Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Mércores, 14 de maio de 2014 Páx. 21771

V. Administración de xustiza

Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela

EDICTO (2/2012).

Susana Varela Amboage, secretaria xudicial do Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela, fago saber que no procedemento de execución de títulos xudiciais 2/2012 e acumuladas deste xulgado do social, seguido por instancia de Juan Manuel Pérez Cernadas e José Manuel Pérez Trillo contra a empresa Autocares Romar Gerpe, S.L., sobre ordinario, se ditou decreto con data do 22 de abril de 2014, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

Parte dispositiva do decreto:

«Parte dispositiva.

Acordo:

a) Declarar a executada Autocares Romar Gerpe, S.L. en situación de insolvencia total por importe de 25.135,83 euros de principal [4.508,52 euros de indemnización (2.079,98 euros a Juan Manuel Pérez Cernadas + 2.428,54 euros a José Manuel Pérez Trillo) + 4.588,51 euros de salarios de tramitación (2.271,08 euros a Juan Manuel Pérez Cernadas + 2.317,43 euros a José Manuel Pérez Trillo) + 16.038,80 euros de salarios debidos (7.411,45 euros a José Manuel Pérez Cernadas + 8.627,35 euros a José Manuel Pérez Trillo], máis 302,55 euros de xuros de mora (de 7.411,45 euros) a Juan Manuel Pérez Cernadas, máis 2.513,59 euros que provisionalmente se orzan para xuros, gastos e custas, insolvencia que se entenderá para todos os efectos como provisional.

b) Arquivar as actuacións logo de anotación no libro correspondente, sen prexuízo de reabrir a execución se a partir deste momento se coñecen novos bens do executado.

c) Procédase á súa inscrición no rexistro correspondente.

d) Levar o orixinal ao libro de decretos e testemuño á presente execución.

e) Acórdase proceder a alzar o embargo trabado sobre:

– Tarxeta de transporte de mercadorías 11600458-2 MDP Nacional.

– Tarxeta de transporte de mercadorías 11600459-3 MDP Nacional.

– Tarxeta de transporte de mercadorías 11600468 MDPE.

Expedirase o oportuno oficio á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutura-Servizo de Mobilidade-Xefatura Territorial da Coruña da Xunta de Galicia, para que proceda a alzar os embargos sobre as citadas tarxetas de transporte.

Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial as partes ou interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre que estes últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interporse ante quen dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación desta, con expresión da infracción cometida nela a xuízo do recorrente (artigo 188 da LJS). O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na conta número 5076 no Banco Santander, e deberá indicar no campo concepto “recurso”, seguido do código “31 Social-revisión de resolucións secretario xudicial”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separado por un espazo, coa indicación “recurso” seguida do “31 Social-revisión de resolucións secretario xudicial”. Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, con indicación no campo de observacións da data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

A secretaria xudicial».

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

E para que sirva de notificación a Autocares Roman Gerpe, S.L., expido o presente edicto.

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2014

A secretaria xudicial