Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Martes, 1 de xullo de 2014 Páx. 29597

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2014 pola que se fai pública a formalización dos contratos do Acordo marco para seleccionar auditores privados que colaboren coa Intervención Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia na realización de controis financeiros de operacións financiadas por programas operativos de fondos estruturais (Feder, FSE, P.O. Adaptabilidade e Emprego) e do Fondo Europeo da Pesca, correspondente ao período de programación 2007-2013 (o importe do lote 1 está cofinanciado nun 80 % con cargo ao programa operativo Feder, eixe 7, tema prioritario 85; o lote 2 está cofinanciado nun 80 % con cargo ao programa operativo FSE, eixe 5, tema prioritario 85; o lote 4 está cofinanciado nun 75 % con cargo ao programa operativo Fondo Europeo da Pesca, eixe 5, medida 1).

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, faise pública a formalización do seguinte contrato:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Consellería de Facenda.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio.

c) Número de expediente: 04/2013.

d) Enderezo da internet do perfil de contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19820

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo de contrato: servizo.

b) Descrición do obxecto: a selección de empresarios, a fixación do prezo unitario máximo por operación para verificar e o establecemento das bases que rexerán os contratos de servizos que deriven deste acordo marco.

c) Período de vixencia: será de dous anos contados a partir do día seguinte á sinatura do Acordo marco. Pódese prorrogar dous anos como máximo.

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOUE do 6 de novembro de 2013, BOE núm. 278, do 20 de novembro de 2013, e DOG núm. 227, do 27 de novembro de 2013.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do acordo marco:

Un millón catrocentos setenta e oito mil setecentos setenta e cinco euros con trinta e seis céntimos (1.478.775,36 €).

5. Formalización:

a) Data de adxudicación: 25 de marzo de 2014.

b) Data de formalización: 3 de xuño de 2014.

Contratistas:

Lote 1:

1. Deloitte, S.L.

2. UTE Grupo Auditores Públicos, S.A.P., Auditores, Consultores y Expertos Independientes, S.L.P. y Servicios de Auditoría y Consulting de Empresas, S.L.

3. López R. Auditores, S.L.

4. Ernst & Young, S.L.

5. Grant Thornton, S.L.P.

6. Moore Stephens Ibergrup, S.A.P.

7. Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L.

8. KPMG Auditores, S.L.

Lote 2:

1. UTE ATD Auditores Sector Público, S.L. y Auditores Asociados de Galicia, S.A.P.

2. UTE Audipublic, S.A., Compañía de Auditoría Consejeros Auditores, S.L.P., Seiquer Auditores y Consultores, S.L.P. y Auditeco, S.A.

3. Deloitte, S.L.

4. UTE Grupo Auditores Públicos, S.A.P., Auditores, Consultores y Expertos Independientes, S.L.P. y Servicios de Auditoría y Consulting de Empresas, S.L.

5. López R. Auditores, S.L.

6. Ernst & Young, S.L.

7. Moore Stephens Ibergrup, S.A.P.

8. Grant Thornton, S.L.P.

Lote 3:

1. UTE Grupo Auditores Públicos, S.A.P., Auditores, Consultores y Expertos Independientes, S.L.P. y Servicios de Auditoría y Consulting de Empresas, S.L.

2. Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.

3. Ernst & Young, S.L.

4. López R. Auditores, S.L.

5. Grupo NC Auditores y Asesores de Negocio, S.L.

6. Moore Stephens Ibergrup, S.A.P.

7. KPMG Auditores, S.L.

8. Aamas Auditores, S.L.

Lote 4:

1. Deloitte, S.L.

2. Ernst & Young, S.L.

3. Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.

4. López R. Auditores, S.L.

5. Grant Thornton, S.L.P.

6. KPMG Auditores, S.L.

7. Moore Stephens Ibergrup, S.A.P.

8. AT Consultores y Auditores, S.L.

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2014

P.D. (Orde do 9 de xaneiro de 2012)
Mª Socorro Martín Hierro
Secretaria xeral técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda