Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 127 Luns, 7 de xullo de 2014 Páx. 30158

III. Outras disposicións

Axencia Galega de Innovación

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2014 pola que se conceden as subvencións para fomentar a cooperación público-privada, a través de proxectos de investigación e desenvolvemento, reguladas na Resolución do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta peme, para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperación entre pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN852A).

A Resolución do 30 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2014) establece as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas do programa Conecta peme para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperación entre pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia, e procede á súa convocatoria para o ano 2014.

No artigo 4º e 5º da mencionada resolución de convocatoria determinábanse os requisitos que deberían cumprir, respectivamente, os proxectos e as entidades beneficiarias para optar á concesión das subvencións para investigación e desenvolvemento.

A comisión de valoración establecida no artigo 20º da antedita resolución de convocatoria, na súa reunión do día 19 de xuño de 2014, acordou propoñer a relación de empresas beneficiarias da axuda clasificadas por orde decrecente da puntuación total obtida e ata o esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN852A para o financiamento de proxectos completos.

A comisión de valoración acordou propoñer a este órgano xestor un criterio de desempate, de acordo co cal, nos casos de empate na puntuación total obtida por cada proxecto desempatarase a favor daquel que obtivese maior puntuación no criterio de valoración do artigo 19.1 da convocatoria, referido á excelencia científico-técnica do proxecto por ser este criterio o que ten adxudicada unha puntuación maior entre todos os criterios valorados (25 puntos dos 100 totais).

De acordo co anterior, a Comisión de Valoración propón a concesión de todos os proxectos por orde de puntuación decrecente ata o esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN852A para o financiamento de proxectos completos (anexo I).

Na súa virtude, e atendendo á proposta elaborada pola Comisión de Valoración establecida no artigo 20 da Resolución do 30 de decembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 13 de xaneiro de 2014), esta Axencia Galega de Innovación

RESOLVE:

Primeiro.

a) Establecer como criterio de desempate, toda vez que a Resolución de convocatoria non contén ningunha previsión neste sentido que nos casos de empate na puntuación total obtida por cada proxecto desempatará a favor daquel que obtivese maior puntuación no criterio de valoración do artigo 19.1 da convocatoria, referido á excelencia científico-técnica do proxecto por ser este criterio o que ten adxudicada unha puntuación maior entre todos os criterios valorados (25 puntos dos 100 totais). A aplicación deste criterio de desempate non supón ningunha alteración da lista inicial de beneficiarios e unicamente terá virtualidade para efectos de posibles adxudicacións futuras.

b) Conceder as subvencións coa intensidade de axudas prevista no artigo 8º da resolución de convocatoria a todas as empresas seleccionadas que figuran no anexo I desta resolución, por orde decrecente de puntuación e ata o esgotamento do crédito correspondente ao procedemento IN852A para o financiamento de proxectos completos, tal como se recolle no artigo 8º da convocatoria, e de acordo co establecido na Comisión de Valoración prevista no artigo 20º da convocatoria, que tivo lugar o 19 de xuño de 2014.

c) Unha vez financiado o proxecto IN852A 2014/33 que leva por título «Investigación en tecnoloxías de cavitación avanzada aplicada ao tratamento de pedra natural», cunha puntuación total de 65,5 puntos, o crédito restante resulta insuficiente para o financiamento da totalidade do seguinte proxecto na orde de prelación establecida aplicando o criterio de desempate anteriormente establecido. De acordo co anterior, queda sen adxudicar un remanente de 237.162,29 € ao non alcanzar para o financiamento total do seguinte proxecto da listaxe, polo tanto establécense como suplentes coa intensidade de axuda prevista no artigo 8º da resolución da convocatoria todas as empresas que conformen proxectos que por orde decrecente de puntuación e ordenados de acordo co criterio de desempate proposto anteriormente, non acaden financiamento por esgotamento do crédito e sempre que non concorra neles ningunha causa de exclusión (anexo II).

d) Declarar excluídas as solicitudes que se recollen no anexo III desta resolución.

e) Aceptar a renuncia das solicitudes que se recollen no anexo IV.

Segundo.

Todas as solicitudes das que se resolve o seu financiamento cumpren os requisitos establecidos nas correspondentes bases da convocatoria. Por estar suxeito este réxime de axudas ao Regulamento (CE) núm. 800/2008, este foi comunicado á Comisión Europea.

Terceiro.

Todas as entidades que se propoñen para seren subvencionadas están ao corrente nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social e non teñen pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cuarto.

Todas as entidades que se propoñen para seren subvencionadas asinaron a declaración responsable da obtención doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades subvencionadas, así como a declaración de estar ao corrente de pagamentos de obrigas por reintegros de subvencións.

Quinto.

As subvencións concedidas imputaranse á aplicación orzamentaria 08.A3.561A.770.0, na que existe crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.

Sexto.

Incompatibilidade. As axudas previstas nesta resolución serán incompatibles coa percepción de calquera outra subvención ou axuda para a mesma finalidade ou os mesmos custos procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

Sétimo.

Contra esta resolución poderán os interesados interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, ou directamente interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2014

Manuel Antonio Varela Rey
Director da Axencia Galega de Innovación

ANEXO I

Relación de solicitudes concedidas

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

Aplicación orzamentaria

Feder

2014

2015

Custo subvble. (€)

% subv.

Subvención concedida (€)

IN852A 2014/25

Sensor Intelligence, S.L.

B86571205

Investigación de metodoloxía para a zonificación de precisión, manexo e control integral de viñedos mediante sistemas de microondas, monitorización e control remoto de baixo consumo

08.A3.561A.770.0

Si

129.077,14

40.761,20

283.063,90

60

169.838,34

IN852A 2014/25

Teican Medioambiental, S.L.

B39478052

Investigación de metodoloxía para a zonificación de precisión, manexo e control integral de viñedos mediante sistemas de microondas, monitorización e control remoto de baixo consumo

08.A3.561A.770.0

Si

47.222,59

14.912,40

103.558,32

60

62.134,99

IN852A 2014/25

Lar de Ricobao, S.L.

B27428796

Investigación de metodoloxía para a zonificación de precisión, manexo e control integral de viñedos mediante sistemas de microondas, monitorización e control remoto de baixo consumo

08.A3.561A.770.0

Si

58.434,80

15.533,30

123.280,17

60

73.968,10

IN852A 2014/25

Znir Sensing Solutions, S.L.

B86914660

Investigación de metodoloxía para a zonificación de precisión, manexo e control integral de viñedos mediante sistemas de microondas, monitorización e control remoto de baixo consumo

08.A3.561A.770.0

Si

36.933,79

20.775,26

96.181,75

60

57.709,05

IN852A 2014/29

Innaves, S.A.

A36686947

Péptidos anti-stress obtidos de proteínas lácteas aplicados a alimentos funcionais e a complementos alimenticios

08.A3.561A.770.0

Si

118.056,09

35.263,51

255.532,66

60

153.319,60

IN852A 2014/29

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L.

B94059623

Péptidos anti-stress obtidos de proteínas lácteas aplicados a alimentos funcionais e a complementos alimenticios

08.A3.561A.770.0

Si

60.935,45

20.311,81

135.412,10

60

81.247,26

IN852A 2014/29

Biscuits Galicia, S.L.

B36486454

Péptidos anti-stress obtidos de proteínas lácteas aplicados a alimentos funcionais e a complementos alimenticios

08.A3.561A.770.0

Si

32.769,78

16.881,40

82.751,96

60

49.651,18

IN852A 2014/29

Lácteos Casa Macan

B27387349

Péptidos anti-stress obtidos de proteínas lácteas aplicados a alimentos funcionais e a complementos alimenticios

08.A3.561A.770.0

Si

70.716,00

14.484,00

142.000,00

60

85.200,00

IN852A 2014/14

Pazo de Valdomiño, S.A.

A36297455

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doce e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

73.183,19

16.064,60

148.746,31

60

89.247,79

IN852A 2014/14

Don Bernardino, S.L.

B27409440

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doce e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

54.037,02

9.535,94

105.954,94

60

63.572,96

IN852A 2014/14

Bodegas Marqués de

Vizhoja, S.A.

A36655025

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doce e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

49.473,63

12.368,41

103.070,07

60

61.842,04

IN852A 2014/14

Adega Ponte da Boga, S.L.

B32244279

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doce e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

70.449,64

10.526,96

161.953,20

50

80.976,60

IN852A 2014/14

Star Electrónica, S.L.L.

B94046455

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doce e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

59.844,75

13.136,65

121.635,67

60

72.981,40

IN852A 2014/14

Tune Eureka, S.A.

A28325264

Desenvolvemento de novos produtos no marco dunha viticultura galega máis sustentable: viños doce e destilados singulares

08.A3.561A.770.0

Si

66.386,03

14.572,54

134.930,95

60

80.958,57

IN852A 2014/35

Auscultación y Taller de Ingeniería, S.A.

A80996721

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas

08.A3.561A.770.0

Si

146.862,38

43.867,98

317.883,94

60

190.730,36

IN852A 2014/35

Investigación y Control

Lugo, S.L.

