Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Luns, 17 de marzo de 2014 Páx. 11337

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 2 de outubro de 2013 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, e se procede á súa convocatoria.

A Orde do 2 de outubro de 2013 (DOG núm. 197, do 15 de outubro) establece as bases polas cales se rexerá a concesión das axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral, no marco do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2013, en réxime de concorrencia competitiva. No anexo I da dita orde recóllese a modalidade A destas axudas.

No artigo 2 das bases da orde de convocatoria determínanse os requisitos que deberían cumprir as persoas candidatas e no artigo 2 do anexo I concrétanse os requisitos para a modalidade A.

De acordo co establecido no artigo 6 da convocatoria, despois de estudadas as solicitudes, publicáronse as listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas e as persoas interesadas tiveron un prazo de dez días para formularen reclamacións para emendar erros e falta de documentos ante a Secretaría Xeral de Universidades. Unha vez que se recibiu e se examinou esta documentación, publicouse a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas.

As solicitudes admitidas foron avaliadas por un equipo de avaliadores formado por expertos de fóra do Sistema Universitario de Galicia, coa colaboración da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) a partir da documentación indicada no artigo 4 do anexo I da convocatoria e segundo o baremo que se indica no artigo 5 do mesmo anexo.

O resultado desta avaliación presentouse á comisión de selección definida no artigo 7 da orde de convocatoria, a cal sumou 2 puntos ás persoas candidatas que superaron a puntuación mínima e que se comprometeron ao emprego da lingua galega na memoria final da actividade e elaborou a proposta de concesión de acordo coas bases da convocatoria e a dispoñibilidade de recursos.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 8 das bases da convocatoria e atendendo á proposta de concesión elevada pola citada comisión de selección, na súa reunión do 3 de marzo de 2014, a través da Secretaría Xeral de Universidades,

RESOLVO:

Primeiro. Conceder as axudas da modalidade A de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral para o ano 2013 ás universidades do SUG que contraten os/as candidatos/as seleccionados/as para unha praza do Programa de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral que se relacionan no anexo I.

Segundo. Establecer unha listaxe de espera, que se inclúe como anexo II, para determinar posibles substitucións. Nesta listaxe figura unha prelación, por orde decrecente de puntuación final, dun total de 10 candidatos/as que non foron seleccionados por teren unha puntuación inferior á da última persoa candidata seleccionada ou pola aplicación da porcentaxe do 12 % das axudas para cada rama de coñecemento, pero que teñen unha puntuación superior á mínima establecida pola comisión de selección.

Terceiro. Todas as solicitudes que figuran nos anexos I e II desta resolución cumpren os requisitos establecidos nas bases da convocatoria. Así mesmo, as solicitudes que non figuran relacionadas nos citados anexos entenderanse denegadas ou desestimadas.

Cuarto. As 50 axudas posdoutorais (modalidade A) concedidas financiaranse con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 e anos sucesivos, de acordo coa seguinte distribución, segundo a estrutura de pagamentos recollida no artigo 10 da Orde do 2 de outubro de 2013.

Aplicación orzamentaria

Universidade

Nº de prazas

Crédito (en euros)

2014

2015

2016

2017

Total

09.40.561B.444.0

UDC

7

158.958,33

263.541,67

251.650,00

99.750,00

773.900,00

USC

33

745.999,96

1.244.374,99

1.189.475,05

470.250,00

3.650.100,00

UVIGO

10

227.333,32

375.500,00

358.666,68

142.500,00

1.104.000,00

Total

50

1.096.999,92

1.829.041,67

1.778.958,41

712.500,00

5.528.000,00

Quinto. As axudas concedidas serán financiables polo FSE, no eixe 3, tema prioritario 74, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, nunha porcentaxe máxima do 80 %. Por iso, as universidades beneficiarias das axudas e os/as solicitantes contratados/as deberán cumprir as normas recollidas no Regulamento (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006, polo que se fixan normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) 1083/2006 do Consello, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Feder, ao FSE e ao Fondo de Cohesión; no Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, relativo ao FSE e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1748/1999; as normas de información e publicidade dos fondos contidos no Regulamento 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro de 2006
(L 371/1, DOUE do 27 de decembro), e no resto de normativa que resulte de aplicación.

O complemento de 1.500 € anuais nos dous primeiros anos e de 1.000 € no terceiro ano que se recolle no artigo 3 do anexo I da orde de convocatoria non é un custo subvencionable no marco do FSE, por canto non se trata dun custo directamente derivado da contratación do persoal investigador, senón do financiamento de gasto en que incorren as universidades beneficiarias para a correcta tramitación do programa.

