Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Páx. 36443

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 14 de agosto de 2014 pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde do 4 de abril de 2014, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes e se procede á súa convocatoria para o ano 2014.

A Orde do 4 de abril de 2014 (DOG do 14 de abril) convocou as axudas para proxectos de investigación desenvolvidos por investigadores emerxentes para o ano 2014, en réxime de concorrencia competitiva.

Unha vez rematada a tramitación establecida na convocatoria, de acordo co establecido no artigo 7 da orde de convocatoria, e atendendo ao informe-proposta elevado pola Comisión de Selección a través da Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro. Concederlles ás universidades do Sistema universitario de Galicia as axudas que a seguir se relacionan (con indicación do investigador principal e a duración do proxecto subvencionado), para o desenvolvemento dos proxectos presentados, na contía que se indica en cada caso.

Nº de expediente

Solicitante

Universidade

2014

2015

2016

2017

Data de inicio

Data de fin

EM2014/007

Alonso Veloso, Mª José

USC

10.000

29.000

40.000

18.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/011

Amorín López, Manuel

USC

11.000

30.000

380

18.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/030

Calviño Cancela, María

UVigo

11.000

32.000

39.000

15.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/024

Castro Álvarez, José María

USC

10.000

10.000

13.000

12.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/032

Cid Araújo, José Ángel

UVigo

8.000

5.000

8.000

9.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/022

Coelho Cotón, Alberto José

USC

35.000

32.000

19.000

11.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/033

Curty Alonso, Marcos

UVigo

11.000

31.000

38.000

17.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/036

De la Torre Ramos, Laura

UVigo

14.000

25.000

55.000

0

14.5.2014

30.11.2016

EM2014/053

Depalma Ungaro, Renée

UDC

10.000

25.000

30.000

31.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/009

Díaz Ramos, José Carlos

USC

10.000

24.000

28.000

31.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/003

Díaz Varela, Ramón

USC

15.000

42.000

19.000

20.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/039

González de Prado, Begoña

UVigo

10.000

30.000

34.000

23.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/006

Gradaílle Pernas, Rita

USC

9.000

22.000

18.000

0

14.5.2014

30.11.2016

EM2014/051

López Rodríguez, Jesús

UDC

12.000

33.000

30.000

22.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/041

Moldes Moreira, Diego

UVigo

26.000

27.000

28.000

15.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/001

Mora Gutiérrez, Azucena

USC

16.000

39.000

41.000

0

14.5.2014

30.11.2016

EM2014/012

Mucientes Molina, Manuel

USC

16.000

33.000

33.000

15.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/040

Nieto Faza, Olalla

UVigo

17.000

33.000

30.000

17.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/043

Nieto Muñiz, Raquel Olalla

UVigo

12.000

38.000

29.000

14.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/018

Pedrido Castiñeiras, Rosa Mª

USC

11.000

31.000

31.000

24.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/044

Picos Sánchez, Fidel

UVigo

12.000

32.000

43.000

10.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/013

Rey Tristán, Eduardo

USC

22.000

35.000

25.000

13.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/004

Rodil Rodríguez, Mª del Rosario

USC

10.000

30.000

37.000

20.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/023

Rodríguez Figueiras, Óscar

USC

10.000

28.000

31.000

28.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/042

Rodríguez Gallardo, Ángel

UVigo

12.000

32.000

33.000

20.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/035

Salgueiriño Maceira, Verónica

UVigo

10.000

29.000

35.000

23.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/046

Sánchez García, Borja

UVigo

12.000

34.000

34.000

17.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/048

Silvar Pereiro, Cristina

UDC

23.000

30.000

0

0

14.5.2014

30.11.2015

EM2014/025

Tomás Carmona, Mª Inmaculada

USC

17.000

35.000

34.000

11.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/056

Vázquez García, Digna

UDC

11.000

32.000

29.000

25.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/047

Vidal Vázquez, Eva

UDC

12.000

31.000

33.000

21.000

14.5.2014

14.5.2017

EM2014/016

Viña Castelao, Mª Dolores

USC

15.000

38.000

40.000

0

14.5.2014

30.11.2016

EM2014/028

Yáñez Bouza, Nuria

UVigo

20.000

43.000

25.000

0

14.5.2014

30.11.2016

Segundo. As solicitudes non incluídas na resolución de concesión entenderanse denegadas ou rexeitadas.

Terceiro. Os beneficiarios deberán remitirlle á Secretaría Xeral de Universidades un escrito de aceptación da axuda no prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG. A non aceptación da axuda no prazo indicado implicará a renuncia á axuda e procederase conforme o establecido no artigo 38 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Cuarto. A subvención será librada a través da universidade a que pertenza o investigador principal, de acordo coa normativa vixente.

Para poder proceder ao libramento dos fondos será preciso que a universidade correspondente expida, na data límite do 30 de novembro do exercicio correspondente á anualidade de que se trate, a certificación expresiva da realización do gasto e do pagamento, acompañada dun informe de seguimento, asinado polo investigador solicitante do proxecto, no cal se detalle o logro dos obxectivos do proxecto. Este informe poderá ser anual ou final. O informe final deberá ser entregado en formato papel e dixital e acompañarase das separatas ou documentos que demostren os resultados xerados polo proxecto.

De acordo co establecido no artigo 31.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e de conformidade co establecido no artigo 11 e) do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, a obriga de presentar a certificación do cumprimento de obrigas coa Administración pública da Comunidade Autónoma, coa Administración do Estado e coa Seguridade Social será substituída por unha declaración responsable de cada universidade de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración.

Segundo o establecido no artigo 45.2 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, unha vez transcorrido o prazo establecido de xustificación sen se ter presentado ante o órgano administrativo competente, este requirirá o beneficiario para que no prazo improrrogable de dez días a presente. A falta de presentación da xustificación comportará a perda do dereito ao cobramento parcial ou total da subvención, a exixencia do reintegro e demais responsabilidades establecidas na Lei de subvencións de Galicia.

Para efectuar o último pagamento, o beneficiario presentará unha declaración complementaria do conxunto das axudas solicitadas para o mesmo proxecto, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, das distintas administracións públicas competentes ou dos seus organismos, entes ou sociedades.

Quinto. O incumprimento por parte dos beneficiarios de calquera das bases establecidas na orde da convocatoria suporá a perda do dereito a percibir a axuda correspondente.

Sexto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade cos artigos 19 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2014

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria