Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 46 Venres, 7 de marzo de 2014 Páx. 9880

IV. Oposicións e concursos

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

ORDE do 3 de marzo de 2014 pola que se resolve a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Secretaría Xeral da Emigración, anunciada pola Orde do 15 de xaneiro de 2014.

Convocada a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Secretaría Xeral da Emigración, anunciada pola Orde do 15 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 20, do 30 de xaneiro), de conformidade co establecido no artigo 29.2º do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, e no artigo 16 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, e no uso das atribucións conferidas polo artigo 17.4º do referido decreto lexislativo, a Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de dous postos de traballo vacantes na Secretaría Xeral da Emigración, anunciada pola Orde do 15 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 20, do 30 de xaneiro).

Segundo. Adxudicar destino, nos postos de traballo que se indican, e seleccionar os/as funcionarios/as que se relacionan no anexo desta orde.

Terceiro. O cesamento no destino actual dos/das funcionarios/as que obtiveron praza producirase no prazo de tres días hábiles, contados a partir do seguinte ao da data de publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

O prazo para a toma de posesión do novo destino será de tres días hábiles a partir do seguinte ao do cesamento, de tratarse da mesma localidade onde actualmente os/as funcionarios/as presten servizos, ou de sete días hábiles se radican en distinta localidade. Cando os/as funcionarios/as obteñan coa súa toma de posesión o reingreso ao servizo activo, o prazo será de vinte días hábiles, de conformidade co establecido no artigo único do Decreto 166/2013, do 14 de novembro, que modifica o artigo 14 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, aprobado polo Decreto 93/1991, do 20 de marzo.

O cómputo de prazos de posesión iniciarase cando rematen os permisos ou licenzas que, se é o caso, fosen concedidas aos/ás interesados/as. Nos supostos de baixa temporal ou transitoria, iniciarase a partir da correspondente alta.

Cuarto. A xefatura do centro en que causen baixa os/as funcionarios/as, así como daquel en que obteñan destino, consignarán no título administrativo, dentro do prazo sinalado no punto anterior, as correspondentes dilixencias de cesamento e toma de posesión.

Quinto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición perante o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, perante o xulgado do contencioso-administrativo competente, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 3 de marzo de 2014

P.D. (Orde 12.11.2013; DOG núm. 219, do 15 de novembro)
Valeriano Martínez García
Secretario xeral da Presidencia

ANEXO

Apelidos e nome: García Bouzas, José Carlos.

NRP: 3324043913 A2060.

Grupo: A1.

Denominación do posto de traballo: subdirector/a xeral de Xestión Económico-Administrativa e do Retorno.

Código: PX.301.00.001.15770.001.

Corpo/escala: xeral.

Nivel: 30.

Dependencia: Secretaría Xeral da Emigración.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Casas Calviño, José Antonio.

NRP: 4483045335 A2060.

Grupo: A1.

Denominación do posto de traballo: xefatura do Servizo de Programas Socio-Asistenciais.

Código: PX.301.00.002.15770.006.

Corpo/escala: xeral.

Nivel: 28.

Dependencia: Secretaría Xeral da Emigración.

Localidade: Santiago de Compostela.