Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 114 Martes, 17 de xuño de 2014 Páx. 27302

III. Outras disposicións

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2014, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fai pública a lista de deportistas recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel polo procedemento iniciado en novembro de 2013, así como as solicitudes desestimadas e a causa.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía de Galicia recolle, no seu punto 22, a competencia exclusiva da Comunidade Autónoma galega na promoción do deporte e a adecuada utilización do lecer. Recollendo esta asunción de competencia exclusiva, procedeuse á aprobación da Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia, pola que se pretende a plena efectividade do feito e dereito deportivo na nosa Comunidade Autónoma.

No ámbito do deporte de alto nivel, o artigo 34 da lei establece que, independentemente da clasificación xeral de deportistas de alto nivel e das medidas que se establecen na lexislación do Estado, a Comunidade Autónoma de Galicia poderá realizar unha clasificación propia de deportistas galegos de alto nivel, de acordo coas federacións deportivas galegas, para os efectos do ámbito galego, e que será publicada no Diario Oficial de Galicia, aos cales lles serán de aplicación os beneficios que se establecerán regulamentariamente.

En desenvolvemento da citada Lei do deporte, o Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes, e a Orde do 30 de maio de 2005, que derroga a anterior Orde do 20 de xaneiro de 2004, pola que se desenvolve o citado decreto, establecen os criterios que serán tidos en conta para determinar que deportistas deben posuír tal consideración, atribuíndo, así mesmo, á Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel a función de propoñer ao órgano competente en materia de deporte a relación de deportistas galegos de alto nivel.

En consecuencia, atendendo á proposta enviada, con data do 28 de maio de 2014, pola referida Comisión de Avaliación e Seguimento dos Deportistas Galegos de Alto Nivel, na súa reunión de valoración do procedemento de novembro de 2013, esta secretaría xeral

RESOLVE:

Primeiro. Aprobar a relación de deportistas que cumpren os criterios para seren recoñecidos/as como deportistas galegos/as de alto nivel, que se relacionan no anexo I desta resolución e que, en consecuencia, gozan da consideración de alto nivel e desfrutan dos beneficios que para tal consideración se atribúan.

Segundo. Publicar a relación das solicitudes desestimadas e a causa, que se relacionan no anexo II desta resolución.

Terceiro. Publicar a relación dos/as deportistas con beneficios vixentes (recoñecidos/as en anteriores convocatorias) así como a data de perda da condición de deportista galego/a de alto nivel, que se relacionan no anexo III desta resolución.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición, ante esta secretaría xeral, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no DOG, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ou poderán impugnala directamente, no xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, segundo o establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 28 de maio de 2014

Por desconcentración (Decreto 88/2013)
José Ramón Lete Lasa
Secretario xeral para o Deporte

ANEXO I
Deportistas recoñecidos/as polo procedemento iniciado en novembro de 2013

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Abuín Ares

Uxío

44.835.192 G

Tríatlon

2

Adarraga Gómez

José Luís

47.370.695 X

Golf

3

Alcaide Bermúdez

David

44.577.612 R

Billar

4

Alonso Pérez

María del Carmen

53.119.058 Y

Remo

5

Álvarez Folgueira

Sara

33.554.473 A

Judo e D.A.

6

Álvarez Regueiro

Eva

36.177.422 D

Ciclismo

7

Araujo Lázare

Gonzalo

36.086.203 P

Vela

8

Arcay Fernández

David

53.304.385 E

Pesca e Casting

9

Ayude Pallas

Cora

49.200.367 D

Loita

10

Bello Rodríguez

Olalla

32.841.598 J

Orientación

11

Bernárdez Carro

Aarón

78.734.054 V

Motociclismo

12

Cacheda González

Pablo

44.092.242 T

Balonmán

13

Calvar Martínez

Katia

53.119.322 V

Taekwondo

14

Camblor Quirós

Miguel

10.886.949 Z

Orientación

15

Campo Pavón

Gabriel

36.171.956 V

Piragüismo

16

Carou Varela

Pablo

78.799.627 V

Taekwondo

17

Carracedo Robelo

Guillermo

45.906.961 L

Surf

18

Colmenares Díaz

Miguel Ángel

33.838.777 G

Tiro olímpico

19

Costas de Miranda

Bernabé

76.998.331 N

Disminuidos físicos

20

Cuba Vázquez

José

33.346.861 N

Loita

21

Denís Sanromán

Pablo

39.452.166 J

Atletismo

22

Durán Acuña

Francisco

77.462.369 W

Atletismo

23

Estévez Molanes

Cristian

53.613.718 M

Vela

24

Fernández García

Tania

33.556.053 L

Piragüismo

25

Fernández Lameiro

Adrián

71.522.293 K

Piragüismo

26

Fernández Vasco

Miguel

47.376.329 D

Vela

27

Ferro Dios

Ramón

35.472.680 X

Piragüismo

28

Figueira Martínez

Luís

53.484.423 Q

Piragüismo

29

Formoso Barro

Artemio

76.411.219 K

Caza

30

Galarza Oyola

Geraldine

49.474.843 A

Halterofilia

31

García Eiras

Rocío

76.819.456 P

Rugby

32

García Naveiro

Laura

77.460.871 E

Piragüismo

33

Garrido Barbosa

Manuel

35.575.930 J

Piragüismo

34

Golán Santín

Borja

44.829.232 R

Squash

35

Gómez Cortés

Beatriz

77.464.997 P

Natación

36

Gómez Noya

Francisco Javier

32.701.230 Z

Tríatlon

37

González Grandal

Sara

53.306.954 S

Judo e D.A.

38

Hermida Gómez

Yolanda

32.725.071 G

Piragüismo

39

Hernández González

Manuel

34.274.821 Z

Golf

40

Jiménez Fernández

Andrés

53.118.593 R

Vela

41

Graña Blanco

Óscar

73.241.632 H

Piragüismo

42

Lago Martínez

Domingo Abel

78.799.214 H

Vela

43

Leirós Alonso de Velasco

Alfonso

45.849.340 J

Vela

44

Leirós Alonso de Velasco

Jaime

35.473.745 V

Vela

45

López Rodríguez

Julia

34.276.136 H

Voleibol

46

Lorenzo Amoedo

Laura

53.185.405 K

Taekwondo

47

Maciel Gómez

Rocío

53.974.187 H

Vela

48

Mariño Blanco

María Jesús

77.419.444 H

Esgrima

49

Nimo del Oro

Pedro

44.813.598 F

Atletismo

50

Ouviña Martínez

Lara

53.483.607 M

Taekwondo

51

Paz Fraga

Paula

53.307.596 J

Surf

52

Pérez Castro

Antonio José

39.465.495 W

Vela

53

Pérez Rial

Carlos

78.737.262 M

Piragüismo

54

Piña Estéves

Diego

35.577.044 T

Piragüismo

55

Piñeiro Devesa

Lúa María

35.485.636 V

Taekwondo

56

Porto Lareo

José Enrique

76.898.026 X

Ciclismo

57

Rivadomar Outeda

Ángel Cristian

77.417.007 L

Piragüismo

58

Rodríguez Huertas

Roi

35.581.467 F

Piragüismo

59

Rodríguez Iglesias

Gustavo

35.571.361 K

Tríatlon

60

Rodríguez León

Jesús

76.728.233 A

Piragüismo

61

Rodríguez Serantes

Felicidad

32.713.918 Y

Remo

62

Rodríguez Veloso

Sebastián

31.208.810 M

Natación

63

Ruanova Fernández

Antón

44.825.201 H

Tríatlon

64

Sanjurjo Hermida

Adam

33.556.491 C

Tenis

65

Sieiro Barreiro

Adrián

77.462.033 B

Piragüismo

66

Solla Cacabelos

Amalia

77.421.624 J

Remo

67

Toro Prieto-Puga

Sofía

47.402.532 S

Vela

68

Valderrama Santomé

Tamara

36.145.039 X

Patinaxe

69

Valiño Vázquez

Aida

33.539.921 X

Tríatlon

70

Vallejo Folgueira

Sergio

33.306.549 L

Automobilismo

71

Viéites Suárez

Andrés

39.468.452 S

Vela

72

Viera Rivas

Diego

54.150.658 X

Halterofilia

73

Paz Blanco

Antón

35.462.430 H

Vela

ANEXO II
Deportistas non recoñecidos/as

Por non cumpriren o criterio deportivo que figura no anexo I da Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Apelidos

