Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 139 Mércores, 23 de xullo de 2014 Páx. 32158

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 14 de xullo de 2014 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2014, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 21 de febreiro de 2014.

Por medio da Orde do 21 de febreiro de 2014 (DOG do 7 de marzo) aprobáronse as bases e procedeuse á convocatoria de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2014, co obxecto de coñecer a lingua dese país.

De acordo co establecido no artigo 6 das bases da convocatoria, desde o día 9 ao 21 de maio de 2014 expuxéronse as listas provisionais de solicitudes admitidas e excluídas por documentación. Durante ese mesmo prazo os interesados poderán formular reclamacións ou emendar erros e falta de documentación ante a Secretaría Xeral de Universidades.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido no artigo 9 das bases da convocatoria e atendendo ao informe proposta elevado pola citada comisión avaliadora a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Artigo 1

Concederlle axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2014 co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona na listaxe de concedidas no anexo desta orde e pola contía que en cada caso se sinala.

No suposto de producirse algunha renuncia ou baixa e tendo en conta o remanente de crédito previsto na orde de convocatoria, procederase a adxudicarlles a bolsa a aqueles solicitantes que figuran nese anexo na listaxe de seleccionados como suplentes e pola orde que nela aparecen, sempre que presenten a documentación xustificativa de ter realizado o curso.

1. Para os efectos de cobramento, os adxudicatarios que figuran na listaxe de concedidos así como os da listaxe de suplentes que realizaron o curso de idiomas deberán presentar na Secretaría Xeral de Universidades a documentación que se sinala no artigo 11 da orde de convocatoria, é dicir:

a) Orixinal ou copia compulsada do certificado de asistencia ao curso para o cal lle foi concedida a axuda, traducido, no caso de estar en lingua estranxeira, a algunha das linguas oficiais desta comunidade autónoma e no cal se especifique o lugar, as datas de realización, a duración do curso (mínimo tres semanas) e o número de horas lectivas semanais (mínimo 15 horas semanais). Así mesmo, deberán conservar os xustificantes referidos aos gastos de viaxe e custo do curso, xa que poderán ser requiridos pola Secretaría Xeral de Universidades para a verificación das datas, horas lectivas, estadías, etc.

2. O prazo de xustificación remata o día 10 de setembro de 2014.

Artigo 2

Denegarlle axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2014 co obxecto de coñecer a lingua dese país, ao alumnado universitario que se relaciona no mesmo anexo desta orde como solicitudes denegadas, pola causa que en cada caso se sinala.

Artigo 3

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de acordo co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de xullo de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO
Listaxe de axudas concedidas

Núm. de exped.

Solicitante

Universidade

País

Adxudicado

2014/000445-0

Abalde Bastero, Nazaret

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000072-0

Abuin Penas, Javier

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000107-0

Álvarez Román, Laura

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000331-0

Barbolla Benito, Pedro

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000148-0

Belmonte Urtiaga, Estefanía

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000113-0

Bravo Pérez, Marta Luisa

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000330-0

Broullón Davila, Sheila

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000167-0

Busto Leis, José Manuel

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000364-0

Cacho Antonio, Carla Eugenia

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000181-0

Calvo Pérez, Patricia

USC

Italia

1.100,00

2014/000198-0

Campo Ferreira, Silvia

UVIGO

Irlanda

1.100,00

2014/000229-0

Carbajo Lago, Laura

USC

Malta

1.100,00

2014/000234-0

Carbajo Lago, María

USC

Malta

1.100,00

2014/000175-0

Carballal Liste, Esteban

USC

Malta

1.100,00

2014/000099-0

Carnero Vich, Marta

UVIGO

Francia

1.100,00

2014/000312-0

Carrera Romero, Yaiza

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000297-0

Casariego García, Iria

UDC

Malta

1.100,00

2014/000344-0

Casas Calvo, Nicolás Javier

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000381-0

Cid Rodríguez, Natalia

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000332-0

Conde Carvajal, Ángeles

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000424-0

Correa González, Sandra

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000021-0

Cortiñas Lorenzo, Karina

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000464-0

Criado Herrero, María Catuxa

USC

Francia

1.100,00

2014/000049-0

Daudé Santos, Bárbara Marina

USC

Malta

1.100,00

2014/000418-0

De La Iglesia Castro, Pablo

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000168-0

Díaz Villaverde, Yanire

USC

Malta

1.100,00

2014/000182-0

Diéguez Couto, Estefanía

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000009-0

Domínguez Pérez, Rocío

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000039-0

Dosil Bermúdez, Antía

UDC

Irlanda

1.100,00

2014/000275-0

Espada Formoso, Bárbara

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000288-0

Fernández Fernández, Emma

USC

Malta

1.100,00

2014/000200-0

Fernández Fernández, Raquel

USC

Malta

1.100,00

2014/000105-0

Fernández Marta, Beatriz

USC

Francia

1.100,00

2014/000160-0

Fernández Oliveira, Carla

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000256-0

Fernández Quinto, Alejandro

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000095-0

Fernández Turnes, Sandra

UDC

Irlanda

1.100,00

2014/000261-0

Ferreiro Carballal, Sara

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000340-0

Fiuza Fernández, Alba

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000128-0

Folgueira González, Beatriz

USC

Malta

1.100,00

2014/000069-0

Fondo Ferreiro, Pablo

UVIGO

Irlanda

1.100,00

2014/000432-0

Fraga Cid, Abel

UDC

Francia

1.100,00

2014/000013-0

Fuentes Martínez, Melisa

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000170-0

García Leston, Sabela

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000065-0

García Veloso, César

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000058-0

Garea Gestal, Mª Blanca

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000278-0

Gesto Mosquera, Álvaro

USC

Malta

1.100,00

2014/000176-0

Gil Vázquez, Iván José

USC

Malta

1.100,00

2014/000164-0

Gómez Cambeiro, Tamara

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000353-0

Gómez Costas, Paula Josnie

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000334-0

Gómez Domínguez, María

UVIGO

Irlanda

1.100,00

2014/000410-0

Gómez Fariñas, Beatriz

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000010-0

Gómez Ogea, Yolanda

USC

Italia

1.100,00

2014/000006-0

Gómez Pazo, Alejandro

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000227-0

González Iglesias, Gadea

USC

Italia

1.100,00

2014/000172-0

González López, Ángela

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000366-0

González López, Jacobo

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000266-0

González Pérez, Lucía

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000406-0

González Rodríguez, Samuel

UVIGO

Portugal

1.100,00

2014/000374-0

Grobas Barbazan, María

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000051-0

Joven Sieira, Cristina

USC

Malta

1.100,00

2014/000070-0

Juncal Vidal, Desiree

UVIGO

Francia

1.100,00

2014/000243-0

Lastres López, Cristina

USC

Bélxica

1.100,00

2014/000214-0

Liñares García, Olalla

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000008-0

Liz Domínguez, Martín

UVIGO

Irlanda

1.100,00

2014/000376-0

Lorenzo Rodríguez, Óscar

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000396-0

Luaces Rodríguez, Andrea

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000079-0

Maceiras Pereiro, Beatriz

UDC

Francia

1.100,00

2014/000060-0

Maquieira Cambon, Adrián

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000177-0

Marcos Carregal, Paula

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000313-0

Martínez Salgueiro, Andrea

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000218-0

Mascareñas García, Marina Carlota

USC

Italia

1.100,00

2014/000241-0

Mayo Caamaño, Paula

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000098-0

Morales Álvarez, Aintzane

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000057-0

Núñez Sánchez, Fernando

USC

Italia

1.100,00

2014/000080-0

Ortiz Deive, Bibiana

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000114-0

Otero Fumega, Adolfo

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000136-0

Parada Barcia, José Antonio

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000036-0

Pena Fernández, Ariana

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000019-0

Pereira Ferreira, Jacobo

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000226-0

Pérez Pérez, Iago

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000073-0

Pérez Zamora, Paula

UVIGO

Alemaña

1.100,00

2014/000109-0

Pintos Otero, Sara

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000341-0

Piñeiro Freire, Lucía

UDC

Francia

1.100,00

2014/000352-0

Pita Silvosa, Jonatan

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000085-0

Porto Calvo, Lucía

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000040-0

Pose Suárez, Belén

UDC

Alemaña

1.100,00

2014/000023-0

Real Jiménez, Carlos

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000067-0

Rey Mourullo, Tamara

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000296-0

Rey Orjales, Mª Ángeles

UDC

Irlanda

1.100,00

2014/000053-0

Rivas Arnoso, Rebeca

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000033-0

Rivas Cabanelas, Raquel

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000438-0

Rivas Rey, Xaime

UDC

Reino Unido

1.100,00

2014/000263-0

Roca Sotelo, Simon

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000178-0

Rodríguez Arias, Iria

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000195-0

Rodríguez Cores, Leticia

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000055-0

Rodríguez López, Lorena

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000280-0

Rodríguez Novoa, Iciar

USC

Malta

1.100,00

2014/000231-0

Rozados da Conceição, Cristina

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000355-0

Sampedro López, Adrián

UDC

Irlanda

1.100,00

2014/000102-0

Sánchez López, Miriam

USC

Francia

1.100,00

2014/000437-0

Santaolalla Lorenzo, Laura

UDC

Francia

1.100,00

2014/000248-0

Santiago Acuña, María

UVIGO

Italia

1.100,00

2014/000400-0

Sobrido García, Rita

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000383-0

Tacón Ribas, Jade

UVIGO

Malta

1.100,00

2014/000315-0

Toucedo Iglesias, Jorge

UVIGO

Irlanda

1.100,00

2014/000465-0

Tubío Noya, Sara

UDC

Irlanda

1.100,00

2014/000216-0

Vaamonde Quinteiro, María José

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000012-0

Valledor García, Pablo

USC

Irlanda

1.100,00

2014/000140-0

Varela Castro, Ignacio

USC

Reino Unido

1.100,00

2014/000320-0

Varela García, Berta

USC

Alemaña

1.100,00

2014/000209-0

Varela Rodríguez, Sabela

UVIGO

Reino Unido

1.100,00

2014/000298-0

Vázquez Herrero, Jorge

UDC

Irlanda

1.100,00

2014/000357-0

Villarino López, Adrián

UDC

Irlanda

1.100,00

Listaxe de suplentes

Núm. de orde

Núm. de exped.

Solicitante

Universidade

País

1

2014/000152-0

Aguilera Martínez, Marina

USC

Francia

2

2014/000106-0

Fernández Marta, Mercedes

USC

Italia

3

2014/000034-0

Gómez Ferreira, Ana

UVIGO

Malta

4

2014/000011-0

García Trincado, Beatriz

USC

Reino Unido

5

2014/000121-0

Piñeiro Soliño, Verónica

USC

Reino Unido

6

2014/000230-0

López Fernández, Antía

USC

Irlanda

7

2014/000292-0

Berciano Cajaraville, Alba

USC

Irlanda

8

2014/000422-0

Montaña Prieto, Pablo

USC

Reino Unido

9

2014/000096-0

Mosqueira Varela, Sara

UDC

Reino Unido

10

2014/000089-0

Porto Gómez, Jesús

UVIGO

Irlanda

11

2014/000031-0

Pérez González, José Adrián

USC

Malta

12

2014/000035-0

Trigo Campelo, Raquel

UVIGO

Italia

13

2014/000179-0

Manteiga Vázquez, Francisco

USC

Italia

14

2014/000367-0

Estrada Rodríguez, María

UVIGO

Irlanda

15

2014/000221-0

Casas Agilda, Artur

USC

Alemaña

16

2014/000378-0

Mosquera Goce, Cristian

UVIGO

Reino Unido

17

2014/000435-0

Dosil Bermúdez, Carla

UDC

Reino Unido

18

2014/000122-0

Salvo Castro, Beatriz

USC

Reino Unido

19

2014/000100-0

Varela Recarey, Stefan

UVIGO

Reino Unido

20

2014/000262-0

López Barro, Iria

UVIGO

Reino Unido

21

2014/000086-0

Mallo Trigo, Miguel

USC

Malta

22

2014/000359-0

Campos Seijo, Diego

UVIGO

Alemaña

23

2014/000027-0

Gómez González, Martín

UDC

Irlanda

24

2014/000151-0

Riveiro González, Noelia

UVIGO

Alemaña

25

2014/000191-0

Canoa Prieto, Inés

UVIGO

Reino Unido

26

2014/000224-0

Vilariño Vieytes, Montserrat

UVIGO

Alemaña

27

2014/000358-0

Montero Pozo, Alejandro

UVIGO

Malta

28

2014/000201-0

Rey Ruibal, María

USC

Reino Unido

29

2014/000139-0

Gutiérrez Zambrano, Marta

UVIGO

Francia

30

2014/000212-0

Cendan Feijóo-Monteneg, Julia

UVIGO

Irlanda

31

2014/000389-0

Blanco Bouzo, Laura

UVIGO

Reino Unido

33

2014/000083-0

Pousada García, Thais

UDC

Irlanda

33

2014/000026-0

Maroño García, Sara

USC

Reino Unido

34

2014/000442-0

Martínez Varela, Raquel

UDC

Reino Unido

35

2014/000294-0

Bueno Novoa, Mª Cristina

UDC

Irlanda

36

2014/000443-0

Parapar Ferro, Silvia

UDC

Reino Unido

37

2014/000174-0

Corral Otero, Brais

USC

Irlanda

38

2014/000116-0

Vázquez Sufuentes, Silvia

USC

Malta

39

2014/000173-0

Leira Rey, Paula

UVIGO

Reino Unido

40

2014/000421-0

Martínez González, Lucía

UVIGO

Irlanda

41

2014/000064-0

Pazos Baña, Andrea

UVIGO

Irlanda

42

2014/000452-0

Loureiro Fernández, Adrián

UVIGO

Malta

43

2014/000159-0

Otero Miguélez, Isabel

USC

Reino Unido

44

2014/000204-0

Amoedo Domínguez, Sonia María

USC

Irlanda

45

2014/000415-0

Ferreiros Torres, Irene

USC

Irlanda

46

2014/000137-0

Lago López, Andrea

USC

Italia

47

2014/000398-0

Ponce Fernández, Cristina

UVIGO

Italia

48

2014/000260-0

Unzueta Fernández, Nerea

UVIGO

Alemaña

49

2014/000158-0

Lojo Rodríguez, Irene

USC

Reino Unido

50

2014/000066-0

Santos López, Adrián

UVIGO

Irlanda

51

2014/000277-0

Silva Paz, Alejandra

USC

Malta

52

2014/000199-0

Carballo Mato, Laura

USC

Malta

53

2014/000295-0

González Dos Santos, Andrea C.

UDC

Irlanda

54

2014/000183-0

Domínguez Enriquez, Antía

UVIGO

Reino Unido

55

2014/000144-0

Vivero Accion, Isabel

UDC

Reino Unido

56

2014/000447-0

Fernández González, Sara María

USC

Italia

57

2014/000202-0

Eiras Piñeiro, Rosa

USC

Malta

58

2014/000112-0

Knight Asorey, Cristina

USC

Irlanda

59

2014/000252-0

Rodal Tenorio, Claudio

USC

Malta

60

2014/000328-0

Navarro Moreira, Santiago

UVIGO

Irlanda

61

2014/000310-0

Castro Gestal, Pablo Miguel

UVIGO

Malta

62

2014/000145-0

Álvarez Álvarez, Esther

USC

Dinamarca

63

2014/000372-0

Salanova Martínez, Marta

USC

Francia

64

2014/000025-0

Rodríguez Díaz, Cristina

USC

Reino Unido

65

2014/000342-0

Velo Rodríguez, Martína

UVIGO

Reino Unido

66

2014/000337-0

Martínez Barros, Alberto

UVIGO

Reino Unido

67

2014/000124-0

Lamas Tizón, María

USC

Reino Unido

68

2014/000120-0

Fernández Vilanova, Mª del Carmen

USC

Reino Unido

69

2014/000192-0

Sandoval Cardalda, Xana

UVIGO

Alemaña

70

2014/000311-0

Rivas Pita, David

UVIGO

Reino Unido

71

2014/000186-0

Yáñez García, Laura

USC

Francia

72

2014/000336-0

Santamaría Domínguez, Marta

UVIGO

Reino Unido

73

2014/000356-0

Díaz Fraga, Alejandro

UDC

Reino Unido

74

2014/000118-0

Méndez Martínez, Sara

UVIGO

Reino Unido

75

2014/000348-0

García Cabanas, Noemia

UDC

Reino Unido

76

2014/000360-0

Martínez López, María

USC

Reino Unido

77

2014/000433-0

Del Moral González, Cristina

UDC

Malta

78

2014/000084-0

Díaz Vieites, Andrea

UVIGO

Reino Unido

79

2014/000115-0

Varela Pájaro, Celia

USC

Malta

80

2014/000423-0

Castro Seivane, Javier

UVIGO

Reino Unido

81

2014/000180-0

Alejandro González, Laura

USC

Reino Unido

82

2014/000097-0

Iglesias Pintos, Xoaquín

UVIGO

Reino Unido

83

2014/000162-0

López Fernández, Carla

USC

Reino Unido

84

2014/000024-0

Santos Patiño, Paula

USC

Reino Unido

85

2014/000104-0

Rodríguez González, Darío

UVIGO

Reino Unido

86

2014/000349-0

Seoane Blanco, Ana Lua

UDC

Irlanda

87

2014/000217-0

Moran Llago, María

USC

Irlanda

88

2014/000205-0

Puga Castro, Silvia

USC

Irlanda

89

2014/000309-0

Rodríguez Braga, Tania

UVIGO

Irlanda

90

2014/000032-0

Freire Lorenzo, Lucía

USC

Reino Unido

91

2014/000368-0

Carballido Alfaro, Gabriel

UVIGO

Reino Unido

92

2014/000249-0

Presa González, María

UVIGO

Irlanda

93

2014/000258-0

García-Mon García, Rita

USC

Portugal

94

2014/000434-0

Fernández Fernández, Ana

USC

Irlanda

95

2014/000343-0

Lavandeira Rodríguez, Sheila

UDC

Irlanda

96

2014/000468-0

Arenas López, Sabela

UVIGO

Irlanda

97

2014/000439-0

Vieites Rodríguez, Pablo

UDC

Irlanda

98

2014/000375-0

Álvarez Mangana, Lorena

UVIGO

Irlanda

99

2014/000304-0

Rodrigues Cornelio, Marisa

UVIGO

Reino Unido

100

2014/000111-0

Neira Nogueiras, María

UVIGO

Malta

101

2014/000050-0

Pereira Arias, Emma

USC

Francia

102

2014/000220-0

González Rodríguez, Lara

UVIGO

Malta

103

2014/000005-0

Rodríguez Ramos, Noelia

UVIGO

Irlanda

104

2014/000187-0

Vázquez Domínguez, José Manuel

UVIGO

Francia

105

2014/000161-0

Díaz Varela, Marta

USC

Irlanda

106

2014/000306-0

Pérez Vieites, Sara

UVIGO

Malta

107

2014/000318-0

Blanco Cordero, Javier

UVIGO

Reino Unido

108

2014/000377-0

Moreira González, Leticia

UVIGO

Irlanda

109

2014/000242-0

Cid Rodríguez, Pedro

USC

Irlanda

110

2014/000300-0

Carrera Blanco, Mª Carmen

UVIGO

Reino Unido

111

2014/000146-0

Vázquez Santiso, Ana María

UDC

Reino Unido

112

2014/000427-0

Abad González, Raquel

USC

Alemaña

113

2014/000154-0

Cao Álvarez, Andrea

UVIGO

Malta

114

2014/000166-0

Varela Martínez, Irene

USC

Reino Unido

115

2014/000401-0

Alves Figueiredo, Daniela

UVIGO

Italia

116

2014/000293-0

Alvariño Romero, Natalia

UVIGO

Irlanda

117

2014/000420-0

Gallego Rodríguez, Ana

UVIGO

Irlanda

118

2014/000141-0

Oliveira Arias, Ángela

FSUG

Italia

119

2014/000142-0

Ojea Comesaña, Pedro

USC

Italia

120

2014/000078-0

Becerra Ruíz, Oriana

UVIGO

Alemaña

121

2014/000165-0

Souto Suárez, Beatriz

USC

Italia

122

2014/000253-0

Velo García De Seare, Sara

USC

Irlanda

123

2014/000414-0

Alonso García, Yago

UVIGO

Irlanda

124

2014/000325-0

Piñeiro Chapela, Xabier

UVIGO

Polonia

125

2014/000110-0

Brea Fernández, Ángela

UVIGO

Malta

126

2014/000373-0

Couto Ave, Laura

UVIGO

Irlanda

127

2014/000222-0

Astor Molero, Sara

USC

Reino Unido

128

2014/000017-0

Alonso Muñoz, María De La O

UVIGO

Irlanda

129

2014/000155-0

Pérez Pérez, Olaia

USC

Malta

130

2014/000273-0

Silveira Fernández, Adriana

USC

Reino Unido

131

2014/000197-0

Castro Fraga, Lorena

UVIGO

Reino Unido

132

2014/000254-0

Ginzo Escamilla, Sandra

USC

Italia

133

2014/000321-0

Fernández Rivas, Noelia

USC

Francia

134

2014/000143-0

Bellas Pereira, Alejandro

USC

Italia

135

2014/000436-0

Suárez Gago, Sara Mª

USC

Reino Unido

136

2014/000233-0

García Martínez, Marta

USC

Malta

137

2014/000135-0

Rodríguez Carreira, Marta

USC

Malta

138

2014/000184-0

Lamas López, Sabela

UVIGO

Reino Unido

139

2014/000303-0

Moncada Ospina, Angie Lorena

UVIGO

Reino Unido

140

2014/000371-0

Rúa Durán, Rebeca

UVIGO

Malta

141

2014/000163-0

Domiguez Goyanes, Inés

UDC

Irlanda

142

2014/000061-0

Plaza Budiño, Nelida

UVIGO

Reino Unido

143

2014/000132-0

Añel Pereira, Alejandra

UVIGO

Francia

144

2014/000188-0

López Pita, Rosalía

USC

Reino Unido

145

2014/000077-0

Bello Calvo, Rita

UVIGO

Alemaña

146

2014/000365-0

Rojo Domínguez, Adriana

UVIGO

Irlanda

147

2014/000301-0

García Justo, María

UVIGO

Irlanda

148

2014/000189-0

Gerassis Davite, Saki

UVIGO

Malta

149

2014/000380-0

Fernández Villar, Zulema

UVIGO

Reino Unido

150

2014/000228-0

Solla García, Adriana

USC

Reino Unido

151

2014/000467-0

Avellaneda García, Rodrigo

UDC

Alemaña

152

2014/000324-0

Garrido González, Alsira Vanessa

UVIGO

Reino Unido

153

2014/000379-0

Leite López, Nelson

UVIGO

Irlanda

154

2014/000208-0

Fernández González, Silvia

UVIGO

Reino Unido

155

2014/000094-0

Vera Torres, Peter Francisco

UVIGO

Francia

156

2014/000354-0

Fernández Castro, Duarte

UDC

Irlanda

157

2014/000062-0

Parada Crujeiras, Inés

UVIGO

Reino Unido

158

2014/000091-0

González Bascarán, Lucía

USC

Reino Unido

159

2014/000417-0

Diz Vila, Cora

UVIGO

Irlanda

160

2014/000131-0

Moldes González, Pablo

UVIGO

Reino Unido

161

2014/000316-0

Barreiro García, Sabela

UDC

Reino Unido

162

2014/000449-0

Pérez Rodríguez, Paula

UDC

Reino Unido

163

2014/000044-0

Mahia Vilariño, Inés

USC

Malta

164

2014/000327-0

Iglesias Justo, Xeila

UVIGO

Irlanda

165

2014/000090-0

Alonso Eiras, Estrella

UVIGO

Alemaña

166

2014/000215-0

Rodríguez Otero, Adrián

UVIGO

Irlanda

167

2014/000274-0

Vidal Quintáns, Carme

UDC

Alemaña

168

2014/000169-0

Fernández Fernández, Marta

UDC

Alemaña

169

2014/000268-0

Lavandeira Rodríguez, Iago

UVIGO

Irlanda

170

2014/000244-0

Rodríguez Rey, Eloy

UVIGO

Irlanda

171

2014/000272-0

Abellán Pose, Berta

UDC

Reino Unido

172

2014/000211-0

Rodríguez López De La Vega, Germán

UVIGO

Malta

173

2014/000317-0

Rey Periscal, Pablo

UVIGO

Reino Unido

174

2014/000225-0

González Rodríguez, David

UVIGO

Reino Unido

175

2014/000247-0

Noya Hoyos, Ana Isabel

UVIGO

Reino Unido

176

2014/000043-0

Gómez Prado, Javier David

USC

Malta

177

2014/000369-0

Gómez Parada, Mauro

UVIGO

Malta

178

2014/000045-0

Carrera Fernández, Sergio

USC

Malta

179

2014/000419-0

Pérez Brenlla, Pablo

UVIGO

Irlanda

180

2014/000299-0

Soto Boullosa, Ángel

UVIGO

Alemaña

181

2014/000466-0

Bao García, Sergio

UDC

Alemaña

182

2014/000345-0

López Amenedo, Daniel

UDC

Reino Unido

183

2014/000363-0

López Rocha, Alejandro

UVIGO

Irlanda

184

2014/000335-0

Meda Herbojo, Mateo

UVIGO

Irlanda

185

2014/000386-0

Besada Durán, Raquel

UDC

Malta

186

2014/000302-0

Morenza Pérez, Iago

UVIGO

Irlanda

187

2014/000425-0

Hernández Casanueva, Arturo

UVIGO

Reino Unido

188

2014/000265-0

Puertas Gayoso, Diego

UVIGO

Irlanda

189

2014/000472-0

Millares Corral, Lorena

USC

Irlanda

190

2014/000264-0

Redondo Gago, Juan

UVIGO

Malta

191

2014/000081-0

Núñez Lugilde, Manuel

USC

Reino Unido

192

2014/000411-0

Villarino Rey, Jorge

UVIGO

Reino Unido

193

2014/000458-0

Vázquez Picon, Borja

UDC

Reino Unido

194

2014/000281-0

Pérez Lagoa, Uxía

USC

Reino Unido

195

2014/000314-0

Rodríguez Veiga, Jesús

UVIGO

Malta

196

2014/000305-0

González Ruíz, Eduardo Andrés

UDC

Irlanda

197

2014/000346-0

Besada Durán, Pablo

UVIGO

Malta

198

2014/000251-0

Babio Somoza, Laura

UDC

Francia

199

2014/000075-0

Cidre Durán, Alberto

UDC

Francia

200

2014/000333-0

Trigo Lumbreras, Rafael

UVIGO

Reino Unido

201

2014/000133-0

Carballedo Sánchez, Brais

UVIGO

Reino Unido

202

2014/000287-0

Gil Taboas, Javier

UVIGO

Reino Unido

203

2014/000403-0

Castro García, José Juan

UVIGO

Reino Unido

204

2014/000219-0

Vilela Freire, Rubén

UDC

Italia

205

2014/000236-0

Vilariño Rey, Rocío

USC

Francia

206

2014/000210-0

Rodríguez Cid, Beatriz

UVIGO

Reino Unido

207

2014/000123-0

Pato Gómez, Laura

UDC

Irlanda

Listaxe de axudas denegadas

Núm. de exped.

Solicitante

Universidade

Motivo da denegación

2014/000361-0

Abellas Sequeiros, María

USC

Por falta de documentación

2014/000283-0

Acevedo González, Daniel

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000087-0

Agraso Riobó, Raquel

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000046-0

Albes Gandara, Antía

USC

Por falta de documentación

2014/000289-0

Allo Pose, Cecilia

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000308-0

Alonso Bonilla, Alejandro

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000282-0

Alonso Ferreira, María

UDC

Por falta de documentación

2014/000007-0

Alonso Fiz, Cristian

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000003-0

Alonso Sanmartín, Iván Unay

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000185-0

Álvarez Acosta, Paula

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000267-0

Álvarez Álvarez, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000393-0

Amosa Tato, Cristina

USC

Por falta de documentación

2014/000428-0

Arroyo Domínguez, Marta

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000240-0

Babarro Rodríguez, Diana

USC

Por falta de documentación

2014/000477-0

Badia García, María Del Carme

UDC

Presentación fóra de prazo

2014/000093-0

Bandeira Martínez, Paloma

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000454-0

Barbeito Rebolo, Andrea

USC

Por falta de documentación

2014/000450-0

Barreira Barreira, Lorena

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000088-0

Beceiro García, Lidia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000479-0

Blanco Iglesias, J. Abelardo

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000478-0

Blanco Iglesias, Silvia

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000022-0

Bouza Veiga, Andrea

USC

Por falta de documentación

2014/000448-0

Brage García, Alejandra

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000307-0

Bugarín Sánchez, Alan

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000471-0

Buíde Abraira, Diego

USC

Por falta de documentación

2014/000129-0

Cabaleiro Mato, Rebeca

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000119-0

Carballo Santín, Susana

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000134-0

Carrera Martínez, Pablo

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000430-0

Castiñeiras Domínguez, Alicia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000426-0

Castrillón Castro, Verónica

UDC

Por falta de documentación

2014/000382-0

Cordeiro Álvarez, Lucía

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000196-0

Cornejo-Molins Grobas, Marta

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000028-0

Corral Bernardez, Gael

USC

Por falta de documentación

2014/000206-0

Costas Vázquez, Sara

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000082-0

Crespo Moreira, Alberto

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000461-0

Cruz Blanco, SAntíago

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000362-0

Danis Viqueira, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000130-0

Davila Ferreira, Ainoa

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000156-0

De La Torre López, Ana María

UDC

Por falta de documentación

2014/000157-0

De La Torre López, Óscar

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000290-0

Díaz Castro, Luis

USC

Por falta de documentación

2014/000147-0

Díaz Iglesias, Adrián

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000269-0

Diz Barreiro, María Isabel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000351-0

Domínguez Eguia, Aaron

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000446-0

Eijo González, Isaac

UDC

Por falta de documentación

2014/000239-0

Enrique Gilino, Lucas

USC

Por falta de documentación

2014/000016-0

Expósito Rodríguez, Carla

UDC

Por falta de documentación

2014/000285-0

Fernández Álvarez, María Isabel

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000004-0

Fernández Besteiro, Candida

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000059-0

Fernández Da Silva, Miguel A.

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000407-0

Fernández Fernández, Iria

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000459-0

Fernández Granadero, Bárbara

UDC

Por falta de documentación

2014/000370-0

Fernández Piñeiro, Raquel

USC

Por falta de documentación

2014/000409-0

Fernández Silva, Beatriz

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000257-0

Fernández Sotelo, Eva

UDC

Por falta de documentación

2014/000338-0

Ferreiro Pérez, Cristina

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000322-0

Ferro Lojo, Marta

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000237-0

Filgueira Lorenzo, Sara

USC

Por falta de documentación

2014/000063-0

Francisco Mosquera, Sergio

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000255-0

Gamallo Fernández, Aida

USC

Por falta de documentación

2014/000126-0

Gamallo Gómez, Noelia

USC

Por falta de documentación

2014/000037-0

Gandoy Muñoz, Laura

USC

Por falta de documentación

2014/000473-0

García Corral, Andrea

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000329-0

García Fernández, María

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000270-0

García Pérez, Adrián

UDC

Por falta de documentación

2014/000462-0

García Salas, Fernando Manuel

UDC

Por falta de documentación

2014/000020-0

García Torvisco, Lydia

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000279-0

Garea Rey, Diego

UDC

Por falta de documentación

2014/000223-0

Gil Molinero, Marta

UDC

Por falta de documentación

2014/000405-0

Gómez Prado, Raquel

USC

Por falta de documentación

2014/000291-0

Gómez Vales, Rosa Ana

USC

Por falta de documentación

2014/000457-0

González Arias, Luis

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000271-0

González Arias, Marta

UDC

Por falta de documentación

2014/000103-0

González López, Alejandra

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000101-0

González Lorenzo, Manuel Santos

UDC

Por falta de documentación

2014/000350-0

González Verdia, María José

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000444-0

Guitian Gómez, Lorena

UDC

Por falta de documentación

2014/000404-0

Hernández Torres, Ayoze Jesús

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000002-0

Herrera Ramirez, Jonathan

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000074-0

Ibáñez Fondevila, Laura

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000326-0

Iglesias Mosconi, Eva María

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000207-0

Iglesias Ramudo, Roberto

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000395-0

Lado Pedreda, Lidia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000056-0

Lázaro Marnotes, Carmen

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000245-0

Lliteras Blanco, Elena

USC

Por falta de documentación

2014/000397-0

López Alvariño, Laura

USC

Por falta de documentación

2014/000232-0

López Castro, Leticia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000054-0

López Martínez, Sonia

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000153-0

López Muiña, Sergio

USC

Por falta de documentación

2014/000440-0

López-Novoa Ces, Carlos Perfecto

UDC

Por falta de documentación

2014/000475-0

Lorenzo Blanco, Beatriz

USC

Presentación fóra de prazo

2014/000441-0

Malvido González, Noelia

UDC

Por falta de documentación

2014/000390-0

Maraude Morteo, Dolores

UDC

Por falta de documentación

2014/000117-0

Marín Ramos, Cindy Alejandra

USC

Por falta de documentación

2014/000068-0

Mariño Rodríguez, Javier

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000250-0

Martínez Mariño, Sandra

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000286-0

Martínez Mezo, Miguel

UDC

Por falta de documentación

2014/000030-0

Martínez Núñez, María Del Rosar

USC

Por falta de documentación

2014/000108-0

Martínez Ovin, Laura

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000092-0

Martínez Rey, Adrián

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000038-0

Mayer Pena, Federico

USC

Por falta de documentación

2014/000391-0

Mendes Eleuterio, Carla Lohayne

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000455-0

Méndez Suárez, Lucía

USC

Por falta de documentación

2014/000469-0

Méndez Veiga, José Ángel

USC

Por falta de documentación

2014/000138-0

Miguel Munuweno, Ermelinda

USC

Por falta de documentación

2014/000276-0

Morales Zapata, Mariolys

USC

Por falta de documentación

2014/000284-0

Noya Goyanes, Raquel

UDC

Por falta de documentación

2014/000323-0

Núñez Sanmarful, Andrea Isabel

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000150-0

Ordoñez Iglesias, Álvaro

USC

Por falta de documentación

2014/000015-0

Padin Bello, Melodie

UDC

Por falta de documentación

2014/000014-0

Padin Bello, Michael

UDC

Por falta de documentación

2014/000149-0

Padin Castiñeira, Servando

UDC

Por falta de documentación

2014/000018-0

Palomanes Atanes, Miriam

USC

Por falta de documentación

2014/000347-0

Pardo-Ciorraga Ferreiro, Carolina

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000387-0

Parra Venegas, José Francisco

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000042-0

Pena Muñiz, María José

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000474-0

Pendola Muiño, Deborah

UVIGO

Presentación fóra de prazo

2014/000392-0

Pereiro Coto, Pedro

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000029-0

Pérez Bello, Vanesa

USC

Por falta de documentación

2014/000412-0

Pérez García, José Ramón

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000203-0

Pérez Romero, Nazaret

USC

Por falta de documentación

2014/000246-0

Portos García, Diego

USC

Por falta de documentación

2014/000416-0

Prado Arias, Verónica

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000399-0

Ramallo Martínez, Marcos

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000127-0

Rancaño Vázquez, Paula

FSUG

Por falta de documentación

2014/000052-0

Refojos Barreiro, Iria

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000388-0

Regueira Rancaño, David

USC

Por falta de documentación

2014/000213-0

Regueiro Goiriz, Claudia

USC

Por falta de documentación

2014/000431-0

Rendal Freire, Sara

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000171-0

Rio Portela, Jessica

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000460-0

Rivas Rodríguez, Lucía

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000319-0

Rodríguez Alonso, Raquel

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000339-0

Rodríguez Calvar, Eva

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000194-0

Rodríguez Fernández, Beatriz

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000408-0

Rodríguez Lago, Pablo

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000402-0

Rodríguez Rodríguez, José Antonio

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000235-0

Rodríguez Sánchez, Andrea

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000384-0

Rodríguez Varela, Patricia

UDC

Por falta de documentación

2014/000385-0

Rodríguez Vidal, Duarte

UDC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000470-0

Rodríguez Villamayor, Paula

USC

Por falta de documentación

2014/000476-0

Romay López, Ismael

UDC

Presentación fóra de prazo

2014/000048-0

Romero Campelo, Nerea

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000453-0

Romero Chouza, Óscar

UDC

Por falta de documentación

2014/000190-0

Saco López, Irene

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000076-0

Salgado Costa, Lorena

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000463-0

Sandá Castro, Juan Carlos

UDC

Por falta de documentación

2014/000451-0

Silva Alonso, Mª Del Carmen

FSUG

Por falta de documentación

2014/000193-0

Sio Docampo, Pablo

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000429-0

Souto Lorenzo, Adriana

UDC

Por falta de documentación

2014/000001-0

Suárez Triñanes, José Manuel

UDC

Por falta de documentación

2014/000413-0

Vázquez López, Adrián

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000394-0

Vázquez Rey, Jenifer

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000041-0

Veiga Pérez, Patricia

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000456-0

Vieito Rivas, Claudia

USC

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000071-0

Vilar Novo, Alba

UVIGO

Non se axusta ás bases da convocatoria

2014/000047-0

Vilariño Barcia, María

UVIGO

Por falta de documentación

2014/000238-0

Viturro Piñeiro, Victoria

USC

Por falta de documentación

2014/000259-0

Zas Trigo, Raquel

UVIGO

Por falta de documentación