Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 104 Martes, 3 de xuño de 2014 Páx. 25063

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e a facer pública a composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo).

En cumprimento do sinalado na Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG do 26 de marzo) pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Nomear os tribunais que figuran no anexo I, ante os que deberán actuar as/os aspirantes admitidas/os á realización da proba do proceso selectivo.

Os tribunais constituiranse dentro do prazo máximo de 15 días, contados desde a publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e darán conta de forma inmediata da súa constitución á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos.

As/os presidentas ou presidentes tomarán as medidas necesarias para a constitución dos tribunais no prazo indicado.

Segundo. No DOG publicaranse as resolucións das/dos presidentas/presidentes dos tribunais polas que se citan as/os opositoras/es para o acto de presentación e a primeira parte da proba prevista na base décima da convocatoria. Non será obrigatoria a publicación dos sucesivos anuncios de realización das restantes partes da proba no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, estes anuncios deberán facerse públicos polo tribunal nos locais en que se realicen as probas e na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no enderezo http://www.edu.xunta.es/oposicions, con 24 horas, como mínimo, de antelación.

Terceiro. A orde de actuación dos aspirantes iniciarase alfabeticamente por aqueles que teñan como inicial do primeiro apelido a letra B, conforme o sorteo realizado pola Consellería de Facenda no ano 2014 (DOG do 10 de febreiro). Os tribunais que non conten con aspirantes cuxo apelido empece pola letra indicada iniciarán a orde de actuación coa letra ou letras seguintes.

Cuarto. Cando se dea o caso de imposibilidade material para poder efectuar nun só local e a unha mesma hora algunha das probas simultáneas deste proceso selectivo, debido ao elevado número de aspirantes que deban actuar, poderán efectuarse por grupos en locais distintos, ben que deberán ter lugar á mesma hora e día sinalados para o efecto.

Quinto. Quedan autorizadas as comisións de servizos dos membros do tribunal que necesiten desprazarse para o exercicio de tal función, e terán dereito a percibir as axudas e gastos de viaxes de acordo coa lexislación vixente. Os medios de locomoción usados serán calquera dos previstos no Decreto 144/2001, do 7 de xuño (Diario Oficial de Galicia do 25 de xuño), modificado polo Decreto 144/2008, do 26 de xuño (Diario Oficial de Galicia do 18 de xullo) que foi modificado polo Decreto 96/2011, do 5 de maio (Diario Oficial de Galicia do 30 de maio) e corrección de erros no Diario Oficial de Galicia do 1 de xuño, e a Resolución do 20 de xuño de 2008 (Diario Oficial de Galicia do 17 de xullo).

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Posto

NIF

Nome

590005-Xeografía e Historia

Tribunal 1 - Titulares

Presidente/a

33851151G

Naveira Zapata, Raimundo José

Vogal 1

33805822P

Ferreiro Parga, Francisco

Vogal 2

33808857F

López Vázquez, Otilia

Vogal 3

11904943M

Negro Varela, José Ramón

Vogal 4

34727823P

Penín Hermida, María Loreto

Tribunal 1 - Suplentes

Presidente/a

76796063Y

Fentanes Rodríguez, Gerardo José

Vogal 1

33849649C

Rodríguez González, Alfonso

Vogal 2

34263810C

Mazorra Rodríguez, Verónica

Vogal 3

32441932H

Giadás Álvarez, Luis Antonio

Vogal 4

53303246X

Fernández Piñeiro, Estefanía

Tribunal 2 - Titulares

Presidente/a

01818589W

Ogando Díaz, Cristina

Vogal 1

32787814A

Lojo Piñeiro, Fernando

Vogal 2

32751297X

Rodríguez Eirís, Emilia

Vogal 3

33815201A

Fraga Rey, Manuel

Vogal 4

34951568D

Carrera Fortes, Ana María

Tribunal 2 - Suplentes

Presidente/a

35298533L

Montejano Rivas, Juan Carlos

Vogal 1

35252012G

Morgade Martínez, Xosé Carlos

Vogal 2

78738905S

Graña Currás, Sonia

Vogal 3

44808091C

Pena Barreiro, Afonso

Vogal 4

33218196D

Mecías Táboas, María del Carmen

Tribunal 3 - Titulares

Presidente/a

34936876Z

Dapena Castro, Francisco Javier

Vogal 1

71864131X

Fernández Pérez, Carlos

Vogal 2

34956506W

Cid Galante, Rosa María

Vogal 3

17854557W

Barrera Beitia, Enrique

Vogal 4

32838720X

Valiela Pérez, María Isabel

Tribunal 3 - Suplentes

Presidente/a

44076990C

Escudero Álvarez, María Gloria

Vogal 1

36005257E

López Pazos, Celso José

Vogal 2

35282686L

Villanueva Iglesias, Carmen

Vogal 3

34251516P

Pavón López, José Ramón

Vogal 4

33225869T

Argibay Lorenzo, María del Carmen

Tribunal 4 - Titulares

Presidente/a

35320529G

González Pérez, Cristina

Vogal 1

36119715D

Pérez de Mendiguren Martínez, Marcos Javier

Vogal 2

32616948G

Maceira Lamas, Teresa

Vogal 3

77594638K

Orol Hermida, Xosé Antón

Vogal 4

34249448X

Bermúdez González, Pilar

Tribunal 4 - Suplentes

Presidente/a

35252349L

Solano Sabell, María de la Concepción

Vogal 1

32765806Y

Ríos Camacho, Xosé Carlos

Vogal 2

44458960Y

Castro Toral, Patricia

Vogal 3

32643937Z

Fernández Fernández, Juan Luis

Vogal 4

33285552K

Porral Vicente, Susana

Tribunal 5 - Titulares

Presidente/a

36093100M

Areal Alonso, Pedro Alberto

Vogal 1

36030020Z

Domínguez Cabaleiro, José Mario

Vogal 2

36049042S

García Vázquez, María Lourdes

Vogal 3

44837263M

Loimil González, David

Vogal 4

34911559C

Montero Pérez, Olga

Tribunal 5 - Suplentes

Presidente/a

36091128B

Pascual Hermida, Gustavo

Vogal 1

34972747M

Soutelo Vázquez, Raúl

Vogal 2

35234281Y

Martínez Marín, María de los Ángeles

Vogal 3

76413381K

Lorenzo Fernández, Anselmo

Vogal 4

35980334P

Amado Laschutza, María de los Ángeles

Tribunal 6 - Titulares

Presidente/a

34942908C

González Iglesias, Josefa

Vogal 1

33819120N

Parga Núñez, Manuel

Vogal 2

32440894S

López Sabio, María Teresa

Vogal 3

34975624F

Grande Rodríguez, Manuel

Vogal 4

71502247P

Montiel Reyero, Carolina

Tribunal 6 - Suplentes

Presidente/a

34872263P

García Brea, Mercedes

Vogal 1

76518560K

Freire Lestón, Xosé Vicenzo

Vogal 2

33314163C

Fernández González, María de la Paz

Vogal 3

32767003F

Bermello García, Xesús Antón

Vogal 4

36027210X

Alonso Garcés, Nuria

590006-Matemáticas

Tribunal 1 - Titulares

Presidente/a

33802676J

Díaz y Leyes, José Luis

Vogal 1

44451345G

Ferreño Coello, María José

