Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Luns, 17 de febreiro de 2014 Páx. 6543

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 5 de febreiro de 2014 pola que se abre o prazo posesorio dos postos adxudicados en virtude da resolución definitiva do concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración especial da Xunta de Galicia.

Por Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 9 de decembro de 2013 (DOG núm. 235, do 10 de decembro) resolveuse o concurso para a provisión de postos vacantes da Administración especial da Xunta de Galicia.

Debido a que parte dos postos adxudicados estaban ocupados provisionalmente por funcionarios que superaran os últimos procesos selectivos convocados e coa finalidade de asegurar a continuidade na prestación de servizos, adiáronse as tomas de posesión nos destinos obtidos no concurso ata a data en que os funcionarios de novo ingreso elixisen destino definitivo e puidesen tomar posesión del.

Unha vez realizados os actos de elección de destino definitivo dos funcionarios dos corpos de Administración especial da Xunta de Galicia, esta dirección xeral, de acordo co disposto na Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo) e de conformidade co previsto na base IX da convocatoria,

DISPOÑO:

Primeiro. A apertura do prazo de toma de posesión que se establece no punto segundo da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública do 9 de decembro de 2013

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete días hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse ao día seguinte da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2014

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública