Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Luns, 18 de agosto de 2014 Páx. 35596

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 14 de agosto de 2014 pola que se modifican os concertos educativos con centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial, formación profesional básica e ciclos de formación profesional de grao medio e superior.

Pola Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 14 de febreiro de 2013 (DOG número 62, do 1 de abril), ditáronse as normas para a aplicación do réxime de concertos educativos cos centros docentes privados a partir do curso académico 2013/14, de conformidade co establecido na Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación; na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación; e no Real decreto 2377/1985, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de normas básicas sobre concertos educativos.

Mediante Orde do 9 de agosto de 2013 (DOG do 14 de agosto), aprobáronse os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria, educación especial, programas de cualificación profesional inicial (PCPI), ciclos formativos de grao medio e de grao superior, por un período de 4 anos ata o final do curso 2016/17.

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), modifica a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), no relativo á regulación das ensinanzas do sistema educativo e dos concertos educativos cos centros docentes privados. A Formación Profesional Básica (FPB) do sistema educativo determinada no novo punto 10 do artigo 3 da LOE, implantarase conforme o calendario que sinala a disposición derradeira quinta da LOMCE substituíndo progresivamente os vixentes PCPI. Así, o primeiro curso dos ciclos de FPB implantarase no curso escolar 2014/15, suprimíndose a oferta de módulos obrigatorios dos PCPI; o segundo curso implantarase no curso escolar 2015/16, no que se suprimirá a oferta dos módulos voluntarios de 2º curso.

O Real decreto 127/2014, do 28 de febreiro, regula aspectos específicos da FPB do sistema educativo, aproba catorce títulos profesionais básicos e fixa os seus currículos básicos. Os títulos aprobados por este real decreto, que ten o carácter de norma básica ditada ao abeiro do artigo 149.1.30ª da Constitución, ampliáronse polo Real decreto 365/2014, do 16 de maio, que establece 7 novos títulos.

A LOMCE, na disposición transitoria segunda, regula a aplicación temporal do artigo 84.3 da LOE a centros privados aos que se lles denegou a renovación do concerto ou se lle reduciron unidades polo único motivo de ofrecer unha educación diferenciada por sexos; centros que, no prazo de dous meses desde a entrada en vigor da LOMCE, puideron formular a solicitude de aplicación do devandito precepto da LOE para o resto do vixente período de concertos.

A Orde do 14 de febreiro de 2013 pola que se establecen as normas de aplicación do réxime de concertos educativos sinala, no seu artigo 4, que os que se subscriban terán unha duración máxima de 4 cursos académicos; período no que poderán modificarse seguindo o procedemento do artigo 15 da mesma norma a partir do curso 2014/15, por instancia de parte ou de oficio.

Por canto antecede, por proposta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos,

DISPOÑO:

Primeiro. Modificación dos concertos vixentes

1. Modificar, en aplicación da disposición transitoria segunda da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), os concertos educativos subscritos cos centros docentes privados aprobados pola Orde do 9 de agosto de 2013, que se detallan no anexo I desta orde.

2. Modificar, de conformidade co artigo 15 da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 14 de febreiro de 2013, os concertos educativos subscritos cos centros docentes privados aprobados pola Orde do 9 de agosto de 2013, segundo se detalla no anexo II desta orde.

3. Concertar os ciclos de Formación Profesional Básica que se sinalan no anexo III desta orde, de conformidade co previsto no punto 4 da disposición derradeira quinta da LOMCE.

4. Os concertos educativos aos que se refiren os puntos 1, 2 e 3 deste artigo, terán vixencia ata o final do curso 2016-2017.

Segundo. Formación en centros de traballo

Aprobar a formación en centros de traballo para os ciclos formativos de grao medio e grao superior de duración dun curso, que se realizará nos meses de setembro a novembro de 2014, segundo se detalla no anexo IV.

Terceiro. Formalización do concerto

1. As modificacións efectuaranse mediante addenda ao documento administrativo de formalización do concerto educativo subscrito polo centro, que será asinado pola persoa titular do centro privado ou persoa con representación debidamente acreditada e polo director xeral de Centros e Recursos Humanos, de conformidade coa Orde do 25 de xaneiro de 2012 e delegación de competencias nos órganos superiores, directivos e periféricos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

2. Os centros afectados acreditarán ante a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes desde a publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia, que se atopan ao día no pagamento de todas as súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

3. Se a persoa titular do centro non subscribise o documento de formalización na data que se lle notifique, entenderase decaído no seu dereito.

Cuarto. Efectos da modificación

As modificacións a que se refire esta orde terán efectos económicos e administrativos desde o 1 de setembro de 2014.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta consellería, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou, directamente, o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, ante a sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I
Modificacións do concerto de conformidade coa disposición transitoria segunda da LOMCE

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15020489

CPR Plurilingüe Montespiño

Culleredo

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

36011831

CPR Plurilingüe Las Acacias

Vigo

Pontevedra

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

36011191

CPR Plurilingüe Montecastelo

Vigo

Pontevedra

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

15004460

CPR Plurilingüe Peñarredonda

Coruña, A

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

ANEXO II
Modificacións realizadas de conformidade co artigo 15 da Orde do 14 de febreiro de 2013

a) Educación infantil

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15015615

CPR San Francisco Javier

Santiago de Compostela

Coruña, A

Suprimir concerto de 1 unidade

36001008

CPR Compañía de María

Cangas

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade

36007515

CPR Plurilingüe Santiago Apóstol

Ponteareas

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade

b) Educación Primaria (EP) e Educación Secundaria Obrigatoria (ESO)

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15004642

CPR Santa María del Mar

Coruña, A

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

15004460

CPR Plurilingüe Peñarredonda

Coruña, A

Coruña, A

Suprimir concerto de 1 unidade de EP

15020489

CPR Plurilingüe Montespiño

Culleredo

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

15015482

CPR San Pelayo

Santiago de Compostela

Coruña, A

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (3º/4º)

32008665

CPR Divino Maestro

Ourense

Ourense

Suprimir concerto de 1 unidade de EP (padroado)

Incrementar concerto de 1 unidade de EP (ordinaria)

32008446

CPR Concepción Arenal

Ourense

Ourense

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (1º/2º)

32008458

CPR Plurilingüe María Auxiliadora

Ourense

Ourense

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

32016194

CPR Guillelme Brown

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

32020720

CPR Miraflores

Pereiro de Aguiar, O

Ourense

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

36016115

Eduardo Pondal

Cangas

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade de EP

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos

Pontevedra

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (3º/4ª)

36007515

CPR Plurilingüe Santiago Apóstol

Ponteareas

Pontevedra

Incrementar concerto de 1 unidade de EP

36011622

CPR Aloya

Vigo

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade de ESO (1º/2º)

36009925

CPR Plurilingüe Amor de Dios

Vigo

Pontevedra

Suprimir concerto de 1 unidade de EP

c) Educación especial

Código

Denominación do Centro

Concello

Provincia

Modificación

15004794

CPR Fogar de Santa Margarida

Coruña, A

Coruña, A

Incrementar concerto de 1 unidade de plurideficientes

36018847

CPR Juan María

Nigrán

Pontevedra

Incrementar concerto de 1 unidade de plurideficientes

d) Ciclos formativos de grao medio de formación profesional

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15020313

EFA El Piñeiral

Arzúa

Coruña, A

Concertar o 1º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

15021986

Cruz Roja Española

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 2º curso de Farmacia e Parafarmacia (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Farmacia e Parafarmacia (1 unidade)

15004782

La Grande Obra de Atocha

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 2º curso de Xestión Administrativa

(1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

15004265

Liceo La Paz

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 2º curso de Xestión Administrativa

(1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

15009470

Loyola

Mugardos

Coruña, A

Concertar o 2º curso de Xestión Administrativa

(1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

15010769

María Assumpta

Noia

Coruña, A

Concertar o 2º curso de Xestión Administrativa

(1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Xestión Administrativa (1 unidade)

27011718

Belarmino Fernández Iglesias

Sober

Lugo

Concertar o 1º curso de Servizos en Restauración (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Servizos en Restauración (1 unidade)

36005671

EFA A Cancela

As Neves

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Panadaría, Repostaría e Confeitaría (1 unidade)

36000417

San Fermín

Caldas de Reis

Pontevedra

Concertar o 2º curso de Instalacións Eléctricas e Automáticas (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Instalacións Eléctricas e Automáticas (1 unidade)

36011348

San Miguel

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso de Instalacións de Telecomunicacións (1 unidade)

Suprimir o concerto do 2º curso de Equipos Electrónicos de Consumo (1 unidade)

e) Ciclos formativos de grao superior de formación profesional

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

36011622

Aloya

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso de Anatomía Patolóxica e Citoloxía (1 unidade)

36011521

Vivas

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (1 unidade)

Suprimir o concerto do 1º curso de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma (1 unidade)

f) Programas de cualificación profesional inicial (módulo voluntario de 2º curso)

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

36011853

Daniel Castelao

Vigo

Pontevedra

Concertar o 2º curso de PCPI módulos voluntarios

(2 unidades)

g) Orientación

Código

Denominación do centro

Concello

Diferenza horas

Total horas

1º e 2º curso

3º e 4º curso

15015482

CPR San Pelayo

Santiago de Compostela

0

-4

20

36005427

CPR Plurilingüe Lar

Mos-Pontevedra

0

-1

24

ANEXO III
Concerto de formación profesional básica de conformidade coa disposición final quinta da LOMCE

Código

Denominación do centro

Concello

Provincia

Modificación

15004794

Fogar de Santa Margarida

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Comerciais (1 unidade)

15004782

La Grande Obra de Atocha

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

15004356

Nebrija Torre de Hércules

Coruña, A

Coruña, A

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 1º curso do ciclo de Informática e Comunicacións (1 unidade)

15010204

Santiago Apóstol

Narón

Coruña, A

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

32015530

San Martín

Ourense

Ourense

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 1º curso do ciclo de Informática e Comunicacións (1 unidade)

32008914

Santo Cristo

Ourense

Ourense

Concertar o 1º curso do ciclo de Perrucaría e Estética (1 unidade)

32009189

Valle Inclán

Ourense

Ourense

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 1º curso do ciclo de Reforma e Mantemento de Edificios (1 unidade)

36018033

Vigo

Redondela

Pontevedra

Concertar o 1º curso do ciclo de Mantemento de Vehículos (1 unidade)

36011853

Daniel Castelao

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 1º curso do ciclo de Electricidade e Electrónica (1 unidade)

36010794

Fillas de María Inmaculada

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso do ciclo de Arranxo e Reparación de Artigos Téxtiles e de Pel (1 unidade)

36016723

Mendiño

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

36011361

San José de la Guía

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso do ciclo de Informática e Comunicacións (1 unidade)

36011348

San Miguel

Vigo

Pontevedra

Concertar o 1º curso do ciclo de Electricidade e Electrónica (1 unidade)

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Administrativos (1 unidade)

Concertar o 1º curso do ciclo de Servizos Comerciais (1 unidade)

ANEXO IV
Formación en Centros de Traballo (FCT)

Código

Centro

Concello

Unidades

FCT Ciclos medios

Provincia: A Coruña  

15020313

EFA El Piñeiral

Arzúa

1

Comercio

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

15021986

Cruz Roja Española

Coruña, A

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

15004794

Fogar de Santa Margarida

Coruña, A

1

Comercio

15004265

Liceo La Paz

Coruña, A

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

15004356

Nebrija Torre de Hércules

Coruña, A

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Comercio

15010769

María Assumpta

Noia

1

Comercio

Provincia: Ourense

32015530

San Martín

Ourense

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

32008914

Santo Cristo

Ourense

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Comercio

Provincia: Pontevedra  

36000417

San Fermín

Caldas de Reis

1

Comercio

36018033

Vigo

Redondela

1

Comercio

36011609

Colegio Hogar Caixanova

Vigo

1

Impresión en Artes Gráficas

36016152

Divino Maestro

Vigo

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

36010794

Fillas de María Inmaculada

Vigo

1

Comercio

36016723

Mendiño

Vigo

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Comercio

36011348

San Miguel

Vigo

2

Coidados Auxiliares de Enfermaría

36011521

Vivas

Vigo

1

Coidados Auxiliares de Enfermaría

Código

Centro

Concello

Unidades

FCT Ciclos superiores

Provincia: A Coruña

15020313

EFA El Piñeiral

Arzúa

1

Xestión Comercial e Márketing

15005270

Novacaixagalicia

Coruña, A

2

Secretariado

Provincia: Pontevedra

36011622

Aloya

Vigo

1

Secretariado

Código

Centro

Concello

Unidades

FCT Ciclos superiores

36011622

Aloya

Vigo

1

Integración Social

36013795

Cebem

Vigo

1

Secretariado

36011361

San José de la Guía

Vigo

2

Integración Social