Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Luns, 19 de maio de 2014 Páx. 22274

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento de crédito orzamentario e se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (Diario Oficial de Galicia número 14, do 20 de xaneiro).

A Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede a súa convocatoria para o ano 2012, establece na súa disposición adicional cuarta que a concesión das axudas e subvencións previstas para o ano 2012 estará suxeita á existencia de crédito orzamentario e que, de ser o caso, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, se publicará mediante resolución da persoa titular competente na xestión deste programa o esgotamento do crédito orzamentario asignado.

As liñas de axuda do Programa de promoción do emprego autónomo: subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma, a subvención financeira, a subvención para asistencia técnica e a subvención para a formación están financiadas coa aplicación orzamentaria 12.04.322C.470.1 cun crédito orzamentario de 19.190.380,14 euros.

A axuda excepcional e a subvención pola primeira contratación indefinida son liñas de axuda cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento, no eixe 1 e temas prioritarios 62, 63 e 68 do programa operativo FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola Decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007, no marco de programación 2007-2013, coa aplicación orzamentaria 12.04.322C.472.2 cun crédito de 2.259.491 euros.

Unha vez resoltas as solicitudes, seguindo a data de presentación no rexistro correspondente, ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, ata o citado importe, constátase que se esgotou o orzamento dispoñible para a concesión das axudas.

Por outra banda, o artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sinala que os órganos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

En virtude do exposto anteriormente e no uso das facultades que teño atribuídas,

RESOLVO:

Artigo 1

Publicar o esgotamento do crédito dispoñible para as axudas convocadas pola Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

A última solicitude resolta favorablemente ao abeiro da aplicación orzamentaria 12.04.322C.470.1 foi o expediente TR 341D 2012/3078-5, presentado o 11 de xullo ás 14.07 horas, e a última solicitude resolta favorablemente ao abeiro da aplicación orzamentaria 12.04.322C 472.2 foi o expediente TR 341D 2012/430-2, presentado o 30 de marzo ás 10.57 horas.

Artigo 2

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 con cargo á aplicación orzamentaria 12.04.322C.470.1, que financia as axudas: subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma, a subvención financeira, a subvención para asistencia técnica e a subvención para formación (anexo I).

Artigo 3

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2011, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para a promoción do emprego autónomo, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012, con cargo á aplicación orzamentaria 12.04.322C.472.2, que financia a axuda excepcional e a subvención pola primeira contratación indefinida (anexo II). Estas dúas liñas de axudas están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 80 por cento, no eixe 1 e temas prioritarios 62, 63 e 68 do programa operativo FSE de Galicia 2007-2013, número CCI 2007 ES 051 PO 004, aprobado pola Decisión da Comisión Europea do 18 de decembro de 2007, no marco de programación 2007-2013.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2014

Odilo Martiñá Rodríguez
Director xeral de Traballo e Economía Social

ANEXO I
TR341D Programa de promoción do emprego autónomo: subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma, subvención financeira, subvención para a formación, subvención para asistencia técnica

Entidade beneficiaria

Concedido (2012)

Aplicación orzamentaria

Ferreiro Espasandín Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

García Rodríguez Vanessa

7.000

12.04.322C.470-1

Carballo Gómez Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Roca Insua Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

Cordal Méndez Emilio José

6.000

12.04.322C.470-1

Castro González Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Barreiro Pedro

5.000

12.04.322C.470-1

Budu Ludmila

7.000

12.04.322C.470-1

Lago Luces José Joaquín

5.000

12.04.322C.470-1

Núñez Amarelle Jesús Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Becerra Landeira Luis Abel

5.000

12.04.322C.470-1

Teijido Alvedro Adriana

7.000

12.04.322C.470-1

Bouza Picos Esther

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Mosquera Juan Ramón

5.720

12.04.322C.470-1

Lodeiro Dans Luis

8.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Martín Carmen Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Fuentes Torralba Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Prado Esparza Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Caruncho Miragaya Noela

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Fuentes Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Caneiro Ameneiros María

7.000

12.04.322C.470-1

Campos Bonalume Fabiane

10.000

12.04.322C.470-1

Pérez Rioboo Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Argibay Gato María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Castiñeira García María Antonia

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Conde Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

López Perol Adriana

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Costa Alfonso

7.500

12.04.322C.470-1

Ramas Lamas José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Martínez Mera José

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Mera Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

González Piñeiro Jorge Darío

5.000

12.04.322C.470-1

Pallares Asorey Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Cea Pampín Delfina

7.000

12.04.322C.470-1

García Martínez María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Brañas Castro José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Fernández Georgina

7.000

12.04.322C.470-1

Seoane Orro Alicia

7.000

12.04.322C.470-1

Villadóniga Rodríguez María Belinda

7.000

12.04.322C.470-1

Ponce Couce Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Carreira Bustelo José Luis

6.000

12.04.322C.470-1

Lado Boado José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Tobar Salazar Alejandro F.

6.000

12.04.322C.470-1

Seoane Grela Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Ézara Trillo Belén Junquera

7.000

12.04.322C.470-1

Leal Prado Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Barreiro Seijo Jaime Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Suárez Rodríguez Roberto

7.500

12.04.322C.470-1

Collazo Ferreiro María Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Peña Antón Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

Quintela Vázquez María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Santos Castro Fernando

7.500

12.04.322C.470-1

Couto Cuns Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Caamaño Jennifer

7.000

12.04.322C.470-1

García Suárez Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Tomé Sieira Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Blanco Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Regueira Taibo Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Otero Laura

7.500

12.04.322C.470-1

Veira Añón Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Ares Campo Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Ferreiro María Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Abeledo Ambite Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Sardiña Vázquez Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Salcedo Fontenla Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Torrente Permuy María Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Torrente Permuy Eva Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Casal Salgado Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Brión Becerra María Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Amor García María Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Zumalave Vilas Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Barreiro Varela María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Veiras Mosquera Alfonso

7.500

12.04.322C.470-1

Vicente Docampo Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Rey Varela María Luz

7.000

12.04.322C.470-1

Carreira Tojo Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Cores Garajo Óscar

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Novo José

5.000

12.04.322C.470-1

Dieguez Ratón Cesar Javier

8.000

12.04.322C.470-1

Paredes Campos Cándida P.

7.000

12.04.322C.470-1

Mera Sánchez Delmira

7.500

12.04.322C.470-1

Ares Sampedro Juan Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Caneda Alejandra

7.000

12.04.322C.470-1

Lado Paz Aníbal

5.000

12.04.322C.470-1

Caruncho Garrote Jesús Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Mosquera Mª del Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Hermida María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Peniza Santana Leonardo

5.000

12.04.322C.470-1

Alborés Pombo Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Alborés Pombo Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Mouzo Quintela Jaime

5.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Castiñeira Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Nieto Cobas Juan José

6.000

12.04.322C.470-1

Senande Romar Eva

7.000

12.04.322C.470-1

Rey Montaña Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Ferreira Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Sampedro María

7.000

12.04.322C.470-1

Del Río Quintillán Rosalina

7.000

12.04.322C.470-1

Ramilo Calviño José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Méndez Fernández Fernando

6.000

12.04.322C.470-1

Varela Varela José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Neira Matos Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Gende Rama Eva

7.000

12.04.322C.470-1

Pensado Argibay Begoña

8.680

12.04.322C.470-1

Pardo Fafián Hugo

5.000

12.04.322C.470-1

Castro Santos M. Guadalupe

7.000

12.04.322C.470-1

López Penas María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Porto García Vanessa

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Bernárdez César Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Hermida Diego Germán

7.500

12.04.322C.470-1

David Caamaño López

6.000

12.04.322C.470-1

Rama Rodríguez Miguel Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

González Blanco Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

González García José Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

González Uceira Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Domínguez Roberto

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez María Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Núñez Miguens José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Márquez Freire Encarnación

7.000

12.04.322C.470-1

Rúa Bravo Ramón Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Mateo Vilar José María

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Martín Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Riveiro Casais Manuel Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Pose Gontad Alba

7.000

12.04.322C.470-1

Barral Carracedo Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Sánchez Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Trillo Estrada David

6.000

12.04.322C.470-1

García Cruz Alicia

7.500

12.04.322C.470-1

Quiroga López Gonzalo

6.000

12.04.322C.470-1

Sui Xiaoqing

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández García Juan Sebastián

7.500

12.04.322C.470-1

García Vilar Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Canosa Barreiro David

6.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Santos Manuel José

5.000

12.04.322C.470-1

Fragoso Ponte Tatiana

7.000

12.04.322C.470-1

Furelos Otero Sonia María

7.000

12.04.322C.470-1

Martín Andrade Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Adan Seoane Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Cabeza Santos Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Botana Andrés

7.500

12.04.322C.470-1

Camino Fernández José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Andrade Pampín José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Puyol Jorge Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Formoso Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Fuentes López Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Carballo Iglesias Ramiro

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Núñez Antonio José

5.000

12.04.322C.470-1

Grela del Río José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Miranda Carro David

5.000

12.04.322C.470-1

José Diego Vales Noya

7.500

12.04.322C.470-1

Villaverde Framil Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Villaverde Framil Andrés

6.000

12.04.322C.470-1

Chouza Parada Paula María

7.000

12.04.322C.470-1

Noya Picón Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Ochaíta López María Amparo

7.000

12.04.322C.470-1

Sardiña Espada Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Bouzón Barco José David

7.500

12.04.322C.470-1

Camoira Novo Alfonso Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Filloy Méndez Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Santos Álvarez Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Prieto González Sabela

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Eduardo

6.000

12.04.322C.470-1

Ghenea Mihaela

7.000

12.04.322C.470-1

Pintado López Hebert Ariel

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Pereira María Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

González Suárez Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Duro Lema Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Lusine Grigoryants

7.000

12.04.322C.470-1

Bermúdez Costa María Genoveva

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Pérez Sergio

7.500

12.04.322C.470-1

Pailos Corral María Elvira

7.500

12.04.322C.470-1

Figueiras Santiago Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Mandrut Vasile Lucian

6.000

12.04.322C.470-1

Abal Pino José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Quintas Yessica

7.000

12.04.322C.470-1

García Ricoy Eduardo

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Bastida Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Basterrechea Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Rodríguez Adelino

5.000

12.04.322C.470-1

Patricia E. Sanabria Van Estrate

7.500

12.04.322C.470-1

Raqui Arellano Joel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Veiga Castro Susana

7.500

12.04.322C.470-1

Marcelino Chevalier José Valentín

7.500

12.04.322C.470-1

Caamaño Suárez Sebastián

5.000

12.04.322C.470-1

Torrado Blanco Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Guimarey García Olalla

7.000

12.04.322C.470-1

González Lorenzo María Olga

7.500

12.04.322C.470-1

Lema Esperante Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Paz Martínez Elisa

7.000

12.04.322C.470-1

Figueiras Gallardo Paula

7.000

12.04.322C.470-1

País Antelo Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Canicoba Tacón Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Carril Riveiro Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Ramos Masid Abrahan

5.000

12.04.322C.470-1

López Vila José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Hernández Fernández Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Mandayo Suárez Eliseo

5.000

12.04.322C.470-1

Amil Silva Clara María

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Fraga Noemí

7.500

12.04.322C.470-1

Louro Noya Juan Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Carro Ramos Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Torreiro Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Barreiro Iglesias Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

García Antelo Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Ares Ares Borja

6.000

12.04.322C.470-1

Santos Rey Isabel María

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Rivadulla Esteban

6.000

12.04.322C.470-1

Mandía Mancebo María Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Mejía Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Pombo Canedo María del Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Dorrego José Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Andrade Raña María Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Taboada López Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

López Fraga David

6.000

12.04.322C.470-1

Sande Torres Iriana

7.000

12.04.322C.470-1

Castreje Canosa María Nazaret

7.000

12.04.322C.470-1

Baluja Sexto Ricardo

5.000

12.04.322C.470-1

Castaño Álvarez Leidy Marcela

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Raviña Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Nieto José

5.000

12.04.322C.470-1

Pardo Salorio Víctor

6.000

12.04.322C.470-1

Lage Osorio Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Regueiro María Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Varela Otero María Soledad

7.000

12.04.322C.470-1

Viña Cabezas Martina

7.000

12.04.322C.470-1

García Iglesias Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Corzo Manuel Ricardo

5.000

12.04.322C.470-1

Portos Villar Diego José

7.200

12.04.322C.470-1

García Porras Anggye Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

López Lagares Vanessa

7.000

12.04.322C.470-1

Teijeiro Blanco Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Pena Yáñez Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Pisónero Pérez Quirino

7.500

12.04.322C.470-1

Raso Diz María

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Fernández María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Sieiro Bértolo Silvana

7.000

12.04.322C.470-1

Vieites Boutureira Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Toral Vaquero Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Parga Suárez Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Pena Chao Lydia

7.500

12.04.322C.470-1

Salas Suárez Guillermo José

8.000

12.04.322C.470-1

Fernández Vázquez María Isabel

10.000

12.04.322C.470-1

García Sanjurjo María José

7.500

12.04.322C.470-1

Barreiro Martínez Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Alexandru Valer Darie

6.000

12.04.322C.470-1

Olveira País Ida

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Vilaboy Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Varela Ríos David

6.000

12.04.322C.470-1

Cebral Cures Clara Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

Fonte Peña José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

García Hidalgo María José

7.000

12.04.322C.470-1

Abuín Gómez David

5.000

12.04.322C.470-1

Murias González Emilio

5.000

12.04.322C.470-1

Souto Pazos Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Múgico Sánchez José Antonio

7.338,99

12.04.322C.470-1

Lijó Sanles Moisés

5.000

12.04.322C.470-1

Castiñeira Nantón José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Villaverde Cadenas Alejandro

7.500

12.04.322C.470-1

Presumido Guerini Héctor

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Seijo Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Naveira Rega Francisco M.

5.000

12.04.322C.470-1

Ferro Ares Andrés Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Varela Lorenzo Fernando

6.000

12.04.322C.470-1

Tallón Carreira Manuel

6.283,20

12.04.322C.470-1

Veiras Freire Luis Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Pardo Terrón Luis Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Caneda Pérez Alfredo

5.000

12.04.322C.470-1

Puertas Mouriño María Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Camino Carril Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Rey Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Guimarey Paleo Emerita

7.000

12.04.322C.470-1

Lago Matos Gonzalo

6.000

12.04.322C.470-1

Facal Santos Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Varela Amado Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Costa Vázquez José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Núñez País José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Domínguez Roberto

7.500

12.04.322C.470-1

Pan Pablo Yessica

7.000

12.04.322C.470-1

Santamarina Caínzos Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Rivera José

5.000

12.04.322C.470-1

Santos Buiturón Gonzalo

5.000

12.04.322C.470-1

Castiglio Claudio Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Ramilo Añón Óscar Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Barros Pérez Gerardo Vicente

5.000

12.04.322C.470-1

Felices Martínez María Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Vilela Pérez María Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Pumar García Divina

7.000

12.04.322C.470-1

Gesto Cobas María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Allo Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

García Lago Marcos Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Sánchez Francisco I.

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Boullón Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Luis Míguez Aquino

6.000

12.04.322C.470-1

Villar Sierra María Cándida

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Villar Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Segade Santos Rosa

10.000

12.04.322C.470-1

Palmeiro Alonso Antonio Rodrigo

5.000

12.04.322C.470-1

López Canosa Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

González López Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Casares Peña Jennifer

7.000

12.04.322C.470-1

Pisco Ramos Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

García Diéguez Alicia

7.000

12.04.322C.470-1

María José López Lorenzo

7.500

12.04.322C.470-1

López Fandiño Óscar

8.924,90

12.04.322C.470-1

Sánchez Longueira Marcos

8.000

12.04.322C.470-1

Villar Bermúdez Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Román José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Collazo Andrade María Rosario

7.500

12.04.322C.470-1

Cotelo Lista Nelson José

5.000

12.04.322C.470-1

San José Calvo María Mar

7.000

12.04.322C.470-1

García Díaz José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Mera Damián

6.000

12.04.322C.470-1

David Ares García

6.000

12.04.322C.470-1

Francisco Fuentes Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Mato Rubén

7.500

12.04.322C.470-1

Souto Barreiro María Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Pita Pérez Iván

6.000

12.04.322C.470-1

Gaciño Orellán José Vicente

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Cancela Karina

7.000

12.04.322C.470-1

Pastoriza Naya Lidia

7.000

12.04.322C.470-1

Candal Liñares Mª Ángeles

10.500

12.04.322C.470-1

Alvedro Souto David

7.500

12.04.322C.470-1

López Lemos José Ángel

10.500

12.04.322C.470-1

Pita Bouza Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Castelo Baz Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Mella Brea Gerardo

5.000

12.04.322C.470-1

Dopico Novo José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez de Jesús Herminda

7.000

12.04.322C.470-1

Rey Seijo Eduardo

5.000

12.04.322C.470-1

Ulloa Pena Diana

7.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Vicente Antonio José

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Barbeito Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Méndez Ulises E.

6.000

12.04.322C.470-1

Varela Cortés Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

Robles Meirás Fernando

7.500

12.04.322C.470-1

Mariño Viqueira Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Vilariño Cervantes Joaquín

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Conchas Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Neira Aldrey Humberto

6.000

12.04.322C.470-1

Aldrey Míguez María Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Zarzalejo Fernández Judit

7.500

12.04.322C.470-1

Pico Picos Luis Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Lama María Sol

7.000

12.04.322C.470-1

Neira Lareo Humberto

5.000

12.04.322C.470-1

Ríos Vázquez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Ferro Castro Manuel

8.000

12.04.322C.470-1

Lafuente Pacios María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rilo Juan Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Collazo Cabeza María Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Losada María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Cao García Gustavo

5.000

12.04.322C.470-1

Romero Lijó Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Cea Quintas María del Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

García Ramírez Enrique Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Vázquez Torreiro Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Buján Ramos Francisco J.

7.500

12.04.322C.470-1

Pascual Domeque Mª Dolores

7.500

12.04.322C.470-1

Espinoza de la Cruz Anny Alexandra

7.000

12.04.322C.470-1

Moreira Veiga Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cabanas Olalla

7.000

12.04.322C.470-1

Gil Fernández Marta

7.000

12.04.322C.470-1

López Fianjo José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Baleirón Pardavila Eduardo

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Vázquez Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Vázquez Alberto Agustín

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández López Alejandro

7.500

12.04.322C.470-1

Fabeiro Ramallo María Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Díez Deive Felix

5.000

12.04.322C.470-1

Mallo Curros Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Figueira Gómez Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Coiradas Caramés Manuel Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Álvarez Blanco Xenxo Gutier

5.000

12.04.322C.470-1

García Quijano Olga Lidia

7.000

12.04.322C.470-1

Kanik Erhan

5.000

12.04.322C.470-1

Arslan Cuma

5.000

12.04.322C.470-1

Montero Rama M. Purificación

7.500

12.04.322C.470-1

García Salgado Diego Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Chico Bello Víctor Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

García Pedreira Gerardo

7.500

12.04.322C.470-1

Vilela Canosa Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Regos Cea Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Fariña Escarís María

7.000

12.04.322C.470-1

Tajes Rodríguez José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Viana Azurmendi María

7.500

12.04.322C.470-1

Miranda Muíño Debora

7.500

12.04.322C.470-1

Medrano de Jesús Ramona

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Suárez María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Cárdenas Sharly Nathalia

7.000

12.04.322C.470-1

Louro Varela María Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Mosquera Castro Juan Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Díaz Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Mallo Seoane Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pedro Manuel Castro Blanco

5.000

12.04.322C.470-1

Yáñez Anidos David

6.000

12.04.322C.470-1

Santiago Lamelas Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Tarrío García Félix

6.000

12.04.322C.470-1

Castro Jiménez Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Teijiero Fernández María Teresa

7.450

12.04.322C.470-1

Grela Dans María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Quintela Fernández Gerardo

6.000

12.04.322C.470-1

Periscal Pereira Víctor Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Ramírez Carrión José Rolando

7.500

12.04.322C.470-1

Meier Cacharo David Alexandre

6.000

12.04.322C.470-1

Casal Castro Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

José Pedre García

8.000

12.04.322C.470-1

Méndez Barbeito Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Souto Buján Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

González Rodríguez Gustavo Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Rúa Elena

7.500

12.04.322C.470-1

González Marta Marcos

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez de las Cuevas Miguel A.

5.000

12.04.322C.470-1

Naya Méndez Lidia

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Veira María Julia

7.000

12.04.322C.470-1

Bouza Fernández Gonzalo

6.000

12.04.322C.470-1

Paredes Oanes Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Veira Castellvi Susana Joséfina

7.500

12.04.322C.470-1

Sanda Pérez Nemesio

5.000

12.04.322C.470-1

García Rey Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez García Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Castiñeiras Lourdes Delfina

7.000

12.04.322C.470-1

Cardozo Omar Norberto

5.000

12.04.322C.470-1

Brenlla Novo José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Castro Pérez María Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Puente García Juan Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Martín González Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez García Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Rabartin Celine F. J.

7.000

12.04.322C.470-1

Pintos Martín Melanie

7.000

12.04.322C.470-1

Mesías Calvo María Teresa

7.500

12.04.322C.470-1

Suárez Mesías María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Lires Suárez Marcelino

7.500

12.04.322C.470-1

Creo García Rosa María

7.500

12.04.322C.470-1

Vidal Ramos María Luz

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Ferrío Verónica

7.500

12.04.322C.470-1

Couselo Otero Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Fresco Ferreirós Jorge

7.500

12.04.322C.470-1

Sanmartín Moreira Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz Paz Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Ruíz Flores Sandra Eliana

7.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Neira Alicia

7.000

12.04.322C.470-1

Santos López Alicia

7.000

12.04.322C.470-1

Soto Gómez Sonia M.

7.500

12.04.322C.470-1

María Rosario Mera Varela

7.000

12.04.322C.470-1

Bargiela Fandiño Juan Ramón

6.000

12.04.322C.470-1

López Orozco Silvia

7.500

12.04.322C.470-1

Miguélez Rey José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

González Martínez José

5.000

12.04.322C.470-1

Sexto Novegil Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Tasende García María Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Rabuñal Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Fraga Otero Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Fraga Otero Ingrid

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Redondo María

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Fernández Pablo

5.000

12.04.322C.470-1

Blanco Rey Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Casas Lousa Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Penas Míguez Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Santos Alba Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Ramos Veiga Víctor

5.000

12.04.322C.470-1

Barcia Castro Ana Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Añón Velo Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Mosquera Tey Rosa Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Álvarez Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Rivas Díaz Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Rioboo Díaz Eduardo

5.000

12.04.322C.470-1

Rioboo Díaz José

5.000

12.04.322C.470-1

Méndez Méndez María Dolores

7.500

12.04.322C.470-1

Blanco Méndez Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Méndez Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Antelo Freire Víctor José

7.500

12.04.322C.470-1

Baña Espasandín María Preciosa

7.000

12.04.322C.470-1

Calvo Rial Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Pena José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Cabido Cañizo María dos Anxos

7.500

12.04.322C.470-1

Cabarcos Pita José Higinio

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Vázquez Enrique

8.000

12.04.322C.470-1

Martínez Godoy José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Boo Domínguez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Sabín Díaz Juan Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Blanco Teijeiro Olga María

7.000

12.04.322C.470-1

María Paz Filgueira Seoane

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Fociños Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Souto Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

Tuñas Loeda Sandra María

7.500

12.04.322C.470-1

Núñez Taboada Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Fraga Piñeiro María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

García Aldeguer María Aída

7.500

12.04.322C.470-1

Montero López Belén

7.000

12.04.322C.470-1

López-Cerón Lago Susana

7.000

12.04.322C.470-1

Calvo Rodríguez María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Bustabad Insua Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Seijo Criado Óscar

8.000

12.04.322C.470-1

Adrio Nazar María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Crespo de Pulleiro María Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Beiro Pillado Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Santos Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Guo Linzhong

5.000

12.04.322C.470-1

García Pérez Héctor Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Veiras Gómez Gerardo

7.500

12.04.322C.470-1

Gil Vila Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Magán Nogueira Marcelino R.

5.000

12.04.322C.470-1

Arias Durán Rodolfo

5.000

12.04.322C.470-1

Garrido Vilas Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Mato Rodríguez Sofía

7.000

12.04.322C.470-1

Yáñez Louro Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Rincón de Sousa María Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Moar Lorenzo María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

González Lodeiro Domingo

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Sánchez David Ernesto

7.500

12.04.322C.470-1

Aguiar Martiño Vanessa

7.500

12.04.322C.470-1

Esparís Pereiro Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Cristobo Pérez Tomé Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Novo Novo Ricardo Alfonso

7.500

12.04.322C.470-1

Moura Barreiro María Soledad

10.000

12.04.322C.470-1

Suárez Barros Dimas

6.000

12.04.322C.470-1

Lagares Crespo José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Cancela Gómez Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

Mosquera Tejo Aurora Nélida

7.000

12.04.322C.470-1

López Romero Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Varela Muíño José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

García Cortizas Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Menaya Fernández Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Lado Llerena María Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Bande Porto María Adela

7.500

12.04.322C.470-1

Romero Pérez Maruxa

7.000

12.04.322C.470-1

Carou Domínguez Rosa María

7.500

12.04.322C.470-1

Parrado Torreira Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Limeres Olmos María Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

Luis Vázquez Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Varela Cintia

7.000

12.04.322C.470-1

Rocha Naveira José Raúl

5.000

12.04.322C.470-1

Abuín Lapido Ramón Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Puga González Iván

5.000

12.04.322C.470-1

González Mato Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Blanco Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Janeiro Rey José Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

López Janeiro Gustavo

5.000

12.04.322C.470-1

Gomes Fernández Valeria

7.000

12.04.322C.470-1

Carballedo Domínguez Jesús Amador

7.500

12.04.322C.470-1

Vila Díaz María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Gil Castro Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Míguez López José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Pico Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Lareo Peiteado Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Bellas Castro Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

Cancela Rodríguez Fidel

6.000

12.04.322C.470-1

Guillín Loureiro Jesús Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Bello Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Aymara Paredes Emerson Aldo

6.000

12.04.322C.470-1

Cendal Villaverde Ismael

6.000

12.04.322C.470-1

Gabrielyan Suren

6.000

12.04.322C.470-1

Zaera Pérez Fco. Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Santalla Pérez Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Ares Otero Marta Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Beade Feal Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

Pardo García José Pablo

5.000

12.04.322C.470-1

Intriago Meza Mélida

7.000

12.04.322C.470-1

Soto Román Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

García Bastida Juan Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Patiño Vázquez Bárbara

7.500

12.04.322C.470-1

Bouza Rivas Jesús Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Dobarro Rubido Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Sixto Lage Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Lago Sanz Alfonso

5.000

12.04.322C.470-1

Antonio Teijo Chao

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Novo Rosa Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Leis Varela Iván

6.000

12.04.322C.470-1

Seoane Veiga Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Peña Fernández Manuela

7.000

12.04.322C.470-1

Cotelo Suárez Azucena

7.000

12.04.322C.470-1

Sanvicente Martínez Johanna

7.000

12.04.322C.470-1

Sieira Hermida Arturo Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Taboada Camino María José

7.500

12.04.322C.470-1

Presedo Vázquez Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Silva Miranda Otilia

7.000

12.04.322C.470-1

Fariña Márquez Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Rey José Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Vidal Vidal Iván

6.000

12.04.322C.470-1

López Favorecido Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Luaces Pérez María Soledad

7.000

12.04.322C.470-1

Lameiro Luaces Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Mariño Rodríguez Lidia

7.000

12.04.322C.470-1

Del Río Nadal Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Romero Víctor Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Brenlla Negreira María

7.000

12.04.322C.470-1

Mayo Rodríguez Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Doce Bruno

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Vázquez Óscar José

5.000

12.04.322C.470-1

Moar Sánchez Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Galvis Hinestrosa Rut Bibiana

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Muíño Alexis

6.000

12.04.322C.470-1

García Iglesias José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Aneiros Francisco José

5.000

12.04.322C.470-1

Maceiras Formoso Yago

6.000

12.04.322C.470-1

Fernandes Jamardo Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

García Vázquez Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Lourido Rial Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Ugena Vanessa

7.000

12.04.322C.470-1

Peña Magdaleno Héctor Juan

5.000

12.04.322C.470-1

Bello de Valle Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

García Loureiro Mario

6.000

12.04.322C.470-1

Torres Iglesias Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Miguens Orosinda

7.000

12.04.322C.470-1

Mouzo Fuentes Aline

7.500

12.04.322C.470-1

Taboada Iglesias Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Corral Escribano Virginia

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Arias María Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Guillín Gómez Alicia

7.000

12.04.322C.470-1

Pestonit Bouzas Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Canosa González Sebastián

5.000

12.04.322C.470-1

Saeed Hilal

6.000

12.04.322C.470-1

Lodeiro Rodríguez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Mª del Carmen Pasantes Castiñeira

7.000

12.04.322C.470-1

Lema Sendón Hortensia

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Silva Alfonsina

7.000

12.04.322C.470-1

Teijeiro Valiño Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Chans Sánchez Adrián

7.500

12.04.322C.470-1

Pernas Hermida Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

González Villanueva José Daniel

9.324

12.04.322C.470-1

Rial Mella Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Canosa Buiturón Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Carril Martínez Francisco José

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Angueira Martín

6.000

12.04.322C.470-1

Andriguetto Juan Gastón

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Martínez José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Castaño Figueiro M. Elena

7.000

12.04.322C.470-1

González Fernández Delia

7.000

12.04.322C.470-1

Mato Costa Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Castroagudin López Norma

7.000

12.04.322C.470-1

Vergara Hermida Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Pita Pérez Catarina

7.000

12.04.322C.470-1

Aponte Florenciañez Maríano de J.

5.000

12.04.322C.470-1

Castro Sexto Luis

6.000

12.04.322C.470-1

Mella Ferreiro Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

Sanín Álvarez Marcelino M.

7.500

12.04.322C.470-1

Paz Rodríguez Alba

7.000

12.04.322C.470-1

Hermida Guerra José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Durán Domínguez María José

7.000

12.04.322C.470-1

Rama Rivera Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Sanmartín Abad Óscar Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Varela Martínez Nerea

7.000

12.04.322C.470-1

De Napoli Martínez María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Lado Blanco Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Romero Filgueira Virginia

7.000

12.04.322C.470-1

González Calvo Pablo

5.000

12.04.322C.470-1

Malvido Mauriz Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

Gil Sánchez María José

7.000

12.04.322C.470-1

Moreira Martínez Tamara

7.000

12.04.322C.470-1

Aneiros Cupeiro Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Yáñez Aneiros Adriana

7.000

12.04.322C.470-1

De la Torre Vila Iraia

7.000

12.04.322C.470-1

Bello Méndez Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Casal Barcia Secundino M.

5.000

12.04.322C.470-1

Guerrero Obregón Perla Ramona

7.000

12.04.322C.470-1

Ramos Santos María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Vaamonde Estefanía

7.000

12.04.322C.470-1

Fajardo Padín Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Becerra Vidal Fco. José

5.000

12.04.322C.470-1

Liste Otero Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Parama Pérez Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Pensado Nieto Eva

7.000

12.04.322C.470-1

Vilela Villar Alvaro

6.000

12.04.322C.470-1

Varela Pose Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Mariño Mª Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Lago García Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Figueroa Pazos Julio

5.000

12.04.322C.470-1

García Formoso David

6.000

12.04.322C.470-1

Roel Martínez Francisco José

6.000

12.04.322C.470-1

Sampedro Fontao María Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Mallo López Víctor

5.000

12.04.322C.470-1

Seijo Gómez Fco. Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Arencibia Jiménez Mª Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Cabanas Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Sánchez Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Atanes Botana Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Abeijón Lema María Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Villasuso Prieto Constantino

5.000

12.04.322C.470-1

Torobeo Auquipata Carmela

7.000

12.04.322C.470-1

Mosqueira Álvarez María Tamara

7.000

12.04.322C.470-1

Junquera León María Paz

7.000

12.04.322C.470-1

Vila Rodríguez Lorena Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Bowditch Spencer Louis C

5.000

12.04.322C.470-1

Golán González Avelino

5.000

12.04.322C.470-1

Recarey Traba Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Casais Blanco Ignacio

5.000

12.04.322C.470-1

Rivas Seijo Jesús Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cid Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Marcos Tarrío Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Ben Zapata Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

Pena Gómez Eduardo

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Pardo Esther Marina

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Campos Daniel

7.500

12.04.322C.470-1

Peteiro Hernández María Tatiana

7.000

12.04.322C.470-1

Peteiro Hernández Lara

7.000

12.04.322C.470-1

Vicente Saltarelli Paola

7.000

12.04.322C.470-1

Negreira Gómez Alexo

5.000

12.04.322C.470-1

Lasen Gándara María Tatiana

7.000

12.04.322C.470-1

Casal Lantes Raúl

5.000

12.04.322C.470-1

Fraga Piñeiro Juan Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Rial Pérez José Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Iago Otero Freire

6.000

12.04.322C.470-1

Rubén Leiva Rouco

5.000

12.04.322C.470-1

Caruncho Pérez Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias Pérez Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Fontán Mayobre Victoria E.

7.000

12.04.322C.470-1

Pereira Ruíz Cecilio Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

García Ponte Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Campos Lopes Geisy Poliana

7.000

12.04.322C.470-1

Regueiro Ares Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Méndez Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Camino Sambade María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Méndez Suárez Natalia María

7.000

12.04.322C.470-1

Moreto Nieves Verónica

7.500

12.04.322C.470-1

Conde Vázquez Iván

6.000

12.04.322C.470-1

Imaz Azcarretazabal Aranzazu

7.000

12.04.322C.470-1

Castiñeira Paredes Augusto

5.000

12.04.322C.470-1

Lago Ferreiro María José

7.000

12.04.322C.470-1

Garea Río Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Marcote Domínguez Carla María

7.000

12.04.322C.470-1

Romero Iglesias Marcos Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

García Leal María Yolanda

10.000

12.04.322C.470-1

López Díaz Estibaliz

7.000

12.04.322C.470-1

Fuentes Santos Martín

5.000

12.04.322C.470-1

Fuentes Rojo Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pazos Domínguez María Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Cendón García María de la Paz

7.500

12.04.322C.470-1

Vega Vilariño Josefina

7.000

12.04.322C.470-1

Rouco Rodríguez Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

López García Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Vence María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Vence Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

López Negreira Catarina

7.500

12.04.322C.470-1

Oliveri Palmas Alberto Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Peña Fernández Modesto

5.000

12.04.322C.470-1

García Sánchez Ángel Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Vieira Goncalves Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Leira Martínez Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Castelo Sieira José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rojas Rodríguez Encarnación

7.000

12.04.322C.470-1

Vidal Miguens Fernando José

6.000

12.04.322C.470-1

López Miramontes Jaime

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Ordóñez Francisco José

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Mosquera José Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

Salgado Mandayo Óscar Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

De Magdalena Fernández Marco Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Barral Iglesias Carlos Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Cañas Serafo Manuel Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Teira Ferreiros Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Franco Pereira Pedro

5.000

12.04.322C.470-1

Romero Cabarcos Santiago Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Cerqueiro Mosquera Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Allegue Vázquez Vicente

6.000

12.04.322C.470-1

Gómez Martínez Jenny Carolina

7.000

12.04.322C.470-1

Vergara López Óscar

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Martínez Ricardo

5.000

12.04.322C.470-1

Rama Corral Silvana

7.000

12.04.322C.470-1

Novo Santiago Adrián Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Cotelo Rama Antonio Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Fuentefria González José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Ana Bella Fernández Pensado

7.000

12.04.322C.470-1

Marín Marín Carlos Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Espiño López Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Reymundez Baña Berta

7.000

12.04.322C.470-1

Andrade Collazo María Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Doce Iglesias María Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Rivas Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Gómez Lemus Guadalupe

7.000

12.04.322C.470-1

Martis Santiago María Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Nión Orgeira Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Tasende Fraga María Azucena

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez López Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Castro Sueiras Nerea

8.820

12.04.322C.470-1

Flores Orcada Yamili Karina

7.000

12.04.322C.470-1

Souto Lafuente Mª del Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Botana Rodríguez Antonia Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Nieto Cortés Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Nieto Cortés Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández García Juan Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Durán Damil Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Amado Rodríguez José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Gestal Mosquera Nansi

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Vales José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rojo Sabugueiro Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Herraez Cortes María Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Boquete Domínguez María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Villamor Pérez Ana María

10.000

12.04.322C.470-1

Rioboo Bonome Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Albores Lema Fabiola

10.000

12.04.322C.470-1

Castro Noya Rosina Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

López Freire José Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Calvo Luis Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

Gutierrez Piña Sergio

7.500

12.04.322C.470-1

Carrillo Gimenez Domingo

5.000

12.04.322C.470-1

Riveiro Bertoa Germán

8.000

12.04.322C.470-1

Mª del Carmen Pérez Susavila

7.000

12.04.322C.470-1

Quintáns Rodríguez Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Epouse Rodríguez Francoise S.

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Varela Gumersindo

5.000

12.04.322C.470-1

Formoso Martínez Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Caaveiro Pena Hilario

5.000

12.04.322C.470-1

Duro Pena Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Mujico Gil Carla

7.000

12.04.322C.470-1

Brión Gude Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Pena Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Domínguez Marcos Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Barrios Jorge

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Díaz Alfredo

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Alonso Diego Matías

5.000

12.04.322C.470-1

Basoa López Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Piñeiro Veira Manuel Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

Dorrio Evia María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

López Alvite Norberto

7.500

12.04.322C.470-1

Varela Varela Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cabrera Yaima

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Rocha Alexei

6.000

12.04.322C.470-1

Maldonado Vispo Ana Gisel

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Cañas José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Maroño García Gilberto

6.000

12.04.322C.470-1

Cerdeiro Castro María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Caamaño Adolfo

5.000

12.04.322C.470-1

Caamaño Caamaño Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Rois Méndez Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Dopico Nouche José Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez García Richard

6.000

12.04.322C.470-1

Rosalinda M. C. Melo

7.000

12.04.322C.470-1

Salgado Gómez Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

Gónzalez Otero David

6.000

12.04.322C.470-1

Mouron Canosa Francisco F.

5.000

12.04.322C.470-1

Rodas Meza Susana Noemí

12.900

12.04.322C.470-1

Sanchiño Santos Florinda

7.500

12.04.322C.470-1

Seijido Lamas Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Fornos Permuy Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Casas Francisco J.

6.000

12.04.322C.470-1

González García Deyanira

7.000

12.04.322C.470-1

Roca Alejos Betzalva Del C.

7.000

12.04.322C.470-1

Memet Robert

6.000

12.04.322C.470-1

Sanchez Ansede Mª Montserrat

7.500

12.04.322C.470-1

Pita Díaz María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Lamas Leira Delia

7.000

12.04.322C.470-1

González Canosa María Dora

8.200

12.04.322C.470-1

Gendra Fieiro Francisco José

7.500

12.04.322C.470-1

Vidal Ferro José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Prieto Iván

6.000

12.04.322C.470-1

Carou Couto Gastón Fernando

6.000

12.04.322C.470-1

Fojo Silvent Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Sampedro Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Dapena Paz José Vicente

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Balseiro David

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Laranga María Magdalena

7.000

12.04.322C.470-1

López Piñeiro Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Vidal Prado Carla María

7.500

12.04.322C.470-1

Fidalgo Cebreiro Pilar

7.500

12.04.322C.470-1

Núñez Parrondo Jesús Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Rego Fernández Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Vila Vázquez Leonardo

7.500

12.04.322C.470-1

Pardo Murujosa José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez París María del Pilar

7.500

12.04.322C.470-1

Sieira Abuín María

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Romar Daniel

7.500

12.04.322C.470-1

Filgueira Pires Elizabeth

7.000

12.04.322C.470-1

Noya Serramito María Mercedes

7.500

12.04.322C.470-1

Peñamaría Marcos Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Gato Serantes José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Murias Rodríguez Mónica

7.500

12.04.322C.470-1

Moreno Pérez Luis Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Valeiro Núñez Mª Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Zhou Xu

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Sánchez Enrique Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Losada Fernández Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Quintillan González Ainoa

7.000

12.04.322C.470-1

Cuesta López Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

Gándara Sambad Albino José

5.000

12.04.322C.470-1

Serico Vidal José Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Soto Salgueiro Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Furelos Montero Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Prego Rial Carlos Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Brea González Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Pena Duarte Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rojo Núñez Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Baltasar Juan Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Varela López César Xosé

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Santos Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Noya Mallo Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Cambeiro Vázquez Paloma

7.500

12.04.322C.470-1

Novo Edrosa Esperanza

10.000

12.04.322C.470-1

Aneiros Breijo Fabio

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Castro José Emilio

7.500

12.04.322C.470-1

Seren Rama José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Galván Miltenberier Marcela Analia

7.000

12.04.322C.470-1

Franco Alzate Ángela Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Loureiro Lorenzo José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Dopico Nouche Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Piñón Barreiro Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

Rubiano Cuartas Víctor Hugo

6.000

12.04.322C.470-1

Resúa Muñiz Silverio

5.000

12.04.322C.470-1

Riego Vicente Carmen María

7.000

12.04.322C.470-1

Muñiz Vicente Ángela Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

García Salorio Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Insua Loureiro Gema

7.000

12.04.322C.470-1

Balato Walter Gustavo

5.000

12.04.322C.470-1

Medal Francesch Tatiana

7.000

12.04.322C.470-1

Parga Campos María Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Freire Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Ceán María José

10.000

12.04.322C.470-1

Estaba de Mazzocca María Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Cedeira Roi

5.000

12.04.322C.470-1

Liñares Padín José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fandiño Sánchez Cristina María

10.000

12.04.322C.470-1

Ramil Blanco María Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Hermida Otero Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Maroñas Lavandeira Humberto

7.500

12.04.322C.470-1

Jorge Varela María Soledad

7.500

12.04.322C.470-1

Gesto Cebey María Sol

7.000

12.04.322C.470-1

Lema Negreira Ana María

7.500

12.04.322C.470-1

Iqbal Mazhar

5.000

12.04.322C.470-1

Paz Lema María Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Rendo López José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Giadáns Nieves María Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Cerqueiro Rey César

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Botana Numberto José

5.000

12.04.322C.470-1

Cortizas de Castro Eladio

7.500

12.04.322C.470-1

Romero Rañó Nuria

7.500

12.04.322C.470-1

Dias de Abreu Cardoso Catia Daniela

7.000

12.04.322C.470-1

De Lima Rodrigues Dias Eugenia María

7.000

12.04.322C.470-1

Cortizas Seco Lucía

7.500

12.04.322C.470-1

Armendáriz Vega Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Valdés Fernández Deivys

7.000

12.04.322C.470-1

González Sánchez Héctor R.

5.000

12.04.322C.470-1

Ares Botana María Almudena

7.500

12.04.322C.470-1

Bastida Lamas Pedro Bernardo

8.000

12.04.322C.470-1

Leyva Mendoza Blanca M.

7.000

12.04.322C.470-1

Blanch Esmerats Pedro

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

García Laborda Natividad

7.000

12.04.322C.470-1

Trillo Nemiña Zaira María

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Rey Marina

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Vázquez Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Souto Iglesias Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Noche Guillermo E.

6.000

12.04.322C.470-1

Couce Millarengo Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

Cordo Rodríguez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Torrado Carreño José Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Lourido María

7.000

12.04.322C.470-1

Pasantes Luaces María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Muñoz Larisa

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Marcote Emilio

5.000

12.04.322C.470-1

Cruz Vázquez Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Marques de Agrela Mª Conceiçao

7.000

12.04.322C.470-1

García Rodríguez Estefanía

7.000

12.04.322C.470-1

Rosende Cancela Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz García Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

De la Torre Ramos Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Díaz Antonio Ignacio

5.000

12.04.322C.470-1

Camiño Quintela Ariadna

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Rey Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Picallos Otero José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rico Ferreiro Agustín

6.000

12.04.322C.470-1

Cadabal Dios María Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Silva Sanmartín Antonio José

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez González Mauricio

5.000

12.04.322C.470-1

Saunders Marlene Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Furelos Tojo Eloy

6.000

12.04.322C.470-1

Carvalhais Rosende María Flor

7.000

12.04.322C.470-1

Pereira Días Fátima A.

7.000

12.04.322C.470-1

Rioja Villaescusa Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Fellah Abdelkader

6.000

12.04.322C.470-1

Lojo Sampedro Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Veiras Moar Ana Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Camba López Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Alcalde Comojo Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Regueiro Rodríguez Marcos

6.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Oubiña Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

Seoane Grela José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Pulleiro Rodríguez Francisco J.

5.000

12.04.322C.470-1

Abella Amado Miguel Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

López García Pablo José

7.500

12.04.322C.470-1

Hernández Liebanas Rafael

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Iglesias Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Freire Fernando Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Brea Capeáns Francisco J.

5.000

12.04.322C.470-1

Benlloch Rivas Alejandra

7.000

12.04.322C.470-1

Bermúdez Blanco César

5.000

12.04.322C.470-1

Canosa Lema Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez González José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Lage Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Martins da Silva Anderson

6.000

12.04.322C.470-1

París Suárez Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Villar Somoza Marta

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Maceira Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Caamaño Parafita María Irene

7.500

12.04.322C.470-1

Rúa Junquera Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Leira Martín María Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Pena José María

5.000

12.04.322C.470-1

Matos Rodríguez Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Folgar Romay María Gloria

7.000

12.04.322C.470-1

Barreiro Pimentel Nelson

6.000

12.04.322C.470-1

Diéguez García Emilio

7.500

12.04.322C.470-1

Sobrado Pérez Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Usón Pérez Luis

6.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Rodríguez María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fraga Alba

7.000

12.04.322C.470-1

Hauser Katherina

7.000

12.04.322C.470-1

Negreira Blanco Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

L´Her Cécile

7.000

12.04.322C.470-1

Souza Veiga Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Conde Cambeiro Bruno

5.000

12.04.322C.470-1

Ramos Lorenzo Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

Amado Moreira Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Alvite Antelo Xosé Antón

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Pereiro María Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Barcia Rubén

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez García Mario

8.000

12.04.322C.470-1

Formoso Garrido Francisco J.

5.000

12.04.322C.470-1

Sanz Freire Francisco

6.000

12.04.322C.470-1

Martínez Corral Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Blanco Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Noya Iglesias María Luisa

7.500

12.04.322C.470-1

Dopico Rodríguez Mª Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Tovar Rodríguez Marta Nuria

10.000

12.04.322C.470-1

Ríos Bouza Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Mosquera Gindele Boris David

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Díaz Yairis

7.000

12.04.322C.470-1

Pontín Bello Miguel Eduardo

5.000

12.04.322C.470-1

Pazos Rey José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fuentes Castro Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Marcote José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Carreira Oroña Juan Pablo

5.000

12.04.322C.470-1

Lema Rodríguez Maica

7.000

12.04.322C.470-1

Seoane Sánchez Roberto

7.500

12.04.322C.470-1

Vargas Quintero María Helena

7.000

12.04.322C.470-1

Andrade Otero Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Sabugueiro Ruibal Rafael

6.000

12.04.322C.470-1

Quintans Sendón María Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Sendón Castiñeira Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Chouciño Blanco María Angelica

7.000

12.04.322C.470-1

Naveiras Gómez Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Navieras Gómez Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

García Mosquera José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Illodo Basilio

5.000

12.04.322C.470-1

González Tubio Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Canosa Canosa Rocío

7.500

12.04.322C.470-1

Quintas Rey María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Salgado Vega Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Carracedo Martínez David

5.000

12.04.322C.470-1

Bolon Angeriz Olalla

7.000

12.04.322C.470-1

Puente García Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Bregua Gabriel

5.000

12.04.322C.470-1

Blanco Taboada Maximino

5.000

12.04.322C.470-1

Pereira Rodríguez María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Tasende José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

González Balteiro Sara

7.000

12.04.322C.470-1

Cabanas Iglesias Bruno

5.000

12.04.322C.470-1

Bujan Lamas María Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Argibay Víctor Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández López Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Campo Gallegos Jorge Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Miranda Borras Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Feijo Castiñeiro Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Parafita Couto Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Canosa País Mónica

7.500

12.04.322C.470-1

García Romero José Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Taibo Rivera José Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Louzán Arzúa Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Gago Noya Enrique Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Blanco Hermo Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

Enriquez Becerra Fco. Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Ronquete Presentación

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez González Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Varela Elvita

7.000

12.04.322C.470-1

Presedo Rodríguez Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

Anido Sande Valeriano

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Fuentes Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Bouzas Castro José María

5.000

12.04.322C.470-1

Veiga Hermida Ana

7.000

12.04.322C.470-1

García Ameneiro Estefanía

7.000

12.04.322C.470-1

García Torres Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

García Duro María Alcira

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Otero Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Fornis Franco Estefanía

7.000

12.04.322C.470-1

Fandiño Rodríguez César Eloy

5.000

12.04.322C.470-1

Teixeira Pérez Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Souto Lustres María Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Torreiro Rumbo Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Pena Barreiro Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Aldao Vigo María José

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Pérez Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Bazarra Ares Luisa María

7.000

12.04.322C.470-1

González Álvarez Eulogio

5.000

12.04.322C.470-1

Caamaño Villar Delmiro

5.000

12.04.322C.470-1

Salgado Rouco Agapito

5.000

12.04.322C.470-1

Amigo Mata Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Figueiras Dosil Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pardo Molina Jesús Alfredo

5.000

12.04.322C.470-1

Guillán Caramés Elena María

7.000

12.04.322C.470-1

Pita Rodríguez Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Requeijo Vilaboy Luz María

10.000

12.04.322C.470-1

Bertoa Aldao María Oliva

7.000

12.04.322C.470-1

García Arnejo María Trinidad

7.000

12.04.322C.470-1

Anido Loureiro Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Vázquez Cynthia María

7.000

12.04.322C.470-1

Corral Fernández María Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Pampín García David

6.000

12.04.322C.470-1

García Pérez Manuel Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Balado Pérez Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Sande Caamaño Domingo José

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Lista Sofía

7.840

12.04.322C.470-1

Ferreiro Varela Marco Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Sampedro Iglesias Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Casanova Azucena

7.000

12.04.322C.470-1

Mosquera García Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias García Iago

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez Pérez María Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández López Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Lamas Doval Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Bellas Pena Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Burgo María José

7.000

12.04.322C.470-1

López Ferro María Paz

7.000

12.04.322C.470-1

Pasarín Tejedo Mª Soledad

7.000

12.04.322C.470-1

Pasarín Tejedo María Fe

7.000

12.04.322C.470-1

Marrube Novo Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Méndez Campo Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Maginzali Seoane Romina Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Rosón Arias Julián

5.000

12.04.322C.470-1

Ledo Vázquez Sonia

7.500

12.04.322C.470-1

Pernas Cordido Diana

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Moreno Alejandra

7.000

12.04.322C.470-1

Santos Teixeira María Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Vián Castañal Laura

7.500

12.04.322C.470-1

Carballés Lage Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Méndez Ana Belén

11.320

12.04.322C.470-1

Fernández Vázquez Nazaret

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández López Alfonso

5.000

12.04.322C.470-1

Pampín Cea Amalia

7.000

12.04.322C.470-1

Bargueiras Cando Emilio

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Pena Brenlla Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Felpeto González Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Hernández Río Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Hernández Sánchez María Asunción

7.000

12.04.322C.470-1

San José Revuelta Andrea

7.000

12.04.322C.470-1

Posada Rivera Alfonso

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández García José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Rozas Sergio

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez Adoración

7.500

12.04.322C.470-1

Piñeiro López Jesús Dositeo

7.500

12.04.322C.470-1

Lamapereira Yáñez Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

González González Luis Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Justo Dos Santos Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Chacel Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz Pena Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Longarela Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Longarela Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Folgueira Rivas Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Aldariz Otero María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Cabado Alba Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Pereiro Pereira José Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Roca Engroba Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Veiga González Pedro María

7.500

12.04.322C.470-1

Méndez Castillo Rommel

5.000

12.04.322C.470-1

García Fernández Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz Cabo María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Cuadros Fernández Manuel José

6.000

12.04.322C.470-1

García Varela Marcos

6.000

12.04.322C.470-1

Souto Yáñez José

5.000

12.04.322C.470-1

Souto González Tamara

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cabo Verónica

11.255,20

12.04.322C.470-1

César Veiga Vázquez

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Lamas María Manuela

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Martínez Fernando

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Ferreiro Fernando

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Freire Rego Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Ben Quelle José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Soto Miguel Ángel

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández López Obdulia

7.000

12.04.322C.470-1

Casas Amor María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

López López Laura

7.500

12.04.322C.470-1

Villamayor Rancaño Abel

6.000

12.04.322C.470-1

Ares López Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Jove Jaime

5.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Doce Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Prado Iglesias Miguel José

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Diéguez Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

Vila Carril Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Diéguez Cabana Maikel

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Rodríguez Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

González Palacio Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Blanco Rodríguez José

5.000

12.04.322C.470-1

Fanego Candia Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Rego García Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Rego García María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Tenreiro Díaz Ana Isabel

8.200

12.04.322C.470-1

Pardo Castro Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Ramos Mª Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Cruz Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Braña Pernas Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Manteiga Valle María Elvira

7.500

12.04.322C.470-1

Ana Belén Dorado Prados

7.000

12.04.322C.470-1

Leal Lama José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Corral Pereira Germán

7.500

12.04.322C.470-1

Da Costa Alves Alessandra

7.500

12.04.322C.470-1

Ángel Civicos Niñez

5.000

12.04.322C.470-1

Somoza Corral José

5.000

12.04.322C.470-1

López Fernández María Luz

7.000

12.04.322C.470-1

Niño Pérez Mª Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Nogueira González María Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Louzao Carlín María Hermitas

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Fernández Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

García Termenón José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Serén Río María del Mar

7.500

12.04.322C.470-1

Baños Rico José María

6.000

12.04.322C.470-1

Zurita de la Vega Víctor

6.000

12.04.322C.470-1

Freire Caamaño Tania

7.000

12.04.322C.470-1

Besada Álvarez Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Pello García Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Yáñez Hermida Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Pulleiro Miralle Walter Ariel

5.000

12.04.322C.470-1

Luis Fernández González

6.000

12.04.322C.470-1

Feal Jiménez Noela

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Pereira Patricia

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Moreno Juan Pablo

7.500

12.04.322C.470-1

Legaspi Valiña José

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Díaz Raúl

6.000

12.04.322C.470-1

Abella Díaz Esteban

6.000

12.04.322C.470-1

Augusto Fontalvo César

5.000

12.04.322C.470-1

Fuertes Eizaguirre Gloria

7.000

12.04.322C.470-1

Jesús Álvarez Cando

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Vázquez Víctor Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Meilán Rico Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Diéguez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rodrigues Sousa Elvira

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Da Lama Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Alonso Diego

7.500

12.04.322C.470-1

García Díaz Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Giz García Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Pérez Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Iravedra López Marcos

6.000

12.04.322C.470-1

Bruno García Méndez

6.000

12.04.322C.470-1

Quintana López María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Lamas Varela Abel

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Veiga Irene

7.000

12.04.322C.470-1

Rocío Yáñez Santamarina

7.000

12.04.322C.470-1

Ochoa Toirán Haidee

7.000

12.04.322C.470-1

Bravo Fraiz Ana María

10.300

12.04.322C.470-1

González Vázquez Gilberto

5.000

12.04.322C.470-1

Efrén Santín Castro

6.000

12.04.322C.470-1

Vilanova Roibas Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Maseda Míguez Iván

6.000

12.04.322C.470-1

López Pan David

6.000

12.04.322C.470-1

Campello Prieto José

5.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Mourín Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Otero González José Arturo

7.500

12.04.322C.470-1

Méndez Rivas Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Calvo Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Pena Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Francos Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Meilán Valcárcel Noemí María

7.000

12.04.322C.470-1

Pascuzzo Luigia

7.500

12.04.322C.470-1

Hermida Horrach Lidia Bárbara

7.000

12.04.322C.470-1

Peña Presinal Henry Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Paredes Anllo Tamara

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Núñez Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Cancela López José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Pena Cornide Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Novo López Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

González Fernández Guadalupe

7.000

12.04.322C.470-1

Chao Gómez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Redondas Vallejo Guillermo

8.000

12.04.322C.470-1

Davila Gallego Natalia Liseth

7.000

12.04.322C.470-1

Teijeiro Castiñeira Miguel Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

Luna Clemente Julia Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Julia Vanesa Luna Clemente

342

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Fraga Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Engroba Cabo Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Engroba Cabo Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Cendán Fdez. Peinado Antonio Feder.

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez López María Rosario

7.000

12.04.322C.470-1

Prieto Barbarín Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Lago Castro Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Campo Janeiro Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Domínguez Martínez José Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Tierra Rodríguez José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Asghar Ali Naeem

5.000

12.04.322C.470-1

Beltrán Alcántara Ramón Leonardo

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Lamas Gustavo

5.000

12.04.322C.470-1

Ortiz Ortiz Marisol

7.000

12.04.322C.470-1

Arias Tato Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

González Fernández Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Sanjuan Telo Montserrat

7.500

12.04.322C.470-1

González Carballo Emérita

10.000

12.04.322C.470-1

Beltrán Quiroga Mª Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Beltrán Giovanna

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz López Carlota

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez de Lago Inés

7.000

12.04.322C.470-1

Guizán Blanco Doris

7.000

12.04.322C.470-1

Román Castro Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

Montero Abuín Mª Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

David Armas Salgado

6.000

12.04.322C.470-1

Fernando Pereiro Sixto

6.000

12.04.322C.470-1

Gómez Picos Sara Manuela

7.500

12.04.322C.470-1

García Castro María Mar

12.130

12.04.322C.470-1

Reino López Néstor Fabián

7.500

12.04.322C.470-1

Táboas Rodríguez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez Ignacio

5.000

12.04.322C.470-1

Cerezo Navia José Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Báez Sierra Myriam

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez García María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Ibáñez Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Martín Ponce Franciso Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Hernández Olaya Yelytza

7.000

12.04.322C.470-1

Ben Otero María José

7.000

12.04.322C.470-1

Paz Carballeira María del Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Cabarcos Jesús

8.000

12.04.322C.470-1

Pernas Cagigal Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Corbeira Barrio Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Villarino Rodríguez Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Pérez Juan Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Pereila Montserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Martínez Áurea

7.000

12.04.322C.470-1

Mendoz Pardo Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Cabanas Rodríguez Hermes

6.000

12.04.322C.470-1

Blanco Gil Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Montes Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

González Mariño José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz Pereiro Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Barja Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

Patiño Arias Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

García Cachafeiro María Luisa

7.500

12.04.322C.470-1

Mariño López Manuel

13.000

12.04.322C.470-1

Castro Vila María Rita

7.000

12.04.322C.470-1

Alba Gutiérrez María José

7.000

12.04.322C.470-1

López Barreiro María Encina

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Castro Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández López Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

Folgueira Fuente José Luis

6.000

12.04.322C.470-1

Méndez Arias Primitivo

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Pardo Anunciación

12.168

12.04.322C.470-1

López Medín Luis Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Ares Maseda Ana Vanessa

7.000

12.04.322C.470-1

Núñez Méndez Emilio José

6.000

12.04.322C.470-1

Otero Gómez María Luz

7.000

12.04.322C.470-1

Tella Rodil Pedro

7.500

12.04.322C.470-1

Larrañaga Mingoia Sus. Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Parapar José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Arrillaga Marta Aida

7.000

12.04.322C.470-1

Folgueira Río Paula Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Quintanilla Paredes Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

López Castro Xesús

7.500

12.04.322C.470-1

Piñeiro Torres Isaac

7.500

12.04.322C.470-1

Miñambres Fernández Miguel

11.000

12.04.322C.470-1

Espiña Pardeiro Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Argerey Rios Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Vilasuso Fraga Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

López García María Esther

7.000

12.04.322C.470-1

López Mariño Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Arias López María Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

García Parga Avelino

5.000

12.04.322C.470-1

López López María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Sindín José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Corral Ares Jesús Antonio

8.100

12.04.322C.470-1

Corral Ares Montserrat

9.100

12.04.322C.470-1

Corral Ares Juan Manuel

7.100

12.04.322C.470-1

Corral Ares Mª Inmaculada

9.100

12.04.322C.470-1

Martins Cabeço de Carvalho Marco Aurelio

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Novo Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Anllo Morado Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

De Sousa Lopes Bruno Filipe

7.500

12.04.322C.470-1

Carmona Quevedo Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Varela Castro Tatiana

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso López Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Álvarez Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Bello Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez Paloma

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez López Tania

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez González Erasmo

5.000

12.04.322C.470-1

Modia Lage Gemma

7.000

12.04.322C.470-1

Carretero Vila María Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

Lamas Modia María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Gayoso Varela Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Barcia Castro Nancy

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Rodríguez Sheila

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz López Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

López Vale José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Sánchez José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Mourelle Bouso José

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández García José Ramón

8.680

12.04.322C.470-1

Somoza Navarro María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

De Gabriel López Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

López Blanco José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Mª Mercedes Moncada Dorado

7.000

12.04.322C.470-1

Valiño Seijas Maite

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Martínez José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Arias Silvarrey Montserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Casal Martínez María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

García García José Javier

5.000

12.04.322C.470-1

García García Atilano

5.000

12.04.322C.470-1

García García José Martín

6.000

12.04.322C.470-1

García García Armando

5.000

12.04.322C.470-1

Delgado García Juan Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Ramallal Trevín Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Iqbal Nasir

5.000

12.04.322C.470-1

Paredes Fraiz Bernardo

6.000

12.04.322C.470-1

Canto Seijo Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Lois Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Yolanda López Vázquez

7.500

12.04.322C.470-1

Roca Recimil Carlos Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Gasalla Soto Mª Encarnación

7.000

12.04.322C.470-1

López Barreiro Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Castiñeira Vázquez Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

García Pérez Fco. Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Pico Paz José Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Rey Baltar Alejandra

7.000

12.04.322C.470-1

Rozas Pérez Jesús

7.500

12.04.322C.470-1

Tallo Lagares Martín

5.000

12.04.322C.470-1

Morán García Raúl

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Hernández Karen Emilse

7.000

12.04.322C.470-1

Ramos Escorcia Mirey Cecilia

7.000

12.04.322C.470-1

Bejarano Álvarez Carla

7.000

12.04.322C.470-1

Riesco Vila José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Vázquez Porroche Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Alonso María Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Alonso Ángel Claudio

5.000

12.04.322C.470-1

Cabaleiro Pena Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Trigo Castro Óscar

7.500

12.04.322C.470-1

María Ascensión Vila Silvestre

7.500

12.04.322C.470-1

Bran Mercedes María Martha

7.000

12.04.322C.470-1

Real Lebón Dolores

10.000

12.04.322C.470-1

Bonsi Roberto

8.000

12.04.322C.470-1

García Graña María Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco de la Barrera Laura

7.500

12.04.322C.470-1

Cela Pereira José

5.000

12.04.322C.470-1

López Pernas Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Sánchez Rodrigo

6.000

12.04.322C.470-1

Silva Folgueira Lisardo

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Ramos Rodrigo

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez Gradaille Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Deiros González Emiliano

6.000

12.04.322C.470-1

Carballo López Héctor José

6.000

12.04.322C.470-1

Viña Vázquez Celsa Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Cereijo Espantoso María Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Abad Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Maldonado Ana Iris

7.000

12.04.322C.470-1

Gestido Gallego Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Valugo María José

7.500

12.04.322C.470-1

González Rodríguez Marta

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rouco Susana

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Iván

7.500

12.04.322C.470-1

Janeiro Rodríguez José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Modia López Daniel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Bengoa José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Meddah Hassan

6.000

12.04.322C.470-1

Óscar Fuentes González

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz García Mª Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Novo Villapun José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Reyes Elisa Obdulia

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez López Ledicia

7.000

12.04.322C.470-1

García del Río José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Brea Franco Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Teijeiro Pedreira Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

Teijeiro Pedreira Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

García Novo Carlos Anxo

5.000

12.04.322C.470-1

Galdo Quelle David

5.000

12.04.322C.470-1

Villar Polo Concepción

7.000

12.04.322C.470-1

López López Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Morales Aguado Ignacio

5.000

12.04.322C.470-1

Pinín González Rubén

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Manuel Gonzalo

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez García Diana

7.000

12.04.322C.470-1

Gutiérrez Villanueva Miguel Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

Jiménez Bouza Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Cruz Jiménez Andrea

7.000

12.04.322C.470-1

Atomulesei Vasile

6.000

12.04.322C.470-1

Ferreiro Rodríguez Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Cruz María Belén

8.710

12.04.322C.470-1

Uroz Bernabé Francisco Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Dasilva Rivas Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Ferreiros Iván

6.000

12.04.322C.470-1

Guerrero Santacruz María Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Pigueiras Rolle Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

García Torres Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Combarros Fernández Rosa Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Veiga Aránzazu

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Pena Samuel

5.000

12.04.322C.470-1

Expósito Val María Soledad

7.000

12.04.322C.470-1

Míguez Baño Jairo

6.000

12.04.322C.470-1

López Gómez Pablo

7.500

12.04.322C.470-1

Villanueva López Fernando

6.000

12.04.322C.470-1

Quiroga Eiriz María

7.000

12.04.322C.470-1

Cabanas Losada Manuel Germán

9.300

12.04.322C.470-1

López Gegunde Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Arias Fernando

7.500

12.04.322C.470-1

Duarte Cobas Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Mariño Candia María Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

García Oseira José

7.500

12.04.322C.470-1

Regal González José Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

García García Jovita

7.000

12.04.322C.470-1

Rivas Fernández María Lorena

7.500

12.04.322C.470-1

Hermida Orosa Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Pereira María Aránzazu

7.000

12.04.322C.470-1

Requeijo Cuba Aníbal

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Núñez María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

González Caramés María Elvira

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Miranda Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

García Álvarez Fidel

5.000

12.04.322C.470-1

Abelairas Rebolo María José

7.500

12.04.322C.470-1

Trebolle Navia María Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Espiño Abelairas Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Abuín Fernández Ana María

7.500

12.04.322C.470-1

María M. González Yáñez

7.500

12.04.322C.470-1

Troitiño Gude Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

Freije Varela Jorge

7.500

12.04.322C.470-1

Villanova Varela Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Alcántara Vallejo Martina

7.000

12.04.322C.470-1

Arias Fernández Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Pinal Raquel

7.900

12.04.322C.470-1

Vázquez Vaz Caridad

7.500

12.04.322C.470-1

Celik Sercan

6.000

12.04.322C.470-1

Ozbay Celik Hava

7.000

12.04.322C.470-1

Velón Vázquez Salome

7.500

12.04.322C.470-1

Dapena Hermida Juan Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Vázquez Senén

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Vicente Agustín

7.500

12.04.322C.470-1

Díez San José Pedro Roberto

8.500

12.04.322C.470-1

Iglesias Gil Sonia

7.500

12.04.322C.470-1

Fidalgo Vacarisas Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Salgado Caseiro Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Campo Rodríguez Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Freile Mª Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Cabanelas Fernández Eladino

7.500

12.04.322C.470-1

Rey Lamelas Jesús

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Durán Mario

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Fernández Samuel

7.280

12.04.322C.470-1

Iglesias Feijoo Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Arias Prado Juan

5.000

12.04.322C.470-1

López Antoñón Ana Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

García Rodríguez Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Soto Álvarez Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Amalia Soto Álvarez

7.000

12.04.322C.470-1

Limia Álvarez Socorro

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Macia Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Alberto Veleiro Fariña

5.000

12.04.322C.470-1

Antonio Maximil Pérez Elias

6.000

12.04.322C.470-1

Destar Grilo Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Ucha Molina María Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

Viso Santos María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Vázquez Mª Aida

7.500

12.04.322C.470-1

Nieto Dopazo Ariadna

7.000

12.04.322C.470-1

Pacio López Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Campos Miguel Jesús

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández dos Santos Cristian

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez Montero Manuel Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Santos Francisco Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Barreiro María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Garza Álvarez Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Vaz Araujo Felipe

5.000

12.04.322C.470-1

Vaz Teijeiro Domingo

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Pérez Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

López Penelas Ivan

6.000

12.04.322C.470-1

Gómez Alonso Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Marnotes Salceda Fabián Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Velázquez Valdés Yumila

7.000

12.04.322C.470-1

González Pinto María Luz

7.500

12.04.322C.470-1

Mosquera Pérez Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

González Rodríguez María Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Ferrio Pequeño Martín

7.500

12.04.322C.470-1

Seguin Domínguez Rosa María

7.500

12.04.322C.470-1

López López Iris

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Pérez Mª Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Abellas Torres Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

Míguez Rodríguez Jorge Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Brito Álvarez Ana de

7.000

12.04.322C.470-1

González Iglesias María Elena

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Corral Alejandra

7.500

12.04.322C.470-1

Mosquera Iglesias Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Losada Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Alvar Domínguez María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

López Feijoo Jorge

8.000

12.04.322C.470-1

Barnes Tracey Susan

7.000

12.04.322C.470-1

Carvas Madureira Edir dos Anjos

7.500

12.04.322C.470-1

Campos Estévez Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Muñoz Juan Francisco

6.000

12.04.322C.470-1

Bednarz Barbara

7.000

12.04.322C.470-1

Campos Pereiro Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Hermida Portela Mª Concepción

7.500

12.04.322C.470-1

Fiz Freiria Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Voces Zaira

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Pereiras Emilio José

6.000

12.04.322C.470-1

Rafael Fontenla Ulloa

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Álvarez Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Cid Feijoo César

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz Sampedro Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Rey Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Prieto Rodríguez José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Banga Rodríguez Benito José

7.500

12.04.322C.470-1

Puga Pereira Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Carballo José Luis

8.000

12.04.322C.470-1

Gálvez Boveda Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Vázquez Carmen María

7.000

12.04.322C.470-1

Somoza Sanchiño Alberto Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Dos Santos Fernández José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

González Pousada Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Feijoo María del Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Martínez José Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

Arias Martínez José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Pérez Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Varela López José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Tourón María Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Pousa Prieto Joaquín

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Rodríguez David

6.000

12.04.322C.470-1

Pinal Alonso Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

González Martín Gustavo Adolfo

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Blanco José

5.000

12.04.322C.470-1

Fidalgo Rial Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Morenza Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

Novoa Freixo María Luz

7.500

12.04.322C.470-1

López Álvarez Manuel Bienveni

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez González Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández González Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez González Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Maceda Rodríguez Guillermo

5.000

12.04.322C.470-1

Cordeiro Justo José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Álvarez Sofía

7.000

12.04.322C.470-1

Campos Pérez María

7.000

12.04.322C.470-1

Delgado Rodríguez Mª Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Vázquez González Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

María Cristina Fernández Pérez

7.500

12.04.322C.470-1

Girón Albornoz Johanna

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Paredes Melanie

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Domínguez Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Serantes Conde José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Novoa Reinaldo José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

García Peña Inés

7.000

12.04.322C.470-1

Lazaro Rodríguez Eduardo

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Álvarez Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Lozano Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Paz Casares Mª Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Gamallo Blanco José Anibal

5.000

12.04.322C.470-1

Rojas Rodríguez Jesús

6.000

12.04.322C.470-1

Castro Montero Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Estévez María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

González González Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Parente Novelle Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Carril Orois José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Prieto Prieto Mª Ángeles

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez García Mª Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fernández José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Hernández Alarcón Víctor Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Martínez Rodríguez Juan Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Ferreiro Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

Sampedro Álvarez Esmeralda

7.500

12.04.322C.470-1

Bocero Pérez Jesús Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Fernández Yolanda

7.500

12.04.322C.470-1

Santana Valencia Julia

7.000

12.04.322C.470-1

Rivero Feijoo Lorena María

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Gómez Daniel

7.500

12.04.322C.470-1

García Novoa Norberto

5.000

12.04.322C.470-1

Rincones Noriega Carmen Mª

7.000

12.04.322C.470-1

Portabales Docampo Purificación

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Muñoz Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Casero Piteira Concepción

7.500

12.04.322C.470-1

Cid Taboada Cristian

5.000

12.04.322C.470-1

Casado Dacosta Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Borrajo Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Seara Ferreiro Germán

6.000

12.04.322C.470-1

Sosa Álvarez Edgardo Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Ramos María Florinda

7.000

12.04.322C.470-1

Taboada Marañis José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Carla Díaz Fernández

7.000

12.04.322C.470-1

Guerra Domínguez Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Conde Rodríguez Juan Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Álvarez Seoane Francisco José

5.000

12.04.322C.470-1

Palmou López Avelino

6.000

12.04.322C.470-1

Feijoo Cadavid Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

Dorribo Pérez Diana

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodicio Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Ferreira Eliane Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Vázquez Sabrina

7.000

12.04.322C.470-1

Deaño Deaño Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Bangeses Araujo Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Morenza Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Gimenez Blas

6.000

12.04.322C.470-1

Ojea González Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Ferreira Castro Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Outomuro Mariño José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Estévez Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rojo Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Miranda Alves Da Silva Mª Manuela

7.000

12.04.322C.470-1

Senaz Dasilva José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Nogueira Nogueira Mª Elvira

7.500

12.04.322C.470-1

Sainz Villarino Emilio

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Menchon Fernando Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Peral Moldes Domingo

7.500

12.04.322C.470-1

Míguez Aguilar Andrea

7.000

12.04.322C.470-1

Míguez Soto Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Ayala Britez María Liz

7.000

12.04.322C.470-1

Yáñez Pérez Rosalía

7.000

12.04.322C.470-1

Sabin Yáñez Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Fernández Milagros

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Marra Paz

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias González Amancio

8.000

12.04.322C.470-1

Viéitez Salceda Juan Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Diroche Mora Mariela

7.000

12.04.322C.470-1

González Sandez Francisco

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cao Fernando

6.000

12.04.322C.470-1

Chávez Arriaza Mónica Johanna

7.000

12.04.322C.470-1

González García Jesús

6.000

12.04.322C.470-1

Macías Torres María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Alvar Rua Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Pampín Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Cuña Noelia

7.500

12.04.322C.470-1

Ye Lei

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Soto Miriam Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Cantón José Alfonso

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Lorenzo Marisol

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Outomuro Sonia

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Carballal Rebeca

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Vázquez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

García Santana Jordi Serafín

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Campos Francisco José

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Díaz José Demetrio

5.000

12.04.322C.470-1

García Moure Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Taboada Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Losada Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Montero Zorrilla Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

García Esteves María Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Granado Macías Erico

6.000

12.04.322C.470-1

López Puente María Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Casas do Casar Almudena

7.000

12.04.322C.470-1

Do Casar Núñez Mª Concepción

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Rodríguez José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Trigas Vázquez Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Veloso Miranda José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Dinu Cosmin Ionut

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Gil Ernesto

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Feijoo Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Jiménez Iglesias Adriana

7.000

12.04.322C.470-1

Acuña Cardona Michel

5.000

12.04.322C.470-1

González Alonso Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Basalo Álvarez María del Pilar

7.626

12.04.322C.470-1

Vázquez Gallego María Etelvina

7.900

12.04.322C.470-1

González Yáñez José Benito

5.000

12.04.322C.470-1

Borrajo Cendón Eduardo Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

González Pérez Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Lorenzo Pedro

5.000

12.04.322C.470-1

Díaz Pérez Sheila

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fernández Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Alonso Canitrot María Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Nieves Carnero Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Conde Emilia

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Álvarez José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Cid Tania

7.000

12.04.322C.470-1

Araujo Álvarez Óscar

7.500

12.04.322C.470-1

Varela Díaz Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Santalices Martínez Julio

8.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Franco Fidel

5.000

12.04.322C.470-1

Curras López. Azucena

7.500

12.04.322C.470-1

Fírvida Taboada Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Cruz Abril José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Dorribo Novoa Corona María

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Alonso María José

7.000

12.04.322C.470-1

Teijeiro Jardón Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Fierro García Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Pernas Álvarez Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Gulín Mosquera Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

De Oliveira Machado Ana Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Grande Casares Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez González José

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Ramos Augusto José

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias González Claudio

5.000

12.04.322C.470-1

González Pérez José Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

Portabales Amato Julio

5.000

12.04.322C.470-1

Dacal Loren Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Zhang Bingbing

6.000

12.04.322C.470-1

Torquati Díaz Fco. Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Trigo González Mª Emma

7.000

12.04.322C.470-1

Andrés Blanco Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Manso Álvarez Raúl

6.000

12.04.322C.470-1

García Saura Lua

8.500

12.04.322C.470-1

Rivera Domínguez José Vicente

7.500

12.04.322C.470-1

Duarte Araujo Campos Gonçalo A.

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Cid Bruno

6.000

12.04.322C.470-1

González Teijeiro Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Martínez José Aurelio

7.500

12.04.322C.470-1

Tapasco Manso Carolina

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Rodríguez José María

5.000

12.04.322C.470-1

Cebey Fernández Gema Mª del P.

7.000

12.04.322C.470-1

Ferreiro Dameá Jesús

6.000

12.04.322C.470-1

Astudillo Hernández Edwin Gonzalo

5.000

12.04.322C.470-1

García González Pedro Roberto

7.500

12.04.322C.470-1

Cruz Rodríguez Víctor Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Somoza Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Cerqueira Oliveira José Felipe

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Romero Álvarez Mª Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez González Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Sarmiento Ventureira Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Falagan Prieto Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

Garriga Domínguez María

8.500

12.04.322C.470-1

Novoa Pereira Alba María

7.000

12.04.322C.470-1

Novoa Rodríguez Olalla de

7.000

12.04.322C.470-1

Novoa Rguez. Tomás de

7.500

12.04.322C.470-1

Pumar Blanco Mª Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Pérez José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Sainz Villarino Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Sotelo Vázquez Sara

7.000

12.04.322C.470-1

Cougil Estévez Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Araujo Fernández José

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez González Silvio Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Sanjuán Núñez Manuel

8.000

12.04.322C.470-1

Fernández Carreira José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Río Fernández Julia del

7.000

12.04.322C.470-1

Carreiro Otero Estrella

7.000

12.04.322C.470-1

Veloso Domonte Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Novoa Berta

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Caride Iván

5.000

12.04.322C.470-1

Rosado Rosario Faustino Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

Gómez Teixeira Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Olmos Eva

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rivera Juan Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Cerredelo Casas Lucas

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Rodríguez Ana Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Mondelo Rodríguez Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Domínguez Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Mariño Barreiro Mª José

7.000

12.04.322C.470-1

Bilea Alexandru

6.000

12.04.322C.470-1

Matosinhos dos Santos Fernanda María

7.500

12.04.322C.470-1

Teixeira Pumar Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Nieves Fdez. Inocencia

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Fiz Jaime

7.500

12.04.322C.470-1

Campos Fraguas Constantino

5.000

12.04.322C.470-1

Marugan Guerrero Raúl

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Blanco Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Taboada Maximino

5.000

12.04.322C.470-1

Atanes Álvarez Hortensio

5.000

12.04.322C.470-1

Penido Rodríguez Rafael

7.500

12.04.322C.470-1

Rivera Rodríguez Rosa

7.500

12.04.322C.470-1

Alonso Álvarez Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Cid González Mª. Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Ojea Ojea Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Jerez Casillas David

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Blanco Diana

7.500

12.04.322C.470-1

Montesinos Ramos Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Nicolás Cervera Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

González Porto José Antonio

7.620

12.04.322C.470-1

Iglesias Rodríguez Natividad

7.000

12.04.322C.470-1

Merlo Sánchez Esther

9.430

12.04.322C.470-1

Lozano Fernández José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Chao Ornedo Bibiana

7.000

12.04.322C.470-1

León Álvarez Pablo

7.500

12.04.322C.470-1

Meije Fernández Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Alonso González Antonio

8.000

12.04.322C.470-1

Khani Al Assali Mahdi

5.000

12.04.322C.470-1

Feijoo López José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Soto Glez. Milagros

7.000

12.04.322C.470-1

González Armesto Natalia

7.500

12.04.322C.470-1

Casado Martínez José María

5.000

12.04.322C.470-1

Gutiérrez Rizo Olalla

7.000

12.04.322C.470-1

López Rodríguez Guadalupe

7.500

12.04.322C.470-1

Hernández Solórzano Mireya T.

7.500

12.04.322C.470-1

González Gómez Tania

7.000

12.04.322C.470-1

Lamelas Godoy Sergio David

7.500

12.04.322C.470-1

Álvarez Veloso Jesús

6.000

12.04.322C.470-1

Suárez Cambeiro Diego

7.500

12.04.322C.470-1

Taboada Sánchez Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

Bautista Diéguez José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rionegro Fernández José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

López Rodríguez Francisca

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Álvarez Nuria Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

López Pérez Montserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Rua Antia

7.000

12.04.322C.470-1

Babarro Regueira Susana

7.000

12.04.322C.470-1

Chans Cao Manuela

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Gómez David

5.000

12.04.322C.470-1

Calviño Vázquez Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Toro Diz María Casimira

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Muñoz Juan Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Domínguez Fonseca M. Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

González Gómez Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Déaz Celix Rosa Mª

7.000

12.04.322C.470-1

Barrio Rua Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Seijo Lores Mª Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Luiz Pereira Vilma

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Cid Barja Jorge

5.000

12.04.322C.470-1

Domonte Rodríguez José Ramón

6.000

12.04.322C.470-1

Araujo Vázquez María Sila

7.000

12.04.322C.470-1

Cota Fernández José

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Gómez Ángela Gloria

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Marcos Aitor Víctor

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Inmaculada

7.500

12.04.322C.470-1

Outumuro Rivas Rocío

7.500

12.04.322C.470-1

Bangueses Murillo Mónica

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Guerrero Lázaro Fco.

7.500

12.04.322C.470-1

Medina González Mª Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

López Fernández Julio

5.000

12.04.322C.470-1

Misa González Iván

6.000

12.04.322C.470-1

Gutiérrez Araujo Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Novoa Vila Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Jiménez Quintas Lois Miguel

8.325

12.04.322C.470-1

Fernández Colmenero Mª Susana

7.500

12.04.322C.470-1

Chire Lara Kleidis C.

7.500

12.04.322C.470-1

Suflet Gabriela

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Alejandre Eugenio

7.500

12.04.322C.470-1

Ferrer Domínguez Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Pato Fernández José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Zabala de los Santos Osbardo

5.000

12.04.322C.470-1

Francisco Diz Mª Soledad

7.000

12.04.322C.470-1

Amorim Do Canto Silvia M.

7.000

12.04.322C.470-1

Manzano Diéguez Olalla

7.000

12.04.322C.470-1

Mendez Vaz Pilar

7.500

12.04.322C.470-1

Diéguez Lamas Servando

5.000

12.04.322C.470-1

Formoso González Agustín Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Lastra Rodríguez Ana Mª

7.750

12.04.322C.470-1

Prol Guede Viviana

7.000

12.04.322C.470-1

Sousa Vázquez Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez Vázquez Consuelo Marina

7.000

12.04.322C.470-1

Heyn Vázquez Denise Manuela

7.500

12.04.322C.470-1

Taboada Pombo Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Montero Víctor Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Calviño Lobariñas Evori

6.000

12.04.322C.470-1

Fariñas Cao Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fernández Damián

6.000

12.04.322C.470-1

López Cabrera Alba

7.000

12.04.322C.470-1

Deaño Rodríguez Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Da Silva Filho Raul Diniz

7.500

12.04.322C.470-1

Randino Rodríguez Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

Randino Rodríguez Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

González González Sofia

7.000

12.04.322C.470-1

Fresnadillo Castro María Rosa

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Prieto Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Soto Pagan Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Penin Penin Juan José

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Gómez Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso dos Anjos Zoraida María

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso dos Anjos Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Diéguez Rodríguez Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Real Guntiñas Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Pia Villamarin Mª José

7.000

12.04.322C.470-1

Pereira Freire José Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Andrade María Rosa

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias Hermida Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Hermida José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Hermida Estévez Emilia

7.000

12.04.322C.470-1

Rozas Mosquera Delmiro

6.000

12.04.322C.470-1

Valado Blanco María Rosario

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Pumar Francisco

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Montenegro López Amparo

7.500

12.04.322C.470-1

Fidalgo Álvarez Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Santos Foubelo Marisol

7.000

12.04.322C.470-1

Diéguez González Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cid Elvira

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Valle Abelaira Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

Conde Cid Mª Soledad

7.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Gil César

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Penin Eva

7.000

12.04.322C.470-1

López Castro Juan Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias García Elitia

7.000

12.04.322C.470-1

Domingues Mor. Carvalho Tabord Rosa Mª

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez López Mª Flor

7.000

12.04.322C.470-1

Barrio Soto Leticia

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Blanco Mª Pilar

7.500

12.04.322C.470-1

Seara Fernández Brais

6.000

12.04.322C.470-1

Pimentel Varela Josefina

7.000

12.04.322C.470-1

Dacosta Álvarez Gregorio

5.000

12.04.322C.470-1

Fdez. Pérez M. Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Deaño María José

7.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Sobrino Eladio

6.000

12.04.322C.470-1

Mosquera Rodríguez Jacqueline

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Araujo Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Vilanova Mª Milagros

7.000

12.04.322C.470-1

Feijoo Arias Adeila

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Bouzas Lucía

7.500

12.04.322C.470-1

Fontao Bande Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez García Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Aviñoa Borrajo José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Chavez Carlos Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Carballo Gómez María del Carme

7.000

12.04.322C.470-1

Sotelo Fernández María Obdulia

7.500

12.04.322C.470-1

Morán Fernández Rafael

7.500

12.04.322C.470-1

Fernandes Santos Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

Soto Álvarez Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Puente Barreiro María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Cao Alfredo

7.500

12.04.322C.470-1

Alba Álvarez Carla

7.000

12.04.322C.470-1

López Álvarez Carlos

656

12.04.322C.470-1

Andreu Rodríguez Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Pérez José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Rey Oliveira Yago

7.500

12.04.322C.470-1

Caneda González Jorge

5.000

12.04.322C.470-1

Chamosa Rodríguez José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Alonso Santos

5.000

12.04.322C.470-1

Enríquez González Alfredo

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez González Sonia

7.500

12.04.322C.470-1

Outeiral Baston Martín

7.500

12.04.322C.470-1

Pazos Carballo Griselda

7.000

12.04.322C.470-1

Figueirido Magallanes Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Pousada Álvarez Verónica

7.500

12.04.322C.470-1

Hermelo Domínguez Cándida

7.500

12.04.322C.470-1

Mesías Carreira Ana María

7.500

12.04.322C.470-1

Barrio Lorenzo José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Martínez Barreiro Belén

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Vázquez José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pequeño Iglesias Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Solla María Luisa

7.500

12.04.322C.470-1

Abalo Cores Jorge

7.500

12.04.322C.470-1

Barrios Morales Carmelo

5.000

12.04.322C.470-1

Alonso Docampo Francisco J.

7.500

12.04.322C.470-1

López Rodríguez Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Ziloul Fatima Zahra

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Vázquez Rosario

7.000

12.04.322C.470-1

Pumar Álvarez Peregrina

7.000

12.04.322C.470-1

Covelo Lorenzo Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

González Martínez José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Diéguez Fernández David

6.000

12.04.322C.470-1

Raposo Fernández Eugenio

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Cerdeira Luis Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Fernández Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Mato del Río Julio José

5.000

12.04.322C.470-1

Portas Sampedro Montserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Amado Juan Luis

6.000

12.04.322C.470-1

Da Silva Rodríguez Eusebio Juan

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Presa José Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Ignacio Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Hay Torres Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Cabaleiro Iglesias Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Baños Rosario

7.000

12.04.322C.470-1

Puccioni Guillarte Harry Andrea

7.500

12.04.322C.470-1

González González Juan Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Martiñan Riveiro Saladina

7.000

12.04.322C.470-1

Martiñan Riveiro Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Tores Esperon María Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Moreira Filgueira Arturo José

5.000

12.04.322C.470-1

Touriño Chayan Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Pazos Lens Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

García Vázquez José

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez López Demetrio

5.000

12.04.322C.470-1

Rosalía Fariñas Álvarez

7.500

12.04.322C.470-1

Méndez Varela Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Avión Garrido Jessica

7.500

12.04.322C.470-1

Barreiro Davila Balbino

5.000

12.04.322C.470-1

López Caballero Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Balo Rodríguez Juan Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Freire Vilaboa Viviana

7.000

12.04.322C.470-1

Paz Vázquez José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Presa Gómez Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Bernárdez Nicolás

7.500

12.04.322C.470-1

Maneiro Prieto Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Márquez Estela Fernando A.

5.000

12.04.322C.470-1

Vilela Alfonso Gustavo

6.000

12.04.322C.470-1

Melania Bueno Eilyn

7.000

12.04.322C.470-1

Míguez González Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rosales Jonathan

5.000

12.04.322C.470-1

Rial Iglesias Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Pérez Albino

5.000

12.04.322C.470-1

Omil Villaverde Rafael

5.000

12.04.322C.470-1

García Besada Salvador

5.000

12.04.322C.470-1

Salgado Troitiño Delmira

7.000

12.04.322C.470-1

Freire Juncal David

5.000

12.04.322C.470-1

De Andrés Carral María Soledad

7.500

12.04.322C.470-1

Lalín Ramos Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Soto Prado Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

González Salgado Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Salgado María Esther

7.000

12.04.322C.470-1

Taboas Veiga José M.

5.000

12.04.322C.470-1

García Domínguez Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Paz Leiro David

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Mella Concepción

7.000

12.04.322C.470-1

Luaces Rodríguez José

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Antonio Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Montenegro Ana María

7.500

12.04.322C.470-1

Parada Viana Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Domínguez Méndez Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Cacabelos Martínez Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Rodrigo Seijas Fuciños

5.000

12.04.322C.470-1

Maksimovic Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Chamorro García Mª Concepción

7.000

12.04.322C.470-1

Daniel Alves Troncoso

6.000

12.04.322C.470-1

Prieto Vázquez María Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Porto Giráldez Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Ferradal Zamuz Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

González Dios Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Méndez Purificación

7.500

12.04.322C.470-1

Espiñeira Rodríguez María Lourdes

9.880

12.04.322C.470-1

Portela Fernández Diana

7.000

12.04.322C.470-1

Camiña González Eduardo

7.500

12.04.322C.470-1

Álvarez Mariño Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Canevari Modernel Renata

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Iglesias José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Requena Costal María José

9.850

12.04.322C.470-1

Santorum Gonçalves Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Miguelez Da Cruz Rogelio

7.500

12.04.322C.470-1

Rey Quibén Erica

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Raña José Benito

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Calvar José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Alfaya Alonso Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Crujeiras Piñeiro Isidro

8.000

12.04.322C.470-1

Abasolo Jauregui Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Gradin Sousa Juan

5.000

12.04.322C.470-1

Ríos García Isidro

5.000

12.04.322C.470-1

Reiriz González César

5.000

12.04.322C.470-1

Carro Martínez Juan

5.000

12.04.322C.470-1

Buceta Padín Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Estévez Cardoso Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Vallejo Martínez Estela

7.000

12.04.322C.470-1

Presa Mosteiro Juan José

8.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Cádiz Mª Hermelinda

7.000

12.04.322C.470-1

Silva Cobian Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Sineiro Somoza Maeva

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Fernández Valentín

5.675

12.04.322C.470-1

García Tourón David

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Ezquerra Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Montero Alejandra

7.500

12.04.322C.470-1

Rezai Parwin

7.000

12.04.322C.470-1

Rivas Alfonso María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Calviño Ríos José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Torreiro Domínguez Valentín

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez Salgueiro Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Magariños Sabaris María Yaquelin

7.000

12.04.322C.470-1

Groba Prieto Purificación

7.500

12.04.322C.470-1

Almeida França Greice Quelle

7.000

12.04.322C.470-1

Villar de Dios María Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Cabanelas Cortizo Elena

10.000

12.04.322C.470-1

De Oliveira Malvar Ana Claudia

7.000

12.04.322C.470-1

García Carnero Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Barca Crisman Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Cotón Martínez Juan Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Acuña Miguel

6.000

12.04.322C.470-1

Taboada Iglesias Tomás

5.000

12.04.322C.470-1

Sangerman Cortiñas José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Freire Couñago David

5.000

12.04.322C.470-1

Sande Llovo María

7.000

12.04.322C.470-1

Barros Álvarez Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

García Brey María Ángeles

8.860

12.04.322C.470-1

Castro Pérez Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Ortega Victoria E.

7.500

12.04.322C.470-1

Señorans Porto Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Peleteiro García Sabino

5.000

12.04.322C.470-1

Sexto Novegil Jorge

5.000

12.04.322C.470-1

Casado García Susana

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fontes María Olga

10.000

12.04.322C.470-1

García Pérez Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Pérez Ángela

7.000

12.04.322C.470-1

Pena Senra Erika

7.000

12.04.322C.470-1

Rosales Costas Ricardo

6.000

12.04.322C.470-1

Prieta Vara José Luis de la

5.000

12.04.322C.470-1

Amorín Gil Ana María

7.500

12.04.322C.470-1

Deza Gómez Guillermo

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Mougan Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Ferreira Dacuña Damián

6.900

12.04.322C.470-1

Pedreira Vila Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Figueroa Lago Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

Serrano Méndez María del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Cortizo Mato Víctor

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fernández José Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Wexia Liu

5.000

12.04.322C.470-1

Correia Rial Gonzalo

6.000

12.04.322C.470-1

Graña Graña Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Miras Souto Marco Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Estévez Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Estévez Miguélez Santiago

7.500

12.04.322C.470-1

Isidro López Mosquera

6.000

12.04.322C.470-1

Torres Cao Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Crespo Fernández José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Crespo Loureiro Augusto

5.000

12.04.322C.470-1

Vigo Pérez Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

López Robes, Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Meléndez Pablo

5.000

12.04.322C.470-1

Freiria Rey Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

Mariño Moreira José

5.000

12.04.322C.470-1

González García Juan Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Pino González Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

Carabelos Trabazo Isidoro

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Pouso Lidia

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Pouso Mercedes

7.000

12.04.322C.470-1

Taboada Santin Diego

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Mateo Miguel Pedro

7.500

12.04.322C.470-1

García Núñez Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Valeria Méndez Claudia

7.500

12.04.322C.470-1

Paz Martínez Rubén

5.000

12.04.322C.470-1

González Barrientos Lara Sade

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Martínez Benito

5.000

12.04.322C.470-1

Carrera Mesias María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Rial García Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Souto Meijueiro Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Varela Crespo Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Amoedo Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Amoedo Clementina

7.000

12.04.322C.470-1

Piñeiro Carballal Pablo

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Aviles Rosana

7.000

12.04.322C.470-1

Fentanes Lusquiños Jennifer

7.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Cardell Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Leiro Martínez Carlos Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

González Gago María del Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Padín Lamas Grecia

7.500

12.04.322C.470-1

Provenci Denilse

9.325

12.04.322C.470-1

Bonet Piñeiro Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Benavides Rodríguez Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Sampedro Martínez Orlando

7.500

12.04.322C.470-1

Bamio Saa Jacob

5.000

12.04.322C.470-1

Grobas Cerdeira Rubén

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez María Ghoretty

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Fernández Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Ramón García Fernández

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Pita Martín

6.000

12.04.322C.470-1

Rivas Sanmartín David

5.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Paz Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Alonso Martínez Mª Gloria

7.000

12.04.322C.470-1

Patiño Trenco Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

García Rodríguez Inés

7.000

12.04.322C.470-1

Pazo Riveiro Noelia María

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Rodríguez Luis Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Presas Caiña José

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Nieto Romina

7.000

12.04.322C.470-1

Correa Espiñeira Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Vila Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Díaz Villa Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Cadilla Castro Josefina

7.500

12.04.322C.470-1

Cruz Abreu José María

5.000

12.04.322C.470-1

Alonso Rodríguez José Tomás

5.000

12.04.322C.470-1

Sieiro Moral Ana María

7.975

12.04.322C.470-1

Víctor Bouza Souto

5.000

12.04.322C.470-1

Comesaña Vila María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Doval Fernández Iván

5.000

12.04.322C.470-1

De Mesquita Neves Jorge Paulo

5.000

12.04.322C.470-1

Souto Barros Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Nogueira Penedo Rosario

7.500

12.04.322C.470-1

González Rodríguez Félix

6.000

12.04.322C.470-1

González Martínez Manuel

8.000

12.04.322C.470-1

Arosa Casal Luis Ricardo

6.000

12.04.322C.470-1

García Pereira José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Sanchez Lago Mª Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Valladares Fernández María José

7.500

12.04.322C.470-1

Justo Míguez Óscar

7.500

12.04.322C.470-1

Piñeiro Malvar Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Cumplido Ferradas Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Fiunte Blanco Ramón

8.000

12.04.322C.470-1

Ayude Ayude Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Martínez Martínez Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Fernández Rodrigo

6.000

12.04.322C.470-1

Becerra Ameal Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Mourelle Brenlla Anuncia

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez García M. José

7.000

12.04.322C.470-1

Vidal Fernández Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Paz Cangado Julián

6.000

12.04.322C.470-1

Hermo Amez Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Méndez Felipe

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Santos Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Rios Portela José

7.500

12.04.322C.470-1

López Failde Pedro

5.000

12.04.322C.470-1

Dorado González Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Cecconi Rodríguez Claudia Ana

7.500

12.04.322C.470-1

Vals Martin Laura

7.000

12.04.322C.470-1

Valverde González José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Juncal Ríos Tirso Eugenio

8.000

12.04.322C.470-1

Fernández Feijoo Marcos

6.000

12.04.322C.470-1

Silva Fuentes Guillermo M.

5.000

12.04.322C.470-1

Villa González Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Portela Rodríguez Adrián

6.000

12.04.322C.470-1

Portela Rodríguez Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Mato Vicente María del Carme

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Alonso Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Montero José

8.000

12.04.322C.470-1

Ricoy Ferreiro Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Fernández José Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Cortiñas González Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

Santos Barciela Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Viéitez Rodríguez Ana

7.000

12.04.322C.470-1

Magariños Canabal María del Carme

7.000

12.04.322C.470-1

Piñeiro Barreiro Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

García Paz Mercedes

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Varela Ariel

5.000

12.04.322C.470-1

Alfonsin González Enrique

7.500

12.04.322C.470-1

Oliveros Salazar Gletsy M.

7.500

12.04.322C.470-1

García Castro María José

9.915

12.04.322C.470-1

Lagos Pena Ana

7.500

12.04.322C.470-1

Riveiro López Roberto

8.000

12.04.322C.470-1

Alonso Pérez Mª Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Vila Mª Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Pisón López Clara

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez González Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Díaz Vanessa

7.500

12.04.322C.470-1

Fernadez Campos Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Lores Fernández Manuel Américo

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Ferreira Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

Cubero Cubero Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

Medina Dadin Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Berrecoso Coimbra José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Cabanelas González Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Fernández María Victoria

7.500

12.04.322C.470-1

Fragueiro Fragueiro José Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Río Castelos Manuel Francisco

7.500

12.04.322C.470-1

Almeida Gómez Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

De Miranda Santos Katia

7.000

12.04.322C.470-1

Villar Mariño Xoan

8.000

12.04.322C.470-1

González Otero Julián

6.000

12.04.322C.470-1

Vilas de Sa Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Maril Villar Cristiane

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Sánchez Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Costoya Rodríguez Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Rial Pego Alexandra

7.500

12.04.322C.470-1

Silva Martínez Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Couto Botana Alexandra

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Leon Natividad

10.000

12.04.322C.470-1

Seoane Osorno Carlos

8.000

12.04.322C.470-1

Tomé González María Jesusa

7.000

12.04.322C.470-1

Taboas Lorenzo Adriano

5.000

12.04.322C.470-1

Miranda Graña José Luis

9.753

12.04.322C.470-1

Camiña Solla Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Camiña Solla Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Francisco Rodríguez Bouzón

7.500

12.04.322C.470-1

Torres Barreira Juan Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

De Ronzo Fernández María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Couso Quiben Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Díaz Estévez Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Costas González Tania

7.000

12.04.322C.470-1

Gutiérrez Riobó David

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Rodríguez Verónica María

7.500

12.04.322C.470-1

Prado Barbosa Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Estévez Taboada Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Soto Soto Tomás

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Muñoz Fernández Joaquín

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez González Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Barciela Araujo Rosa María

7.500

12.04.322C.470-1

Paz Fernández Ilda María

7.500

12.04.322C.470-1

Vilas Suárez María Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Leal Fernández Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Caballero Vila Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Amieiro Fonseca Mª Monserrat

7.500

12.04.322C.470-1

Bohua Rodríguez Mª Rocío

10.000

12.04.322C.470-1

Paz Rey Raúl

5.000

12.04.322C.470-1

Denan Boullosa María Lina

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Piñeiro Marcelino

5.000

12.04.322C.470-1

García Mendez Francisco Javie

7.500

12.04.322C.470-1

Figueiras Oliveira Mª Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Valera Perea Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Peixoto Rodríguez María Amparo

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Fernández Juan Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Ubiña Álvarez Melodia

7.000

12.04.322C.470-1

Costas Barroso Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Baliño Pizcueta Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Collazo Figueroa Dionisia

7.500

12.04.322C.470-1

Curro Calvar José Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Santiago Moure Violeta de

7.000

12.04.322C.470-1

García Alonso Cristian

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Rodríguez Juana

7.000

12.04.322C.470-1

Simón Lago Estefanía

7.000

12.04.322C.470-1

Malvido Costas María Paula

7.500

12.04.322C.470-1

Lorenzo Solleiro Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Refojo Jamardo Monserrat

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Januario Fernando

7.500

12.04.322C.470-1

Ortiz González María Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Amorín Piñeiro Digna María

7.000

12.04.322C.470-1

Muíños García Raúl

5.000

12.04.322C.470-1

López Villar Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Cabaleiro Ana

7.500

12.04.322C.470-1

Viñas Moldes Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Durán González Ramón

8.000

12.04.322C.470-1

Martiñan Camiño Fco. Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Vidal Lusquiños Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Freire Martínez Mª Carmen

7.500

12.04.322C.470-1

Piñeiro Malvar Fabián

6.000

12.04.322C.470-1

Raña Criado Beltrán

7.500

12.04.322C.470-1

Freire Martínez Josefa

7.500

12.04.322C.470-1

Seoane Portela Jesús Florentin

7.500

12.04.322C.470-1

Méndez Telmo Áurea

7.000

12.04.322C.470-1

Barros Bueno Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Varela García David

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Castro Mª Gloria

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Ruza María Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Maquieira Carballo Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Castro Mallo Francisco J.

5.000

12.04.322C.470-1

Amoedo la Fuente José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

García Vázquez Alberto Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Simón Alonso Juan

7.500

12.04.322C.470-1

Comesaña Prado Patricia

7.500

12.04.322C.470-1

Fraga Fajardo Tahiana

7.000

12.04.322C.470-1

Miron Ojea José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Castiñeira Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Estévez Celso

7.500

12.04.322C.470-1

Hermida Ruibal Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Ara Poceiro Alfredo

7.500

12.04.322C.470-1

Ricoy Álvarez María Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Muíños Castro Maximino

8.000

12.04.322C.470-1

Martínez González Diana

7.000

12.04.322C.470-1

Currás Núñez Mª Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Caraballo Herrera Yenny Patricia

7.500

12.04.322C.470-1

Bartolome Carvalho Emiliano

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Moure Tito

5.000

12.04.322C.470-1

Cobelo Fernández Ignacio

7.500

12.04.322C.470-1

García Fabeiro Lorena

7.500

12.04.322C.470-1

Domínguez Misa Pablo

7.500

12.04.322C.470-1

Aboy Gómez Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Alfonso Matos Oliva

7.000

12.04.322C.470-1

González Pérez Karina

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Barbosa Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Penas Mariño José Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Cardalda Piñeiro Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Velázquez Pintos Maxima

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández González Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Costal Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Bernalte Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Cuevas Carrera Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Conde Rodríguez José

5.000

12.04.322C.470-1

Calvar Carbajal José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Boullosa Boullosa Juan Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Mediero Mayan María

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Tache Florentina

7.000

12.04.322C.470-1

Touza Rodríguez Pablo Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Gómez Sánchez Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Prado Mariño Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Carballo García José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Besada Iglesias Dolores

7.000

12.04.322C.470-1

Comesaña González Andrea

7.000

12.04.322C.470-1

Mora Fernández María del Carme

7.000

12.04.322C.470-1

Barreiro González Leticia

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Riveira Uzal Fernando

7.500

12.04.322C.470-1

Cuenda Merino Olga

7.500

12.04.322C.470-1

Senra Gómez Esther

7.000

12.04.322C.470-1

García Cañizares Rogelio

5.000

12.04.322C.470-1

Argibay Fernández Sergio

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fernández Maximina

750

12.04.322C.470-1

González González Alejandro

5.000

12.04.322C.470-1

De Santiago Moure María Fernanda

7.000

12.04.322C.470-1

Llorca Carasa Eva

7.000

12.04.322C.470-1

Ruiz González María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Bargados García Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Arce Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Barros Rodríguez Montserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Román Cajaraville Gemma

7.000

12.04.322C.470-1

Ortigueira Folgar Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Maceira Sanchez Jonathan Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

Barro Parga Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Ruibal Trabazo Laureano

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Castro Pedro Telmo

5.000

12.04.322C.470-1

Ramilo González Mª Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Arca Liste Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Caldas Suárez Nieves

7.000

12.04.322C.470-1

Fuentes Boveda Valentin

5.000

12.04.322C.470-1

Martín Rodríguez Victoria E.

7.000

12.04.322C.470-1

Garrido González Teresa

7.500

12.04.322C.470-1

Duro Vázquez Humberto

5.000

12.04.322C.470-1

Cerviño Figueiras Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Ramos Gómez María Josefa

7.500

12.04.322C.470-1

González Escaneo Josefa

7.000

12.04.322C.470-1

Brea Ramos Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Mallo Lagoa Maximina Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Brea Ramos Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Dobarro Ranni Graciela Noemí

7.000

12.04.322C.470-1

Dinis Vilas Isolina

7.000

12.04.322C.470-1

Pol Crespo Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Vizcaya Diniz Jesica Vizcaya

7.000

12.04.322C.470-1

Davila Ferreira Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Pouso Santiago Ana

7.000

12.04.322C.470-1

García Villaverde Alberto

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Fernández Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Garrido García Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Teixeira Vázquez Juan Domingo

6.000

12.04.322C.470-1

Moldes Montes Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Sueira Vitorio Fabio

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Gómez Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Gamarra Agrelo Sergio

5.000

12.04.322C.470-1

Conde Jamardo Esteban

6.000

12.04.322C.470-1

Fabra Vuillemin Melanie

7.000

12.04.322C.470-1

Lojo Omil Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Boullosa María Dolores

10.000

12.04.322C.470-1

Duarte Dorrego Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Padín García Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Barros Firvida Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Da Silva Oliveira Catalina

7.000

12.04.322C.470-1

Leiro Fernández Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Loureiro Juncal Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Villanueva Vicente Milagros

7.000

12.04.322C.470-1

Nieves Acosta Sandra Magela

7.000

12.04.322C.470-1

González Pacheco Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Alarcón Merino Frasier Marcos

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Fontela Begoña

7.500

12.04.322C.470-1

Entenza Nores Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Rodríguez Bárbara

7.500

12.04.322C.470-1

López Lobariñas José

7.500

12.04.322C.470-1

Costas Rodríguez Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Serantes Fernández Ramón

6.000

12.04.322C.470-1

Moreno Martín Sonia

7.500

12.04.322C.470-1

Rouco Da Silva José A.

6.000

12.04.322C.470-1

Castro Pérez Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Dagnello Luigi

5.000

12.04.322C.470-1

Navarro Paton Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Cobelo Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

González Soto Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

López Castro Luz María

7.000

12.04.322C.470-1

Cestero Ramos Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Paz Acuña José Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Abal Sanmartín Víctor

6.000

12.04.322C.470-1

Lago Cascallar Pedro Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Rossello Boullosa Daniel

7.000

12.04.322C.470-1

González Fernández María Laureana

7.000

12.04.322C.470-1

Aldavero Mora María Paz

7.500

12.04.322C.470-1

Pérez Portela Adrián

10.000

12.04.322C.470-1

Muro Ayestaran M. Eugenia

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez García Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Estévez Rodríguez Katia

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Matías Miguel

7.500

12.04.322C.470-1

Expósito Rodríguez José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Cabaleiro Juncal Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Filgueira Rodríguez Manuel Francisc

7.500

12.04.322C.470-1

Troncoso Rodríguez Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

García González Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Peixoto González Vanesa

7.000

12.04.322C.470-1

López Vega Diego

5.000

12.04.322C.470-1

Rivera Natal Carolina

7.000

12.04.322C.470-1

Cabadas López Emilio Lisardo

5.000

12.04.322C.470-1

García González Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Losada Álvarez Esteban

6.000

12.04.322C.470-1

Docampo Gallego Alberto

8.250

12.04.322C.470-1

Grandal Fragueiro Sergio Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Del Campo Palacin Estefanía

7.000

12.04.322C.470-1

Durán Ferreria Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Solla Moares Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

García Moreira Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Vigo Paredes Carol Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Fernández Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Leal Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Fontán Aguin Arturo

5.000

12.04.322C.470-1

Gonda Cabreira Melisa

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Sousa José

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Gálvez Andrés

6.000

12.04.322C.470-1

Miller Gamero Pilar Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

González Cobelas Diego

7.500

12.04.322C.470-1

Veiga López Sara Mª

7.000

12.04.322C.470-1

Jorge del Río José Antonio

12.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Vázquez Mª Luz

7.000

12.04.322C.470-1

Rosal Domínguez Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández González Jennifer

7.000

12.04.322C.470-1

Portas de la Iglesia Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Duro Iglesias Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Carracelas Acuña Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Silva Gaudin Fanny Leticia

7.000

12.04.322C.470-1

Araujo Pérez David

5.000

12.04.322C.470-1

Rouco Velasco Carmen Fuencisla

7.000

12.04.322C.470-1

Oubiña Romero Santiago

7.500

12.04.322C.470-1

González Furtado Renzo Damián

6.000

12.04.322C.470-1

Sousa Puentes Enrique

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Vigo María del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

García Cacheda Andrés

5.000

12.04.322C.470-1

Souto Ferreiro Mª Trini

7.000

12.04.322C.470-1

Pedreira Alonso Nestor

5.000

12.04.322C.470-1

Alonso Bouza Salomé

7.500

12.04.322C.470-1

Alonso Troncoso María José

7.500

12.04.322C.470-1

Piñeiro Antepazo Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Gil Collazo Monica

7.500

12.04.322C.470-1

Ferreira Rodríguez Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Lusquiños Bustelo Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Reboeiras Bernardino

5.000

12.04.322C.470-1

Paredes Viñas Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

Pozo Tomé Amalia

7.000

12.04.322C.470-1

Quiroga Rodríguez Carla

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Ocampo Milagres

7.000

12.04.322C.470-1

Couñago Cortegoso Luis Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Bouzas Centeno Guillermo

5.000

12.04.322C.470-1

Vilariño Martínez Monserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Vázquez Pilar

7.000

12.04.322C.470-1

Castro Nuñez Elisabeth

7.500

12.04.322C.470-1

Díaz Porto Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Silva Gómez Susana

7.000

12.04.322C.470-1

Méndez Castro Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Broullón Chapela Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Uzal Bemposta Antonio

6.000

12.04.322C.470-1

Bonifacino María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Allo Lois Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

Jimenez Borja Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Barreno José Eugenio

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez González David

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Castiñeira Alejandra

7.183,75

12.04.322C.470-1

Torrado Blanco Sheila

7.000

12.04.322C.470-1

Villaverde Novas Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Mouco Varela José Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Acuña Martínez José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

García González Sara

7.000

12.04.322C.470-1

González Tizado María Dolores

7.500

12.04.322C.470-1

Costas Carreira Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

Pazo Carballo David

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias Barreiro Mª del Carmen

10.000

12.04.322C.470-1

Ratel Piñeiro Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Gullon Martínez Erea

7.000

12.04.322C.470-1

Cayetano Fernández Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Vilas García Cristian

6.000

12.04.322C.470-1

Peón Muíños Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Rusu Elena Catalina

7.000

12.04.322C.470-1

Enzo Carranza Gabriel

5.000

12.04.322C.470-1

Sixto Requeijo Sonia María

7.000

12.04.322C.470-1

Simón Buceta Rafael

6.000

12.04.322C.470-1

Fernández Costas Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

Santorum Vidal Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Carollo Mosquera Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Millán Solla José

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez de Sousa Paula del Rosar

7.000

12.04.322C.470-1

Lago Barreiro Alba

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Trujillo Elena

7.000

12.04.322C.470-1

Lage Muíños Elisabeth

7.500

12.04.322C.470-1

Caceres Wilkins Juan Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Muíños Santos Lara

7.000

12.04.322C.470-1

Casal Franco Carlos Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Meaño Vieites Nicolas

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Besada Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Solla Regueiro Celsa

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Galiñanes Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Casales Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Martínez Saa Gumersindo

6.000

12.04.322C.470-1

Pérez Sañudo Jesús

5.000

12.04.322C.470-1

Gallego del Blanco Antonia

7.000

12.04.322C.470-1

Herbello Prieto Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Márquez Villanueva José Benito

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez Amoedo Ignacio

5.000

12.04.322C.470-1

Padín Outón Leoncio

5.000

12.04.322C.470-1

García Ozores Carlos Ubaldo

5.000

12.04.322C.470-1

Pousa López María Cristina

7.000

12.04.322C.470-1

Giraldez Abal Iria

7.000

12.04.322C.470-1

Pereira Fernández Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Daponte Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Álvarez Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Camba Vales Mª del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Villar Mourelle Rosa

7.000

12.04.322C.470-1

González Martínez Sandra Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

González Carabelos Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Fontan Monteagudo Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Costa Martínez Carlos Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Herbes Loureiro Esther

7.500

12.04.322C.470-1

Juncal Pastoriza Eugenio

8.000

12.04.322C.470-1

Saa González María Teresa

7.500

12.04.322C.470-1

López Torres Teresa

7.500

12.04.322C.470-1

González Castro Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Pereira Fernández María del Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Salgueiro Lago Santiago

7.500

12.04.322C.470-1

García Bernárdez María

7.000

12.04.322C.470-1

González Figueroa María Ángeles

7.000

12.04.322C.470-1

Antonio Alonso Julia María

10.000

12.04.322C.470-1

Piquin Valledor Florencio

8.000

12.04.322C.470-1

Alonso Alfonso Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Moreno Alonso Juan

6.000

12.04.322C.470-1

Varela Boente Juan Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Villacieros Robineau Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Gil Español Miguel Ángel

7.500

12.04.322C.470-1

Calvo Blanco María Lourdes

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Molanes Mª Encarnación

7.000

12.04.322C.470-1

Gallo Casagrande Claudia Gabriel

7.500

12.04.322C.470-1

Guadalfajara Díaz Tejeiro José Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Pedreira Carracedo David

5.000

12.04.322C.470-1

Dezagoire Aboal José María

5.000

12.04.322C.470-1

Pérez González Germán Ángel

5.997,50

12.04.322C.470-1

González Barreiro Francisco Javie

7.500

12.04.322C.470-1

Chacón Rodríguez Mónica María

7.000

12.04.322C.470-1

Costas Babio Yolanda

7.000

12.04.322C.470-1

Barbeiro Fernández Marisol

7.000

12.04.322C.470-1

Pampin Asorey Ana Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Goyas Perujo María del Carme

7.000

12.04.322C.470-1

Campos Bello Alfredo José

5.000

12.04.322C.470-1

Martínez Besada Domingo

8.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Guerra Emilio Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Caldeiro Lareo María Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Gago Boullosa Juan Alberto

7.500

12.04.322C.470-1

Corbal Mariño Emilio

7.500

12.04.322C.470-1

Reyes Fernández Santiago

6.000

12.04.322C.470-1

Moreira González Alex

6.000

12.04.322C.470-1

Vidal Sánchez Beatriz

10.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Rodríguez María

7.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Presas Mª Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Pereira Gil Jorge

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Sacristán María Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Ferreira González Consuelo

7.000

12.04.322C.470-1

Menjibar Gutiérrez Matias

5.000

12.04.322C.470-1

Cons Rodríguez Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Domínguez Javier

6.000

12.04.322C.470-1

Míguez Iglesias M. Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Nespereira Rodríguez César

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Rivas María Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

González Dacuña María Natividad

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Fernández Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Pereiro Pereira Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

García Álvarez Magali Elsa

7.000

12.04.322C.470-1

Couñago Freire Francisco Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Ramos Paz Jonas

6.000

12.04.322C.470-1

García Fernández José Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

González Sendin Juan José

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Barroso Rosa Ángeles

10.000

12.04.322C.470-1

Morales Cortiñas Nestor Gastón

6.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Gulin José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

Montes Muñiz José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Castro Mirian

7.000

12.04.322C.470-1

Dosantos Rubio Estela

7.000

12.04.322C.470-1

Míguez Domínguez Roberto

5.000

12.04.322C.470-1

Bastianelli Sergio Franco

7.500

12.04.322C.470-1

Castaño Gómez Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Álvarez de Lis Teresa de Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Sanchez Lareo Juan Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Ruibal Coto María Begoña

7.000

12.04.322C.470-1

Durán Madaleno Modesto

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández García Ana Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Moreira Fernández María Belén

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Barreiro María José

7.000

12.04.322C.470-1

Chapela Rivas José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Moreira Fernández Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Juiz Méndez Vanessa

7.000

12.04.322C.470-1

Piñeiro Fernández Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Novegil Tobio María del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Feijoo Domínguez Juan Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Álvarez Lorenzo Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

López Marcuño Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Peres Covelo Miguel

5.000

12.04.322C.470-1

Abad Cerdeira María Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

Mayan Soto José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Estévez Mario

6.000

12.04.322C.470-1

Lagoa Núñez Arturo

6.000

12.04.322C.470-1

Piñeiro Bernárdez Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Villardefrancos Pol Lucas

6.000

12.04.322C.470-1

Suárez Melia David

5.000

12.04.322C.470-1

Santoro Piñeiro Mª de la Paz

7.000

12.04.322C.470-1

Suárez Couñago Constante

5.000

12.04.322C.470-1

Brito da Costa Óscar Gustavo

7.500

12.04.322C.470-1

Espósito Arturo

6.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Blanco Juan José

5.000

12.04.322C.470-1

González Sotelo Benigno

5.000

12.04.322C.470-1

Peres Covelo Vladimir

5.000

12.04.322C.470-1

Cabanelas González Juan Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Otero Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Castro Eduardo

8.000

12.04.322C.470-1

Silva González Beatriz

7.500

12.04.322C.470-1

Pereira Silva María

7.000

12.04.322C.470-1

Sete Junior Jamil

6.000

12.04.322C.470-1

Bim Carlos Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

Escribano Carrera Roi

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Ramos Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

Fidalgo Puga Sandra

7.000

12.04.322C.470-1

Coego Méndez Guadalupe

7.000

12.04.322C.470-1

Piñeiro Pastoriza Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Iglesias Iglesias Zoilo

6.000

12.04.322C.470-1

Pino Muíños Alvaro Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Ferreira González Carlos Manuel

6.000

12.04.322C.470-1

Puga Villanueva Herminia

7.000

12.04.322C.470-1

Aldazabal Alonso Yago

5.000

12.04.322C.470-1

Fariña Golpe Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Ferreiro Rodríguez Fidel

8.000

12.04.322C.470-1

Martínez Pérez Ángel

6.000

12.04.322C.470-1

Vilar Madriñan Luz

7.000

12.04.322C.470-1

Cortizo Moledo David

6.000

12.04.322C.470-1

Lago Sendon Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Otero Porto Angelina

7.000

12.04.322C.470-1

Declos Maurice Nathalie Lilian

7.500

12.04.322C.470-1

García Rodríguez María del Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Baz González Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Lores Cendón Milagros

7.000

12.04.322C.470-1

Gómez Cabanelas Carmen Estrella

7.000

12.04.322C.470-1

Seguin Fernández Paula

7.000

12.04.322C.470-1

Ordóñez Cardona Blanca Lucelly

7.000

12.04.322C.470-1

Fariña Casal José María

6.000

12.04.322C.470-1

Ramilo Oliveira María del Pilar

7.500

12.04.322C.470-1

Toba Río Javier

5.000

12.04.322C.470-1

Fuentes Arenez Luis Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Tudose Daniel

6.000

12.04.322C.470-1

Mondragón Prado Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

González Rial Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Alonso Martínez Roberto Carlos

7.500

12.04.322C.470-1

Piñeiro Bemposta Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Alen Rubén

7.500

12.04.322C.470-1

Fernández Alen Natalia

7.500

12.04.322C.470-1

Carrozzino Álvarez Mª Fernanda

7.000

12.04.322C.470-1

Valverde Fafian Cristina

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias Prieto María

7.000

12.04.322C.470-1

Durán Rodríguez David

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Alonso Roberto José

6.000

12.04.322C.470-1

Alen Echevarría Ramón

6.000

12.04.322C.470-1

Pereira Pérez José Román

7.500

12.04.322C.470-1

Boente Rodríguez Monserrat

7.000

12.04.322C.470-1

Oliveira Iglesias Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Abril Rodríguez Guillermo

7.500

12.04.322C.470-1

Puente Isla Santiago

7.500

12.04.322C.470-1

Vázquez Mayo Patricia

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Curras César

8.000

12.04.322C.470-1

Pérez Pérez María Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Estévez Pablo

6.000

12.04.322C.470-1

Estévez Estévez Óscar

6.000

12.04.322C.470-1

Muíños Rodríguez Román

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Queiro Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Núñez Martínez Manuel Ceferino

5.000

12.04.322C.470-1

Framiñán Taboada Jorge

6.000

12.04.322C.470-1

Villaverde Acuña Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Taibo Rodríguez María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Campos Sánchez Jacobo

6.000

12.04.322C.470-1

Riveiro Chacón Gonzalo

5.000

12.04.322C.470-1

Fernández Mayan José Ramón

8.125

12.04.322C.470-1

Alonso García Gonzalo

6.000

12.04.322C.470-1

Barbero Fernández M. Concepción

7.000

12.04.322C.470-1

González Pena Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Dopazo Piñeiro Jaime

5.000

12.04.322C.470-1

Sánchez Martínez Julio

7.500

12.04.322C.470-1

Carballeda Miguens Elisardo

5.000

12.04.322C.470-1

Chantada Pérez Gema María

7.000

12.04.322C.470-1

De la Iglesia Martínez José Enrique

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Cuquejo Emilia

7.000

12.04.322C.470-1

Álvarez Lorenzo María Emilia

10.000

12.04.322C.470-1

Martínez Borjas José Luis

7.500

12.04.322C.470-1

Otero Solla Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Carrera Moraña Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Zarandon López David

5.000

12.04.322C.470-1

Durán Vaz María del Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Calvar Fernández Óscar

5.000

12.04.322C.470-1

Otero Solla Rosa M.

7.000

12.04.322C.470-1

Blanco Sanjurjo Carlos

6.000

12.04.322C.470-1

Pereira Pérez Javier

7.500

12.04.322C.470-1

Pereira Renda Rubén

6.000

12.04.322C.470-1

Chamorro Figueroa Mª José

7.000

12.04.322C.470-1

Chamorro Figueroa Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Guntín Faraldo Jesús

8.000

12.04.322C.470-1

Ruel González Raúl

6.000

12.04.322C.470-1

Méndez Ferreira Verónica

7.000

12.04.322C.470-1

Cacheda Quinteiro José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

De la Fuente Senin Noelia

7.000

12.04.322C.470-1

Rey Fernández Jacobo

6.000

12.04.322C.470-1

Lemat Freire Rebeca

7.000

12.04.322C.470-1

Gutiérrez Villanueva Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

Vázquez Negro Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Araujo Villar María Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Cerdeiras Barcia Sonia

7.500

12.04.322C.470-1

Arosa Padín María Sol

7.000

12.04.322C.470-1

Esperón Sanmartín Pablo

7.500

12.04.322C.470-1

Durán Martínez Margarita

7.000

12.04.322C.470-1

Lemos Carballo Silvia

7.000

12.04.322C.470-1

Bugallo Batallán Vicente

6.000

12.04.322C.470-1

Cal Sanmiguel Valentín

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Martínez Alejandro

6.000

12.04.322C.470-1

Laso Durán Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Campos Moreira Catia

7.000

12.04.322C.470-1

Varela Álvarez Santiago

5.000

12.04.322C.470-1

Quintana González Alberto Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Quiñoy Liñeira Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Alamancos Rozas Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Soto Villaverde Mª Victoria

7.000

12.04.322C.470-1

Hernández Méndez Adriana Victori

7.000

12.04.322C.470-1

Falcón Caeiro Fátima

7.000

12.04.322C.470-1

García Pérez Lucía

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Tourón Raquel

7.000

12.04.322C.470-1

Dios Díaz Rocío

7.000

12.04.322C.470-1

González Falcon Marina

7.000

12.04.322C.470-1

Arbones Freire Rosa María

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Gómez Keler

6.000

12.04.322C.470-1

Paz Rodríguez Ana Isabel

7.500

12.04.322C.470-1

Rodríguez Fernández Samuel Alejandro

7.500

12.04.322C.470-1

Casal Ballesteros José Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

García Rodríguez María José

7.000

12.04.322C.470-1

Quijeiro Portela Damaris

7.000

12.04.322C.470-1

Martínez Marti María Luisa

7.000

12.04.322C.470-1

Carrera Piedras Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

González Fernández José Antonio

7.500

12.04.322C.470-1

Castro Rodríguez Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Rial Paz Lorena

7.000

12.04.322C.470-1

Santome Mouzo Tania

7.000

12.04.322C.470-1

Costas Ramilo Eduardo

5.000

12.04.322C.470-1

Dios Santiago Mª Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Casal Piñeiro Jorge

5.000

12.04.322C.470-1

Outeda González Raquel

8.000

12.04.322C.470-1

Muñiz Nuñez Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Taboada Vales José Fernando

5.000

12.04.322C.470-1

García Muíños Isabel

7.000

12.04.322C.470-1

Paz Chapela José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

De Las Heras Jimenez Baguas Francisco

5.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Cendon Miguel Ángel

5.000

12.04.322C.470-1

Costas Senra María Pilar

7.500

12.04.322C.470-1

González Alonso Roberto

6.000

12.04.322C.470-1

Rosende Bautista María José

7.000

12.04.322C.470-1

Brey Montaña Nuria

7.000

12.04.322C.470-1

Carro Sobral Ana Elvira

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Álvarez José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Mariño González David

6.000

12.04.322C.470-1

Varela Fisteus Teresa

7.000

12.04.322C.470-1

García Sertal Angela María

7.000

12.04.322C.470-1

Peteiro Carrillo Ramón

5.000

12.04.322C.470-1

Carral Otero Germán

5.000

12.04.322C.470-1

Andres Pérez Rodríguez

5.000

12.04.322C.470-1

Pastoriza Otero Emilio José

5.000

12.04.322C.470-1

Arquero García Daniel

5.000

12.04.322C.470-1

Varela García Carmen María

7.000

12.04.322C.470-1

Abalde Comesaña Patricia M.

7.500

12.04.322C.470-1

Toimil Fernández Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Failde Granja Emilia

7.500

12.04.322C.470-1

Estévez Santoro Andrea

7.000

12.04.322C.470-1

Socorro Marrero José Antonio

5.000

12.04.322C.470-1

Dopeso Comesaña Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

López Lorenzo Simón

5.000

12.04.322C.470-1

Ballesteros Rodríguez David

7.500

12.04.322C.470-1

Iglesias Apolinario Natalia

7.000

12.04.322C.470-1

Bernárdez Pérez Juan Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Domínguez Bua Salvador

7.500

12.04.322C.470-1

Gondar Touriño María del Carmen

7.000

12.04.322C.470-1

Lorenzo Costas Abelardo

5.000

12.04.322C.470-1

Cantarell Gregori Ana Inmaculada

7.000

12.04.322C.470-1

Teijo Varela José Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Mª del Pilar Arce Isla

7.000

12.04.322C.470-1

Pérez Paiva Álvaro Manuel

7.500

12.04.322C.470-1

Andrea Rocha Nuñez

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez González Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Cristea Tudorell

5.000

12.04.322C.470-1

Balboa Chan Alicia

7.000

12.04.322C.470-1

Lage Cuiñas Sergio Avelino

5.000

12.04.322C.470-1

Kergan Malcom David Ge

5.000

12.04.322C.470-1

Acha Acha Santiago

7.500

12.04.322C.470-1

Rellan Reiriz José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

Cossio Sánchez Galiano Elena

10.000

12.04.322C.470-1

Carles González Asuncion

7.000

12.04.322C.470-1

Canario Varela Juan Carlos

5.000

12.04.322C.470-1

Sabido Racineux Patricia

7.500

12.04.322C.470-1

Montero López Marcos

5.000

12.04.322C.470-1

Luaces Taboada María

7.000

12.04.322C.470-1

Luaces Taboada María Paz

7.000

12.04.322C.470-1

Vila Lavado Beatriz

7.000

12.04.322C.470-1

Porral Hermida M. José

7.000

12.04.322C.470-1

Janeiro Gil José Ramón

7.500

12.04.322C.470-1

De Saa Salgueiro Soraya

7.000

12.04.322C.470-1

García Armas Sergio

6.000

12.04.322C.470-1

Gradin Giráldez Mónica

7.000

12.04.322C.470-1

Barros Cancelas Ángela

7.000

12.04.322C.470-1

Aljan Figueroa Iago

6.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Torres Liliana

7.000

12.04.322C.470-1

Guisande Grobas María del Mar

7.000

12.04.322C.470-1

Fernández Benitez Dámaso

6.000

12.04.322C.470-1

García García Luis

5.000

12.04.322C.470-1

Estévez Domínguez Mª Jesús

7.000

12.04.322C.470-1

Patiño Dios Ana María

7.000

12.04.322C.470-1

Estévez Cruz Aurora

7.000

12.04.322C.470-1

Alonso Riobo María Olga

7.000

12.04.322C.470-1

Rodríguez Reboredo Ádega

7.000

12.04.322C.470-1

Rivas Santiago Jaime

5.000

12.04.322C.470-1

Misa Ballesteros Mónica

7.500

12.04.322C.470-1

Caride Pereira Alberto

5.000

12.04.322C.470-1

Soto Curto Alejandro

6.600

12.04.322C.470-1

Lamelas González Eva María

7.000

12.04.322C.470-1

García Suárez J. Antonio

8.000

12.04.322C.470-1

Durán Chaves Sonia

7.000

12.04.322C.470-1

Torres Estévez Jesús

8.000

12.04.322C.470-1

Vigo González José Manuel

5.000

12.04.322C.470-1

González Vilar Miguel A. G.

5.000

12.04.322C.470-1

ANEXO II
TR341D Programa de promoción do emprego autónomo. Axuda excepcional. Subvención pola primeira contratación indefinida

Entidade beneficiaria

Concedido (2012)

Aplicación orzamentaria

Lado Fernández María Jesús

3.600

12.04.322C.472-2

Tomé Sieira Eva María

803

12.04.322C.472-2

Ferreiro Espasandín Sonia

2.000

12.04.322C.472-2

García Rodríguez Vanessa

3.000

12.04.322C.472-2

Roca Insua Daniel

3.000

12.04.322C.472-2

Cordal Méndez Emilio José

2.424

12.04.322C.472-2

Rodríguez López Álvaro

851,81

12.04.322C.472-2

Castro González Pilar

1.780

12.04.322C.472-2

Budu Ludmila

2.000

12.04.322C.472-2

Teijido Alvedro Adriana

2.000

12.04.322C.472-2

Remuiñán Guiance Juan Ramón

3.378,51

12.04.322C.472-2

Bouza Picos Esther

2.000

12.04.322C.472-2

Lodeiro Dans Luis

2.060,75

12.04.322C.472-2

Castro Armada María Laura

2.500

12.04.322C.472-2

Sánchez Martín Carmen Noelia

2.000

12.04.322C.472-2

Prado Esparza Cristina

2.000

12.04.322C.472-2

Caruncho Miragaya Noela

1.755,85

12.04.322C.472-2

Caneiro Ameneiros María

2.553,89

12.04.322C.472-2

Campos Bonalume Fabiane

1.700,46

12.04.322C.472-2

Pérez Rioboo Manuel

3.600

12.04.322C.472-2

Argibay Gato María Carmen

1.394,93

12.04.322C.472-2

Castiñeira García María Antonia

1.959,42

12.04.322C.472-2

Castro Conde Rosa María

1.019,86

12.04.322C.472-2

López Perol Adriana

2.000

12.04.322C.472-2

Ramas Lamas José Manuel

2.250,76

12.04.322C.472-2

Pallares Asorey Cristina

2.915,73

12.04.322C.472-2

Cea Pampín Delfina

2.915,73

12.04.322C.472-2

García Martínez María Luisa

2.800

12.04.322C.472-2

Álvarez Suárez María Noelia

3.000

12.04.322C.472-2

Brañas Castro José Manuel

3.600

12.04.322C.472-2

Villadóniga Rodríguez María Belinda

1.500

12.04.322C.472-2

Carreira Bustelo José Luis

3.000

12.04.322C.472-2

Tobar Salazar Alejandro F.

2.000

12.04.322C.472-2

Ezara Trillo Belén Junquera

3.000

12.04.322C.472-2

Leal Prado Mª del Carmen

3.000

12.04.322C.472-2

Suárez Rodríguez Roberto

360

12.04.322C.472-2

Collazo Ferreiro María Lorena

3.000

12.04.322C.472-2

Quintela Vázquez María Carmen

3.000

12.04.322C.472-2

Castro Marín José David

5.000

12.04.322C.472-2

Pérez Caamaño Jennifer

3.000

12.04.322C.472-2

Ponce Couce Manuel

97,96

12.04.322C.472-2

Fernández Blanco Silvia

2.000

12.04.322C.472-2

Regueira Taibo Begoña

2.809,18

12.04.322C.472-2

Sánchez Otero Laura

3.600

12.04.322C.472-2

García Cea Antonio José

4.500

12.04.322C.472-2

Ares Campo Iria

1.876,62

12.04.322C.472-2

Blanco Ferreiro María Noelia

2.000

12.04.322C.472-2

Cancela Rojo Ignacio

3.000

12.04.322C.472-2

Sardiña Vázquez Diego

340,12

12.04.322C.472-2

Salcedo Fontenla Ana María

3.000

12.04.322C.472-2

Torrente Permuy María Sandra

3.000

12.04.322C.472-2

Torrente Permuy Eva Yolanda

3.000

12.04.322C.472-2

Casal Salgado Teresa

3.000

12.04.322C.472-2

Brión Becerra María Dolores

3.000

12.04.322C.472-2

Amor García María Elena

1.967,06

12.04.322C.472-2

Zumalave Vilas Ana

2.000

12.04.322C.472-2

Barreiro Varela María Jesús

2.000

12.04.322C.472-2

Veiras Mosquera Alfonso

3.600

12.04.322C.472-2

Casas Carreiro Noa

1.816,50

12.04.322C.472-2

Vicente Docampo Beatriz

792,52

12.04.322C.472-2

Rey Varela María Luz

792,52

12.04.322C.472-2

Carreira Tojo Marta

1.850

12.04.322C.472-2

Real Delgado Sergio

5.000

12.04.322C.472-2

Diéguez Ratón César Javier

3.600

12.04.322C.472-2

María Luz Amigo Caamaño

450

12.04.322C.472-2

Paredes Campos Cándida P.

1.600

12.04.322C.472-2

Rodríguez Caneda Alejandra

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Mosquera Mª del Carmen

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Hermida María Luisa

2.000

12.04.322C.472-2

Nieto Cobas Juan José

1.695,94

12.04.322C.472-2

Senande Romar Eva

350,88

12.04.322C.472-2

Sambade Lema Rebeca Vanesa

2.902,43

12.04.322C.472-2

Rey Montaña Antonio

2.000

12.04.322C.472-2

Castro Sampedro María

2.000

12.04.322C.472-2

Amenedo Soñara Juan José

3.000

12.04.322C.472-2

Méndez Fernández Fernando

2.000

12.04.322C.472-2

Gende Rama Eva

3.000

12.04.322C.472-2

Pensado Argibay Begoña

3.000

12.04.322C.472-2

Castro Santos M. Guadalupe

3.000

12.04.322C.472-2

Vázquez Hermida Diego Germán

3.600

12.04.322C.472-2

Caamaño López David

3.000

12.04.322C.472-2

Mesías Fernández Lucía

3.000

12.04.322C.472-2

González Blanco Dolores

3.000

12.04.322C.472-2

González Uceira Sonia

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Domínguez Roberto

3.367

12.04.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez María Noelia

1.092

12.04.322C.472-2

Márquez Freire Encarnación

2.000

12.04.322C.472-2

Casas Verdía Manuel Plácido

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Martín Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

Pose Gontad Alba

1.951,36

12.04.322C.472-2

Sánchez Sánchez Mª del Carmen

3.000

12.04.322C.472-2

Trillo Estrada David

2.331,50

12.04.322C.472-2

García Cruz Alicia

2.620,22

12.04.322C.472-2

Quiroga López Gonzalo

2.000

12.04.322C.472-2

Sui Xiaoqing

2.000

12.04.322C.472-2

García Vilar Alberto

3.000

12.04.322C.472-2

Canosa Barreiro David

1.278

12.04.322C.472-2

Fragoso Ponte Tatiana

2.000

12.04.322C.472-2

Martín Andrade Javier

2.662,21

12.04.322C.472-2

Adan Seoane Pablo

2.541,11

12.04.322C.472-2

Cabeza Santos Victoria

3.000

12.04.322C.472-2

Otero Botana Andrés

3.000

12.04.322C.472-2

Camino Fernández José Ramón

2.541,11

12.04.322C.472-2

Andrade Pampín José Luis

2.541,11

12.04.322C.472-2

Mbarek Abdeslam Mohamed Fadel

2.000

12.04.322C.472-2

Senra Fandiño Sonia Esmeralda

6.000

12.04.322C.472-2

Vales Noya José Diego

2.978,18

12.04.322C.472-2

Villaverde Framil Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Villaverde Framil Andrés

2.000

12.04.322C.472-2

Chouza Parada Paula María

2.000

12.04.322C.472-2

Martínez López-Cortón David

1.648,84

12.04.322C.472-2

Olego Ventureyra Lucas Nahuel

1.648,84

12.04.322C.472-2

Ochaíta López María Amparo

2.000

12.04.322C.472-2

Sardiña Espada Lucía

1.630,72

12.04.322C.472-2

Filloy Méndez Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Santos Álvarez Raquel

124,95

12.04.322C.472-2

Prieto González Sabela

2.499,41

12.04.322C.472-2

Fernández Fernández Eduardo

2.000

12.04.322C.472-2

Batipao Fernandes Esmeralda

2.000

12.04.322C.472-2

Ghenea Mihaela

2.000

12.04.322C.472-2

Vázquez Pereira María Mercedes

2.000

12.04.322C.472-2

Untea Liliana

2.478,63

12.04.322C.472-2

Duro Lema Sonia

3.000

12.04.322C.472-2

Lusine Grigoryants

2.000

12.04.322C.472-2

Bermúdez Costa María Genoveva

3.000

12.04.322C.472-2

Martínez Pérez Sergio

3.600

12.04.322C.472-2

Pailos Corral María Elvira

3.600

12.04.322C.472-2

Figueiras Santiago Silvia

3.000

12.04.322C.472-2

Abal Pino José Luis

1.267,70

12.04.322C.472-2

Rodríguez Quintas Yessica

1.267,70

12.04.322C.472-2

Dávila Outeiral José Carlos

913,75

12.04.322C.472-2

Vázquez Bastida Natalia

7.000

12.04.322C.472-2

Gómez Basterrechea Olga

2.000

12.04.322C.472-2

Marcelino Chevalier José Valentín

260,80

12.04.322C.472-2

Guimarey García Olalla

545,89

12.04.322C.472-2

González Lorenzo María Olga

3.000

12.04.322C.472-2

Lema Esperante Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

Paz Martínez Elisa

3.000

12.04.322C.472-2

Figueiras Gallardo Paula

3.000

12.04.322C.472-2

País Antelo Vanesa

3.000

12.04.322C.472-2

Canicoba Tacon Natalia

1.443,13

12.04.322C.472-2

Carril Riveiro Beatriz

1.443,13

12.04.322C.472-2

Ramos Masid Abrahan

5.000

12.04.322C.472-2

Óscar Losada Cupeiro

4.500

12.04.322C.472-2

Amil Silva Clara María

2.661,91

12.04.322C.472-2

Fernández Fraga Noemí

9.600

12.04.322C.472-2

Rodríguez Gómez Miguel Ángel

74,93

12.04.322C.472-2

Louro Noya Juan Manuel

7.500

12.04.322C.472-2

Carro Ramos Verónica

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Torreiro Rebeca

2.000

12.04.322C.472-2

Barreiro Iglesias Raquel

2.000

12.04.322C.472-2

Ares Ares Borja

3.000

12.04.322C.472-2

Martínez Rivadulla Esteban

1.157

12.04.322C.472-2

Depablos Ramírez María Isabel

55,97

12.04.322C.472-2

Gómez Mejia Natalia

2.000

12.04.322C.472-2

Pombo Canedo María del Mar

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Dorrego José Luis

3.600

12.04.322C.472-2

Andrade Raña María Victoria

3.000

12.04.322C.472-2

Sande Torres Iriana

2.000

12.04.322C.472-2

Castreje Canosa María Nazaret

2.478,82

12.04.322C.472-2

Baluja Sexto Ricardo

4.000

12.04.322C.472-2

Castaño Álvarez Leidy Marcela

2.000

12.04.322C.472-2

Gómez Nieto José

3.000

12.04.322C.472-2

Pardo Salorio Víctor

1.809,93

12.04.322C.472-2

Lage Osorio Cristina

2.000

12.04.322C.472-2

Pérez Regueiro María Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

María Beatriz Pérez Regueiro

6.000

12.04.322C.472-2

Pérez Calvo Mª Purificación

1.235,25

12.04.322C.472-2

Viña Cabezas Martina

1.889,87

12.04.322C.472-2

García Iglesias Sandra

1.889,87

12.04.322C.472-2

Portos Villar Diego José

2.614,33

12.04.322C.472-2

Anggye Verónica García Porras

2.029,01

12.04.322C.472-2

Pena Yáñez Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

Pérez Fernández María Teresa

2.000

12.04.322C.472-2

Sieiro Bértolo Silvana

2.000

12.04.322C.472-2

Toral Vaquero Yolanda

3.000

12.04.322C.472-2

Pena Chao Lydia

2.482,47

12.04.322C.472-2

Álvarez Carballeira Verónica

3.422,45

12.04.322C.472-2

López Formoso Belén

2.000

12.04.322C.472-2

Salas Suárez Guillermo José

3.600

12.04.322C.472-2

Fernández Vázquez María Isabel

3.600

12.04.322C.472-2

García Sanjurjo María José

1.746,86

12.04.322C.472-2

Olveira País Ida

2.324,72

12.04.322C.472-2

Díaz Vilaboy Eva María

3.000

12.04.322C.472-2

Mcloughlin Maeve Elizabeth

128,91

12.04.322C.472-2

Fonte Peña José Manuel

3.600

12.04.322C.472-2

García Hidalgo María José

2.000

12.04.322C.472-2

Torrente Rodríguez Alba

3.000

12.04.322C.472-2

Villaverde Cadenas Alejandro

3.581,59

12.04.322C.472-2

Presumido Guerini Héctor

2.000

12.04.322C.472-2

Platas López Sonia

2.000

12.04.322C.472-2

Riobo Estévez Berta

3.000

12.04.322C.472-2

Varela Lorenzo Fernando

2.351,82

12.04.322C.472-2

Tallón Carreira Manuel

1.513,57

12.04.322C.472-2

Pardo Terrón Luis Javier

4.000

12.04.322C.472-2

Gómez Baamonde María Soledad

3.600

12.04.322C.472-2

Puertas Mouriño María Cristina

3.000

12.04.322C.472-2

Camino Carril Laura

3.000

12.04.322C.472-2

Guimarey Paleo Emerita

3.000

12.04.322C.472-2

Bernal Ónega Luisa

1.750

12.04.322C.472-2

Costa Vázquez José Manuel

3.000

12.04.322C.472-2

Martínez Domínguez Roberto

3.000

12.04.322C.472-2

Pan Pablo Yessica

2.000

12.04.322C.472-2

Santamarina Cainzos Rebeca

2.000

12.04.322C.472-2

Castiglio Claudio Roberto

6.000

12.04.322C.472-2

López Regos Juan Francisco

311,38

12.04.322C.472-2

Barros Pérez Gerardo Vicente

2.000

12.04.322C.472-2

Felices Martínez María Yolanda

924,61

12.04.322C.472-2

Vilela Pérez María Mercedes

924,61

12.04.322C.472-2

Gesto Cobas María Carmen

3.000

12.04.322C.472-2

Otero Allo Natalia

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Boullón Ana Isabel

2.000

12.04.322C.472-2

Villar Sierra María Cándida

2.000

12.04.322C.472-2

Otero Villar Raquel

2.000

12.04.322C.472-2

López Canosa Juan Carlos

2.000

12.04.322C.472-2

Garay de Oliveira Héctor

579,92

12.04.322C.472-2

González López Ana María

3.000

12.04.322C.472-2

Casares Peña Jennifer

2.430

12.04.322C.472-2

Vázquez Rodríguez María José

462,08

12.04.322C.472-2

García Dieguez Alicia

2.000

12.04.322C.472-2

María José López Lorenzo

3.600

12.04.322C.472-2

Castro Pailos Maykel

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Marta

2.126,15

12.04.322C.472-2

Collazo Andrade María Rosario

3.600

12.04.322C.472-2

San José Calvo María Mar

111

12.04.322C.472-2

Francisco Fuentes Mercedes

3.000

12.04.322C.472-2

Castro Mato Rubén

1.803,37

12.04.322C.472-2

Souto Barreiro María Vanesa

3.000

12.04.322C.472-2

Pita Pérez Iván

1.220,20

12.04.322C.472-2

Castro Cancela Karina

2.000

12.04.322C.472-2

Pastoriza Naya Lidia

2.000

12.04.322C.472-2

Candal Liñares Mª Ángeles

3.000

12.04.322C.472-2

Castelo Baz Pablo

1.296

12.04.322C.472-2

Vázquez de Jesús Herminda

2.116,18

12.04.322C.472-2

Ulloa Pena Diana

831,06

12.04.322C.472-2

Sánchez Méndez Ulises E

711,22

12.04.322C.472-2

Varela Cortés Rosa María

2.000

12.04.322C.472-2

Martínez Conchas Alberto

3.000

12.04.322C.472-2

Neira Aldrey Humberto

2.721,53

12.04.322C.472-2

Aldrey Míguez María Lourdes

2.041,14

12.04.322C.472-2

Zarzalejo Fernández Judit

3.600

12.04.322C.472-2

Pico Picos Luis Alberto

3.564,39

12.04.322C.472-2

Díaz Lama María Sol

2.000

12.04.322C.472-2

Neira Lareo Humberto

2.041,14

12.04.322C.472-2

Ferro Castro Manuel

3.600

12.04.322C.472-2

Lafuente Pacios María Carmen

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Losada María Jesús

2.905,52

12.04.322C.472-2

Cea Quintas María del Pilar

3.000

12.04.322C.472-2

García Ramirez Enrique Luis

3.600

12.04.322C.472-2

Pascual Domeque Mª Dolores

3.600

12.04.322C.472-2

Gil Fernández Marta

1.092

12.04.322C.472-2

Baleiron Pardavila Eduardo

2.552,41

12.04.322C.472-2

Díaz Vázquez Manuel

2.136,59

12.04.322C.472-2

Fernández López Alejandro

2.000

12.04.322C.472-2

Fabeiro Ramallo María Sandra

2.000

12.04.322C.472-2

Mallo Curros Alberto

3.000

12.04.322C.472-2

Figueira Gómez Laura

3.000

12.04.322C.472-2

Coiradas Carames Manuel Antonio

3.600

12.04.322C.472-2

Montero Rama Mª Purificación

3.064,93

12.04.322C.472-2

García Pedreira Gerardo

145,08

12.04.322C.472-2

Vilela Canosa Laura

3.000

12.04.322C.472-2

Regos Cea Belén

2.000

12.04.322C.472-2

Fariña Escaris María

1.875,22

12.04.322C.472-2

Miranda Muíño Debora

1.953,31

12.04.322C.472-2

Sanjuan Nuñez Ana Belén

551,39

12.04.322C.472-2

Fernández Suárez María Isabel

270,34

12.04.322C.472-2

Louro Varela María Pilar

541,50

12.04.322C.472-2

Santiago Lamelas Ana Isabel

2.000

12.04.322C.472-2

Tarrio García Félix

1.945,31

12.04.322C.472-2

Castro Jiménez Ana

1.100

12.04.322C.472-2

Teijiero Fernández María Teresa

1.437,23

12.04.322C.472-2

Grela Dans María Carmen

2.000

12.04.322C.472-2

Quintela Fernández Gerardo

2.000

12.04.322C.472-2

Meier Cacharo David Alexandre

2.000

12.04.322C.472-2

Mouzo Albores Alba

2.000

12.04.322C.472-2

Piñeiro López Alfonso

1.970,25

12.04.322C.472-2

Casal Castro Marcos

3.556,68

12.04.322C.472-2

Pedre García José

3.180

12.04.322C.472-2

Méndez Barbeito Paula

3.000

12.04.322C.472-2

González Rodríguez Gustavo Javier

993,83

12.04.322C.472-2

Castro Rúa Elena

2.000

12.04.322C.472-2

González Marta Marcos

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Giao Javier

2.000

12.04.322C.472-2

Naya Méndez Lidia

2.000

12.04.322C.472-2

Lorenzo Ferro Noelia

1.380,42

12.04.322C.472-2

Castro Veira María Julia

2.000

12.04.322C.472-2

Veira Castellvi Susana Joséfina

1.492,25

12.04.322C.472-2

Brenlla Novo José Antonio

3.000

12.04.322C.472-2

Martín González Laura

1.866,23

12.04.322C.472-2

Pérez García Marcos

2.652,05

12.04.322C.472-2

Rabartin Celine F. J.

1.982,18

12.04.322C.472-2

Pintos Martín Melanie

1.982,18

12.04.322C.472-2

Mesías Calvo María Teresa

2.000

12.04.322C.472-2

Suárez Mesías María Teresa

2.000

12.04.322C.472-2

Barcia Rey Mari Luz

5.000

12.04.322C.472-2

Creo García Rosa María

3.600

12.04.322C.472-2

Alonso Ferrio Verónica

2.050,71

12.04.322C.472-2

Fresco Ferreirós Jorge

822,44

12.04.322C.472-2

Ruíz Flores Sandra Eliana

3.000

12.04.322C.472-2

Domínguez Neira Alicia

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Maneiro Beatriz

2.012,01

12.04.322C.472-2

Soto Gómez Sonia M.

3.600

12.04.322C.472-2

Barcia Castro Ana Cristina

3.000

12.04.322C.472-2

Añon Velo Cristina

1.992,45

12.04.322C.472-2

Manteiga Vázquez José Luis

3.600

12.04.322C.472-2

López Cruz Concepción

2.000

12.04.322C.472-2

Mosquera Tey Rosa Pilar

2.000

12.04.322C.472-2

Méndez Méndez María Dolores

2.512,29

12.04.322C.472-2

Blanco Mendez Noelia

1.831,37

12.04.322C.472-2

Blanco Méndez Cristina

1.831,37

12.04.322C.472-2

Antelo Freire Víctor José

2.159,24

12.04.322C.472-2

Cabarcos Pita José Higinio

1.539,70

12.04.322C.472-2

Blanco Teijeiro Olga María

3.000

12.04.322C.472-2

Filgueira Seoane María Paz

3.000

12.04.322C.472-2

Tuñas Loeda Sandra María

2.063,06

12.04.322C.472-2

Núñez Taboada Silvia

3.000

12.04.322C.472-2

García Aldeguer María Aída

3.000

12.04.322C.472-2

Montero López Belén

2.000

12.04.322C.472-2

López-Cerón Lago Susana

2.000

12.04.322C.472-2

Calvo Rodríguez María Teresa

3.000

12.04.322C.472-2

Seijo Criado Óscar

3.600

12.04.322C.472-2

Adrio Nazar María Jesús

2.000

12.04.322C.472-2

Varela Yeboles Irene Virginia

4.000

12.04.322C.472-2

María Ángeles Crespo de Pulleiro

2.873,85

12.04.322C.472-2

Beiro Pillado Alberto

1.888,73

12.04.322C.472-2

Penedo Fernández Adolfo Juan

2.000

12.04.322C.472-2

Qi Xiaoyan

2.000

12.04.322C.472-2

Garrido Vilas Lourdes

3.000

12.04.322C.472-2

Mato Rodríguez Sofia

2.000

12.04.322C.472-2

Sánchez Sánchez David Ernesto

774,44

12.04.322C.472-2

Aguiar Martiño Vanessa

774,44

12.04.322C.472-2

Esparís Pereiro Roberto

2.000

12.04.322C.472-2

Cristobo Pérez Tomé Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Cancela Gómez Juan José

5.600

12.04.322C.472-2

López Romero Lorena

918,50

12.04.322C.472-2

Varela Muíño José Manuel

918,50

12.04.322C.472-2

Menaya Fernández Ana

2.454,56

12.04.322C.472-2

Luis Vázquez Silvia

582,30

12.04.322C.472-2

Pañeda Menéndez Alberto

2.000

12.04.322C.472-2

González Mato Ana

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Blanco Beatriz

2.000

12.04.322C.472-2

Míguez López José Manuel

1.837

12.04.322C.472-2

Brenlla Negreira María

274,91

12.04.322C.472-2

García Garrote Marta

3.000

12.04.322C.472-2

García Rilo Cristina

3.000

12.04.322C.472-2

García Iglesias José Luis

1.134,40

12.04.322C.472-2

Pérez Pérez María Rosa

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández López Lorena

2.000

12.04.322C.472-2

Lamas Doval Manuel

7.593,48

12.04.322C.472-2

Bellas Pena Nuria

2.000

12.04.322C.472-2

Iglesias Burgo María José

2.000

12.04.322C.472-2

López Ferro María Paz

2.000

12.04.322C.472-2

Pasarín Tejedo Mª Soledad

2.000

12.04.322C.472-2

Pasarín Tejedo María Fe

2.000

12.04.322C.472-2

Maginzali Seoane Romina Laura

2.563,81

12.04.322C.472-2

Joece Pereira Veridiana

329,40

12.04.322C.472-2

Ledo Vázquez Sonia

3.595

12.04.322C.472-2

Pernas Cordido Diana

3.000

12.04.322C.472-2

Santos Teixeira María Cristina

3.600

12.04.322C.472-2

Vián Castañal Laura

3.600

12.04.322C.472-2

Fernández Vázquez Nazaret

2.000

12.04.322C.472-2

Pampín Cea Amalia

3.000

12.04.322C.472-2

Felpeto González Rubén

2.000

12.04.322C.472-2

Hernández Río Javier

3.000

12.04.322C.472-2

Hernández Sánchez María Asunción

1.417,59

12.04.322C.472-2

San José Revuelta Andrea

1.417,59

12.04.322C.472-2

Alonso Méndez Marcelina

3.000

12.04.322C.472-2

Posada Rivera Alfonso

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Rodríguez Adoración

3.600

12.04.322C.472-2

Lamapereira Yáñez Silvia

3.000

12.04.322C.472-2

González González Luis Adrián

3.000

12.04.322C.472-2

Justo Dos Santos Isabel

2.000

12.04.322C.472-2

Otero Longarela Vanesa

2.000

12.04.322C.472-2

Otero Longarela Santiago

2.000

12.04.322C.472-2

Folgueira Rivas Elena

2.000

12.04.322C.472-2

Aldariz Otero María Teresa

2.000

12.04.322C.472-2

Otero Vidal Eva

2.000

12.04.322C.472-2

Cabado Alba Cristina

2.000

12.04.322C.472-2

Feliz Feliz María Fernanda

2.000

12.04.322C.472-2

Veiga González Pedro María

3.600

12.04.322C.472-2

Díaz Cabo María Jesús

2.000

12.04.322C.472-2

Cuadros Fernández Manuel José

643,42

12.04.322C.472-2

Fernández Álvarez Manuel

3.600

12.04.322C.472-2

Souto Yáñez José

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Cabo Verónica

3.000

12.04.322C.472-2

María Luisa Formadela Fernández

2.500

12.04.322C.472-2

Pazo Febrero Rafael

3.000

12.04.322C.472-2

Chao Lamas Raquel

3.000

12.04.322C.472-2

Martínez Lamas María Manuela

3.600

12.04.322C.472-2

Díaz Martínez Fernando

2.000

12.04.322C.472-2

Díaz Ferreiro Fernando

3.600

12.04.322C.472-2

Campo Rodríguez Ángel Augusto

3.000

12.04.322C.472-2

Gómez Rodríguez Sandra

3.000

12.04.322C.472-2

Freire Rego Vanesa

8.600

12.04.322C.472-2

Álvarez Soto Miguel Ángel

579,75

12.04.322C.472-2

Casas Amor María Teresa

3.000

12.04.322C.472-2

López López Laura

3.600

12.04.322C.472-2

Villamayor Rancaño Abel

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Diéguez Miguel

3.600

12.04.322C.472-2

Diéguez Cabana Maikel

2.000

12.04.322C.472-2

Fanego Candia Lucía

3.000

12.04.322C.472-2

Acosta Verdesoto Mercedes Alex.

2.000

12.04.322C.472-2

Rego García Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

Rego García María Isabel

3.000

12.04.322C.472-2

Buján Lamas Carla

2.000

12.04.322C.472-2

Tenreiro Díaz Ana Isabel

8.600

12.04.322C.472-2

Fernández Diéguez Leticia

657,93

12.04.322C.472-2

Otero Cruz Verónica

2.000

12.04.322C.472-2

Da Costa Alves Alessandra

3.600

12.04.322C.472-2

Tejera Tejera Yenny Alexandra

2.000

12.04.322C.472-2

López Fernández María Luz

3.000

12.04.322C.472-2

Niño Pérez Mª Dolores

3.000

12.04.322C.472-2

Nogueira González María Dolores

697,70

12.04.322C.472-2

López Rey María Josefa

2.616,32

12.04.322C.472-2

López Rey Matilde

2.616,32

12.04.322C.472-2

Louzao Carlín María Hermitas

3.000

12.04.322C.472-2

Sánchez Fernández Alberto

2.000

12.04.322C.472-2

Moldes Paredes Jaime

4.500

12.04.322C.472-2

Serén Río María del Mar

3.600

12.04.322C.472-2

Baños Rico José María

1.435,33

12.04.322C.472-2

Zurita de la Vega Víctor

1.435,33

12.04.322C.472-2

Freire Caamaño Tania

3.000

12.04.322C.472-2

Besada Álvarez Marcos

2.185,56

12.04.322C.472-2

Pello García Carlos

2.000

12.04.322C.472-2

Yáñez Hermida Manuel

3.000

12.04.322C.472-2

Feal Jiménez Noela

2.999,90

12.04.322C.472-2

Rodríguez Pereira Patricia

3.600

12.04.322C.472-2

Fernández Díaz Raúl

1.719,05

12.04.322C.472-2

Abella Díaz Esteban

3.000

12.04.322C.472-2

César Augusto Fontalvo

4.000

12.04.322C.472-2

Fuertes Eizaguirre Gloria

2.000

12.04.322C.472-2

Jesús Álvarez Cando

2.000

12.04.322C.472-2

Meilán Rico Yolanda

7.600

12.04.322C.472-2

Rodrigues Sousa Elvira

3.600

12.04.322C.472-2

Gómez Da Lama Mónica

2.500

12.04.322C.472-2

Fernández Alonso Diego

2.000

12.04.322C.472-2

García Díaz Francisco

3.000

12.04.322C.472-2

Parga Rodríguez Rocío

1.648,24

12.04.322C.472-2

Giz García Ángel

2.500

12.04.322C.472-2

Iravedra López Marcos

3.000

12.04.322C.472-2

Quintana López María Teresa

1.140,62

12.04.322C.472-2

Álvarez Veiga Irene

2.000

12.04.322C.472-2

Ochoa Toirán Haidee

3.000

12.04.322C.472-2

Bravo Fraiz Ana María

3.600

12.04.322C.472-2

Coira Veiga David

3.600

12.04.322C.472-2

Santín Castro Efrén

3.000

12.04.322C.472-2

Maseda Míguez Iván

3.000

12.04.322C.472-2

López Pan David

2.000

12.04.322C.472-2

Campello Prieto José

2.000

12.04.322C.472-2

Lorenzo Mourín Cristina

2.000

12.04.322C.472-2

Vázquez Calvo Luis

3.600

12.04.322C.472-2

Díaz Pena Pablo

1.874,84

12.04.322C.472-2

Meilán Valcárcel Noemí María

534,49

12.04.322C.472-2

Pascuzzo Luigia

3.600

12.04.322C.472-2

Peña Presinal Henry Roberto

2.000

12.04.322C.472-2

Paredes Anllo Tamara

985,15

12.04.322C.472-2

Rodríguez Núñez Diego

2.000

12.04.322C.472-2

Novo López Margarita

2.000

12.04.322C.472-2

Marrube Novo Javier

3.000

12.04.322C.472-2

González Fernández Guadalupe

2.593,35

12.04.322C.472-2

Maside Felguera María del Mar

2.000

12.04.322C.472-2

Redondas Vallejo Guillermo

3.600

12.04.322C.472-2

Davila Gallego Natalia Liseth

2.000

12.04.322C.472-2

Teijeiro Castiñeira Miguel Ángel

3.000

12.04.322C.472-2

Luna Clemente Julia Vanesa

9.000

12.04.322C.472-2

Engroba Cabo Óscar

2.000

12.04.322C.472-2

Engroba Cabo Rubén

2.000

12.04.322C.472-2

Cendán Fdez. Peinado Antonio Feder.

789,04

12.04.322C.472-2

Rodríguez López María Rosario

2.000

12.04.322C.472-2

Lago Castro Olga

3.000

12.04.322C.472-2

Campo Janeiro Manuel

3.600

12.04.322C.472-2

Tierra Rodríguez José Antonio

3.000

12.04.322C.472-2

Ortiz Ortiz Marisol

1.801,58

12.04.322C.472-2

Sanjuan Telo Montserrat

1.019,95

12.04.322C.472-2

Beltrán Quiroga Mª Dolores

2.336,95

12.04.322C.472-2

Rodríguez Beltrán Giovanna

2.336,95

12.04.322C.472-2

Díaz López Carlota

3.000

12.04.322C.472-2

Suárez de Lago Inés

3.000

12.04.322C.472-2

Guizán Blanco Doris

3.000

12.04.322C.472-2

Román Castro Aurora

2.000

12.04.322C.472-2

Montero Abuín Mª Josefa

1.808,06

12.04.322C.472-2

Gómez Picos Sara Manuela

3.600

12.04.322C.472-2

García Barreiro Óscar

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Pinal Raquel

2.000

12.04.322C.472-2

Masid González Milagros

644

12.04.322C.472-2

Celik Sercan

2.000

12.04.322C.472-2

Ozbay Celik Hava

2.000

12.04.322C.472-2

Velon Vázquez Salome

3.600

12.04.322C.472-2

Dapena Hermida Juan Manuel

1.180

12.04.322C.472-2

Martínez Vicente Agustín

1.906

12.04.322C.472-2

Díez San José Pedro Roberto

2.328

12.04.322C.472-2

Iglesias Gil Sonia

2.000

12.04.322C.472-2

Fidalgo Vacarisas Cristina

2.000

12.04.322C.472-2

Salgado Caseiro Olga

3.000

12.04.322C.472-2

Campo Rodríguez Diego

3.000

12.04.322C.472-2

Álvarez Freile Mª Ángeles

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Durán Mario

3.000

12.04.322C.472-2

Gómez Alejandre Ana

2.000

12.04.322C.472-2

López Antoñón Ana Rocío

2.000

12.04.322C.472-2

García Rodríguez Diego

3.000

12.04.322C.472-2

Limia Álvarez Socorro

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Macia Elena

914

12.04.322C.472-2

Ucha Molina María Rosa

601

12.04.322C.472-2

Viso Santos María Isabel

601

12.04.322C.472-2

Rodríguez Vázquez Mª Aida

2.145

12.04.322C.472-2

Nieto Dopazo Ariadna

2.000

12.04.322C.472-2

Pacio López Raquel

2.000

12.04.322C.472-2

Pérez Campos Miguel Jesús

1.022

12.04.322C.472-2

Fernández dos Santos Cristian

2.670

12.04.322C.472-2

Pérez Montero Manuel Miguel

726

12.04.322C.472-2

Fernández Santos Francisco Javier

3.000

12.04.322C.472-2

Iglesias Barreiro María Luisa

5.250

12.04.322C.472-2

Garza Álvarez Rubén

3.000

12.04.322C.472-2

Gómez Alonso Raquel

9.000

12.04.322C.472-2

Marnotes Salceda Fabián Manuel

2.910

12.04.322C.472-2

Velázquez Valdes Yumila

3.000

12.04.322C.472-2

González Pinto María Luz

1.746

12.04.322C.472-2

Mosquera Pérez Aurora

3.000

12.04.322C.472-2

González Rodríguez María Elena

3.000

12.04.322C.472-2

López López Iris

1.997

12.04.322C.472-2

Rodríguez Pérez M. Dolores

2.000

12.04.322C.472-2

Abellas Torres Rosa

2.000

12.04.322C.472-2

Brito Álvarez Ana de

3.000

12.04.322C.472-2

González Iglesias María Elena

2.940

12.04.322C.472-2

Rodríguez Corral Alejandra

3.600

12.04.322C.472-2

Mosquera Iglesias Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

Carvas Madureira Edir Dos Anjos

3.600

12.04.322C.472-2

Lago Cortizo Elena

3.000

12.04.322C.472-2

Campos Estévez Josefa

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Muñoz Juan Francisco

3.000

12.04.322C.472-2

Bednarz Barbara

3.000

12.04.322C.472-2

Hermida Portela Mª Concepcion

3.600

12.04.322C.472-2

Fiz Freiria Manuel

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Domínguez Iria

3.000

12.04.322C.472-2

Vázquez Pereiras Emilio José

1.943

12.04.322C.472-2

Alonso Alonso Diego

6.300

12.04.322C.472-2

Puga Pereira Raquel

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Carballo José Luis

1.340

12.04.322C.472-2

Viñas Mira José Antonio

2.800

12.04.322C.472-2

González Pousada Francisco

2.316

12.04.322C.472-2

Gómez Feijoo María del Rocío

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Martínez José Ángel

3.000

12.04.322C.472-2

Arias Martínez José Antonio

3.600

12.04.322C.472-2

Rodríguez Pérez Cristina

2.521

12.04.322C.472-2

Varela López José Luis

3.000

12.04.322C.472-2

Novoa Freixo María Luz

3.407

12.04.322C.472-2

López Álvarez Manuel Bienveni

3.600

12.04.322C.472-2

Fernández González Adrián

1.950

12.04.322C.472-2

Rodríguez González Dolores

401

12.04.322C.472-2

Maceda Rodríguez Guillermo

2.089

12.04.322C.472-2

Fernández Álvarez Sofia

3.000

12.04.322C.472-2

Campos Pérez María

2.000

12.04.322C.472-2

Delgado Rodríguez Mª Isabel

3.600

12.04.322C.472-2

Giron Albornoz Johanna

3.000

12.04.322C.472-2

Álvarez Paredes Melanie

3.000

12.04.322C.472-2

García Peña Inés

7.111

12.04.322C.472-2

Rojas Rodríguez Jesús

3.000

12.04.322C.472-2

Castro Montero Raquel

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Estévez María Teresa

3.000

12.04.322C.472-2

González González Manuel

3.000

12.04.322C.472-2

Parente Novelle Marcos

1.482

12.04.322C.472-2

Carril Orois José Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Prieto Prieto Mª Ángeles

688

12.04.322C.472-2

Marcos Delgado Mª del Pilar

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez García Mª Luisa

3.000

12.04.322C.472-2

Hernández Alarcón Víctor Manuel

1.613

12.04.322C.472-2

Martínez Rodríguez Juan Antonio

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Ferreiro Francisco

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Álvarez Ana

3.000

12.04.322C.472-2

Álvarez Fernández Yolanda

3.600

12.04.322C.472-2

Santana Valencia Julia

3.000

12.04.322C.472-2

Rivero Feijoo Lorena María

3.000

12.04.322C.472-2

Rincones Noriega Carmen Mª

3.000

12.04.322C.472-2

Díaz Muñoz Mª del Carmen

2.365

12.04.322C.472-2

Casero Piteira Concepción

2.438

12.04.322C.472-2

Casado Dacosta Sonia

3.000

12.04.322C.472-2

Seara Ferreiro Germán

2.012

12.04.322C.472-2

Martínez Ramos María Florinda

3.000

12.04.322C.472-2

Guerra Domínguez Francisco

3.000

12.04.322C.472-2

Palmou López Avelino

3.000

12.04.322C.472-2

Feijoo Cadavid Aurora

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Rodicio Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Ferreira Eliane Cristina

3.000

12.04.322C.472-2

Blanco Vázquez Sabrina

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Morenza Ana María

1.140

12.04.322C.472-2

Álvarez Giménez Blas

2.000

12.04.322C.472-2

Ojea González Vanesa

2.000

12.04.322C.472-2

Ferreira Castro Diego

2.000

12.04.322C.472-2

Outomuro Mariño José Ramon

2.000

12.04.322C.472-2

Álvarez Estévez Patricia

1.632

12.04.322C.472-2

Miranda Alves Da Silva Mª Manuela

3.000

12.04.322C.472-2

Senaz Dasilva José Antonio

3.000

12.04.322C.472-2

Míguez Aguilar Andrea

3.000

12.04.322C.472-2

Ayala Britez María Liz

3.000

12.04.322C.472-2

Yáñez Pérez Rosalía

3.000

12.04.322C.472-2

Iglesias Fernández Milagros

3.000

12.04.322C.472-2

Pérez Marra Paz

2.000

12.04.322C.472-2

Iglesias González Amancio

2.053

12.04.322C.472-2

Viéitez Salceda Juan Manuel

3.000

12.04.322C.472-2

Diroche Mora Mariela

2.646

12.04.322C.472-2

González Sandez Francisco

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Cao Fernando

3.000

12.04.322C.472-2

Núñez Fernández Rebeca

3.000

12.04.322C.472-2

González García Jesús

1.950

12.04.322C.472-2

Macías Torres María Carmen

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Pampín Patricia

2.000

12.04.322C.472-2

Otero Cuña Noelia

113

12.04.322C.472-2

Ye Lei

2.000

12.04.322C.472-2

Martínez Soto Miriam Rebeca

1.548

12.04.322C.472-2

Rodríguez Lorenzo Marisol

3.600

12.04.322C.472-2

García Santana Jordi Serafín

2.223

12.04.322C.472-2

Rodríguez Feijoo Mónica

1.996

12.04.322C.472-2

Jimenez Iglesias Adriana

1.996

12.04.322C.472-2

Bangueses Murillo Mónica

2.715

12.04.322C.472-2

Rey Oliveira Yago

3.600

12.04.322C.472-2

Pérez González Sonia

3.000

12.04.322C.472-2

Pazos Carballo Griselda

2.000

12.04.322C.472-2

Figueirido Magallanes Lorena

3.000

12.04.322C.472-2

Pousada Álvarez Verónica

3.000

12.04.322C.472-2

Hermelo Domínguez Cándida

3.130,84

12.04.322C.472-2

Mesias Carreira Ana María

3.600

12.04.322C.472-2

Martínez Barreiro Belén

3.600

12.04.322C.472-2

Rodríguez Solla María Luisa

3.600

12.04.322C.472-2

Barrios Morales Carmelo

2.000

12.04.322C.472-2

Covelo Lorenzo Ana Isabel

2.000

12.04.322C.472-2

García Peon Tomás

5.000

12.04.322C.472-2

Diéguez Fernández David

234,99

12.04.322C.472-2

Portas Sampedro Montserrat

3.000

12.04.322C.472-2

Sanchez Amado Juan Luis

92,33

12.04.322C.472-2

Hay Torres Pablo

2.272

12.04.322C.472-2

Domínguez Baños Rosario

3.000

12.04.322C.472-2

Puccioni Guillarte Harry Andrea

1.800

12.04.322C.472-2

Martiñan Riveiro Saladina

2.000

12.04.322C.472-2

Martiñán Riveiro Mónica

2.000

12.04.322C.472-2

Tores Esperon María Josefa

3.000

12.04.322C.472-2

Lima Dos Santos Abreu Eliza María

3.000

12.04.322C.472-2

Santervas Sotelo Ana Belén

6.000

12.04.322C.472-2

Méndez Varela Lorena

2.000

12.04.322C.472-2

Avión Garrido Jessica

3.600

12.04.322C.472-2

López Caballero Jorge

2.000

12.04.322C.472-2

Presa Gómez Verónica

2.000

12.04.322C.472-2

Maneiro Prieto Adrián

2.000

12.04.322C.472-2

Vilela Alfonso Gustavo

2.000

12.04.322C.472-2

Melania Bueno Eilyn

3.000

12.04.322C.472-2

Míguez González Vanesa

740,45

12.04.322C.472-2

Rial Iglesias Iria

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Pérez Albino

3.000

12.04.322C.472-2

Salgado Troitiño Delmira

1.962,76

12.04.322C.472-2

De Andrés Carral María Soledad

635,11

12.04.322C.472-2

Soto Prado Beatriz

2.000

12.04.322C.472-2

Martínez-Rois Costas Lara María

7.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Salgado María Esther

2.703

12.04.322C.472-2

Castro Castro Natalia Irene

6.000

12.04.322C.472-2

Taboas Veiga José M.

2.468

12.04.322C.472-2

Luaces Rodríguez José

895

12.04.322C.472-2

Vázquez Montenegro Ana María

3.600

12.04.322C.472-2

Domínguez Mendez Rocío

2.949,18

12.04.322C.472-2

Maksimovic Elena

2.000

12.04.322C.472-2

Chamorro García Mª Concepción

3.000

12.04.322C.472-2

Alves Troncoso Daniel

960,11

12.04.322C.472-2

Ferreira Álvarez Gustavo

5.000

12.04.322C.472-2

Prieto Vázquez María Carmen

3.600

12.04.322C.472-2

Porto Giraldez Begoña

3.000

12.04.322C.472-2

Ferradal Zamuz Isabel

2.000

12.04.322C.472-2

González Dios Vanesa

2.000

12.04.322C.472-2

Portela Fernández Diana

2.000

12.04.322C.472-2

Camiña González Eduardo

3.600

12.04.322C.472-2

Canevari Modernel Renata

345,83

12.04.322C.472-2

Fernández Iglesias José Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Requena Costal María José

2.000

12.04.322C.472-2

Santorum Gonçalves Ana Isabel

6.375

12.04.322C.472-2

Miguelez da Cruz Rogelio

3.406

12.04.322C.472-2

Rey Quibén Erica

3.000

12.04.322C.472-2

Iglesias Calvar José Manuel

3.121,69

12.04.322C.472-2

Alfaya Alonso Ana María

2.000

12.04.322C.472-2

Crujeiras Piñeiro Isidro

2.340,18

12.04.322C.472-2

Abasolo Jauregui Mercedes

2.000

12.04.322C.472-2

Rios García Isidro

1.400

12.04.322C.472-2

Buceta Padín Santiago

3.000

12.04.322C.472-2

Estévez Cardoso Patricia

1.813,81

12.04.322C.472-2

Vallejo Martínez Estela

3.000

12.04.322C.472-2

Pérez Martínez Marta María

156,71

12.04.322C.472-2

Presa Mosteiro Juan José

2.190

12.04.322C.472-2

Iglesias Cádiz Mª Hermelinda

2.000

12.04.322C.472-2

Sineiro Somoza Maeva

3.000

12.04.322C.472-2

Pérez Montero Alejandra

3.600

12.04.322C.472-2

Rezai Parwin

2.000

12.04.322C.472-2

Rivas Alfonso María Teresa

3.000

12.04.322C.472-2

Torreiro Domínguez Valentín

3.000

12.04.322C.472-2

Pérez Salgueiro Roberto

3.000

12.04.322C.472-2

Magariños Sabaris María Yaquelin

2.360

12.04.322C.472-2

Gallego Abal Cristina

3.000

12.04.322C.472-2

Groba Prieto Purificación

2.517,30

12.04.322C.472-2

Almeida França Greice Quelle

1.936

12.04.322C.472-2

Villar de Dios María Isabel

7.600

12.04.322C.472-2

Cabanelas Cortizo Elena

3.600

12.04.322C.472-2

Barca Crisman Manuel

3.151

12.04.322C.472-2

Cotón Martínez Juan Carlos

3.345

12.04.322C.472-2

Pérez Acuña Miguel

2.000

12.04.322C.472-2

Sangerman Cortiñas José Luis

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Molina Olga Mary

2.500

12.04.322C.472-2

Santos Fandiño Víctor Manuel

2.000

12.04.322C.472-2

Lago Barciela Ángel

600

12.04.322C.472-2

Lago Barciela Miguel

600

12.04.322C.472-2

Barros Álvarez Noelia

1.844,80

12.04.322C.472-2

Torres Cancela Olga

1.946,87

12.04.322C.472-2

García Brey María Ángeles

2.000

12.04.322C.472-2

Castro Pérez Javier

3.600

12.04.322C.472-2

Fernández Ortega Victoria E.

1.887,78

12.04.322C.472-2

Casado García Susana

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Fontes María Olga

3.600

12.04.322C.472-2

García Pérez Aurora

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Pérez Ángela

2.000

12.04.322C.472-2

Pena Senra Erika

2.000

12.04.322C.472-2

Rosales Costas Ricardo

1.447,85

12.04.322C.472-2

Ferreira Dacuña Damián

366,75

12.04.322C.472-2

Pedreira Vila Ana

3.000

12.04.322C.472-2

Figueroa Lago Alejandro

2.000

12.04.322C.472-2

Serrano Méndez María del Carmen

1.659,43

12.04.322C.472-2

Cortizo Mato Víctor

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Fernández José Carlos

2.000

12.04.322C.472-2

Correia Rial Gonzalo

3.000

12.04.322C.472-2

Miras Souto Marco Antonio

1.758,47

12.04.322C.472-2

Álvarez Estévez Manuel

3.000

12.04.322C.472-2

Estévez Miguélez Santiago

3.000

12.04.322C.472-2

Torres Cao Diego

6.750

12.04.322C.472-2

Crespo Fernández José Luis

3.000

12.04.322C.472-2

Crespo Loureiro Augusto

3.000

12.04.322C.472-2

Vigo Pérez Silvia

3.000

12.04.322C.472-2

López Robes Rebeca

1.000

12.04.322C.472-2

Prado Alves Rosa

2.000

12.04.322C.472-2

Bao Prado Cristian

2.000

12.04.322C.472-2

Castro Valladares Jorge

3.000

12.04.322C.472-2

Castro Pouso Lidia

3.000

12.04.322C.472-2

Castro Pouso Mercedes

3.000

12.04.322C.472-2

Taboada Santin Diego

2.000

12.04.322C.472-2

Vázquez Rodríguez Rubén

3.000

12.04.322C.472-2

Mateo Miguel Pedro

3.600

12.04.322C.472-2

García Nuñez Natalia

3.000

12.04.322C.472-2

Valeria Méndez Claudia

3.395

12.04.322C.472-2

González Barrientos Lara Sade

2.000

12.04.322C.472-2

Carrera Mesias María Luisa

2.689,72

12.04.322C.472-2

Rial García Natalia

2.000

12.04.322C.472-2

Varela Crespo Patricia

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Amoedo Clementina

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Aviles Rosana

2.000

12.04.322C.472-2

Fentanes Lusquiños Jennifer

2.000

12.04.322C.472-2

Gil Pires Miguel Ángel

2.000

12.04.322C.472-2

Leiro Martínez Carlos Alberto

603,94

12.04.322C.472-2

Padín Lamas Grecia

3.402,60

12.04.322C.472-2

Provenci Denilse

3.000

12.04.322C.472-2

Bonet Piñeiro Monica

2.000

12.04.322C.472-2

Sampedro Martínez Orlando

2.316

12.04.322C.472-2

Vázquez Rodríguez María Ghoretty

3.000

12.04.322C.472-2

García Fernández Ramón

249,65

12.04.322C.472-2

Alonso Martínez Mª Gloria

1.664

12.04.322C.472-2

García Rodríguez Inés

2.000

12.04.322C.472-2

Pazo Riveiro Noelia María

2.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Nieto Romina

1.515

12.04.322C.472-2

Correa Espiñeira Patricia

2.800

12.04.322C.472-2

Díaz Vila Ana Isabel

1.891,99

12.04.322C.472-2

Díaz Villa Verónica

1.891,99

12.04.322C.472-2

Cadilla Castro Josefina

3.600

12.04.322C.472-2

Comesaña Vila María Isabel

7.000

12.04.322C.472-2

Vicente da Costa Otilia

2.206,98

12.04.322C.472-2

Souto Barros Alberto

3.600

12.04.322C.472-2

González Martínez Manuel

3.200

12.04.322C.472-2

Arosa Casal Luis Ricardo

3.000

12.04.322C.472-2

García Pereira José Manuel

2.500

12.04.322C.472-2

Sanchez Lago Mª Cristina

3.000

12.04.322C.472-2

Campo Mariño Roberto

5.600

12.04.322C.472-2

Valladares Fernández María José

3.600

12.04.322C.472-2

Fernández Fernández Luisa

1.266,95

12.04.322C.472-2

Ayude Ayude Óscar

2.000

12.04.322C.472-2

Martínez Martínez Ana Belén

2.980

12.04.322C.472-2

Martínez Fernández Rodrigo

3.000

12.04.322C.472-2

Becerra Ameal Eva María

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Piñeiro Gloria

3.000

12.04.322C.472-2

Teijeiro Barros Elena María

2.000

12.04.322C.472-2

Mourelle Brenlla Anuncia

500

12.04.322C.472-2

Pérez García M. José

2.000

12.04.322C.472-2

Paz Cangado Julián

3.000

12.04.322C.472-2

Fernández Méndez Felipe

433,47

12.04.322C.472-2

Vázquez Santos Cristina

214,47

12.04.322C.472-2

Ríos Portela José

3.579,02

12.04.322C.472-2

Cecconi Rodríguez Claudia Ana

1.479,89

12.04.322C.472-2

Vals Martin Laura

1.479,89

12.04.322C.472-2

Juncal Ríos Tirso Eugenio

1.030

12.04.322C.472-2

Iglesias Bugallo Enrique

2.000

12.04.322C.472-2

Fernández Feijoo Marcos

2.000

12.04.322C.472-2

Villa González Vanesa

373,90

12.04.322C.472-2

Portela Rodríguez Adrián

3.000

12.04.322C.472-2

Portela Rodríguez Patricia

3.000

12.04.322C.472-2

Mato Vicente María del Carme

2.000

12.04.322C.472-2

Álvarez Esteban Alberto

1.336,85

12.04.322C.472-2

Alonso Alonso Mª del Carmen

2.000

12.04.322C.472-2

Pérez Fernández José Carlos

3.000

12.04.322C.472-2

Cortiñas González Alejandro

3.000

12.04.322C.472-2

Vidal Aboal Sergio

1.800

12.04.322C.472-2

Viéitez Rodríguez Ana

2.000

12.04.322C.472-2

Piñeiro Barreiro Daniel

5.000

12.04.322C.472-2

García Paz Mercedes

3.600

12.04.322C.472-2

Diz Fernández Ana María

3.000

12.04.322C.472-2

Oliveros Salazar Gletsy M.

3.600

12.04.322C.472-2

García Castro María José

50

12.04.322C.472-2

Lagos Pena Ana

3.600

12.04.322C.472-2

Riveiro López Roberto

300

12.04.322C.472-2

Alonso Pérez Mª Beatriz

3.000

12.04.322C.472-2

Rodríguez Vila Mª Mar

3.000

12.04.322C.472-2

Pisón López Clara

1.676,93

12.04.322C.472-2

Iglesias Díaz Vanessa

3.600

12.04.322C.472-2

Fernadez Campos Carlos

3.600

12.04.322C.472-2

Medina Dadin Ana Isabel

650,73

12.04.322C.472-2