Sexto. Xunto coa primeira xustificación, a entidade beneficiaria das axudas remitirá unha declaración responsable de que se mantén unha separación contable adecuada ou un código contable axeitado para os gastos cofinanciados polo FSE, tal como se recolle no artigo 60 do Regulamento (CE) núm. 1083/2006, que regula as funcións da autoridade de xestión.

Sétimo. O artigo 10 da orde de convocatoria establece que as universidades serán as encargadas do pagamento dos correspondentes contratos, así como da presentación da xustificación ante a Secretaría Xeral de Universidades para o libramento das axudas.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, transcorrido o prazo establecido de xustificación sen que se presentase esta ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que, no prazo improrrogable de dez días, a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Oitavo. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Solicitudes concedidas

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Nota final

Zona
1º ano

Zona
2º ano

POS-A/2013/093

USC

Rodríguez

Corral

Javier

*****672Y

Artes e Humanidades

95

2

3

POS-A/2013/030

USC

Díaz

Lage

Santiago

*****727S

Artes e Humanidades

92,5

2

2

POS-A/2013/107

USC

Ulla

Lorenzo

Alejandra

*****747X

Artes e Humanidades

91,6

1

1

POS-A/2013/152

UVIGO

Santiago

Iglesias

José Andrés

*****012F

Artes e Humanidades

91,5

3

3

POS-A/2013/063

USC

Martín

Seijo

María

*****026J

Artes e Humanidades

91

1

1

POS-A/2013/070

USC

Moure

Pazos

Iván

*****689C

Artes e Humanidades

91

2

2

POS-A/2013/099

USC

Sánchez

Hernández

Javier

*****999Z

Ciencias

94,6

2

2

POS-A/2013/148

UVIGO

Ceinos

Caride

Rosa María

*****402G

Ciencias

93,8

2

2

POS-A/2013/017

USC

Brea

Fernández

Roberto Javier

*****123T

Ciencias

93

3

3

POS-A/2013/064

USC

Martínez

Calvo

Miguel

*****686Y

Ciencias

93

2

2

POS-A/2013/119

USC

Yáñez

Vilar

Susana

*****025X

Ciencias

91

1

3

POS-A/2013/016

USC

Bohme

 

