribadeo

50600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribas do Sil

Mañá

Ribas de Sil

50700012

EOXI Santiago

Ribeira

Tarde

Ribeira

50800011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribeira de Piquín

Mañá

Ribeira de Piquín

50900010

EOXI Santiago

Ribeira PAC

-

Ribeira

51300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Riós

Mañá

Riós

51400011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Riotorto

Mañá

Riotorto

51500011

EOXI Santiago

Rodeiro

Mañá

Rodeiro

51600011

EOXI Santiago

Rois

Mañá

Rois

51700011

EOXI Santiago

Rois-Urdilde

Mañá

Rois

51800011

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Mañá

Vigo

51800012

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Tarde

Vigo

52000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Rubiá

Mañá

Rubiá

52100012

EOXI A Coruña

Sada

Tarde

Sada

52200010

EOXI A Coruña

Sada PAC

-

Sada

52300011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

52400011

EOXI Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

52500011

EOXI Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

52600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Samos

Mañá

Samos

52700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

San Amaro

Mañá

San Amaro

52800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

San Cibrao das Viñas

Mañá

San Cibrao das Viñas

53000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

San Cristovo de Cea

Mañá

San Cristovo de Cea

53500011

EOXI Ferrol

San Sadurniño

Mañá

San Sadurniño

53600010

EOXI Ferrol

San Sadurniño PAC

-

San Sadurniño

53900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

San Xoán de Río

Mañá

San Xoán de Río

54000011

EOXI A Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

54100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Sandiás

Mañá

Sandiás

54200011

EOXI Santiago

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

54300010

EOXI Santiago

Santa Comba PAC

-

Santa Comba

54700010

EOXI Santiago

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

54900011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

54900013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Sanxenxo

Desprazable

Sanxenxo

55000010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Sanxenxo PAC

-

Sanxenxo

55100011

EOXI Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

55200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Sarreaus

Mañá

Sarreaus

55300012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria

Tarde

Sarria

55400010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria PAC

-

Sarria

55600011

EOXI Ferrol

Serantes

Mañá

Ferrol

55800011

EOXI Santiago

Silleda

Mañá

Silleda

55900010

EOXI Santiago

Silleda PAC

-

Silleda

56000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sober

Mañá

Sober

56100011

EOXI A Coruña

Sobrado dos Monxes

Mañá

Sobrado

56200011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

56300011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Taboada

Mañá

Taboada

56400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Taboadela

Mañá

Taboadela

56500011

EOXI Vigo

Teis

Mañá

Vigo

56500012

EOXI Vigo

Teis

Tarde

Vigo

56700011

EOXI Santiago

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

56800010

EOXI Pontevedra-O Salnés

Terra de Montes PAC

-

Cerdedo

56900011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Toén

Mañá

Toén

57000011

EOXI Vigo

Tomiño

Mañá

Tomiño

57000013

EOXI Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

57100011

EOXI Santiago

Toques

Mañá

Toques

57300011

EOXI Santiago

Touro

Mañá

Touro

57500011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Trabada

Mañá

Trabada

57600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Trasmiras

Mañá

Trasmiras

57700011

EOXI Santiago

Trazo

Mañá

Trazo

57900011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Triacastela

Mañá

Triacastela

58000012

EOXI Vigo

Tui

Tarde

Tui

58200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

UBOF O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras (O)

58300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

USM O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras (O)

58400011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

USM Ourense

Mañá

Ourense

58600011

EOXI Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

58600012

EOXI Vigo

Val Miñor

Tarde

Nigrán

58600013

EOXI Vigo

Val Miñor

Desprazable

Nigrán

59200010

EOXI Santiago

Valga-Pontecesures PAC

-

Valga

59300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Mañá

Ourense

59300012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Tarde

Ourense

59500011

EOXI Santiago

Vedra

Mañá

Vedra

59600011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verea

Mañá

Verea

59700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín

Mañá

Verín

59700012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín

Tarde

Verín

59800010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín PAC

-

Verín

60000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Viana do Bolo

Mañá

Viana do Bolo

60100010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Viana do Bolo PAC

-

Viana do Bolo

60200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Viana-A Rúa

Mañá

Viana do Bolo, Rúa (A)

60300011

EOXI Vigo

Vigo

Mañá

Vigo

60700011

EOXI Santiago

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

61300012

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Tarde

Vilalba

61400010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba PAC

-

Vilalba

61700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Vilamarín

Mañá

Vilamarín

61800011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Vilamartín de Valdeorras

Mañá

Vilamartín de Valdeorras

61900011

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

61900013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilanova de Arousa

Desprazable

Vilanova de Arousa

62000011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Vilar de Barrio

Mañá

Vilar de Barrio

62100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Vilar de Santos

Mañá

Vilar de Santos

62200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Vilardevos

Mañá

Vilardevos

62300011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Vilariño de Conso

Mañá

Vilariño de Conso

62400011

EOXI A Coruña

Vilarmaior

Mañá

Vilarmaior

62500011

EOXI A Coruña

Vilasantar

Mañá

Vilasantar

62600011

EOXI A Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

62700010

EOXI A Coruña

Vimianzo PAC

-

Vimianzo

62800012

EOXI Pontevedra-O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

62800013

EOXI Pontevedra-O Salnés

Virxe Peregrina

Desprazable

Pontevedra

63000011

EOXI Santiago

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

63100011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

63200010

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro PAC

-

Viveiro

63600011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Xermade

Mañá

Xermade

63700011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

63700012

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia

Tarde

Xinzo de Limia

63800010

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

64000011

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Xove

Mañá

Xove

64100011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xunqueira de Ambía

Mañá

Xunqueira de Ambía

64200011

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xunqueira de Espadañedo

Mañá

Xunqueira de Espadanedo

64300011

EOXI A Coruña

Zas

Mañá

Zas

64400011

EOXI A Coruña

Zas-Baio

Mañá

Zas

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía (matrón/a)

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

1100903

EOXI Vigo

A Dobrada

Desprazable

Vigo

1200901

EOXI Santiago

A Estrada

Mañá

Estrada (A)

1700901

EOXI Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda (A)

4200901

EOXI A Coruña

Abegondo

Mañá

Abegondo

5100901

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Allariz

Mañá

Allariz

5300901

EOXI Santiago

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

6500901

EOXI Santiago

Arzúa

Mañá

Arzúa

7700901

EOXI Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

8300901

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Barbadás

Mañá

Barbadás

9100901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Becerreá

Mañá

Becerreá

9700903

EOXI Vigo

Beiramar

Desprazable

Vigo

10100901

EOXI A Coruña

Bergondo

Mañá

Bergondo

10400901

EOXI A Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

10800901

EOXI Santiago

Boiro

Mañá

Boiro

11600901

EOXI Santiago

Brión

Mañá

Brión

12200901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Burela-Barreiros

Mañá

Burela, Barreiros

12500901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

13300901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

13600901

EOXI A Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

13900903

EOXI Vigo

Cangas

Desprazable

Cangas

14700901

EOXI A Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

15100901

EOXI A Coruña

Carral

Mañá

Carral

15300901

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Mañá

A Coruña

16100901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Castro de Rei

Mañá

Castro de Rei

19200901

EOXI Vigo

Coia

Mañá

Vigo

19700901

EOXI Santiago

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

20000901

EOXI A Coruña

Coristanco

Mañá

Coristanco

20700901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cotobade-Carballedo

Mañá

Cotobade

21300901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

22200901

EOXI A Coruña

Elviña-Mesoiro

Mañá

A Coruña

23100901

EOXI Ferrol

Fene-Ares-Mugardos-A Capela

Mañá

Fene, Ares, Mugardos, Capela (A)

24000901

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

24400901

EOXI Santiago

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

24600901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Forcarei

Mañá

Forcarei

25200901

EOXI Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

26300901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Illas Canarias-San
Roque-Fingoi-A Milagrosa

Mañá

Lugo

26600901

EOXI A Coruña

Labañou

Mañá

A Coruña

26700901

EOXI Santiago

Lalín

Mañá

Lalín

27000901

EOXI Santiago

Lalín-Rodeiro-Agolada-Dozón

Mañá

Lalín, Rodeiro, Agolada, Dozón

27300901

EOXI A Coruña

A Laracha

Mañá

Laracha (A)

29700901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín

Mañá

Marín

30200901

EOXI A Coruña

Matogrande

Mañá

A Coruña

30600901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Meaño

Mañá

Meaño

31100901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Meis

Mañá

Meis

31400901

EOXI Santiago

Melide-Toques-Santiso-Frades-Boimorto

Mañá

Melide, Toques, Santiso, Frades, Boimorto

31800901

EOXI Santiago

O Milladoiro

Mañá

Ames

31900901

EOXI A Coruña

Miño

Mañá

Miño

32000901

EOXI Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

33300901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monforte de Lemos-Chantada

Mañá

Monforte de Lemos, Chantada

33500901

EOXI A Coruña

Monte Alto-A Torre-Adormideras

Mañá

A Coruña

34500901

EOXI Vigo

Mos

Mañá

Mos

34700901

EOXI Ferrol

Mugardos-A Capela-Fene-Ares

Mañá

Mugardos, Capela (A), Fene, Ares

35500901

EOXI A Coruña

Muros-Carnota-Mazaricos

Mañá

Muros, Carnota, Mazaricos

35700901

EOXI A Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

35800902

EOXI Ferrol

Narón

Tarde

Narón

36000901

EOXI Ferrol

Narón-Neda

Mañá

Narón, Neda

36600901

EOXI Ferrol

Neda-Narón

Mañá

Neda, Narón

37100903

EOXI Vigo

Nigrán-Oia

Desprazable

Nigrán, Oia

37300901

EOXI Santiago

Noia

Mañá

Noia

37800901

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos

Mañá

Ourense

38500901

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño

Mañá

Carballiño (O)

