Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 81 Martes, 29 de abril de 2014 Páx. 19430

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2014 pola que se publica o estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e as súas modificacións e a situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2013.

De acordo co previsto no artigo 117 do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, dáse publicidade do estado de execución do orzamento da Comunidade Autónoma e das súas modificacións, e da situación da tesouraría e movementos por operacións orzamentarias e extraorzamentarias correspondentes ao cuarto trimestre de 2013, que figuran como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO DE SITUACIÓN DE CRÉDITOS DO ORZAMENTO CORRENTE DE 2013

Ata o 31 de decembro de 2013
Resumo xeral por seccións

Sección

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

Rc para transferencias

Rc non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo dispoñible

01

Parlamento

18.689.165,00

-225.000,00

18.464.165,00

0,00

0,00

18.464.165,00

0,00

02

Consello de Contas

6.639.295,00

-1.344.373,64

5.294.921,36

0,00

0,00

5.294.921,36

0,00

03

Consello da Cultura Galega

2.434.197,00

-155.330,47

2.278.866,53

0,00

0,00

2.278.866,53

0,00

04

Presidencia da Xunta

265.232.198,00

25.883.500,62

291.115.698,62

819.509,13

0,00

290.296.189,49

23.402.814,73

05

Vicepresidencia e C. Presidencia, AA.PP. e Xustiza

201.354.712,00

34.234.965,76

235.589.677,76

684.403,30

539.359,58

234.365.914,88

1.832.277,35

06

C. Facenda

53.978.818,00

5.568.987,12

59.547.805,12

460.010,20

1.991,78

59.085.803,14

1.299.713,81

07

C. Medio Ambiente,Territorio e Infraestruturas

404.789.668,00

96.292.430,17

501.082.098,17

1.162.677,98

1.467.933,87

498.451.486,32

72.249.608,59

08

C. Economía e Industria

169.179.314,00

84.439.244,95

253.618.558,95

7.516.830,58

0,00

246.101.728,37

94.765.145,09

09

C. Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

2.168.008.007,00

-6.287.381,60

2.161.720.625,40

2.253.275,53

0,00

2.159.467.349,87

8.180.385,34

10

C. Sanidade

3.209.100.268,00

241.428.583,08

3.450.528.851,08

1.743.015,20

3.795.346,26

3.444.990.489,62

3.672.318,00

11

C. Traballo e Benestar

740.928.094,00

103.400.784,08

844.328.878,08

7.457.909,31

5.083.940,09

831.787.028,68

15.908.976,71

12

C. do Medio Rural e do Mar

624.832.902,00

293.364.753,81

918.197.655,81

33.599.446,88

32.205.181,45

852.393.027,48

130.385.632,61

20

Consello Consultivo de Galicia

2.012.311,00

-224.389,30

1.787.921,70

0,00

0,00

1.787.921,70

0,00

21

Transferencias a corp. locais

114.068.298,00

-0,29

114.068.297,71

0,00

0,00

114.068.297,71

0,00

22

Débeda pública da C.A.

1.110.857.232,00

193.116.453,52

1.303.973.685,52

0,00

0,00

1.303.973.685,52

0,00

23

Gastos de diversas consellerías

44.987.090,00

42.533.463,00

87.520.553,00

16.662.919,07

0,00

70.857.633,93

37.257.486,02

Total xeral

9.137.091.569,00

1.112.026.690,81

10.249.118.259,81

72.359.997,18

43.093.753,03

10.133.664.509,60

388.954.358,25

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Créditos iniciais

Modificacións de crédito

Créditos vixentes

RC para transferencias

RC non dispoñibilidade

Crédito executable

Saldo

dispoñible

1

Gastos de persoal

1.819.627.811,00

-22.437.716,28

1.797.190.094,72

1.378.408,90

0,00

1.795.811.685,82

2.190.819,76

2

Gastos en bens correntes e servizos

487.774.585,00

16.683.294,74

504.457.879,74

314.788,15

101.498,39

504.041.593,20

1.334.177,44

3

Gastos financeiros

297.300.569,00

1.417.256,09

298.717.825,09

0,00

0,00

298.717.825,09

0,00

4

Transferencias correntes

4.298.536.244,00

383.891.080,68

4.682.427.324,68

7.703.443,25

3.908.365,14

4.670.815.516,29

24.577.198,83

5

Fondo de continxencia

7.778.931,00

26.003.917,88

33.782.848,88

0,00

0,00

33.782.848,88

33.782.848,88

6

Investimentos reais

251.836.378,00

73.361.152,19

325.197.530,19

18.723.284,46

6.270.234,15

300.204.011,58

38.926.167,51

7

Transferencias de capital

1.065.870.281,00

420.133.643,78

1.486.003.924,78

33.587.274,44

32.813.655,35

1.419.602.994,99

288.143.145,83

8

Activos financeiros

93.654.169,00

20.974.062,94

114.628.231,94

10.652.797,98

0,00

103.975.433,96

0,00

9

Pasivos financeiros

814.712.601,00

191.999.998,79

1.006.712.599,79

0,00

0,00

1.006.712.599,79

0,00

Total xeral

9.137.091.569,00

1.112.026.690,81

10.249.118.259,81

72.359.997,18

43.093.753,03

10.133.664.509,60

388.954.358,25

EXECUCIÓN ORZAMENTARIA (EXERCICIO CORRENTE) CORRESPONDENTE AO ANO 2013

Ata o 31 de decembro de 2013
Resumo xeral por seccións

Sección

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamentario

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

01

Parlamento

18.464.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.098.617,05

1.538.680,42

0,00

18.464.165,00

18.464.165,00

18.464.165,00

18.464.165,00

14.365.547,95

12.826.867,53

02

Consello de Contas

5.294.921,36

0,00

0,00

0,00

101.802,12

0,00

0,00

0,00

5.294.921,36

5.294.921,36

5.294.921,36

5.193.119,24

5.193.119,24

5.193.119,24

03

Consello da Cultura Galega

2.278.866,53

0,00

0,00

749,52

0,00

25.979,21

8.348,68

0,00

2.278.866,53

2.278.866,53

2.278.117,01

2.278.117,01

2.252.137,80

2.243.789,12

04

Presidencia da Xunta

291.115.698,62

819.509,13

0,00

1.026.634,33

0,00

48.703.391,37

121.999,66

23.402.814,73

266.893.374,76

266.893.374,76

265.866.740,43

265.866.740,43

217.163.349,06

217.041.349,40

05

Vicepresidencia e C.

