Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Xoves, 10 de abril de 2014 Páx. 16229

III. Outras disposicións

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2014 pola que se dá publicidade aos beneficiarios das axudas concedidas polo Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) durante o cuarto trimestre de 2013.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, o Igape publicará as subvencións concedidas conforme as bases reguladoras das axudas do Igape no Diario Oficial de Galicia, nas que se expresan beneficiario, finalidade, contía e aplicación orzamentaria.

No caso de axudas cofinanciadas por fondos comunitarios, o beneficiario estará suxeito ás normas de información e publicidade que establece o Regulamento (CE) nº 1828/2006, da Comisión, do 8 de decembro de 2006, que fixa as normas de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión.

En virtude do exposto anteriormente,

RESOLVO:

Primeiro. Dar publicidade á relación de beneficiarios das axudas concedidas polo Igape durante o cuarto trimestre de 2013, que figura como anexo I.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2014

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

Anexo I

Norma reguladora:

Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG núm. 155, do 13 de agosto), pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económica aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Fomentar o dinamismo empresarial na Comunidade Autónoma galega estimulando a posta en marcha de proxectos.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, de acordo coa Decisión C(2012)1621 da Comisión Europea, do 27 de marzo de 2012, que modifica a Decisión C(2007)6079 pola que se adopta o programa operativo de intervención comunitaria do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do obxectivo de converxencia na Comunidade Autónoma de Galicia en España, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG100.2010.1.166

Utingal, S.L.

29.11.2013

920.500,00

138.075,00

IG100.2010.1.179

Delagro, S. Coop.

27.12.2013

5.055.744,40

252.787,22

IG100.2010.1.192

Somozas Valorización de Lodos-Biogás, S.L.

27.12.2013

14.324.712,19

2.578.448,19

IG100.2010.1.195

Pacific Strategic Minerals Spain, S.L.

27.12.2013

19.430.251,00

2.331.630,12

IG100.2010.1.198

Metalúrgica Pontesa, S.L.

27.12.2013

819.790,00

32.791,60

Norma reguladora:

Resolución do 3 de decembro de 2012 (DOG núm. 234, do 10 de decembro), pola que se convocan para o exercicio 2012, en réxime de concorrencia non competitiva, as axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, conforme as bases reguladoras publicadas mediante Resolución do 22 de xullo de 2010 (DOG núm. 155, do 13 de agosto) e modificadas mediante as resolucións do 6 de xuño de 2011 (DOG núm. 114, do 15 de xuño) e do 13 de xaneiro de 2012 (DOG núm. 18, do 26 de xaneiro).

Finalidade:

Fomentar o dinamismo empresarial na Comunidade Autónoma galega estimulando a posta en marcha de proxectos.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7701 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08, actuación 2.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG100.2010.2.9

Porexgal, S.L.

3.10.2013

1.657.682,31

246.994,67

IG100.2010.2.18

Praxair España, S.L.U.

3.10.2013

3.547.079,12

537.474,66

IG100.2010.2.14

Industrias del Tablero, S.A.

23.10.2013

7.879.700,00

1.181.955,00

IG100.2010.2.19

Pizarras Veira do Río, S.L.

23.10.2013

1.136.000,00

170.400,00

IG100.2010.2.20

Transformaciones Metálicas Marsán, S.L.

23.10.2013

800.520,00

88.057,20

IG100.2010.2.12

Carrocerías Hermanos Rega, S.L.

25.11.2013

1.730.231,13

259.534,67

IG100.2010.2.4

Artes Gráficas de Narón, S.L.

27.12.2013

602.030,00

30.101,50

IG100.2010.2.8

Hergome, S.L.

27.12.2013

682.873,49

88.773,55

IG100.2010.2.15

Imerys Kiln Furniture, S.A.

27.12.2013

6.524.000,00

782.880,00

Norma reguladora:

Resolución do 20 de maio de 2013 (DOG núm. 102, do 30 de maio) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape aos proxectos de creación de pequenas e medianas empresas ou de realización de investimentos en pequenas e medianas empresas novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Estimular e impulsar a recuperación do tecido empresarial na Comunidade Autónoma, fomentar o desenvolvemento equilibrado do territorio galego e favorecer a creación de emprego a través da creación de empresas por parte de novos emprendedores.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7704 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 09, actuación 4.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG107.2013.1.1

I-Alma 3d, S.L.

27.12.2013

45.340,00

10.609,56

IG107.2013.1.13

Bouzas Centeno, Laura

27.12.2013

98.567,01

29.274,40

IG107.2013.1.16

Boas Apertas, S.L.

27.12.2013

70.100,00

18.611,55

IG107.2013.1.17

A Librería de Rosa, S.L.

27.12.2013

40.155,03

8.974,64

IG107.2013.1.21

Delafuente-Bikes, S.L.

27.12.2013

43.500,00

10.635,76

IG107.2013.1.23

Muíña López, Marta

27.12.2013

76.444,44

18.423,11

IG107.2013.1.24

Lavado de Coches VIP, S.L.

27.12.2013

87.376,14

20.751,84

IG107.2013.1.25

Gantesport, S.L.U.

27.12.2013

110.671,50

34.031,49

IG107.2013.1.28

Soneira Castro, S.L.

27.12.2013

59.307,65

15.123,45

IG107.2013.1.29

Leal Alonso, Ricardo

27.12.2013

78.500,00

21.666,00

IG107.2013.1.38

Contenidos y Conocimientos Actuales, S.L.

27.12.2013

38.002,00

8.892,47

IG107.2013.1.41

Chocolates Artesanos, S.C.G.

27.12.2013

89.859,77

33.607,55

IG107.2013.1.42

Maruxapesan Telecomunicaciones, S.L.

27.12.2013

37.591,22

8.401,63

IG107.2013.1.46

Diseños Díguez, S.L.

27.12.2013

87.243,33

21.636,34

IG107.2013.1.49

Fervenza Piñeiro, Raúl

27.12.2013

74.333,33

17.914,33

IG107.2013.1.50

Barreiro Añón, Manuel Carlos

27.12.2013

78.670,00

28.045,86

IG107.2013.1.52

Bialactis Biotech, S.L.

27.12.2013

51.544,21

19.457,94

IG107.2013.1.55

Rodríguez Rodríguez, José Luis

27.12.2013

39.384,31

11.007,91

IG107.2013.1.56

Del Río Viqueira, Cristina

27.12.2013

44.915,71

12.396,73

IG107.2013.1.68

Clínica Dental Romero Hermo, S.L.

27.12.2013

90.535,00

26.255,15

IG107.2013.1.69

Castro Abeledo, Carlos

27.12.2013

103.634,08

28.603,01

IG107.2013.1.73

Tenis la Roca, S.L.

27.12.2013

500.000,00

185.250,00

IG107.2013.1.76

Polux Hispania, S.L.

27.12.2013

157.488,89

51.735,10

IG107.2013.1.78

García Diz, Sofía

27.12.2013

53.611,94

13.295,76

IG107.2013.1.80

Sande Couso, Laura

27.12.2013

43.665,56

12.051,69

IG107.2013.1.82

Rodríguez Reguera, Andrea

27.12.2013

53.195,81

12.447,82

IG107.2013.1.84

Ramiro Pichel, Santiago Javier

27.12.2013

82.183,33

18.367,98

IG107.2013.1.12

Elcercano Espacio, S.L. (en constitución)

30.12.2013

59.623,22

17.708,10

IG107.2013.1.37

Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia, S.L. (en constitución)

30.12.2013

86.949,00

29.475,71

IG107.2013.1.51

Oubiña Pereira, Juan A.

30.12.2013

61.336,22

15.855,41

IG107.2013.1.57

Gespark Norte, S.L.

30.12.2013

221.027,50

71.060,35

IG107.2013.1.60

S.C. Galicia Hoteles, S.L.

30.12.2013

137.036,50

38.301,70

IG107.2013.1.72

Presutec, S.L.U.

30.12.2013

51.524,19

10.974,65

IG107.2013.1.88

Cervexeiros Xura, S.L.

30.12.2013

63.151,61

16.545,72

IG107.2013.1.111

Calandria López, Fabián Marcelo

30.12.2013

99.153,00

35.348,04

Norma reguladora:

Resolución do 22 de maio de 2013 (DOG núm. 102, do 30 de maio) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape de apoio ás iniciativas abertas de difusión, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Incentivar proxectos e iniciativas promovidas e coordinadas por organismos intermedios de carácter empresarial que poidan implicar en proxectos de interese común conxuntos de empresas galegas, xerando así o valor engadido das sinerxías, aforros e reciprocidades dos proxectos compartidos.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-4817 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) nun 80 %, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 1, tema prioritario 63.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG114.2013.1.1

Asociación Clúster de la Madera de Galicia

2.12.2013

9.300,00

42.254,65

IG114.2013.1.3

Ineo

2.12.2013

4.006,00

1.848,77

IG114.2013.1.5

Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal

2.12.2013

6.000,00

3.120,00

IG114.2013.1.7

Fundación Semana Verde de Galicia

2.12.2013

45.000,00

45.000,00

IG114.2013.1.8

Fundación Semana Verde de Galicia

2.12.2013

45.000,00

45.000,00

IG114.2013.1.9

Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia

2.12.2013

13.150,69

6.838,36

IG114.2013.1.10

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

20.000,00

20.000,00

IG114.2013.1.11

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

8.509,08

4.309,85

IG114.2013.1.12

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

30.000,00

30.000,00

IG114.2013.1.13

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

11.868,05

6.011,17

IG114.2013.1.14

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

45.000,00

45.000,00

IG114.2013.1.15

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

5.156,52

2.611,78

IG114.2013.1.16

Fundación Feiras e Exposicións de Ourense

2.12.2013

12.076,02

6.659,93

IG114.2013.1.17

Fundación Cel-Iniciativas por Lugo

2.12.2013

8.362,50

4.423,76

IG114.2013.1.19

Clúster do Producto Gráfico e do Libro Galego

2.12.2013

5.100,00

2.583,15

IG114.2013.1.20

Fundación para o Fom. Calidade e o Desenv. Tecn.

2.12.2013

3.636,86

1.678,41

IG114.2013.1.21

Fundación para o Fom. Calidade e o Desenv. Tecn.

2.12.2013

3.588,96

1.979,31

IG114.2013.1.26

Conxemar

2.12.2013

50.000,00

50.000,00

IG114.2013.1.36

Asoc. Empr. Ferrolterra

2.12.2013

10.500,00

5.696,25

IG114.2013.1.37

Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga)

2.12.2013

9.981,19

5.280,05

IG114.2013.1.40

Conxemar

2.12.2013

50.000,00

50.000,00

IG114.2013.1.45

Asociación de Executivas de Galicia

2.12.2013

2.135,00

1.225,49

IG114.2013.1.58

Federación de Autónomos de Galicia

2.12.2013

3.900,00

1.799,85

Norma reguladora:

Resolución do 31 de maio de 2013 (DOG núm. 112, do 13 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas para a contratación de xestores Igapex de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013 en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Facilitar ás empresas galegas a prospección e acceso a novos mercados poñendo ao seu alcance axudas para a contratación de profesionais especialistas en internacionalización empresarial, conseguindo, ao mesmo tempo, a formación de especialistas en comercio exterior e a súa incorporación ao mercado laboral.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-4705 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nun 80 %, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 1, tema prioritario 62.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG166.2013.1.25

Hidrofersa fábrica de Chavín, S.L.

3.10.2013

20.000,00

15.000,00

IG166.2013.1.30

Vilarvin, S.L.

3.10.2013

20.000,00

15.000,00

IG166.2013.1.37

Interveira, S.L.

3.10.2013

13.000,00

9.100,00

IG166.2013.1.40

Queixeiros da Chaira, S.L.

3.10.2013

10.800,00

8.100,00

IG166.2013.1.102

Expansia Galicia 2011, S.L.

3.10.2013

35.500,00

24.850,00

IG166.2013.1.105

Florentino Colección, S.L.

3.10.2013

18.961,60

14.221,20

IG166.2013.1.33

Embutidos Montepicato, S.L.

22.10.2013

12.000,00

9.000,00

IG166.2013.1.52

Textiles Rosalía de Castro, S.L.U.

22.10.2013

10.000,00

7.000,00

IG166.2013.1.39

Miniprecios Zapaterías, S.L.

23.10.2013

18.000,00

12.600,00

IG166.2013.1.49

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

23.10.2013

21.397,44

14.978,21

IG166.2013.1.57

Lavamar, S.A.

23.10.2013

15.000,00

11.250,00

IG166.2013.1.63

Jim Sports Technology, S.L.

23.10.2013

15.937,80

11.156,46

IG166.2013.1.83

Gefico Enterprise, S.L.

23.10.2013

20.000,00

15.000,00

IG166.2013.1.80

Lógica Equipamientos Integrales, S.L. e Outros (Agrupación 76794)

20.11.2013

52.000,00

37.700,00

IG166.2013.1.84

G.T.G. Ingenieros, S.L.

20.11.2013

19.497,89

13.648,52

IG166.2013.1.88

Pescados de Galicia Costamer, S.L.

20.11.2013

15.000,00

10.500,00

IG166.2013.1.89

Hifas da Terra, S.L.

20.11.2013

18.000,00

12.600,00

IG166.2013.1.109

Valora Consultores de Gestión, S.L.

20.11.2013

28.000,00

19.600,00

IG166.2013.1.90

Tecais, S.L.

29.11.2013

20.000,00

15.000,00

IG166.2013.1.92

Aetin naval, S.A.

2.12.2013

20.000,00

15.000,00

Norma reguladora:

Resolución do 7 de xuño de 2013 (DOG núm. 114, do 17 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape á reorientación e competitividade das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Apoiar a adquisición de equipamento tecnolóxico das pemes no sector secundario e no sector servizos.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A1-741A-7706 e 08.A1-741A-7705 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 1, tema prioritario 07, actuación 3 ou eixe 2, tema prioritario 09, actuación 5, no caso do procedemento IG103 e eixe 2, tema prioritario 09, actuación 5, no caso do procedemento IG174.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG103.2013.1.1

Fontecelta, S.A.

27.12.2013

494.408,12

197.763,25

IG103.2013.1.8

Europrecis Galicia, S.L.

27.12.2013

309.318,02

109.993,49

IG103.2013.1.9

Vidriomoss, S.L.

27.12.2013

311.000,00

96.410,00

IG103.2013.1.12

Granitos de Atios, S.A.

27.12.2013

475.000,00

176.130,00

IG103.2013.1.15

Bodegas Marqués de Vizhoja, S.A.

27.12.2013

329.027,00

112.000,79

IG103.2013.1.16

Granichan, S.L.

27.12.2013

475.000,00

161.690,00

IG103.2013.1.23

Terriña, S.L.

27.12.2013

498.597,64

201.932,04

IG103.2013.1.28

Industrias y Talleres Franco, S.L.

27.12.2013

485.000,00

167.616,00

IG103.2013.1.30

Diasacor, S.L.

27.12.2013

320.000,00

138.112,00

IG103.2013.1.31

Innaves, S.A.

27.12.2013

398.310,00

179.478,49

IG103.2013.1.36

Panelfa, S.L.

27.12.2013

330.953,04

90.747,32

IG103.2013.1.37

Informática y Consumibles de Ourense, S.L.

27.12.2013

496.159,20

174.548,81

IG103.2013.1.38

Manufacturas Braux, S.L.

27.12.2013

338.500,00

94.644,60

IG103.2013.1.39

Formas Inoxman, S.L.

27.12.2013

500.000,00

115.000,00

IG103.2013.1.40

Panadería Toñito, S.L.

27.12.2013

304.872,00

99.144,37

IG103.2013.1.41

López Corte y Plegados, S.L.

27.12.2013

405.900,00

122.744,16

IG103.2013.1.44

Maderas Cajaraville, S.L.

27.12.2013

468.100,00

152.226,12

IG103.2013.1.45

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

27.12.2013

310.108,00

151.518,77

IG103.2013.1.47

Plastifer S.A.

27.12.2013

394.244,33

162.665,21

IG103.2013.1.50

Maderas Besteiro, S.L.

27.12.2013

500.000,00

191.500,00

IG103.2013.1.51

Metalúrgica Orro, S.L.

27.12.2013

500.000,00

176.200,00

IG103.2013.1.54

Compañía Española de Algas Marinas, S.A. Ceamsa

27.12.2013

446.064,65

152.643,32

IG103.2013.1.56

Impex Europa, S.L.

27.12.2013

497.488,08

139.794,15

IG103.2013.1.57

Lácteos Casa Macán, S.L.

27.12.2013

500.000,00

250.000,00

IG103.2013.1.60

Gallego López, Miguel

27.12.2013

306.450,00

121.783,23

IG103.2013.1.61

Kauman, S.A.

27.12.2013

468.201,50

110.074,17

IG174.2013.1.5

Clínica o Burgo, S.L.

27.12.2013

38.555,00

18.005,19

IG174.2013.1.6

Icos, S.C.G.

27.12.2013

33.250,00

13.060,60

IG174.2013.1.8

Lijó González, José Francisco

27.12.2013

39.982,98

18.432,15

IG174.2013.1.14

Autos J. Rivada R., S.L.U.

27.12.2013

46.106,27

21.614,62

IG174.2013.1.15

Corporación Laber Microal, S.L.

27.12.2013

34.319,91

15.924,44

IG174.2013.1.16

Cine Dúplex Ferrol, S.L.

27.12.2013

38.000,00

18.088,00

IG174.2013.1.18

Quiroga García, Víctor

27.12.2013

32.825,00

15.526,22

IG174.2013.1.22

A C S M Agencia Marítima S.L.

27.12.2013

134.535,61

53.814,24

IG174.2013.1.23

Progeco Vigo, S.A.

27.12.2013

195.000,00

74.256,00

IG174.2013.1.24

Pestoni Porven, Carmela

27.12.2013

31.250,00

14.593,75

IG174.2013.1.25

Automoción Romil, S.L.

27.12.2013

91.704,63

43.266,24

IG174.2013.1.28

Miñomedia, S.L.

27.12.2013

44.855,00

21.620,11

IG174.2013.1.30

Proyfe, S.L.

27.12.2013

38.000,00

18.430,00

IG174.2013.1.33

Global Luris Estudio Legal, S.L.

27.12.2013

112.000,00

54.857,60

IG174.2013.1.34

Software y Comunicaciones Galicia, S.L.

27.12.2013

39.200,00

18.376,96

IG174.2013.1.39

Rostro Álvarez, Carlos

27.12.2013

35.966,94

16.688,66

IG174.2013.1.40

Kiddy Stories, S.L.

27.12.2013

45.273,15

21.468,53

IG174.2013.1.41

Qatro Elec Ingeniería y Servicios Electr.

27.12.2013

84.704,11

40.776,56

IG174.2013.1.43

Revestimientos Galicia, S.L.

27.12.2013

56.003,17

26.153,48

IG174.2013.1.45

Boado Paz, Manuel

27.12.2013

92.500,00

43.475,00

IG174.2013.1.47

Eze Mosquera Events, S.L.

27.12.2013

39.001,84

18.213,86

IG174.2013.1.48

Euroespes, S.A.

27.12.2013

141.330,00

67.866,67

IG174.2013.1.49

Quantum Innovative, S.L.

27.12.2013

37.009,00

17.638,49

IG174.2013.1.54

Auto-Inyección Alba, S.L.

27.12.2013

97.250,00

46.874,50

IG174.2013.1.55

Instituto Oftalmológico Francisco Gómez-Ulla, S.L.P.U.

27.12.2013

199.371,74

93.345,85

IG174.2013.1.68

Oziona Soluciones de Entretenimiento, S.L.

27.12.2013

187.955,79

86.647,62

IG174.2013.1.69

Recursos Ambientales de Galicia, S.L.U.

27.12.2013

37.650,00

17.921,40

IG174.2013.1.75

Sarriauto, S.L.

27.12.2013

32.866,00

15.447,02

IG174.2013.1.77

Electro Auto Cangas, S.L.

27.12.2013

30.395,00

14.012,10

IG174.2013.1.79

Forox Innovación, S.L.U.

27.12.2013

31.220,00

14.673,40

IG174.2013.1.81

Iniciativas Audiovisuales Vigo, S.L.

27.12.2013

38.477,00

18.084,19

IG174.2013.1.82

Forte, C.B.

27.12.2013

56.000,00

25.816,00

IG174.2013.1.86

TV Siete Productora de Vídeo, S.L.

27.12.2013

118.280,95

56.017,86

IG174.2013.1.91

Abellas Rosende, Aurora

27.12.2013

52.470,00

24.188,67

IG174.2013.1.93

Indrops Laboratorio de Análisis y Calidad Medioambiental, S.L.

27.12.2013

38.990,00

18.044,57

IG174.2013.1.94

Saavedra y López, S.L.

27.12.2013

191.700,00

95.850,00

IG174.2013.1.97

Pompas Fúnebres de Arosa, S.L.

27.12.2013

115.192,40

54.140,43

IG174.2013.1.101

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

27.12.2013

191.131,72

93.845,67

IG174.2013.1.103

Naviera Illa de Ons, S.L.

27.12.2013

30.398,02

14.013,49

IG174.2013.1.106

Telediagnostico por Imagen, S.L.

27.12.2013

194.540,12

90.033,17

IG174.2013.1.109

Cofrico, S.L.

27.12.2013

93.323,95

34.977,82

IG174.2013.1.110

Ingeniería Insitu, S.L.

27.12.2013

199.500,00

93.765,00

IG174.2013.1.113

López Rodríguez, José Manuel

27.12.2013

74.693,03

35.105,72

IG174.2013.1.115

Spica, S.L.

27.12.2013

64.476,00

31.193,49

IG174.2013.1.116

Transportes Manuel Cid Díaz, S.L.

27.12.2013

121.200,00

55.873,20

IG174.2013.1.117

Leis Díaz, José Manuel

27.12.2013

72.053,20

33.865,00

IG174.2013.1.118

Autos Álvarez & Losada, S.L.

27.12.2013

31.062,50

14.599,38

IG174.2013.1.119

Óptica Cid, S.L.

27.12.2013

50.100,00

23.907,72

IG174.2013.1.121

Aceuve Mantenimiento, S.L.

27.12.2013

40.100,54

14.789,08

IG174.2013.1.123

Discount Informático, S.L.

27.12.2013

198.065,00

95.942,69

IG174.2013.1.127

Ric Motorsport Vigo, S.L.

27.12.2013

31.394,56

14.472,89

IG174.2013.1.130

Ramal Loxística, S.L.

27.12.2013

45.000,00

21.096,00

IG174.2013.1.139

Tcnlxc Sistemas, S.L.L.

27.12.2013

32.750,00

15.392,50

IG174.2013.1.147

Crespo Vázquez, Elvira

27.12.2013

35.226,01

16.344,87

IG174.2013.1.152

Lista Varela, Marcos

27.12.2013

31.410,00

14.762,70

IG174.2013.1.155

Botana García, María Pilar

27.12.2013

58.270,00

27.212,09

IG174.2013.1.159

Galcar, S.A.

27.12.2013

50.954,00

23.642,66

Norma reguladora:

Resolución do 10 de xuño de 2013 (DOG núm. 116, do 19 de xuño) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras do programa do Igape de bolsas de formación en promoción exterior, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Estas bases diríxense a formar especialistas no ámbito da captación internacional de investimentos, a expansión exterior da empresa galega, a detección de potenciais investidores estranxeiros cara a Galicia, a busca de oportunidades de negocio e a investigación das posibilidades de cooperación internacional entre empresas galegas e estranxeiras.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-4801 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Social Europeo nun 80 %, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 1, tema prioritario 62.

Nº expediente

Apelidos e nome

Data da resolución

Importe bolsa (euros)

PR006.2013.1.2

Calvo Larraya, Gonzalo

26.12.2013

31.484,00

PR006.2013.1.6

Álvarez Espiño, Alejandro

26.12.2013

29.788,00

PR006.2013.1.16

Domínguez Rúa, Adrián

26.12.2013

30.613,00

PR006.2013.1.17

Otero Santana, Marcos

26.12.2013

24.563,00

PR006.2013.1.18

Barbeira Castiñeira, Blanca

26.12.2013

29.788,00

PR006.2013.1.23

Gómez Pardiñas, Adriana

26.12.2013

31.484,00

PR006.2013.1.24

Velo Santos, Marta

26.12.2013

10.960,00

PR006.2013.1.27

Iglesias Garrote, Begoña

26.12.2013

26.305,00

PR006.2013.1.42

Torres López, Manuel

26.12.2013

23.647,00

PR006.2013.1.56

Presas Presas, María

26.12.2013

29.788,00

PR006.2013.1.58

Prol Vázquez, Adrián

26.12.2013

10.960,00

PR006.2013.1.59

Calo Carro, Bárbara

26.12.2013

21.905,00

PR006.2013.1.64

Sabucedo Martínez, Iago

26.12.2013

25.434,00

PR006.2013.1.67

Alonso Duarte, Daniel

26.12.2013

29.788,00

PR006.2013.1.70

González González, Rubén

26.12.2013

28.047,00

PR006.2013.1.79

Villar Ferreiroa, Tamara Mª

26.12.2013

24.518,00

PR006.2013.1.81

Lomba Riego, Víctor Manuel

26.12.2013

25.434,00

PR006.2013.1.90

De Cesero Iglesias, Carlota

26.12.2013

22.822,00

Norma reguladora:

Resolución do 20 de xuño de 2013 (DOG núm. 124, do 2 de xullo), pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape á internacionalización das empresas galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2013, en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Facilitar a internacionalización da empresa galega non exportadora ou con escasa internacionalización e apoiar empresas internacionalizadas para que non só non perdan a súa presenza nos mercados exteriores senón que a incrementen, poñendo ao seu alcance liñas de axuda financeiras que apoien a súa presenza exterior, ampliando o número de países receptores das exportacións galegas e a diversificación dos sectores exportadores.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A1-741A-7451, 08.A1-741A-7708 e 08.A1-741A-7814 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08, actuación 5.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG124.2013.1.12

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

22.10.2013

10.005,00

8.504,25

IG124.2013.1.1

Asociación Clúster do Audiovisual Galego

23.10.2013

19.215,40

16.333,09

IG124.2013.1.3

Asociación Galega de Graniteros

23.10.2013

23.529,41

20.000,00

IG124.2013.1.4

Club Financiero Vigo

23.10.2013

14.000,00

11.200,00

IG124.2013.1.8

Anfaco

23.10.2013

24.260,00

19.408,00

IG124.2013.1.9

Asociación Provincial de Graniteiros

23.10.2013

27.000,00

22.950,00

IG124.2013.1.11

Asociación Gallega de Ferias-Agafe

23.10.2013

11.880,00

10.098,00

IG124.2013.1.13

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

23.10.2013

28.200,00

22.560,00

IG124.2013.1.14

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

23.10.2013

8.400,00

6.720,00

IG124.2013.1.15

Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime)

23.10.2013

18.200,00

14.560,00

IG124.2013.1.16

Asociación Clúster da Alimentación Ecolóxica de Galicia

23.10.2013

17.100,00

14.535,00

IG124.2013.1.20

Rede Galega de Empresas

23.10.2013

14.300,00

11.440,00

IG124.2013.1.21

Rede Galega de Empresas

23.10.2013

19.020,00

15.216,00

IG124.2013.1.22

Rede Galega de Empresas

23.10.2013

13.420,00

10.736,00

IG124.2013.1.25

Asociación Galega de Graniteros

23.10.2013

8.823,53

7.500,00

IG124.2013.1.26

Aei Termal de Galicia

23.10.2013

35.294,12

30.000,00

IG124.2013.1.27

Consello Regulador D.O. Ribeiro

23.10.2013

35.294,12

30.000,00

IG124.2013.1.6

Conxemar

7.11.2013

28.750,00

23.000,00

IG124.2013.1.7

Conxemar

7.11.2013

28.750,00

23.000,00

IG158.2013.1.2

Valora Consultores de Gestión, S.L. e Outros (Agrupación 80228)

7.11.2013

342.857,14

240.000,00

IG158.2013.1.6

Igp Ternera Gallega

20.11.2013

66.528,00

29.937,60

IG158.2013.1.9

Gallega de Ultramar, S.L.

25.11.2013

218.400,00

120.120,00

IG158.2013.1.14

Izmar, S.L. e Outros (Agrupación 80307)

25.11.2013

363.636,36

200.000,00

IG158.2013.1.7

Metal Mecánica Gallega, S.L. e Outros (Agrupación 80441)

27.12.2013

307.692,31

200.000,00

IG158.2013.1.8

Logística do Xistral, S.L. e Outros (Agrupación 80406)

27.12.2013

333.333,33

200.000,00

IG158.2013.1.10

Hga Bodegas y Viñedos de Altura, S.L. e Outros (Agrupación 80353)

27.12.2013

436.363,64

240.000,00

IG158.2013.1.12

Ecnatin, S.L. e Outros (Agrupación 80473)

27.12.2013

250.900,00

125.450,00

IG158.2013.1.13

Ecnatin, S.L. e Outros (Agrupación 80515)

27.12.2013

267.700,00

133.850,00

IG158.2013.1.15

Recalvi, S.L. e Outros (Agrupación 80387)

27.12.2013

318.150,00

174.982,50

IG158.2013.1.16

K2 Estudio de Ingeniería, S.L. e Outros (Agrupación 80496)

27.12.2013

206.000,02

92.700,01

IG158.2013.1.17

Juma Calor, S.L. e Outros (Agrupación 80463)

27.12.2013

285.714,29

200.000,00

IG158.2013.1.18

Juma Calor, S.L. e Outros (Agrupación 80463)

27.12.2013

85.714,29

60.000,00

IG158.2013.1.19

Juma Calor, S.L. e Outros (Agrupación 80463)

27.12.2013

285.714,29

200.000,00

IG158.2013.1.20

Saiga Muimenta, S.L. e Outros (Agrupación 79735)

27.12.2013

286.300,00

214.725,00

IG158.2013.1.22

Agmina Multimedia, S.L. e Outros (Agrupación 80489)

27.12.2013

297.000,00

133.650,00

IG158.2013.1.23

Agmina Multimedia, S.L. e Outros (Agrupación 80489)

27.12.2013

279.000,00

125.550,00

IG158.2013.1.25

Demain Obras y Servicios, S.L. e Outros (Agrupación 80291)

27.12.2013

521.666,67

313.000,00

IG158.2013.1.26

Agrupación Innovadora Clúster de la Carne
de Galicia

27.12.2013

388.000,00

194.000,00

IG158.2013.1.27

Qualitynova Consultores e Outros (Agrupación 76509)

27.12.2013

523.666,67

314.200,00

IG158.2013.1.28

Saexco Galaica, S.L. e Outros (Agrupación 80388)

27.12.2013

436.363,64

240.000,00

IG158.2013.1.30

Gutter Kel, S.A. e Outros (Agrupación 80333)

27.12.2013

222.000,00

133.200,00

IG158.2013.1.31

Aquatica Ingeniería Civil, S.L. e Outros (Agrupación 80477)

27.12.2013

186.200,00

102.410,00

IG158.2013.1.34

Asociación Galega de Graniteros

27.12.2013

222.500,00

111.250,00

IG158.2013.1.36

Ingeniería Melcor Dos, S.L. e Outros (Agrupación 80106)

27.12.2013

295.000,00

132.750,00

IG173.2013.1.33

Platacero, S.L.

22.10.2013

40.000,00

20.000,00

IG173.2013.1.19

Faria&chaves, S.L.

23.10.2013

9.727,27

5.350,00

IG173.2013.1.20

Proyfe, S.L.

23.10.2013

33.333,33

20.000,00

IG173.2013.1.28

Scamania Ourense, S.L.

23.10.2013

24.500,00

13.475,00

IG173.2013.1.35

Exelco Granitos, S.L.

23.10.2013

36.363,64

20.000,00

IG173.2013.1.36

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

23.10.2013

33.050,00

16.525,00

IG173.2013.1.39

Aceuve Mantenimiento, S.L.

23.10.2013

15.000,00

7.500,00

IG173.2013.1.43

Soltec Ingenieros, S.L.L.

23.10.2013

18.500,00

9.250,00

IG173.2013.1.45

Ampplio Gestión Empresarial, S.L.

23.10.2013

15.000,00

7.500,00

IG173.2013.1.49

Tecnologías Plexus, S.L.

23.10.2013

18.900,00

10.395,00

IG173.2013.1.51

Saiga Muimenta, S. L.

23.10.2013

18.900,00

10.395,00

IG173.2013.1.54

Valora Consultores de Gestión, S.L.

23.10.2013

22.800,00

11.400,00

IG173.2013.1.55

Setga, S.L.

23.10.2013

36.000,00

18.000,00

IG173.2013.1.2

Balidea Consulting & Programming, S.L.U.

7.11.2013

10.200,00

5.100,00

IG173.2013.1.4

Ferreiro, Boullón & Asociados S.L.

7.11.2013

11.150,00

5.575,00

IG173.2013.1.31

Footplus, S.L.

7.11.2013

17.800,00

8.900,00

IG173.2013.1.37

Sinaltel Coruña, S.L.

7.11.2013

35.900,00

17.950,00

IG173.2013.1.34

Corral y Couto, S.L.

27.12.2013

36.363,64

20.000,00

Norma reguladora:

Resolución do 28 de xuño de 2013 (DOG núm. 127, do 5 de xullo) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras do Programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Igape, as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas (Re-solve 2013), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Finalidade:

Facilitar o acceso ao financiamento por parte das pemes do seu activo corrente.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo ás aplicacións orzamentarias 08.A1-741A-8900 e 08.A1-741A-7700 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG179.2013.1.94

Casasnovas Vilas, Juan Jesús

3.10.2013

18.400,00

1.518,00

IG179.2013.1.118

Lastra y Fernández Asesores de Empresa, S.L.

3.10.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.160

González Gómez, Enrique

3.10.2013

4.500,00

371,25

IG179.2013.1.161

Rótulos Celta, S.L.

3.10.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.166

Rodríguez Vázquez, María Luisa

3.10.2013

11.250,00

928,12

IG179.2013.1.168

Fernández Nantes, María de las Mercedes

3.10.2013

4.050,00

334,12

IG179.2013.1.170

Paz Prado, José María

3.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.171

Sobral Fernández, José Antonio

3.10.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.173

Xantoki, S.L.

3.10.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.174

Ganados Fran, S.L.

3.10.2013

17.900,00

1.476,75

IG179.2013.1.176

Labullabesa, S.L.

3.10.2013

9.400,00

775,50

IG179.2013.1.179

Rifer Metal, S.L.

3.10.2013

5.000,00

412,50

IG179.2013.1.182

Eiriz Xestioin, S.L.

3.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.149

Legaría Gestión Ett, S.L.

22.10.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.154

Antonio Barallobre, S.L.

22.10.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.162

Mondelo Hostelería, S.L.L. (en constitución)

22.10.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.167

Aire Verde Growshop, S.C. (en proceso de constitución)

22.10.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.175

Paz Reigosa, Luis Antonio

22.10.2013

5.000,00

412,50

IG179.2013.1.181

Mecadis, S.L.L.

22.10.2013

55.000,00

4.537,50

IG179.2013.1.184

Carlos Flores Asociados, S.L.

22.10.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.185

Nieto Feijoo, Gustavo Javier

22.10.2013

13.000,00

1.072,50

IG179.2013.1.186

Cid Iglesias, Adolfo

22.10.2013

4.500,00

371,25

IG179.2013.1.188

Reduran, S.L.

22.10.2013

11.250,00

928,12

IG179.2013.1.189

Carrocerías Dyro, S.L.

22.10.2013

11.250,00

928,12

IG179.2013.1.190

Escayolas y Aislamientos el Puente, S.L.

22.10.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.191

Macraut Ingenieros, S.L.

22.10.2013

90.000,00

7.425,00

IG179.2013.1.192

Desarrollo Soluciones y Diseño Empresarial, S.L.

22.10.2013

8.400,00

693,00

IG179.2013.1.194

Serantes Souto, Virgilio Manuel

22.10.2013

11.250,00

928,12

IG179.2013.1.197

Soliño Lago, Víctor

22.10.2013

4.500,00

371,25

IG179.2013.1.198

Ingaroil, S.L.

22.10.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.200

Invernaderos y Mecanizados Díaz, S.L.

22.10.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.201

Martínez Iglesias, Emilio Salvador

22.10.2013

6.100,00

503,25

IG179.2013.1.202

Céltica de Mantenimiento y Control, S.L.

22.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.203

Viguesa de Tornillería, S.L.

22.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.204

Ibetools And Cut, S.L.

22.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.205

Cerdeira Ibáñez Gourmet, S.L.

22.10.2013

3.000,00

247,50

IG179.2013.1.208

Silva Sandamil, Manuel

22.10.2013

7.500,00

618,75

IG179.2013.1.209

Lobisome, S.L.

22.10.2013

4.000,00

330,00

IG179.2013.1.211

Del Río García Fernando

22.10.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.212

Lilo Produccións, S.L. (en constitución)

22.10.2013

23.000,00

1.897,50

IG179.2013.1.213

Felotix, S.L.

22.10.2013

7.500,00

618,75

IG179.2013.1.215

Fontao, S.A.T. Nº 1077 Xuga

22.10.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.217

Verín de Hormigones, S.L.

22.10.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.218

Sara Fernández Arias y Tres Más, C.B.

22.10.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.219

Inversiones e Infraestructuras A Gudiña, S.A.

22.10.2013

17.500,00

1.443,75

IG179.2013.1.220

Gudiagro, S.L.

22.10.2013

17.000,00

1.402,50

IG179.2013.1.221

Hermanos Rivas Tojal, S.L.

22.10.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.222

Fernández Hermo, Jesús Manuel

22.10.2013

13.073,70

1.078,58

IG179.2013.1.223

Mbkarma, S.L.

22.10.2013

18.200,00

1.501,50

IG179.2013.1.224

Estrella e Hijas, S.L.

22.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.225

Montero Rojo, Marco Antonio

22.10.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.228

Fernández Martínez, María

22.10.2013

6.000,00

495,00

IG179.2013.1.146

Almacenes Luis Calvo, S.L.

29.11.2013

17.000,00

1.402,50

IG179.2013.1.178

Construcciones Louriño e Hijos, S.L.L.

29.11.2013

10.500,00

866,25

IG179.2013.1.196

Gayoso Martínez, Margarita

29.11.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.214

Varela Ami, L. Dolores

29.11.2013

16.875,00

1.392,19

IG179.2013.1.229

Campos Vila, Antonio

29.11.2013

4.600,00

379,50

IG179.2013.1.230

Guayaba Surf Snow Skate, C.B.

29.11.2013

9.000,00

742,50

IG179.2013.1.231

Gallega de Automatismos, S.L.U.

29.11.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.232

Levergal Ibérica, S.L.

29.11.2013

50.000,00

4.125,00

IG179.2013.1.233

Zuñiga Evangelista, Claudia

29.11.2013

11.700,00

965,25

IG179.2013.1.235

García Sánchez, José Manuel

29.11.2013

9.800,00

808,50

IG179.2013.1.237

González Vidal, Marcos César

29.11.2013

8.472,80

699,01

IG179.2013.1.238

Núñez Somoza, Javier

29.11.2013

8.100,00

668,25

IG179.2013.1.239

González López, Cecilia

29.11.2013

4.500,00

371,25

IG179.2013.1.240

Carregal Valdés, Carlos Alberto

29.11.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.241

Sira Otero e Hijos, S.L.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.242

Xardíns do Breogán, S.L.U.

