Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 108 Luns, 9 de xuño de 2014 Páx. 25961

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

ORDE do 27 de maio de 2014 pola que se adxudica destino definitivo aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de auxiliar de informática, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2008.

Unha vez realizado o acto de elección de destino definitivo previsto na Orde do 28 de abril de 2014 (DOG número 88, do 9 de maio) ao cal foron convocados os/as funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de auxiliar de informática, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicar con carácter definitivo os postos que figuran no anexo desta orde aos/ás funcionarios/as que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Xunta de Galicia, subgrupo C1, escala técnica de auxiliar de informática, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2008 (DOG número 234, do 2 de decembro), de acordo coa elección realizada no acto público que tivo lugar o día 12 de maio de 2014.

Segundo. De conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, modificado polo Decreto 166/2013, do 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción interna, o prazo da toma de posesión comezará a contar a partir do día seguinte ao do cesamento e será de tres (3) días hábiles se non implica cambio de residencia, ou de sete (7) días hábiles se comporta cambio de residencia.

O cesamento deberá efectuarse o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Se a adxudicación comporta o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será de vinte días hábiles e deberá computarse desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante a conselleira de Facenda no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde esa mesma data ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme o disposto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 27 de maio de 2014

Elena Muñoz Fonteriz
Conselleira de Facenda

Anexo
Promoción interna

Núm.

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Grupo

Centro de destino

Centro directivo

Concello

1

76365531B

Del Río Iglesias, Juan Isidro

40

MAK010000015770135

MA

Programador/a

20

C1

D. X. da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística/Dirección

Santiago de Compostela

Acceso libre

Núm.

DNI

Apelidos e nome

Posto elixido

Código do posto

Cons.

Denominación

Nivel

Grupo

Centro de destino

Centro directivo

Concello

1

32768297J

Serra Naya, José Manuel

12

MRC991010115001005

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

2

44471644V

Martínez Penedo, José María

16

MRC991010132001008

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

3

33311180G

Fernández López, Antonio Manuel

43

MAS991000027001035

MA

Xefatura negociado informática

18

C1

Área Provincial de Lugo

IGVS/áreas provinciais

Lugo

4

36113599B

Sánchez Fábregas, Daniel

24

TRC020000615770020

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

S. X. de Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

5

46898387F

Fariña García, Manoel Alexandre

32

TRC991000015001501

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

6

34951923L

López Penabade, Miguel Ángel

Excedencia voluntaria por prestar servizos no sector público

7

33851673C

Vázquez Rodríguez, José Vicente

36

FCA010000115770043

FC

Programador/a

20

C1

Secretaría Xeral

Instituto Galego de Estatística

Santiago de Compostela

8

32828478A

Barcón Goas, Manuel

Excedencia voluntaria por prestar servizos no sector público

9

44458157P

Vázquez Rodríguez, José Manuel

1

EDC020000415770018

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Sistemas Informáticos

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

10

32681212Y

Arnosa Casal, Juan Cirilo

27

TRC020000615770037

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

11

34636631B

López Teijeira, Oliver

39

MAA010000015770031

MA

Programador/a

20

C1

Secretaría Xeral

Augas de Galicia

Santiago de Compostela

12

52499366A

Grandal Fontanes, José Benito

Excedencia voluntaria por prestar servizos no sector público

13

32836517S

Marcos Doldán, Eva

13

MRC991010115001007

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial da Coruña

Servizos periféricos

A Coruña

15

44077352Z

Ponte Estévez, Óscar Javier

Excedencia voluntaria por prestar servizos no sector público

16

32826256N

Cruz Barcia, Daniel

9

MRC020000215770050

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Persoal e Informática

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

17

76577167R

Eimil Pardo, Marcos

10

MRC020000215770053

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Persoal e Informática

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

18

46901483K

López Rivas, Antonio Daniel

2

EDC020000415770019

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

S. X. de Sistemas Informáticos

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

19

32842243Z

Pinedo Armesto, Eduardo José

23

TRC020000615770018

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

20

46906443J

Espido Noya, Pablo

6

MAC020000515770033

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Informática

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

21

73240341S

González Piñeiro, Raúl

35

TRC991000036560605

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial de Vigo

Servizos periféricos

Vigo

22

76968675A

Carbajal Filgueira, Guillermo

29

TRC020000615770056

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

23

33335947T

Fernández Arias, Marcos

21

PR7010000115770029

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

S. X. de Coordinación, Contratación e Xestión Orzamentaria

Secretaría Xeral da Emigración

Santiago de Compostela

24

34891802C

Dans Galán, César Manuel

30

TRC020000615770057

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

25

44828969Z

Antelo Castelo, José Antonio

Excedencia voluntaria por prestar servizos no sector público

26

79320822D

Pazos Mirón, David

11

MRC020000215770054

PX

Programador/a

20

C1

S. X. de Persoal e Informática

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

27

76821009C

Docampo Gutiérrez, Luis

20

PR3010000015770030

PX

Programador/a

20

C1

Secretaría Xeral de Medios

Secretaría Xeral de Medios

Santiago de Compostela

28

33336833N

López Soilán, Borja

14

MRC991010127001006

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial de Lugo

Servizos periféricos

Lugo

29

53165167T

Varela Garrido, David

41

MAS020000015770060

MA

Programador/a

20

C1

Secretaría Xeral do IGVS

IGVS/Secretaría Xeral do IGVS

Santiago de Compostela

30

76825926S

Vilariño Fidalgo, Tomás

31

TRC020000615770064

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

S. X. de Tecnoloxías da Información

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

31

32807827Y

Recuna Carrasco, Pablo

17

MRC991010136001007

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial de Pontevedra

Servizos periféricos

Pontevedra

32

76404515X

Albo Díaz, Antonio

37

FCA010000115770045

FC

Operador/a de ordenador

18

C1

Secretaría Xeral

Instituto Galego de Estatística

Santiago de Compostela

33

53176303G

Rey Simóns, Bruno

7

MAC020000515770070

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

S. X. de Informática

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela

34

44468031S

Valencia Requejo, Tito

34

TRC991000032001500

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Xefatura Territorial de Ourense

Servizos periféricos

Ourense

35

33297804Z

Boo Cepeda, Antonio

22

TRA010000015770010

PX

Operador/a de ordenador

18

C1

Dirección do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

Santiago de Compostela

36

53161102Y

París Brandaríz, Cristina

3

EDC020000415770025

PX

Operador/a ordenador

18

C1

S. X. de Sistemas Informáticos

Secretaría Xeral Técnica

Santiago de Compostela