Nome

DNI

Federación

1

Abalo Rodríguez

Calixto

45.961.127 C

Vela

2

Morison Rey

Camila Aldana

77.464.265 N

Piragüismo

3

Álvarez Aldao

Anair

39.457.731 N

Esquí náutico

4

Álvarez Liz

Iria

44.664.302 G

Natación

5

Alzueta García

María

54.231.650 L

Golf

6

Carregal Lamoso

José Antonio

53.118.854 D

Taekwondo

7

Casal Vidal

Jénifer

77.463.032 K

Piragüismo

8

Castiñeiras Troáns

Adrián

35.601.601 Q

Piragüismo

9

Cendán Llorens

Andrés

46.094.268 Z

Tríatlon

10

Cendán Llorens

Francisco

46.094.269 S

Tríatlon

11

Costa Bouzada

Daniel

35.577.624 M

Piragüismo

12

Costa Bouzada

David

35.577.625 Y

Piragüismo

13

Criado Alonso

Félix

32.762.005 T

Montañismo

14

Cristos Amarelo

Rubén

36.164.420 W

Vela

15

Da Costa Piñeiro

Raquel

53.796.837 K

Piragüismo

16

Deben Tiscar

Juan

76.932 182 B

Vela

17

Del Río Comesaña

Diego

32.723.452 H

Piragüismo

18

Domínguez Abuín

Fabián

78.811.289 H

Piragüismo

19

Domínguez Aristegui

Patricia

36.173.657 Q

Piragüismo

20

Domínguez Fajardo

Adrián

35.490.292 G

Vela

21

Fernández Eiras

Pablo

53.862.552 W

Taekwondo

22

Fernández Rey

Desirée

53.795.394 G

Remo

23

Ferreira Colmenero

José Manuel

76.727.749 W

Judo e D.A.

24

Folgueira Fernández

Sara

34.281.004 X

Voleibol

25

González Esteban

Míriam

77.547.152 F

Vela

26

González Luca de Tena

Alejandro

39.467.207 N

Vela

27

Hermida Gómez

Adrián Arturo

32.725.070 A

Piragüismo

28

Lanzos Gesto

Yago

33.546.993 K

Tiro olímpico

29

López Rodríguez

Alexandra

78.808.216 G

Remo

30

López Souto

Alba

47.436.594 Z

Natación

31

Márquez Aneiros

Aine

53.198.085 M

Ximnasia

32

Martínez Bamba

Adriana

53.194.565 G

Vela

33

Navarrete Santana

Ester

53.193.762 Y

Atletismo

34

Penedo Sienes

Pablo

34.450.498 R

Voleibol

35

Pérez Álvarez

Helena

39.466.412 E

Vela

36

Pérez da Costa

Antonio

36.133.449 N

Ciclismo

37

Piñeiro Fungueiriño

Sandra

53.485.647 K

Remo

38

Porteiro Ocampo

Andrea Fátima

77.410.383 L

Piragüismo

39

Prego Menor

Gerardo

35.489.254 R

Vela

40

Río Rodríguez

Dan

33.544.272 Z

Judo e D.A.

41

Rodríguez Rodríguez

Raquel

44.083.243 V

Piragüismo

42

Sánchez Baluja

Óscar

53.193.558 D

Voleibol

43

Sanmartín Rodríguez

Paula

53.818.621 R

Ciclismo

44

Santirso Recio

Ana

39.463.581 C

Vela

45

Silva Pérez

Cristian

53.489.276 Q

Piragüismo

46

Suárez González

Alejandra

53.199.414 T

Vela

47

Suárez Pedrosa

Raquel

44.837.371 K

Atletismo

48

Triana López

Mauro

49.207.849 Q

Atletismo

49

Valencia San Pelayo

Laura

45.952.900 G

Squash

50

Vázquez Fagin

Sara

34.276.985 Q

Piragüismo

51

Vicente Rodríguez

Óscar

35.572.548 N

Tríatlon

52

Vieites Pier

Aida

53.303.760 H

Patinaxe

53

Vilar Piñeiro

Juan Carlos

32.703.168 C

Loita

54

Regueira Fernández

Eduardo

39.455.516 M

Vela

A. Por estar xa recoñecidos como deportistas galegos de alto nivel:

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Carrera Amandi

Óscar

35.573.655 S

Piragüismo

Cochón Rial

Marta

36.172.166 C

Remo

López Fernández

Alejandro

54.131.103 M

Halterofilia

Rodríguez Magi

Maximiliano

33.558.331 C

Atletismo, deportes para cegos

ANEXO III
Deportistas galegos/as de alto nivel, recoñecidos/as en anteriores convocatorias

