Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 174 Venres, 12 de setembro de 2014 Páx. 38403

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2014/15, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor do ano 2014, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo.

En aplicación do disposto na base vixésimo novena da Orde do 10 de xuño de 2014 (DOG do 19 de xuño) pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional para o curso académico 2014/15, entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación familiar, ao persoal opositor do ano 2014, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

RESOLVE:

Primeiro. Facer pública, no anexo a esta resolución, a adxudicación dos destinos provisionais obtidos para o curso 2014/15 ao profesorado referido anteriormente.

Segundo. A toma de posesión non poderá supoñer interrupción na prestación de servizos para os profesores interinos con nomeamento en vigor sempre que sexan nomeados dende o inicio do curso 2014/15.

Non obstante o anterior, no caso das comisións de servizo os efectos serán do día 15 de setembro de 2014, sen prexuízo de que as comisións de servizo do profesorado que proceda de fóra da Comunidade Autónoma e os procedentes do estranxeiro teñan efectividade do 1 de setembro de 2014.

Para o persoal en prácticas e o persoal interino sen nomeamento en vigor, os efectos económicos e administrativos serán do día 15 de setembro de 2014.

Terceiro. Os nomeamentos serán remitidos aos interesados ao centro de destino obtido neste proceso.

Cuarto. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Quinto. Esta resolución entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Pr

1-Col

2-Mod

DNI

Apelidos e nome

Concello

Centro

Especialidade

Af

It

Centros It

Bilingüe

36

D

O

36046462B

Espinosa De Soto, Juan Avelino

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590001-Filosofía

N

N

Non

36

D

O

35435327D

Lemiña Patiño, Francisco

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590001-Filosofía

N

N

Non

36

D

O

36017473W

López Vilar, María Luisa Soledad

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

Non

36

D

O

36103172A

Fresco Barbeito, Eduardo

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590001-Filosofía

N

N

Non

36

D

O

36074565P

Sousa Rodríguez, Xose Bieito

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590001-Filosofía

N

N

Non

27

D

O

32645009M

Carballo Cela, María Del Mar

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590001-Filosofía

N

N

Non

27

D

O

33852952B

Mendaña Pardo, Carlos

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590001-Filosofía

S

N

Non

15

SP

O

76965388M

Blanco Fernández, Rubén

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590001-Filosofía

N

N

Non

36

D

O

34934888G

Gómez Campos, José Manuel

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590001-Filosofía

N

N

Non

15

D

O

32429966N

Miragaia Doldán, Manuel

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

S

N

Non

36

Df

CSH

36031568K

Fernández Domínguez, Maximino

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

S

N

Non

32

Df

CSH

36572963L

Castro González, Xose Manuel

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590001-Filosofía

N

N

Non

15

E

CSH

33853583K

Besteiro Fernández, José Ramón

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590001-Filosofía

N

N

Non

32

E

CSf

34935402N

Rodríguez Vázquez, María Soledad

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590001-Filosofía

N

N

Non

36

Df

CSC3

36067023X

Sio Castiñeira, María Rocío

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590001-Filosofía

S

N

Non

36

Df

CSC1

76819985P

Leal Cacheda, Mónica

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590001-Filosofía

N

N

Non

36

E

O

32422396D

Suárez Varela, Juan Angel

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

Non

15

E

O

32767417F

Bouza Álvarez, Martín

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590001-Filosofía

S

N

Non

27

E

O

52482597R

Fuentes Nora, María Montserrat

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590001-Filosofía

S

N

Non

36

E

O

32611903L

Carreño Yáñez, Alejandro

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590001-Filosofía

N

N

Non

15

E

O

76343182H

Lata Patiño, Alfredo

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590001-Filosofía

S

N

Non

36

E

O

33302016V

Armesto Gurdiel, Amparo

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590001-Filosofía

S

S

36018884

Non

15

E

O

33225872A

Mayer Garea, Juan Jesús Francisco

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

52450747Y

Crujeiras Lustres, María Josefa

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590001-Filosofía

S

N

Non

36

E

O

34940852B

Álvarez Teixeira, Ana Isabel

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590001-Filosofía

S

N

Non

36

E

O

33251384P

Moreiras Ares, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590001-Filosofía

S

N

Non

36

E

O

36048632L

Iglesias López, Isabel

36057-Vigo

36990137-Zona de Vigo

590001-Filosofía

N

N

Non

36

E

O

10055461E

Arias Núñez, José Luís

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

76721839A

López Fernández, Luis Miguel

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590001-Filosofía

N

N

Non

36

E

O

36069732M

Vilas López, Beatriz

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

76569155Q

Rubal Saavedra, José Manuel

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

22680872C

Castellano Castillo, María Asunción

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590001-Filosofía

N

N

Non

36

E

O

34954721B

Barrio Suárez, María Cristina

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590001-Filosofía

S

N

Non

32

E

O

52491384W

Suárez Briones, Julio

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590001-Filosofía

N

N

Non

15

E

O

32443321G

Rey Tato, Jesús

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

78783842X

Freire Vázquez, Margarita Josefa

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

33853387D

Galocha Seivane, María Dos Anxos

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590001-Filosofía

N

N

Non

32

E

O

32643293Z

Miranda García, Tomás

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590001-Filosofía

N

N

Non

15

E

O

76403166H

Fraguela Docanto, Francisco José

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

34975741D

González Arribas, Brais

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590001-Filosofía

S

N

Non

32

E

O

33256606D

Varela Cambeiro, Irma Montserrat

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590001-Filosofía

N

N

Non

15

E

O

33841176B

Castro Baamonde, Jesús Ángel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590001-Filosofía

S

N

Non

36

E

O

36018269Q

Villar González, María Amparo

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

32633797V

Álvarez Fernández, Antonio

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

33245627R

Mira Martínez, Manuel

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

36045405N

Mariño López, Ánxela

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

O

36026157S

Garrido Burgo, Maria Rosa Dos Anxos

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590001-Filosofía

S

N

Non

15

E

CSCc

35441300W

Álvarez Angueira, Manuel Luis

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590001-Filosofía

N

N

Non

15

I

O

33217722H

Beiró Martínez, Ramón

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590001-Filosofía

S

N

Non

27

I

O

33848358V

González Basanta, Xan Carlos

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

S

N

Non

27

I

O

32634166H

Dopico Soto, Juana Yolanda

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590001-Filosofía

S

N

Non

15

S

O

32640097S

Méndez Rivas, María Carmen

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590001-Filosofía

S

N

Non

15

D

O

33271301F

Lorenzo Fuentes, Catalina

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590002-Grego

S

N

Non

32

Df

CSf

34728146D

Franco Medeiros, María Josefa

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590002-Grego

S

N

Non

15

E

CSf

32644509B

Boado Quijano, María Milagrosa

15055-Neda

15027216-IES Fernando Esquío

590002-Grego

S

N

Non

36

Df

CSC1

52491216H

Pereira Morata, Xurxo

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

S

N

Non

36

E

CSC1

36147559T

Pedrido López, Óscar

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590002-Grego

S

N

Non

36

E

O

33269586V

Rodríguez Villar, María Inmaculada

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590002-Grego

S

N

Non

27

E

O

11351543P

Alonso Serrano, Carmelo Antonio

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590002-Grego

N

N

Non

36

E

O

36068016Z

Pérez-Lozao Rodríguez, Fernando Ángeles

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590002-Grego

S

N

Non

27

E

O

76906161A

Bernárdez Vicente, María Fernanda

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590002-Grego

N

N

Non

32

E

O

47350816A

Lagoa Martínez, Daniel

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590002-Grego

N

N

Non

36

I

O

10555442Y

Fernández Gutiérrez, María Victoria

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590002-Grego

S

N

Non

36

S

O

34978519G

Díaz Portas, Ana Belén

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590002-Grego

S

N

Non

32

D

O

34944750E

López Álvarez, María Josefa

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590003-Latín

N

N

Non

15

D

O

32757773T

Pazos Pita, María De La Concepción

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590003-Latín

S

N

Non

15

D

O

52482710E

Carballude Barros, Antonio

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590003-Latín

N

N

Non

36

Df

CSH

76403406M

Domínguez Ramil, Encarnación

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590003-Latín

S

N

Non

36

Df

CSH

76811186H

Ares González, José Manuel

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590003-Latín

S

N

Non

15

Df

CSf

34257041J

Rodríguez Arias, Clara

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590003-Latín

N

N

Non

36

Df

CSC1

35566608Y

Roura Javier, Miryam

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590003-Latín

S

N

Non

27

E

CSC1

33317365W

Goy Ferreiro, Elena

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590003-Latín

S

N

Non

27

E

O

33992963K

Fernández García, María Del Carmen

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590003-Latín

S

N

Non

36

E

O

53174541J

Sotelino Martínez, Alba

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590003-Latín

S

N

Non

27

E

O

76729080E

Barreira Rey, Irene

27022-Guitiriz

27016200-IES Poeta Díaz Castro

590003-Latín

N

N

Non

36

E

O

52453485F

López García, José Luís

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590003-Latín

S

N

Non

15

E

O

33258502L

Barreiro Tato, Xosé

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590003-Latín

N

N

Non

32

I

O

34253198B

Soba Tomás, María Yolanda

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590003-Latín

S

N

Non

36

I

O

33261426E

Movilla Mirelis, Francisca María

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590003-Latín

S

N

Non

15

I

O

33260922R

García Diéguez, María Del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590003-Latín

S

N

Non

36

I

O

34256145Z

Fernández Carreira, María Del Carmen

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590003-Latín

S

N

Non

15

I

O

52450659X

Hermo Segade, Purificación

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590003-Latín

S

N

Non

15

I

O

76353879C

Tato Bonome, Margarita

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590003-Latín

S

N

Non

27

I

O

76565388K

Rodríguez Díaz, Blanca María

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590003-Latín

N

N

Non

32

I

O

34258325D

López Macía, Paz

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590003-Latín

N

N

Non

15

I

O

33310465W

Palacios Díaz, Enedina

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590003-Latín

N

N

Non

36

I

O

35560206K

Alonso Álvarez, Laureano

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590003-Latín

S

N

Non

15

I

O

32801871F

López Bugeiro, Ana María

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590003-Latín

S

N

Non

15

I

O

33993101K

Abad Alastruey, María Antonia

15036-Ferrol

15021469-IES Leixa

590003-Latín

S

N

Non

36

I

O

33311768V

Díaz Rifón, María Del Carmen

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590003-Latín

N

N

Non

36

I

O

77592864H

Rey López, Julián

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590003-Latín

N

N

Non

27

S

O

32647094C

Castro García, María Amparo

27040-Palas de Rei

27016352-IES do Camiño

590003-Latín

S

N

Non

27

I

CSCc

13746113W

García Méndez, María Trifina

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

D

CSC1

53171852S

Fuentes Ríos, Aránzazu

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

D

O

34998875M

García Ochoa, María Del Pilar

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

D

O

46909359P

González Iglesias, Ángel

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

D

O

07960914Q

Caro Castro, Inmaculada

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

D

O

32674456N

Paz Rodríguez, Raquel

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

D

O

34980304H

Rodríguez Cayetano, Margarita

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

Df

CSH

33344552A

Dosío Rodríguez, Mabel

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

Df

CSH

32794924Y

Pico Delgado, María Jesús

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSH

33283102D

Vidal Mariño, María Luisa

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

Df

CSH

33856083Z

Mendoza Méndez, María Carmen

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSH

32750230R

Toba Quintans, Purificación

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

27

Df

CSH

77592632Q

Paz Rico, Rosa María

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

Df

CSH

36132598N

Fresco Barreira, Ana

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

Df

CSH

73241564L

Antepazo Brun, Olaya

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

Df

CSH

76565310N

Gutiérrez Fernández, Inés Clementina

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

Df

CSH

76576448H

López Coca, Alejandra

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

Df

CSH

77591989V

García Neira, Carmen

27019-Foz

27020562-IES de Foz

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

Df

CSH

35311376M

San Luis Lorenzo, Rosa Montserrat

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSH

47352051L

Collantes Lamas, Iria

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

E

CSH

34971110R

Rodríguez Pinal, María Dolores

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSH

34898886C

Tasende Criado, Marta

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSH

36045373A

Montes Posadas, Cristina

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSf

33323963E

García Penas, Afonso

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSf

34897821J

Rey Sierra, Ana María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSf

79311025X

Freire Novo, María Del Pilar

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

Df

CSf

34950460M

Garrido Gómez, Elizabeth

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSf

78792156K

Sánchez Boquete, Félix

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSf

32445186Y

Freire Prado, María

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

Df

CSf

36124837W

Espinosa Suárez, Paula María

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

Df

CSf

32669356H

Calvo Losada, María Ángeles

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSf

32663720V

Alvariño Alvariño, María Del Pilar

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSf

76967254P

Rodríguez Queiruga, María Luisa

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSf

44833840D

Cabanelas Pousa, Ana Belén

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

CSf

10055238Y

Calvo Gómez, Beatriz

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

I

CSf

09694480A

Fuertes García, María Encarnación

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

CSf

32769126Z

Edreira Domínguez, Marta Beatriz

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC3

36155411D

Lojo Sebio, Inés

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC2

34894356K

Sanmartín Fernández, Juan Carlos

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC2

53166994X

Fernández Franco, Yoana

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC2

45486363E

Capón García, José Luis

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

27

Df

CSC2

33334834Z

Gil Castro, María Jesús

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

E

CSC2

77596685K

Barreira García, Raquel

15070-As Pontes de García Rodríguez

15021767-IES Castro da Uz

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

CSC2

52494516Y

Fernández Da Piedade, María Katia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC2

79318554H

Canosa Trillo, María Jesús

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

Df

CSC1

36122926T

Novoa Nieto, Isabel M

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC1

34895223Z

Lorenzo Buyo, Alba

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC1

53162699Q

López Rodríguez, Gloria Del Pino

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC1

46904805P

Tizón Zas, Eva

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

Df

CSC1

12742527K

Macho Duque, Rosa Isabel

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

Df

CSC1

32715245E

Ogorodnikova Ogorodnikova, Natalia

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

Df

CSC1

76862013S

Souto Espasandín, Mónica

15078-Santiago de Compostela

15027502-CEE Manuel López Navalón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC1

32806115L

Martínez Mato, Mónica

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

E

CSC1

10090128M

Fernández Miguélez, Eva María

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC1

47357992A

Carro Moreira, Lucía

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC1

53166135W

Vilariño Pérez, María Del Rosario

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

E

CSC1

33540785T

López Díaz, María Lorena

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC1

34898062R

Rama Morales, Francisco Javier

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

CSC1

47365888X

De Azevedo Pinto, Margarita

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

E

O

33826159J

González Fernández, María Begoña

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

32648598Y

Lugilde Rodríguez, Isabel

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

E

O

32799466V

Villar Villarino, Ana María

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

36059931W

Romero Vila, Rosa María

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

32664094T

Vidal Marcote, María Belén

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

53178370R

Aldazábal Elías, Olalla

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

06256801L

Pampano Benito, Marta

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

39451703X

Blanco De Saracho, Teresa

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

E

O

11446168B

Arias Ramón, Ana Belén

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

76826719A

Chamadoira Fortes, Sonia

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

32837750Y

Clemente Rodríguez, María

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

76723104A

Míguez Soto, Sonia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

47360215H

Campañó Faraldo, Lucía Reyes

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

76821348Z

Vidal Salomón, Marta

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

34896979E

Corgo Riveiro, Marcos

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

32840296E

Pérez Valcárcel, Laura

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

47354433D

Piñeiro Piñeiro, Liliana

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

33348196J

Álvarez Taboada, Ana

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

35464361V

Rodríguez Lorenzo, María Teresa

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

33333751N

Rey López, María José

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

47353223H

González De Heredia Gómez, Andrea Elena

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

36115094B

Herrero Pérez, Andrea

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

79322464H

Sousa Dopazo, Eva María

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

36174044N

Maroño Carrera, Pamela

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

53167382F

Infante Ruiz, María Del Mar

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

32687084J

Rodríguez Rodríguez, Zeltia

15084-Tordoia

15021317-CPI Pecalama

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

34636043K

Fernández Fernández, Eva

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

44840313L

Sans Boga, Mercedes

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

E

O

34635629K

Benito Cantero, Ana

15040-Laxe

15007621-CPI Cabo da Area

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

44817199C

Isasi Freire, Alicia

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

71507402B

Núñez Fernández, Rebeca

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

E

O

76897053A

Taboada Conde, Luisa

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

36034353T

Vila Vázquez, María José

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

I

O

10179143X

Martínez Villares, María Luisa

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

O

10794692X

Acebal Vega, Victoria

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

10569202N

Coto Fernández, María Encarnación

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

76915618F

Fernández Lourido, Fernando

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

I

O

11404882X

Garrido Álvarez, María Del Carmen

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

O

32775513F

Abeledo Penas, María Ángeles

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

O

78786932H

Cuña Vilán, Sonia

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

76866217X

Barreiro Pérez, Fátima

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

I

O

33277167P

Villasenín Carballo, María Del Carmen

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

76811318N

García Campos, María Del Carmen

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

76993701M

Rodríguez Lameiro, Encarnación

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

79315523T

Concheiro Cao, María De La Cruz

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

33317707E

Vázquez Losada, Beatriz

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

I

O

33338678V

Fontela López, Nieves

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

I

O

34996577F

Quintas Rodríguez, Sandra María

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

35318069M

Torres Baena, María Isabel

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

36082653T

López Salgado, Pedro Luis

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

44080278L

Cuerdo Bouzas, María Belén

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

33319608Z

Núñez Pertejo, Celia

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

36133085Q

Durán Domínguez, Lucila

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

O

32838293C

Rebolledo Lemus, Marta

15014-Cabana de Bergantiños

15001926-CPI As Revoltas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

53164498K

Carro Vieites, Silvia

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

36110936Q

Da Cuña Vicente, María José

36057-Vigo

36018941-EOI de Vigo

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

O

34959877S

Rodríguez Domínguez, María Cristalina

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

76989863P

Pazos Otero, Alicia

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

36083700N

Costas Davila, José

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

76970308A

Silva Sieira, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

I

O

34998493Z

Sánchez Arias, Yolanda

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

I

O

76711916Q

De Novoa Fernández, Esther

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

53179553B

Lago Estévez, Rosa María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

76868991R

Garea Vázquez, María Emilia

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

53112540C

Costas Coya, Lourdes

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

I

O

76724524C

Cibeira Canitrot, María Libia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

I

O

76812950B

García Dapena, Nadya

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

I

O

32842301A

Poncela Castelo, Miguel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

32

I

O

34997216W

Cruz Fernández, Cristina

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

76914584P

Piñeiro Araújo, Sandra

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

36098030J

Aristegui González, Xurxo

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

S

O

34988957T

Cid Vila, Katia

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

33298410E

López Mella, Rafael

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

S

O

78795827N

Martínez Espasandín, María De Los Ángeles

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

S

O

52497405C

López Fariña, Montserrat

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

S

O

32805837V

Pillado Vega, Ana

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

36123633V

Lago Arenas, Ana María

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

32684716Z

Caneiro Riola, Adela

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

S

O

76970422W

Parada Pereira, Andrés

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

S

O

53182249Q

González Fernández, Irene

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

44450530V

Iglesias Álvarez, Sonia María

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

36148689A

Iglesias Garrido, Ana Belén

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

S

O

76862711T

Prol Galiñanes, Teresa María

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

32693864P

Ledo Ares, María

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

S

O

33344844L

Díaz González, Guadalupe

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

36

S

O

53182160L

Gómez Rodríguez, Tania

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

15

S

O

32787381F

Soto García, Camilo

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

77594912L

Fernández Uría, Carlos

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

S

O

46919348S

Acción Carnero, Ana María

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590004-Lingua Castelá e Literatura

N

N

Non

27

S

O

32749852Z

Pérez Sánchez, Lucía María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

76992836Z

Ramilo Costas, María Rita

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

S

O

33343858E

Fernández Carreira, Marta

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

S

O

52495522T

De Santiago Fernández, Xulio Xosé

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

36083118M

Rey Somoza, Antonio

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

S

O

33300230W

Carbajal Villaverde, Concepción Dolores

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

S

O

76414069L

Durán López, María Irene

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

76618801M

López Sánchez, María José

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

33860405N

Fernández Fernández, María Sara

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

36

S

O

76896396J

Martínez Philippon, Andrea

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

32

S

O

76409929L

Tembrás Gómez, Clara

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590004-Lingua Castelá e Literatura

S

N

Non

15

D

O

34972747M

Soutelo Vázquez, Raúl

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

Df

CSH

32409418A

Parguiña Fernández, Francisco Javier Enrique

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

Df

CSH

36123106L

Del Río Costas, Rosa De Los Ángeles

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

Df

CSH

33213355K

Valenzuela Viz, Sara

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

Df

CSH

32617497R

López González, María Pilar Isabel

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSH

32646912E

Villares Díaz, María Mar

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

I

CSH

76577550Q

Carcedo Gómez, María Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSf

32440894S

López Sabio, María Teresa

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSf

33236120Q

Otero González, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSf

33270929A

Rodríguez Miras, Dolores

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

Df

CSf

35291056V

Del Castillo Fondevila, María Esther

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

Df

CSf

35456225T

Campos Viñas, Antonio

36005-Caldas de Reis

36016127-IES Plurilingüe Aquis Celenis

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSf

32431081T

López Sanjurjo, Rosa María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

Df

CSf

34963396S

Iglesias Lorenzo, Cristian

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

CSf

36111928L

Freire Agrafojo, María Nuria

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

CSf

32601076W

Carpente Calvo, Francisco Javier

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

CSf

33226105Y

Durán Rivas, María Esther

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

CSf

32768134B

Méndez Castiñeira, María Isabel

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

CSf

32619686M

Méndez Fonte, Rosa María De Las Nieves

15070-As Pontes de García Rodríguez

15025694-IES Moncho Valcarce

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

I

CSf

36114780L

Pallarés Álvarez, Emilio

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

RE

O

35948991Z

Alonso Ucha, José Carlo

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

32

Df

CSC3

36123555P

Castro Pérez, Felipe

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

CSC3

78790506G

Fernández Agrasar, Paula María

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

Df

CSC2

44483338G

Moure Fraga, Susana

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

E

CSC2

78792939E

González Fernández, María De Las Nieves

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

Df

CSC1

46902559Q

Longueira Fafián, Félix

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSC1

32809538S

Peón Mosquera, María Jesús

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

Df

CSC1

77595480N

Vivero López, José

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

Df

CSC1

44808091C

Pena Barreiro, Afonso

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

32

Df

CSC1

34960665K

Campos Seijo, Francisco Borja

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

Df

CSC1

34979100X

Menéndez Llorente, Adriangela Beatriz

32043-Maceda

32016431-IES San Mamede

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

E

CSC1

34999809L

Novoa Domínguez, Natalia

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

E

CSC1

44458960Y

Castro Toral, Patricia

32054-Ourense

32009131-IES Universidade Laboral

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

CSC1

36092434Y

Franco Álvarez, Margarita

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

33218647T

Blanco Iglesias, Eugenia

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

E

O

32838720X

Valiela Pérez, María Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

33036300C

Fernández Poch, Patricia

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

E

O

43792254R

Outeiriño Calle, María Pía

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

E

O

33861619F

Nécega Rodríguez, María Teresa

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

O

25420582Q

Pérez Boo, Francisco Javier

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

O

44837263M

Loimil González, David

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

E

O

34954570K

Romero Castro, José Javier

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

32658803E

Menor Parra, María Del Carmen

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

35554049M

Toro Cabaleiro, María Dolores

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

O

32688997V

Martínez Millán, David

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

36119470V

Garrido Alonso, Alejandro

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

E

O

33260852T

Hervés Sayar, Enrique

27028-Lugo

27015773-IES Muralla Romana

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

76994656V

Giménez Fernández, Damián

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

36171764D

De La Torre Rocafort, Andrea

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

E

O

34263810C

Mazorra Rodríguez, Verónica

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

E

O

53119134J

Pérez Cancelas, Álvaro

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

O

77004982Q

Álvarez Martínez, Susana

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

07940610K

Vázquez Martín, Carlos Julián

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

47361187R

Peteiro Cruz, Francisco Javier

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

E

O

33332080C

Cabarcos Fernández, Ignacio

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

34951568D

Carrera Fortes, Ana María

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

77007575X

Barreiro Viñas, Adrián

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

O

76814302Y

Collazo García, Silvia

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

53113539F

Iglesias Villaverde, María Teresa

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

E

O

32652084L

Barcón Pajón, Ana María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

E

O

32689369K

Pita Santalla, Vanessa

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

E

O

77594638K

Orol Hermida, Xosé Antón

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

A2

O

36123476K

Pérez De Mendiguren Martínez, Paula Evangelina

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

A2

O

34932013G

Alonso Sousa, Manuel

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

P

O

32843749W

Mariño Sanchez, Diego Ramon

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

32688719S

Yáñez Martínez, Iria

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

P

O

44453297R

Plasencia Gómez, Miguel

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

P

O

44829908X

Vicente Caneda, Jose Emilio

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

36087825C

Costas Comesaña, Pedro

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

P

O

32683919E

Corbalán Anca, Patricia

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

P

O

77595284T

González Pavón, Paula

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

36147257C

Alonso Lorenzo, Susana

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

33344842V

Díaz González, Patricia

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

44477416Q

Álvarez Álvarez, Eva

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

35572665Z

Granja Gómez, Iván

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

44478406V

Lorenzo Nespereira, Jacobo

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Francés

36

P

O

35471040A

Pérez Calvelo, José Ramón

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

P

O

76815940B

Gutiérrez Faílde, Xosé Lois

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

P

O

33331544J

Pernas Bermúdez, María Do Carme

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

44822606E

Amarelle Taibo, Lorena

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

P

O

76812983K

Payo Froiz, Alba

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

P

O

51941991X

Díaz Diéguez, Carlos

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

P

O

46914758W

Romero Rodríguez, Carmen María

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

27

P

O

47350865Y

Torres Vázquez, Olaia

27058-O Saviñao

27012450-CPI Dr. López Suárez

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

P

O

18598986J

Lebrancon Nieto, Jose

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

P

O

33537101L

Rodriguez Garcia, Ana Luisa

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

34629242M

Garrido Gomez, Lidia

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

P

O

77408447S

Mato Vázquez, Laura

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

I

O

34919832J

Pérez Álvarez, María Del Pilar

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

I

O

35765150N

Camba Pérez, Adolfo José

15059-Ordes

15027939-IES Plurilingüe Maruxa Mallo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

I

O

35300634G

Hermida Castro, Lourenzo

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

I

O

35458877F

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

76369905S

Lema Martínez, Sonia

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

32647979P

González Luaces, Juan José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

35318271T

Villaverde Quintillán, José Antonio

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

32626005E

Beceiro Rifón, María Dolores

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

78786890E

Cagide Pereiro, Jesús

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

33275958H

Becerra Blanco, Rosa María

15011-Boiro

15027851-IES A Cachada

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

33294266H

Pose Blanco, Ana María

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

I

O

44080751D

Abal Couceiro, Ignacio

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

36117715X

De León Herrero, María Auxiliadora

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

44818849Z

Blanco Para, María Luisa

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

32777852T

Ponce Couce, Leandro Antonio

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

I

O

32689818X

Cardona Filgueira, Enrique

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

32

I

O

34260262Z

González Estévez, José Ramón

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

32816406Y

Fernández Pérez, Íñigo

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

76619689L

Villamor Portomeñe, Yolanda

36039-O Porriño

36007011-IES Pino Manso

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

I

O

33346197S

Criado Castelo, Andrés Ramón

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

36152030D

Álvarez Canella, Alfonso

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

I

O

33297623V

Santiso Pérez, María Victoria

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

44815585Q

Pampín Suárez, Amancio Manuel

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

I

O

33278004V

Abelleira Freiría, Jorge

36018-Forcarei

36019323-IES Chano Piñeiro

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

46901298C

López Pérez, Antonio Remigio

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

35308870Y

García Lorenzo, Emilio

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

33284951H

Franco Maside, Rosa María

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

32791891D

Carracedo Leiros, Luis Jacobo

15005-Arteixo

15023314-IES de Sabón

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

34943117E

Fernández Núñez, Santiago

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

34998002Y

Rivero Dorado, Silvia

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

36061020X

Ibarreche Garza, María Rita

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

32

I

O

34977845C

Pérez Rodríguez, María Del Carmen

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

52492885P

Estévez Estévez, Rita

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

I

O

32801609K

Castro Blanco, María Ángeles

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

I

O

71510879S

Rodríguez Maté, Isabel

27028-Lugo

27006553-IES Xoán Montes

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

I

O

76931589Q

Andújar Otero, Miguel Ángel

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

35300426A

Cabrinety Lorenzo, Olga María

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

S

O

44452884W

Encinas Franco, José Luis

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

24370146J

Andújar Santos, Gemma

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

15

S

O

53302159G

Alonso Vargas, David

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

S

O

34979045R

González Puga, María Isabel

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

35466145F

Chaves Montenegro, Marcos

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

S

O

33999733Y

Brenlla Iglesias, Miguel

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

46899083J

Baldomir Cabanas, María Carmen

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

S

O

32652513B

López Pazos, Manuel

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

33830305L

González-Carreró Fojón, María Del Carmen

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

27

S

O

44458418Q

Conde Fernández, Sonia

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

35462623G

Doval Blanco, Darío Manuel

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

33294980L

Íñiguez Pichel, Maria Beatriz

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590005-Xeografía e Historia

N

N

Non

36

S

O

76708906L

Fernández Prieto, Carlos Bernardo

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

76824449X

Portas Iglesias, Diego

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

44465512A

González Fernández, Jairo

36026-Marín

36004551-IES Illa de Tambo

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

32795849B

Souto Eiroa, Marta María

15047-Mesía

15020854-CPI de Xanceda

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

34956088K

García Méndez, Susana

15019-Carballo

15027307-IES Isidro Parga Pondal

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

53183821R

Núñez Corbal, María Ángeles

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

76827073N

Abel Otero, Jorge

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590005-Xeografía e Historia

S

S

36004745

Non

36

S

O

32807922D

Varela Campos, Ana

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

32778603S

Parga Méndez, Carlos

15070-As Pontes de García Rodríguez

15021767-IES Castro da Uz

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

77000037Q

Álvarez Cebrián, Xavier

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

36104629B

Cibeira Cancelas, Diana

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

33297860R

Rodríguez Vázquez, Matilde

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

15

S

O

76994716P

Tizón Rodríguez, José Antonio

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

77007078L

Costa Giráldez, David Alejandro

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590005-Xeografía e Historia

S

S

36017685

Non

36

S

O

34636925Y

Roel López, Melchor

36046-Ribadumia

36007813-CPI Julia Becerra Malvar

590005-Xeografía e Historia

N

N

Inglés

36

S

O

76996633Q

Pino Fernández, Javier

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

32762074T

Rama Patiño, María Luz

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

78790743B

Fernández Real, Álvaro

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

36099525J

Olivera González, María Margarita

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590005-Xeografía e Historia

S

N

Non

36

S

O

36102510P

González Santos, Beatriz

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590005-Xeografía e Historia

N

N

Inglés

15

Df

CSCc

33271013H

Alfonso Torres, María José

15062-Outes

15027976-IES Poeta Añón

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

D

CSC2

33299638P

Candelero Landeira, Eva María

36038-Pontevedra

36006419-IES Montecelo

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

D

CSC1

32843026S

Martín Alaez, Adrián

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

D

O

32398878C

García Fondo, Agustín

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

SP

O

76967861V

Hermo Figueira, Susana M.

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

D

O

32684333E

Casas Ferreño, Natalia

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

Df

CSH

34953744T

García González, María Carmen

32054-Ourense

32009190-IES As Lagoas

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSH

52450943H

López Suárez, Manuel Vicente

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSH

32822230B

Pérez Agra, María Carmen

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSH

44810432S

Pereira Iglesias, María Isabel

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

Df

CSH

35314280B

Camaño Piñeiro, Ana María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSH

33319568C

González Otero, Mercedes

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

CSH

33858260Y

Núñez Quiroga, María Teresa

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

CSH

76711482L

Valeiras González, María Sira

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

CSH

33322276Z

Carballas Pérez, Ana Isabel

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSH

49675753P

Stockheim Gómez, Michael

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

CSH

76363143S

Vázquez Lema, José Manuel

15001-Abegondo

15027125-IES de Viós

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

CSH

76864038Q

Neira Andújar, María Jesús

36017-A Estrada

36002359-IES Antón Losada Diéguez

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

Df

CSf

33839466A

Iglesias Fernández, José Luis

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSf

34983320K

López Pena, Ana María

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

Df

CSf

33314890B

Rellán Álvarez, María Marta

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSf

78793877V

Pensado Louzao, Ana

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

Df

CSf

33311459F

Varela López, Miguel Ángel

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSf

33286510J

Cobas Cajuso, Pilar

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

Df

CSf

76894436P

Lomba Martínez, María Nieves

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

Df

CSf

34997799X

Vázquez Rodríguez, José Alberto

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSf

78789967V

Vidal Fernández, Carolina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

E

CSf

34976848N

Gómez Pardo, María Rosa

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSf

35249158W

Gutiérrez Carballude, Elena Olga

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSf

78788220H

Méndez Romero, Cristina

15013-Brión

15026352-IES Brión

590006-Matemáticas

S

N

Non

27

P

CSf

33993997C

Lorenzo González, María Del Mar

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

CSf

35286748X

Pena Framiñán, Manuel

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

CSf

36080005C

Vieites González, María Del Pilar

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

S

CSf

33322730P

Pena Ferreiro, Cristina

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC3

33994653D

Pérez Rouco, Verónica

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC3

76621390H

Rodríguez Sánchez, Ana María

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC3

34263739H

López Rodríguez, Pilar

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSC3

44465727B

Quintas Quintas, Manuel

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

CSC3

76576124Q

Testa Ferreiro, María Montserrat

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC3

78791196G

Mariño Pérez, Ana Belén

15082-Teo

15027411-IES de Cacheiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC2

44805206X

Anca Tardaguila, Susana

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC2

33297960D

Miras Calvo, David

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC2

44806126X

Barca López, Maruxa

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC2

34264167D

Alemparte Vidal, Nadiuska

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

Df

CSC2

44461157H

Álvarez Silva, Rubén

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

Df

CSC2

34979461A

Vázquez Guede, Amelia

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

Df

CSC2

33333204V

López-Ron Martínez, Lidia Margarita

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC2

44085908Z

Díez Baamonde, Yolanda

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC2

33316400A

Pastur García, María Paloma

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSC2

35460647Y

Oubiña Lodeiro, Mercedes

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

CSC2

44456094S

De La Fuente Cobela, María Encina

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

CSC2

34968024C

Fernández Dopazo, María Belén

32069-Ribadavia

32011305-CPI Plurilingüe Tomás de Lemos

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC2

33301626H

Marzoa Tarrío, Laura

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC2

78795915P

Barrera Cernadas, Inés

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

CSC2

76575052W

Noche Agras, José

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC2

34896131W

Veiga Salgado, Silvia

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC2

78794800C

Domínguez Martínez, María Virginia

15089-Vedra

15020911-CPI Plurilingüe de Vedra

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSC2

33344482W

Rodríguez Raposo, Ana Belén

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

Df

CSC1

78735123M

López Álvarez, Sara María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC1

76716366G

Pérez López, María Trinidad

15059-Ordes

15027782-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC1

33297352E

Vila Baleato, Francisco

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

Df

CSC1

33350137E

García Lage, Laura

27056-Rábade

27016613-IES Río Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

Df

CSC1

76817691Z

Guerra Blanco, Rosa María

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC1

32826053Q

Seisdedos Hermo, Raquel

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

Df

CSC1

35321185Q

Pérez Blanco, Óscar

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC1

76817155F

Soto Navaza, María Del Carmen

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

Df

CSC1

34970070L

Baltar González, Cristina

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC1

32694841L

Fraga Lamas, Verónica

15054-Narón

15026455-IES Terra de Trasancos

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

Df

CSC1

32835662B

Fernández De La Vega Fernández, Sabela

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

CSC1

32669131T

Guerreiro Paz, Susana

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

CSC1

33336815V

García Díaz, María Belén

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSC1

32807719J

Ponte Martínez, María Mercedes

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

78738290K

Pereiro Carbajo, Débora

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

CSC1

77594762F

Cela Pérez, María Susana

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

76722849R

González Losada, Alicia

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

CSC1

34988917Y

Iglesias García, Ana Belén

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

36118405X

Naz Fernández, Xosé Alfredo

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC1

32831510E

Vidal Regueiro, María

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

76862949P

Couto Viñeglas, Óscar

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

76819213H

Fernández Barros, Ana María

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

35473831B

García Rodríguez, Rebeca

36061-Vilanova de Arousa

36019414-IES A Basella

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSC1

32701136N

Fuentes García, Alberto José

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

E

CSC1

44453813B

Guede Vila, María Del Carmen

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

CSC1

32679369A

Meitín Santamaría, Cristina

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC1

44471440C

Gómez Zamora, María

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

CSC1

77400523A

Conde Estévez, Luisa

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

CSC1

73241894G

Blanco Chapela, Daniel

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

32420913K

Miña Mena, Rosa María

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

32821193D

Suárez Sánchez, Francisco Javier

15030-A Coruña

15005579-IES Plurilingüe Elviña

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

36

E

O

42178781R

De Las Casas Henríquez, Carmen María

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

52931379F

Liñayo Antelo, José Ignacio

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

33288130T

Romero Baleirón, María Del Carmen

36010-Catoira

36001252-CPI do Progreso

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

O

33321061H

Fernández Combo, Juan José

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

52344730L

De Arriba Pastor, Raquel

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

34964409Q

Camba Sánchez, José Manuel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

35319591D

García Ozores, María Jesús

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

34986279J

Doval Pérez, María De Los Reyes

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

35320391G

Besada Pereira, Rocío

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

44451345G

Ferreño Coello, María José

36009-A Cañiza

36001148-CPI da Cañiza

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

O

33994646W

Jul Rivas, Sara

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

O

76572758P

Fernández Anllo, María Del Carmen

27048-A Pontenova

27016297-IES Enrique Muruais

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

78786602X

Vázquez Cuquejo, Berta

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

33268902T

Fariña Cores, Manuel Ramón

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

76821536H

Fuciños Asorey, Paula

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

O

36063592Y

Rodríguez Rogina, María José

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

O

32645544B

González Jove, Luis

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

76861799P

García Gestoso, Ana Isabel

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

32802911N

Tuñas Rodríguez, Analía

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

O

77596098D

Seco Alejos, Montserrat

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

O

52472060K

Castelao Iglesias, María Jesús

36040-Portas

36007035-CPI Domingo Fontán

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

47352285T

Dorrego López, Eduardo

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

32765847R

Arias Miguélez, Amalia María

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

35306044D

Rodríguez Alonso, María Elena

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

79310661Z

López Bugeiro, Sonia Belén

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

O

76572752W

Díaz López, María Dolores

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

76811771M

Vilas Martínez, Mercedes

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

35315468A

Lorenzo Estévez, María Esperanza

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

52432258D

Antelo Pazos, Manuel

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

78786916W

Vidal Lampón, María Victoria

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

32651059Y

Torrente Boado, María Pilar

15035-Fene

15023405-CPI A Xunqueira

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

33287717R

Vázquez Millán, María Begoña

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

33860108Z

Martínez Rodríguez, María Ángel

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

34909174G

Sánchez Pérez, María Pilar

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

O

76623013P

Boán Fernández, Beatriz

32034-A Gudiña

32005305-CPI Laureano Prieto

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

76418596S

Montero Aneiros, Cristina

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

O

33996046E

Fernández Martínez, José Francisco

27057-Sarria

27012036-IES Gregorio Fernández

590006-Matemáticas

S

N

Non

27

E

O

33323933S

Lorenzo Vázquez, Mercedes

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

O

76991429X

Álvarez García, Miguel Ángel

36009-A Cañiza

36015101-IES da Cañiza

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

32790594T

García Martínez, María Dolores

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

33296258D

Del Campo Feijoo, Álvaro

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

O

33314066S

Veiga Álvarez, Marco Eulogio

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

76369478W

Pardal Varela, Marina

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

36147594N

Rodríguez Amil, David

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

76998988W

Vidal Costas, María

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

44808450B

Fernández Otero, Alfonso Manuel

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

32697112J

Pérez Calvo, Ana María

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

76861016F

Acha Paz, Ana María

36027-Meaño

36020301-IES de Meaño

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

33320858E

Rodríguez Gallego, María Elia

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

S

N

Non

27

E

O

44847288W

Fernández Casado, Rafael

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

33294195Q

Villar Mosquera, José Manuel

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

35457038P

Trigo Trigo, Sandra María

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

O

76747404S

Pivida Vázquez, Marta

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

53111733H

Lamosa Torres, María Noelia

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

76776457L

Rodríguez Abad, Ricardo

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

E

O

33995139N

Fraga Grueiro, Libertad

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

79320860R

Mañana Presedo, Raquel

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

E

O

33309159F

Arias Fuentes, Rafael

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

E

O

78787434Z

Valiño Rodríguez, María Cruz

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

E

O

76778960S

Martínez Morales, Ana María

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

44076853K

González García, Alicia

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

76872730Z

Picáns Villar, Matilde

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

E

O

34260076N

Pérez Rodríguez, Roberto

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

E

O

44819689A

Rodríguez Taboada, Marta

36049-Salceda de Caselas

36024628-IES Pedras Rubias

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

71131952J

Olmos Gilbaja, Víctor Manuel

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

P

O

76818858P

Domínguez Pérez, María Ana

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

P

O

76722180E

Cid Álvarez, Juan Manuel

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

P

O

47361269Z

Pérez Fernández De Córdoba, María De Los Ojos Grandes

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590006-Matemáticas

N

S

36016127

Non

36

P

O

44480749Z

Carrasco Rodríguez, Gonzalo

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

79318665Z

Canedo Vilariño, Maria Del Pilar

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

P

O

44481714J

Cossini Benchimol, Leandro Sergio

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

P

O

44482603M

Ferreiro García, Carlos

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

P

O

44451418P

Fírvida Martínez, Ana Isabel

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

P

O

76928237E

Souto Illobre, Laura

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

P

O

76823178G

Villar Cendón, Manuel

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

32674192R

López Pérez, Eva María

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

32769204T

Ures Andrade, Manuela

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

P

O

76826411V

Gonzalez Suarez, Maria

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590006-Matemáticas

N

N

Non

27

P

O

34961874B

Novoa Villamarin, Carlos

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

44843398E

Seoane Bascoy, Javier

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

34894407A

Veciño Abelenda, Silvia

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

36

P

O

18023726Y

Rodríguez Higuero, Miguel

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

P

O

33337543D

Villar Cabanas, Vanesa

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

P

O

77411261T

Acuña Perez, Lucia

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

P

O

35470278T

Conde Neira, Cristina

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

07841986K

Rodríguez Sánchez, José Carlos

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

76804481Y

Pena Hevia, María Marta

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

32651823B

Saavedra González, José Manuel

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

O

33268786E

Sorribas Chaves, María Del Rosario

15024-Cerceda

15003376-CPI Plurilingüe O Cruce

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

I

O

34255888X

Novo Presa, Carlos Felipe

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

O

32655366N

Saavedra López, Jacinto Antonio

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

33278435B

Paradela Aradas, María José

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

O

33289559A

Pintos Testa, María Ermitas

15066-O Pino

15019347-CPI Camiño de Santiago

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

O

32776730M

Mosquera Longueira, Xosé Antón

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

O

32658106S

González Carrodeguas, María Montserrat

15035-Fene

15032081-IES de Fene

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

78784969X

Martínez Busto, Elisa

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

33287897C

Suárez Fernández, Jorge

36039-O Porriño

36017685-CPI da Ribeira

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

35451055M

Silva Fente, Fernando

36045-Redondela

36019566-IES de Chapela

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

78787346H

Fernández Regueiro, María Jesús

36057-Vigo

36018173-IES de Teis

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

34992803M

Domínguez Arrieta, Ander

36045-Redondela

36007734-IES Mendiño

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

I

O

52458363D

Rodríguez Sampedro, Paula

15016-Camariñas

15027861-IES Pedra da Aguia

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

I

O

52459918T

Fontaíña Pérez, María Uxía

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

76715689V

Fernández Pinal, Alicia

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

I

O

33288177R

Gándara Pastrana, Manuel

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

I

O

79310291N

Pérez Cambón, María Alicia

15037-Fisterra

15027915-IES Fin do Camiño

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

I

O

32658369W

Fraga Sánchez, Olga

15051-Mugardos

15025657-IES de Mugardos

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

36130848X

Vaquero Cervino, Carlos

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

33263779Y

Mirás Castelao, Gonzalo

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

I

O

33316887F

Grande Núñez, José Antonio

15040-Laxe

15007621-CPI Cabo da Area

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

36115097Z

Iglesias Fernández, Avelino

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

10591779A

Díaz Fernández, María Nieves

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

I

O

33281290Z

López Fontán, Andrés

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

76870629Y

Padín Fernández, Inés

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

76871170H

Paz Bermúdez, María

36022-O Grove

36019232-IES Monte da Vila

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

I

O

46896517T

Rama Sánchez, Natividad

15041-A Laracha

15027654-IES Agra de Leborís

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

I

O

36122537W

Durán Herrera, Cristina

36033-Mos

36020131-IES de Mos

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

S

O

53172444D

Martínez Fernández, Yolanda

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

S

O

33333705N

Pérez Pérez, Fe Esperanza

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

S

O

36102396D

Mosquera Macías, Mirian

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

S

O

76722537B

Martínez Guntín, Marcos

32085-Verín

32013582-IES García-Barbón

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

33336674Z

Serén López, Óscar

36034-As Neves

36019402-IES Pazo da Mercé

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

S

O

76826673A

Míguez Coejo, Manuel

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

35472647T

Cespón Moledo, Rocío

36004-Bueu

36020246-IES Illa de Ons

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

S

O

47352079R

Lestón París, Vanesa

15068-Ponteceso

15026406-IES de Ponteceso

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

33291333Y

Fernández López, Silvia

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

S

O

44076808E

Domínguez Afonso, Mónica

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590006-Matemáticas

N

N

Non

15

S

O

32683012N

Ramírez Rodríguez, Samuel

15042-Lousame

15008039-CPI Cernadas de Castro

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

36

S

O

33313931H

Fraga Fompedriña, María José

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

79312185C

Pereira Silveira, Carina

36060-Vilagarcía de Arousa

36018380-IES Miguel Ángel González Estévez

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

S

O

33310167A

Rasilla Vázquez, Guillermo José

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

36131427Z

Camiña Codesido, Sandra Yolanda

36050-Salvaterra de Miño

36020337-IES de Salvaterra de Miño

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

32669937R

Arias Arnoso, Esperanza

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590006-Matemáticas

N

N

Non

36

S

O

35464294L

Castro Piñeiro, Pilar

36045-Redondela

36016656-IES Pedro Floriani

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

77597274N

Geada Fernández, Alicia

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590006-Matemáticas

N

N

Non

32

S

O

76417816V

Trastoy Rego, María

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

S

O

34888886W

Teijeiro Chantada, Fernando

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590006-Matemáticas

N

N

Inglés

36

S

O

34999397K

Prol Iglesias, Ana Belén

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

33348853A

Folgueira Pérez, Iván

36058-Vilaboa

36013588-CPI do Toural

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

35457878C

Torres Escalante, Silvia

36026-Marín

36020295-IES Mestre Landín

590006-Matemáticas

S

N

Non

32

S

O

76577833T

Fernández Ferreiro, Bernabé

32072-A Rúa

32016637-IES Cosme López Rodríguez

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

78786370P

Otero Sánchez, María

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

44807466Q

Otero Pombo, Nieves

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

44813757M

Suárez Rey, Mónica

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

34986267R

Nogueiras Fernández, Marina

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

76870509R

Fresco Touceda, Eva María

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590006-Matemáticas

S

N

Non

36

S

O

32763970X

Armesto Ramón, Diego Félix

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590006-Matemáticas

S

N

Non

15

D

CSC2

79316482Q

Suárez Botana, Raquel

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590007-Física e Química

N

N

Non

15

D

O

33259866A

Teira Rois, Jesús María

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590007-Física e Química

S

N

Non

36

SP

O

76900239S

González Avión, Xosé Carlos

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590007-Física e Química

S

N

Non

15

D

O

33278023J

Riveira Edreira, María Sara

15013-Brión

15026352-IES Brión

590007-Física e Química

S

N

Non

32

Df

CSH

34971636K

Domarco López, Yolanda

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e Química

N

N

Non

15

Df

CSH

76408601W

González Paz, Juan Carlos

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

CSH

33815005Z

Vilameá Diéguez, Dosinda Nélida

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

N

N

Non

27

E

CSH

33994858F

Da Silva Sánchez, Iván

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590007-Física e Química

N

N

Non

27

I

CSH

33308447P

Salgado Díaz, Sofía

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590007-Física e Química

N

N

Non

32

Df

CSf

34999749M

Blanco Gómez, María Eugenia

32019-O Carballiño

32003001-IES Nº 1

590007-Física e Química

N

N

Non

27

Df

CSf

76569184E

Fernández Nieto, María Josefa

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590007-Física e Química

N

N

Non

15

Df

CSf

32636707Y

Lorenzo Eirín, María Pilar

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590007-Física e Química

N

N

Non

32

Df

CSf

34918770D

Román Fernández, Benedicto

32001-Allariz

32016339-IES de Allariz

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

CSf

34896108W

Fernández Quintás, Eva

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

CSf

36070132Z

Domínguez Otero, María Del Carmen

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

CSf

35566879R

Rodriguez Rocha, M. Del Mar

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590007-Física e Química

N

N

Non

36

RE

O

76408140R

Fraguela Docanto, Pablo

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590007-Física e Química

N

N

Non

15

Df

CSC2

32815786F

Rodríguez Portela, Ricardo

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

CSC2

35310910E

López Pérez, José Antonio

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

CSC2

77401365V

Cobas Paz, Cristina

36012-Cotobade

36024197-IES de Cotobade

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

CSC2

33275103Z

Calveiro López, Matilde

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590007-Física e Química

N

N

Non

27

Df

CSC1

33332045P

Iglesias Vázquez, María Beatriz

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

CSC1

32816418H

Prado Espiñeira, Roberto

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

CSC1

33287285Y

Sotelo Pardos, Alejandro

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

S

N

Non

36

E

CSC1

32783776J

Maciñeiras Núñez, Ángel Manuel

36052-Silleda

36020350-IES Pintor Colmeiro

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

CSC1

34991133Z

Oviedo Braña, Jaime Manuel

15053-Muros

15026388-IES Plurilingüe Fontexería

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

CSC1

34968739E

Campos González, María Jesús

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

32781270Z

Corona Aristu, Francisco Javier

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590007-Física e Química

S

N

Non

36

E

O

24403986C

Besteiro Quintela, Fernando

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

O

32794635Q

Massó Salgueiro, Félix

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590007-Física e Química

N

N

Non

27

E

O

33303769E

López González, Marina

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

76405155Y

Castro Piñeiro, Rosa María

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

O

35451644L

Serantes Pombo, Isidoro

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590007-Física e Química

S

N

Non

32

E

O

34927405L

Díaz Iglesias, Gladys

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590007-Física e Química

S

N

Non

32

E

O

34989669E

Fernández López, Gumersindo

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

O

33276033R

Rey Toja, María Del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590007-Física e Química

S

N

Non

27

E

O

71871098P

Fernández Fernández, María Pilar

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590007-Física e Química

S

N

Non

36

E

O

35296032W

Félix Chamosa, María Paz

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

32637523V

Quintanilla Gayoso, María Teresa

15036-Ferrol

15021469-IES Leixa

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

O

35417661F

Barreiro Correa, Rosa

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

32692945D

Fernández Rego, Fernando

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

33252651X

Sisto Edreira, Rafael Carlos

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590007-Física e Química

N

N

Non

27

E

O

34939029M

Ferreiro Sanmiguel, José Luis

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

35309571V

Fernández Riádigos, María Jesús

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590007-Física e Química

N

N

Non

27

E

O

33318139V

Rodríguez Rivero, María Carmen

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

34889609N

Curros López, Jesús Antonio

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

O

35318371P

Amado Serantes, Severino

36051-Sanxenxo

36020349-IES de Sanxenxo

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

O

33260921T

Teijido López, María Alicia

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

O

36098115Y

Lago Núñez, Sara

15078-Santiago de Compostela

15015861-IES Eduardo Pondal

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

O

32782376Q

Sánchez Pallas, María Begoña

36045-Redondela

36020325-IES Illa de San Simón

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

O

33290403L

Gosende Bragaña, María Belén

36901-A Illa de Arousa

36020283-IES da Illa de Arousa

590007-Física e Química

S

N

Non

36

E

O

34257222X

Piñeiro Arias, Rosa Ana

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

32652613L

Guerreiro Paz, Isabel

15069-Pontedeume

15020556-IES Breamo

590007-Física e Química

S

N

Non

15

E

O

52452649E

Sieira Rivas, María Vicenta

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590007-Física e Química

N

N

Non

32

E

O

32637270V

Leira Martínez, María Mercedes

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e Química

N

N

Non

36

E

O

34982505B

Losada López, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590007-Física e Química

N

N

Non

15

E

O

32823663H

García Rodríguez, Miguel

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

Non

32

Df

CSCc

36078915B

Vázquez Montero, María Cristina

32006-Bande

32016340-IES Aquis Querquernis

590007-Física e Química

N

N

Non

15

I

O

32408285C

García Garea, Hortensia María

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

32596095N

Caínzos Pantín, Carlos José

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590007-Física e Química

N

S

15025566

Non

15

I

O

33204504W

Sieiro Prada, Jaime

15057-Noia

15010812-IES Virxe do Mar

590007-Física e Química

S

N

Non

36

I

O

32418303X

García Vázquez, María Del Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590007-Física e Química

S

N

Non

32

I

O

34932297N

Pérez-Coleman Moretón, María

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

32609555V

González Todosantos, Luis Alberto

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

32444626K

Álvarez López, María Cristina

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590007-Física e Química

S

N

Non

36

I

O

34255955P

López Fernández, Ramón

36035-Nigrán

36005865-CPI de Panxón

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

76357299J

Rodríguez Beiro, Cristina

15077-Santa Comba

15026030-IES Terra de Xallas

590007-Física e Química

N

N

Non

15

I

O

76512583R

Mayo Mayo, Juan José

15052-Muxía

15027927-IES Ramón Caamaño

590007-Física e Química

N

N

Non

27

I

O

33311539H

Rico Fernández, Susana

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590007-Física e Química

S

N

Non

36

I

O

33212677X

Osorio Fernández, Consuelo

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

42830329M

Osuna Vitos, Mónica

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590007-Física e Química

N

N

Non

32

I

O

35297656Q

Pazos Montes, Luis Antonio

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590007-Física e Química

N

N

Non

27

I

O

33320646V

Linares Fernández, Ana María

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590007-Física e Química

S

N

Non

36

I

O

52494656P

Paredes Boubeta, María Dolores

36029-Moaña

36018999-IES As Barxas

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

33272512E

Rey Liste, María De Los Ángeles

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

32643486T

Alcaraz Prieto, María José

15036-Ferrol

15021470-IES Canido

590007-Física e Química

S

N

Non

15

I

O

32791438Q

Moreira Rama, María Jesús

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590007-Física e Química

S

N

Non

36

I

O

76363714B

Gómez Vicos, María Cristina

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590007-Física e Química

N

N

Non

36

I

O

33282651H

Ferrón Novais, Mónica

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590007-Física e Química

N

N

Non

36

S

O

33275797H

Bandín Matos, Raquel

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590007-Física e Química

S

N

Non

15

S

O

32807917G

López Muñoz, Pablo

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590007-Física e Química

S

N

Non

15

S

O

32784046F

Muinelo Castro, Isabel

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590007-Física e Química

N

N

Inglés

36

S

O

36064211G

Mella Louzao, María Luisa

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590007-Física e Química

N

S

36016127

Non

36

S

O

33273255Y

Barreiro Martínez, Manuela Susana

36047-Rodeiro

36008155-CPI de Rodeiro

590007-Física e Química

N

N

Non

15

S

O

32793238E

Facal Centeno, Eva María

15078-Santiago de Compostela

15025301-IES Arcebispo Xelmírez II

590007-Física e Química

S

N

Inglés

32

S

O

34965048B

Pérez Rodríguez, María Carmen

32063-A Pobra de Trives

32015876-IES Xermán Ancochea Quevedo

590007-Física e Química

S

N

Non

15

S

O

08962037H

De La Torre Gómez, María

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

33294823T

Díaz Doutón, José Manuel

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590007-Física e Química

N

N

Non

36

S

O

35455356M

Aller Camiña, Gerardo

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

76777612R

Lampón Vidal, Digna María

36026-Marín

36015159-IES Chan do Monte

590007-Física e Química

N

N

Non

36

S

O

76815463V

López Pardo, Celia

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590007-Física e Química

S

N

Non

15

S

O

32810478N

González Sánchez, Liliana María

15036-Ferrol

15006730-IES Sofía Casanova

590007-Física e Química

S

N

Inglés

36

S

O

34977859B

Peaguda Pérez, Andrés Ramón

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590007-Física e Química

N

N

Non

15

S

O

44828533S

Losada Labraña, Juan

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590007-Física e Química

S

N

Non

15

S

O

32823599T

Real Gallego, María Del Mar

15087-Valdoviño

15018148-CPI de Atios

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

35466229E

Sánchez Freiría, Juan

36022-O Grove

36020271-IES Plurilingüe As Bizocas

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

53160266K

Cerqueiro López, María Deseada

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

08916512X

Ruiz Pineda, Domingo

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590007-Física e Química

N

N

Non

36

S

O

44811053S

Tojo Otero, Lucía

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

35447826L

Domínguez Oubiña, Francisco José

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

35551484Q

Freiría Gándara, María Josefa

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

34963933T

Alonso Iglesias, María Amelita

36057-Vigo

36019426-IES Coruxo

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

32693508C

Cercido Galdo, Tamara

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590007-Física e Química

N

N

Non

36

S

O

46898892Y

Vázquez Antelo, Sonia

36048-O Rosal

36013576-CPI Manuel Suárez Marquier

590007-Física e Química

N

N

Non

36

S

O

44816721W

Pellitero Varela, Martín

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590007-Física e Química

S

N

Non

32

S

O

32832948B

Montes Lorenzo, María Teresa

32017-Carballeda de Valdeorras

32002781-CPI Tomás Terrón Mendaña

590007-Física e Química

S

N

Non

36

S

O

76967330S

Servia García, Ana

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590007-Física e Química

N

N

Inglés

15

D

O

32774220W

Romero Rodríguez, Catalina

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

D

O

33290746V

Quintela Sende, Rosa Perla

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

D

O

34960340H

González Serodio, María Del Carmen

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

Df

CSH

34952214B

Neira González, Juan Luis

32054-Ourense

32015581-EPAPU de Ourense

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

Df

CSH

44076260A

Torres Rivas, Begoña

36038-Pontevedra

36006717-IES Sánchez Cantón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSH

44075414P

Martínez Cortizas, Ángela María

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSH

34924839Y

Fernández Fernández, María Milagros

15008-Bergondo

15001070-CPI de Cruz do Sar

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSH

76403035W

Ramil Blanco, Regina Francisca

15009-Betanzos

15001148-IES As Mariñas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

Df

CSH

36008443B

Capelo Lago, José Carlos

36057-Vigo

36018884-EPAPU Berbés

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

Df

CSH

33243176B

Iglesias Díaz, María Ángeles

15058-Oleiros

15027952-IES Miraflores

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

E

CSH

35293529Y

Hermida Rivas, Bernardo

36038-Pontevedra

36018379-IES A Xunqueira II

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

I

CSH

32413842B

Álvarez Arcay, María Antonia

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

I

CSH

36002971J

Vega Movilla, Raquel Maria

32019-O Carballiño

32015037-IES Manuel Chamoso Lamas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

I

CSH

35284592Q

Silva Gómez, Margarita Candelaria

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSf

33207861R

Labandeira López, Consuelo

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSf

52433729P

Bértoa Naya, María Esther

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

Df

CSf

33275867L

Piñeiro Susavila, María Dolores

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

S

CSf

33290743Z

Quintela Sende, Manuela Jazmín

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC3

33300879F

Montero Vilar, Santiago

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

Df

CSC3

34897602R

Temes Casas, María

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

Df

CSC3

52455985T

Crugeiras Martínez, María Jesús

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

CSC3

32662428J

Fernández Baz, Ángeles

15036-Ferrol

15006791-IES Saturnino Montojo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

Df

CSC2

36120787T

San Martín Outeiral, David Abdón

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC2

33280706M

Otero Martínez, Francisco Javier

15065-Padrón

15012730-IES Camilo José Cela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC2

76777891G

Justo López, María Soledad

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

Df

CSC2

33293775X

Enjo Mallou, María Del Carmen

15078-Santiago de Compostela

15025712-IES Antonio Fraguas Fraguas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

Df

CSC2

44806558M

Juiz Río, Sandra María

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC2

52499011Q

De La Torre Garel, Raquel

15023-Cee

15003212-IES Agra de Raíces

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

Df

CSC2

76931613V

González Besada, Sandra

36028-Meis

36004708-CPI de Mosteiro-Meis

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

CSC2

35465781B

Acuña Miguéns, Lourdes

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

CSC2

33335716E

Rancaño Herrán, María

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

CSC2

33998683Z

López Álvarez, María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC1

33297943S

Blanco Veiga, Rosa María

15078-Santiago de Compostela

15026753-IES A Pontepedriña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC1

76965451E

García Castaño, María Isabel

15067-A Pobra do Caramiñal

15025530-IES da Pobra do Caramiñal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

Df

CSC1

35324030D

Fernández Zapata, Pablo María

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC1

34897103P

Gago Calvo, Ángel

15031-Culleredo

15027903-IES Eduardo Blanco Amor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

Df

CSC1

46904252F

Luengo Castaño, Aroa Isabel

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

CSC1

32797277J

Freijido Román, María Teresa

36057-Vigo

36018461-IES República Oriental do Uruguai

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

32

E

CSC1

44474716F

Martín Bermejo, José Ángel

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

CSC1

32678936F

Palmero Aneiros, Ana

15076-San Sadurniño

15014957-CPI de San Sadurniño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

CSC1

53164854D

De Toro Cacharrón, Xacobo Raúl

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

CSC1

32670024L

Martín Suárez, Noemí

15054-Narón

15025268-IES As Telleiras

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

E

CSC1

44469464E

Casalderrey Vázquez, Carmen

32069-Ribadavia

32015475-IES O Ribeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

CSC1

02547841Q

Ramos Martínez, Sergio

36051-Sanxenxo

36019256-IES de Vilalonga

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

O

44080747M

Dios González, Ana María

36043-Ponte Caldelas

36020313-IES de Ponte Caldelas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

O

33262229C

Pandelo Lorenzo, María Ángeles

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

O

44843631W

Guitián Astray, Luis

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

E

O

36042823Y

Parada Santoro, María José

36057-Vigo

36019670-IES do Castro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

E

O

33333707Z

Pombo Rego, Xurxo

15093-Zas

15027368-IES Maximino Romero de Lema

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

O

36151934M

Robles Gómez-Reino, Ana María

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

E

O

34995752X

Outumuro Pazos, Ana Begoña

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

O

32408453G

Rial González, José Manuel

15031-Culleredo

15005749-IES Universidade Laboral

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

E

O

46910372D

Viqueira Gómez, Cristina María

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

E

O

09398683D

Fernández Suárez, María Del Rosario

27902-Burela

27013934-IES Perdouro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

E

O

76622230F

Gómez Álvarez, Iria

27031-Monforte de Lemos

27007247-IES Francisco Daviña Rey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

E

O

36130696L

González Sotelo, Lourdes

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

O

79315822T

Vila Rodríguez, María Dolores

15093-Zas

15019281-CPI de Zas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

E

O

32672888P

Hermida Mera, María Paula

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

E

O

36116062J

Fernández González, Blanca

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

E

O

44085765D

Montes Diéguez, Susana

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

E

O

53167067Z

Rey González, Magdalena

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

44079360K

Suárez Otero, María Isabel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

10084027E

García Prol, Marta

36025-A Lama

36024720-EPAPU Nelson Mandela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

P

O

44838951Z

Amarelle Garabán, Roberto

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

P

O

33992438W

Rodríguez De Bernardo, Alberte

27013-Cervo

27016509-IES Marqués de Sargadelos

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

P

O

76417571W

Cerviño Gómez, María Del Carmen

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

52931505H

Lapido Suárez, María

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

09442831C

Fernández Vijande, Aida

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

44453108L

Borrajo Santos, Rubén

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

36132158D

Rivas López, Santiago

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

44837647K

Suárez Gestal, María De Los Ángeles

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

33289944C

Alcaide Corral, Esteban

36024-Lalín

36013758-IES Laxeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

P

O

44092205D

Peña Tain, Veronica

27028-Lugo

27016704-IES Leiras Pulpeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

52930259Z

Penalta Rodríguez, María

15057-Noia

15026731-IES Campo de San Alberto

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

47360562C

Del Río García, Alexia

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

78787217G

García Pérez, Alexia María

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

P

O

44848905D

Formoso López, Uxío

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

36143563Y

Matos Conde, Raúl

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

53119096K

Rodriguez Coma, Raul

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

P

O

33535981A

Martul Ferreiro, Cristina

27065-Vilalba

27013314-IES Santiago Basanta Silva

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

P

O

36109932R

López Rodríguez, Natalia

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

I

O

33207637F

Mosquera Quinteiro, María Carmen

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

I

O

33214643K

Barrera Ramallo, Marcelino Antonio

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

I

O

33205213K

Lemos Iglesias, María Manuela América

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

I

O

33223180W

Mariño Piñó, María José

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

I

O

36003427D

Fernández-Arroyo Ferrer, Ángel Pedro Juan Onofre

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

I

O

76708581Q

López García, Beatriz

32009-O Barco de Valdeorras

32001725-IES Lauro Olmo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

I

O

07866967R

Hernández Herrero, José Carlos

15023-Cee

15003224-IES Fernando Blanco

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

I

O

33261069X

Rodríguez Sestayo, Magdalena

15069-Pontedeume

15025682-IES Fraga do Eume

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

I

O

36129299W

González Martínez, Leopoldo

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

I

O

36057379A

Goyanes Hermo, Natalia

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

I

O

38100059F

Cosme De Avilés, Ana

36057-Vigo

36019062-IES Rosais 2

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

I

O

33855805N

Tosar López, María Paz

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

I

O

33304630D

López Prada, María Inmaculada

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

I

O

32655070S

Cabalar Fernández, Genoveva María

15048-Miño

15009071-CPI Castro Baxoi

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

S

O

35449471P

Álvarez Garrido, Cristina

15092-Vimianzo

15026418-IES Terra de Soneira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

11429282F

Mojardín Vázquez, María Isabel

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

36086460N

Calvo Rodríguez, Luis

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

36073650J

Taín Guzmán, Florentino

27031-Monforte de Lemos

27015311-IES A Pinguela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

76996107L

Fervenza Couñago, Beatriz

36054-Tomiño

36019751-IES de Tomiño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

32662697Y

Lamas Antón, Francisco Xosé

27015-Cospeito

27002997-CPI Virxe do Monte

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

S

O

33283796J

Castelao Boga, María Del Rosario

15005-Arteixo

15032145-IES de Pastoriza

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

S

O

32835922H

Vázquez Del Prisco, Andrés Ramón

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

10072741Y

González Chapinal, José Antonio

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

76620650Z

Varela Otero, Elías

27016-Chantada

27003175-IES Val do Asma

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

35460670Y

Torrado Bea, Raquel

36032-Moraña

36005142-CPI Santa Lucía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

76866768D

Barreiro Fuentes, Berta

36039-O Porriño

36019529-IES Ribeira do Louro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

32824297P

Rico Fachal, Daniel

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

S

O

32772824D

Pereira Gómez, María Dolores

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

32791392Q

Gómez Suárez, María José

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

44083269C

Ardá Guerra, María Cruz

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

S

O

33299740H

Pombo Pasín, Sandra

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

76811278H

Rodal Rodríguez, Josefa

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

S

O

32635883X

García Cela, María Natividad

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

15

S

O

32827942L

Rivera Pérez, Iván

15030-A Coruña

15005002-IES Ramón Otero Pedrayo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

32

S

O

44426294T

Vázquez Cordero, Belén

32009-O Barco de Valdeorras

32001683-IES Martaguisela

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

S

O

34988672Z

Rodríguez Vázquez, Patricia

32054-Ourense

32016273-IES Xesús Ferro Couselo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

34962292S

Sánchez Ansia, María Elena

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

S

O

44822133D

Ponte Iglesias, David

15030-A Coruña

15005269-IES Urbano Lugrís

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

71507940C

González De Paz, Beatriz

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

32

S

O

34264187Y

Ulloa Guitián, Monserrat

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

44455351P

Padrón Rodríguez, María

36003-Baiona

36019657-IES Primeiro de Marzo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

36145935D

Trigo Fernández, Miguel

36057-Vigo

36011592-IES Santa Irene

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

32696082H

Romero Breijo, Raquel

36039-O Porriño

36017685-CPI da Ribeira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

S

O

32679178L

Villanueva Vigo, Javier

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

76995296J

Vaz Veiga, Mónica

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

78733457H

Villar Freire, María Victoria

36057-Vigo

36017430-IES Ricardo Mella

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

27

S

O

46911994K

Vieito Blanco, David

27028-Lugo

27601509-EPAPU Albeiros

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

52459938C

Fontaíña Sampedro, Beatriz

36053-Soutomaior

36009172-CPI Manuel Padín Truiteiro

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

76622729T

Álvarez Regal, Paula

27028-Lugo

27006531-IES Lucus Augusti

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

S

O

36100826A

Valverde Viqueira, Ignacio

15022-Cedeira

15026376-IES Punta Candieira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

34960137E

González Porto, María De La Cruz

36057-Vigo

36019050-IES de Beade

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

34979244Q

Blanco González, Ilda

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

44827106Z

Pérez Maceira, Jorge José

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

44447969D

Valiñas Sobral, Beatriz

36030-Mondariz

36004927-CPI de Mondariz

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

46902646B

Santaolalla Bejarano, Eva

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

35323644Z

Güimil Gándara, María Montserrat

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

39467390B

Monetti Rodríguez, Liliana Noemí

36035-Nigrán

36014428-IES Val Miñor

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Inglés

15

S

O

34996897M

Gonçalves García, Adán

15036-Ferrol

15025751-EPAPU Sta. María de Caranza

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

52938304D

Lameiro Pérez, Adriana

36055-Tui

36009901-IES San Paio

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

76729029V

Vázquez Dorado, Sandra Benita

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

79325016V

Riveiro Nogareda, Eva María

27057-Sarria

27012048-IES Xograr Afonso Gómez de Sarria

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Inglés

27

S

O

34968931F

Rodríguez Domínguez, Olga Inés

27902-Burela

27013958-IES Monte Castelo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

15

S

O

34998415M

Naveran Ruido, Nuria

15061-Ortigueira

15020544-IES de Ortigueira

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

02244267L

Martín Vázquez, María Esther

27030-Mondoñedo

27006966-IES Plurilingüe San Rosendo

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Non

36

S

O

46919454Y

Vázquez García, Marta

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

76903546X

Pereiro Rodríguez, Inés

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

33281560P

Prego Boente, Óscar

36035-Nigrán

36024756-CEE de Panxón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

36126511C

Bendamio González, Guadalupe

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

46914846K

Souto Alonso, María

27012-Cervantes

27002353-CPI de Cervantes

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

36

S

O

33343125W

González Chao, Sonia

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

32

S

O

34973090A

López Bravo, José Eduardo

32086-Viana do Bolo

32016777-IES Carlos Casares

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

77406953Q

Folla Colmeiro, Cecilia

27066-Viveiro

27013648-IES Vilar Ponte

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

27

S

O

52494501Z

Garcia Rodriguez, Veracruz

27025-Xove

27016625-IES Illa de Sarón

590008-Bioloxía e Xeoloxía

S

N

Non

32

S

O

35457187L

Fernández Falcón, Ana Isabel

32032-Xinzo de Limia

32014801-IES Cidade de Antioquía

590008-Bioloxía e Xeoloxía

N

N

Francés

15

SP

CSC2

09790578F

Aller Arenas, María Isabel

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590009-Debuxo

N

N

Non

15

D

O

07227169V

Molina Martínez Risco, Laura María

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590009-Debuxo

S

N

Non

32

SP

O

32661336W

Acitores García, Marta María

32045-Maside

32006929-CPI Terras de Maside

590009-Debuxo

N

N

Non

15

Df

CSH

32821790P

Fidalgo De Lemos, María Helena

15030-A Coruña

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSH

36109446K

Suárez Villanueva, José Luis

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSH

53173643N

Vázquez Lorenzetti, Elsa Liliana

36003-Baiona

36000247-CPI de Cova Terreña

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSH

52862091H

González Hernández, Sonia

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSH

00668907K

Prieto Carrasco, María Carmen

36008-Cangas

36000922-IES María Soliño

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSH

32694581N

Armada Rodríguez, María Carmen

36017-A Estrada

36002335-IES Manuel García Barros

590009-Debuxo

N

N

Non

15

Df

CSf

34930739H

Pérez Losada, María De Los Ángeles

15078-Santiago de Compostela

15023466-IES Lamas de Abade

590009-Debuxo

N

N

Non

36

Df

CSf

76861048Q

Arenaz Bua, Fernando

36006-Cambados

36000481-IES Ramón Cabanillas

590009-Debuxo

S

N

Non

15

Df

CSf

32748334Z

Roibas Fraga, Tomás

15030-A Coruña

15025611-IES Monte das Moas

590009-Debuxo

N

N

Non

27

Df

CSf

33310298L

Vecino Varela, María José

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590009-Debuxo

S

N

Non

27

Df

CSf

33831680Z

Fernández López, Gonzalo Jaime

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

CSf

07954337V

González Bustos, María Cristina

15017-Cambre

15027873-IES Afonso X O Sabio

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSC3

36142000F

Iglesias Carrera, María

36042-Ponteareas

36024781-IES de Ponteareas

590009-Debuxo

N

N

Non

15

Df

CSC2

32675414G

Martín Romalde, María Isabel

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590009-Debuxo

N

N

Non

15

Df

CSC2

47350365N

Sánchez Mata, Raquel

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSC2

35306842W

Barros Fortes, Inés

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

CSC2

53164206M

Argiz Romaní, Teba

15030-A Coruña

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

CSC2

32838647Y

Téllez González, Elisa

15019-Carballo

15002591-IES Monte Neme

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSC2

35568032G

Rodríguez Álvarez, Cristina

36035-Nigrán

36015184-IES Escolas Proval

590009-Debuxo

N

N

Non

27

E

CSC2

33314977Y

Sánchez Corral, Pablo Benito

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590009-Debuxo

N

N

Non

36

Df

CSC1

36102513B

Rodríguez Romero, Víctor

36057-Vigo

36011580-IES San Tomé de Freixeiro

590009-Debuxo

S

N

Non

15

Df

CSC1

33304631X

Jaureguizar Ortiz De Zárate, Francisco

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590009-Debuxo

S

N

Non

15

Df

CSC1

44077378V

Rodríguez Fernández, María Del Pilar

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590009-Debuxo

S

N

Non

36

E

CSC1

44083231M

Rivas Fernández, Juan

36008-Cangas

36019475-IES de Rodeira

590009-Debuxo

N

N

Non

27

E

CSC1

33331892Q

Fernández Fulgencio, María Paulina

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

CSC1

77593590P

Cal Vázquez, David Alonso

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590009-Debuxo

S

N

Non

36

E

CSC1

36121855X

Ferrín Iglesias, María Xesús

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

CSC1

44083952J

Yáñez Cid, Débora

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590009-Debuxo

S

N

Non

36

E

O

78732659W

Rios Cerviño, Francisco Jesús

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590009-Debuxo

S

N

Non

36

E

O

35290344H

Iglesias González, Mario Alfonso

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590009-Debuxo

S

N

Non

36

E

O

35322174Q

Ferradas Otero, Susana Isabel

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

O

76718328B

Garrido Pérez, Manuel

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

O

76992142X

Duarte Suárez, Patricia

36061-Vilanova de Arousa

36024203-IES Faro das Lúas

590009-Debuxo

N

N

Non

32

E

O

07871369X

López Sánchez, Adela Isabel

32056-Padrenda

32015177-CPI de Padrenda-Crespos

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

O

35259377D

Perales Garat, Joaquin

15088-Val do Dubra

15018203-CPI de Bembibre

590009-Debuxo

N

N

Non

32

E

O

34978572B

Tabares Domínguez, María Del Pilar

32085-Verín

32013612-IES Xesús Taboada Chivite

590009-Debuxo

N

N

Non

36

E

O

44082404Y

Otero García, Tatiana

36005-Caldas de Reis

36000405-CPI Alfonso VII

590009-Debuxo

S

S

36016127

Non

27

E

O

76713503Q

Colmenero Torres, María Jesús

27051-Ribadeo

27020902-IES de Ribadeo Dionisio Gamallo

590009-Debuxo

S

N

Non

15

E

O

07867954E

Cortes Hernández, Eva María

15020-Carnota

15027885-IES Lamas de Castelo

590009-Debuxo

N

N

Non

15

E

O

33301347S

Rey García, Manuel

15030-A Coruña

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

S

N

Non

15

E

O

76368187E

Iglesias Pereira, Patricia

15030-A Coruña

15005233-IES Agra do Orzán

590009-Debuxo

S

N

Non

15

E

O

32650400Z

Marín Rodríguez, Manuel Ángel

15030-A Coruña

15005506-E.ART Pablo Picasso

590009-Debuxo

S

N

Non

15

E

O

45684031M

Sánchez Briz, María Elena

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590009-Debuxo

S

N

Non

15

E

O

53161428X

García Brea, Laura María

15078-Santiago de Compostela

15021482-IES San Clemente

590009-Debuxo

S

N

Non

32

E

O

32703918B

Fernández Bravo, María Cristina

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590009-Debuxo

S

N

Non

32

Df

CSCc

76746915D

Lamas Álvarez, Juan José

32024-Celanova

32016625-IES Celanova Celso Emilio Ferreiro

590009-Debuxo

N

N

Non

27

SP

O

33797185L

Mendaña Justo, Mateo

27028-Lugo

27006541-IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes

590009-Debuxo

N

N

Non

36

I

O

32819244S

López Silva, Jorge Marcelo

36004-Bueu

36019463-IES Johan Carballeira

590009-Debuxo

S

N

Non

27

S

O

33339662N

Pérez González, María José

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590009-Debuxo

N

N

Inglés

27

D

O

34258744Z

Rego García, Ana

27031-Monforte de Lemos

27007259-IES Río Cabe

590010-Francés

N

N

Non

36

RE

O

36011170R

Rodríguez Andrade, Inmaculada

36021-Gondomar

36019220-IES Auga da Laxe

590010-Francés

S

N

Non

15

D

CSC1

46899030Y

Parcero Souto, Eva María

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590010-Francés

N

N

Non

27

D

O

33326230N

López Díaz, Beatriz

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

15

D

O

32624337X

Bernardo Sanmartín, María Josefa De

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

36

D

O

32823884D

Fernández Macías, Sara

36057-Vigo

36011798-IES Alexandre Bóveda

590010-Francés

N

N

Non

15

D

O

44149220F

Mejuto Sende, Irene

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

Non

15

D

O

47437994B

Muíño Raña, Beatriz

15030-A Coruña

15005397-IES Fernando Wirtz Suárez

590010-Francés

N

N

Non

15

D

O

44826919B

Mujico Valiño, Concepción

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

Non

15

D

O

34898673Z

Rey Criado, María

15017-Cambre

15026704-IES David Buján

590010-Francés

N

N

Non

27

D

O

39012121G

Marrondo Montero, María Carmen

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

15

Df

CSH

71499372P

Donis Pérez, María Belén

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590010-Francés

N

N

Non

36

Df

CSH

36048216V

Oliva Levanti, María Francisca

36057-Vigo

36011634-IES Politécnico de Vigo

590010-Francés

S

N

Non

36

Df

CSH

35426128X

Gavieiro Gavieiro, María Isabel

36038-Pontevedra

36019268-IES Gonzalo Torrente Ballester

590010-Francés

N

N

Non

36

Df

CSH

44078535R

Pérez Conde, Juan Antonio

36038-Pontevedra

36018689-EOI de Pontevedra

590010-Francés

N

N

Non

15

Df

CSH

76356979S

Vales Maceira, María Francisca

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSH

35245955L

Rodríguez Moldes, Rosa María Peregrina

36038-Pontevedra

36013761-IES A Xunqueira I

590010-Francés

N

N

Non

15

E

CSH

33271259B

Ríos Quintas, María Pilar

15078-Santiago de Compostela

15015755-IES Plurilingüe Rosalía de Castro

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSH

X3316919C

Odet , Isabelle Chantal

36042-Ponteareas

36013692-IES Val do Tea

590010-Francés

N

N

Non

15

E

CSH

44818732N

Neira Cerdeira, María

15078-Santiago de Compostela

15015743-IES Arcebispo Xelmírez I

590010-Francés

S

N

Non

32

Df

CSf

76619739T

Grande Fernández, Elva

32076-San Cristovo de Cea

32012103-CPI Virxe da Saleta

590010-Francés

S

N

Non

15

Df

CSf

78791234L

Ferreiro Figueiras, Baltasara

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590010-Francés

S

N

Non

32

E

CSf

34903964S

Villar Seara, María

32054-Ourense

32009116-IES 12 de Outubro

590010-Francés

N

N

Non

15

E

CSf

77592829Y

Ballesteros Andrade, Paula

15901-Cariño

15021755-IES Cabo Ortegal

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSf

35309232T

García Moledo, Clementina

36038-Pontevedra

36018872-EPAPU Río Lérez

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSf

36053817Y

Vicente Álvarez, Marina

36057-Vigo

36020374-IES Valadares

590010-Francés

S

N

Non

36

E

CSC3

X5236572R

Piberne , Sabrina Karine Annick

36038-Pontevedra

36006729-IES Valle-Inclán

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSC3

36133292Q

Barcón Pajuelo, Marta

36057-Vigo

36014601-IES Álvaro Cunqueiro

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSC3

77008459C

Carballo Alonso, María José

36029-Moaña

36004745-IES Plurilingüe A Paralaia

590010-Francés

N

N

Non

15

Df

CSC2

44825745X

García Fraga, Mónica

15056-Negreira

15026391-IES Xulián Magariños

590010-Francés

N

N

Non

36

Df

CSC2

76818567Q

Gamallo Fariña, Cristina

36038-Pontevedra

36006730-IES Frei Martín Sarmiento

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSC2

36128980M

Argiz Pérez, Ana María

36057-Vigo

36016681-IES Carlos Casares

590010-Francés

S

N

Non

15

E

CSC2

X2080266P

Dumesnil , Sarah

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSC2

76621312D

Meixide Fernández, Manuel

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

15

Df

CSC1

79330736X

Pena Souto, María Cristina

15002-Ames

15027721-IES Plurilingüe de Ames

590010-Francés

S

N

Non

32

Df

CSC1

34957373H

Poti Ferreira, Sandra

32054-Ourense

32008941-IES Eduardo Blanco Amor

590010-Francés

S

N

Non

15

Df

CSC1

33552584T

Digón García, Inés

15075-Sada

15026029-IES Isaac Díaz Pardo

590010-Francés

S

N

Non

36

Df

CSC1

33247702Y

Otero Blanco, María Del Carmen

36038-Pontevedra

36018677-IES Luís Seoane

590010-Francés

S

N

Non

36

E

CSC1

35294384X

Lores Casalderrey, Carmen

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

15

E

CSC1

32681194B

Muíños Fraga, María Sonia

15036-Ferrol

15026546-EOI de Ferrol

590010-Francés

N

N

Non

15

E

CSC1

77402873F

Ardariz García, Ana Sofía

15002-Ames

15032807-IES do Milladoiro

590010-Francés

S

N

Non

15

E

CSC1

32700300G

Rodríguez Mouriz, Silvia

15036-Ferrol

15025645-IES Ricardo Carballo Calero

590010-Francés

S

N

Non

36

E

CSC1

76933229T

Sánchez Parada, Sandra

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSC1

44087722B

Corbal Vidal, Susana

36041-Poio

36020143-IES de Poio

590010-Francés

S

N

Non

27

E

CSC1

76578466N

García Fernández, María Luz

27028-Lugo

27015761-IES Ánxel Fole

590010-Francés

S

N

Non

36

E

CSC1

35578468K

Urceira Garrido, Adelaida

36057-Vigo

36011567-IES Castelao

590010-Francés

N

N

Non

36

E

CSC1

33549795V

Pons Gayoso, Elena

36057-Vigo

36013448-CIFP Manuel Antonio

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

33320065B

Abella Val, Ana María

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

48417329Y

Torrano Vicente, Dolores

15030-A Coruña

15023132-EOI da Coruña

590010-Francés

N

N

Non

36

E

O

33292128L

Neo Vázquez, Bienvenido

36060-Vilagarcía de Arousa

36012471-IES Castro Alobre

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

34255512W

Cereijido López, María Laura

27028-Lugo

27016455-IES Sanxillao

590010-Francés

N

N

Non

36

E

O

33296528A

Pérez Álvarez, Lucía

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

36

E

O

76992849G

Sánchez González, Antonia

36021-Gondomar

36020261-IES Terra de Turonio

590010-Francés

S

N

Non

15

E

O

11955861R

Escudero Pedrero, María Cristina

15030-A Coruña

15005211-IES Salvador de Madariaga

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

33311609L

Veiga López, María José

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590010-Francés

S

N

Non

15

E

O

76810850G

Villamayor Pérez, Lucía

15046-Melide

15008817-IES de Melide

590010-Francés

S

N

Non

27

E

O

11414810W

Méndez Fernández, María Elena

27066-Viveiro

27013636-IES María Sarmiento

590010-Francés

S

N

Non

15

E

O

78787512T

Pérez Romero, Lucía

15030-A Coruña

15026716-IES Plurilingüe Adormideras

590010-Francés

S

N

Non

36

E

O

32873487R

Vallina Pascual, Noelia

36023-A Guarda

36019244-IES A Sangriña

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

44820917N

Sánchez Gigirey, María Carina

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590010-Francés

N

N

Non

36

E

O

33222021Q

Neira Lamas, Rosa María

36060-Vilagarcía de Arousa

36013771-IES Fermín Bouza Brey

590010-Francés

S

N

Non

15

E

O

32674236E

Huerga Suárez, Gloria

15058-Oleiros

15026121-IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas

590010-Francés

S

N

Non

15

E

O

52470975V

Porto Rey, María Jesús

15060-Oroso

15027964-IES de Oroso

590010-Francés

S

N

Non

27

E

O

10897022J

Pérez Inés, María Elena

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

33997306V

Veiga Levray, María Isabel

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

46913691Q

Gómez Lago, David

27031-Monforte de Lemos

27016421-EOI de Monforte de Lemos

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

44817095P

Rey Conde, María Del Pilar

15057-Noia

15990121-EOI de Santiago - Extensión EOI de Noia

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

76367149L

Trillo Trillo, María Milagros

15043-Malpica de Bergantiños

15008301-IES Urbano Lugrís

590010-Francés

S

N

Non

36

E

O

36026988H

Pintos Andrés, María Del Carmen

36055-Tui

36014544-IES Indalecio Pérez Tizón

590010-Francés

S

N

Non

36

E

O

71507882P

Pérez Arias, Milagros

36057-Vigo

36990123-EOI de Vigo - Extensión EOI de Vigo (Coia)

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

32696452C

Toval Porta, Alejandro

15030-A Coruña

15005221-IES Plurilingüe Eusebio da Guarda

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

X3363163B

Maugan , Gaelle Aimee Marie

27050-Quiroga

27015189-IES de Quiroga

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

51887188Q

Legazpi Buide, María De Las Mercedes

15073-Ribeira

15027711-IES Leliadoura

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

35316789J

Ruibal Ordóñez, Juan

15073-Ribeira

15014568-IES Nº 1

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

32698732T

Tojeiro Luaces, Isabel

15058-Oleiros

15027228-IES María Casares

590010-Francés

S

N

Non

27

E

O

13709648S

Martínez Fuentevilla, María Pilar

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

52937050C

Vázquez Duarte, Verónica

27028-Lugo

27015955-EOI de Lugo

590010-Francés

N

N

Non

36

E

O

34986331L

Piñeiro Ferreira, José Luis

36024-Lalín

36990122-EOI de Pontevedra - Extensión EOI de Lalín

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

33856105J

Fraga Pérez, Alfonso

15030-A Coruña

15005245-IES Monelos

590010-Francés

S

N

Non

32

E

O

34949126M

Fernández Nogueiro, María Sol

32054-Ourense

32008951-IES Ramón Otero Pedrayo

590010-Francés

S

N

Non

36

E

O

35301038V

Domínguez Muíños, Rosalina

36060-Vilagarcía de Arousa

36019669-IES Armando Cotarelo Valledor

590010-Francés

S

N

Non

36

E

O

76893047E

Troncoso Rodríguez, Asunción

36055-Tui

36990113-EOI de Vigo-Extensión EOI de Tui

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

40455765F

Núñez Siota, Manuel

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590010-Francés

N

N

Non

32

E

O

71123535Z

Gaspar García, Silvia

32009-O Barco de Valdeorras

32990112-EOI de Ourense-Extensión EOI O Barco

590010-Francés

S

N

Non

36

E

O

35550920G

Táboas Alonso, María Dolores

36008-Cangas

36990112-EOI de Vigo-Extensión EOI de Cangas

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

44833833W

Torreira Otero, Rosa María

15053-Muros

15027940-IES As Insuas

590010-Francés

N

N

Non

36

E

O

34966225S

Mourín Macía, Marta

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

27

E

O

32613119Q

Viñas Cortizas, María Concepción

27051-Ribadeo

27020690-EOI de Ribadeo

590010-Francés

N

N

Non

15

E

O

49671876H

Vaucanson Harguindey, Laetitia

15009-Betanzos

15001136-IES Francisco Aguiar

590010-Francés

S

N

Non

27

E

O

36157414B

Santamariña Rivera, Raquel

27018-A Fonsagrada

27014811-IES Plurilingüe Fontem Albei

590010-Francés

N

N

Non

27

I

O

33834494E

Lage Marco, María Cruz

27045-Pedrafita do Cebreiro

27015967-CPI Uxío Novoneira

590010-Francés

S

N

Non

15

I

O

33833238P

Rodríguez Piñeira, Manuel Severo

15021-Carral

15003005-CPI Vicente Otero Valcárcel

590010-Francés

S

N

Non

36

I

O

33215014R

Escudero Caamaño, Adelaida

36060-Vilagarcía de Arousa

36024598-EOI de Vilagarcía

590010-Francés

N

N

Non

27

I

O

32424471Z

González Taboada, María Jesús

27017-Folgoso do Courel

27003655-CPI Poeta Uxío Novoneira

590010-Francés

S

N

Non

15

I

O

33273364T

Rivera Cascudo, Encarnación

15019-Carballo

15002581-IES Alfredo Brañas

590010-Francés

S

N

Non

32

I

O

36085462A

Vilariño Martínez, Agustín

32023-Castro Caldelas

32003643-CPI Virxe dos Remedios

590010-Francés

S

N

Non

15

I

O

78792239N

Figueiras Lestón, María Dolores

15072-Rianxo

15026807-IES Félix Muriel

590010-Francés

S

N

Non

15

I

O

35320111T

Couso Pequeño, Óscar

15005-Arteixo

15023302-IES Manuel Murguía

590010-Francés

S

N

Non

36

I

O

76816489P

Gil Presas, Fátima

36044-Pontecesures

36007621-CPI de Pontecesures

590010-Francés

S

N

Non

36

I

O

76965272G

García Gómez, María Teresa

36006-Cambados

36019396-IES Francisco Asorey

590010-Francés

S

N

Non

36

S

O

46906696J

García Pérez, Irene

36042-Ponteareas

36014520-IES Pedra da Auga

590010-Francés

S

N

Non

32

D

O

35293934C

Núñez Desiré, María Jesús

32054-Ourense

32009360-CPI José García García

590011-Inglés

N

N

Non

36

D

O

36089898T

Gundín Ozores, Ángeles

36057-Vigo

36011579-IES A Guía

590011-Inglés

N

N

Non

27

Df

CSCc

76619191G

Gómez Neira, María Asunción

27016-Chantada

27003151-IES Lama das Quendas

590011-Inglés

N

N

Non

32

E

CSCc

76622961W

López Rodríguez, Raquel

32054-Ourense

32015207-IES O Couto

590011-Inglés

S

N

Non

15

D

CSf

32442876L

Zaera González, Lourdes

15030-A Coruña

15027770-IES A Sardiñeira

590011-Inglés

N

N

Non

15

SP

CSC3

32840909Z

Lavandeira Rojo, Sonia

15030-A Coruña

15026421-IES Plurilingüe Rafael Dieste

590011-Inglés

N

N

Non

27

D

CSC1

33329812Y

Graña Seoane, María Del Pilar

27065-Vilalba

27013326-IES Lois Peña Novo

590011-Inglés

S

N

Non

15

D

O

32750643T

Patricio Couto, María Begoña

15030-A Coruña

15005257-IES Ramón Menéndez Pidal

590011-Inglés

N

N

Non

15

D

O

32756358B

De Azpiazu Armada, María Jesús

15030-A Coruña

15025621-EPAPU Eduardo Pondal

590011-Inglés

S

N

Non

15

D

O

32648924X

Pita Alonso, Manuel

15036-Ferrol

15006742-IES Concepción Arenal

590011-Inglés

N

N

Non

27

D

O

13299513Q

Oulego Prado, Ana Isabel

27066-Viveiro

27020628-EOI de Viveiro

590011-Inglés

N

N

Non

15

D

O

32821838X

Mahía Espiñeira, María Consuelo

15078-Santiago de Compostela

15032194-EOI de Santiago de Compostela

590011-Inglés

N

N

Non

15

D

O

76413827F

Peña Lombao, Juan José

15078-Santiago de Compostela

15027058-IES As Fontiñas

590011-Inglés</