Karola

*****476Z

Ciencias

90

2

1

POS-A/2013/001

USC

Aguiar

Fernández

Pablo

*****637X

Ciencias da Saúde

99,5

2

2

POS-A/2013/084

USC

Puga

Giménez de Azcárate

Ana María

*****962V

Ciencias da Saúde

80

2

3

POS-A/2013/206

UDC

Vaamonde

García

Carlos

*****149G

Ciencias da Saúde

78,5

2

2

POS-A/2013/014

USC

Blanco

Martínez de Morentín

Pablo

*****848M

Ciencias da Saúde

78

2

2

POS-A/2013/162

UVIGO

Simón

Vázquez

Rosana

*****717J

Ciencias da Saúde

78

2

2

POS-A/2013/034

USC

Fachal

Vilar

Laura

*****625P

Ciencias da Saúde

77,5

2

2

POS-A/2013/056

USC

Juan

Jordá

Mª José

*****049K

Ciencias Sociais e Xurídicas

99,5

3

3

POS-A/2013/024

USC

Cespón

González

Jesús

*****624H

Ciencias Sociais e Xurídicas

82,2

2

2

POS-A/2013/208

UDC

Villares

Varela

María

*****964N

Ciencias Sociais e Xurídicas

81

2

2

POS-A/2013/002

USC

Alonso

Álvarez

Alba

*****603D

Ciencias Sociais e Xurídicas

79,74

2

2

POS-A/2013/190

UDC

García

Llerena

Viviana María

*****729N

Ciencias Sociais e Xurídicas

77,5

2

2

POS-A/2013/080

USC

Piñeiro

Neiro

Bárbara

*****409A

Ciencias Sociais e Xurídicas

77,4

3

3

POS-A/2013/196

UDC

Martínez

Rego

David

*****382X

Enxeñaría e Arquitectura

91,4

2

2

POS-A/2013/161

UVIGO

Riveiro

Rodríguez

Antonio

*****267N

Enxeñaría e Arquitectura

90,4

2

1

POS-A/2013/038

USC

Fernández

Fernández

Eduardo

*****586P

Enxeñaría e Arquitectura

85,7

2

2

POS-A/2013/112

USC

Vázquez

Rowe

Ian

*****227K

Enxeñaría e Arquitectura

84,5

2

2

POS-A/2013/167

UVIGO

Argibay

Losada

Pablo Jesús

*****007Y

Enxeñaría e Arquitectura

84

3

3

POS-A/2013/048

USC

Gómez

García

Esteban

*****607K

Enxeñaría e Arquitectura

83,8

3

1

POS-A/2013/113

USC

Veiga

Sánchez

Mª Purificación

*****195H

Ciencias

89,5

1

1

POS-A/2013/185

UDC

Casal

Pascual

Gema

*****684J

Ciencias

88,5

2

2

POS-A/2013/051

USC

González

Mariño

Iria

*****967Y

Ciencias

88,5

2

2

POS-A/2013/028

USC

de Llano

Neira

Pedro

*****560G

Artes e Humanidades

88,5

3

3

POS-A/2013/131

UVIGO

Gago

Mariño

Jorge

*****973B

Ciencias

88

3

2

POS-A/2013/088

USC

Regal

López

Patricia

*****907X

Ciencias

88

3

3

POS-A/2013/018

USC

Buceta

Fernández

David

*****381T

Ciencias

87

2

2

POS-A/2013/097

USC

Romero

Bernárdez

Manuel

*****505K

Ciencias

87

2

2

POS-A/2013/200

UDC

Pan

Añón

María

*****774M

Ciencias

86,5

2

2

POS-A/2013/147

UVIGO

Conde

Sieira

Marta

*****118X

Ciencias

86,3

1

1

POS-A/2013/188

UDC

Díaz

Tapia

Pilar

*****091T

Ciencias

86

3

2

POS-A/2013/033

USC

Espinosa

Espinosa

David

*****454Z

Artes e Humanidades

85,5

2

2

POS-A/2013/146

UVIGO

de la Calle

González

Inmaculada

*****662C

Ciencias

84,5

2

2

POS-A/2013/074

USC

Otero

Fuertes

Mª Paz

*****562S

Ciencias

84,25

2

2

POS-A/2013/003

USC

Alonso

Pérez

Elisa

*****690T

Ciencias

82,5

2

2

POS-A/2013/029

USC

Díaz

Geada

Alba

*****852X

Artes e Humanidades

82,5

3

3

POS-A/2013/061

USC

López-Mayán

Navarrete

Mercedes

*****441R

Artes e Humanidades

82,5

2

2

POS-A/2013/153

UVIGO

Sánchez

Guillén

Rosa Ana

*****372P

Ciencias

82,25

2

2

POS-A/2013/142

UVIGO

Fernández

Carrera

Ana

*****826W

Ciencias

81,9

2

2

POS-A/2013/049

USC

González

Ferreiro

Eduardo Manuel

*****484N

Enxeñaría e Arquitectura

81,8

3

3

ANEXO II
Listaxe de espera

Nº expediente

Univ.

1º apelido

2º apelido

Nome

DNI

Rama de coñecemento

Nota final

Zona
1º ano

Zona
2º ano

POS-A/2013/171

UVIGO

Paradelo

Pérez

Marcos

*****818W

Ciencias

81

2

2

POS-A/2013/095

USC

Rodríguez

Porto

Rosa María

*****508W

Artes e Humanidades

80,5

2

2

POS-A/2013/004

USC

Álvarez

Fernández

Mª Stela

*****983L

Ciencias

80

3

3

POS-A/2013/060

USC

López

Costas

Olalla

*****365L

Artes e Humanidades

79,93

2

2

POS-A/2013/191

UDC

García

Salido

Marcos

*****925F

Artes e Humanidades

79,5

2

2

POS-A/2013/204

UDC

Seoane

Fernández

José Antonio

*****926L

Enxeñaría e Arquitectura

79,4

2

2

POS-A/2013/168

UVIGO

Aranguren

Gassis

María

*****899L

Ciencias

78,5

3

3

POS-A/2013/130

UVIGO

García

Lago

Liliana

*****349T

Ciencias

78,05

3

3

POS-A/2013/197

UDC

Martínez

Romero

Marcos

*****062C

Enxeñaría e Arquitectura

77,9

3

2

POS-A/2013/055

USC

Jiménez

Balsa

Adrián

*****254K

Ciencias

77,7

1

1