Apelidos

Nome

DNI

Federación

Pérdida da condición de DGAN

1

Abadín Iglesias

José Luís

76.721.584 R

Automobilismo

18 10 2016

2

Acosta Alcántara

Elso

49.205.549 Q

Halterofilia

18 10 2016

3

Alonso Alonso

Óscar

35.578.986 X

Remo

18 10 2016

4

Alonso Aradas

Camila Beatriz

32.723.870 E

P.M. e tríatlon

27 11 2015

5

Alonso Aradas

Melina

32.723.871 T

P.M. e tríatlon

26 04 2015

6

Alonso Gato

Óscar

45.862.419 M

Natación

22 05 2016

7

Alonso Gómez

Abel

36.122.347 L

Montañismo

17 04 2015

8

Alonso Lage

Iván

35.573.981 L

Piragüismo

22 05 2016

9

Álvarez Barreiro

José David

77.006.239 P

Motonáutica

27 11 2015

10

Álvarez Boullosa

Xosé F

36.088.886 T

Motonáutica

07 02 2015

11

Álvarez Pereira

Begoña

53.820.631 X

Loita e D.A.

18 10 2016

12

Álvarez Rodríguez

José Alejandro

47.357.173 N

Judo e D.A.

18 10 2016

13

Alves Rubinos

Brais

39.485.753 C

Loita e D.A.

27 11 2015

14

Andrade Rodríguez

Ignacio

47.435.570 W

Judo e D.A.

27 11 2015

15

Aranda Núñez

Xisela

36.120.955 F

Squash

22 05 2016

16

Arévalo López

Carlos

79.338.259 N

Piragüismo

26 04 2015

17

Artigas Rivera

Alberto

47.368.654 Q

Patinaxe

26 04 2015

18

Barbeito Gómez

Borja

47.371.884 A

Atletismo

17 04 2015

19

Barbosa Sotelo

Judith

76.930.408 P

Boxeo

26 04 2015

20

Barcia Pardo

Pablo

47.365.586 F

Vela

26 04 2015

21

Barral Noya

Roberto

45.905.661 F

P.M. e tríatlon

27 11 2015

22

Barros Castro

Pilar

35.315.047 L

A. Subacuáticas

26 04 2015

23

Barros Rodríguez

María Luisa

36.111.628 H

Espeleoloxía

26 04 2015

24

Blanco Piñeiro

Daniel Manuel

32.672.574 Q

Tiro con arco

22 05 2016

25

Boubeta Currás

Sonia

73.240.485 K

Remo

27 11 2015

26

Bouza Pregal

José Luis

35.575.189 P

Piragüismo

22 05 2016

27

Bouzas Somoza

Raúl

35.467.708 Y

Taekwondo

27 11 2015

28

Brañas Rumbo

Marta

46.915.901 H

Boxeo

26 04 2015

29

Bravo Bravo

Álvaro

77.416.960 H

Piragüismo

22 05 2016

30

Brión Cameán

Ainara

53.489.708 B

Taekwondo

18 10 2016

31

Bugallo Arriola

Luís

39.457.978 Y

Vela

18 10 2016

32

Buitrón Cortiñas

Gema

32.713.722 V

Tiro con arco

27 11 2015

33

Caballero Fontela

Laura

39.461.813 T

Esgrima

18 10 2016

34

Cacabelos Afonso

Lara

76.929.780 R

Vela

17 04 2015

35

Cadilla Acevedo

Tecla María

15.490.870 W

Judo e D.A.

26 04 2015

36

Cal Figueroa

David

53.116.707 R

Piragüismo

17 04 2015

37

Calvelo Ameijeiras

Claudia

53.541.641 X

Baloncesto

27 11 2015

38

Campos García

Manuel Antonio

76.929.259 D

Piragüismo

22 05 2016

39

Campos Méndez

Ignacio

36.158.265 B

Vela

18 10 2016

40

Candán Illán

Jorge

36.100.246 K

A. Subacuáticas

26 04 2015

41

Caramés Vila

Miguel

45.871.637 T

Loita e D.A.

27 11 2015

42

Carballeira Domínguez

César

47.389.628 Z

Patinaxe

18 10 2016

43

Carrera Amandi

Óscar

35.573.655 S

Piragüismo

22 05 2016

44

Carrera Estévez

Cándido

76.914.776 Q

Automobilismo

17 04 2015

45

Carvalho Correia

Jorge André

Y1759323 K

Remo

26 04 2015

46

Casal Rodas

Eugenio

36.082.960 P

Tiro con arco

17 04 2015

47

Casal Rodas

Óscar

36.126.336 Y

Tiro con arco

17 04 2015

48

Casales Carrasco

Jorge

53.818.339 H

Motociclismo

17 04 2015

49

Casañas Hernández

Frank

03.209.888 P

Atletismo

27 11 2015

50

Casas Fernández

Brais

79.339.454 B

Piragüismo

27 11 2015

51

Castro Fernández

Eva

46.897.609 B

Ciclismo

17 04 2015

52

Castro Mariño

Víctor

47.375.849 N

Halterofilia

27 11 2015

53

Castro Tubío

Eva

44.834.980 E

Patinaxe

26 04 2015

54

Cepeda Iglesias

Iris Lucía

45.907.021 X

Loita e D.A.

27 11 2015

55

Cimadevila Álvarez

Pablo

44.080.699 A

M. físicos (natación)

17 04 2015

56

Cochón Rial

Marta

36.172.166 C

Remo

17 04 2015

57

Conde Fructuoso

César

35.481.425 S

Vela

22 05 2016

58

Conde Ordóñez

Alejandro

78.807.541 L

Piragüismo

26 04 2015

59

Cores Abuín

Joaquín

35.480.970 C

Vela

17 04 2015

60

Cornes Ribadas

Carlos

45.908.650 Y

Squash

26 04 2015

61

Cortiñas Tombo

Marcos

53.304.317 T

Judo e D.A.

17 04 2015

62

Crespo Balado

Vicente

76.710.216 H

Pesca

22 05 2016

63

Crespo Domínguez

Sergio

35.483.493 J

Vela

17 04 2015

64

Dacosta Santomé

Diego

53.117.387 Z

Piragüismo

17 04 2015

65

Das Dores Rodríguez

Jénnifer

35.584.313 R

Remo

27 11 2015

66

De Haz Iraurgui

Jaime

53.189.686 R

Remo

18 10 2016

67

De Santaló-Osorio

Mercedes

33.538.515 F

Atletismo

27 11 2015

68

Díaz Mba

Alberto

32.716.485 C

Halterofilia

27 11 2015

69

Diéguez Fernández

Jéssica

34.629.432 B

Fútbol sala

17 04 2015

70

Docampo López

Miriam

36.171.194 Z

Taekwondo

27 11 2015

71

Domínguez Asensio

Nuria Kodid

28.753.093 B

Remo

22 05 2016

72

Domínguez Calvo

Estefanía

80.076.922 F

P.M. e tríatlon

27 11 2015

73

Domínguez López

José Juan

36.089.907 D

Montañismo

27 11 2015

74

Dono Cide

Sara

48.113.551 N

Halterofilia

17 04 2015

75

Echegoyen Domínguez

Tamara

44.083.644 G

Vela

17 04 2015

76

Esperón Bello

Sara

77.464.965 E

Squash

27 11 2015

77

Fernández García

Pablo

53.308.168 X

Patinaxe

18 10 2016

78

Fernández González

Diego

35.574.866 F

Natación

25 04 2015

79

Fernández Lomba

Alejandro

35.579.855 M

Remo

27 11 2015

80

Fernández Muñoz

Juan Francisco

80.159.788 G

Hípica

18 10 2016

81

Fernández Pumar

Cristian

35.577.798 H

Remo

18 10 2016

82

Fernández Redondo

Laura

33.530.799 L

Fútbol sala

17 04 2015

83

Fernández Rey

José

79.341.177 D

Taekwondo

26 04 2015

84

Fernández Rey

Juan

79.341.176 P

Taekwondo

22 05 2016

85

Fernández Rivera

Alejandro

44.483.594 F

Atletismo

18 10 2016

86

Ferrari Piñeiro

Lucía

77.010.399 M

Taekwondo

17 04 2015

87

Ferreiros Fernández

Paula

33.557.619 K

Atletismo

18 10 2016

88

Freire Rodríguez

Alexandre

44.849.352 L

Loita e D.A.

18 10 2016

89

Galbán Lesende

Anxo

53.485.796 D

Piragüismo

26 04 2015

90

Gallego Bernárdez

Victor

76.926.516 A

Atletismo

27 11 2015

91

Gañete Borrageros

Esteban

35.479.788 B

Vela

17 04 2015

92

García Cabo

Bruno

44.842.737 M

Patinaxe

26 04 2015

93

García Marín

Cristina

44.088.130 M

Salvamento e Socorrismo

18 10 2016

94

García Naveiro

Natalia

77.460.869 C

Piragüismo

22 05 2016

95

García Pérez

Félix

77.417.038 G

Tenis

18 10 2016

96

Germade Barreiro

Rodrigo

53.612.824 P

Piragüismo

27 11 2015

97

Gestido Rodríguez

María Jesús

53.112.972 S

Atletismo

18 10 2016

98

Gil Moreno

Elena

46.871.985 D

Judo e D.A.