Presidencia, AA.PP. e Xustiza

235.589.677,76

1.223.762,88

0,00

13.470.605,82

0,00

7.890.357,32

88.292,32

1.832.277,35

232.533.637,53

232.533.637,53

219.063.031,71

219.063.031,71

211.172.674,39

211.084.382,07

06

C. Facenda

59.547.805,12

462.001,98

0,00

1.565,16

0,00

2.978.165,02

337.481,04

1.299.713,81

57.786.089,33

57.786.089,33

57.784.524,17

57.784.524,17

54.806.359,15

54.468.878,11

07

C. Medio Ambiente,

Territorio e Infraestruturas

501.082.098,17

2.630.611,85

0,00

9.307.215,74

0,00

100.377.165,60

298.258,32

72.249.608,59

426.201.877,73

426.201.877,73

416.894.661,99

416.894.661,99

316.517.496,39

316.219.238,07

08

C. Economía e Industria

253.618.558,95

7.516.830,58

0,00

11.169.144,49

0,00

58.207.798,87

666.280,19

94.765.145,09

151.336.583,28

151.336.583,28

140.167.438,79

140.167.438,79

81.959.639,92

81.293.359,73

09

C. Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria

2.161.720.625,40

2.253.275,53

0,00

7.863.685,50

0,00

42.896.820,71

2.008.073,96

8.180.385,34

2.151.286.964,53

2.151.286.964,53

2.143.423.279,03

2.143.423.279,03

2.100.526.458,32

2.098.518.384,36

10

C. Sanidade

3.450.528.851,08

5.538.361,46

0,00

360.145,27

99.327,80

340.682.770,47

227,86

3.672.318,00

3.441.318.171,62

3.441.318.171,62

3.440.958.026,35

3.440.858.698,55

3.100.175.928,08

3.100.175.700,22

11

C. Traballo e Benestar

844.328.878,08

12.541.849,40

0,00

96.792.770,10

0,00

45.211.228,14

4.901.659,77

15.908.976,71

815.878.051,97

815.878.051,97

719.085.281,87

719.085.281,87

673.874.053,73

668.972.393,96

12

C. do Medio Rural e do Mar

918.197.655,81

65.804.628,33

0,00

82.831.261,50

0,00

63.299.215,41

140.059,34

130.385.632,61

722.007.394,87

722.007.394,87

639.176.133,37

639.176.133,37

575.876.917,96

575.736.858,62

20

Consello Consultivo de

Galicia

1.787.921,70

0,00

0,00

0,00

0,00

19.043,84

0,00

0,00

1.787.921,70

1.787.921,70

1.787.921,70

1.787.921,70

1.768.877,86

1.768.877,86

21

Transferencia a corporacións locais

114.068.297,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.414.399,01

0,00

114.068.297,71

114.068.297,71

114.068.297,71

114.068.297,71

114.068.297,71

104.653.898,70

22

Débeda pública da C.A.

1.303.973.685,52

0,00

0,00

89.056,00

0,00

26.650,00

0,00

0,00

1.303.973.685,52

1.303.973.685,52

1.303.884.629,52

1.303.884.629,52

1.303.857.979,52

1.303.857.979,52

23

Gastos diversas consellerías

87.520.553,00

16.662.919,07

0,00

0,00

0,00

6.275.539,10

868,16

37.257.486,02

33.600.147,91

33.600.147,91

33.600.147,91

33.600.147,91

27.324.608,81

27.323.740,65

Total xeral

10.249.118.259,81

115.453.750,21

0,00

222.912.833,43

201.129,92

720.692.742,11

19.524.628,73

388.954.358,25

9.744.710.151,35

9.744.710.151,35

9.521.797.317,92

9.521.596.188,00

8.800.903.445,89

8.781.378.817,16

Resumo xeral por capítulos

Capítulo

Orzamento vixente

Retencións de crédito

Saldo autorizacións

Saldo disposicións

Saldo obrigas

Pag. pend. ordenar

Pendente pagamento

Saldo orzamentario

Autorizacións

Disposicións

Obrigas recoñecidas

Propostas de pagamento

Pag. ordenados

Pagamentos realizados

1

Gastos de persoal

1.797.190.094,72

1.378.408,90

0,00

897.141,95

145.864,47

2.666.042,42

752.309,43

2.190.819,76

1.793.620.866,06

1.793.620.866,06

1.792.723.724,11

1.792.577.859,64

1.789.911.817,22

1.789.159.507,79

2

Gastos en bens

correntes e servizos

504.457.879,74

416.286,54

0,00

3.062.707,74

24.641,44

23.207.846,62

1.269.943,96

1.334.177,44

502.707.415,76

502.707.415,76

499.644.708,02

499.620.066,58

476.412.219,96

475.142.276,00

3

Gastos financeiros

298.717.825,09

0,00

0,00

89.056,00

0,00

84.208,32

0,00

0,00

298.717.825,09

298.717.825,09

298.628.769,09

298.628.769,09

298.544.560,77

298.544.560,77

4

Transferencias

correntes

4.682.427.324,68

11.611.808,39

0,00

89.936.075,76

0,00

403.020.845,35

13.588.113,13

24.577.198,83

4.646.238.317,46

4.646.238.317,46

4.556.302.241,70

4.556.302.241,70

4.153.281.396,35

4.139.693.283,22

5

Fondo de continxencia

33.782.848,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.782.848,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Investimentos reais

325.197.530,19

24.993.518,61

0,00

14.769.792,80

30.624,01

40.392.946,61

1.841.710,02

38.926.167,51

261.277.844,07

261.277.844,07

246.508.051,27

246.477.427,26

206.084.480,65

204.242.770,63

7

Transferencias de

capital

1.486.003.924,78

66.400.929,79

0,00

114.158.059,18

0,00

245.789.464,62

2.064.642,19

288.143.145,83

1.131.459.849,16

1.131.459.849,16

1.017.301.789,98

1.017.301.789,98

771.512.325,36

769.447.683,17

8

Activos financeiros

114.628.231,94

10.652.797,98

0,00

0,00

0,00

5.531.388,17

7.910,00

0,00

103.975.433,96

103.975.433,96

103.975.433,96

103.975.433,96

98.444.045,79

98.436.135,79

9

Pasivos financeiros

1.006.712.599,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.006.712.599,79

1.006.712.599,79

1.006.712.599,79

1.006.712.599,79

1.006.712.599,79

1.006.712.599,79

Total xeral

10.249.118.259,81

115.453.750,21

0,00

222.912.833,43

201.129,92

720.692.742,11

19.524.628,73

388.954.358,25

9.744.710.151,35

9.744.710.151,35

9.521.797.317,92

9.521.596.188,00

8.800.903.445,89

8.781.378.817,16

ESTADO DAS AUTORIZACIÓNS E PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS ATA DECEMBRO DO ANO 2013

Códigos e conceptos

Previsións iniciais

Modificación en previsións

Previsións definitivas

Compromisos de ingresos

Dereitos recoñecidos netos

Saldo de compromisos pendentes de recoñecer

En aumento

En diminución

Capítulo 1: Impostos directos

 

 

 

 

 

 

 

100

Tarifa autonómica IRPF

1.765.248.634,00

0,00

0,00

1.765.248.634,00

1.759.108.821,16

1.759.108.821,16

0,00

110

Imposto sobre sucesións e doazóns

108.223.972,00

0,00

0,00

108.223.972,00

174.162.597,01

174.162.597,01

0,00

111

Imposto sobre o patrimonio

39.154.000,00

0,00

0,00

39.154.000,00

90.141.327,18

90.141.327,18

0,00

Total capítulo 1

1.912.626.606,00

0,00

0,00

1.912.626.606,00

2.023.412.745,35

2.023.412.745,35

0,00

Capítulo 2: Impostos indirectos

 

 

 

 

 

 

 

200

Sobre transmisións inter vivos

175.273.938,00

0,00

0,00

175.273.938,00

129.010.235,17

129.010.235,17

0,00

201

Sobre actos xurídicos documentados

130.061.520,00

0,00

0,00

130.061.520,00

79.650.642,18

79.650.642,18

0,00

210

Imposto sobre o valor engadido

1.655.230.807,00

0,00

0,00

1.655.230.807,00

1.748.186.010,96

1.748.186.010,96

0,00

220

Impostos especiais

883.047.487,00

0,00

0,00

883.047.487,00

820.555.072,48

820.555.072,48

0,00

221

Imposto retallista de hidrocarburos

0,00

0,00

0,00

0,00

21.607.970,31

21.607.970,31

0,00

230

Taxas fiscais sobre o xogo

53.444.753,00

0,00

0,00

53.444.753,00

51.057.694,62

51.057.694,62

0,00

231

Imposto sobre actividades de xogo

4.512.470,00

0,00

0,00

4.512.470,00

3.368.121,11

3.368.121,11

0,00

290

Imposto sobre o bingo

1.618.461,00

0,00

0,00

1.618.461,00

1.548.870,40

1.548.870,40

0,00

291

Imposto sobre contaminación atmosférica

3.494.157,00

0,00

0,00

3.494.157,00

2.922.083,18

2.922.083,18

0,00

292

Imposto sobre o dano ambiental da auga encorada

14.170.574,00

0,00

0,00

14.170.574,00

11.407.602,00

11.407.602,00

0,00

293

Canon eólico

22.915.826,00

0,00

0,00

22.915.826,00

22.931.900,00

22.931.900,00

0,00

Total capítulo 2

2.943.769.993,00

0,00

0,00

2.943.769.993,00

2.892.246.202,41

2.892.246.202,41

0,00

Capítulo 3: Taxas, prezos e
outros ingresos

 

 

 

 

 

 

 

301

Taxas por servizos administrativos

8.081.494,00

0,00

0,00

8.081.494,00

7.040.768,29

7.040.768,29

0,00

302

Taxas por servizos profesionais

16.537.984,00

0,00

0,00

16.537.984,00

11.544.410,63

11.544.410,63

0,00

303

Taxas por venda de bens

66.017,00

0,00

0,00

66.017,00

79.498,69

79.498,69

0,00

304

Taxas por dominio público

0,00

0,00

0,00

0,00

9.150,22

9.150,22

0,00

311

Prezos públicos

24.749.390,00

0,00

0,00

24.749.390,00

22.075.106,37

22.075.106,37

0,00

312

Prezos privados

4.930.610,00

0,00

0,00

4.930.610,00

4.425.759,39

4.425.759,39

0,00

320

Taxas sobre o xogo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380

Reintegros de exercicios pechados

13.120.361,00

0,00

0,00

13.120.361,00

18.568.929,72

18.568.929,72

0,00

381

Reintegros de exercicio corrente

1.979.639,00

0,00

0,00

1.979.639,00

1.062.615,52

1.062.615,52

0,00

391

Recargas e multas

14.482.497,00

0,00

0,00

14.482.497,00

19.740.577,00

19.740.577,00

0,00

392

Sancións impostas polas consellerías

21.650.000,00

0,00

0,00

21.650.000,00

20.422.089,68

20.422.089,68

0,00

394

Diferenzas entre valores de reembolso e emisión

3.822.570,00

0,00

0,00

3.822.570,00

6.123.960,06

6.123.960,06

0,00

399

Ingresos diversos

9.172.752,00

0,00

0,00

9.172.752,00

3.272.673,20

3.272.673,20

0,00

Total capítulo 3

118.593.314,00

0,00

0,00

118.593.314,00

114.365.538,77

114.365.538,77

0,00

Capítulo 4: Transferencias correntes

 

 

 

 

 

 

 

400

Participación no sistema de financiamento

1.937.082.917,00

0,00

0,00

1.937.082.917,00

1.915.037.871,09

1.914.960.465,22

77.405,87

401

Da Seguridade Social

79.600.000,00

0,00

0,00

79.600.000,00

85.146.790,56

67.106.498,01

18.040.292,55

402

De organismos autónomos do Estado

110.160.779,00

0,00

0,00

110.160.779,00

118.872.947,29

103.077.276,66

15.795.670,63

403

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

55.988,08

55.988,08

0,00

404

Subvencións finalistas da Admón. xeral

4.498.887,00

0,00

0,00

4.498.887,00

6.401.706,07

6.200.557,23

201.148,84

405

Participación das corp. locais nos tributos do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408

Outras transf. non finalistas da Admón. central do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409

Custo novas transfer. da Admón. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

597.343,59

597.343,59

0,00

431

De entidades públicas instrumentais de consulta ou asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

85.392,55

85.392,55

0,00

432

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

4.710.998,45

4.710.998,45

0,00

441

De sociedades mercantís

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

442

De consorcios particip. maior. pola C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

712.530,32

712.530,32

0,00

443

De fundacións públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.032.693,15

1.032.693,15

0,00

461

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470

De empresas privadas

0,00

0,00

0,00

0,00

67.114,10

67.114,10

0,00

480

De familias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

481

De institucións sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

490

Fondo Social Europeo. P.O.

53.408.351,00

0,00

0,00

53.408.351,00

59.591.874,84

59.591.874,84

0,00

491

Iniciativa Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

492

Iniciativa Adapt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

144.595,00

0,00

0,00

144.595,00

398.600,17

168.214,09

230.386,08

499

Outras transferencias da UE

0,00

0,00

0,00

0,00

257.482,27

44.064,13

213.418,14

Total capítulo 4

2.184.895.529,00

0,00

0,00

2.184.895.529,00

2.192.969.332,53

2.158.411.010,42

34.558.322,11

Capítulo 5: Ingresos patrimoniais

 

 

 

 

 

 

 

514

A empresas e outros entes públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

1.288.432,84

1.288.432,84

0,00

520

Xuros de contas bancarias

5.130.000,00

0,00

0,00

5.130.000,00

18.839.916,73

18.839.916,73

0,00

534

Dividendos e part. en benef. de empresas púb. e outros entes púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

306.937,44

306.937,44

0,00

537

De empresas privadas

1.650.000,00

0,00

0,00

1.650.000,00

1.980.478,88

1.980.478,88

0,00

540

Alugueiro e produtos de inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

8.067,30

8.067,30

0,00

550

De concesións administrativas

247.000,00

0,00

0,00

247.000,00

258.234,81

258.234,81

0,00

551

Aproveitamentos agrícolas e forestais

790.000,00

0,00

0,00

790.000,00

0,00

0,00

0,00

559

Outras concesións e aproveitamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

593

Operacións de derivados

4.505.754,00

0,00

0,00

4.505.754,00

6.893.562,50

6.893.562,50

0,00

599

Outros ingresos patrimoniais

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300.000,00

4.300.000,00

0,00

Total capítulo 5

12.322.754,00

0,00

0,00

12.322.754,00

33.875.630,50

33.875.630,50

0,00

Capítulo 6: Alleamento de
investimentos reais

 

 

 

 

 

 

 

600

Venda de soares

170.143,00

0,00

0,00

170.143,00

75.052,29

75.052,29

0,00

601

Venda de predios rústicos

263.749,00

0,00

0,00

263.749,00

148.414,92

148.414,92

0,00

612

Venda de edificios e outras construcións

0,00

0,00

0,00

0,00

589.564,98

589.564,98

0,00

614

Venda elementos de transporte

0,00

0,00

0,00

0,00

10.900,00

10.900,00

0,00

619

Venda doutros investimentos reais

0,00

0,00

0,00

0,00

116.087,80

116.087,80

0,00

680

Reintegro por operacións de capital de ex. pechados

0,00

0,00

0,00

0,00

46.488,20

46.488,20

0,00

681

Reintegro por operacións de capital de ex. corrente

0,00

0,00

0,00

0,00

126.831,61

126.831,61

0,00

690

Outros ingresos

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

330,00

0,00

691

Venda doutros inmobles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total capítulo 6

433.892,00

0,00

0,00

433.892,00

1.113.669,80

1.113.669,80

0,00

Capítulo 7: Transferencias de capital

 

 

 

 

 

 

 

700

Do FCI

69.581.969,00

0,00

0,00

69.581.969,00

103.616.471,03

73.360.419,38

30.256.051,65

701

Da Seguridade Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

702

De OO.AA. do Estado

25.210.260,00

0,00

0,00

25.210.260,00

39.259.022,30

31.924.621,40

7.334.400,90

703

De empresas púb. e outros entes púb. do Estado

0,00

0,00

0,00

0,00

1.116.439,96

1.116.439,96

0,00

704

Subv. finalis. da Admón. xeral

28.674.916,00

0,00

0,00

28.674.916,00

30.167.818,47

19.156.590,93

11.011.227,54

709

Outras transferencias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

730

De organismos autónomos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731

De entidades públicas instrumentais de consulta e asesoramento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

732

De axencias públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

162.266,83

162.266,83

0,00

740

De entidades públicas empresariais

0,00

0,00

0,00

0,00

248.700,00

248.700,00

0,00

741

De sociedades mercantís da C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

742

De consor. partic. maior. da C.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

743

De fundacións públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

744

De universidades públicas

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

12.500,00

2.500,00

760

De concellos

0,00

0,00

0,00

0,00

5.192.822,45

5.192.822,45

0,00

761

De deputacións

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

770

De empresas privadas

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

780

De familias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

781

De instituc. sen fins de lucro

0,00

0,00

0,00

0,00

481.626,04

306.666,64

174.959,40

790

Feder-P.O.

163.894.966,00

0,00

0,00

163.894.966,00

174.667.966,93

162.664.733,44

12.003.233,49

791

Interreg III e outras iniciativas 2007-2013

702.503,00

0,00

0,00

702.503,00

4.027.271,13

3.840.276,65

186.994,48

792

Feoga/Feader/Feaga

200.888.520,00

0,00

0,00

200.888.520,00

323.883.787,41

276.612.160,98

47.271.626,43

793

Fondos de cohesión

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

794

IFOP/FEP

59.848.385,00

0,00

0,00

59.848.385,00

59.848.385,00

55.002.242,79

4.846.142,21

795

Equal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

796

Iniciativa emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

798

Fondo Social Europeo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

799

Outras transferencias da UE

2.132.158,00

0,00

0,00

2.132.158,00

4.314.225,91

1.989.826,74

2.324.399,17

Total capítulo 7

551.033.677,00

0,00

0,00

551.033.677,00

747.101.803,46

631.690.268,19

115.411.535,27

Capítulo 8: Activos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

821

Reint. préstamos concedidos ao sector púb. a longo prazo

1.147.799,00

0,00

0,00

1.147.799,00

1.599.876,35

1.599.876,35

0,00

830

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. c/p

131.061,00

0,00

0,00

131.061,00

0,00

0,00

0,00

831

Reint. préstamos concedidos fóra do sec. púb. a longo prazo

0,00

0,00

0,00

0,00

494.033,05

494.033,05

0,00

841

Devolución de depósitos

0,00

0,00

0,00

0,00

5.498,60

5.498,60

0,00

850

Alleamento de accións do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

851

Redución de capital de empresas do sector público

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860

Alleamento accións fóra do sector púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

871

Remanente por liquidación sociedades mercantís

0,00

0,00

0,00

0,00

736.977,81

736.977,81

0,00

873

Remanente liquidación fundacións púb.

0,00

0,00

0,00

0,00

255,59

255,59

0,00

890

Fondo de garantía de avais

0,00

0,00

0,00

0,00

1.528.893,95

1.528.893,95

0,00

Total capítulo 8

1.278.860,00

0,00

0,00

1.278.860,00

4.365.535,35

4.365.535,35

0,00

Capítulo 9: Pasivos financeiros

 

 

 

 

 

 

 

940

Depósitos recibidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

950

Préstamos recibidos e emisión de débeda

1.412.136.944,00

0,00

0,00

1.412.136.944,00

1.880.900.000,00

1.880.900.000,00

0,00

Total capítulo 9

1.412.136.944,00

0,00

0,00

1.412.136.944,00

1.880.900.000,00

1.880.900.000,00

0,00

Total xeral

9.137.091.569,00

0,00

0,00

9.137.091.569,00

9.890.350.458,17

9.740.380.600,79

149.969.857,38

ESTADO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS

Data: 31 de decembro de 2013
Correspondente ao exercicio corrente
Centro: todas as delegacións

Capítulo

Liquidacións canceladas

Saldo dereitos recoñecidos

Recadado

Devolucións

Recadación líquida

Baixas insolv. e outras causas

Total liquidacións canceladas

I. Impostos directos

2.028.725.459,30

25.032.841,30

2.003.692.618,00

441.165,85

2.004.133.783,85

19.278.961,50

II. Impostos indirectos

3.044.624.467,27

171.035.296,51

2.873.589.170,76

386.591,01

2.873.975.761,77

18.270.440,64

III. Taxas, prezos e outros ingresos

96.430.104,75

2.342.792,09

94.087.312,66

314.152,37

94.401.465,03

19.964.073,74

IV. Transferencias correntes

2.115.990.699,03

60.103,41

2.115.930.595,62

0,00

2.115.930.595,62

42.480.414,80

V. Ingresos patrimoniais

33.876.201,85

571,35

33.875.630,50

0,00

33.875.630,50

0,00

VI. Alleamento de investimentos reais

1.113.669,80

0,00

1.113.669,80

0,00

1.113.669,80

0,00

VII. Transferencias de capital

510.428.500,42

402.526,38

510.025.974,04

0,00

510.025.974,04

121.664.294,15

VIII. Activos financeiros

2.836.856,97

215,57

2.836.641,40

0,00

2.836.641,40

1.528.893,95

IX. Pasivos financeiros

1.875.900.000,00

0,00

1.875.900.000,00

0,00

1.875.900.000,00

5.000.000,00

Total xeral

9.709.925.959,39

198.874.346,61

9.511.051.612,78

1.141.909,23

9.512.193.522,01

228.187.078,78

Estado e evolución da tesouraría

Existencias en 1 de xaneiro

 

394.341,7 miles

Ingresos do período 

 

Orzamento corrente

9.511.051,6

 

Residuos

236.484,2

 

Extraorzamentarios

8.203,2

 

Recursos outros entes

4.113,9

 

SUMA 

9.759.852,9 miles

Pagamentos do período

Orzamento corrente

8.781.378,8

 

Residuos

830.939,1

 

Extraorzamentarios

71,0

 

Recursos outros entes

1.609,3

 

SUMA 

9.613.998,2 miles

Existencias en fin de trimestre 

540.196,4 miles