29.11.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.243

Porto Gago, Celsa

29.11.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.244

Carlos Crespo Gómez

29.11.2013

10.350,00

853,88

IG179.2013.1.245

Transportes Álvarez Vázquez de Mondariz, S.L.

29.11.2013

90.000,00

7.425,00

IG179.2013.1.246

Talleres Alvarado, S.L.

29.11.2013

9.000,00

742,50

IG179.2013.1.247

Álvarez González, Ramón

29.11.2013

8.100,00

668,25

IG179.2013.1.248

Pescados Rasamar, S.L.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.249

Manuel Silva López y Otros, S.C.

29.11.2013

10.500,00

866,25

IG179.2013.1.252

Soportes Videográficos Blanco, S.L.

29.11.2013

4.100,00

338,25

IG179.2013.1.253

Talleres Germán Castelo, S.L.

29.11.2013

12.000,00

990,00

IG179.2013.1.254

Mosquera Ares, S.L.

29.11.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.257

Ingemiga, S.L.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.258

Carrera Fernández, Sara

29.11.2013

6.900,00

569,25

IG179.2013.1.261

Trabajos en Piedra Capilla, S.L.

29.11.2013

10.700,00

882,75

IG179.2013.1.262

Churrasco Nito, S.L.

29.11.2013

5.100,00

420,75

IG179.2013.1.263

Nortec Norte Tecnología, S.L.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.265

Moluscos Troncoso, S.L.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.267

Narjoysa de Comunicaciones, S.L.

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.270

Naturgalia, S.L.

29.11.2013

50.000,00

4.125,00

IG179.2013.1.272

Ditecno Espacios de Trabajo, S.L.U.

29.11.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.273

Rodríguez Escudero, Manuel Olegario

29.11.2013

17.000,00

1.402,50

IG179.2013.1.275

Altega, S.L.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.276

Pérez Álvarez, José Carlos

29.11.2013

9.000,00

742,50

IG179.2013.1.277

Rivero Pérez, Mercedes

29.11.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.280

Pulidoscerceda, S.C.

29.11.2013

7.500,00

618,75

IG179.2013.1.281

Chimeneas Pepe García, S.L.

29.11.2013

12.000,00

990,00

IG179.2013.1.283

Hijos de Pedro Fernández, S.L.

29.11.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.286

Sodinor, S. A.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.287

Rozadas Tizón, José

29.11.2013

11.000,00

907,50

IG179.2013.1.288

Castiñeira García, Domingo

29.11.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.289

Fernández Prada, Luis

29.11.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.291

Leiro Torres, José Manuel

29.11.2013

10.100,00

833,25

IG179.2013.1.292

Industrias Puertas Galicia, S.C.

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.297

Forestal Santomé, S.L.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.298

Bouzas Regojo Arquitectos, S.L.P.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.299

Rivera Díaz, Graciano

29.11.2013

5.850,00

482,62

IG179.2013.1.300

Alonso Freire, S.C.

29.11.2013

4.600,00

379,50

IG179.2013.1.301

Fernández Prieto, Ángel

29.11.2013

5.800,00

478,50

IG179.2013.1.302

Servidores de Comunicaciones y Análisis, S.L.U.

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.303

E.M.S. Aytems, S.L.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.305

Ríos Bartomé, María del Pilar

29.11.2013

20.250,00

1.670,62

IG179.2013.1.306

Chamorro Hombre, S.L.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.308

Sisgro Piñeiro, S.L.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.310

Eurodental División Laboratorio, S.L.

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.311

Viveros Souto Puente, S.L.

29.11.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.313

Lorenzo Fernández, Celsa

29.11.2013

12.000,00

990,00

IG179.2013.1.314

Carpintería Xesteira, S.L.

29.11.2013

11.750,00

969,38

IG179.2013.1.315

Zonas Verdes Anibal Soto, S.L.

29.11.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.316

Distribuciones Proliqui, S.L.

29.11.2013

4.500,00

371,25

IG179.2013.1.317

Martínez Seijo, Mª Amparo

29.11.2013

9.000,00

742,50

IG179.2013.1.318

Fontanería Rumbo, S.L.

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.319

Zorelle Santos, Orentino

29.11.2013

3.600,00

297,00

IG179.2013.1.320

Carpintería Lalín Deza, S, L,

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.323

López Gutiérrez, Amado

29.11.2013

5.400,00

445,50

IG179.2013.1.324

Servicios Hosteleros de Lalín, S.L.

29.11.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.325

Ballesteros Cabaleiro, José Carlos

29.11.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.326

Espiñeira Fernández, Jesús

29.11.2013

12.500,00

1.031,25

IG179.2013.1.327

Calefacción y Fontanería Millán, S.L.

29.11.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.334

Vidal Rodríguez, María Dolores

29.11.2013

14.700,00

1.212,75

IG179.2013.1.335

Materiales de Construcción Hermanos Mariño, S.L.

29.11.2013

8.000,00

660,00

IG179.2013.1.336

Amorín Rodríguez, Aurora

29.11.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.337

Talleres Germán Castelo, S.L.

29.11.2013

12.000,00

990,00

IG179.2013.1.339

Juan Manuel y Carlos Rico Domínguez, S.C.

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.340

Construcciones Núñez Mateo, S.L.

29.11.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.341

Fernández Seco, José

29.11.2013

5.000,00

412,50

IG179.2013.1.342

Transportes López Trabazos, S.L.

29.11.2013

130.000,00

10.725,00

IG179.2013.1.345

González Gil, Manuel

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.347

González Santomé, María Elsa

29.11.2013

18.200,00

1.501,50

IG179.2013.1.350

Albertino Joyas, S.L.

29.11.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.353

Vigo Marine Solutions, S.L.

29.11.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.354

González González, Josefa

29.11.2013

25.000,00

2.062,50

IG179.2013.1.356

Forwarders Galicia, S.L.

29.11.2013

18.500,00

1.526,25

IG179.2013.1.357

Asfeco Asesores, S.L.

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.358

De la Iglesias Eiras, Santiago

29.11.2013

6.300,00

519,75

IG179.2013.1.359

Ventín Vending, S.L.

29.11.2013

18.100,00

1.493,25

IG179.2013.1.360

Parafarmacia Penin, S.L.

29.11.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.361

San Gines Fernández, Víctor

29.11.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.362

Óptica Vista Alegre, S.L.

29.11.2013

7.800,00

643,50

IG179.2013.1.180

Neira López, Manuel

11.12.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.216

Pérez Rdguez de Legisima, Daniel

11.12.2013

100.000,00

8.250,00

IG179.2013.1.251

Cancelo Carro, Afrodisio José

11.12.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.255

Manuel Novoa Castro, S.L.U.

11.12.2013

90.000,00

7.425,00

IG179.2013.1.260

Cafetería Doel, S.L.

11.12.2013

9.800,00

808,50

IG179.2013.1.271

O Peago Hormigones, S.L.

11.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.274

Inoxferr e Hijos, S.L.

11.12.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.285

Pescados Dibefish, S.L.

11.12.2013

27.000,00

2.227,50

IG179.2013.1.290

Digali Tecnoloxía e Multimedia, S.L.

11.12.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.304

Giftral, S.L.

11.12.2013

100.000,00

8.250,00

IG179.2013.1.328

Comercial Cereijo, S.A.

11.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.329

Costiña, S.L.

11.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.355

Desguaces Mancebo Lema, S.L.

11.12.2013

50.000,00

4.125,00

IG179.2013.1.363

Bazar Manoba, S.L.

11.12.2013

4.695,00

387,34

IG179.2013.1.366

Rodríguez Rodríguez, María Remedios

11.12.2013

24.000,00

1.980,00

IG179.2013.1.367

Bodegas de Herederos de Joaquín Gil Armada, S.L.

11.12.2013

9.120,00

752,40

IG179.2013.1.368

Talleres Gómez Núñez, S.L.