17 04 2015

99

Gomar García

Jesús

20.041.946 E

P.M. e tríatlon

26 04 2015

100

Gómez Cabral

Alejandro

36.076.993 K

Deportes de inverno

18 10 2016

101

Gómez Rial

Rubén

78.810.572 Z

Piragüismo

27 11 2015

102

Gómez Valois

Pascal

44.842.633 Q

Squash

18 10 2016

103

González Álvarez

Jesús

35.567.480 G

Remo

22 05 2016

104

González Álvarez

María Cristina

35.572.280 C

Remo

22 05 2016

105

González Correa

Darío

39.466.405 S

Taekwondo

17 04 2015

106

González Jorge

Daniel

44.847.269 Y

Judo e D.A.

17 04 2015

107

González Vázquez

Carmen

44.659.675 T

Halterofilia

26 04 2015

108

Grandal García

Iria

32.717.545 E

Tiro con arco

17 04 2015

109

Hernández Estévez

Yudania

53.188.508 L

Xadrez

26 04 2015

110

Hernández García

Estefanía

47.373.272 B

Taekwondo

17 04 2015

111

Iglesias Vilela

Damián

45.905.478 P

Loita e D.A.

27 11 2015

112

Insua Blanco

Pablo

45.849.352 W

Fútbol

27 11 2015

113

Izquierdo Ferreiro

Iago

35.590.082 C

Remo

26 04 2015

114

Lago Arobes

Judith

53.795.247 H

Natación

18 10 2016

115

Lago González

Ángel Benito

53.174.210 G

Loita e D.A.

26 04 2015

116

Lago Ruiloba

Ramón

36.174.233 V

Vela

26 04 2015

117

Lalín Canda

Noelia

45.860.581 F

Loita e D.A.

17 04 2015

118

Llópiz Castedo

Laura

39.461.597 Z

Vela

27 11 2015

119

Llópiz Domínguez

Lucía

36.172.970 L

Vela

27 11 2015

120

Loira Dacosta

Antía

53.180.192 Y

Piragüismo

22 05 2016

121

López Fernández

Alejandro

54.131.103 M

Halterofilia

17 04 2015

122

López Gonzalez

Rubén

44.659.850 Z

Halterofilia

17 04 2015

123

López Gredilla

Nicolás

34.283.265 V

Loita e D.A.

26 04 2015

124

López Iglesias

Roberto

33.314.866 X

Montañismo

17 04 2015

125

López Pérez

Sechu

34.951.456 N

Montañismo

22 05 2016

126

López Riobó

Sabela

77.011.847 G

Taekwondo

18 10 2016

127

Luaces Barril

Lorena

44.484.995 M

Atletismo

18 10 2016

128

Mallou Cea

Arantxa

45.861.068 B

Baloncesto

27 11 2015

129

Malvar Fernández

Santiago

76.930.505 J

Taekwondo

26 04 2015

130

Malvar Leite

Sara

39.452.957 E

Remo

27 11 2015

131

Maquieira Piñeiro

David

35.477.940 A

Piragüismo

27 11 2015

132

Martínez Lago

Pedro

39.485.469 N

Vela

18 10 2016

133

Martínez Santiago

Irene

54.150.224 J

Halterofilia

27 11 2015

134

Mateo Suárez Pumariega

Carmen

47.375.225 D

Vela

17 04 2015

135

Mayobre González

Paula

32.697.762 L

Atletismo

17 04 2015

136

Medín López

Paula

53.300.434 G

Rugby

17 04 2015

137

Merino Pérez

Alicia

34.279.819 K

Atletismo

27 11 2015

138

Millán Rodríguez

Rubén

35.574.130 F

Piragüismo

27 11 2015

139

Monasterio dos Anjos

Marisol

71.521.457 J

Halterofilia

27 11 2015

140

Monasterio Portela

Francisco

76.581.695 K

Loita e D.A.

27 11 2015

141

Moral López

Gabriel

35.468.501 V

Taekwondo

26 04 2015

142

Mosquera Lendoiro

David Manuel

53.168.733 R

Piragüismo

26 04 2015

143

Nieves Campello

Gustavo

36.152.492 B

Atletismo (discapacitados)

18 10 2016

144

Novo López

Álvaro

35.480.621 Q

Piragüismo

22 05 2016

145

Okutu Kouletio

Jean Marie

53.860.264 Z

Atletismo

17 04 2015

146

Oliveira Vázquez

André

45.871.168 Z

Piragüismo

17 04 2015

147

Ortiz Aneiros

Lorenzo

49.070.641 A

Natación

18 10 2016

148

Otero Otero

Paulino

35.470.598 K

Piragüismo

27 11 2015

149

Otero Solla

Iago

73.240.820 B

Remo

18 10 2016

150

Oubiña Rodríguez

Andrea

77.418.570 H

Remo

17 04 2015

151

Padín Oliveira

Francisco

35.598.900 Y

Taekwondo

18 10 2016

152

Palomares Martínez

José Alfonso

44.494.516 G

Atletismo

17 04 2015

153

Pasabant Quintián

Mikel

15.246.679 W

Vela

17 04 2015

154

Paz Blanco

Carlos

35.462.431 L

Vela

17 04 2015

155

Paz Docampo

Bernardo

35.476.739 K

Vela

17 04 2015

156

Paz Sobreira

Diego

53.185.123 S

P.M. e tríatlon

17 04 2015

157

Peleteiro Brión

Ana

53.488.176 C

Atletismo

18 10 2016

158

Pena Manteiga

Gemma

47.368.214 J

Patinaxe

26 04 2015

159

Penas Blanco

Manuel Ángel

44.816.608 G

Atletismo

27 11 2015

160

Peón Lamas

Óscar

77.458.958 H

Taekwondo

22 05 2016

161

Pereira da Ponte

Solange Andreia

39.494.263 C

Atletismo

27 11 2015

162

Pereiro Carril

Óscar

54.125.407 J

Natación

26 04 2015

163

Pérez Comesaña

Verónica

39.488.819 G

Loita e D.A.

17 04 2015

164

Pérez Coya

Carla

35.583.559 Y

Piragüismo

22 05 2016

165

Pérez Fernández de Córdoba

Aurora

47.388.661 J

Natación

18 10 2016

166

Perez Morales

Daniel

44.483.873 X

Ximnasia

27 11 2015

167

Pérez Moreno

Sergio

44.595.287 N

Remo

18 10 2016

168

Pérez Piñeiro

María

35.480.184 Q

Piragüismo

26 04 2015

169

Permuy Soto

Eliseo

44.847.143 H

Loita e D.A.

18 10 2016

170

Picayo Vila

Yeray

32.705.095 S

Piragüismo

22 05 2016

171

Piña Esteves

Leticia

35.578.649 H

Piragüismo

27 11 2015

172

Piñeiro Pérez

Óscar

36.167.028 B

Deportes de inverno

27 11 2015

173

Portela Rivas

Teresa

53.116.704 K

Piragüismo

18 10 2016

174

Pozo Martínez

Iván

36.144.639 R

Boxeo

27 11 2015

175

Prada Fernández

David

35.576.183 J

Remo

18 10 2016

176

Prado Prado

José Manuel

34.995.099 R

M. psíquicos (Boccia)

17 04 2015

177

Puentes Seoane

José Luis

46.914.130 H

Loita e D.A.

27 11 2015

178

Rascado Ríos

Fernando

36.154.362 H

Taekwondo

18 10 2016

179

Rego Naveiras

Jéssica

32.720.563 G

Halterofilia

17 04 2015

180

Regueira Suárez

Rufino

53.483.035 P

Natación

17 04 2015

181

Rial López

Ana Vanessa

52.939.174 L

Rugby

27 11 2015

182

Rica Taboada

Andrea

39.454.034 H

Taekwondo

18 10 2016

183

Riopedre Fernández

Miguel

48.112.804 R

Judo e D.A.

27 11 2015

184

Ríos Cortegoso

Borja

44.086.735 J

Taekwondo

18 10 2016

185

Rivas Iglesias

Julio

33.851.173 A

Tiro olímpico

18 10 2016

186

Riveiro Cabaleiro

Alfonso José

36.117.230 P

Remo

22 05 2016

187

Rivera González

Juan Sebastian

32.736.256 B

Halterofilia

22 05 2016

188

Rodríguez Fidalgo

Cristóbal

34.884.645 Q

P.M. e tríatlon

26 04 2015

189

Rodríguez Gacio

Susana

36.137.166 A

P.M. e tríatlon

26 04 2015

190

Rodríguez González

Guillermo Javier

32.628.435 Z

Tiro con arco

22 05 2016

191

Rodríguez Guede

Pablo

44.498.793 A

Ciclismo

17 04 2015

192

Rodríguez Lechuga

Roberto

35.577.392 A

Piragüismo

22 05 2016

193

Rodríguez Magi

Maximiliano

33.558.331 C

Atletismo. Dep.Ciegos

18 10 2016

194

Rodríguez Menéndez

Judith María

39.463.266 G

Esgrima

27 11 2015

195

Romay Cambón

José Carlos

53.163.460 H

Montañismo

27 11 2015

196

Romero Azpitarte

Miguel

36.150.284 B

Judo e D.A.

17 04 2015

197

Romero Fraga

Diego

35.483.117 M

Piragüismo

22 05 2016

198

Romero Gómez

Valeria

35.577.390 R

Piragüismo

22 05 2016

199

Romero Román

Irene

50.769.511 R

Esgrima

27 11 2015

200

Romiglio Fernández

Leandro

49.666.045 Y

Squash

27 11 2015

201

Saavedra Martínez

Borja

36.165.983 R

Loita e D.A.

27 11 2015

202

Saavedra Reinaldo

Juan Antonio

44.081.524 T

M. Físicos (tiro olímpico)

17 04 2015

203

Salgado López

Iván

44.494.300 H

Xadrez

26 04 2015

204

Sánchez Castro,

Iván

34.891.924 G

Boxeo

26 04 2015

205

Sánchez Sánchez

José Manuel

47.371.435 Z

Piragüismo

17 04 2015

206

Sánchez Sánchez

Sandra

78.801.238 H

Remo

26 04 2015

207

Sanmartín Carrera

Alejandro

53.308.493 J

Judo e D.A.

27 11 2015

208

Santos Maceiras

Esmeralda

76.968.635 D

Remo

18 10 2016

209

Senra Conde

Sandra

44.660.904 X

Taekwondo

18 10 2016

210

Serrat Seoane

Antonio

53.189.449 V

P.M. e tríatlon

18 10 2016

211

Silva Pazos

Xian

77.407.584 A

Taekwondo

27 11 2015

212

Simón Queiro

Isabel

53.192.551 Z

Taekwondo

18 10 2016

213

Soro López

Miguel

79.339.814 A

Piragüismo

27 11 2015

214

Soto Martínez

Ángela

15.494.257 P

Bádminton

27 11 2015

215

Suárez Dapena

Daniel

44.091.800 H

Salvamento e socorrismo

18 10 2016

216

Tiebo Pérez

Rodrigo

78.736.287 L

Piragüismo

27 11 2015

217

Tilve Costas

Ruth

53.821.699 C

Taekwondo

18 10 2016

218

Toimil Fernández

María Belén

32.714.095 E

Atletismo

22 05 2016

219

Toro Carballo

Cristian Isaac

34.279.400 Q

Piragüismo

18 10 2016

220

Toro Prieto Puga

Jano

47.381.584 C

Vela

17 04 2015

221

Torreiro Cao

Diego

45.874.810 E

Loita e D.A.

18 10 2016

222

Toscano Alonso

Tomás

39.486.352 K

Remo

18 10 2016

223

Trillo Valeiro

Sergio

32.720.995 E

Judo e D.A.

27 11 2015

224

Uriz Corral

Manuel

33.549.278 Y

Atletismo

27 11 2015

225

Vallejo Esperón

Sergio

77.466.603 G

Piragüismo

18 10 2016

226

Vallejo Folgueira

Diego

76.572.021 F

Automobilismo

17 04 2015

227

Vara Piñeiro

Jonathan

48.110.533 F

Halterofilia

22 05 2016

228

Varela Iglesias

Ana

44.822.471 W

Piragüismo

22 05 2016

229

Vicente Landín

Isaac

36.132.364 P

Atletismo

18 10 2016

230

Vidal Álvarez

Alejandro

52.931.435 V

Taekwondo

22 05 2016

231

Vieira Rivas

Diego

54.150.658 X

Halterofilia

26 04 2015

232

Vieitez Mariño

Sara

53.193.106 V

Loita e D.A.

17 04 2015

233

Vieito Cobián

Juan

39.463.732 X

Vela (Windsurf)

26 04 2015

234

Vieito Cobián

Tomás

39.463.733 B

Vela (Windsurf)

26 04 2015

235

Vila Fernández

Nerea

53.195.124 B

Loita e D.A.

17 04 2015

236

Vilas Vidal

María

53.487.155 B

Natación

27 11 2015

237

Villanueva González

Éder

36.154.668 W

Loita e D.A.

17 04 2015

238

Yáñez Martínez

Paula

53.306.939 T

Judo e D.A.

27 11 2015

239

Yuchenko

Anna Sergeevna

49.705.318 H

Remo

27 11 2015