Vogal 2

35243084T

Vidal Meijón, Rafael

Vogal 3

52450734Q

Bretal Laranga, Josefa Rosario

Vogal 4

33226771M

Rama López, José Antonio

Tribunal 1 - Suplentes

Presidente/a

34259698W

Macía Baldonedo, Mª José

Vogal 1

35298365N

Pampín González, María Luisa

Vogal 2

44821619R

Pazos Presas, Ángel Luis

Vogal 3

33850516J

Vázquez Rodríguez, María Matilde

Vogal 4

33334314T

Gómez Fernández, José Luis

Tribunal 2 - Titulares

Presidente

35249547T

Sexto Pérez, José Manuel

Vogal 1

33856717G

Besteiro Álvarez, María Jesús

Vogal 2

33303011T

Sampayo Ruiz, Marcelino

Vogal 3

33854092R

Rodríguez Amado, Eva

Vogal 4

32450821Y

Centeno Domínguez, Francisco Manuel

Tribunal 2 - Suplentes

Presidente/a

33298501K

Castellano Méndez, Valentín Tomás

Vogal 1

35313019S

Alfonsín Galiñanes, Beatriz

Vogal 2

73241894G

Blanco Chapela, Daniel

Vogal 3

34993662J

González Regal, Lucía

Vogal 4

78785028T

Gestoso Ferreiro, Santiago José

Tribunal 3 - Titulares

Presidente/a

35766643X

Vázquez López, José Manuel

Vogal 1

34900032Q

De Ulloa Fernández de San, María de la Concepción

Vogal 2

52453018T

Chouza Noal, Juan José

Vogal 3

34996287Q

Rodríguez Ferro, Inmaculada

Vogal 4

35313483L

Pazos Pereira, Verísimo Fernando

Tribunal 3 - Suplentes

Presidente/a

34603065W

Ribao Docampo, Vicente

Vogal 1

44812530C

Fernández Peña, Carolina

Vogal 2

76865950L

Rey Roca, Ángel Manuel

Vogal 3

33313592R

Rodríguez Parcero, Cristina

Vogal 4

32639424D

Serantes Pazos, Francisco Manuel

590008-Bioloxía e Xeoloxía

Tribunal 1 - Titulares

Presidente/a

32421715H

Estrada Arias, Berta María

Vogal 1

33229359V

Vilas Iglesias, María Eva

Vogal 2

34598441R

Álvarez Barbeito, José Antonio

Vogal 3

33812843Z

Cienfuegos López, Josefina Elvira

Vogal 4

36089846V

Pérez González, Luis Miguel

Tribunal 1 - Suplentes

Presidente/a

76350690M

Facal Martínez, Josefa

Vogal 1

44459140W

Lobelle Míguez, Beatriz

Vogal 2

10035888E

Fernández Díaz, J. Daniel

Vogal 3

10032904M

García García, María Milagros

Vogal 4

76866988E

Outón Martínez, David

Tribunal 2 - Titulares

Presidente/a

33310320H

Rivera García, Antonio

Vogal 1

33849613F

López Jáñez, Margarita

Vogal 2

76350065R

Vila Pombo, Laureano Manuel

Vogal 3

32752198Z

Otero Abrodos, María Adela

Vogal 4

34248939F

Espinosa Sánchez, José

Tribunal 2 - Suplentes

Presidente/a

32605009W

Lamas Seco, Andrés

Vogal 1

44817868E

Baños Iglesias, Raquel

Vogal 2

10887099A

Alonso Monte, Gonzalo

Vogal 3

76347390V

Varela Barreiro, Mercedes

Vogal 4

52500006E

Fernández Rey, Carlos

Tribunal 3 - Titulares

Presidente/a

33219336E

Rodríguez Ruibal, María Mercedes

Vogal 1

33218602R

Rodríguez-Moldes Vázquez, María José

Vogal 2

34892877Z

Orosa García, Miguel

Vogal 3

33822351T

Lence Cortiñas, María Jesús

Vogal 4

09251614W

Núñez Ferreiro, Pedro Luis

Tribunal 3 - Suplentes

Presidente/a

32415835A

García Álvarez, Óscar Luis

Vogal 1

34915960M

García Pereira, Francisca

Vogal 2

47355493B

Rodríguez Silva, Pablo

Vogal 3

36011426G

Tizón Estévez, María Carmen Amalia

Vogal 4

33290595G

Gigirey Suárez, Antonio

Tribunal 4 - Titulares

Presidente/a

35431473L

Samartín Bienzobas, Luis Alberto

Vogal 1

34606577H

Camba Sánchez, María Teresa

Vogal 2

36085752V

Blanco Lobato, Pablo

Vogal 3

34903914B

Nespereira Fernández, Milagros

Vogal 4

34915794T

Caride Ogando, Ramón

Tribunal 4 - Suplentes

Presidente/a

32421561W

Armas Blanco, María

Vogal 1

50089486V

Rivera López, M. Elena

Vogal 2

44843631W

Guitián Astray, Luis

Vogal 3

32672888P

Hermida Mera, María Paula

Vogal 4

35244139C

Astor Camino, Julio Juan

590011-Inglés

Tribunal 1 - Titulares

Presidente/a

35259491P

Aramburu Núñez, María Ángeles

Vogal 1

35463050V

Daporta Santiago, María Rosa

Vogal 2

34259896Q

González Colmenero, Manuel

Vogal 3

35307535M

Vázquez Castelo, Susana

Vogal 4

10077991N

Vilor Alonso, José Carlos

Tribunal 1 - Suplentes

Presidente/a

42177320N

Lorenzo Prozzo, Gustavo

Vogal 1

33273749V

Cabezas Amigo, Rita

Vogal 2

34934705M

Caride Ogando, Manuel

Vogal 3

36079695D

Martínez García, María

Vogal 4

11690861F

Pinilla Sánchez, Eloy

Tribunal 2 - Titulares

Presidente/a

32776150T

Caamaño Sendón, Ana Isabel

Vogal 1

35293934C

Núñez Desiré, María Jesús

Vogal 2

32760820B

Pérez Rodríguez, Francisco José

Vogal 3

34891463A

Gondell Delgado, Eva María

Vogal 4

32788071F

Vázquez Vázquez, José Manuel

Tribunal 2 - Suplentes

Presidente/a

76816760A

Fernández Padín, Marta

Vogal 1

12739959Y

Lago Moratinos, María Milagros

Vogal 2

32646610L

Polo Ricoy, Francisco Javier

Vogal 3

35554582D

Riesco Prieto, María Luisa

Vogal 4

76517460W

Blanco Barreiro, Agustín Ángel

Tribunal 3 - Titulares

Presidente/a

33261020F

Sánchez Barreiro, Ana María

Vogal 1

33820630G

Pardo Penado, Mercedes

Vogal 2

36048351Z

Troncoso Suárez, David

Vogal 3

13299513Q

Oulego Prado, Ana Isabel

Vogal 4

33216898E

Segade Gómez, Andrés

Tribunal 3 - Suplentes

Presidente/a

36053406D

Comesaña García, Teresa de Jesús

Vogal 1

09712516F

Álvarez Álvarez, María del Mar

Vogal 2

33221625B

Pérez-Schofield Lorenzo, Francisco Javier

Vogal 3

32774768K

García Martínez, María Elena

Vogal 4

32815940T

Otero Varela, Benito

Tribunal 4 - Titulares

Presidente/a

32421264G

Robelo Pardo, María José Carmen

Vogal 1

52937144E

Triñanes López, María Luisa

Vogal 2

32665028Z

Rodis Martínez, Manuel

Vogal 3

32766833K

Rodríguez Pardo, Lourdes

Vogal 4

35259581Y

Caballero Javierre, Antonio

Tribunal 4 - Suplentes

Presidente/a

35289368P

Suárez Calvo, María Gloria

Vogal 1

32451618K

Mesejo Nogueira, Eva María

Vogal 2

34942142J

Pérez Lorenzo, Emilio

Vogal 3

34968111S

Pascual Rubín, Mercedes

Vogal 4

76517198Q

Barreiro Blanco, Matías

590101-Administración de Empresas

Tribunal 1 - Titulares

Presidente/a

Vázquez Fernández, José Luis

Vogal 1

32772284K

Folgar Fraga, Miguel Ángel

Vogal 2

32635792B

Ferreira Filgueiras, María José

Vogal 3

33260918C

López Fariña, Luis Miguel

Vogal 4

33308279R

García Soengas, María Pilar

Tribunal 1 - Suplentes

Presidente/a

36040761Z

Amoedo Barciela, Elisa Isabel

Vogal 1

34253071E

Blanco Cid, José Felipe

Vogal 2

32448574J

Rodríguez Rodríguez, María del Rosario

Vogal 3

33229949D

Domínguez Riveiro, Perfecto

Vogal 4

10885539F

Pena Paz, Carmen María

Tribunal 2 - Titulares

Presidente/a

32364309C

Perujo de Llano, Félix Santiago

Vogal 1

34911041P

Rodríguez García, Ricardo

Vogal 2

33289892Z

Parapar López, Raquel

Vogal 3

76558489E

Pérez Cancio, J. Fernando

Vogal 4

33784382G

Iglesias Balasch, Concepción

Tribunal 2 - Suplentes

Presidente/a

32603701M

Martínez Vilar, María Sacramento

Vogal 1

33843713H

López Rábade, Álvaro Alfonso

Vogal 2

34722444B

Cid Sánchez, María de los Ángeles

Vogal 3

32417000H

Fernández Leal, José Luis

Vogal 4

33258468P

Casal Devesa, Margarita