Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Luns, 11 de agosto de 2014 Páx. 34512

III. Outras disposicións

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2014 pola que se publica o plan de estudos de máster universitario en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe favorable da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e establecido o carácter oficial do título por Acordo do Consello de Ministros do 15 de abril de 2011 (publicado no BOE do 11 de maio, por Resolución do secretario xeral de Universidades do 26 de abril de 2011).

Esta reitoría, de conformidade co disposto no artigo 35 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2008, resolve publicar o plan de estudos conducente á obtención do título oficial de máster universitario en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética, que quedará estruturado segundo consta no anexo.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2014

Juan M. Viaño Rey
Reitor da Universidde de Santiago de Compostela

ANEXO
Máster universitario en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética
(3ª edición)

Implantado no curso 2012/13.

Rama de coñecemento: Ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

42

Optativas

18

Traballo fin de máster

30

Créditos totais

90

Cadro 2. Materias, créditos e distribución temporal do máster.

Materias

Créditos

Carácter

Módulo

Taller de Simulación Numérica

4.5

Optativo

Bases de Enerxética

Fundamentos de Enerxética

3

Obrigatorio

Fundamentos de Instrumentación e Electrotecnia

3

Obrigatorio

Técnicas de Simulación Numérica

3

Obrigatorio

Biotecnoloxía da Biomasa

3

Optativo

Tecnoloxías da Produción

Enerxía Eólica Avanzada

3

Optativo

Enerxías Mariñas, Hidráulicas, Xeotérmicas e Tecnoloxías Experimentais

3

Optativo

Instalacións Fotovoltaicas e Térmicas

4.5

Optativo

Materiais para a Enerxía

3

Optativo

Tecnoloxías da Produción

3

Optativo

Xestión Enerxética Sostible de Sistemas Agroforestais

3

Optativo

Aeroxeradores

3

Obrigatorio

Biocombustibles

3

Obrigatorio

Células Solares

3

Obrigatorio

Dinámica Eólica e Aerodinámica

3

Obrigatorio

Fundamentos de Biomasa e Agroenerxía

3

Obrigatorio

Parques Eólicos

3

Obrigatorio

Radiación Solar

3

Obrigatorio

Tecnoloxía Solar Fotovoltaica e Térmica

3

Obrigatorio

Acumulación de Enerxía e Pilas de Combustible

3

Optativo

Sistemas e Procesos de Acumulación e Transporte Enerxético

Arquitectura Bioclimática e Urbanismo

3

Optativo

Rede Eléctrica

3

Obrigatorio

Réxime Xurídico das Enerxías Renovables

3

Optativo

Consumo e Xestión Sustentable e Eficiente dos Recursos Enerxéticos

Economía e Enerxía: Consumo, Recursos Dispoñibles, Modelo Económico e Sustentabilidade

3

Obrigatorio

Xestión de Proxectos de Enerxías Renovables e Auditorías Enerxéticas

3

Obrigatorio

Traballo fin de máster

30

Obrigatorio

Traballo fin de máster

ANEXO
Máster universitario en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética
P1052 (2ª edición)

Extinguido no curso 2012/13.

Rama de coñemento: Ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

44

Optativas

16

Traballo fin de máster

30

Créditos totais

90

Cadro 2. Materias, créditos e distribución temporal do máster.

Materias

Créditos

Carácter

Módulo

Introdución á Rede Eléctrica

1

Optativa

Fundamentos de Enerxía

Bases de Enerxética

3

Obrigatoria

Instrumentación Básica en Electricidade e Electrónica

3

Obrigatoria

Técnicas de Simulación Numérica

3

Obrigatoria

Elaboración dunha Auditoría Enerxética

2

Obrigatoria

Enerxía e Empresa. Sustentabilidade

Enerxía e Sustentabilidade. Aspectos Empresariais

2

Obrigatoria

Réxime Xurídico das Enerxías Renovables

2

Obrigatoria

Xestión de Proxectos de Enerxías Renovables

2

Obrigatoria

A Enerxía na Sociedade Tecnolóxica: Cara a un Novo Equilibrio

1

Optativa vinculada

Orientación: Social e Xurídica

Desenvolvemento Sustentable

2

Optativa vinculada

Enerxía e Empresa: Aspectos Socioeconómicos e Eficiencia Enerxética

1

Optativa vinculada

Taller: Edificios Públicos, Eficiencia Enerxética e Implantación de Enerxías Renovables

2

Optativa vinculada

Fundamentos e Tecnoloxía

3

Obrigatoria

Enerxía Solar

O Xerador Fotovoltaico: Sistemas e Aplicacións

2

Obrigatoria

Radiación Solar

2

Obrigatoria

Tecnoloxía Solar Térmica de Baixa, Media e Alta Temperatura

2

Obrigatoria

Prácticas (Enerxía Solar)

2

Optativa vinculada

Orientación: Enerxía Solar

Proxectos Emblemáticos: Presentación de Proxectos Punteiros
e/ou de Colaboración

1

Optativa vinculada

Sistemas Fotovoltaicos Illados e Conectados á Rede

2

Optativa vinculada

Sistemas Térmicos

2

Optativa vinculada

Utilización de Paquetes de Simulación Numérica en Enerxía Solar

2

Optativa vinculada

A Biomasa como Fonte Enerxética Sustentable

5

Obrigatoria

Biomasa

Biocombustibles

5

Obrigatoria

Biocombustibles Líquidos e Gasosos

3

Optativa vinculada

Orientación: Biomasa

Biotecnoloxía da Biomasa

3

Optativa vinculada

Plantacións Enerxéticas

1

Optativa vinculada

Utilización de Paquetes de Simulación Numérica en Caldeiras de Combustión

2

Optativa vinculada

Xestión de Masas Forestais para Aproveitamento Enerxético

4

Optativa vinculada

Conceptos e Medicións de Vento. Aerodinámica

3

Obrigatoria

Enerxía Eólica

Parques Eólicos: Deseño, Construción e Impacto Ambiental

2

Obrigatoria

Recursos Eólicos: Produción de Enerxía Eléctrica

2

Obrigatoria

Xeradores Eólicos. Tecnoloxía de Aeroxeradores

2

Obrigatoria

Explotación dun Parque Eólico

1

Optativa vinculada

Orientación. Enerxía Eólica

Parques Eólicos Mariños

1

Optativa vinculada

Utilización de Paquetes de Simulación Numérica en Aeroxeradores

2

Optativa vinculada

Arquitectura Bioclimática

2

Optativa

Outras Enerxías Alternativas

Enerxía Hidroeléctrica. Minihidráulicas

2

Optativa

Mareomotriz e Maremotérmica

1

Optativa

Pilas de Combustible

2

Optativa

Tecnoloxía do Hidróxeno

2

Optativa

Xeotermia

1

Optativa

Traballo fin de máster

30

Obrigatoria

Traballo fin de máster

ANEXO
Máster universitario en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética
P1051 (1ª edición)

Extinguido no curso 2008/09.

Rama de coñecemento: Ciencias.

Universidades participantes: Universidade de Santiago de Compostela.

Cadro 1. Distribución de créditos ECTS segundo o tipo de materia.

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

44

Optativas

16

Traballo fin de máster

30

Créditos totais

90

Cadro 2. Materias, créditos e distribución temporal do máster.

Materias

Créditos

Carácter

Módulo

Bases de Enerxética

3

Obrigatoria

Fundamentos en Enerxía

Instrumentación Básica en Electricidade e Electrónica

3

Obrigatoria

Técnicas de Simulación Numérica

3

Obrigatoria

A Enerxía na Sociedade Tecnolóxica: Cara a un Novo Equilibrio

1

Obrigatoria

Enerxía e Empresa. Sustentabilidade

Elaboración dunha Auditoría Enerxética

2

Obrigatoria

Enerxía e Sustentabilidade. Aspectos Empresariais

2

Obrigatoria

Réxime Xurídico das Enerxías Renovables

2

Obrigatoria

Xestión de Proxectos de Enerxías Renovables

2

Obrigatoria

Desenvolvemento Sustentable

1

Optativa

Enerxía e Empresa: Aspectos Socioeconómicos e Eficiencia Enerxética

1

Optativa

Taller: Edificios Públicos, Eficiencia Enerxética e Implantación de Enerxías Renovables

2

Optativa

Fundamentos e Tecnoloxía

3

Obrigatoria

Orientación:

Enerxía Solar

O Xerador Fotovoltaico

1

Obrigatoria

Radiación Solar

1,5

Obrigatoria

Tecnoloxía Solar Térmica de Baixa, Media e Alta Temperatura

2

Obrigatoria

Prácticas/(Enerxía Solar)

2

Optativa vinculada

Proxectos Emblemáticos

1

Optativa vinculada

Sistemas Fotovoltaicos Illados e Conectados a Rede

2,5

Optativa vinculada

Sistemas Fotovoltaicos e Aplicacións

3

Optativa vinculada

Sistemas Térmicos

2,5

Optativa vinculada

Tecnoloxía Solar Térmica de Baixa, Media e Alta Temperatura

2

Optativa vinculada

Utilización de Paquetes de Simulación Numérica en Enerxía Solar

2,5

Optativa vinculada

Conceptos e Clasificación

2

Obrigatoria

Orientación: Biomasa

Valoración Enerxética de Biomasa

1,5

Obrigatoria

Biocombustibles Forestais Sólidos

2,5

Optativa vinculada

Biocombustibles Líquidos e Gasosos

2,5

Optativa vinculada

Plantacións Enerxéticas

1

Optativa vinculada

Prácticas-Campo

5

Optativa vinculada

Prácticas-Visita Técnica

3

Optativa vinculada

Utilización de Paquetes de Simulación Numérica en Caldeiras de Combustión

2,5

Optativa vinculada

Xestión de Masas Forestais para o Aproveitamento Enerxético

2,5

Optativa vinculada

Conceptos e Medicións de Vento. Aerodinámica

3

Obrigatoria

Orientación: Enerxía Eólica

Parques Eólicos: Deseño, Construción e Impacto Ambiental

1,5

Obrigatoria

Recursos Eólicos: Produción de Enerxía Eléctrica

1,5

Obrigatoria

Caso Práctico: Proxecto dun Parque Eólico

1,5

Optativa vinculada

Lubricantes en Aeroxeradores

5

Optativa vinculada

Prácticas (E. Eólica)

6

Optativa vinculada

Técnicas de Predición da Enerxía Eólica

1,5

Optativa vinculada

Utilización de Paquetes de Simulación Numérica en Aeroxeradores

2,5

Optativa vinculada

Arquitectura Bioclimática

1

Obrigatoria

Outras Enerxías Alternativas

As Enerxías Renovables

1

Obrigatoria

Enerxía Hidroeléctrica, Mareomotriz e Maremotérmica

1

Obrigatoria

Pilas de Combustible

1

Obrigatoria

Prácticas (Outras Enerxías Alternativas)

1

Obrigatoria

Tecnoloxía do Hidróxeno

1

Obrigatoria

Traballo fin de máster

30

Obrigatoria

Traballo fin de máster