Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 113 Luns, 16 de xuño de 2014 Páx. 27063

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 6 de xuño de 2014 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria pretende fomentar a colaboración das empresas no desenvolvemento da formación profesional do sistema educativo, co obxecto de adecuar as ensinanzas dos ciclos formativos ás necesidades específicas de formación que demandan as empresas.

O Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da formación profesional dual, regula, entre outras cuestións, determinados aspectos da formación profesional dual, que combina os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro de formación.

A disposición adicional segunda do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo, determina que a consellería con competencias en materia de educación promoverá a colaboración coas empresas e as entidades empresariais e, en particular, coas máis implicadas en sectores clave da economía galega e as relacionadas cos sectores emerxentes. Esta colaboración ten como finalidade, entre outras, a posibilidade de impartir módulos profesionais incluídos en títulos de formación profesional ou módulos formativos incluídos en certificados de profesionalidade nas instalacións das empresas, co fin de garantir que a formación se realice cos equipamentos propios da actividade, así como a actualización profesional.

A Orde do 12 de xullo de 2011 regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

Na súa virtude, co fin de pór en funcionamento proxectos de formación profesional dual de carácter experimental en colaboración con diversas entidades, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, facendo uso das competencias que lle confire o artigo 34.6 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1. Obxecto

1. Esta orde ten por obxecto a autorización e a implantación de proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional polo réxime de persoas adultas en centros educativos en colaboración con diversas entidades. Estes proxectos combinan os procesos de ensino e aprendizaxe na empresa e no centro de formación. O Fondo Social Europeo cofinancia nun 80 % os gastos de funcionamento e de profesorado.

2. A relación de centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras en que se autorizan os proxectos de formación profesional dual establécese no anexo II.

3. A distribución de módulos para cada ciclo formativo e curso escolar establécese no anexo III.

Artigo 2. Requisitos das persoas solicitantes

Para poderen acceder a este proxecto de formación profesional dual, as persoas aspirantes deberán cumprir o seguinte:

a) Ter entre dezaseis e vinte e nove anos no momento de inicio do programa formativo, no caso dos ciclos de grao medio, e entre dezaoito e vinte e nove anos no caso dos ciclos de grao superior.

b) Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos establecidos no artigo 36 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente, e que se detallan no modelo de solicitude, no anexo I desta orde.

c) Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.

d) Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.

e) Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Artigo 3. Lugar e prazo de presentación de solicitude

1. Cada solicitante presentará unha única solicitude, segundo o modelo do anexo I, que se entregará nun dos centros que figuran no anexo II e irá dirixida á dirección do centro educativo.

En caso de remitirse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na primeira folla do formulario para garantir que a data de remisión sexa anterior á de pechamento da convocatoria.

Se a persoa solicitante presenta máis dunha solicitude ou solicita máis dun proxecto, non se terá en conta a súa petición.

2. Este modelo de solicitude estará dispoñible na Guía de procedementos e servizos, no enderezo https://sede.xunta.es, nas xefaturas territoriais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp

3. O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 18 de xuño ata as 13.00 horas do día 27 de xuño de 2014.

Artigo 4. Documentación

Coa solicitude de admisión, anexo I, deberá xuntarse a seguinte documentación:

a) Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no Sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.

b) Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

c) Currículo co formato Europass, que se poderá elaborar no enderezo:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae

Artigo 5. Procedemento de admisión e matrícula

1. O procedemento de admisión realizarase en dúas fases:

a) Na primeira fase, o centro educativo, logo de analizar a documentación presentada e verificar os requisitos das persoas solicitantes, fará pública no taboleiro de anuncios, no prazo máximo de dous días hábiles desde a finalización do prazo de presentación de solicitudes, a relación provisional de persoas solicitantes, ordenada alfabeticamente, con indicación do requisito de acceso ao ciclo formativo.

Esta publicación realizarase, así mesmo, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria http://www.edu.xunta.es/fp

Contra esta listaxe, o alumnado solicitante poderá presentar ante a dirección do centro a correspondente reclamación no prazo de dous días hábiles desde tal publicación.

Logo de resolver as reclamacións presentadas, no prazo de dous días hábiles desde a finalización do prazo de presentación de reclamacións, publicarase no taboleiro de anuncios do centro educativo e na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp a listaxe coa relación definitiva de persoas solicitantes. Así mesmo, o centro educativo procederá na mesma data ao envío da dita listaxe á entidade colaboradora.

b) Na segunda fase, a entidade colaboradora, a partir da listaxe facilitada polo centro educativo e no prazo máximo de sete días hábiles, seleccionará as persoas para participar no proxecto de formación profesional dual, que non poderán exceder o número máximo de alumnado a que se refire o punto 1 do artigo 6 desta orde.

Para tal fin, e en virtude do convenio subscrito coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a entidade colaboradora realizará as probas de coñecementos e capacitación profesional e as entrevistas psicoprofesionais para seleccionar as persoas candidatas que teñan o perfil que mellor se adapte ás características da actividade propia da empresa.

Finalizado o período de selección, o centro educativo publicará no taboleiro de anuncios a listaxe de persoas admitidas, a listaxe de persoas en espera ordenadas por orde de prioridade e a listaxe de persoas non seleccionadas.

Esta publicación realizarase, así mesmo, na páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: http://www.edu.xunta.es/fp

2. No prazo máximo de dous días hábiles desde a publicación das listaxes a que se refire o punto anterior, as persoas admitidas deberanse matricular na secretaría do centro correspondente.

3. Contra a relación definitiva de solicitantes á que se refire o punto 1, alínea a), e contra as listaxes de persoas admitidas a que se refire o punto 1, alínea b), as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada, no prazo máximo dun mes, ante a persoa titular da xefatura territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 6. Prazas ofertadas e número mínimo de solicitudes de matrícula

1. O número máximo de alumnos e alumnas con matrícula no proxecto experimental de formación profesional dual será o establecido nos convenios subscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente; en todo caso, será como máximo de vinte e dous alumnos/as por proxecto.

Os convenios poderán ser consultados no enderezo:

http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual

2. A autorización da oferta do proxecto experimental de formación profesional dual quedará condicionada a que exista un número mínimo de doce persoas seleccionadas. Un número menor de persoas seleccionadas exixe a autorización expresa da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para pór en funcionamento este proxecto experimental de formación profesional dual, e mentres non se dispoña desta autorización non se poderá formalizar matrícula ningunha.

Artigo 7. Obxecto e modalidade de desenvolvemento da formación profesional dual

1. Os proxectos experimentais de formación profesional dual desta orde realízanse consonte o establecido no Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, e teñen por obxecto a cualificación profesional dos traballadores e das traballadoras nun réxime de alternancia da actividade laboral nunha empresa coa actividade formativa recibida no marco do sistema educativo.

2. A actividade formativa inherente a estes proxectos será a necesaria para a obtención do título de técnico ou técnico superior correspondente, sen prexuízo de poder incluír formación complementaria para dar resposta tanto ás necesidades do alumnado como ás necesidades das empresas.

3. Estes proxectos de formación profesional dual desenvolveranse, consonte o establecido no artigo 3.1, alínea b), do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, a través da modalidade de formación compartida entre o centro educativo e a empresa, que consiste en que a empresa facilite os espazos, as instalacións e/ou as persoas expertas para impartir parcialmente determinados módulos profesionais. No centro educativo, os módulos profesionais serán impartidos polo profesorado do corpo de catedráticos e catedráticas de ensino secundario, do corpo de profesorado de ensino secundario e do corpo de profesorado técnico de formación profesional segundo proceda, das especialidades establecidas no currículo correspondente.

Artigo 8. Plan de formación e aprendizaxe

1. Estes proxectos de formación profesional dual terán unha duración como máximo de tres anos e impartiranse de acordo coa distribución de módulos do anexo III para cada ciclo formativo e curso escolar.

2. Estes proxectos incorporarán, entre outros aspectos, a programación para cada un dos módulos profesionais consonte o establecido no artigo 23 da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regula o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial, que recollerá as actividades que cumpra realizar no centro educativo e na empresa, así como o calendario, a xornada e os horarios en que se realizará a actividade laboral na empresa e a correspondente actividade formativa.

3. A distribución da formación curricular, a distribución global do proxecto, a temporalización dos módulos profesionais, a adquisición, por parte do alumnado, de cualificacións e unidades de competencia e a especificación das horas de formación que se realizarán no centro educativo e na empresa para cada módulo profesional están recollidas en cada un dos convenios subscritos entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a entidade colaboradora correspondente. Os convenios poderán ser consultados no enderezo http://www.edu.xunta.es/fp/convenios-dual

Artigo 9. Titoría e desenvolvemento da formación

1. A entidade colaboradora designará unha persoa como titor ou titora que, entre outras cousas, será responsable do seguimento da actividade formativa e da comunicación co centro de formación.

2. O centro educativo designará unha persoa como titor ou titora do grupo de alumnado que, ademais das funcións que se establecen no artigo 21 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, será responsable da coordinación do equipo docente e será a interlocutora coa empresa para o desenvolvemento da actividade formativa.

3. A actividade formativa na empresa e no centro educativo será coordinada polos titores e as titoras mediante reunións de control cunha frecuencia mínima mensual, nas cales se realizará o seguimento de cada alumno ou alumna.

Artigo 10. Avaliación

1. A avaliación do alumnado será responsabilidade do profesorado dos módulos profesionais do centro educativo, tendo en conta as achegas das persoas expertas da empresa e o resultado das actividades desenvolvidas nesta. A valoración do grao de consecución dos resultados de aprendizaxe establecidos no currículo do ciclo formativo farase tomando como referencia inmediata os criterios de avaliación establecidos para cada módulo profesional.

2. Ao longo do período formativo correspondente, o profesorado de cada módulo realizará un seguimento do desenvolvemento do proceso de ensino e aprendizaxe de conformidade co artigo 23 da citada Orde do 12 de xullo de 2011, utilizando para iso os instrumentos e os procedementos de recolla de información previamente establecidos na programación dos módulos.

3. A avaliación de final de módulos de cada ano do proxecto corresponderase sempre co remate do período formativo dos módulos realizados no centro educativo e na empresa.

Artigo 11. Módulo de formación en centros de traballo

Ao finalizar o proxecto de formación profesional dual, o alumnado que superase todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente que compoñen o proxecto, será eximido da realización do módulo de formación en centros de traballo.

Artigo 12. Continuidade no proxecto de formación profesional dual por parte do alumnado

1. Para poder continuar no proxecto de formación profesional dual, o alumnado seleccionado deberá superar a totalidade dos módulos profesionais do ciclo formativo correspondente previstos para cada curso académico segundo o plan de formación que se establece no anexo III desta orde. Non obstante, poderase continuar sen cumprir o anterior requisito por razóns debidamente motivadas e con autorización da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.

2. Así mesmo, o alumnado será excluído do proxecto de formación dual nos seguintes casos:

a) Por faltas repetidas de asistencia e/ou puntualidade non xustificadas.

b) Por actitude incorrecta, atendendo ao código disciplinario da empresa, ou por falta de aproveitamento.

c) Para o alumnado con contrato de formación e aprendizaxe, pola extinción do contrato por calquera das causas que se establecen no artigo 13 do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro.

3. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o artigo 32 do Real decreto 1529/2012, do 8 de novembro, articulará as medidas necesarias para que ao alumnado que non superase algún módulo, e non fose excluído do proxecto por algún dos casos recollidos nas alíneas a) e b) do punto anterior, se lle facilite a continuación das ensinanzas do ciclo correspondente.

4. O alumnado que cumpra as condicións para continuar no proxecto nos cursos seguintes terá praza garantida e deberá entregar a solicitude de reserva para cada curso académico no prazo ordinario de presentación de solicitudes de admisión establecido no artigo 11 da Orde do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior, en réxime ordinario e para as persoas adultas.

Coa solicitude entenderase que o alumnado solicita a matrícula na totalidade dos módulos ofertados, segundo o plan de formación que se establece no anexo III desta orde. No último curso do proxecto, ademais destes módulos, o alumnado deberase matricular no módulo de formación en centros de traballo e, no caso dos ciclos de grao superior, no módulo de proxecto.

Artigo 13. Módulo de proxecto dos ciclos formativos de grao superior

Sen prexuízo do establecido na normativa reguladora do módulo de proxecto dos ciclos formativos de grao superior, este módulo profesional desenvolverase durante o derradeiro ano dos proxectos de formación profesional dual.

Artigo 14. Módulos profesionais xa superados ou validados

1. O alumnado que teña superado ou validado un módulo profesional do ciclo formativo solicitado por ter realizado outro ciclo formativo ou ter acreditada algunha unidade de competencia deberá asistir á totalidade das actividades, profesionalizadoras ou formativas, que cumpra realizar na empresa.

2. En materia de validacións observarase o establecido na súa normativa reguladora.

Artigo 15. Protección de datos de carácter persoal

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, do 13 decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais recollidos na tramitación desta disposición, cuxo tratamento e publicación autorizan as persoas interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluídos nun ficheiro denominado Alumnado, cuxo obxecto é xestionar este procedemento, así como para informar as persoas interesadas sobre o seu desenvolvemento. O órgano responsable deste ficheiro é a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición poderanse exercer ante esta mesma secretaría xeral técnica, mediante o envío dunha comunicación ao seguinte enderezo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, 15704 Santiago de Compostela, ou a través dun correo electrónico a sxfp@edu.xunta.es

Artigo 16. Consentimentos e autorizacións

1. A tramitación do procedemento require a verificación de datos en poder das administracións públicas. Polo tanto, os modelos de solicitude incluirán autorizacións expresas ao órgano xestor para realizar as comprobacións oportunas que acrediten a veracidade dos datos. No caso de que non se autorice o órgano xestor para realizar esta operación, deberán achegarse os documentos comprobantes dos datos nos termos exixidos polas normas reguladoras do procedemento.

2. As solicitudes das persoas interesadas deberán achegar os documentos ou informacións previstos nesta norma, salvo que estes xa estivesen en poder da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia; neste caso, as persoas interesadas poderán acollerse ao establecido na letra f) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia en que foron presentados ou, se é o caso, emitidos, e cando non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento ao que correspondan.

Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle á persoa solicitante ou representante a súa presentación ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios, dos requisitos a que se refire o documento con anterioridade á formulación da proposta de resolución.

Artigo 17. Modelos normalizados de formularios

Para calquera outro trámite distinto á presentación da solicitude, a sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Disposición adicional primeira. Proxectos de formación profesional dual autorizados con anterioridade

O alumnado dos proxectos de formación profesional dual autorizados con anterioridade e que se están a desenvolver poderá:

a) Realizar a matrícula do módulo de formación en centros de traballo e o módulo de proxecto, de ser o caso, nas condicións que se recollen no punto 4 do artigo 12 desta orde.

b) Cursar o módulo de proxecto dos ciclos formativos de grao superior nas condicións reguladas no artigo 13 desta orde.

c) Solicitar as validacións de módulos profesionais e realizar as actividades profesionalizadoras ou formativas que cumpra realizar na empresa, nas condicións reguladas no artigo 14 desta orde.

Disposición adicional segunda. Prazas ofrecidas polo réxime de persoas adultas

Unha vez rematado o proceso de matrícula nos ciclos formativos no período extraordinario de setembro, no caso que o centro educativo tivese autorizados os mesmos módulos polo réxime para as persoas adultas que os autorizados no proxecto de formación profesional dual, poderanse adxudicar prazas polo réxime de persoas adultas, ata completar o número máximo de prazas que se ofrecen con carácter xeral para este tipo de ensino, ás persoas da listaxe de espera coa orde de prioridade establecida. Estas persoas recibirán a formación dos módulos profesionais do ciclo formativo exclusivamente no centro educativo co mesmo itinerario de formación que o establecido para o proxecto de formación profesional dual e poderán, se a empresa o considera e nas condicións que se determinen, incorporarse ao proxecto de formación profesional dual se houber algunha vacante.

Disposición adicional terceira. Ordenación académica e avaliación do alumnado

Todos os aspectos relativos á ordenación académica e á avaliación sobre formación profesional inicial non recollidos nesta orde rexeranse polas normas que con carácter xeral regulan as ensinanzas de formación profesional do sistema educativo.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento e execución

Autorízase a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, e a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para adoptaren as medidas precisas para a execución desta orde.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO II
Centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras en que se autorizan os proxectos de formación profesional dual

Concello

Código de

centro

Centro educativo

Código de

ciclo

Ciclo formativo

Entidade colaboradora

A Coruña

15024513

CIFP Someso

MIMP02

Peiteado e cosmética capilar

Loida, S.A.

MTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña

Santiago de Compostela

15015767

CIFP Politécnico de Santiago

SIMA03

Mecatrónica industrial

Financiera Maderera, S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.

MTMV02

Electromecánica de vehículos automóbiles

Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña

Ourense

32009131

IES Universidade Laboral

MTMV01

Carrozaría

Unidad de Vehículos Industriales, S.A.(Unvi)

Pontevedra

36020064

CIFP Carlos Oroza

SHOT04

Dirección de cociña

Arlea Hotels, S.L.U.

SHOT05

Dirección de servizos en restauración

Arlea Hotels, S.L.U.

SHOT01

Xestión de aloxamentos turísticos

Arlea Hotels, S.L.U.

Vigo

36017430

IES Ricardo Mella

SADG01

Administración e finanzas

Bosch Security Systems, S.A.U.

36011579

IES A Guía

S06002

Xestión comercial e márketing

Media Markt Saturn Administración España, S.A.U.

ANEXO III
Plan de formación dos ciclos formativos autorizados para os proxectos de formación profesional dual

1. Ciclo formativo de grao medio de peiteado e cosmética capilar.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0636

Estética de mans e pés

MP0640

Imaxe corporal e hábitos saudables

MP0842

Peiteados e recollidos

MP0853

Formación e orientación laboral

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0843

Coloración capilar

MP0845

Técnicas de corte do cabelo

MP0849

Análise capilar

Curso 2016/17.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0643

Márketing e venda en imaxe persoal

MP0844

Cosmética para peiteado

MP0846

Cambios de forma permanente no cabelo

MP0848

Peiteado e estilismo masculino

MP0852

Empresa e iniciativa emprendedora

2. Ciclo formativo de grao medio de electromecánica de vehículos automóbiles.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0260

Mecanizado básico

MP0455

Sistemas de transmisión e freada

MP0456

Sistemas de carga e arranque

MP0459

Formación e orientación laboral

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0454

Circuítos de fluídos, suspensión e dirección

MP0457

Circuítos eléctricos auxiliares do vehículo

MP0458

Sistemas de seguridade e confortabilidade

Curso 2016/17.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0452

Motores

MP0453

Sistemas auxiliares do motor

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

3. Ciclo formativo de grao superior de mecatrónica industrial.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0935

Sistemas mecánicos

MP0937

Sistemas eléctricos e electrónicos

MP0940

Representación gráfica de sistemas mecatrónicos

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0936

Sistemas hidráulicos e pneumáticos

MP0938

Elementos de máquinas

MP0939

Procesos de fabricación

MP0942

Procesos e xestión de mantemento e calidade

Curso 2016/17.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0941

Configuración de sistemas mecatrónicos

MP0943

Integración de sistemas

MP0944

Simulación de sistemas mecatrónicos

MP0946

Formación e orientación laboral

MP0947

Empresa e iniciativa emprendedora

4. Ciclo formativo de grao medio de carrozaría.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0254

Elementos amovibles

MP0256

Elementos fixos

MP0260

Mecanizado básico

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0255

Elementos metálicos e sintéticos

MP0258

Elementos estruturais do vehículo

MP0291

Formación e orientación laboral

Curso 2016/17.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0257

Preparación de superficies

MP0259

Embelecemento de superficies

MP0460

Empresa e iniciativa emprendedora

5. Ciclo formativo de grao superior de dirección de cociña.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0179

Inglés

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0497

Procesos de preelaboración e conservación en cociña

MP0499

Procesos de elaboración culinaria

MP0501

Xestión da calidade e da seguridade e a hixiene alimentarias

MP0506

Formación e orientación laboral

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0498

Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña

MP0500

Xestión da produción en cociña

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0507

Empresa e iniciativa emprendedora

6. Ciclo formativo de grao superior de dirección de servizos en restauración.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0179

Inglés

MP0496

Control do aprovisionamento de materias primas

MP0501

Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

MP0509

Procesos de servizos en bar-cafetaría

MP0510

Procesos de servizos en restaurante

MP0514

Formación e orientación laboral

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0502

Gastronomía e nutrición

MP0503

Xestión administrativa e comercial en restauración

MP0504

Recursos humanos e dirección de equipos en restauración

MP0511

Sommelier

MP0512

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración

MP0515

Empresa e iniciativa emprendedora

7. Ciclo formativo de grao superior de xestión de aloxamentos turísticos.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0173

Márketing turístico

MP0174

Dirección de aloxamentos turísticos

MP0175

Xestión do departamento de pisos

MP0176

Recepción e reservas

MP0179

Inglés

MP0182

Formación e orientación laboral

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0171

Estrutura do mercado turístico

MP0172

Protocolo e relacións públicas

MP0177

Recursos humanos no aloxamento

MP0178

Comercialización de eventos

MP0180

Segunda lingua estranxeira

MP0183

Empresa e iniciativa emprendedora

8. Ciclo formativo de grao superior de administración e finanzas.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0647

Xestión da documentación xurídica e empresarial

MP0648

Recursos humanos e responsabilidade social corporativa

MP0649

Ofimática e proceso da información

MP0650

Proceso integral da actividade comercial

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0651

Comunicación e atención á clientela

MP0652

Xestión de recursos humanos

MP0653

Xestión financeira

MP0654

Contabilidade e fiscalidade

Curso 2016/17.

Código do módulo

Nome do módulo

MP0179

Inglés

MP0655

Xestión loxística e comercial

MP0656

Simulación empresarial

MP0658

Formación e orientación laboral

9. Ciclo formativo de grao superior de xestión comercial e márketing.

Curso 2014/15.

Código do módulo

Nome do módulo

CS0087

Aplicacións informáticas de propósito xeral

CS0098

Lingua estranxeira (inglés)

CS0102

Márketing no punto de venda

CS0117

Xestión da compravenda

Curso 2015/16.

Código do módulo

Nome do módulo

CS0108

Políticas de márketing

CS0FOL

Formación e orientación laboral

CS0100

Loxística comercial

CS0097

Investigación comercial

CS0110

Proxecto integrado

missing image file
missing image file