Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 74 Mércores, 16 de abril de 2014 Páx. 17813

VI. Anuncios

c) Outros anuncios

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia - 061

RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2014 pola que se anuncia a contratación, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, do servizo de operación telefónica para a xestión de datos dos terceiros obrigados ao pagamento (AB-FUS1-14-002).

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.

a) Organismo: Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

b) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

2. Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2-2º.

3. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

4. Teléfono: 881 54 74 90/881 54 64 31.

5. Fax: 881 54 67 28.

6. Correo electrónico: compras.061@sergas.es

7. Perfil do contratante: www.sergas.es

c) Número de expediente: AB-FUS1-14-002.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: servizo de operación telefónica para a xestión de datos dos terceiros obrigados ao pagamento.

c) División por lotes: non.

d) Prazo de execución: 1 ano desde a formalización do contrato.

e) Admisión de prórroga: si.

f) CPV (teferencia de nomenclatura): 79510000-2, 79511000-9 e 79512000-6.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Poxa electrónica: non.

d) Criterios de adxudicación: ver pregos.

4. Orzamento máximo de licitación.

a) Importe neto: 206.611,56 €, IVE (21 %): 43.388,43 €. Importe total: 250.000 €.

5. Garantías exixidas.

Definitiva: 5 % do importe de adxudicación.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: ver pregos.

7. Presentación de ofertas.

a) Data límite de presentación: quince días naturais contados desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG). Se o último día de presentación de solicitudes coincidir en sábado ou día inhábil, na localidade establecida na cláusula 6.2 do prego de cláusulas administrativas particulares, o prazo de presentación prorrogarase o primeiro día hábil seguinte.

b) Documentación que hai que presentar: ver pregos.

c) Lugar de presentación:

1. Dependencia: Rexistro Xeral da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

2. Domicilio: praza Martín Herrera nº 2-2º.

3. Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Admisión de variantes: non.

8. Apertura das ofertas.

a) Dependencia: sala de xuntas da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

b) Domicilio: praza Martín Herrera, nº 2-2º.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15706.

d) Data e hora: as indicadas no perfil do contratante.

9. Gastos de publicidade: ver pregos.

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2014

José Antonio Iglesias Vázquez
Director da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061