Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 60 Xoves, 27 de marzo de 2014 Páx. 12950

III. Outras disposicións

Consellería de Sanidade

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, pola que se fai pública a realización dun curso homologado de nivel básico para a obtención do carné de aplicador/manipulador de biocidas.

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das consellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de Sanidade e Servizos Sociais, polo que se establece na Comunidade Autónoma de Galicia, a normativa reguladora para a homologación de cursos de capacitación para realizar tratamentos con praguicidas, así como para a obtención do carné de manipuladores destes produtos, establece no seu artigo 8.6 que os ministerios de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sanidade e Consumo comunicarán aos organismos responsables na comunidade autónoma a homologación dos ditos cursos e, no seu artigo 9, a obrigatoriedade de que o organismo oficial responsable publique no Diario Oficial de Galicia a información correspondente a cada curso que se vai realizar.

En consecuencia, anúnciase a realización dun curso de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico, homologado polas direccións xerais de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade e Política Social e de Agricultura do Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño, solicitado pola entidade Sanea Control, S.L., de acordo coas seguintes bases:

1. Denominación do curso: curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas. Nivel básico.

2. Entidade organizadora: Sanea Control, S.L.

3. Data: do 7 ao 11 de abril de 2014.

4. Lugar de realización: Hotel Madrid, rúa Andrés Mellado, nº 5, 36001 Pontevedra.

5. Número de prazas: máximo 25 alumnos.

6. Dirixido a: todo o persoal auxiliar das empresas que apliquen e/ou manipulen produtos biocidas.

7. Criterios de selección: por rigorosa orde de recepción de inscricións.

8. Presentación de solicitudes: solicitude segundo o modelo do anexo.

9. Programa:

Día 7.4.2014

14.00-15.00 h

Introdución. Lexislación.

15.00-17.30 h

Xeneralidades sobre pragas ambientais e da industria alimentaria.

17.30-18.15 h

Métodos de loita antivectorial.

Día 8.4.2014

14.00-15.00 h

Riscos para o home derivados da utilización dos praguicidas.

15.00-16.30 h

Praguicidas e ambiente: problemas que presentan. Destrución de envases.

16.30-18.15 h

Hixiene e seguridade no seu manexo e aplicación.

Día 9.4.2014

14.00-16.00 h

Interpretación de pictogramas e etiquetas de praguicidas.

16.00-18.15 h

Prevención, diagnóstico e primeiros auxilios no caso de intoxicación por praguicidas.

Día 10.4.2014

14.00-16.00 h

Métodos de loita antivectorial.

16.00-18.15 h

Técnicas de aplicación de praguicidas.

Día 11.4.2014

14.00-15.00 h

Preparación de disolucións de produtos.

15.00-16.00 h

Boas prácticas de almacenamento de praguicidas.

16.00-17.00 h

Resolución de exercicios prácticos.

17.00-18.00 h

Avaliación tipo test.

10. Certificado de superación do curso: é obrigatoria a asistencia a todas as sesións do curso. Finalizado este, a entidade organizadora realizará as probas pertinentes que avalíen os coñecementos adquiridos polos alumnos e, en caso de superalas, expedirá o certificado correspondente, co que poderá solicitar á Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública da Consellería de Sanidade o carné de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2014

Sonia Martínez Arca
Directora xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública

ANEXO
Ficha de solicitude de inscrición
Curso para a capacitación de aplicadores/manipuladores de produtos biocidas Nivel básico

Entidade organizadora: Sanea Control, S.L.

Datas: do 7 ao 11 de abril de 2014.

Lugar de realización do curso: Hotel Madrid, rúa Andrés Mellado, nº 5, 36001 Pontevedra.

Duración: 20 horas teórico/prácticas e 1 hora de avaliación.

Horario: das 14.00 ás 18.15 horas, agás o día 11 de abril de 2014 que será das 14.00 ás 18.00 horas.

Nº de prazas: máximo 25 alumnos.

Presentación de solicitudes:

Enviarase, como data límite o 31 de marzo de 2014, a ficha de inscrición xunto cunha copia do DNI, fotografía tamaño carné e xustificante de pagamento a Sanea Control, S.L, avenida da Mahía 106, baixo, 15220 Bertamiráns-Ames (A Coruña). Teléfono: 981 88 69 24/639 60 63 81. Fax: 881 24 29 45, correo electrónico: saneacontrol@yahoo.es

Criterio de selección: por rigorosa orde de recepción da solicitude.

Nome:

Apelidos:

Cargo/actividade desempeñada:

Empresa:

Sector actividade:

Enderezo:

CP:

Localidade:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico: