Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Luns, 17 de marzo de 2014 Páx. 11452

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2014, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, pola que se anuncia licitación para a contratación do servizo de limpeza de centros de saúde situados fóra do municipio de Vigo, mediante procedemento aberto, tramitación ordinaria e anticipado de gasto (AB-EIV1-14-002).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de Vigo.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2º. Domicilio: avda. das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: 36211 Vigo.

4º. Teléfono: 986 21 92 36.

5º. Telefax: 986 21 91 50.

6º. Enderezo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es

7º. Enderezo da internet do perfil do contratante: www.sergas.es

8º. Data límite de obtención de documentación e información: ata a data límite de presentación das ofertas, todo os días laborables excepto sábados, das 9.00 ás14.00 horas.

d) Número de expediente: AB-EIV1-14-002.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizo.

b) Descrición: servizo de limpeza de centros de saúde dependentes da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, situados fóra do municipio de Vigo.

c) División por lotes e número de lotes/número de unidades: si, 13 lotes.

d) Lugar de execución/entrega: o que se especifique no prego de cláusulas administrativas.

e) Prazo de execución/entrega: o se especifique no prego de cláusulas administrativas.

f) Admisión de prórroga: si.

g) CPV: 90911200-8.

3. Tramitación, procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación, se for o caso: oferta economicamente máis vantaxosa tendo en conta os seguintes criterios:

Concepto

Puntuación

Oferta económica

80

Memoria de organización e desenvolvemente do servizo

10

Melloras propostas

10

4. Valor estimado do contrato: 2.352.993,40 € (sen IVE).

5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 931.878,58 €, IVE (21 %): 195.694,50 €. Importe total: 1.127.573,08 €.

6. Garantías exixidas:

Provisional: non.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, excluído o IVE.

7. Requisitos específicos do contratista:

a) Clasificación: si, ver pregos de cláusulas administrativas particulares.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica ou profesional, se é o caso: ver pregos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación:

a) Data límite da presentación: 14.4.2014.

b) Modalidade de presentación: ver pregos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral do Hospital Nicolás Peña.

2º. Domicilio: avda. das Camelias, nº 109.

3º. Localidade e código postal: Vigo 36211.

4º. Enderezo electrónico: chuvi.contratación.administrativa@sergas.es

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador está obrigado a manter a súa oferta: dous meses contados desde a apertura das proposicións.

9. Apertura das ofertas:

a) Descrición: mesas de apertura dos sobres B e C.

b) Enderezo: Sala de Xuntas Hospital Nicolás Peña, avda. das Camelias, nº 109.

c) Localidade e código postal: Vigo 36211.

d) Data e hora: publicarase no perfil do contratante e no taboleiro de anuncios do órgano de contratación.

10. Gastos de publicidade: por conta do adxudicatario: ver cláusula 3.4 do PCAP.

11. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 26.2.2014.

Vigo, 26 de febreiro de 2014

P.D. (Artigo 5 da Orde do 5.7.2012; DOG nº 139, do 20 de xullo)
Mario González González
Xerente de Xestión Integrada de Vigo