Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Mércores, 14 de maio de 2014 Páx. 21834

VI. Anuncios

b) Administración local

Concello de Salvaterra de Miño

ANUNCIO de licitación para a explotación do bar-cafetaría da Casa Municipal Multiusos de Vilacova.

Mediante Acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria, que tivo lugar o día 4 de abril de 2014, iniciouse o expediente de contratación seguinte:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Concello de Salvaterra de Miño.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo de contrato: administrativo especial.

b) Descrición do obxecto: explotación do bar-cafetaría da Casa Municipal Multiusos de Vilacova.

c) Duración do contrato: dous anos, prorrogable a catro anos.

3. Tramitación: ordinaria.

4. Procedemento: aberto.

5. Contraprestación económica ou canon.

O adxudicatario deberá aboarlle ao Concello un canon anual mínimo por importe de 100,00 euros (IVE incluído). As ofertas económicas efectuaranse á alza partindo da dita cantidade.

6. Garantía provisional.

Non se exixe.

7. Obtención de documentación e información.

Concello de Salvaterra de Miño; praza da Constitución, nº 1 (36450).

Páxina web http:// concellodesalvaterra.org. Poderán obter documentación e información ata o día de finalización do prazo de presentación de ofertas.

Teléfono: 986 65 81 26/986 65 80 82. Fax: 986 65 83 60.

8. Presentación de ofertas.

As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse das 9.00 ás 13.00 horas, no Rexistro Xeral do Concello de Salvaterra de Miño, no prazo de vinte e seis (26) días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no último dos boletíns en que apareza (DOG ou BOP).

Os pregos de cláusulas administrativas e técnicas serán publicadas no perfil do contratante do Concello de Salvaterra de Miño. Poderá publicarse, así mesmo, aqueloutra información ou documentación que sexa necesaria ou conveniente.

9. Criterios de adxudicación.

Son os establecidos na cláusula 9ª do prego de cláusulas administrativas particulares.

10. Documentación que cómpre presentar.

Véxanse as bases que rexen o contrato.

11. Apertura de proposicións.

O día de apertura das proposicións fixarase no perfil do contratante ou no taboleiro de anuncios do concello cunha antelación de, cando menos, dous días ao da súa realización.

12. Gastos de publicidade: serán por conta do contratista adxudicatario.

Salvaterra de Miño, 14 de abril de 2014

Arturo Grandal Vaqueiro
Alcalde