11.12.2013

4.900,00

404,25

IG179.2013.1.369

Construcciones J A Neira, S.L.

11.12.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.371

Calvo Fernández, José Manuel

11.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.372

Álvarez Fernández, Juan Manuel

11.12.2013

6.750,00

421,88

IG179.2013.1.373

A. Mantiñán Informática y Consumibles, S.L.

11.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.374

Gómez Suárez, Luz María

11.12.2013

80.000,00

6.600,00

IG179.2013.1.376

Garrido Bernárdez, Luis Humberto

11.12.2013

9.800,00

808,50

IG179.2013.1.377

Transportes Hermanos Lemos, S.A.

11.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.378

Barbeito Souto, Ramiro

11.12.2013

5.000,00

412,50

IG179.2013.1.379

Veiga López, José Antonio

11.12.2013

17.000,00

1.402,50

IG179.2013.1.380

Cerrajería Aloia, S.L.

11.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.381

Cruceiro Explotaciones Forestales, S.L.

11.12.2013

13.500,00

1.113,75

IG179.2013.1.384

Mechoso Pazos, Juan Carlos

11.12.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.385

Nores & Blanco, S.L.

11.12.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.388

Deza Ópticos, S.L.

11.12.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.390

Caramés Seoane, S.L.

11.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.187

Calzados Tojeiro, S.L.

18.12.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.195

Redegal, S.L.

18.12.2013

50.000,00

4.125,00

IG179.2013.1.256

Servicio de Restauración de Clásicos, S.L. (en constitución)

18.12.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.282

Análises Territoriais Galegas, S.L.

18.12.2013

5.400,00

445,50

IG179.2013.1.293

Porto-Muíños, S.L.

18.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.294

Lugris Fraga, Manuel María

18.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.312

Rodríguez Álvarez, Alfredo

18.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.321

Decuna, S.L.

18.12.2013

50.000,00

4.125,00

IG179.2013.1.330

Asogal Construcciones, S.L.

18.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.331

Alize Tub Fr, S.L.

18.12.2013

50.000,00

4.125,00

IG179.2013.1.344

Lalibreria Cyc, S.L.N.E.

18.12.2013

15.000,00

1.237,50

IG179.2013.1.348

Anllo Díaz, Alberto

18.12.2013

19.000,00

1.567,50

IG179.2013.1.383

Carro López, María Alejandra

18.12.2013

9.000,00

742,50

IG179.2013.1.392

Trébol Maquinaria y Suministros, S.A.

18.12.2013

120.000,00

9.900,00

IG179.2013.1.396

Bratemco, S.L.

18.12.2013

35.000,00

2.887,50

IG179.2013.1.397

Lógica Equipamientos Integrales, S.L.

18.12.2013

150.000,00

12.375,00

IG179.2013.1.400

Adicoeste-Castelao, S.L.

18.12.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.402

Cnv Naval Architects, S.L.

18.12.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.403

Rodríguez Pousa, Roberto

18.12.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.404

Ourenrafia, S.L.L.

18.12.2013

3.600,00

297,00

IG179.2013.1.405

Herederos C. Moreira,. S.L.

18.12.2013

39.000,00

3.217,50

IG179.2013.1.406

Ruiz y Corral, S.L.

18.12.2013

40.000,00

3.300,00

IG179.2013.1.407

Alademoncho, S.L.

18.12.2013

30.000,00

2.475,00

IG179.2013.1.409

Opcon Informática, S.L.

18.12.2013

9.000,00

742,50

IG179.2013.1.410

Portabales Sansegundo, Joaquín

18.12.2013

18.000,00

1.485,00

IG179.2013.1.412

4caminos Servicios Sociales, S.C.

18.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.295

Carpintería Rivadulla, S.L.

27.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.346

Torres Vázquez, Miguel Carlos

27.12.2013

20.000,00

1.650,00

IG179.2013.1.382

Alvanu Lugo, S.L.

27.12.2013

10.000,00

825,00

IG179.2013.1.386

Moncho Antelo Instalaciones, S.L.

27.12.2013

40.000,00

3.300,00

IG179.2013.1.414

Val Silva, S.C.

27.12.2013

32.929,00

2.716,64

IG179.2013.1.349

Embalpack 2005, S.L.

30.12.2013

40.000,00

3.300,00

IG179.2013.1.375

Del Río Quintas, Mª Carlota

30.12.2013

6.750,00

556,88

IG179.2013.1.393

Maderas Raúl, S.L.

30.12.2013

40.000,00

3.300,00

IG179.2013.1.395

Martínez Álvarez, Manuel

30.12.2013

15.500,00

1.278,75

IG179.2013.1.411

Doallo Plata, S.L.

30.12.2013

40.000,00

3.300,00

Norma reguladora:

Resolución do 28 de xuño de 2013 (DOG núm. 127, do 5 de xullo) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Regular as axudas ás agrupacións empresariais (clúster) innovadoras que conceda a Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia, a través do Igape, para promover o desenvolvemento económico mediante o fomento da innovación e a cooperación en distintos sectores da actividade económica en Galicia, con estruturas xurídicas que representen a estas agrupacións clúster.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7816 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80 %, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, eixe 2, tema prioritario 08, actuación 6.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG193.2013.1.1

Fundación Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (Ceaga)

27.12.2013

1.576.575,00

1.308.414,91

IG193.2013.1.2

Asociación Clúster de la Madera de Galicia

27.12.2013

264.924,67

219.425,70

IG193.2013.1.4

Asociación Clúster do Audiovisual Galego

27.12.2013

177.892,63

142.482,45

IG193.2013.1.5

Clúster de la Acuicultura de Galicia

27.12.2013

358.572,64

296.266,20

IG193.2013.1.6

Clúster do Producto Gráfico e do Libro Galego

27.12.2013

164.564,46

137.151,25

IG193.2013.1.11

Clúster Tic Galicia

27.12.2013

226.238,61

184.383,39

IG193.2013.1.12

Asociación Clúster Alimentario de Galicia

27.12.2013

351.741,25

284.279,63

IG193.2013.1.13

Asociación Clúster del Naval Gallego

27.12.2013

281.663,08

238.393,39

IG193.2013.1.14

Clúster de Pizarra de Galicia

27.12.2013

106.166,67

88.069,76

IG193.2013.1.19

Anfaco

27.12.2013

332.637,42

277.644,65

IG193.2013.1.20

Asociación Galega de Graniteros

27.12.2013

317.067,00

266.193,25

IG193.2013.1.21

Confederación Industrias Textiles de Galicia

27.12.2013

474.074,99

395.733,49

Norma reguladora:

Resolución do 30 de xullo de 2013 (DOG núm. 156, do 19 de agosto) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape ás empresas do sector téxtil-moda-confección para a realización de actuacións e estratexias de promoción e internacionalización en desenvolvemento do Plan estratéxico do téxtil, visión 2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Incentivar o desenvolvemento de actuacións e estratexias de difusión, promoción e acceso a mercados, xeradoras de vantaxes competitivas que incidan na proxección e posicionamento das empresas galegas do sector téxtil-moda-confección nos mercados externos a Galicia, tanto estatais coma internacionais.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-7708 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nº expediente

Nome/razón social

Data da resolución

Importe subvencionable (euros)

Subvención (euros)

IG194.2013.1.3

Eduardo Guillén, S.L.

27.12.2013

53.121,12

31.872,67

IG194.2013.1.11

Carmen Melero Costume, S.L.

27.12.2013

35.882,87

17.941,44

IG194.2013.1.14

Studio Masscob, S.L.

27.12.2013

79.735,28

39.867,64

IG194.2013.1.16

Olga Santoni, S.L.

27.12.2013

79.454,54

39.727,27

IG194.2013.1.17

Molamolola, S.L.

27.12.2013

2.941,00

1.764,60

IG194.2013.1.19

Patricia Avendaño, S.A.

27.12.2013

79.943,88

39.971,94

IG194.2013.1.22

Rotelpa, S.A.

27.12.2013

99.688,39

49.844,20

IG194.2013.1.23

Confecciones Esquío, S.A.

27.12.2013

147.646,84

73.823,42

IG194.2013.1.24

Artesanía A Mouga, S.L.

27.12.2013

5.502,63

3.301,58

IG194.2013.1.26

Ramón Sanjurjo Design, S.L.

27.12.2013

13.675,37

8.205,22

IG194.2013.1.28

Creaciones Dona, S.L.

27.12.2013

38.156,96

19.078,48

IG194.2013.1.36

Pili Carrera, S.A.

27.12.2013

60.684,54

30.342,27

IG194.2013.1.37

Creaciones Paz Rodríguez, S.L.

27.12.2013

93.608,57

46.804,29

IG194.2013.1.41

Mino Mora, S.L.

27.12.2013

49.717,80

29.830,68

IG194.2013.1.48

Adolfo Domínguez, S.A.

27.12.2013

74.373,27

29.749,31

IG194.2013.1.51

Confecciones M.R.F., S.A.

27.12.2013

43.082,61

21.541,31

IG194.2013.1.56

Creaciones Foque, S.L.

27.12.2013

77.368,30

38.684,15

IG194.2013.1.58

Sanmar Niños, S.L.

27.12.2013

5.850,00

2.925,00

IG194.2013.1.62

Viriato, S.A.

27.12.2013

108.331,35

52.370,52

IG194.2013.1.64

Florentino Colección, S.L.

27.12.2013

164.728,86

65.977,66

Norma reguladora:

Resolución do 23 de setembro de 2013 (DOG núm. 187, do 1 de outubro) pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras do Programa do Igape de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Finalidade:

Concesión de bolsas para a realización de prácticas formativas integradas en programas de mellora nas pemes galegas coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa.

Aplicación orzamentaria:

Estas axudas serán financiadas con cargo á aplicación orzamentaria 08.A1-741A-4800 dos orzamentos do Instituto Galego de Promoción Económica e cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) nun 80 %, no marco do programa operativo FSE Galicia 2007-2013, eixe 1, tema prioritario 62.

Nº expediente

Apelidos e nome

Data da resolución

Importe bolsa (euros)

IG191.2013.1.3

Becerra Ingerto, Tania

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.5

Díaz Casal, Gerardo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.9

Novás Carballo, Rebeca

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.12

Morales Piñeiro, Carlos

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.14

Puig García, Marina

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.18

Oseira Maradona, Gemma

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.22

Cuñarro Novoa, José Manuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.25

Pena Rodríguez, Alba

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.26

Rodríguez Fernández, Elena

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.31

Calviño Castelao, Laura

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.32

Garrido Lorenzo, Laura

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.36

Rico Díaz, Adrián

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.37

Tarrío González, Ana

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.39

Celdrán Bouzas, David

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.41

Romero Ardao, Víctor Manuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.43

Béjar Martínez, Andrea María

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.47

Docampo Mouriño, Jorge

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.49

Sieira Martínez, Plácida

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.55

Bello Sánchez, Pablo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.57

Arnejo Mallo, Andrea

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.58

Novo Álvarez, José Manuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.62

Caamaño Pardal, Silvia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.66

García Rodríguez, José Luis

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.69

Prado Gaute, Vanesa

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.72

Dacunha Pazos, Samuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.75

Pérez Blanco, Jesús Manuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.81

Pérez Pereiras, Manuel Antonio

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.88

González Cupeiro, Alba

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.90

González Sotelino, Raquel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.93

Piñón Martínez, María Isabel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.101

Castro Leis, Óscar

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.104

Añón Caamaño, Gonzalo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.105

Alvarado Vidal, Andrés

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.107

Seijo Vilaboy, Guillermo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.109

Fontán Sáinz, Pablo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.110

Seoane Suárez, Felipe

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.111

Lema Somoza, David

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.113

Casteleiro Lareo, Ana María

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.115

Medin Suárez, Borja

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.120

Regueira Costas, Míriam

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.129

Argibay Cabo, Paula

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.132

Ansia Vázquez, Rubén

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.133

López Castro, Juan

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.146

Fornos Otero, Guillermo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.150

Díaz Pérez, Daniel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.151

Vilares Rivadas, Natalia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.152

Rey Louzán, Sandra

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.153

Camino Recouso, Tamara

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.156

Fernández González, Esteban

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.158

Besada Vázquez, María José

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.161

Rodríguez Sío, Eloy

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.163

Veiga Guimil, Alexandre

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.165

Iglesias Álvarez, Gustavo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.166

Magán Sanz, Marco

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.175

Méndez Costa, Diego

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.177

Prado Prego, Carlos

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.178

Fernández Pombal, Alba

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.187

Álvarez Alende, Ana

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.188

López Vázquez, Yolanda

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.195

López Benavente, Juan

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.198

López Diéguez, Alba

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.202

Ucha Gavilán, Joaquín Jacobo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.203

Forján Somoza, María Elena

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.216

Lado Sestayo, Rubén

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.217

Ferro Pérez, Zeltia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.219

Núñez Nogueiras, María Esther

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.235

Boo Rial, Cristel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.261

Pérez Vázquez, Isabel María

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.263

Cambón Regueira, José

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.266

Bar Couto, Ángela

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.268

Lago Castro, Vanesa

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.276

Cernadas Martínez, Irma

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.279

Amil Pérez, Iago

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.281

Mao Gallego, Samuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.282

Maceda González, Asier

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.286

Resúa del Río, Elio

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.287

Pérez Ares, David

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.289

Domínguez Fernández, Lara María

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.292

Lillo de la Fuente, Luis

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.294

Leirós Rodríguez, Iago

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.296

Otero Pació, Iván

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.298

Varela Abelleira, Iván

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.299

Fernández Olivares, María Dolores

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.302

Fontaíña Crespo, Andrea M.

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.303

Vázquez Fernández, Luis Felipe

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.304

Santiso García, Gema María

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.305

Viaño González, José Antonio

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.306

Lema Romero, Juan José

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.307

Seoane Rodríguez, Jorge

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.310

Mella Arguerey, Mª de las Mercedes

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.311

Vicente Cabanas, César

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.312

Bastón Cadabón, Romina

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.317

Márquez Sánchez, Alejandro

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.322

Calzas Pérez, Mario

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.324

Franco Arias, Alejandro

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.328

Vázquez Froiz, Sonia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.329

Villar Fernández, Adrián

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.331

Rodríguez Telmo, Rocío

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.337

Vilar Figueroa, Jesús

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.338

Petisco Sánchez, Agustín

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.341

Lopéz Rivero, Álvaro

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.349

Otero Cacho, Alberto

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.350

Gil González, Jesús Manuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.351

Nieto Otero, Jorge

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.358

Malvar Arias, Alejandro

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.363

Salgado Ramonde, Iago

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.364

Castro Gil, Sergio

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.369

Romero Carballido, Inoa

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.370

Seijas Fernández, Natalia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.373

Vila Fernández, Natividad

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.380

Cordo Busto, Noelia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.382

Díaz Álvarez, José Manuel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.385

Alvarezdanis, Paula

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.398

Castro Otero, Alba

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.399

Castro Viña, Diego

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.401

Otero Martínez, María del Carmen

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.404

Abraira López, Patricia Natalia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.407

González Feijóo, María del Carmen

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.411

López Álvarez, Lara Noelia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.416

Vázquez Recarey, Banesa

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.417

Creo Cernadas, Mirian

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.422

Domínguez Pérez, Rafael

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.427

Antelo Domínguez, Pablo

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.428

Rodríguez Serano, Diego

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.435

Trashorras Facal, Carlos

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.439

Álvarez Álvarez, Elizabeth

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.442

Rivera Puga, Tamara

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.466

Alonso Martínez, Gabriel

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.471

Novoa Rodríguez, Nuria

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.472

Arias Díaz, Laura María

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.474

Castro Pereira, Damián

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.477

Fernández Carrillo, Victoria Eugenia

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.496

Diéguez Sanmartín, Gonzalo Carlos

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.501

Ribadas Gómez, Tatiana

27.12.2013

9.960,00

IG191.2013.1.502

Eirís Guimarey, Vanesa

27.12.2013

9.960,00