38900901

EOXI A Coruña

O Castrillón

Mañá

A Coruña

39400901

EOXI Pontevedra-O Salnés

O Grove

Mañá

Grove (O)

40500901

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Mañá

A Coruña

40600901

EOXI A Coruña

O Ventorrillo-Os Mallos

Mañá

A Coruña

41200901

EOXI A Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

41300901

EOXI A Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Mañá

Oleiros

42000901

EOXI Santiago

Oroso

Mañá

Oroso

42700901

EOXI Ferrol

Ortigueira-Mañón-Cariño

Mañá

Ortigueira, Mañón, Cariño

43000901

EOXI A Coruña

Os Mallos

Mañá

A Coruña

43800901

EOXI Santiago

Outes

Mañá

Outes

44300901

EOXI Santiago

Padrón

Mañá

Padrón

44800903

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Palas de Rei-Monterroso

Desprazable

Palas de Rei, Monterroso

45800901

EOXI Santiago

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal (A)

46000901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Poio-Anafáns

Mañá

Poio

46200901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Ponte Caldelas

Mañá

Ponte Caldelas

46700901

EOXI A Coruña

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

47300901

EOXI Ferrol

Pontedeume-Cabanas-Monfero

Mañá

Pontedeume, Cabanas, Monfero

47800901

EOXI Vigo

O Porriño

Mañá

Porriño (O)

48000901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Portas

Mañá

Portas

48100901

EOXI Santiago

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

48300901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Portonovo

Mañá

Sanxenxo

49600901

EOXI Santiago

Rianxo

Mañá

Rianxo

49800901

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

50200901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

51800903

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

52100901

EOXI A Coruña

Sada

Mañá

Sada

52800901

EOXI Ourense-Verín-O Barco

San Cibrao das Viñas

Mañá

San Cibrao das Viñas

53200903

EOXI Vigo

San Paio de Navia-Bouzas

Desprazable

Vigo

53800901

EOXI Ferrol

San Sadurniño-Valdoviño-Cedeira

Mañá

San Sadurniño, Valdoviño, Cedeira

54000901

EOXI A Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

54200901

EOXI Santiago

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

55100901

EOXI Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

55300901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

56200901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Soutomaior-Arcade

Mañá

Soutomaior

57000901

EOXI Vigo

Tomiño

Mañá

Tomiño

58000901

EOXI Vigo

Tui

Mañá

Tui

59100901

EOXI Santiago

Valga-Pontecesures

Mañá

Valga, Pontecesures

59300903

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

60700901

EOXI Santiago

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

60800901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilaboa

Mañá

Vilaboa

60900901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

61300901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

61900901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

62600901

EOXI A Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

62800901

EOXI Pontevedra-O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

63000901

EOXI Santiago

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

63400901

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro-Mondoñedo

Mañá

Viveiro, Mondoñedo

159800900

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

271100900

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

320400900

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

369900900

EOXI Pontevedra-O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

Fisioterapeuta

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

700081

EOXI Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza (A)

1200081

EOXI Santiago

A Estrada

Mañá

Estrada (A)

1200082

EOXI Santiago

A Estrada

Tarde

Estrada (A)

1700081

EOXI Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda (A)

3500081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Ponte

Mañá

Ourense

7100081

EOXI Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez (As)

7100082

EOXI Ferrol

As Pontes

Tarde

Pontes de García Rodríguez (As)

9100081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Becerreá

Mañá

Becerreá

9100082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Becerreá

Tarde

Becerreá

10400081

EOXI A Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

10400082

EOXI A Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

10800081

EOXI Santiago

Boiro

Mañá

Boiro

10800082

EOXI Santiago

Boiro

Tarde

Boiro

11700081

EOXI Pontevedra-O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

13300081

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

13300082

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

13900081

EOXI Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

14700081

EOXI A Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

14700082

EOXI A Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

15300081

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Mañá

A Coruña

15300082

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Tarde

A Coruña

16800081

EOXI A Coruña

Cee

Mañá

Cee

17000081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova

Mañá

Celanova

18700081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

18700082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Chantada

Tarde

Chantada

21100081

EOXI A Coruña

Culleredo

Mañá

Culleredo

21100082

EOXI A Coruña

Culleredo

Tarde

Culleredo

22800081

EOXI Ferrol

Fene

Mañá

Fene

22800082

EOXI Ferrol

Fene

Tarde

Fene

23400081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Fingoi

Mañá

Lugo

23400082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Fingoi

Tarde

Lugo

24400081

EOXI Santiago

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

24400082

EOXI Santiago

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

24800081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

24800082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

26700082

EOXI Santiago

Lalín

Tarde

Lalín

31200081

EOXI Santiago

Melide

Mañá

Melide

32000081

EOXI Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

35200081

EOXI Santiago

Muros

Mañá

Muros

35800081

EOXI Ferrol

Narón

Mañá

Narón

35800082

EOXI Ferrol

Narón

Tarde

Narón

37300081

EOXI Santiago

Noia

Mañá

Noia

38500081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño

Mañá

Carballiño (O)

40500081

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Mañá

A Coruña

40500082

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Tarde

A Coruña

41500081

EOXI Santiago

Ordes

Mañá

Ordes

42300081

EOXI Ferrol

Ortigueira

Mañá

Ortigueira

44300081

EOXI Santiago

Padrón

Mañá

Padrón

46400082

EOXI Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

47100081

EOXI Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

47100082

EOXI Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

48100081

EOXI Santiago

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

49300081

EOXI Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

49300082

EOXI Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

49800081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

50200081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

50700081

EOXI Santiago

Ribeira

Mañá

Ribeira

52100081

EOXI A Coruña

Sada

Mañá

Sada

53100081

EOXI Vigo

San Paio de Navia

Mañá

Vigo

53100082

EOXI Vigo

San Paio de Navia

Tarde

Vigo

54000081

EOXI A Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

54000082

EOXI A Coruña

San Xosé

Tarde

A Coruña

54200081

EOXI Santiago

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

54900081

EOXI Pontevedra-O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

55300081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

55300082

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria

Tarde

Sarria

58000081

EOXI Vigo

Tui

Mañá

Tui

58000082

EOXI Vigo

Tui

Tarde

Tui

58600081

EOXI Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

59300082

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Tarde

Ourense

59700081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín

Mañá

Verín

60500081

EOXI Vigo

Vigo-Lavadores

Mañá

Vigo

60500082

EOXI Vigo

Vigo-Lavadores

Tarde

Vigo

60600082

EOXI Vigo

Vigo-Nicolás Peña

Tarde

Vigo

60900081

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

60900082

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

61300081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

63100081

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

63700081

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

159900080

EOXI Santiago

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

271700080

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

329900080

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital de Verín

-

Verín

369900080

EOXI Pontevedra-O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

159600080

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

Logopeda

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

360301180

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

Terapeuta ocupacional

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

150100260

EOXI A Coruña

Complexo Hospitalario A Coruña

-

A Coruña

150500260

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

320100260

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

360300260

EOXI Pontevedra-O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

Sanitarios de formación profesional

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

600021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Carballeira

Mañá

Ourense

700021

EOXI Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza (A)

1100021

EOXI Vigo

A Dobrada

Mañá

Vigo

1100022

EOXI Vigo

A Dobrada

Tarde

Vigo

1200021

EOXI Santiago

A Estrada

Mañá

Estrada (A)

1700021

EOXI Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda (A)

1700022

EOXI Vigo

A Guarda

Tarde

Guarda (A)

2600021

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

2600022

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

3500021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Ponte

Mañá

Ourense

3500022

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Ponte

Tarde

Ourense

4500021

EOXI A Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

4900021

EOXI Vigo

Aldán-O Hío

Mañá

Cangas

5300021

EOXI Santiago

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

6200021

EOXI A Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

6500021

EOXI Santiago

Arzúa

Mañá

Arzúa

6900021

EOXI Vigo

As Neves

Mañá

Neves (As)

7100021

EOXI Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez (As)

7700021

EOXI Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

9700021

EOXI Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

9700022

EOXI Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

9900021

EOXI Vigo

Bembrive

Mañá

Vigo

10400021

EOXI A Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

10400022

EOXI A Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

10800021

EOXI Santiago

Boiro

Mañá

Boiro

10800022

EOXI Santiago

Boiro

Tarde

Boiro

11200021

EOXI Vigo

Bolivia

Mañá

Vigo

11700021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

12000021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

13300021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

13900021

EOXI Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

14100021

EOXI Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

14700021

EOXI A Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

14700022

EOXI A Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

14900021

EOXI Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

15300021

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Mañá

A Coruña

15300022

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Tarde

A Coruña

15600021

EOXI Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

15600022

EOXI Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

16100021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Castro de Rei

Mañá

Castro de Rei

16800021

EOXI A Coruña

Cee

Mañá

Cee

17000021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova

Mañá

Celanova

17300021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova-Bande

Mañá

Celanova, Bande

18300021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Cervo

Mañá

Cervo

18700021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

18900021

EOXI Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

19200022

EOXI Vigo

Coia

Tarde

Vigo

19600021

EOXI Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

19700021

EOXI Santiago

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

19900021

EOXI A Coruña

Corcubión

Mañá

Corcubión

20300021

EOXI Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

22600021

EOXI Santiago

Esteiro-Lousame

Mañá

Muros, Lousame

22800021

EOXI Ferrol

Fene

Mañá

Fene

23400021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Fingoi

Mañá

Lugo

24000021

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

24000022

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

24400022

EOXI Santiago

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

24800021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

25200021

EOXI Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

25300021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Guitiriz

Mañá

Guitiriz

26200021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

26700021

EOXI Santiago

Lalín

Mañá

Lalín

27700021

EOXI Vigo

Lavadores

Mañá

Vigo

27800021

EOXI A Coruña

Laxe

Mañá

Laxe

28100021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

28500021

EOXI Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

28500022

EOXI Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

29000021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Lugo-COF

Mañá

Lugo

29300021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Maceda-Castro Caldelas-Trives

Mañá

Maceda, Castro Caldelas, Pobra de Trives (A)

29700021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín

Mañá

Marín

29700022

EOXI Pontevedra-O Salnés

Marín

Tarde

Marín

30200021

EOXI A Coruña

Matogrande

Mañá

A Coruña

30500021

EOXI Ferrol

Mañón

Mañá

Mañón

31200021

EOXI Santiago

Melide

Mañá

Melide

32100021

EOXI Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

32400021

EOXI Vigo

Mondariz

Mañá

Mondariz

32700021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

33400021

EOXI A Coruña

Monte Alto-A Torre

Mañá

A Coruña

33700021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Monte Porreiro

Mañá

Pontevedra

34500021

EOXI Vigo

Mos

Mañá

Mos

35200021

EOXI Santiago

Muros

Mañá

Muros

35700021

EOXI A Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

37000021

EOXI Vigo

Nicolás Peña

Mañá

Vigo

37300021

EOXI Santiago

Noia

Mañá

Noia

37800021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Novoa Santos

Mañá

Ourense

38200021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco-A Rúa

Mañá

Barco de Valdeorras (O), Rúa (A)

38500021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño

Mañá

Carballiño (O)

38800021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Carballiño-Cea

Mañá

Carballiño (O), San Cristovo de Cea

39400021

EOXI Pontevedra-O Salnés

O Grove

Mañá

Grove (O)

40100021

EOXI Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal (O)

40500021

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Mañá

A Coruña

40500022

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Tarde

A Coruña

41400021

EOXI A Coruña

Oleiros-Santa Cruz-Mera

Mañá

Oleiros

41500021

EOXI Santiago

Ordes

Mañá

Ordes

43000022

EOXI A Coruña

Os Mallos

Tarde

A Coruña

43800021

EOXI Santiago

Outes

Mañá

Outes

45000021

EOXI Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

45800021

EOXI Santiago

A Pobra do Caramiñal

Mañá

Pobra do Caramiñal (A)

45900021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Poio

Mañá

Poio

46400021

EOXI Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

46400022

EOXI Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

46900021

EOXI A Coruña

Ponteceso-Corme

Mañá

Ponteceso

47100021

EOXI Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

47800021

EOXI Vigo

O Porriño

Mañá

Porriño (O)

48400021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Mañá

Lugo

49300021

EOXI Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

49300022

EOXI Vigo

Redondela

Tarde

Redondela

49600021

EOXI Santiago

Rianxo

Mañá

Rianxo

49800021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

50200021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

50700021

EOXI Santiago

Ribeira

Mañá

Ribeira

50700022

EOXI Santiago

Ribeira

Tarde

Ribeira

51800021

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Mañá

Vigo

51800022

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Tarde

Vigo

51800023

EOXI Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

51900021

EOXI Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

52100021

EOXI A Coruña

Sada

Mañá

Sada

52300021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

52400021

EOXI Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

52500021

EOXI Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

53100023

EOXI Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

53300021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

54000021

EOXI A Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

54000022

EOXI A Coruña

San Xosé

Tarde

A Coruña

54200021

EOXI Santiago

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

54900021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

55100021

EOXI Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

55300021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

55800021

EOXI Santiago

Silleda

Mañá

Silleda

56500021

EOXI Vigo

Teis

Mañá

Vigo

56500022

EOXI Vigo

Teis

Tarde

Vigo

57000021

EOXI Vigo

Tomiño

Mañá

Tomiño

58000021

EOXI Vigo

Tui

Mañá

Tui

58000022

EOXI Vigo

Tui

Tarde

Tui

58600021

EOXI Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

58600022

EOXI Vigo

Val Miñor

Tarde

Nigrán

59000021

EOXI Santiago

Valga

Mañá

Valga

59300021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Valle Inclán

Mañá

Ourense

59700021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín

Mañá

Verín

60300021

EOXI Vigo

Vigo

Mañá

Vigo

60900021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

61300021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

61900021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilanova de Arousa

Mañá

Vilanova de Arousa

62800021

EOXI Pontevedra-O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

62800022

EOXI Pontevedra-O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

63100021

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro

Mañá

Viveiro

63700021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

63900021

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo-Allariz

Mañá

Xinzo de Limia, Allariz

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

159800190

EOXI A Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

159500190

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Santiago

-

Santiago de Compostela

271100190

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

271600190

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

271700190

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

320100190

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

320400190

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

700211

EOXI Vigo

A Cañiza

Mañá

Cañiza (A)

1000213

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Cuña

Desprazable

Ourense

1200211

EOXI Santiago

A Estrada

Mañá

Estrada (A)

1500211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Fonsagrada-Becerreá

Mañá

Fonsagrada (A), Becerreá

1700211

EOXI Vigo

A Guarda

Mañá

Guarda (A)

2500211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

A Milagrosa-Sarria

Mañá

Lugo, Sarria

2600211

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

2600212

EOXI Pontevedra-O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

3500213

EOXI Ourense-Verín-O Barco

A Ponte

Desprazable

Ourense

4400211

EOXI A Coruña

Abente y Lago

Mañá

A Coruña

6200211

EOXI A Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

9700211

EOXI Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

9700212

EOXI Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

10400211

EOXI A Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

10400212

EOXI A Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

11000211

EOXI Santiago

Boiro-Rianxo

Mañá

Boiro, Rianxo

11700211

EOXI Pontevedra-O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

13300211

EOXI Pontevedra-O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

13900211

EOXI Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

14100211

EOXI Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

14700211

EOXI A Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

15300212

EOXI A Coruña

Casa do Mar

Tarde

A Coruña

15500211

EOXI Pontevedra-O Salnés

Casa do Mar-Marín

Mañá

Marín

16800211

EOXI A Coruña

Cee

Mañá

Cee

17300211

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Celanova-Bande

Mañá

Celanova, Bande

18700211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

19200211

EOXI Vigo

Coia

Mañá

Vigo

19200212

EOXI Vigo

Coia

Tarde

Vigo

22800211

EOXI Ferrol

Fene

Mañá

Fene

23500211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Fingoi-Guitiriz

Mañá

Lugo, Guitiriz

24000211

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

24000212

EOXI Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

24400211

EOXI Santiago

As Fontiñas

Mañá

Santiago de Compostela

24400212

EOXI Santiago

As Fontiñas

Tarde

Santiago de Compostela

26200211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

27100211

EOXI Santiago

Lalín-Silleda

Mañá

Lalín, Silleda

28100211

EOXI Pontevedra-O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

31200211

EOXI Santiago

Melide

Mañá

Melide

32000211

EOXI Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

33100211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

35800211

EOXI Ferrol

Narón

Mañá

Narón

35800212

EOXI Ferrol

Narón

Tarde

Narón

38200213

EOXI Ourense-Verín-O Barco

O Barco-A Rúa

Desprazable

Barco de Valdeorras (O), Rúa (A)

40500211

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Mañá

A Coruña

40500212

EOXI A Coruña

O Ventorrillo

Tarde

A Coruña

40900211

EOXI A Coruña

Oleiros

Mañá

Oleiros

41500211

EOXI Santiago

Ordes

Mañá

Ordes

42300211

EOXI Ferrol

Ortigueira

Mañá

Ortigueira

44300211

EOXI Santiago

Padrón

Mañá

Padrón

46400211

EOXI Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

46400212

EOXI Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

47100211

EOXI Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

47800211

EOXI Vigo

O Porriño

Mañá

Porriño (O)

48400211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Praza de Ferrol

Mañá

Lugo

49300211

EOXI Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

50400211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Ribadeo-Burela

Mañá

Ribadeo, Burela

51100211

EOXI Santiago

Ribeira-A Pobra do Caramiñal

Mañá

Ribeira, Pobra do Caramiñal (A)

52100211

EOXI A Coruña

Sada

Mañá

Sada

53400211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

San Roque-Vilalba-Guitiriz

Mañá

Lugo, Vilalba, Guitiriz

54000211

EOXI A Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

54400211

EOXI Santiago

Santa Comba-Negreira

Mañá

Santa Comba, Negreira

54900211

EOXI Pontevedra-O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

56500211

EOXI Vigo

Teis

Mañá

Vigo

58000211

EOXI Vigo

Tui

Mañá

Tui

58600211

EOXI Vigo

Val Miñor

Mañá

Nigrán

58600212

EOXI Vigo

Val Miñor

Tarde

Nigrán

59700211

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Verín

Mañá

Verín

60900211

EOXI Pontevedra-O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

61600211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Vilalba-Guitiriz

Mañá

Vilalba, Guitiriz

63300211

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Viveiro-Foz

Mañá

Viveiro, Foz

63900211

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Xinzo-Allariz

Mañá

Xinzo de Limia, Allariz

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

159900220

EOXI Santiago

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

271600220

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

320400220

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

369900220

EOXI Pontevedra-O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

159900230

EOXI Santiago

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

271700230

EOXI Lugo-Cervo-Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

320400230

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras (O)

329900230

EOXI Ourense-Verín-O Barco

Hospital de Verín

-

Verín

369900230

EOXI Pontevedra-O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

150500230

EOXI Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

ANEXO IV
Centros nos que poden existir prazas a resultas

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a

ANEXO V
Procedemento de acreditación de méritos

a) Experiencia profesional

A experiencia profesional acreditarase mediante certificación emitida pola Dirección de Recursos Humanos do centro ou órgano equivalente en que deberá constar a seguinte información: categoría/especialidade, tipo de vínculo (fixo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), réxime xurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), data de inicio e fin de cada unha das vinculacións/nº de horas no suposto de vínculos de atención continuada, total de días de vinculación, réxime de xornada (xornada completa, tempo parcial).

Tal certificación deberá facer constar expresamente a naturaleza pública da institución e a súa integración no sistema sanitario público do Estado respectivo. Noutro caso a experiencia profesional non será obxecto de valoración.

Non será necesario acreditar documentalmente a experiencia profesional nas institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade.

b) Coñecemento da lingua galega

A acreditación deste mérito efectuarase mediante certificación orixinal ou copia compulsada.

Só se concederá validez, no que se refire á acreditación do coñecemento do galego, aos cursos, estudos ou titulacións homologados polo órgano competente en materia de política lingüística.

c) Compulsa de documentos

As copias dos documentos acreditativos de méritos que se acheguen deberán estar cotexadas polo responsable do rexistro onde se presenten ou compulsadas por notario ou funcionario público acreditado para a realización de tales funcións.

d) Tradución de documentos

Os títulos ou certificacións que estean redactados nun idioma distinto a calquera dos oficiais do Estado español deberán ir acompañados da súa tradución para o castelán ou galego, que deberá ser efectuada:

a) Por tradutor xurado, debidamente autorizado ou inscrito en España.

b) Por calquera representación diplomática ou consular do Estado español no estranxeiro.

c) Pola representación diplomática ou consular en España do país de que é cidadán/cidadá o/a solicitante ou, de ser o caso, do de procedencia do documento.

ANEXO VI
Instrucións de acceso ao expediente electrónico (FIDES)

A Oficina Virtual do Profesional (FIDES) constitúe o punto de encontro telemático entre o Servizo Galego de Saúde e os/as profesionais cos que mantén unha vinculación, así como coas persoas aspirantes e profesionais doutros servizos de saúde que participen nos procesos de selección e provisión de prazas convocados por este organismo, configurándose como a plataforma de acceso ao expediente electrónico do/da profesional ou aspirante.

O acceso a FIDES, poderase realizar desde:

– A internet (profesionais do Servizo Galego de Saúde e procedentes doutros servizos autonómicos de saúde).

– A intranet do Servizo Galego de Saúde (só dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade, e desde equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa).

1. Acceso desde a internet.

1.1. Acceso desde a internet con certificado dixital.

Os profesionais do Servizo Galego de Saúde así como os que procedan doutro servizo de saúde autonómico poderán acceder desta forma a FIDES a través do enderezo
http://fides.sergas.es

É requisito indispensable dispoñer dun certificado dixital para acceder a través desta vía. Os certificados aceptados son os expedidos pola FNMT (Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) e o DNI electrónico (DNIe).

Para obter o certificado dixital expedido pola FNMT será preciso solicitalo a través da internet (no enderezo www.cert.fnmt.es), ou ben en calquera oficina da Axencia Tributaria (Ministerio de Economía e Facenda).

Se o usuario xa dispón dunha tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico, esta xa contén un certificado da FNMT, polo que non será necesario solicitar un novo. De feito, a solicitude dun novo certificado inhabilitará o que existe na tarxeta sanitaria.

Pola súa parte, o DNI electrónico (DNIe) poderase solicitar nas oficinas da Dirección Xeral da Policía.

Para a identificación do usuario mediante tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde con chip electrónico ou a través do DNI electrónico, será preciso, con carácter xeral, dispoñer dun lector de tarxetas. Non se requirirá lector de tarxetas unicamente no suposto de dispoñer dun certificado dixital da FNMT instalado no propio equipo.

Os/as usuarios/as poderán solicitar información e obter asesoramento sobre a acreditación electrónica nos PAE (Punto de acreditación electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros sanitarios de atención especializada e atención primaria do organismo.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os/as profesionais actualmente vinculados ao Servizo Galego de Saúde, así como aqueles profesionais procedentes doutros servizos de saúde que nalgún momento do pasado tivesen algún tipo de vinculación co citado organismo, serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico e á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo, así como ao resto de funcionalidades existentes na Oficina Virtual do Profesional (FIDES).

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nunca tiveron un vínculo co Servizo Galego de Saúde serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo.

A primeira vez que un profesional acceda con certificado dixital a FIDES, solicitaráselle que cubra un formulario de alta con datos básicos.

1.2. Acceso desde a internet sen certificado dixital.

O acceso a FIDES desde a internet sen certificado dixital efectuarase a través do enderezo http://fides.sergas.es

Esta forma de acceso non estará habilitada para aqueles profesionais actualmente vinculados ao Servizo Galego de Saúde. Unicamente os profesionais que tiveron no pasado algún vínculo laboral co Servizo Galego de Saúde ou aqueles que nunca mantiveron relación profesional con este organismo poderán elixir esta forma de acceso ao sistema.

Por motivos de seguridade e de protección de datos, este tipo de acceso ten limitadas as funcionalidades do servizo a que se pode acceder. Así, aínda sendo posible acceder a determinados servizos, resulta recomendable optar polo acceso mediante certificado dixital, por resultar o método que ofrece as debidas garantías en canto á seguridade dos datos e permite o acceso a todas as funcionalidades de FIDES.

Para acceder sen certificado dixital é necesario solicitar unha conta de usuario, formada por un identificador único e un contrasinal secreto. Os pasos para conseguir unha conta de usuario son os seguintes:

– Paso 1: desde a pantalla principal de FIDES, na epígrafe de «Acceso sen certificado», premer no enlace de acceso ao proceso de rexistro.

– Paso 2: cubrir debidamente o formulario e aceptar as condicións de uso. Neste formulario realizaranse unha serie de preguntas en función de se se tivo ou non algunha vez algún tipo de vinculación co Servizo Galego de Saúde, que haberá que responder correctamente para consolidar con éxito o proceso de alta.

No caso de non responder correctamente ás preguntas, o sistema enviará ao correo electrónico do usuario indicado no formulario, un código que o interesado terá que presentar persoalmente nun dos PAE (Punto de acreditación electrónica) habilitados polo Servizo Galego de Saúde nos diversos centros do organismo, xunto cun documento de identificación válido.

No caso de finalizar o proceso de alta correctamente, enviarase unha mensaxe de confirmación ao interesado, ao enderezo de correo electrónico indicado no formulario, e tras a confirmación por parte do usuario, unha segunda mensaxe vía correo electrónico cos datos de acceso a FIDES.

– Paso 3: cubrir os recadros de usuario e contrasinal de FIDES, na epígrafe de «Acceso sen certificado». A primeira vez que accedamos a FIDES tras o proceso de alta, o sistema solicitaranos que cambiemos o contrasinal por motivos de seguridade.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nalgún momento do pasado tivesen algún vínculo co Servizo Galego de Saúde, serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como a inscrición electrónica no concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo. A través deste tipo de acceso, non se poderá acceder ao resto de funcionalidades de FIDES que, pola contra, sí están dispoñibles no acceso con certificado dixital.

Os servizos que, a través desta forma de acceso, terán dispoñibles os profesionais que nunca tiveron un vínculo laboral co Servizo Galego de Saúde, serán tanto o acceso á xestión do expediente electrónico como a inscrición electrónica no concurso de traslados e demais procesos de selección e provisión de prazas que convoque este organismo.

2. Acceso desde a intranet do Servizo Galego de Saúde.

Esta vía só estará dispoñible para profesionais en activo do Servizo Galego de Saúde e desde equipamentos informáticos situados fisicamente na rede corporativa do citado organismo.

Os/as profesionais cun vínculo activo terán, mediante este sistema, acceso á totalidade de servizos e funcionalidades de FIDES, incluído o acceso á xestión do expediente electrónico e á inscrición electrónica no proceso de concurso de traslados.

O acceso a FIDES realizarase mediante o código de usuario e contrasinal que os/as profesionais en activo xa teñen asignado e utilizan habitualmente para acceder ao resto de funcionalidades do sistema.

3. Manual de instrucións de acceso e funcionamento do expediente electrónico e validación da documentación.

Na sede electrónica do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) figura á disposición dos/das concursantes un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico, os diferentes estados en que pode atopar a información relativa aos seus méritos e normas de validación da documentación que hai que presentar.

4. Caixa de correo electrónico.

Para efectuar as consultas e resolver as dúbidas que xurdan en relación con este procedemento, habilítase o seguinte enderezo de correo electrónico concurso.traslados@sergas.es