Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 99 Luns, 26 de maio de 2014 Páx. 23588

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 9 de maio de 2014 pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escalas de enxeñeiros/as de minas, enxeñeiros/as de telecomunicacións, arqueólogos/as e facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidades de bibliotecas e de arquivos.

De conformidade co establecido no Decreto 55/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011 (Diario Oficial de Galicia núm. 66, do 4 de abril), esta consellería, no uso das competencias que lle atribúe o Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia (en diante TRLFPG),

DISPÓN:

Convocar os procesos selectivos para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escalas de enxeñeiros/as de minas, enxeñeiros/as de telecomunicacións, arqueólogos/as e facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidades de bibliotecas e de arquivos, con suxeición ás seguintes bases da convocatoria:

I. Normas xerais

I.1. O obxecto dos procesos selectivos será cubrir as prazas das escalas do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, que se sinalan no anexo I desta orde, polas quendas de promoción interna e acceso libre. O sistema selectivo será o de oposición.

I.1.1. O número de vacantes reservadas á quenda de acceso libre e de promoción interna reflíctese no anexo I desta orde.

As prazas reservadas ao sistema de promoción interna que non se cubran, acumularanse á quenda de acceso libre.

I.1.2. De conformidade coa disposición adicional sétima do TRLFPG e co Decreto 55/2011, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011, do total de prazas convocadas reservaranse para ser cubertas por persoas con discapacidade cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 % o número de prazas vacantes sinalado para cada escala no anexo I.

Esta cota de reserva aplicarase ao sistema de acceso libre.

No suposto de que as prazas cubertas por persoas con discapacidade alcancen a taxa do 3 % das prazas convocadas, as non cubertas acumularanse ás restantes de acceso xeral.

No suposto de que as ditas prazas cubertas non alcancen a taxa do 3 % das prazas convocadas, as non cubertas acumularanse á cota do 7 % da oferta seguinte, cun límite máximo do 12 %.

Se algún/algunha aspirante con discapacidade que se presente pola cota de reserva de persoas con discapacidade supera os exercicios, pero non obtén praza e a súa puntuación é superior á obtida por outros/as aspirantes do sistema de acceso xeral, será incluído/a pola súa orde de puntuación neste sistema.

De conformidade co disposto no Real decreto 2271/2004, do 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade, durante os procesos selectivos darase un tratamento diferenciado ás dúas quendas, no que se refire ás relacións de admitidos/as e excluídos/as, aos chamamentos aos exercicios e á relación de aprobados/as. Non obstante, ao finalizar o proceso, elaborarase unha relación única na cal se incluirán todos/as os/as candidatos/as que superasen todas as probas selectivas, ordenados/as pola puntuación total obtida, con independencia da quenda pola que participasen.

I.1.3. Os/as aspirantes só poderán participar nunha das quendas citadas. Se da instancia que presenten non se deduce a súa opción, será excluído/a nas listas provisionais que se publiquen. De non emendar o defecto na solicitude, quedarán definitivamente excluídos. Tras a publicación da listaxe definitiva de admitidos e excluídos non se permitirá ningún cambio de quenda ou calquera tipo de corrección ou aclaración ao respecto.

Ao presente proceso selectivo seralle aplicable a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público (en diante EBEP), o TRLFPG e demais normas concordantes, así como o disposto nesta convocatoria.

I.2. Requisitos dos/as candidatos/as.

Para seren admitidos/as aos procesos selectivos os/as aspirantes deberán posuír no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionarios/as de carreira os seguintes requisitos:

I.2.1. Para promoción interna.

I.2.1.1. Idade: non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

I.2.1.2. Titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título que para cada escala se sinala no anexo II.

Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou da credencial que acredite, se for o caso, a homologación do título. Este requisito non será de aplicación aos aspirantes que obtivesen o recoñecemento da súa cualificación profesional, no ámbito das profesións reguladas, ao abeiro das disposicións de dereito da Unión Europea.

1.2.1.3. Pertencer como funcionario/a de carreira a algún dos corpos ou escalas integrados no actual subgrupo A2 da Xunta de Galicia (corpo de xestión ou corpo facultativo de grao medio).

1.2.1.4. Ter prestado servizos efectivos como funcionario/a nalgún dos corpos ou escalas integrados no actual subgrupo A2 da Xunta de Galicia (corpo de xestión ou corpo facultativo de grao medio) desde o cal participen durante, polo menos, dous anos, computados desde o ingreso ou desde a integración nel.

Para estes efectos, consideraranse servizos efectivos os prestados na situación de servizos especiais e de excedencia para o coidado de fillos/as e familiares (artigos 54 e 57 do TRLFPG).

I.2.1.5. Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

I.2.1.6. Habilitación: non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso a corpos ou escalas de persoal funcionario, nin pertencer ao mesmo corpo, escala ou especialidade a cuxas probas selectivas se presenten.

I.2.2. Para acceso libre.

I.2.2.1. Nacionalidade:

a) Ter a nacionalidade española.

b) Ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea.

c) Ser nacional dalgún Estado en que, en virtude dos tratados internacionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores/as.

d) Tamén poderán participar, calquera que for a súa nacionalidade, os cónxuxes dos españois e dos nacionais doutros Estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separados de dereito. Nas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

I.2.2.2. Idade: ter feitos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.

I.2.2.3. Titulación: estar en posesión ou en condición de obter o título que, para cada escala, se sinalan no anexo II.

Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou da credencial que acredite, se for o caso, a homologación do título. Este requisito non será de aplicación aos aspirantes que obtivesen o recoñecemento da súa cualificación profesional, no ámbito das profesións reguladas, ao abeiro das disposicións de dereito da Unión Europea.

I.2.2.4. Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

I.2.2.5. Habilitación: non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso a corpos ou escalas de persoal funcionario, nin pertencer ao mesmo corpo, escala ou especialidade a cuxas probas selectivas se presenten.

No suposto de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado/a ou en situación equivalente nin ter sido sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

I.2.2.6. Ademais dos requisitos anteriores, os aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacitados terán que ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33 %.

I.3. Solicitudes.

As persoas que desexen participar no proceso selectivo deberán facelo constar no modelo de solicitude que será facilitado gratuitamente na internet e aboar a taxa que estea vixente no momento de presentala que exixe a Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo co procedemento que se sinala nos seguintes parágrafos.

O prazo para presentar as solicitudes será de vinte días naturais, que se contarán a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG).

1. Forma de cubrir a solicitude:

O modelo de solicitude estará á disposición de todas as persoas que desexen participar no proceso selectivo na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es), seguindo a ruta «Función pública»–«Procesos selectivos»–«Xeración e presentación de solicitudes de procesos selectivos», en dúas modalidades, segundo se dispoña ou non de certificado dixital da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) ou DNI electrónico.

Despois de premer sobre a modalidade de solicitude elixida, os/as solicitantes deberán consignar todos os datos que aparecen na pantalla e posteriormente validalos e confirmalos.

Os/as aspirantes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 %, a que se refire a base I.2.2.6, deberán indicalo expresamente na solicitude, e especificar o grao de discapacidade recoñecido polo órgano competente. Estes aspirantes poderán solicitar as posibles adaptacións de tempo e/ou medios para a realización dos exercicios en que esta adaptación sexa necesaria, todo isto conforme o contido na Lei 13/1982, do 7 de abril, e no Decreto 55/2011, do 31 de marzo (Diario Oficial de Galicia núm. 66, do 4 de abril), polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.

Os/as solicitantes das adaptacións sinaladas poderán indicar na mesma epígrafe da solicitude a presenza durante a realización do exercicio de atención médica especializada. Neste suposto, deberán presentar antes do remate do prazo fixado, o orixinal ou a copia debidamente compulsada do informe médico que acredite a necesidade da dita medida.

2. Forma de aboar as taxas:

Unha vez confirmada a alta da solicitude, o/a solicitante, segundo estea ou non nos supostos previstos, deberá seguir os seguintes pasos:

• Exento/a de pagamento: de acordo co sinalado no artigo 23.5 da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, estarán exentos do pagamento:

Do importe total da taxa:

– As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

– As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría especial.

Do 50 % do importe:

– As persoas que sexan membros de familias numerosas clasificadas na categoría xeral.

– As persoas que figuren como demandantes de emprego desde, polo menos, os seis meses anteriores á data da convocatoria das probas selectivas en que soliciten a súa participación e non estean a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

Unha vez elixida esta opción, o/a solicitante poderá imprimir a solicitude cuberta e deberá presentar, antes do remate do prazo fixado, orixinal ou copia debidamente compulsada, dos seguintes documentos xustificativos da exención do pagamento segundo os supostos en que se atopen:

Discapacitados:

– Certificado de discapacidade.

Familia numerosa ordinaria ou especial:

– Certificado de familia numerosa de carácter ordinario ou especial ou carné familiar en que conste o dito carácter.

Demandantes de emprego:

– Certificación expedida pola oficina de emprego na cal conste que o/a aspirante figura como demandante de emprego desde, polo menos, seis meses antes da data da convocatoria.

– Certificación do Servizo Público de Emprego Estatal na cal conste que non está a percibir prestación ou subsidio por desemprego.

A dita documentación deberá ser presentada nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, oficinas de Correos e demais lugares previstos no artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRX-PAC).

Nestes supostos, considerarase como data válida a de presentación dentro do prazo da documentación sinalada para acreditar a exención do pagamento.

• Non exento/a de pagamento: o/a solicitante poderá realizar o pagamento dun dos seguintes xeitos:

Pagamento presencial:

– Deberá seleccionar esta opción na pantalla, imprimir o documento de pagamento (modelo AI) e realizar o ingreso do importe da taxa en calquera das entidades financeiras colaboradoras autorizadas para a recadación de taxas e prezos na Comunidade Autónoma de Galicia, onde se lle facilitará un exemplar selado como xustificante.

Pagamento telemático:

Sen certificado dixital:

– Deberá introducir os datos da tarxeta de crédito ou débito na opción de pagamento telemático e nese momento obterá o xustificante 730 correspondente.

Con certificado dixital:

– Poderán realizar o pagamento con cargo á conta do/a titular do certificado desde a opción de pagamento telemático e nese momento obterá o xustificante 730 correspondente.

En ambos os dous casos considerarase como data válida de presentación da solicitude a de realización da operación de ingreso da taxa, sen que sexa necesario presentar ningún dos documentos xerados nos lugares previstos no artigo 38 da LRX-PAC.

Para a devolución da taxa aboada os/as solicitantes deberán figurar como excluídos/as nas listaxes definitivas e seguir o procedemento que se sinale na resolución pola cal se aproben.

Non procederá a devolución do importe aboado en concepto de dereitos de exame nos supostos de renuncia a participar no proceso dos solicitantes admitidos provisional ou definitivamente.

O estado das solicitudes poderá ser consultado en calquera momento seguindo as instrucións iniciais e seleccionando na pantalla a opción de consulta.

Para calquera aclaración ou información sobre os procedementos anteriores, os/as solicitantes poderán poñerse en contacto telefónico co centro informático Cixtec no número 981 54 13 00, das 8.30 ás 20.00 horas, de luns a venres e os sábados das 10.00 ás 14.00 horas.

I.4. Admisión de aspirantes.

I.4.1. Unha vez expirado o prazo de presentación de solicitudes, o/a titular da Dirección Xeral da Función Pública aprobará as listaxes provisionais de aspirantes admitidos/as e excluídos/as a través dunha resolución que será publicada no DOG e nos lugares determinados pola normativa vixente, con indicación dos seus apelidos, nome e número do documento nacional de identidade, das causas das exclusións que procedan e do lugar en que se atoparán expostas.

I.4.2. Os/as aspirantes excluídos/as disporán dun prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da dita publicación da resolución no DOG, para poderen emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión.

A estimación ou desestimación das ditas peticións de correccións entenderase implícitas na resolución pola que se publique a listaxe definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as. Estas listaxes publicaranse na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

Unha vez transcorrido o prazo sinalado, o titular da Dirección Xeral da Función Pública ditará unha nova resolución pola que se aproben as listaxes definitivas de aspirantes admitidos/as e excluídos/as.

O feito de figurar na relación de admitidos/as non prexulgará que se recoñeza aos/ás aspirantes a posesión dos requisitos exixidos para participaren no proceso selectivo. Cando da documentación que deben presentar tras superar a oposición se desprenda que non posúen algún dos requisitos, os/as interesados/as decaerán en todos os dereitos que puideren derivar da súa participación.

II. Proceso selectivo

II.1. Programa.

O programa que rexerá as probas selectivas é o que figura como anexo III desta orde. Teranse en conta as normas de dereito positivo relacionadas co contido do programa que no momento de publicación no DOG do nomeamento do tribunal do proceso conten con publicación oficial no boletín ou diario correspondente, aínda que a súa entrada en vigor estea diferida a un momento posterior.

II.2. Exercicios.

As probas da oposición consistirán na superación dos seguintes exercicios, todos eles eliminatorios e obrigatorios.

II.2.1. Primeiro exercicio. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de cento vinte (120) preguntas tipo test, máis tres (3) preguntas de reserva, con catro (4) respostas alternativas propostas polo tribunal, das cales só unha será a correcta, correspondentes á parte común e especifica da respectiva escala.

O tribunal procurará que o número de preguntas garde a debida proporción co número de normas e temas que integran o programa.

Os/as aspirantes procedentes da quenda de promoción interna estarán exentos neste exercicio da parte común do programa.

O exercicio terá unha duración máxima de dúas (2) horas.

Ao remate da proba cada aspirante poderá obter copia das súas respostas. No prazo das vinte e catro (24) horas seguintes publicarase o contido do exercicio e as respostas correctas no mesmo lugar en que se realizou e na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es).

O exercicio cualificarase de 0 a 20 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de 10 puntos. Corresponderalle ao tribunal determinar o número de respostas correctas exixido para acadar esta puntuación mínima, para o cal terá en conta que por cada tres (3) respostas incorrectas se descontará unha correcta.

Este exercicio realizarase no prazo máximo de corenta (40) días hábiles desde a constitución do tribunal que xulgue as probas.

A data de realización deste exercicio non será anterior ao 15 de setembro de 2014.

II.2.2. Segundo exercicio.

II.2.2.a) Nas escalas de enxeñeiros/as de minas e enxeñeiros/as de telecomunicacións:

Os aspirantes deberán desenvolver por escrito tres (3) temas, a elixir entre seis (6), obtidos mediante sorteo polo tribunal de entre os que forman a parte específica do programa (anexo III).

II.2.2.b) Na escala de arqueólogos:

Os aspirantes deberán desenvolver por escrito tres (3) temas a elixir entre seis (6), obtidos mediante sorteo polo tribunal de entre os que forman a parte específica do programa (un (1) a elixir entre dous (2) de cada unha das tres partes).

II.2.2.c) Na escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, nas especialidades de bibliotecas e de arquivos:

Os aspirantes deberán desenvolver por escrito tres (3) temas a elixir entre seis (6), obtidos mediante sorteo polo tribunal de entre os que forman a parte específica do programa (un (1) a elixir entre dous (2) da primeira parte, e dous (2) a elixir entre catro (4) da segunda parte).

O exercicio terá unha duración máxima de catro (4) horas e media.

O exercicio cualificarase de 0 a 20 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de 10 puntos. Corresponderá ao tribunal determinar o nivel de coñecementos exixido para obter esta puntuación mínima, valorando en todo caso os coñecementos, a claridade e orde de ideas e a calidade da expresión escrita.

Este exercicio realizarase nun prazo mínimo de 48 horas desde o remate do exercicio anterior e máximo de 40 días hábiles.

II.2.3. Terceiro exercicio.

Os/as aspirantes deberán realizar por escrito un suposto práctico de desenvolvemento que elixirán entre dous (2) propostos polo tribunal sobre os temas que integran a parte específica do programa.

Para o desenvolvemento deste exercicio os aspirantes poderán servirse de textos legais sen comentarios, excluídos os libros de consulta.

O exercicio terá unha duración máxima de tres (3) horas.

O exercicio cualificarase de 0 a 20 puntos e para superalo será necesario obter un mínimo de 10 puntos. Corresponderá ao tribunal determinar o nivel de coñecementos exixido para acadar esta puntuación mínima, valorando en todo caso o rigor analítico, a sistemática e a claridade de ideas orientada á elaboración dunha proposta razoada para o suposto práctico.

No prazo das vinte e catro (24) horas seguintes ao remate do exercicio publicarase na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es) o suposto práctico en que consistía o exercicio.

Este exercicio realizarase nun prazo mínimo de 48 horas desde o remate do exercicio anterior e máximo de corenta (40) días hábiles.

II.2.4. Cuarto exercicio, que constará de dúas probas:

Primeira: tradución dun texto do castelán para o galego proposto polo tribunal.

Segunda: tradución dun texto do galego para o castelán proposto polo tribunal. O exercicio terá unha duración máxima de unha (1) hora.

O exercicio valorarase como apto ou non apto e para superalo será necesario obter o resultado de apto. Corresponderá ao tribunal determinar o nivel de coñecementos exixido para acadar o resultado de apto.

Este exercicio realizarase nun prazo mínimo de corenta e oito (48) horas desde o remate do exercicio anterior e máximo de corenta (40) días hábiles.

Estarán exentos de realizar este exercicio os/as aspirantes que acrediten que dentro do prazo sinalado para presentar a solicitude para participar no proceso selectivo posúan o Celga 4 ou o equivalente debidamente homologado polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia de acordo coa disposición adicional segunda da Orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega (DOG núm. 146, do 30 de xullo).

Os documentos que xustifiquen a exención (orixinais ou fotocopias compulsadas) deberán ser presentados polos aspirantes que superen o segundo exercicio no prazo de dez (10) días hábiles contados desde o seguinte ao da publicación no DOG da resolución pola que o tribunal faga públicas as cualificacións dese exercicio.

II.3. Desenvolvemento dos exercicios.

II.3.1. A orde de actuación dos/as opositores/as iniciarase alfabeticamente polo/a primeiro/a da letra «L», de conformidade co establecido na Resolución da Consellería de Facenda do 1 de febreiro de 2011 (DOG núm. 25, do 7 de febreiro), pola que se publica o resultado do sorteo realizado segundo o disposto na Resolución da mesma consellería do 21 de xaneiro de 2011 (DOG núm. 18, do 27 de xaneiro), ao tratarse dunha convocatoria correspondente á oferta de emprego público para o ano 2011.

II.3.2. Os/as aspirantes deberán presentarse a cada exercicio provistos de DNI ou outro documento fidedigno que a xuízo do tribunal acredite a súa identidade.

II.3.3. Os exercicios realizaranse a porta pechada sen outra asistencia que a dos/as aspirantes, os membros do tribunal e as persoas designadas pola Dirección Xeral da Función Pública como colaboradores.

II.3.4. En calquera momento os/as aspirantes poderán ser requiridos/as polo tribunal coa finalidade de acreditar a súa identidade.

II.3.5. O chamamento para cada exercicio será único, de xeito que os/as aspirantes que non comparezan serán excluídos/as.

Non obstante, as mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do parto coas datas de realización de calquera dos exercicios polas circunstancias derivadas do seu avanzado estado de xestación, ou eventualmente nos primeiros días do puerperio, poderán poñelo en coñecemento do tribunal, xuntando á comunicación o correspondente informe médico oficial. A comunicación deberá realizarse dentro das corenta e oito (48) horas seguintes ao anuncio da data do exame e implicará o consentimento da interesada para permitir o acceso do tribunal ou do órgano convocante aos datos médicos necesarios relacionados coa súa situación.

O tribunal, baseándose na información recibida, acordará se procede ou non realizar a proba nun lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxuntamente. Contra tal acordo non caberá recurso, sen prexuízo de que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recurso admisible de acordo coas regras xerais do proceso selectivo.

II.3.6. O anuncio de realización dos exercicios publicarase no DOG, no Servizo de Información e Atención ao Cidadán da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es), con corenta e oito (48) horas, polo menos, de anticipación á sinalada para o seu inicio.

II.3.7. As puntuacións obtidas polos/as aspirantes nos exercicios da oposición publicaranse no lugar onde se realizou a proba da que se trate, no Servizo de Información e Atención ao Cidadán da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e na páxina web da Xunta de Galicia (www.xunta.es). Concederase un prazo de dez (10) días hábiles para os efectos de alegacións, que se contarán desde a publicación no DOG da resolución do tribunal pola que se fan públicas as puntuacións do correspondente exercicio.

II.3.8. En calquera momento do proceso selectivo, se o tribunal tivese coñecemento ou dúbidas fundadas de que algún/algunha aspirante non cumpre algún dos requisitos exixidos nesta convocatoria, comunicarallo á Dirección Xeral da Función Pública para que esta lle requira os documentos acreditativos do seu cumprimento.

No caso de que o/a aspirante non acredite o cumprimento dos requisitos, a Dirección Xeral da Función Pública proporá a súa exclusión do proceso selectivo e o órgano convocante publicará a orde que corresponda.

II.3.9. Se o tribunal, de oficio ou con base nas reclamacións que os/as interesados/as poden presentar nos tres (3) días hábiles seguintes á realización do exercicio, anula algunha ou algunhas das súas preguntas, publicarao no DOG.

II.4. A orde de prelación dos aspirantes virá dada pola suma da puntuación dos exercicios da oposición. Non poderá superar o proceso selectivo un número superior ao de prazas convocadas.

Non obstante, para asegurar a cobertura das vacantes, se se produciren renuncias dos/as seleccionados/as antes do seu nomeamento ou toma de posesión, o órgano convocante poderá requirir unha relación complementaria das persoas que sigan por puntuación as propostas. Para estes efectos, terán a mesma consideración que as renuncias os supostos dos/as aspirantes que, dentro do prazo fixado, agás os casos de forza maior, non pre- senten a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos ou do seu exame se deduza que carecen dalgún deles e que, en consecuencia, non poidan ser nomeados/as funcionarios/as.

III. Tribunal

III.1. O tribunal cualificador do proceso será nomeado por orde da consellería competente en materia de función pública, e a súa composición será a determinada polo previsto no artigo 7 do Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, tendo en conta o previsto polo artigo 36 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.

III.2. Os membros do tribunal deberán absterse de intervir cando concorran neles circunstancias das previstas no artigo 28 da LRX-PAC ou nas instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección aprobadas por Resolución do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 11 de abril de 2007 e no Acordo adoptado no Consello da Xunta do 8 de abril de 2010. A concorrencia de calquera das ditas causas deberá ser comunicada á Dirección Xeral da Función Pública.

O/a presidente/a deberá solicitar aos membros do tribunal e, de ser o caso, aos/ás asesores/as especialistas previstos na base III.9 e ao persoal auxiliar que incorpore aos seus traballos, unha declaración expresa de non atoparse incursos en ningunha das circunstancias reflectidas no parágrafo anterior.

En todo caso, os/as aspirantes poderán recusar os membros do tribunal cando concorra neles algunha das circunstancias referidas nos termos establecidos no artigo 29 da LRX-PAC.

III.3. A autoridade convocante publicará no DOG a orde correspondente pola que se nomeen os novos membros do tribunal que substituirán os que perdesen a súa condición por algunha das causas previstas na base anterior.

III.4. A sesión de constitución deberá realizarse nun prazo máximo de quince (15) días hábiles a partir da publicación do nomeamento do tribunal no DOG.

Na dita sesión o tribunal adoptará todas as decisións que lle correspondan para o correcto desenvolvemento do proceso selectivo.

III.5. A partir da sesión de constitución, a actuación válida do tribunal requirirá a concorrencia da metade, polo menos, dos seus membros, con presenza en todo caso do/a presidente/a e do/a secretario/a.

III.6. O procedemento de actuación do tribunal axustarase en todo momento ao disposto nestas bases, na LRX-PAC, nas instrucións relativas ao funcionamento e actuación dos tribunais de selección e ao resto do ordenamento xurídico.

III.7. Por cada sesión do tribunal levantarase unha acta, que, lida ao principio da sesión seguinte e feitas, de ser o caso, as rectificacións que procedan, será autorizada coa sinatura do/a secretario/a e o visto e prace do/a presidente/a.

III.8. O/a presidente/a do tribunal adoptará as medidas oportunas para garantir que os exercicios do proceso selectivo sexan corrixidos sen que se coñeza a identidade dos/as aspirantes e utilizará para iso os impresos adecuados.

O tribunal excluirá aqueles/as candidatos/as en cuxos exercicios figuren marcas ou signos que permitan coñecer a identidade do/a opositor/a.

As decisións e acordos que afecten a cualificación e valoración das probas (determinación do número de preguntas correctas para acadar a puntuación mínima, fixación de criterios de valoración, etc.) deberán adoptarse sen coñecer a identidade dos opositores a que corresponden os resultados obtidos.

III.9. O tribunal poderá propoñer a incorporación aos seus traballos de asesores/as especialistas para as valoracións que considere pertinentes. Estes/as asesores/as deberán limitarse a colaborar nas súas especialidades técnicas e terán voz pero non voto. O seu nomeamento corresponderá á Dirección Xeral da Función Pública.

III.10. O tribunal adoptará as medidas precisas naqueles casos en que resulte necesario para que os/as aspirantes con discapacidades gocen de similares condicións para realizar os exercicios que os/as restantes participantes. Para tal fin estableceranse para as persoas con discapacidades que o soliciten na forma prevista na base I.3 as adaptacións de tempo e/ou medios que sexan necesarias.

Se durante a realización das probas o tribunal tiver dúbidas sobre a capacidade do/a aspirante para o desempeño das funcións propias do corpo a que opta, poderá solicitar o ditame do órgano competente.

III.11. O tribunal terá a categoría primeira das recollidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na Administración autonómica de Galicia.

Para os efectos do previsto no dito decreto, entenderase que a designación do tribunal cualificador realizada segundo o disposto na base III.1 implicará a autorización da orde de servizo para que os seus membros poidan desprazarse ao lugar acordado para cada unha das sesións convocadas dentro do número máximo autorizado.

A Dirección Xeral da Función Pública determinará o dito número máximo de sesións autorizado ao tribunal e poderá amplialo baseándose en causas xustificadas.

III.12. En ningún caso o tribunal poderá aprobar nin declarar que superou o proceso selectivo un número superior de aspirantes ao de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados/as que contraveña o establecido será nula de pleno dereito.

III.13. Os acordos adoptados polo tribunal do proceso poderán ser obxecto de recurso de alzada ante o/a conselleiro/a competente en materia de función pública nos termos previstos nos artigos 114 e 115 da LRX-PAC.

III.14. As comunicacións que formulen os/as aspirantes ao tribunal dirixiranse á Consellería de Facenda, Dirección Xeral da Función Pública (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela).

IV. Listaxe de aprobados/as, presentación de documentación e nomeamento de funcionarios/as de carreira

IV.1. A cualificación do proceso virá determinada pola suma das puntuacións obtidas nos exercicios da oposición.

No suposto de empate nas puntuacións de dous ous máis aspirantes na escala de enxeñeiros/as de minas e na escala de arquivos, bibliotecas e museos, especialidades de bibliotecas e de arquivos, nas cales non existe infrarrepresentación feminina, acudirase por orde aos seguintes criterios ata que se resolva:

– Puntuación obtida nos exercicios pola súa orde de realización.

– Orde alfabética recollida na base II.3.1.

No suposto de empate nas puntuacións de dous ou máis aspirantes nas escalas de enxeñeiros/as de telecomunicacións e de arqueólogos/as, escalas en que existe infrarrepresentación feminina, acudirase por orde aos seguintes criterios ata que se resolva:

– Criterio de desempate recollido no artigo 37 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, segundo o cal o empate se resolverá a favor da muller.

– Puntuación obtida nos exercicios da oposición pola súa orde de realización.

– Orde alfabética recollida na base II.3.1.

IV.2. Unha vez rematado o proceso selectivo, o tribunal publicará no DOG a relación de aspirantes que o superaron por orde de puntuacións acadadas, con indicación do seu documento nacional de identidade. Na mesma resolución proporá o seu nomeamento como funcionarios/as.

A partir do día seguinte ao da publicación no DOG da relación de aprobados/as, estes/as disporán dun prazo de vinte (20) días naturais para a presentación dos seguintes documentos:

A) Fotocopia cotexada do título exixido na base I.2 ou certificación académica que acredite ter realizado todos os estudos para a súa obtención. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá presentar credencial da súa validación ou homologación ou ben a credencial de recoñecemento da titulación para exercer a profesión.

B) Declaración baixo a súa responsabilidade de non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso a corpos ou escalas de funcionarios/as, nin pertencer ao mesmo corpo, escala ou especialidade a cuxas probas selectivas se presenten.

No suposto de ser nacional doutro Estado, declaración xurada ou promesa de non atoparse inhabilitado/a ou en situación equivalente nin ter sido sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público, segundo o modelo que figura como anexo IV a esta convocatoria.

C) Informe sobre o estado de saúde que acredite que o/a aspirante non padece enfermidade nin está afectado/a por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

D) Os/as aspirantes cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % que superen o proceso selectivo deberán, ademais, acreditar tal condición mediante certificación dos órganos competentes da Consellería de Traballo e Benestar e, de ser o caso, da Administración correspondente.

A consellería competente en materia de función pública solicitará ao órgano competente a documentación que acredite que os/as aspirantes que accedan por esta cota de reserva reúnen os requisitos de compatibilidade co desempeño das correspondentes funcións.

IV.3. Os que tiveren a condición de funcionarios de carreira da Administración da Xunta de Galicia estarán exentos de xustificar documentalmente as condicións e demais requisitos xa probados para obter o seu anterior nomeamento.

Deberán presentar certificación do servizo de persoal da consellería ou organismo de que dependesen para acreditar tal condición.

IV.4. Os/as que dentro do prazo fixado, agás os casos de forza maior, non presenten a documentación ou do exame dela se deduza que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base I.2 non poderán ser nomeados/as funcionarios/as e quedarán anuladas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorresen por falsidade na solicitude inicial.

IV.5. Unha vez acreditada a posesión dos requisitos exixidos, os/as aspirantes serán nomeados/as funcionarios/as de carreira mediante unha orde do/a conselleiro/a competente en materia de función pública que se publicará no DOG e indicará o destino adxudicado.

IV.6. A adxudicación das prazas aos/ás aspirantes que superen o proceso selectivo efectuarase de acordo coa puntuación sinalada na base IV.1.

Os/as aspirantes que ingresen pola quenda de promoción interna terán preferencia sobre os/as da quenda de acceso libre para cubrir as vacantes correspondentes, de acordo co disposto no artigo 22.2 do Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna.

No sistema de promoción interna, os/as aspirantes que superen o presente proceso selectivo poderán tomar posesión da praza que viñeran desempeñando con carácter definitivo, cando esta, de conformidade cos requisitos exixidos nas relacións de postos de traballo, poida ser desempeñada por funcionarios/as pertencentes aos corpos ou escalas a que accedan, de acordo co disposto no artigo 63.3 do TRLFPG.

IV.7. A toma de posesión dos/as aspirantes que superen cada proceso selectivo efectuarase no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación do seu nomeamento no DOG, de conformidade coas disposicións do TRLFPG e demais normas concordantes.

V. Disposición derradeira

Esta orde pon fin á vía administrativa e contra ela os/as interesados/as poderán presentar recurso potestativo de reposición ante o/a conselleiro/a competente en materia de función pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na LRX-PAC, ou impugnala directamente ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma data, de conformidade co disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de maio de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

ANEXO I

Prazas

Escala

P. Interna

A. libre

Discapacitados

Total

Enxeñeiros/as de minas

4

4

1

9

Enxeñeiros/as de telecomunicacións

1

1

0

2

Arquivos, bibliotecas e museos especialidade de bibliotecas

3

3

1

7

Arquivos, bibliotecas e museos especialidade de arquivos

1

1

1

3

Arqueólogos/as

0

1

0

1

ANEXO II

Títulos exixidos

Escala

Titulación universitaria

Enxeñeiros/as de minas

Enxeñeiro/a de minas, máster en enxeñaría de minas

Enxeñeiros/as de telecomunicacións

Enxeñeiro/a de telecomunicacións, master en enxeñaría de telecomunicacións

Arquivos, bibliotecas e museos especialidade de bibliotecas

Licenciado/a universitario/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou grao

Arquivos, bibliotecas e museos especialidade de arquivos

Licenciado/a universitario/a, arquitecto/a, enxeñeiro/a ou grao

Arqueólogos/as

-Licenciatura en historia ou licenciatura en xeografía e historia (sección de historia, especialidade de prehistoria e arqueoloxía )

-Licenciatura en filosofía e letras, con estudos en prehistoria e arqueoloxía

-Grao en arqueoloxía

-Grao en historia con itinerario de arqueoloxía

-Calquera titulación de grao universitario máis máster universitario en arqueoloxía

ANEXO III

Programa que rexerá as probas selectivas para o ingreso no corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escalas de enxeñeiros/as de minas, enxeñeiros/as de telecomunicacións, arqueólogos/as e facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidades de bibliotecas e de arquivos.

– Programa común ás cinco escalas:

1. Constitución española, do 27 de decembro de 1978.

2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de autonomía de Galicia.

3. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia:

títulos I a V.

4. Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común: títulos I a X.

5. Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia: títulos preliminar, I, II e III.

6. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: títulos I, II, III e VI.

7. Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público (Lei 30/2007, do 30 de outubro): título preliminar e títulos I (agás o capítulo VI) e II do libro I.

8. Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia: títulos preliminar, I, II e III.

9. Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público: títulos I a V.

10. Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia: títulos I a V.

11. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título I (capítulo V sección 1ª e capítulo VIII) e título II.

12. Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia: títulos preliminar a IV.

13. Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes: títulos preliminar e II.

14. Tratado da Unión Europea: títulos I a III.

15. Tratado de funcionamento da Unión Europea: primeira parte, segunda parte e capítulos 1 e 2 do título I da sexta parte.

– Programas específicos:

I. Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as de minas.

1. Xeoloxía e metaloxenia en Galicia. A investigación xeolóxica e mineira na rexión.

2. Minaría metálica. Minaría non metálica, minerais industriais, rochas ornamentais, areas e outros produtos de canteira.

3. Normativa mineira: antecedentes. Competencias da Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas. O Real decreto 2857/1978, do 25 de agosto, polo que se aproba o regulamento xeral para o réxime da minaría. Ámbito de aplicación e clasificación dos recursos. A Lei 54/1980, de modificación da Lei de minas, con especial atención aos recursos minerais enerxéticos. O Real decreto 107/1995, do 27 de xaneiro, polo que se fixan os criterios de valoración para configurar a sección A) da Lei de minas. Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia.

4. O réxime xurídico dos recursos da sección A), B), C) e D). Autorizacións. Permisos de exploración. Permisos de investigación. Concesións de explotación. Terreos francos e terreos rexistrables. Demasías. Condicións xerais.

5. A ocupación temporal e a expropiación forzosa de terreos necesarios para a localización dos traballos. Instalacións e servizos para a exploración, investigación, explotación ou aproveitamento dos recursos mineiros. Coutos mineiros. Establecementos de beneficio.

6. Terminación de expedientes que se tramiten para outorgamento de dereitos mineiros e cancelación de inscricións. Caducidade dos dereitos mineiros. Condicións para ser titular de dereitos mineiros. Transmisión de dereitos mineiros. Competencia administrativa e sancións.

7. Organización administrativa e competencias. A Administración da Xunta de Galicia. O Consello da Minaría de Galicia. Rexistro Mineiro de Galicia e Planificación da Minaría.

8. Seguridade mineira. Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira e o seu desenvolvemento a través de ITC: obxecto e ámbito de aplicación, competencias e responsabilidades. Disposicións xerais.

9. Seguridade mineira. Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira: labores subterráneos: instalacións, labores de acceso e de explotación, circulación e transporte. Protección contra incendios. Condicións ambientais, loita contra o po. Ventilación e desaugamento. Execución de obras subterráneas mediante técnicas mineiras: pozos, galerías e túneles. Almacenamentos subterráneos. Suspensión e abandono de labores. Proxectos. Inspección e vixilancia.

10. Seguridade mineira. Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira: traballos a ceo aberto. Proxecto. Desenvolvemento dos labores. Entulleiras. Depósitos de lodos. Deseño de proxectos. Condicións ambientais: loita contra o po, o ruído e o estrés térmico. Suspensión e abandono de labores.

11. Seguridade mineira. Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira: prospeccións e sondaxes. Actividades extractivas por sondaxes. Captación de augas minerais e termais.

12. Seguridade mineira. Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira: electricidade. Explosivos e o seu almacenamento. Voaduras especiais, proxecto. Artilleiros. Establecementos de beneficio mineiro.

13. Seguridade mineira: estatuto do mineiro. A Comisión de Seguridade Mineira. Actuacións en caso de accidentes. Estatística de accidentes.

14. Protección da saúde e seguridade dos traballadores. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención e riscos laborais, e o Real decreto 1389/1997, do 5 de setembro: normas e sinalización. Protección colectiva e individual. Plans de emerxencia.

15. Protección da saúde e seguridade dos traballadores. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención e riscos laborais, e o Real decreto 1389/1997, do 5 de setembro: concepto e definición de seguridade. Técnicas de seguridade. Acción preventiva. Investigación de accidentes como técnica preventiva. Análise e avaliación xeral do risco de accidentes.

16. Protección da saúde e seguridade dos traballadores. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención e riscos laborais, e Real decreto 1389/1997, do 5 de setembro: análise, avaliación e control de riscos específicos nas instalacións, equipamentos, manipulación, almacenamento e transporte. A xestión empresarial: planificación e organización da prevención.

17. Real decreto 1389/1997, do 5 de setembro, polo que se aproban as disposicións mínimas destinadas a protexer a saúde e a seguridade dos traballadores en actividades mineiras e adaptación das ITC do Regulamento xeral de normas básicas de seguridade mineira. Normas xerais. Obrigas do empresario. Disposicións mínimas de seguridade e saúde. Documento de seguridade e saúde. Avaliación de riscos e medidas correctoras. Controis periódicos nas medidas en materia de seguridade e saúde.

18. Real decreto 230/1998, do 16 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de explosivos. Explosivos, cartucharía e artificios pirotécnicos. Fabricación, almacenamento, subministración, circulación e transporte.

19. Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia.

20. Decreto 402/1996, do 31 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de aproveitamento de augas minero-medicinais, termais e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 116/2001, do 10 de maio, de modificación.

21. Real decreto 1798/2010, do 30 de decembro, polo que se regula a explotación e comercialización de augas minerais naturais e augas de manancial envasadas para consumo humano.

22. Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia: títulos I, II, III e V.

23. Avaliación de impacto ambiental de proxectos, Lei 21/2013, do 9 de decembro.

24. Avaliación ambiental estratéxica, Lei 21/2013, do 9 de decembro.

25. Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

26. Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia: capítulos I, II, IV e V do título III.

27. Real decreto 975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión dos residuos das industrias extractivas e de protección e rehabilitación do espazo afectado por actividades mineiras.

28. A ordenación do territorio e a minaría. Planificación. Situación actual e problemas. A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia: principios xerais, réxime urbanístico do solo. A Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia: plans e proxectos de incidencia supramunicipal.

29. Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia

30. Real decreto 1836/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba o regulamento sobre instalacións nucleares e radioactivas. A enerxía nuclear. O Consello de Seguridade Nuclear. Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa).

31. Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio.

32. Lei 3/1985, do 18 de marzo, de metroloxía.

33. Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.

34. Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.

35. Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos.

36. Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria.

37. Lei 9/2004, do 10 de agosto, de seguridade industrial de Galicia.

38. Avaliación da conformidade e marcación CE. Vixilancia do mercado. Cláusulas de salvagarda.

39. Real decreto 559/2010, do 7 de maio, polo que se aproba o Regulamento do rexistro integrado industrial. O Rexistro Industrial de Galicia.

40. A política industrial española antes e despois da crise enerxética. Principais problemas económicos e medidas adoptadas. Reconversión e reindustrialización: antecedentes doutros países e en España, lexislación xeral e principais instrumentos. A Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): antecedentes e funcións. O proceso de liberalización e privatización do sector público industrial.

41. A política industrial rexional española antes e despois da integración na CEE. Os incentivos de localización industrial. As sociedades de desenvolvemento rexional. A Lei 50/1985, de incentivos rexionais. A participación da Unión Europea na definición e execución da política de desenvolvemento rexional. A participación da comunidade autónoma nesta política.

42. Aspectos xurídicos básicos da empresa. Clases de empresas segundo a súa forma xurídica. Especial mención á sociedade anónima. O rexistro mercantil. Outros tipos de empresas. Sociedades limitadas. Empresas cooperativas.

43. Os estados financeiros da empresa. Balance. Conta de resultados. Ordenación de contas. Masas patrimoniais do activo e pasivo.

44. Análise e diagnóstico económico-financeiro. Obxectivos financeiros da empresa. Rendibilidade, liquidez e risco. Obxectivos do diagnóstico. Análise patrimonial. Esquema de orixe e aplicación de fondos.

45. Medidas da liquidez. Cash-flow e o seu financiamento. Rotación do activo circulante e os seus compoñentes. Flotación de provedores. Medidas da solvencia e a liquidez. Fondo de manobra e capital de traballo necesario.

46. Rendibilidade sobre fondos propios e rendemento sobre activo total. Descomposición da rendibilidade: marxe, rotación, apancamento financeiro. Análise de custos: fixos e variables. As relacións custo-volume-beneficio. O punto morto.

47. Planificación estratéxica e operativa. Programación e orzamentos. Modelos e instrumentos de planificación, programación e elaboración de orzamentos. Funcións directivas: planificación, organización, dirección, motivación e control.

48. Estrutura financeira da empresa. Fontes de financiamento: propias e alleas. O concepto de custo dos recursos e a súa utilización na selección de proxectos de investimentos. Fontes de financiamento máis comúns no noso sistema financeiro, inscrición, utilización, custos e mercados subministradores.

49. O plan de investimentos. Investimento inicial, custos relevantes, fluxos de custos anuais. Criterios económicos de decisión para a aceptación de proxectos de investimentos e a súa priorización.

50. O concurso. Declaración de concurso e os seus efectos sobre as empresas. A Administración concursal.

51. Sétimo programa marco de investigación e desenvolvemento tecnolóxico (7PM). Marco comunitario sobre axudas estatais de investigación, desenvolvemento e innovación para o período 2007-2013.

52. Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015.

II. Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros/as de telecomunicacións.

1. Evolución dos modelos de regulación: modelo privado versus modelo PIT. O proceso de liberalización das telecomunicacións. Fundamentos da regulación. As fases da competencia. Modelos de competencia. Tendencias da competencia e a regulación.

2. Organismos internacionais de telecomunicacións. Unión Internacional de Telecomunicacións: evolución, obxectivos e organización. Sectores: UIT-R, UIT-T e UIT-D. A reforma da ITU. Instituto Europeo de Normalización de Telecomunicación (ETSI). Outros organismos.

3. As autoridades reguladoras nacionais (ARN). Obxecto e caracterización. A Comisión Federal das Comunicacións (FCC). ARN en Europa: orixe. Oficina de Telecomunicacións do Reino Unido (Oftel). Outras ARN. A creación da Comisión do Mercado das Telecomunicacións.

4. Política de telecomunicacións da Unión Europea. Introdución. O desenvolvemento do comercio mundial das telecomunicacións. Os programas de telecomunicacións: liñas de actuación, principais directivas. Os eixes de actuación.

5. Sociedade da información na Unión Europea. Orixe. Principais actuacións estratéxicas: documentos e contidos. Principais actuacións sectoriais. Europa 2020 Axenda Dixital Europea.

6. Fontes de financiamento da UE para o desenvolvemento da sociedade da información. Os fondos comunitarios. Fondos estruturais. A sociedade da información: Feder 2014-2020. Fondo tecnolóxico. VII Programa marco de IDT. Actuacións específicas.

7. Lei xeral de telecomunicacións. Adaptación ao marco comunitario. Estrutura. Obxectivos. Contido da lei. Desenvolvemento regulamentario.

8. A protección de datos de carácter persoal. Fundamentos constitucionais. Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal: títulos IV, V e VII. Desenvolvemento lexislativo e regulamentario. Competencias.

9. Real decreto lei sobre infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT). A LXT e a ICT. Desenvolvemento regulamentario.

10. A Administración das telecomunicacións en España. Antecedentes. Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información. Entidade pública Red.es. Consello Asesor de Telecomunicacións e da Sociedade da Información. O Plan Avanza2.

11. Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia. A situación e regulación do mercado das telecomunicacións en España.

12. Explotación de redes e prestacións de servizos de comunicacións electrónicas: ámbito, condicións. Procedemento de inscrición no rexistro de operadores. Limitacións e trámites particulares. Transformación de títulos habilitantes.

13. Interconexión de redes. Disposicións de referencia. Acordos de interconexión. Cálculo de custos. Prezos de interconexión. As tarifas de interconexión en España: a OIR de Telefónica.

14. Acceso a redes. Situación e desenvolvemento en Europa. Recomendación sobre apertura do bucle de abonado. Situación en España. As redes de acceso alternativas.

15. Os servizos públicos na Lei xeral de telecomunicacións (LXT). Antecedentes. O servizo universal. Outras obrigas. Dereitos de paso.

16. Xestión do espectro radioeléctrico. Necesidade e obxectivos. Aspectos económicos. Cadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). A LXT e a xestión do espectro.

17. A regulación da numeración. Antecedentes en España. Política da Unión Europea. A LXT e a numeración. Plan nacional de numeración. Asignación e reserva de números. Procedementos: selección de operador, portabilidade. Situación actual.

18. Lei xeral de comunicación audiovisual e desenvolvemento regulamentario.

19. Os servizos públicos de comunicación audiovisual. Antecedentes. Corporación Radiotelevisión Española: organización, réxime económico e de persoal.

20. Lei dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. A CRTVG. Creación, órganos e funcionamento.

21. Tecnoloxía da TDT. Estándar DVB. Redes de frecuencia única e multifrecuencia. Regulamento da TDT.

22. Plan técnico nacional da televisión dixital terrestre.

23. Plan técnico nacional da televisión local. Rexistro de parámetros de información dos servizos de TDT.

24. Réxime xurídico da xestión do servizo público da televisión dixital en Galicia. Principios e clasificacións. Procedemento de concesións. Dereitos e obrigas dos concesionarios.

25. O desenvolvemento da TDT. Situación actual. Dividendo dixital, Televisión de proximidade. Réxime xurídico. Televisión en mobilidade. Actuacións para o seu desenvolvemento.

26. Extensión da cobertura da TDT. Universalización da TDT.

27. Servizos de comunicación audiovisual radiofónica. Características e servizos. soportados. Réxime xurídico. Plan Técnico Nacional da Radiodifusión Sonora en FM.

28. Desenvolvemento do servizo de comunicación audiovisual radiofónica en Galicia. Normativa e procedemento.

29. Servizos de radiodifusión dixital. Estándar DAB. Características e servizos soportados. Réxime xurídico. Plan técnico nacional da radiodifusión sonora dixital terreal.

30. Proxectos técnicos de radiodifusión e televisión. Normativa aplicable e recomendacións da SETSl. A protección do dominio público radioeléctrico. Servidumes aeronáuticas.

31. Desenvolvemento da sociedade da información. Lei de servizos da sociedade da información e do comercio electrónico: estrutura, obxectivos, contidos. Desenvolvemento lexislativo.

32. Sinatura electrónica. Marco legal, antecedentes e fundamentos técnicos. Entidades prestadoras. O DNI electrónico. Administración electrónica na Xunta de Galicia. Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes. Consideracións tecnolóxicas. Proxectos en Galicia. O Rexistro telemático. Aplicación da Lei de transparencia.

33. Administración electrónica. Lei de acceso dos cidadáns aos servizos públicos: estrutura, obxectivos, contidos. Consello Asesor da Administración Electrónica. Particularidades da lexislación de réxime xurídico, contratos e subvencións. Sistemas de información da Administración: información telemática. Elementos tradicionais. Portelo único. Internet. Decreto de regulación. A web da Xunta de Galicia.

34. Competencia da Comunidade Autónoma en materia de telecomunicacións e da sociedade da información. A Constitución española, a LOT e o Estatuto de autonomía de Galicia. A LXT. Departamentos da Administración autonómica con competencias en materia de tecnoloxías da información e a comunicación: estrutura, funcións e evolución. Órganos interdepartamentais. Participacións en órganos estatais.

35. Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia e regulación que a desenvolve.

36. Iniciativas do Goberno galego en relación coa sociedade da información: Axenda dixital de Galicia. Estratexia de impulso ao sector TIC.

37. Plans de extensión da banda larga. Actuacións do Estado. Iniciativas da Xunta de Galicia: Plan de banda larga. Axentes implicados, investimentos, nivel de servizo.

38. Redes de comunicacións da Xunta de Galicia. Rede de Emerxencias de Galicia. Rede de difusión e contribución da radio e televisión de Galicia. Recetga. Rede institucional de banda larga (autoestrada galega da información). Estrutura das redes. Servizos e aplicacións.

39. A rede corporativa de voz e datos da Xunta de Galicia. Infraestruturas tecnolóxicas, estrutura e extensión. Xestión da rede. Servizos corporativos.

40. O Consello Asesor das Telecomunicacións e o Audiovisual de Galicia. Aspectos legais: creación e evolución. Funcións. Composición e órganos. Funcionamento. Actividade desenvolvida.

41. A empresa Redes de Telecomunicación de Galicia (Retegal). Creación. Obxecto e fins. Órganos da sociedade e funcionamento. Adscrición de infraestruturas. Actividades realizadas.

42. O concepto de innovación e sistema de innovación. Innovación e desenvolvemento tecnolóxico en Galicia. Esforzo, converxencia e resultados de I+D. Administración autonómica e IDT.

43. Análise do sistema galego de innovación. Contorno tecnolóxico. Contorno científico. Contorno produtivo. Contorno financeiro. Debilidades e oportunidades. Infraestruturas de apoio á innovación. Obxectivos e accións.

44. Implantación das tecnoloxías da información e as comunicacións na empresa galega. A empresa e as TIC. Redes e servizos de comunicación. Informática e aplicacións. Diagnóstico en Galicia.

45. O Observatorio Galego da Sociedade da Información. Antecedentes: observatorio tecnolóxico de TIC. Obxectivos. Metodoloxía. Servizos. Resultados. Outras iniciativas de observación.

46. O sector das TIC en Galicia. Sectores de actividade. Facturación. Emprego. Liñas de axudas rexionais. Asociacionismo no sector TIC en Galicia: profesionais, empresas de servizos, operadores. Outras vías de colaboración. Plataformas tecnolóxicas.

47. Infraestruturas e operadores de rede en Galicia. Servizos ofrecidos. Situación do mercado. A industria galega de telecomunicacións. Características, segmento de mercado. Principais empresas e proxectos.

48. Consultoras, enxeñarías e programadoras. Características. Principais empresas. O sector de desenvolvemento de software: situación. Iniciativa de mellora dos procesos de desenvolvemento de software. Servizos de información empresarial.

49. Internet en Galicia. Servizos de acceso. Telebanca, teleformación, prensa dixital. Empresas do sector. Comercio electrónico: situación e experiencias institucionais e privadas. Internet Society-Capítulo de Galicia.

III. Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de arqueólogos/as.

– Primeira parte:

1. Documentos internacionais sobre o patrimonio arqueolóxico. A Unión Europea e a protección e xestión do patrimonio arqueolóxico.

2. A normativa legal do Estado español sobre o patrimonio histórico español. Antecedentes históricos e características da normativa vixente.

3. A normativa legal da Xunta de Galicia sobre o patrimonio cultural de Galicia. Antecedentes históricos e características da normativa vixente.

4. Réxime xurídico dos bens integrantes do patrimonio cultural de Galicia.

5. O patrimonio cultural e a propiedade privada: conflitos entre interese público e dereitos privados.

6. O marco lexislativo do Estado español sobre o patrimonio arqueolóxico desde 1911 ata o traspaso de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia.

7. Lexislación sobre o patrimonio arqueolóxico desenvolvida pola Comunidade Autónoma de Galicia. O decreto regulador da actividade arqueolóxica en Galicia.

8. As agresións ao patrimonio arqueolóxico. Medidas preventivas, criterios de actuación e réxime sancionador.

9. Medidas cautelares, restablecemento da legalidade e corrección de danos nas infraccións sobre o patrimonio arqueolóxico.

10. A protección penal do patrimonio histórico. A reparación do dano causado nos delitos sobre o patrimonio histórico.

11. Competencias e obrigas da Administración local na protección do patrimonio arqueolóxico.

12. O comercio de antigüidades. Problemática e normativa de aplicación.

13. A declaración de impacto ambiental e a protección do patrimonio arqueolóxico.

14. A arqueoloxía preventiva e o control de obras de promoción pública e privada.

15. O inventario, o catálogo e a declaración de ben de interese cultural do patrimonio arqueolóxico de Galicia como recursos para planificar a conservación do patrimonio arqueolóxico da comunidade autónoma.

16. Planeamento urbanístico e patrimonio cultural. Ordenanzas reguladoras, criterios e normas urbanísticas de aplicación.

17. Os plans especiais e a Lei de patrimonio cultural de Galicia como recurso de protección.

18. A problemática dos conxuntos históricos. Normativa de protección e afeccións ao patrimonio. Papel da Administración na súa conservación.

19. Os órganos consultivos en materia de patrimonio cultural e as comisións asesoras: definición, estrutura, composición, funcións e procedementos.

– Segunda parte:

1. Correntes teóricas en arqueoloxía.

2. Cronoloxía absoluta e relativa.

3. Intervencións arqueolóxicas: tipos, características e criterios.

4. Técnicas e métodos de prospección arqueolóxica.

5. Técnicas e métodos de escavación arqueolóxica.

6. Métodos e técnicas auxiliares na investigación e traballo arqueolóxico. Cartografía, topografía, fotografía, informática e debuxo, ferramentas XIS, fotogrametría e novas tecnoloxías aplicables ao traballo arqueolóxico.

7. As fichas do inventario do patrimonio arqueolóxico de Galicia: concepción, contidos e criterios de redacción.

8. A arqueoloxía urbana de Galicia. Problemática da intervención e da investigación do patrimonio arqueolóxico urbano. Rendibilización social da arqueoloxía urbana.

9. Fontes arqueolóxicas para o estudo da historia de Galicia. Tipo, características esenciais e limitacións.

10. A ocupación do territorio na prehistoria de Galicia.

11. A ocupación do territorio durante a Idade do Ferro e época galaico-romana.

12. A ocupación do territorio da Idade Media á actualidade.

13. Arqueoloxía subacuática en Galicia.

– Terceira parte:

1. A concepción do patrimonio arqueolóxico. Xestión e investigación.

2. Redacción de informes e memorias derivadas de intervencións arqueolóxicas: contido e documentación mínimos.

3. O control e inspección das intervencións en bens integrantes do patrimonio cultural e comprobación do cumprimento de ditames, normas e resolucións emanados da consellería competente en materia de patrimonio cultural.

4. A xestión do patrimonio arqueolóxico en Galicia no marco da Administración: organización e infraestruturas; evolución e situación actual.

5. Xestión da Administración para a difusión do patrimonio arqueolóxico entre o público en xeral. A súa vertente pedagóxica.

6. Concepto de alteración e deterioración nos bens arqueolóxicos. Formas, axentes e procesos de alteración.

7. Conservación e restauración de materiais arqueolóxicos. Criterios e propostas para a consolidación e rehabilitación de restos arqueolóxicos en Galicia.

8. A difusión social, rendibilización sociocultural e a posta en valor do patrimonio arqueolóxico.

9. Educación e patrimonio arqueolóxico. Estratexias de actuación.

10. O tratamento museístico do patrimonio arqueolóxico.

11. O elemento arqueolóxico como obxecto musealizable e a súa incidencia na protección, conservación e difusión do patrimonio arqueolóxico.

12. Ciencias aplicadas ao estudo dos restos humanos, do ambiente e da terra aplicadas á arqueoloxía.

IV. Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de bibliotecas.

– Primeira parte:

• Historia do libro e das bibliotecas:

1. O libro e as bibliotecas antes da imprenta.

2. O nacemento da imprenta no século XV, os incunables. A imprenta no século XVI. A imprenta en España nos séculos XV e XVI, especial referencia a Galicia. As bibliotecas nos séculos XV e XVI.

3. O libro e as bibliotecas nos séculos XVII e XVIII. A imprenta en España, especial referencia a Galicia.

4. O libro e a edición no século XIX. O libro en España, especial referencia a Galicia.

5. A industria do libro no século XX: editores, distribuidores e libreiros. Perspectivas da edición no século XXI. Análise da situación en España, especial referencia a Galicia.

6. A edición electrónica. Dispositivos de lectura, características e evolución. O libro electrónico en bibliotecas, modelos e xestión. Aplicacións na biblioteca pública.

7. As bibliotecas nos séculos XIX e XX. O desenvolvemento da lectura pública.

8. Historia das publicacións periódicas, especial referencia á prensa. As revistas dixitais.

9. A banda deseñada: orixes e traxectoria histórica. A banda deseñada galega.

10. A ilustración do libro: panorama histórico xeral, sistemas e técnicas.

11. A encadernación: panorama histórico xeral, técnicas e estilos decorativos.

• Bibliografía:

12. Definición e obxectivos da bibliografía. Teoría e técnica. Evolución histórica da bibliografía.

13. Estado actual da bibliografía. Impacto das tecnoloxías da información e a comunicación. Tendencias na industria e no mercado da información. Grosistas e grandes subministradores de información referencial.

14. A normalización da identificación bibliográfica. O ISBN, o ISSN e outros códigos internacionais. Identificadores permanentes: DOI, RDF.

15. As bibliografías nacionais. Influencia das novas tecnoloxías. A situación en España.

16. Fontes de información sobre publicacións periódicas, publicacións oficiais.

17. Fontes de información sobre recursos electrónicos e materiais especiais.

18. Obras de referencia e bibliografía sobre o libro infantil.

19. Fontes de información especializadas: principais repertorios electrónicos.

20. Fontes de información para o estudo da cultura galega.

• Xestión, planificación, organización e lexislación aplicada ás bibliotecas:

21. Planificación estratéxica e xestión por obxectivos dos servizos bibliotecarios.

22. Sistemas de xestión de calidade. Normalización e certificación. Modelos de acreditación de calidade.

23. Avaliación de procesos e servizos bibliotecarios. Principais indicadores para a medición dos servizos. Estatísticas de bibliotecas. Normas ISO.

24. Xestión de recursos humanos nas bibliotecas. A xestión por competencias. Liderado. Traballo en equipo. A xestión do cambio.

25. O perfil profesional do bibliotecario. Evolución, retos e oportunidades. Formación. Competencias.

26. Marketing e difusión de servizos bibliotecarios.

27. Organización bibliotecaria española. Normativa sobre o libro, a lectura e as bibliotecas.

28. Organización bibliotecaria galega. Normativa galega sobre o libro, a lectura e as bibliotecas.

29. A cooperación bibliotecaria. Sistemas, redes e consorcios. Situación en España e Galicia. A cooperación internacional.

30. A Unión Europea. Institucións e programas de apoio ás bibliotecas. As competencias normativas europeas en política de información e bibliotecas.

31. Organizacións bibliotecarias internacionais relacionadas coas bibliotecas: Unesco, IFLA, ISO, etc.

32. O patrimonio bibliográfico: normativa reguladora en España e Galicia.

33. A valoración cultural e a taxación de documentos: criterios e fontes. Órganos de valoración estatais e autonómicos.

34. O depósito legal. Normativa estatal e galega.

35. A propiedade intelectual. Marco legal en España. As entidades de xestión dos dereitos de autor. Repercusións nas bibliotecas.

36. O movemento do acceso aberto. As licenzas libres. Obras orfas. Fomento do dominio público. Declaracións e tratados internacionais.

– Segunda parte:

• Biblioteconomía:

1. Concepto e función dos servizos bibliotecarios. Tipos de bibliotecas. Perspectivas de futuro.

2. As bibliotecas nacionais. Concepto, funcións e servizos. Proxectos e cooperación. Situación en España. A Biblioteca de Galicia.

3. As bibliotecas públicas. Concepto, funcións e servizos. Tendencias actuais. Situación en España. Especial referencia a Galicia.

4. As bibliotecas escolares. Concepto, funcións e servizos. Situación en España. Especial referencia a Galicia.

5. As bibliotecas universitarias. Concepto, funcións e servizos. Os CRAI. REBIUN. As bibliotecas universitarias en Galicia.

6. As bibliotecas especializadas. As bibliotecas especiais. Concepto, funcións e servizos. Situación en España. Especial referencia a Galicia.

7. As bibliotecas dixitais e virtuais: concepto. Proxectos locais, nacionais e internacionais. A biblioteca dixital de Galicia: Galiciana.

8. Espazos e equipamento nas bibliotecas. Planificación de edificios e organización espacial. Especial referencia ás bibliotecas públicas.

9. Preservación da colección nas bibliotecas. Política de preservación documental. Causas e factores de degradación. Métodos preventivos de conservación. A restauración.

10. A preservación de materiais dixitais.

11. Dixitalización de documentos: técnicas e procedementos. Deseño de proxectos de dixitalización de documentos.

12. Formación da colección: selección e adquisición.

13. Desenvolvemento e xestión da colección. O expurgo. Avaliación da colección.

14. Proceso técnico da colección. Os catálogos nas bibliotecas: concepto e clases. Os catálogos colectivos.

15. O OPAC: deseños, prestacións e accesos. Recomendacións internacionais.

16. Normalización no almacenamento, difusión e intercambio da información bibliográfica: evolución e situación actual. FRBR, ISBD, regras de catalogación españolas e RDA.

17. Formatos para o tratamento da información bibliográfica nun contorno electrónico: os formatos MARC. O MARC 21. As linguaxes de marcación aplicadas aos rexistros bibliográficos.

18. Normas para bibliotecas dixitais: esquemas de metadatos.

19. Concepto de documento e tipoloxía documental.

20. Análise documental e linguaxes documentais. A clasificación: concepto e principais sistemas. A CDU.

21. A indización. Encabezamentos de materias

22. A indización. Thesaurus e descritores. Novas tendencias, especial referencia a SKOS. O resumo.

23. Control e xestión de autoridades. Análise da estrutura da información nos rexistros de autoridade e puntos de acceso. Directrices internacionais, especial referencia a FRAD e MARC 21 de autoridades. Programas de control de autoridades.

24. Os sistemas integrados de xestión de bibliotecas.

25. Os portais de acceso e os xestores de recursos. Estado actual e tendencias de futuro.

26. A biblioteca 2.0. Aplicación da web social nas bibliotecas públicas: servizos, tecnoloxías, técnicas e ferramentas. Planificación, deseño e administración dun sistema de web social nun contorno de servizos de información dixital.

27. Tendencias de futuro da web social: datos abertos enlazados. Iniciativas relacionadas con bibliotecas.

28. A web semántica. Recomendacións do W3C. Aplicacións en bibliotecas

29. A hemeroteca. Características, función e tratamento das publicacións periódicas. Xestión dos fondos e localizacións.

30. Servizos aos usuarios. O acceso aos fondos e a subministración de documentos: consulta, préstamo individual e colectivo.

31. O préstamo interbibliotecario. Normas ISO.

32. Os servizos virtuais da biblioteca. Desenvolvemento e mantemento.

33. O servizo de información bibliográfica. Planificación e avaliación do servizo. O persoal. O proceso de referencia. A recuperación da información. Produtos informativos. O servizo de referencia dixital.

34. Protocolos de recuperación e recolección de datos. Busca en bases de datos e Internet.

35. A área infantil e a xuvenil na biblioteca pública: recursos, espazos, servizos e actividades.

36. As bibliotecas públicas como institucións da memoria local. A colección, o desenvolvemento de servizos, as novas tecnoloxías e as alianzas estratéxicas.

37. A extensión bibliotecaria.

38. A biblioteca pública para todos: achegar a biblioteca a colectivos específicos: terceira idade, discapacitados, inmigrantes, minorías, etc.

39. A animación á lectura: conceptos e características. Planificación de programas. Actividades. A promoción da lectura dixital na biblioteca pública.

40. A biblioteca pública como espazo cultural. Cooperación con outras entidades e colectivos.

41. Os usuarios das bibliotecas públicas: tipoloxía e necesidades. A formación de usuarios na biblioteca pública.

42. A alfabetización informacional.

43. Formas de participación dos usuarios nas bibliotecas. Novas vías de financiamento das bibliotecas.

44. Presenza da biblioteca pública na sociedade. Relacións cos colectivos sociais e a comunidade educativa.

V. Corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade de arquivos.

– Primeira parte:

• Historia das institucións e fontes:

1. Monarquía e Estado na Idade Media.

2. A creación do Estado moderno. A Administración e o réxime polisinodal: consellos, xuntas, secretarías.

3. A facenda pública e o sistema fiscal na Idade Media e no Antigo Réxime.

4. A Administración de xustiza na Idade Media e no Antigo Réxime.

5. A Administración territorial na Idade Media e no Antigo Réxime.

6. A Xunta do Reino de Galicia. Fontes documentais e bibliografía para o seu estudo.

7. A Administración central na Idade Contemporánea.

8. A Administración territorial na Idade Contemporánea. Especial referencia a Galicia.

9. A facenda pública e o sistema fiscal na Idade Contemporánea. Os procesos desamortizadores en España.

10. A Administración de xustiza na Idade Contemporánea. Especial referencia a Galicia.

11. A Administración autonómica galega. Evolución estrutural e funcional: as consellerías e a Administración periférica. A Administración institucional e corporativa.

12. As Cortes desde a Idade Media á actualidade.

13. As administracións locais na Idade Media e no Antigo Réxime. Especial referencia a Galicia.

14. As administracións locais na Idade Contemporánea. Especial referencia a Galicia.

15. A institución notarial e rexistral. Evolución histórica.

16. A organización da Igrexa católica en España. As ordes relixiosas. Especial referencia a Galicia.

17. As ordes militares. Especial referencia a Galicia.

18. A Inquisición española. Especial referencia a Galicia.

19. As institucións de beneficencia en España. Especial referencia a Galicia.

20. O ensino en España e a súa estrutura institucional desde a Idade Media ata a actualidade. A Universidade de Santiago de Compostela. As universidades da Coruña e de Vigo.

21. A Administración das Indias. A participación de Galicia na apertura do comercio indiano.

22. O Exército e a Mariña desde a Idade Media ata a actualidade. A organización territorial do Exército e da Mariña en Galicia desde a Idade Moderna ata a actualidade.

23. Os partidos políticos e as organizacións sindicais, séculos XIX e XX. Os partidos políticos e as organizacións sindicais en Galicia.

24. O constitucionalismo en España.

25. Fontes documentais e bibliografía para o estudo da chancelaría da coroa de Castela.

26. Fontes documentais e bibliografía para o estudo da Administración central. Do século XVI ao XX.

27. Fontes documentais e bibliografía para o estudo da Administración de xustiza e da institución notarial e rexistral. Da Idade Media ao século XX. O caso galego.

28. Fontes documentais e bibliografía para o estudo do Exército e a Mariña. Do século XVI ao XX.

29. Fontes documentais e bibliografía para o estudo das Cortes.

30. Fontes documentais e bibliografía para o estudo das administracións territoriais e locais. Especial referencia a Galicia.

31. Fontes documentais e bibliografía para o estudo das institucións de ensino. Especial referencia a Galicia.

32. Fontes documentais e bibliografía para o estudo da acción de España no exterior e da emigración. Especial referencia ao caso galego.

33. Fontes documentais e bibliografía para o estudo das institucións eclesiásticas. Especial referencia a Galicia.

34. Fontes documentais e bibliografía para o estudo da nobreza e a fidalguía en Galicia desde a Idade Media ata o século XX.

35. Fontes da Administración de Facenda.

– Segunda parte:

• Arquivística:

1. Concepto de arquivística: definición e ámbito. Principios.

2. Historia da arquivística e dos arquivos. Organismos internacionais en materia de arquivos.

3. Ciencias e disciplinas auxiliares da arquivística: paleografía, diplomática, cronoloxía, historia, dereito, lingüística. Tecnoloxías da información.

4. A profesión de arquiveiro. Evolución. Formación na actualidade e código deontolóxico.

5. Os sistemas de escritura de documentos do século IX ao XIV.

6. Os sistemas de escritura de documentos do século XV ao XVIII.

7. A diplomática española das idades Media e Moderna: principais tipos documentais.

8. A produción documental das administracións públicas. Tipoloxía dos documentos administrativos. Documentos administrativos de decisión, de transmisión e xuízo e de constancia.

9. O documento de arquivo. Definición. Caracteres. Valores. As agrupacións documentais. A formación do expediente.

10. Concepto de arquivo. Definición. Función. Tipos.

11. A xestión documental. Concepto e modelos. A xestión do documento electrónico. Metadatos e repositorios dixitais. A xestión documental na Xunta de Galicia.

12. A normalización da xestión documental. Normas técnicas internacionais e españolas e modelos de requisitos para a xestión de documentos.

13. A planificación estratéxica nun arquivo. Programación e xestión. Indicadores.

14. Formas ordinarias e extraordinarias de ingreso e saída de documentos. As transferencias. O préstamo de documentos.

15. A identificación. Órganos produtores. Competencias e funcións. Tipos e series documentais.

16. A clasificación. Definición e principios. Elementos e sistemas de clasificación. O cadro de clasificación. A codificación.

17. A ordenación. Definición e niveis de aplicación. Características dun sistema de ordenación. Labores relacionadas coa ordenación. A instalación.

18. Valoración, selección e eliminación de documentos. Criterios de valoración e selección.

19. A descrición arquivística. Instrumentos resultantes. Control de linguaxe: índices e tesauros.

20. A normalización da descrición: normas, modelos e formatos de intercambio.

21. O edificio de arquivo. Áreas e circuítos. Instalacións, equipamento e mobiliario.

22. Conservación de documentos. Causas e factores de degradación. A conservación preventiva. A conservación de materiais especiais. Plans de xestión de catástrofes.

23. A restauración. Concepto, obxecto e proceso. O taller de restauración.

24. O acceso aos documentos e aos arquivos. Dereito á intimidade e dereito á protección dos datos persoais. Aspectos legais.

25. Sistemas de reprodución de documentos en arquivos.

26. A dixitalización de documentos. Elementos dun programa de dixitalización de documentos. Pautas e normas. Proxectos nacionais e internacionais.

27. Os arquivos como sistemas de información. Os sistemas integrados de informatización de arquivos. Sistemas de información arquivística na internet. A web semántica.

28. A acción e dinamización cultural nos arquivos. A web social.

29. A valoración cultural e a taxación de documentos: criterios e fontes. Órganos de valoración. O Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia.

30. A calidade nos arquivos. A certificación. Cartas de servizos.

31. Lexislación en materia de arquivos. A Lei de patrimonio histórico español. Desenvolvemento normativo.

32. Lexislación en materia de arquivos de Galicia. A Lei de patrimonio cultural de Galicia. O Decreto 307/1989, do 23 de novembro. Outras normas en materia de arquivos.

33. A Administración española de arquivos. Evolución da organización arquivística en España desde o século XIX á actualidade.

34. O sistema español de arquivos. Os arquivos de titularidade estatal.

35. O sistema de arquivos de Defensa.

36. O sistema de arquivos xudiciais.

37. Os arquivos dos órganos lexislativos do Estado e das comunidades autónomas.

38. Os arquivos da Administración local. Especial referencia a Galicia.

39. Os arquivos universitarios. Especial referencia a Galicia

40. Os arquivos de organizacións políticas e sindicais. Especial referencia a Galicia.

41. Os arquivos da Igrexa católica. Especial referencia a Galicia.

42. Os arquivos familiares. Os arquivos de empresa. Especial referencia a Galicia.

43. O sistema galego de arquivos. Os arquivos da Xunta de Galicia. Os arquivos dos órganos estatutarios de Galicia.

44. O Arquivo do Reino de Galicia e os arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra.

ANEXO IV

..........., con domicilio en ..., con DNI/pasaporte ..., declara baixo xuramento ou promete, para os efectos de ser nomeado/a funcionario/a do corpo facultativo superior da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de ..., que non se atopa inhabilitado/a ou en situación equivalente nin foi sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no Estado de ..., nos mesmos termos, o acceso ao emprego público.

En (país e localidade) ..., ... de ... de 2014