Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 83 Venres, 2 de maio de 2014 Páx. 19927

II. Autoridades e persoal

b) Nomeamentos

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2014 pola que se fai pública a composición da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) logo da renovación da metade dos seus membros e a prórroga do mandato do seu presidente.

O artigo 22 dos estatutos da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) establece que a Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) estará constituída polo seu presidente ou presidenta, nomeado ou nomeada pola persoa titular do departamento que teña atribuídas as competencias en materia de universidades, entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito universitario de Galicia, por proposta do Consello de Dirección da ACSUG; por seis vogais elixidos polo Consello de Dirección da ACSUG, nomeados a través da presidenta ou presidente deste, de entre destacados membros da comunidade académica e científica, e pola directora ou director da ACSUG que, con voz e sen voto, actuará como secretaria ou secretario desta.

O punto terceiro do citado artigo 22 establece que os vogais da CGIACA serán nomeados por un período de catro anos e procederase cada dous anos á renovación da metade deles. Indícase, así mesmo, que ningún vogal poderá ser proposto para outro período inmediato salvo que ocupase o cargo por un período non superior a dous anos.

Finalmente, disponse que a composición da CGIACA deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia.

Unha vez realizados os trámites oportunos e renovados tres dos vogais da CGIACA polo Consello de Dirección, na súa xuntanza do 12 de xullo de 2013, así como unha vez nomeado o presidente desta por parte do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, logo da proposta de prorrogar o seu mandato por outros catro anos, realizada polo Consello de Dirección da ACSUG na xuntanza do 20 de decembro de 2013, faise pública a composición da CGIACA, que estará constituída polos seguintes membros:

1. Presidente: Miguel Ángel Santos Rego, catedrático de Teoría e Historia da Educación da Universidade de Santiago de Compostela.

2. Vocais:

a) María Bastida Domínguez, profesora contratada doutora de Organización de Empresas da Universidade de Santiago de Compostela.

b) María José Bravo Bosch, profesora titular de Dereito Romano da Universidade de Vigo.

c) Luis Castedo Ribas, catedrático de Teoría do Sinal e Comunicacións da Universidade da Coruña.

d) José Manuel González Herrán, catedrático de Literatura Española da Universidade de Santiago de Compostela.

e) Gustavo Rodríguez Fuentes, profesor titular da Escola Universitaria de Fisioterapia da Universidade de Vigo.

f) María Antonia Señarís Rodríguez, catedrática de Química Inorgánica da Universidade da Coruña.

3. Secretario: José Eduardo López Pereira, director da ACSUG.

Santiago de Compostela, 11 de abril de 2014

María Patrocinio Morrondo Pelayo
Presidenta da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia