Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 73 Martes, 15 de abril de 2014 Páx. 17557

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCION do 9 de abril de 2014 pola que se anuncia a licitación para a contratación do servizo de transporte e seguro cravo a cravo das pezas da exposición Peregrino e novo apóstolo: San Francisco de Asís no Camiño de Santiago, que terá lugar no Colexio de Fonseca en Santiago de Compostela, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, non suxeito a regulación harmonizada e documentalmente simplificado.

1. Entidade adxudicadora:

Organismo: Axencia Turismo de Galicia.

Dependencia que tramita o expediente: Xerencia da Axencia Turismo de Galicia.

2. Obxecto do contrato:

Tipo de contrato: servizo.

Descrición do obxecto: servizo de transporte e seguro cravo a cravo das pezas da exposición Peregrino e novo Apóstolo. San Francisco de Asís no Camiño de Santiago, que terá lugar no Colexio de Fonseca en Santiago de Compostela, polo procedemento aberto con pluralidade de criterios, non suxeito a regulación harmonizada e documentalmente simplificado.

Prazo de execución: o período do contrato comprende desde o día seguinte ao da sinatura do contrato ata o 12 de setembro de 2014.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

Tramitación: ordinaria.

Procedemento: aberto.

Forma de adxudicación: adxudicación baseada en pluralidade de criterios.

4. Orzamento base de licitación:

Importe sen IVE: 113.223 €.

IVE (21 %): 23.776,83 €.

Importe total: 136.999,83 €.

5. Garantías:

Provisional: non se exixe.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, IVE excluído.

6. Obtención de documentación e información:

O prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións técnicas da obra poderán ser examinados na Área de Contratación da Axencia Turismo de Galicia.

Poderanse obter os pregos relativos a esta contratación no seguinte enderezo da internet:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=20318

Información de índole técnica; teléfono 981 55 73 40.

Información de índole administrativa; teléfono 981 54 74 99.

7. Requisitos específicos do contratista:

Solvencia económica e financeira: deberá xustificarse polos medios sinalados na cláusula 9 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares

Solvencia técnica e profesional: deberá xustificarse polos medios sinalados na cláusula 10 do cadro de características do prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

Data límite de presentación: o décimo quinto día natural contado a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o día de finalización do prazo for domingo ou festivo, prorrogarase ata o primeiro día hábil seguinte.

Documentación que hai que presentar: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de proposicións: efectuarase no Rexistro da Axencia Turismo de Galicia, praza de Mazarelos, 15,15703 Santiago de Compostela, en sobres pechados. Se as proposicións se cursan por correo, haberá que aterse ao previsto na cláusula 13.2 do prego de cláusulas administrativas particulares.

Criterios de adxudicación: a oferta máis vantaxosa, tendo en conta os criterios que figuren no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: non se admiten.

9. Apertura das ofertas:

O acto público de apertura dos sobres B e C terá lugar na sala de xuntas da Axencia Turismo de Galicia, na data e na hora que será anunciada, con 3 días hábiles de antelación á súa realización, no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es

10. Gastos do anuncio: por conta do adxudicatario. O importe estimado máximo para o Diario Oficial de Galicia por liña é 10,82 €.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014

P. A. (Artigo 19.6 do Decreto 196/2012; DOG nº 193, do 9 de outubro)
Mª Elena Barca Ramos
Xerente da Axencia Turismo de Galicia