B27027143

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas

08.A3.561A.770.0

Si

44.525,48

12.558,47

95.139,91

60

57.083,95

IN852A 2014/35

Indutec Ingenieros, S.L.U.

B27104488

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas

08.A3.561A.770.0

Si

57.500,93

13.487,87

118.314,67

60

70.988,80

IN852A 2014/35

Ecosistemas 2000, S.L.

B81194706

Deseño e desenvolvemento experimental de prototipos para a xestión da seguridade en presas galegas

08.A3.561A.770.0

Si

61.033,16

14.316,42

125.582,63

60

75.349,58

IN852A 2014/42

Serviguide Consultoría, S.L.

B70274949

Zero Emissions City

08.A3.561A.770.0

Si

46.705,78

11.676,44

116.764,43

50

58.382,22

IN852A 2014/42

Bahía Software, S.L.

B15682594

Zero Emissions City

08.A3.561A.770.0

Si

74.249,62

13.102,87

174.704,97

50

87.352,49

IN852A 2014/42

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

Zero Emissions City

08.A3.561A.770.0

Si

58.702,99

13.769,84

144.945,66

50

72.472,83

IN852A 2014/42

Sistemas Audiovisuales Itelsis, S.L.

B84751270

Zero Emissions City

08.A3.561A.770.0

Si

48.193,57

11.304,67

118.996,47

50

59.498,24

IN852A 2014/42

Setga, S.L.U.

B36699064

Zero Emissions City

08.A3.561A.770.0

Si

77.259,08

27.145,08

174.006,94

60

104.404,16

IN852A 2014/7

Smart Green Labs, S.L.

B70339957

Deseño da arquitectura e middleware  da infraestrutura orientada ao desenvolvemento de novos servizos/negocios no ámbito do sector enerxético 2.0

08.A3.561A.770.0

Si

43.357,50

9.517,50

105.750,00

50

52.875,00

IN852A 2014/7

Telecon Galicia, S.A.

A15070287

Deseño da arquitectura e middleware  da infraestrutura orientada ao desenvolvemento de novos servizos/negocios no ámbito do sector enerxético 2.0

08.A3.561A.770.0

Si

96.336,45

32.112,15

214.081,00

60

128.448,60

IN852A 2014/7

Unión Distribuidores de Electricidad

A15021587

Deseño da arquitectura e middleware  da infraestrutura orientada ao desenvolvemento de novos servizos/negocios no ámbito do sector enerxético 2.0

08.A3.561A.770.0

Si

39.469,28

9.258,22

81.212,50

60

48.727,50

IN852A 2014/7

Silenus Consultoría, S.L.

B27359587

Deseño da arquitectura e middleware  da infraestrutura orientada ao desenvolvemento de novos servizos/negocios no ámbito do sector enerxético 2.0

08.A3.561A.770.0

Si

121.716,04

34.330,16

260.077,00

60

156.046,20

IN852A 2014/46

Congelados Noribérica, S.A.

A36780641

Mellora do rendemento e aproveitamento integral dos subprodutos da liña de fileteado de sardiña e outras especies

08.A3.561A.770.0

Si

134.225,09

40.093,21

232.424,40

75

174.318,30

IN852A 2014/46

Ingeniería de Proyectos Marinos, S.A.

A36834737

Mellora do rendemento e aproveitamento integral dos subprodutos da liña de fileteado de sardiña e outras especies

08.A3.561A.770.0

Si

190.753,91

36.334,08

283.859,99

80

227.087,99

IN852A 2014/46

Sca Alimentya, S.L.

B70093034

Mellora do rendemento e aproveitamento integral dos subprodutos da liña de fileteado de sardiña e outras especies

08.A3.561A.770.0

Si

49.698,25

58.341,43

135.049,60

80

108.039,68

IN852A 2014/34

Espina Obras

Hidráulicas, S.A.

A15168156

Desenvolvemento de tecnoloxía para codixestión anaerobia de residuos

08.A3.561A.770.0

Si

141.807,42

25.024,84

333.664,52

50

166.832,26

IN852A 2014/34

Agrupación de Cooperativas Lácteas, S.L.

B94059623

Desenvolvemento de tecnoloxía para codixestión anaerobia de residuos

08.A3.561A.770.0

Si

76.846,78

13.561,20

150.679,96

60

90.407,98

IN852A 2014/34

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

Desenvolvemento de tecnoloxía para codixestión anaerobia de residuos

08.A3.561A.770.0

Si

66.606,08

13.642,21

133.747,15

60

80.248,29

IN852A 2014/34

Técnicas de Soft, S.A.

A15348477

Desenvolvemento de tecnoloxía para codixestión anaerobia de residuos

08.A3.561A.770.0

Si

128.565,30

22.688,00

252.088,83

60

151.253,30

IN852A 2014/34

Otto Ingeniería y Medio Ambiente, S.L.

B70062237

Desenvolvemento de tecnoloxía para codixestión anaerobia de residuos

08.A3.561A.770.0

Si

72.676,44

31.147,04

173.039,14

60

103.823,48

IN852A 2014/54

Acsm Agencia

Marítima, S.L.U.

B36889657

Investigación, desenvolvemento e fabricación dun novo concepto de brazo manipulador antropomórfico mediante tecnoloxías

08.A3.561A.770.0

Si

135.011,45

75.943,94

281.273,85

75

210.955,39

IN852A 2014/54

Quantum Innovative, S.L.

B27725225

Investigación, desenvolvemento e fabricación dun novo concepto de brazo manipulador antropomórfico mediante tecnoloxías

08.A3.561A.770.0

Si

79.476,92

34.061,53

141.923,06

80

113.538,45

IN852A 2014/54

Util Vigo, S.L.

B36756591

Investigación, desenvolvemento e fabricación dun novo concepto de brazo manipulador antropomórfico mediante tecnoloxías

08.A3.561A.770.0

Si

111.315,73

39.110,93

188.033,32

80

150.426,66

IN852A 2014/54

Neuwalme, S.L.

B36624088

Investigación, desenvolvemento e fabricación dun novo concepto de brazo manipulador antropomórfico mediante tecnoloxías

08.A3.561A.770.0

Si

113.578,24

51.027,90

205.757,67

80

164.606,14

IN852A 2014/48

Industrias Técnicas de Galicia, S.A.

A36610509

Desenvolvemento dunha cela robotizada flexible e multiproceso aplicada ao sector metalmecánico

08.A3.561A.770.0

Si

130.785,09

28.708,92

199.367,51

80

159.494,01

IN852A 2014/48

Ledisson A&It, S.L.

B27798008

Desenvolvemento dunha cela robotizada flexible e multiproceso aplicada ao sector metalmecánico

08.A3.561A.770.0

Si

63.333,95

25.868,80

111.503,44

80

89.202,75

IN852A 2014/48

Computer 3, S.L.U.

B27024298

Desenvolvemento dunha cela robotizada flexible e multiproceso aplicada ao sector metalmecánico

08.A3.561A.770.0

Si

64.742,83

14.211,84

98.693,34

80

78.954,67

IN852A 2014/48

Izmar, S.L.U.

B36654598

Desenvolvemento dunha cela robotizada flexible e multiproceso aplicada ao sector metalmecánico

08.A3.561A.770.0

Si

100.964,96

20.679,57

162.192,71

75

121.644,53

IN852A 2014/48

Visión Plus Automática, S.L.

B36973923

Desenvolvemento dunha cela robotizada flexible e multiproceso aplicada ao sector metalmecánico

08.A3.561A.770.0

Si

94.884,06

16.744,24

139.535,38

80

111.628,30

IN852A 2014/58

Ingenieria Insitu, S.L.

B27715309

Sistema de axuda á xestión do mantemento de grandes estruturas baseado en vehículos autónomos

08.A3.561A.770.0

Si

83.952,34

17.195,06

168.579,00

60

101.147,40

IN852A 2014/58

Utingal, S.L.

B36254258

Sistema de axuda á xestión do mantemento de grandes estruturas baseado en vehículos autónomos

08.A3.561A.770.0

Si

64.278,42

16.069,61

133.913,39

60

80.348,03

IN852A 2014/58

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

Sistema de axuda á xestión do mantemento de grandes estruturas baseado en vehículos autónomos

08.A3.561A.770.0

Si

57.478,20

16.211,80

147.380,00

50

73.690,00

IN852A 2014/58

Ledisson A&It, S.L.

B27798008

Sistema de axuda á xestión do mantemento de grandes estruturas baseado en vehículos autónomos

08.A3.561A.770.0

Si

52.858,79

21.590,21

124.081,67

60

74.449,00

IN852A 2014/58

Star Electrónica, S.L.L.

B94046455

Sistema de axuda á xestión do mantemento de grandes estruturas baseado en vehículos autónomos

08.A3.561A.770.0

Si

56.340,62

11.539,64

113.133,76

60

67.880,26

IN852A 2014/13

Hifas da Terra, S.L.

B36409290

Deseño, formulación e elaboración de tecnosoles para a biorremediación de solos contaminados por hidrocarburos e metais pesados mediante a aplicación de diferentes especies de fungos

08.A3.561A.770.0

Si

166.152,75

49.630,04

359.637,98

60

215.782,79

IN852A 2014/13

Centro de Valorización Ambiental del Norte, S.L.

B70335831

Deseño, formulación e elaboración de tecnosoles para a biorremediación de solos contaminados por hidrocarburos e metais pesados mediante a aplicación de diferentes especies de fungos

08.A3.561A.770.0

Si

121.150,16

18.102,90

232.088,43

60

139.253,06

IN852A 2014/13

Edafotec Suelos a la

Carta, S.L.

B27701028

Deseño, formulación e elaboración de tecnosoles para a biorremediación de solos contaminados por hidrocarburos e metais pesados mediante a aplicación de diferentes especies de fungos

08.A3.561A.770.0

Si

48.619,92

19.858,84

114.131,26

60

68.478,76

IN852A 2014/13

Compañía Galega de Silvicultores, S.L.

B15855000

Deseño, formulación e elaboración de  tecnosoles para a biorremediación de solos contaminados por hidrocarburos e metais pesados mediante a aplicación de diferentes especies de fungos

08.A3.561A.770.0

Si

34.720,25

15.598,95

83.865,33

60

50.319,20

IN852A 2014/70

Talleres Ganomagoga, S.L.

B36012714

Solucións de enxeñaría compacta para produción de bioenerxía en ámbitos variables

08.A3.561A.770.0

Si

114.372,11

36.117,51

300.979,23

50

150.489,62

IN852A 2014/70

Montajes Eléctricos

Galicia, S.L

B36661023

Solucións de enxeñaría compacta para produción de bioenerxía en ámbitos variables

08.A3.561A.770.0

Si

53.449,59

24.013,59

129.105,30

60

77.463,18

IN852A 2014/70

Neuwalme, S.L.

B36624088

Solucións de enxeñaría compacta para produción de bioenerxía en ámbitos variables

08.A3.561A.770.0

Si

54.758,49

20.253,14

125.019,39

60

75.011,63

IN852A 2014/70

Industrias Técnicas de Galicia, S.A

A36610509

Solucións de enxeñaría compacta para produción de bioenerxía en ámbitos variables

08.A3.561A.770.0

Si

55.428,99

15.633,82

118.438,01

60

71.062,81

IN852A 2014/39

Gallega de Ayudas

Técnicas, S.L.

B15681406

Deseño e desenv. experimental de prototipo para torrefacción de biomasa mediante reactor de indución con parafuso flotante

08.A3.561A.770.0

Si

205.394,39

51.348,60

320.928,74

80

256.742,99

IN852A 2014/39

Transportes Gabeiras Martínez, S.L.

B15674427

Deseño e desenv. experimental de prototipo para torrefacción de biomasa mediante reactor de indución con parafuso flotante

08.A3.561A.770.0

Si

105.476,65

45.204,28

188.351,16

80

150.680,93

IN852A 2014/39

Indutec Ingenieros, S.L.U.

B27104488

Deseño e desenv. experimental de prototipo para torrefacción de biomasa mediante reactor de indución con parafuso flotante

08.A3.561A.770.0

Si

96.782,93

24.195,73

151.223,33

80

120.978,66

IN852A 2014/67

Tecnologías Plexus, S.L.

B15726177

Xestión de establecementos de tecidos: sistema de codificación e xestión de stock, rastrexabilidade e alertas de biovixilancia

08.A3.561A.770.0

Si

146.697,00

32.201,78

238.531,70

75

178.898,78

IN852A 2014/67

Agmina Multimedia, S.L.

B15793409

Xestión de establecementos de tecidos: sistema de codificación e xestión de stock, rastrexabilidade e alertas de biovixilancia

08.A3.561A.770.0

Si

90.808,60

19.230,10

137.548,38

80

110.038,70

IN852A 2014/67

Redegal, S.L.

B32318354

Xestión de establecementos de tecidos: sistema de codificación e xestión de stock, rastrexabilidade e alertas de biovixilancia

08.A3.561A.770.0

Si

90.050,88

28.437,12

148.110,00

80

118.488,00

IN852A 2014/67

Inforhouse, S.L.

B36112803

Xestión de establecementos de tecidos: sistema de codificación e xestión de stock, rastrexabilidade e alertas de biovixilancia

08.A3.561A.770.0

Si

73.141,06

16.055,36

111.495,53

80

89.196,42

IN852A 2014/17

Vascogallega Sociedad de Cartera, S.L.

B27716406

Desenvolvemento de solucións intelixentes para unha loxística verde

08.A3.561A.770.0

Si

80.575,76

17.687,36

196.526,24

50

98.263,12

IN852A 2014/17

Kaleidologistics, S.L.

B27716422

Desenvolvemento de solucións intelixentes para unha loxística verde

08.A3.561A.770.0

Si

57.424,78

15.264,82

145.379,19

50

72.689,60

IN852A 2014/17

Inxenia Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27746528

Desenvolvemento de solucións intelixentes para unha loxística verde

08.A3.561A.770.0

Si

101.376,75

26.948,25

213.875,00

60

128.325,00

IN852A 2014/17

Enxeñaría Agrorrural Azul e Verde, S.L.

B32298796

Desenvolvemento de solucións intelixentes para unha loxística verde

08.A3.561A.770.0

Si

40.813,24

10.203,31

85.027,58

60

51.016,55

IN852A 2014/18

Nanogap

Sub-Nm-Powder, S.A.

A70049408

Light emiting nanomolecules for biomedical diagnostycs applications

08.A3.561A.770.0

Si

105.100,05

56.592,33

202.115,47

80

161.692,38

IN852A 2014/18

Galchimia, S.A.

A15784614

Light emiting nanomolecules for biomedical diagnostycs applications

08.A3.561A.770.0

Si

109.903,60

51.719,34

202.028,67

80

161.622,94

IN852A 2014/18

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

B27380914

Light emiting nanomolecules for biomedical diagnostycs applications

08.A3.561A.770.0

Si

59.612,17

28.052,78

109.581,19

80

87.664,95

IN852A 2014/18

Softgasa Informática, S.L.

B36832210

Light emiting nanomolecules for biomedical diagnostycs applications

08.A3.561A.770.0

Si

55.255,70

19.414,16

93.337,33

80

74.669,86

IN852A 2014/65

Balidea Consulting & Programing

B15850647

Incorporación das tecnoloxías de información no ámbito da preparación e recuperación deportiva

08.A3.561A.770.0

Si

113.664,38

26.662,02

280.652,80

50

140.326,40

IN852A 2014/65

Club Deportivo Lugo, S.A.D.

A27447382

Incorporación das tecnoloxías de información no ámbito da preparación e recuperación deportiva

08.A3.561A.770.0

Si

42.504,55

22.887,06

108.986,02

60

65.391,61

IN852A 2014/65

Tecnología Siam, S.L.

B36970374

Incorporación das tecnoloxías de información no ámbito da preparación e recuperación deportiva

08.A3.561A.770.0

Si

59.977,16

18.940,16

131.528,87

60

78.917,32

IN852A 2014/65

Other Side Mirror

Laboratorio, S.L.

B70252952

Incorporación das tecnoloxías de información no ámbito da preparación e recuperación deportiva

08.A3.561A.770.0

Si

63.773,59

26.048,37

149.703,27

60

89.821,96

IN852A 2014/65

Asistencia Sanitaria

Sistens, S.L.

A15851181

Incorporación das tecnoloxías de información no ámbito da preparación e recuperación deportiva

08.A3.561A.770.0

Si

38.011,98

18.722,32

94.557,16

60

56.734,30

IN852A 2014/53

Grupo Tres Mares, S. A.

A78470382

Estratexias para a sustentabilidade do cultivo de troita arco da vella en Galicia: produtividade e diversificación

08.A3.561A.770.0

Si

85.192,70

36.511,15

162.271,80

75

121.703,85

IN852A 2014/53

Aquanor Aguas del

Noroeste, S.L.

B36769305

Estratexias para a sustentabilidade do cultivo de troita arco da vella en Galicia: produtividade e diversificación

08.A3.561A.770.0

Si

67.849,51

45.233,00

141.353,14

80

113.082,51

IN852A 2014/53

Relento, S.L.

B36900710

Estratexias para a sustentabilidade do cultivo de troita arco da vella en Galicia: produtividade e diversificación

08.A3.561A.770.0

Si

83.541,71

18.338,42

127.350,16

80

101.880,13

IN852A 2014/53

J.J. Chicolino, S.L.

B15249865

Estratexias para a sustentabilidade do cultivo de troita arco da vella en Galicia: produtividade e diversificación

08.A3.561A.770.0

Si

114.020,14

28.505,03

178.156,46

80

142.525,17

IN852A 2014/53

Agrobotica Carballo, S.L.U.

B15732993

Estratexias para a sustentabilidade do cultivo de troita arco da vella en Galicia: produtividade e diversificación

08.A3.561A.770.0

Si

66.168,65

24.473,34

113.302,49

80

90.641,99

IN852A 2014/55

Seistag Innovación, S.L.

B70366372

Superficies, composites e compoñentes de altas prestacións con materia prima local

08.A3.561A.770.0

Si

86.204,14

15.212,50

169.027,74

60

101.416,64

IN852A 2014/55

Vidriomoss, S.L.

B36449296

Superficies, composites e compoñentes de altas prestacións con materia prima local

08.A3.561A.770.0

Si

53.084,47

10.872,72

106.595,31

60

63.957,19

IN852A 2014/55

Pizarra Leads, S.L.

B32445710

Superficies, composites e compoñentes de altas prestacións con materia prima local

08.A3.561A.770.0

Si

70.688,68

12.474,47

138.605,25

60

83.163,15

IN852A 2014/55

Puertas Betanzos, S.L.

B70028584

Superficies, composites e compoñentes de altas prestacións con materia prima local

08.A3.561A.770.0

Si

50.920,18

11.177,60

103.496,30

60

62.097,78

IN852A 2014/55

Jeldi-Deza, S.L.

B36504009

Superficies, composites e compoñentes de altas prestacións con materia prima local

08.A3.561A.770.0

Si

61.351,23

10.826,69

120.296,53

60

72.177,92

IN852A 2014/55

Santos Cocina y Baño, S.L.

B15383896

Superficies, composites e compoñentes de altas prestacións con materia prima local

08.A3.561A.770.0

Si

85.229,38

15.040,48

200.539,72

50

100.269,86

IN852A 2014/36

Vasco Gallega Sociedad de Cartera, S.L.

B27716406

Sistema autónomo robotizado de transporte de palés

08.A3.561A.770.0

Si

53.901,09

20.961,54

149.725,25

50

74.862,63

IN852A 2014/36

Saecdata, S.A.

A36631653

Sistema autónomo robotizado de transporte de palés

08.A3.561A.770.0

Si

34.486,20

15.493,80

83.300,00

60

49.980,00

IN852A 2014/36

Kaleido Scm, S.L.

B27716414

Sistema autónomo robotizado de transporte de palés

08.A3.561A.770.0

Si

44.851,52

8.543,15

106.789,34

50

53.394,67

IN852A 2014/36

Solventea Innovación, S.L.

B70242300

Sistema autónomo robotizado de transporte de palés

08.A3.561A.770.0

Si

75.004,10

17.593,55

154.329,41

60

92.597,65

IN852A 2014/36

Gallega de Manutención, Galman, S.L.

B15373517

Sistema autónomo robotizado de transporte de palés

08.A3.561A.770.0

Si

167.485,32

29.556,23

328.402,58

60

197.041,55

IN852A 2014/26

Vasco Gallega Sociedad de Cartera, S.L.

B27716406

Desenvolvemento de nova gama de produtos de manipulación e transporte de compoñentes de aeroxeradores (onshore e offshore)

08.A3.561A.770.0

Si

59.464,32

12.179,44

143.287,51

50

71.643,76

IN852A 2014/26

Kaleido Logistics, S.L.

B27716422

Desenvolvemento de nova gama de produtos de manipulación e transporte de compoñentes de aeroxeradores (onshore e offshore)

08.A3.561A.770.0

Si

70.990,70

17.747,67

177.476,73

50

88.738,37

IN852A 2014/26

Neuwalme, S.L.

B36624088

Desenvolvemento de nova gama de produtos de manipulación e transporte de compoñentes de aeroxeradores (onshore e offshore)

08.A3.561A.770.0

Si

42.956,74

7.580,60

101.074,67

50

50.537,34

IN852A 2014/26

T Y M Ganain, S.L.U.

B36840684

Desenvolvemento de nova gama de produtos de manipulación e transporte de compoñentes de aeroxeradores (onshore e offshore)

08.A3.561A.770.0

Si

115.736,36

20.424,06

272.320,83

50

136.160,42

IN852A 2014/8

Other Side Mirror

Laboratorio, S.L.

B70252952

Camiñando textualmente cara ao futuro. Plataforma móbil de estudo e rehabilitación da marcha

08.A3.561A.770.0

Si

156.016,88

49.268,49

342.142,29

60

205.285,37

IN852A 2014/8

Curtidos Galaicos, S.L.

B27101740

Camiñando textualmente cara ao futuro. Plataforma móbil de estudo e rehabilitación da marcha

08.A3.561A.770.0

Si

58.380,50

14.595,13

121.626,05

60

72.975,63

IN852A 2014/8

Asistencia Sanitaria

Sistens, S.L.

A15851181

Camiñando textualmente cara ao futuro. Plataforma móbil de estudo e rehabilitación da marcha

08.A3.561A.770.0

Si

41.493,45

13.103,20

90.994,41

60

54.596,65

IN852A 2014/8

Solventea Innovación, S.L.

B70242300

Camiñando textualmente cara ao futuro. Plataforma móbil de estudo e rehabilitación da marcha

08.A3.561A.770.0

Si

53.471,46

30.077,69

139.248,59

60

83.549,15

IN852A 2014/33

Hidronav Technologies, S.L.

B36775179

Investigación en tecnoloxías de cavitación avanzada aplicada ao tratamento de pedra natural

08.A3.561A.770.0

Si

150.040,33

39.884,14

237.405,59

80

189.924,47

IN852A 2014/33

Digafer, S.A.

A36250561

Investigación en tecnoloxías de cavitación avanzada aplicada ao tratamento de pedra natural

08.A3.561A.770.0

Si

166.723,29

55.574,43

277.872,15

80

222.297,72

IN852A 2014/33

Granitos de Atios, S.A.

A36062206

Investigación en tecnoloxías de cavitación avanzada aplicada ao tratamento de pedra natural

08.A3.561A.770.0

Si

95.833,10

31.944,36

159.721,83

80

127.777,46

ANEXO II

Relación de solicitudes suplentes

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

Custo subvencionable

% subv.

Subvención 2014

Subvención 2015

Subvención (€)

IN852A 2014/12

Instalacións Parcero, S.L.U.

B36326494

Investigación e desenvolvemento dun novo sistema construtivo de crecemento modular reversible desde o nivel de terreo con criterios de eficiencia enerxética

235.385,66

80

111.102,03

77.206,50

188.308,53

IN852A 2014/12

J.M. Sieira, S.L.

B15348857

Investigación e desenvolvemento dun novo sistema construtivo de crecemento modular reversible desde o nivel de terreo con criterios de eficiencia enerxética

211.285,66

80

98.036,55

70.991,98

169.028,53

IN852A 2014/12

Formoso Figueira, S.L.

B15677388

Investigación e desenvolvemento dun novo sistema construtivo de crecemento modular reversible desde o nivel de terreo con criterios de eficiencia enerxética

233.313,32

80

83.992,80

102.657,86

186.650,66

IN852A 2014/9

Health In Code, S.L.

B70058375

Análise, deseño e prototipado dun sistema informático integrado para a automatización dos procesos dun laboratorio de análise xenética baseada en tecnoloxías de secuenciación sanger e ngs

375.138,83

60

128.297,48

96.785,82

225.083,30

IN852A 2014/9

Novaware, S.L.

B70219126

Análise, deseño e prototipado dun sistema informático integrado para a automatización dos procesos dun laboratorio de análise xenética baseada en tecnoloxías de secuenciación sanger e ngs

200.488,91

60

64.958,41

55.334,94

120.293,35

IN852A 2014/9

Allenta Consulting, S.L.

B15974553

Análise, deseño e prototipado dun sistema informático integrado para a automatización dos procesos dun laboratorio de análise xenética baseada en tecnoloxías de secuenciación sanger e ngs

80.490,01

60

31.874,05

16.419,96

48.294,01

IN852A 2014/57

Arcade Consultores, S.L.

B15476047

Sistema integral de xestión e control de bateas

259.457,83

75

114.810,09

79.783,28

194.593,37

IN852A 2014/57

Norispan, S.L.

B36625408

Sistema integral de xestión e control de bateas

195.764,04

80

93.966,74

62.644,49

156.611,23

IN852A 2014/57

Lago Mejilloneras, S.L.

B15521958

Sistema integral de xestión e control de bateas

160.939,92

80

81.113,72

47.638,22

128.751,94

IN852A 2014/6

A0 Mayores Servicios Sociales, S.L.

B15856941

Residencia na casa

229.874,62

60

85.513,36

52.411,41

137.924,77

IN852A 2014/6

Grupo On Seguridad, S.L.

B27418078

Residencia na casa

168.721,47

60

48.591,78

52.641,10

101.232,88

IN852A 2014/6

Enxenio, S.L.

B15879653

Residencia na casa

182.768,93

60

51.540,84

58.120,52

109.661,36

IN852A 2014/6

Alalas, S.L.

B27323492

Residencia na casa

114.560,67

50

32.076,99

25.203,35

57.280,34

IN852A 2014/5

Conejos Gallegos Cogal, S. Coop. Gallega

F36030518

Desenvolvemento dun sistema de control integral de patoloxías dixestivas en cunicultura mediante combinación de distintas tecnoloxías

247.867,33

75

117.117,32

68.783,18

185.900,50

IN852A 2014/5

Noresga, S.L.

B36836070

Desenvolvemento dun sistema de control integral de patoloxías dixestivas en cunicultura mediante combinación de distintas tecnoloxías

130.019,89

80

66.570,18

37.445,73

104.015,91

IN852A 2014/5

Mosquera y Pumar, S.L.M.E.

B32345951

Desenvolvemento dun sistema de control integral de patoloxías dixestivas en cunicultura mediante combinación de distintas tecnoloxías

109.302,90

80

61.209,62

26.232,70

87.442,32

IN852A 2014/5

Kemegal Quimicos, S.L.

B36553444

Desenvolvemento dun sistema de control integral de patoloxías dixestivas en cunicultura mediante combinación de distintas tecnoloxías

183.397,79

80

96.834,03

49.884,20

146.718,23

IN852A 2014/22

Selmark, S.L.U.

B36610525

Desenvolvemento de suxeitadores protésicos personalizados para casos de mastectomía mediante o emprego de tacs helicoidais, dixitalización de superficies e sistemas cad 3d

221.307,33

75

97.928,50

68.052,00

165.980,50

IN852A 2014/22

Mecanizados de Galicia, S.A.

A36660926

Desenvolvemento de suxeitadores protésicos personalizados para casos de mastectomía mediante o emprego de tacs helicoidais, dixitalización de superficies e sistemas cad 3d

177.794,33

80

100.987,18

41.248,28

142.235,46

IN852A 2014/22

Laboratorios Iberpos, S.A.

A33627621

Desenvolvemento de suxeitadores protésicos personalizados para casos de mastectomía mediante o emprego de tacs helicoidais, dixitalización de superficies e sistemas cad 3d

164.265,34

80

84.103,85

47.308,42

131.412,27

IN852A 2014/22

Itera Técnica, S.L.

B27791599

Desenvolvemento de suxeitadores protésicos personalizados para casos de mastectomía mediante o emprego de tacs helicoidais, dixitalización de superficies e sistemas cad 3d

155.890,00

80

84.804,16

39.907,84

124.712,00

IN852A 2014/19

Gaypasa, S.L.

B36632388

Desenvolvemento dunha gama de transportadores tipo transfer con transmisión por fricción para instalacións de manutención en plantas industriais automatizadas

247.683,33

50

80.497,09

43.344,58

123.841,67

IN852A 2014/19

Galimetal, S.A.

A36113512

Desenvolvemento dunha gama de transportadores tipo transfer con transmisión por fricción para instalacións de manutención en plantas industriais automatizadas

189.325,00

60

67.021,05

46.573,95

113.595,00

IN852A 2014/19

Montajes Eléctricos Galicia, S.L.

B36661023

Desenvolvemento dunha gama de transportadores tipo transfer con transmisión por fricción para instalacións de manutención en plantas industriais automatizadas

178.440,00

60

69.591,60

37.472,40

107.064,00

IN852A 2014/19

Itera Técnica, S.L.

B27791599

Desenvolvemento dunha gama de transportadores tipo transfer con transmisión por fricción para instalacións de manutención en plantas industriais automatizadas

189.690,00

60

75.117,24

38.696,76

113.814,00

IN852A 2014/27

Centum Research & Technology, S.L.

B94016151

Congnitive fusion and analysis

225.593,71

50

75.573,90

37.222,96

112.796,86

IN852A 2014/27

Bastet Ingeniería, S.L.

B36921849

Congnitive fusion and analysis

174.542,00

60

71.213,14

33.512,06

104.725,20

IN852A 2014/27

Informática y Networking

Compostela, S.L.U.

B70130885

Congnitive fusion and analysis

154.070,33

60

63.785,12

28.657,08

92.442,20

IN852A 2014/27

Quobis Network, S.L.U.

B36974632

Congnitive fusion and analysis

107.714,66

60

42.008,72

22.620,08

64.628,80

IN852A 2014/27

Visual Publinet, S.L.

B36880094

Congnitive fusion and analysis

85.724,97

60

42.176,68

9.258,30

51.434,98

IN852A 2014/51

Conservas del Noroeste, S.A. (Connorsa)

A36030096

Solucións tecnolóxicas para o procesamento de cefalópodos

256.553,73

50

71.835,05

56.441,82

128.276,87

IN852A 2014/51

Compañía Española de Algas

Marinas, S.A.

A36606127

Solucións tecnolóxicas para o procesamento de cefalópodos

118.383,72

50

36.107,03

23.084,83

59.191,86

IN852A 2014/51

Itera Técnica, S.L.

B27791599

Solucións tecnolóxicas para o procesado de cefalópodos

262.870,00

60

104.096,52

53.625,48

157.722,00

IN852A 2014/59

Conexiona Telecom, S.L.

B32350795

Eheart

189.444,34

80

95.479,95

56.075,52

151.555,47

IN852A 2014/59

Optare Solutions

B36898104

Eheart

219.601,18

75

102.114,55

62.586,34

164.700,89

IN852A 2014/59

Quobis Networks, S.L.U.

B36974632

Eheart

106.857,00

80

56.420,50

29.065,10

85.485,60

IN852A 2014/59

Hacce Soluciones Tic, S.L.

B36989515

Eheart

76.803,32

80

27.649,20

33.793,46

61.442,66

IN852A 2014/59

Tecsoftcom, S.L.

B36930303

Eheart

85.856,27

80

47.392,66

21.292,36

68.685,02

IN852A 2014/23

Calfensa Proyectos, S.L.

B27182682

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

287.865,27

75

136.016,34

79.882,61

215.898,95

IN852A 2014/23

Soluciones Eléctricas de Galicia, S.L.

B15869019

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

149.134,47

80

93.059,91

26.247,67

119.307,58

IN852A 2014/23

Maderas Villapol, S.A.

A27016864

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

83.122,91

80

51.868,70

14.629,63

66.498,33

IN852A 2014/23

Demaux Manufacture, S.L.

B15932999

Tratamento integral de residuos agrarios e gandeiros para a produción de enerxía renovable, fertilizantes e auga para cultivo agrícola

232.257,75

80

102.193,41

83.612,79

185.806,20

IN852A 2014/1

Galchimia, S.A.

A15784614

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

316.572,65

60

129.161,64

60.781,95

189.943,59

IN852A 2014/1

Oncostellae, S.L.

B32442618

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

166.552,35

60

48.966,39

50.965,02

99.931,41

IN852A 2014/1

Applied Mass Spectrometry Laboratory, S.L.

B27380914

Desenvolvemento de novas terapias complementarias para o tratamento de enfermidades oncolóxicas

191.242,94

60

56.225,42

58.520,34

114.745,76

IN852A 2014/61

Mestrelab Research, S.L.

B15964521

Mestrelab interface for structure and energy computation in the chemical laboratory

389.043,36

60

135.387,09

98.038,93

233.426,02

IN852A 2014/61

Software 4 Science

Developments, S.L.

B70393582

Mestrelab interface for structure and energy computation in the chemical laboratory

122.541,67

60

35.292,00

38.233,00

73.525,00

IN852A 2014/61

Zadia Software, S.L.

B70283924

Mestrelab interface for structure and energy computation in the chemical laboratory

88.830,66

60

29.314,12

23.984,28

53.298,40

IN852A 2014/71

Neoker, S.L.

B15892458

Deseño, estudo e validación do uso industrial de novos refractarios reforzados con fibras monocristalinas de alumina

236.350,65

60

92.176,75

49.633,64

141.810,39

IN852A 2014/71

Pasek Minerales, S.A.U.

A70203286

Deseño, estudo e validación do uso industrial de novos refractarios reforzados con fibras monocristalinas de alumina

297.819,99

50

84.878,70

64.031,30

148.910,00

IN852A 2014/71

Cerámicas Técnicas Galegas, S.L. (Certega)

B36517324

Deseño, estudo e validación do uso industrial de novos refractarios reforzados con fibras monocristalinas de alumina

92.776,00

60

31.172,74

24.492,86

55.665,60

IN852A 2014/21

Alibós Galicia, S.L.

B27347954

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización

117.069,48

60

40.037,76

30.203,93

70.241,69

IN852A 2014/21

Lugar da Veiga, S.L.L.

B27317007

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización

136.215,91

60

52.306,91

29.422,64

81.729,55

IN852A 2014/21

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización

139.233,08

60

50.959,31

32.580,54

83.539,85

IN852A 2014/21

Bioselección, S.L.

B15676943

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización

151.456,95

60

54.524,50

36.349,67

90.874,17

IN852A 2014/21

Queixería Prestes, S.L.

B27364199

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización

115.560,23

60

40.214,96

29.121,18

69.336,14

IN852A 2014/21

Ramiro Martínez, S.L.

B36009207

Produtos alimentarios galegos de calidade diferenciada adaptados a sectores da poboación con alerxias e intolerancias. Diversificación de mercados e internacionalización

156.625,81

60

53.566,03

40.409,46

93.975,49

IN852A 2014/20

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

Patc: plataforma de asistencia a traballadores móbiles

172.594,70

60

59.027,39

44.529,43

103.556,82

IN852A 2014/20

Human Soft, S.L.

B94012895

Patc: plataforma de asistencia a traballadores móbiles

87.218,32

60

20.409,09

31.921,90

52.330,99

IN852A 2014/20

Redegal, S.L.

B32318354

Patc: plataforma de asistencia a traballadores móbiles

116.794,50

60

39.943,72

30.132,98

70.076,70

IN852A 2014/20

Soluciones y Proyectos de Información, S.L.

B15986771

Patc: plataforma de asistencia a traballadores móbiles

86.410,91

60

34.218,72

17.627,83

51.846,55

IN852A 2014/20

Bastet Ingeniería, S.L.

B36921849

Patc: plataforma de asistencia a traballadores móbiles

85.738,89

60

31.894,86

19.548,47

51.443,33

IN852A 2014/20

Movelco Mobility, S.L.

B27784248

Patc: plataforma de asistencia a traballadores móbiles

129.184,17

60

51.932,04

25.578,47

77.510,50

IN852A 2014/63

Analisis Mediques Barcelona, S.L.

B65800849

Autonomous bio-technology systems for real time remote control of water toxicity (i)

324.484,09

60

110.973,56

83.716,89

194.690,45

IN852A 2014/63

Balidea Consulting & Programming, S.L.

B15850647

Autonomous bio-technology systems for real time remote control of water toxicity (i)

211.461,04

50

65.552,92

40.177,60

105.730,52

IN852A 2014/63

Electrónica y Comunicaciones del Noroeste, S.L.

B70390414

Autonomous bio-technology systems for real time remote control of water toxicity (i)

225.000,00

60

82.350,00

52.650,00

135.000,00

IN852A 2014/64

Syntheractive, S.L.

B70315171

Plataforma avanzada para a retransmisión en televisión interactiva de contidos, e interfaces para programación e aplicacións de TV

152.530,82

60

57.656,65

33.861,84

91.518,49

IN852A 2014/64

Redegal, S.L.

B32318354

Plataforma avanzada para a retransmisión en televisión interactiva de contidos, e interfaces para programación e aplicacións de TV

84.072,00

60

27.743,76

22.699,44

50.443,20

IN852A 2014/64

Softwhisper Desarrollo e Ingeniería de Software, S.L.

B70269071

Plataforma avanzada para a retransmisión en televisión interactiva de contidos, e interfaces para programación e aplicacións de TV

124.063,18

60

46.151,50

28.286,41

74.437,91

IN852A 2014/64

Primate Multimedia Ibérica, S.L.

B15825136

Plataforma avanzada para a retransmisión en televisión interactiva de contidos, e interfaces para programación e aplicacións de TV

92.841,29

60

33.979,91

21.724,86

55.704,77

IN852A 2014/64

Ficción Producciones, S.L.

B15875958

Plataforma avanzada para a retransmisión en televisión interactiva de contidos, e interfaces para programación e aplicacións de TV

119.553,65

60

45.191,28

26.540,91

71.732,19

IN852A 2014/64

Adivina Producciones, S.L.

B36799153

Plataforma avanzada para a retransmisión en televisión interactiva de contidos, e interfaces para programación e aplicacións de TV

81.953,10

60

30.978,27

18.193,59

49.171,86

IN852A 2014/40

Human Soft, S.L.

B94012895

Plataforma de mercadotecnia en tempo real para o sector de automoción baseada en intelixencia artificial mediante a análise do comportamento humano

165.626,35

60

47.700,39

51.675,42

99.375,81

IN852A 2014/40

2mares Demil, S.L.

B36697696

Plataforma de mercadotecnia en tempo real para o sector de automoción baseada en intelixencia artificial mediante a análise do comportamento humano

259.805,00

60

84.176,82

71.706,18

155.883,00

IN852A 2014/40

Vmodal Interactive, S.L.U.

B27724822

Plataforma de mercadotecnia en tempo real para o sector de automoción baseada en intelixencia artificial mediante a análise do comportamento humano

96.893,00

60

36.625,55

21.510,25

58.135,80

IN852A 2014/40

Ava Soluciones Tecnológicas, S.L.

B15845480

Plataforma de mercadotecnia en tempo real para o sector de automoción baseada en intelixencia artificial mediante a análise do comportamento humano

119.129,12

60

40.027,38

31.450,09

71.477,47

IN852A 2014/68

Quantum Innovative, S.L

B27725225

Equipamento automático para posicionamento de colectores baleiros en terminais de mercadorías

165.725,86

60

54.689,54

44.745,98

99.435,52

IN852A 2014/68

Automatización Industrial

y Servicios, S.L

B36631901

Equipamento automático para posicionamento de colectores baleiros en terminais de mercadorías

210.665,64

60

64.463,68

61.935,70

126.399,38

IN852A 2014/68

Montajes Rotelu, S.L.

B36057909

Equipamento automático para posicionamento de colectores baleiros en terminais de mercadorías

221.218,00

60

67.692,71

65.038,09

132.730,80

IN852A 2014/68

Digafer, S.A

A36250561

Equipamento automático para posicionamento de colectores baleiros en terminais de mercadorías

274.424,50

60

92.206,63

72.448,07

164.654,70

IN852A 2014/68

Ultreia Comunicaciones, S.L.

B36903193

Equipamento automático para posicionamento de colectores baleiros en terminais de mercadorías

153.416,67

60

39.581,50

52.468,50

92.050,00

IN852A 2014/24

Netex Knowledge Factory, S.L.

B15595754

Dispositivos intelixentes de axuda ao ensino baseados en técnicas delearning analytics

188.494,68

50

57.490,88

36.756,46

94.247,34

IN852A 2014/24

Smarttek Devices, S.L.

B70386776

Dispositivos intelixentes de axuda ao ensino baseados en técnicas delearning analytics

102.648,84

60

39.417,15

22.172,15

61.589,30

IN852A 2014/24

Grupo Tecnológico Artabria, S.L.

B70111539

Dispositivos intelixentes de axuda ao ensino baseados en técnicas delearning analytics

220.154,09

60

85.860,09

46.232,36

132.092,45

IN852A 2014/24

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

B36795565

Dispositivos intelixentes de axuda ao ensino baseados en técnicas delearning analytics

81.925,68

60

35.391,90

13.763,51

49.155,41

IN852A 2014/24

Infojc, S.L.

B36764827

Dispositivos intelixentes de axuda ao ensino baseados en técnicas delearning analytics

128.125,00

60

50.737,50

26.137,50

76.875,00

IN852A 2014/24

Softgasa Informática, S.L.

B36832210

Dispositivos intelixentes de axuda ao ensino baseados en técnicas delearning analytics

140.871,00

60

59.165,82

25.356,78

84.522,60

IN852A 2014/43

Bahía Software, S.L.

B15682594

Plataforma tecnolóxica social para a posta en valor do patrimonio mediante o uso de gamification e tecnoloxías de realidade aumentada

272.796,92

50

94.114,94

42.283,52

136.398,46

IN852A 2014/43

Factoría de Software

e Multimedia, S.L.

B70001912

Plataforma tecnolóxica social para a posta en valor do patrimonio mediante o uso de gamification e tecnoloxías de realidade aumentada

125.455,88

60

39.142,24

36.131,29

75.273,53

IN852A 2014/43

Ficción Producciones, S.L.

B15875958

Plataforma tecnolóxica social para a posta en valor do patrimonio mediante o uso de gamification e tecnoloxías de realidade aumentada

103.432,97

60

39.097,66

22.962,12

62.059,78

IN852A 2014/43

Cartogalicia, S.L.

B15726987

Plataforma tecnolóxica social para a posta en valor do patrimonio mediante o uso de gamification e tecnoloxías de realidade aumentada

128.332,19

60

52.359,53

24.639,78

76.999,31

IN852A 2014/3

Pesca Natural en Alta Mar, S.L.

B27768530

Deseño de novos equipos de pesca para a mellora de descartes e redución do impacto sobre o medio mariño

530.843,76

60

194.288,82

124.217,44

318.506,26

IN852A 2014/3

Suministros Industriales y Navales Hércules, S.L.

B15462690

Deseño de novos equipos de pesca para a mellora de descartes e redución do impacto sobre o medio mariño

140.557,48

60

60.720,83

23.613,66

84.334,49

IN852A 2014/3

Galfood Fd, S.A.

A27745017

Deseño de novos equipos de pesca para a mellora de descartes e redución do impacto sobre o medio mariño

254.099,94

60

105.197,37

47.262,59

152.459,96

IN852A 2014/52

Laddes Works, S.L.

B32250862

Desenvolvemento de novas tecnoloxías para a fabricación de pas de alta fiabilidade para aeroxeradores de media potencia

358.700,00

80

140.610,40

146.349,60

286.960,00

IN852A 2014/52

Norvento Ned Factory, S.L.U.

B27428648

Desenvolvemento de novas tecnoloxías para a fabricación de pas de alta fiabilidade para aeroxeradores de media potencia

94.079,17

75

27.518,16

43.041,22

70.559,38

IN852A 2014/52

Norvento Energía Distribuida, S.L.

B27389667

Desenvolvemento de novas tecnoloxías para a fabricación de pas de alta fiabilidade para aeroxeradores de media potencia

197.180,00

75

109.434,90

38.450,10

147.885,00

IN852A 2014/52

Syspro Ingeniería, S.L.U.

B36940831

Desenvolvemento de novas tecnoloxías para a fabricación de pas de alta fiabilidade para aeroxeradores de media potencia

152.852,90

80

79.483,51

42.798,81

122.282,32

IN852A 2014/31

Enxenia, S.L.

B36931020

Envellecemento saudable a través da reeducación da marcha e do equilibrio, a seguridade pasiva ante caídas e o mobiliario adaptado

160.217,71

80

53.833,15

74.341,02

128.174,17

IN852A 2014/31

Bahía Software, S.L.

B15682594

Envellecemento saudable a través da reeducación da marcha e do equilibrio, a seguridade pasiva ante caídas e o mobiliario adaptado

102.763,60

75

60.116,71

16.955,99

77.072,70

IN852A 2014/31

Recursos y Servicios Gerontológicos Gallegos, S.L.

B70283197

Envellecemento saudable a través da reeducación da marcha e do equilibrio, a seguridade pasiva ante caídas e o mobiliario adaptado

88.593,31

80

36.146,07

34.728,58

70.874,65

IN852A 2014/31

Sacendi, S.L.

B36491462

Envellecemento saudable a través da reeducación da marcha e do equilibrio, a seguridade pasiva ante caídas e o mobiliario adaptado

135.522,07

80

70.471,48

37.946,18

108.417,66

IN852A 2014/31

Suministros Técnicos Galicia, S.L.

B15213911

Envellecemento saudable a través da reeducación da marcha e do equilibrio, a seguridade pasiva ante caídas e o mobiliario adaptado

179.554,10

80

53.148,01

90.495,27

143.643,28

IN852A 2014/28

Kemegal Químicos, S.L.

B36553444

Investigación e desenvolvemento dunha estratexia integral de hixienización para reducir riscos biol. na pdon de moluscos

206.493,41

80

105.724,63

59.470,10

165.194,73

IN852A 2014/28

Abn Pipe, S.L.U.

B15745680

Investigación e desenvolvemento dunha estratexia integral de hixienización para reducir riscos biol. na pdon de moluscos

188.725,96

75

93.419,35

48.125,12

141.544,47

IN852A 2014/28

Galicia Marine Aquaculture, S.L.

B15860679

Investigación e desenvolvemento dunha estratexia integral de hixienización para reducir riscos biol. na pdon de moluscos

167.690,48

80

97.931,24

36.221,14

134.152,38

IN852A 2014/28

Gabinete de Especialización en Ozonización Internacional, S.L.

B36951481

Investigación e desenvolvemento dunha estratexia integral de hixienización para reducir riscos biol. na pdon de moluscos

131.623,20

80

69.497,05

35.801,51

105.298,56

IN852A 2014/28

Mejillones Nidal, S.L.

B36380525

Investigación e desenvolvemento dunha estratexia integral de hixienización para reducir riscos biol. na pdon de moluscos

123.554,40

80

64.248,29

34.595,23

98.843,52

IN852A 2014/10

Valora Consultores de Gestión, S.L.

B15829443

Investigación e desenvolvemento de métodos de captación de consumos e emisións en tempo real e a súa análise mediante unha plataforma cloud de xestión integral de sustentabilidade

351.748,50

60

139.292,41

71.756,69

211.049,10

IN852A 2014/10

Discalis Soluciones, S.L.

B36516995

Investigación e desenvolvemento de métodos de captación de consumos e emisións en tempo real e a súa análise mediante unha plataforma cloud de xestión integral de sustentabilidade

131.572,08

60

56.839,14

22.104,11

78.943,25

IN852A 2014/10

Telecon Galicia, S.A.

A15070287

Investigación e desenvolvemento de métodos de captación de consumos e emisións en tempo real e a súa análise mediante unha plataforma cloud de xestión integral de sustentabilidade

80.350,00

60

30.854,40

17.355,60

48.210,00

IN852A 2014/10

Solventea Innovación, S.L.

B70242300

Investigación e desenvolvemento de métodos de captación de consumos e emisións en tempo real e a súa análise mediante unha plataforma cloud de xestión integral de sustentabilidade

149.822,95

60

44.047,95

45.845,82

89.893,77

IN852A 2014/2

Ardentia, S.L.

B15722077

Especificación funcional do sistema de modelaxe de prototipos 3d para o sector da xoiaría

302.546,00

80

128.279,50

113.757,30

242.036,80

IN852A 2014/2

Soluciones Conceptuales e Innovación, S.L.

B70026190

Especificación funcional do sistema de modelaxe de prototipos 3d para o sector da xoiaría

148.645,67

80

83.241,58

35.674,96

118.916,54

IN852A 2014/2

Inxenia Desarrollos Tecnológicos, S.L.

B27746528

Especificación funcional do sistema de modelaxe de prototipos 3d para o sector da xoiaría

182.000,00

80

87.360,00

58.240,00

145.600,00

IN852A 2014/16

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

Distribución e situación da psa en plantacións de kiwi en Galicia. Bioloxía e deseño de control

294.791,66

60

109.662,50

67.212,50

176.875,00

IN852A 2014/16

Galiplant, S.A.T.

F36193290

Distribución e situación da psa en plantacións de kiwi en Galicia. Bioloxía e deseño de control

82.193,37

60

30.575,93

18.740,09

49.316,02

IN852A 2014/16

Kiwigal, S.A.T.

F36035947

Distribución e situación da psa en plantacións de kiwi en Galicia. Bioloxía e deseño de control

95.321,31

60

36.031,46

21.161,33

57.192,79

IN852A 2014/16

Suministros Hortícolas Bacelo, S.L.

B36228799

Distribución e situación da psa en plantacións de kiwi en Galicia. Bioloxía e deseño de control

87.009,21

60

31.323,32

20.882,21

52.205,53

IN852A 2014/16

Kiwi Atlántico Fincas, S.L.

B94008786

Distribución e situación da psa en plantacións de kiwi en Galicia. Bioloxía e deseño de control

132.671,30

60

42.985,50

36.617,28

79.602,78

IN852A 2014/56

Kiwi Atlántico, S.A.

A36681047

Desenvolvemento dun fertilizante ecolóxico, baseado en algas de arribazón, para a súa aplicación en cultivos agrícolas, plantación de kiwi e produción de plantas ornamentais de Galicia

168.318,71

60

45.446,05

55.545,18

100.991,23

IN852A 2014/56

Comercializadora de Plantas de Galicia, S.L.

B36475325

Desenvolvemento dun fertilizante ecolóxico, baseado en algas de arribazón, para a súa aplicación en cultivos agrícolas, plantación de kiwi e produción de plantas ornamentais de Galicia

79.352,81

60

29.519,25

18.092,44

47.611,69

IN852A 2014/56

Ecocelta Galicia, S.L.

B36449643

Desenvolvemento dun fertilizante ecolóxico, baseado en algas de arribazón, para a súa aplicación en cultivos agrícolas, plantación de kiwi e produción de plantas ornamentais de Galicia

165.504,91

60

67.526,01

31.776,94

99.302,95

IN852A 2014/56

Demaux Manufacture, S.L.

B15932999

Desenvolvemento dun fertilizante ecolóxico, baseado en algas de arribazón, para a súa aplicación en cultivos agrícolas, plantación de kiwi e produción de plantas ornamentais de Galicia

193.678,67

60

67.400,18

48.807,02

116.207,20

IN852A 2014/66

Biomasa Ecoforestal Villacañas, S.A.U.

A36796944

Investigación e desenvolvemento de novos equipos para a optimización de sistemas híbridos de climatización de edificios

354.737,40

50

134.800,21

42.568,49

177.368,70

IN852A 2014/66

Magaral, S.L.

B15746183

Investigación e desenvolvemento de novos equipos para a optimización de sistemas híbridos de climatización de edificios

100.000,00

60

40.200,00

19.800,00

60.000,00

IN852A 2014/66

Mecalia, S.L.

B36188449

Investigación e desenvolvemento de novos equipos para a optimización de sistemas híbridos de climatización de edificios

201.534,93

60

77.389,41

43.531,55

120.920,96

IN852A 2014/66

Ecoforest Geotermia, S.L.

B27767433

Investigación e desenvolvemento de novos equipos para a optimización de sistemas híbridos de climatización de edificios

97.116,49

60

37.875,43

20.394,46

58.269,89

IN852A 2014/62

Cofrico, S.L.

B27024546

Investigación para o desenvolvemento e implantación de sistemas con Co2 transcrítico en instalacións de refrixeración e bombas de calor

485.937,83

50

160.359,49

82.609,43

242.968,92

IN852A 2014/62

Biomasa Ecoforestal

de Villacañas, S.A.U.

B36796944

Investigación para o desenvolvemento e implantación de sistemas con Co2 transcrítico en instalacións de refrixeración e bombas de calor

180.107,75

50

67.540,41

22.513,47

90.053,88

IN852A 2014/62

Termojet, S.A.

A36686152

Investigación para o desenvolvemento e implantación de sistemas con Co2 transcrítico en instalacións de refrixeración e bombas de calor

257.561,33

60

111.266,50

43.270,30

154.536,80

IN852A 2014/47

Utilvigo, S.L.

B36756591

Desenvolvemento dun equipo flexible e intelixente de homologación internacional de sistemas de cintos multipunto para a mellora da seguridade pasiva en vehículos

228.633,31

80

98.769,59

84.137,06

182.906,65

IN852A 2014/47

Electricidad Eyp, S.L.

B36682201

Desenvolvemento dun equipo flexible e intelixente de homologación internacional de sistemas de cintos multipunto para a mellora da seguridade pasiva en vehículos

191.485,20

80

84.253,49

68.934,67

153.188,16

IN852A 2014/47

Quantum Innovative, S.L

B27725225

Desenvolvemento dun equipo flexible e intelixente de homologación internacional de sistemas de cintos multipunto para a mellora da seguridade pasiva en vehículos

220.037,41

80

68.651,67

107.378,26

176.029,93

IN852A 2014/60

Visual Publinet, S.L.

B36880094

Arvin: aplicacións remotas virtualizar en infraestruturas na nube

111.367,81

80

52.565,61

36.528,64

89.094,25

IN852A 2014/60

Inteco Ingeniería Avanzada, S.L.

B36856540

Arvin: aplicacións remotas virtualizar en infraestruturas na nube

117.333,73

80

47.872,16

45.994,82

93.866,98

IN852A 2014/60

Nextgal Soluciones Informáticas, S.L.

B70178470

Arvin: aplicacións remotas virtualizar en infraestruturas na nube

159.149,62

80

70.025,84

57.293,87

127.319,70

IN852A 2014/60

Indi3 Comunicaciones, S.L.

B36844124

Arvin: aplicacións remotas virtualizar en infraestruturas na nube

112.816,79

80

50.541,92

39.711,51

90.253,43

IN852A 2014/60

Deza Business, S.L.

B36865319

Arvin: aplicacións remotas virtualizar en infraestruturas na nube

140.889,56

80

54.101,59

58.610,06

112.711,65

IN852A 2014/44

Eternity Panel, S.L.

B70079629

Sistema xeosolar experimental con acumulación térmica estacional

802.126,10

60

413.897,07

67.378,59

481.275,66

IN852A 2014/44

Riveira Noroeste, S.L.

B15814320

Sistema xeosolar experimental con acumulación térmica estacional

654.461,43

60

376.969,79

15.707,07

392.676,86

IN852A 2014/44

R4 Betanzos

B70365051

Sistema xeosolar experimental con acumulación térmica estacional

525.971,43

60

299.803,72

15.779,14

315.582,86

IN852A 2014/15

Legufrut, S.L.

B32262636

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

162.729,95

80

85.921,41

44.262,55

130.183,96

IN852A 2014/15

Procevisa, S.A.T.

V32423469

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

186.220,04

80

92.365,14

56.610,89

148.976,03

IN852A 2014/15

Patatas e Cebolas Gándara, S.C.

J32441677

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

107.856,67

80

55.222,62

31.062,72

86.285,34

IN852A 2014/15

Aplicaciones Informáticas y comunicaciones Avanzadas, S.L.

B32217382

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

88.580,00

80

36.140,64

34.723,36

70.864,00

IN852A 2014/15

Fortop Topografía, S.L.U.

B15632714

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

178.793,68

80

98.694,11

44.340,83

143.034,94

IN852A 2014/15

Enxeñaría e Xestión Agro-Rural Azul e Verde, S.L.

B32298796

Uso de tecnoloxías avanzadas en agricultura sustentable: consume na túa horta

85.486,38

80

39.665,68

28.723,42

68.389,10

ANEXO III

Relación de solicitudes excluídas

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

IN852A 2014/11

Gaélica Solar, S.L.

B32329278

Equipo deshidratador en ausencia de oxíxeno mediante enerxías renovables

IN852A 2014/11

Carrocerías Dafer, S.A.

A36016400

Equipo deshidratador en ausencia de oxíxeno mediante enerxías renovables

IN852A 2014/11

Horotoflor 2, S.C.L.

F32153561

Equipo deshidratador en ausencia de oxíxeno mediante enerxías renovables

IN852A 2014/37

Solventea Innovación, S.L.

B70242300

Microcxeneración con pila de combustible e gas natural para aplicacións estacionarias

IN852A 2014/37

Foelca, S.L.

B15152523

Microcxeneración con pila de combustible e gas natural para aplicacións estacionarias

IN852A 2014/37

Zidac Energías, S.L.

B70203468

Microcxeneración con pila de combustible e gas natural para aplicacións estacionarias

IN852A 2014/37

Instalaciones Eléctricas

de Sanxenxo, S.L.U.

B36037877

Microcxeneración con pila de combustible e gas natural para aplicacións estacionarias

IN852A 2014/38

Remote Sensing Lab, S.L.

B27784800

Sistema de xestión e control da eficiencia enerxética para locomotoras diésel

IN852A 2014/38

Proyfe, S.L.

B15077233

Sistema de xestión e control da eficiencia enerxética para locomotoras diésel

IN852A 2014/38

Maquisaba, S.L.

B15761299

Sistema de xestión e control da eficiencia enerxética para locomotoras diésel

IN852A 2014/38

Técnicas de Soft, S.A.

A15348477

Sistema de xestión e control da eficiencia enerxética para locomotoras diésel

IN852A 2014/4

Norvento Ingeniería, S.L.U.

B27441245

Sistema de microrred intelixente modular con enerxías renovables

IN852A 2014/4

Generadores Europeos, S.A.

A15482904

Sistema de microrrede inteligente modular con energías renovables

IN852A 2014/4

Electrotécnica Industrial y Naval, S.L.

B15015274

Sistema de microrrede inteligente modular con energías renovables

IN852A 2014/4

Norvento, S.L.U.

B27210285

Sistema de microrrede inteligente modular con energías renovables

IN852A 2014/4

Norvento Operación

y Mantenimiento, S.L.U.

B27352012

Sistema de microrrede inteligente modular con energías renovables

IN852A 2014/41

Ati Sistemas, S.L.

B15434251

Xestión de estudos tac para aplicacións tecnolóxicas e industriais

IN852A 2014/41

Xpert Unidad Técnica de Protección Radiológica, S.L.

B15518830

Xestión de estudos tac para aplicacións tecnolóxicas e industriais

IN852A 2014/41

Queres Tecnologías, S.L.

B70007869

Xestión de estudos tac para aplicacións tecnolóxicas e industriais

IN852A 2014/45

Plascies, S.L.

B36244374

Desenvolvemento experimental dun cebo artificial para a flota palangreira de Galicia

IN852A 2014/45

Pesquerías Chamo, S.L.

B36224525

Desenvolvemento experimental dun cebo artificial para a flota palangreira de Galicia

IN852A 2014/45

Pesquera Gonzamar, S.L.

B36304731

Desenvolvemento experimental dun cebo artificial para a flota palangreira de Galicia

IN852A 2014/49

Digafer, S.A.

A36250561

Proxecto integral de biomasa

IN852A 2014/49

Utillaje y Calderería, S.A.

A36638518

Proxecto integral de biomasa

IN852A 2014/49

Ecowarm de Galicia, S.L.

B70064027

Proxecto integral de biomasa

IN852A 2014/49

Técnicas de Soft, S.A.

A15348477

Proxecto integral de biomasa

IN852A 2014/50

Imatia Innovation, S.L.

B36499960

Sivo: sistema intelixente de venda orientada

IN852A 2014/50

Redegal, S.L.

B32318354

Sivo: sistema intelixente de venda orientada

IN852A 2014/50

Enxendra Technologies, S.L.

B85630978

Sivo: sistema intelixente de venda orientada

IN852A 2014/50

Sarela Innova, S.L.

B70345764

Sivo: sistema intelixente de venda orientada

IN852A 2014/50

Promociones Tioira, S.L.

B32270878

Sivo: sistema intelixente de venda orientada

ANEXO IV

Relación de solicitudes que renuncian/desisten da súa solicitude de axudas

Código de expediente

Entidade solicitante

NIF

Título do proxecto

IN852A 2014/45

Ansamar, S.L.

B35212182

Desenvolvemento experimental dun cebo artificial para a flota palangreira de Galicia

IN852A 2014/69

Lógica Equipamientos Integrales, S.L.

B15803380

Sistema de xestión de dragas en tempo real

IN852A 2014/69

Topografía y Arquitectura, S.L.

B15897952

Sistema de xestión de dragas en tempo real

IN852A 2014/69

Mip Configuraciones Informáticas, S.L.

B15560444

Sistema de xestión de dragas en tempo real

IN852A 2014/69

Toscaria Servicios de Ingeniería y Consultoría, S.L.

B15727647

Sistema de xestión de dragas en tempo real