Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 22 Luns, 3 de febreiro de 2014 Páx. 4496

IV. Oposicións e concursos

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 21 de xaneiro de 2014 pola que se modifica a Resolución do 2 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos.

Unha vez publicada no DOG do 16 de xaneiro de 2014 a convocatoria do concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos, obsérvase a necesidade de introducir unha serie de modificacións e correccións técnicas para perfilar mellor a valoración de méritos e a xestión das bases por parte da Comisión de Valoración.

Logo de informar a Xunta de Persoal Funcionario de Administración e Servizos da UDC, esta xerencia, no uso das atribucións conferidas no artigo 40 dos estatutos desta universidade, aprobados polo Decreto 101/2004, do 13 de maio (DOG do 26 de maio), e da delegación de competencias operada por Resolución do 16 de xaneiro de 2012, resolve modificar a Resolución do 2 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o concurso de méritos para a provisión de diversos postos de traballo correspondentes ao persoal funcionario de administración e servizos, nos seguintes termos:

Primeiro. A base terceira, no primeiro parágrafo do punto 2.1, queda redactada do seguinte xeito:

«2.1. Esta fase está dirixida á comprobación e á valoración dos méritos específicos das persoas aspirantes a postos de nivel de complemento de destino igual ou superior ao 28».

Segundo. A base cuarta, no primeiro parágrafo, queda redactada do seguinte xeito:

«As solicitudes para tomar parte neste concurso e o modelo de currículo axustaranse ao modelo que se publica como anexo II desta resolución e deberán presentarse no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña, nos rexistros auxiliares do Campus de Elviña e do Campus de Esteiro en Ferrol, ou nas restantes formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), no prazo de quince días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia».

Terceiro. Inclúese no anexo da relación de postos vacantes de persoal funcionario o posto que se relaciona no anexo I.

Cuarto. Publícase un novo modelo de currículo no anexo II.

Quinto. Publícase unha nova táboa de equivalencias no Marco europeo común de referencia das linguas no anexo III.

Esta modificación supón a apertura dun novo prazo de presentación de solicitudes de quince días hábiles que se contarán a partir do día seguinte ao da data de publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. Potestativamente, no prazo dun mes, poderase interpoñer recurso de reposición ante este órgano.

A Coruña, 21 de xaneiro de 2014

Juan Manuel Díaz Villoslada
Xerente da Universidade da Coruña

ANEXO I

Nº posto

Posto

C. destino

N. C. específico

C. específico

Tipo

Provisión

Subgrupo

Escalas especiais

Quenda

Campus

Formación específica

Área

Unidade

Centro

100

Xefe de negociado de servizos

21

21

560,71

S

C

A2/C1

M

C

Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica

Xerencia

ANEXO II
Modelo de currículo

(Deberán numerarse os xustificantes por orde correlativa e farase constar o número nos correspondentes recadros)

Apelidos:

Nome

NRP:

Corpo/escala:

Grupo:

Posto que ocupa:

Nivel:

Nº RPT

Situación administrativa

Destino definitivo (cubrir só no caso de ser distinto que o posto que ocupa):

Centro/unidade:

Nivel:

Nº RPT

1. Grao persoal consolidado: ____

2. Traballo desenvolvido:

Denominación do posto

Centro/unidade

Nivel

Desde

Ata

3. Antigüidade na Administración:

Servizos prestados noutras administracións (recoñecidos) en: Anos � Meses � Días �

Servizos prestados no sistema universitario de Galicia (recoñecidos) en: Anos � Meses � Días �

4. Cursos de formación xeral e específica:

Denominación

Impartido por

Horas

Nº xustif.

5. Titulación académica:

�Graduado escolar ou equivalente

�Bacharelato, ciclo medio de FPI ou equivalente

�Ciclo superior de FP

�Diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou equivalente

�Grao

�Licenciado universitario, enxeñeiro, arquitecto ou equivalente

�Mestrado oficial

�Doutor

�Segundas e sucesivas titulacións universitarias: ______________________________
__________________________________________________________________

6. Coñecemento da lingua galega:

�Curso de Celga 3

�Curso de Celga 4

�Curso de linguaxe administrativa nivel medio

�Curso de linguaxe administrativa nivel superior ou Celga 5

7. Coñecemento de idiomas:

1º Idioma: _______________________

�C2

�C1

�B2

�B1

�A2

�A1

2º Idioma: _______________________

�C2

�C1

�B2

�B1

�A2

�A1

8. Grupo do corpo ou escala de pertenza:

�Grupo A1

�Grupo A2

�Grupo C1

�Grupo C2

A Coruña, _______de _________ de 2014
Asdo: __________________

ANEXO III
Táboa de equivalencias no Marco europeo común de referencia das linguas

 

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Alemán

Start Deutsch 1
Fit in Deutsch 1,

ÖSD (GD 1, KD1)

Start Deutsch 2
Fit in Deutsch 2,

EOI básico 2,

DSD-A2,

ÖSD (GD 2, KD2)

Zertifikat Deutsch (ZD)
Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj)

EOI (intermedio 2, 3º ciclo elemental),

DSD I,

ÖSD (ZD, ZDj)

TestDaF
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB), EOI (avanzado 2, 2º ciclo superior), DSH-1,

Goethe Institut B2,

ÖSD MD

TestDaF
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), DSH-2, DSD II,

Goethe Institut C1,

ÖSD OD

Zentrale Oberstufen-
prüfung (ZOP)
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS), DSH-3, ÖSD WD

Catalán

 

Certificat de nivell bàsic de català

Certificat de nivell elemental de català

Certificat de nivell intermedi de català

Certificat de nivell suficiència de català

Certificat de nivell superior de català

Chinés

HSK I

HSK II

HSK III

HSK IV

HSK V

HSK VI

Danés

 

Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 2

Prøve i Dansk 3

Studieprøven

 

Éuscaro

 

 

PL 1 - IVAP y Osakidetza
Lehenengo maila/nivel 1 HABE Intermedio

PL 2 - IVAP y Osakidetza
PL 1 - Ertzaintza
Bigarren maila/nivel 2 HABE Avanzado

Euskararen Gaitasun Agiria (EGA)
PL 3 - IVAP e Osakidetza
PL 2 - Ertzaintza
Hirugarren maila/nivel 3 HABE

Laugarren maila/nivel 4 HABE

Finés

 

Suomen kieli perustaso 1

Suomen kieli perustaso 2-3
keskitaso 3

Suomen kieli keskitaso 4-5 ylintaso 5

Suomen kieli
ylintaso 6

Suomen kieli
ylintaso 7-8

Francés

Diplôme initial de langue française (DILF), Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF A1), TCF niveau 1, TEF 1

Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF A2), EOI básico 2, TCF niveau 2, CEFP 1, TEF 2

Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF B1), EOI (intermedio 2, 3º ciclo elemental), TCF niveau 3, CEFP 2, TEF 3

Diplôme d´Etudes en Langue Française (DELF B2), EOI (avanzado 2, 2º ciclo superior), TCF niveau 4, TCF-DAP, TEF 4

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C1),

TCF niveau 5, DS,

TEF 5

Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF C2),

TCF niveau 6, DHEF, TEF 6

Grego

 

 CGL Level A`

Elinomathias Elemental, Bebaevsh Ellhnomaqeiai (Veveosi linomathias)

CGL Level B`

Elinomathias Vantage, Epipedo Eparkias,

CGL Level C´

CGL Level D´

 

Inglés

Preliminary English Test (PET), GESE 2. LTE A1, ILTS A1

Key English Test (KET),
Young Learners,
BULATS 1 ISE 0,
GESE 3 e 4, LTE 1, EOI básico 2, ILTS A2

Preliminary English Test, (PET), BEC 1,
BULATS 2, ISE I
GESE 5 y 6 LTE 2, English for Tourism, JETSET ESOL B1, ELSA B1, EOI (intermedio 2, 3º ciclo elemental), ILTS B1, TOEFL (iBT, cBT, pBT) B1,

First Certificate in English (FCE),
ICFE, BEC 2,
BULATS 3, ILEC,
ISE II, GESE 7, 8 y 9 LTE 3, Certificate of Competency U. Michigan. EOI (avanzado 2, 2º ciclo superior), ILTS B2

TOEFL iBT B2

Certificate in Advanced English (CAE),
ICFE, BEC 3,
BULATS 4,
ILEC, ISE III,
GESE 10 e 11

LTE 4, ILTS C1,

TOEFL (iBT, cBT, pBT) C1,

Certificate of Proficiency in English (CPE),
BULATS 5,
ISE IV, GESE 12

LTE 5, Certificate of Proficiency U. Michigan, ILTS C2,

Italiano

Diploma Elementare di
Lingua Italiana (DELI), PLIDA A1, CELI-IMPATTO,

CILS A1

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 1 (CELI 1), PLIDA A2, EOI básico 2, CILS A2, DELI

Diploma Intermedio di Lingua Italiana (DILI/DILC) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 2 (CELI 2), PLIDA B1, EOI (intermedio 2, 3º ciclo elemental), CIC 1,

CILS Uno

Diploma Avanzado di Lingua Italiana (DILI II)
Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 3 (CELI 3), PLIDA B2, EOI (avanzado 2, 2º ciclo superior), CILS Due

Diploma Commerciale di Lingua Italiana (DALI / DALC) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 4 (CELI 4), PLIDA C1, CIC A, CILS Tre

Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana Livello 5 (CELI 5), PLIDA C2,

CILS Quattra

Xaponés

N5 (antigo 4-kyû)

N4 (antigo 3-kyû)

N3

N2 (antigo 2-kyû)

N1 (antigo 1-kyû)

Luxemburgués

 

Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch (ZLaF)

Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch (1DLaF)

Zweten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch (2DLaF)

 

Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch

Neerlandés

 

Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (PTIT)

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT)

Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Examen I (NT2-I)
Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT)

Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal Examen II (NT2-II)
Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT)

 

Noruegués

 

 

Språkprøven i norsk for voksne innvandrere

 

Test i norsk for fremmed-språklige Høyere nivå

 

Portugués

 

Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE)

Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE)

Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira (DIPLE)

Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira (DAPLE)

Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE)

Ruso

 I. Pushkin (certf. 5 meses)

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ B) Basico/Bazoviy,

I. Pushkin (diplom 2 anos)

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ I) Primero/Perviy,

I Pushkin (diplom 4 anos)

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ II) Segundo/Vtoroy

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ III) Tercero/Tretii

Test of Russian as a Foreign Language (TORFL/ТРКИ IV) Cuarto/Chetvertiy

Sueco

 

 

Sfi-provet

 

Test in Swedish for University
Studies (TISUS)

 

Valenciano

 

Certificat de coneixements orals de valencià

Certificat elemental de coneixements de valencià

Certificat mijtà de coneixements de valencià

Certificat superior de coneixements de valencià