Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 93 Venres, 16 de maio de 2014 Páx. 22182

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se anuncia o procedemento aberto, tramitación ordinaria, para contratar o servizo de restauración, mantemento e limpeza das instalacións dos campamentos xuvenís da provincia da Coruña (Campaña verán 2014).

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar.

b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Xestión Económica.

c) Obtención de documentación e información:

1º. Dependencia: Servizo de Xestión Económica.

2º. Enderezo: avenida Salvador de Madariaga, nº 9, 1º andar, C.C. Elviña.

3º. Código postal e localidade: 15008 A Coruña.

4º. Teléfono: 981 18 57 10.

5º. Fax: 881 12 50/981 18 57 01.

6º. Perfil do contratante: http://www.contratosdegalicia.es

7º. Data límite de obtención de documentación e información: desde a publicación deste anuncio ata a finalización do prazo de presentación de propostas.

d) Número de expedientes: 1.

2. Obxecto do contrato.

a) Tipo: servizos.

b) Descrición: expediente nº 56/2014.

1) Servizo de restauración, mantemento e limpeza das instalacións dos campamentos xuvenís de Espiñeira-Boiro, Furelos-Melide e Virxe de Loreto-Porto do Son na provincia da Coruña.

c) División por lotes: non.

d) Prazo de execución: desde o 20 de xuño de 2014 ata o 3 de setembro de 2014, segundo os períodos relacionados no prego.

e) Admisión de prórroga: non.

f) CPA 2008: 56.29.2 e 81.29.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Criterios de adxudicación: os establecidos no prego de cláusulas administrativas.

4. Orzamento base de licitación.

Importe neto: cento setenta mil douscentos catro euros con cincuenta e cinco céntimos (170.204,55 euros). IVE (10 %): dezasete mil vinte euros con corenta e cinco céntimos (17.020,45 euros). Importe total: cento oitenta e sete mil douscentos vinte e cinco euros (187.225,00 euros).

5. Garantías exixidas.

a) Provisional: non se exixe.

b) Definitiva: 5 % do importe de adxudicación, IVE excluído.

6. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: ver prego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas e solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: 15 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

b) Modalidade de presentación: a establecida no prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1º. Dependencia: Rexistro Xeral da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar da Coruña.

2º. Enderezo: avenida Salvador de Madariaga, nº 9, 1º andar, C.C. Elviña.

3º. Código postal e localidade: 15008 A Coruña.

Ou calquera das formas previstas no artigo 80 do Regulamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas.

d) Admisión de variantes: non.

e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses desde a apertura da proposta.

8. Apertura de ofertas.

a) Enderezo: avenida Salvador de Madariaga nº 9, 1º andar, C.C. Elviña, 15008 A Coruña.

b) Apertura de ofertas: a hora e a data serán anunciadas con tres días hábiles de antelación no perfil do contratante http://www.contratosdegalicia.es

9. Gastos de publicidade: serán por conta do adxudicatario (aprox. 5,42 euros por liña).

10. Outras informacións: ver os pregos.

A Coruña, 5 de maio de 2014

P.D. (Orde do 19.8.2009)
Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña