Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 9 de abril de 2014 Páx. 15921

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2014 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2014.

Conforme o disposto no artigo 70 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público; no artigo 21 da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2014; nos artigos 13 e 36 da Lei 11/2013, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, así como nos estatutos da Universidade de Santiago de Compostela e no acordo do Consello de Goberno do 31 de outubro de 2013 polo que se aproban as normas que rexen sobre a planificación de actuacións en materia de persoal docente e investigador funcionario que recollen as actuacións previstas para o ano 2014, logo da negociación cos órganos de representación do persoal docente e investigador,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal docente e investigador da USC para o ano 2014.

Segundo. Esta OPE inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas cos efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta todas as administracións públicas.

Terceiro. A planificación dos recursos humanos na USC oriéntase á atención das funcións prioritarias, á correcta dimensión do volume de efectivos e a potenciar a estabilización do seu persoal docente e investigador.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivados desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 62.1 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Estatuto básico do empregado público.

Quinto. Coa finalidade de dar unha maior difusión ás convocatorias de concursos de acceso derivados desta oferta de emprego, así como aos actos que deriven deles, na páxina web da USC pódese consultar, dentro do Servizo de Planificación de PDI, o enderezo web (http://www1.usc.es/webvprof/acreditados/index.asp) dedicado a convocatorias de procesos selectivos.

Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2014

Juan José Casares Long
Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

ANEXO
Oferta de emprego público do persoal docente e investigador
da Universidade de Santiago de Compostela
Ano 2014

Persoal docente e investigador funcionario

Subgrupo

Corpo

Prazas

A1

Catedrático de universidade

3

A1

Profesor titular de universidade

3

Total prazas

6